0

Khảo sát thái độ về việc học và tự lượng giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

7 1 0
  • Khảo sát thái độ về việc học và tự lượng giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:19

Bài viết trình bày mô tả thái độ của sinh viên đa khoa từ năm 2 đến năm 5 về việc học KNGT Y khoa và một số yếu tố liên quan; Khảo sát về việc tự lượng giá KNGT của sinh viên Y đa khoa từ năm 2 đến năm 5 và hiệu quả đào tạo. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Khảo sát thái độ việc học tự lượng giá kỹ giao tiếp sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Hồ Anh Hiến, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Võ Đức Tồn, Nguyễn Thị Hịa, Nguyễn Minh Tâm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Kỹ giao tiếp (KNGT) y khoa lực tảng nhân viên y tế Nhưng sinh viên chưa nhận thức lợi ích KNGT thực hành lâm sàng Mục tiêu: (1) Mô tả thái độ sinh viên đa khoa từ năm đến năm việc học KNGT Y khoa số yếu tố liên quan (2) Khảo sát việc tự lượng giá KNGT sinh viên Y đa khoa từ năm đến năm hiệu đào tạo Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp khơng có nhóm chứng Bộ câu hỏi sử dụng thang lượng giá thái độ KNGT (CSAS) tác giả Ree Đại học Nottingham với thang tự đánh giá KNGT Kalamzoo (G-KCSF) tác giả Rider Đại học Harvard Kết quả: Nhìn chung, sinh viên có thái độ tích cực việc học KNGT (Sinh viên có điểm thái độ tích cực trung bình 3,55 (0,5); có thái độ tiêu cực 2,77 (0,43) Nữ giới có số điểm thái độ tích cực lớn số điểm tiêu cực thấp nam giới với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thái độ về việc học và tự lượng giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Khảo sát thái độ về việc học và tự lượng giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế