0

Phong cách học yêu thích của sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

5 1 0
  • Phong cách học yêu thích của sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:18

Mỗi người học có thể ưa thích một hay nhiều phong cách học khác nhau. Nghiên cứu này được tiến hành để tìm hiểu phong cách học yêu thích của sinh viên Cử nhân Điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Với thiết kế mô tả cắt ngang, khảo sát được tiến hành bằng bộ câu hỏi tự điền trên 158 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ 2 đại học hệ Chính quy của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Phong cách học yêu thích sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nguyễn Hoàng Long1, Ngô Xuân Long2 (1) Viện Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học VinUni (2) Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Tóm tắt Đặt vấn đề: Mỗi người học ưa thích hay nhiều phong cách học khác Nghiên cứu tiến hành để tìm hiểu phong cách học u thích sinh viên Cử nhân Điều dưỡng Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Với thiết kế mô tả cắt ngang, khảo sát tiến hành câu hỏi tự điền 158 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ đại học hệ Chính quy Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bộ câu hỏi đánh giá phong cách học xây dựng dựa câu hỏi VARK Flemming, đánh giá yêu thích sinh viên với bốn phong cách học: Thị giác, Thính Giác, Đọc/Viết, Vận động Kết quả: Kết nghiên cứu cho thấy có 32,7% sinh viên khơng có u thích rõ ràng phong cách học Trong gần phần ba (28,2%) số sinh viên hỏi yêu thích phong cách học, tỷ lệ sinh viên yêu thích lúc 2, 3, phong cách 17,9%, 12,2% 9% Đáng ý, khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê mức độ yêu thích sinh viên với phong cách học Thính giác, Đọc/Viết Vận động Tuy nhiên, mức độ yêu thích sinh viên với phong cách học Thị giác lại thấp hẳn so với ba phong cách học lại Kết luận: Phong cách học yêu thích sinh viên điều dưỡng đa dạng Trong trình thiết kế giảng, giảng viên không nên tập trung vào phương pháp tiếp cận mà nên lưu tâm nhiều tới việc thiết kế giảng đáp ứng nhiều phong cách học khác nhau, đặc biệt Thính giác, Đọc/Viết, Vận động Từ khoá: phong cách học, đào tạo điều dưỡng, phương pháp giảng dạy Abstracts The prefered learning styles of nursing students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Nguyen Hoang Long1, Ngo Xuan Long2 (1) College of Health Sciences, VinUniversity (2) Faculty of Nursing, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Background: Each individual may prefer one or several learning styles This study aims to explore preferred learning styles of nursing students Materials and Methods: In this cross-sectional research, 156 participants, who were the second-year nursing students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, were surveyed by self-administered questionnaires The assessment of learning styles was developed with the reference to the VARK questionnaire developed by Flemming Students’ learning styles were categorized as Visual, Aural, Read/Write, and Kinesthetic style Results: It was found that 32.7% of the students did not demonstrate clear preferences to any learning styles While nearly one-half (28.2%) of respondents prefer one learning style, the percentage of students who were simultaneously interested in two, three, and four learning styles are 17.9%, 12.2%, and 9%, respectively Notably, the results found no significant difference in students’ preferences to three learning styles, which were Aural, Read/Write, and Kinesthetic However, there was significant lower score of preference of Visual style in comparison to all other three styles Conclusions: The preferred learning styles are varied among nursing students The faculty should not solely pay attention to any single learning style They should design their teaching to meet students’ various styles, especially the Aural, Read/Write, and Kinesthetic preferences Key words: learning styles, nursing education, teaching methods Địa liên hệ: Nguyễn Hoàng Long; email: long.nh@vinuni.edu.vn Ngày nhận bài: 8/8/2020; Ngày đồng ý đăng: 28/3/2021; Ngày xuất bản: 30/4/2021 DOI: 10.34071/jmp.2021.2.4 27 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 ĐẶT VẤN ĐỀ Các trường đào tạo điều dưỡng tập trung nhiều nguồn lực vào xây dựng nội dung chương trình, đánh giá kết đào tạo kiểm định chất lượng Tuy nhiên, việc đảm bảo chất lượng dạy học cần trọng cốt lõi hoạt động đào tạo Ngày nay, hoạt động giảng dạy chuyển dịch từ trình truyền đạt kiến thức chiều từ thầy tới trị sang thành q trình hỗ trợ hoạt động học tập cố vấn cho người học cách học, cách tự học Để thực điều đó, hoạt động dạy-học giảng viên thiết kế phải thực phù hợp với nhu cầu phong cách người học Tuy vậy, nhiều báo cáo giảng viên thường ý tới việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với phong cách học sinh viên [1] Phong cách học đặc điểm cá nhân, thể phong cách xử lý thơng tin cá nhân q trình học kiến thức kỹ [2] Trong số quan điểm phong cách học, quan điểm chia phong cách theo mơ hình VARK Flemming [3] thường sử dụng VARK cụm từ viết tắt phương thức cảm giác mà người học sử dụng q trình thu nhận thơng tin V viết tắt Visual (thị giác), A viết tắt Aural (thính giác), R viết tắt Read/Write (đọc/ viết), K viết tắt Kinaesthetic (vận động) Người học thị giác (V) thích học cách nhìn thơng tin trình bày dạng lưu đồ, biểu đồ Người học thính giác (A) thích học cách nghe giảng Người học đọc/viết, tương tự người học thị giác, học tốt nhìn thấy thơng tin trình bày trước mắt thay thơng tin trình bày dạng hình vẽ, lưu đồ thơng tin trình bày dạng văn Người học vận động học tốt cách trực tiếp làm nhiệm vụ [4] Các nghiên cứu cơng bố cho thấy phong cách học sinh viên khác Ví dụ, nghiên cứu James cộng phong cách học sinh viên Điều dưỡng Úc cho thấy điểm phong cách học Vận động mẫu nghiên cứu cao hẳn điểm phong cách lại Điều có nghĩa, sinh viên ưa thích cách học Vận động phong cách học khác [4] Tuy nhiên, đa phần sinh viên (56,3%) ưa thích phong cách học cách cân bằng, 21,3% sinh viên ưa thích số phong cách [4] Một nghiên cứu tương tự 197 sinh viên Điều dưỡng Jordan cho thấy 55% sinh viên yêu thích đồng thời nhiều phong cách học, 45% sinh viên yêu thích trội phong cách học Trong số sinh viên yêu thích trội 28 phong cách học, 60% yêu thích cách học Vận động, 40% yêu thích cách học qua Thính giác [5] Rất nhiều tác giả giới khẳng định tầm quan trọng phù hợp phong cách giảng người dạy với cách học người học [4] Các lý thuyết phong cách học cho hoạt động giảng dạy phù hợp với phong cách học người học kết học tập cải thiện [6] Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu Việt Nam tìm hiểu phong cách học sinh viên Điều dưỡng Vì vậy, nghiên cứu tiến hành nhằm mô tả phong cách học u thích sinh viên, từ làm sở cho hoạt động thiết kế dạy-học giảng viên cách phù hợp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với thiết kế mô tả cắt ngang, nghiên cứu tiến hành từ tháng tới tháng năm 2020 Đối tượng nghiên cứu toàn 169 sinh viên năm Điều dưỡng hệ Chính quy, khoá 2019 - 2023 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Tuy nhiên, sau làm số liệu, 13 đối tượng loại khỏi kết nghiên cứu khuyết thiếu số liệu Kết khảo sát 156 sinh viên đưa vào xử lý số liệu báo cáo Số liệu thu thập phương pháp phát vấn Bộ câu hỏi thu thập số liệu gồm phần Phần câu hỏi thu thập thông tin nhân học đối tượng nghiên cứu Phần câu hỏi đánh giá phong cách học yêu thích sinh viên nhóm nghiên cứu viên xây dựng dựa câu hỏi VARK Flemming [3] Bộ công cụ VARK gồm 12 câu, câu hỏi tình học tập Ở tình có phương án học cho người học lựa chọn, phương án tương ứng với phong cách học Dựa cách tiếp cận VARK, nhóm nghiên cứu tự xây dựng câu hỏi cho phù hợp với thực tế học tập sinh viên Điều dưỡng Theo đó, cơng cụ gồm 11 tình Mỗi tình có hoạt động học tập, tương ứng với phong cách học Thị giác (V), Thính giác (A), Đọc/Viết (R) Vận động (K) Với tình huống, người học chọn hay nhiều hoạt động mà thích Ví dụ, người học chọn thích tự đọc tài liệu (và) tự làm, (và) người khác giảng cho vấn đề Mỗi lần chọn muốn học theo hoạt động đó, người học tính điểm cho phong cách học tương ứng Điểm phong học náo tổng số lần người học chọn 11 tình huống, tối đa 11 điểm Điểm cao thể sinh viên ưa thích phong cách học Trong khn khổ nghiên cứu này, sinh viên Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 lựa chọn phong cách học định nửa số tình học tập phân loại có u thích phong cách học cách rõ ràng Theo đó, người học điểm số phong cách học từ trở lên (tức người học chọn học theo cách học 6/11 tình học tập) tính có u thích rõ ràng phong cách học Ngược lại, điểm số từ trở xuống người học phân loại khơng có u thích rõ ràng với phong cách học Bộ câu hỏi sau xây dựng gửi xin ý kiến góp ý chuyên gia giáo KẾT QUẢ dục điều dưỡng nước trước đưa vào sử dụng Nghiên cứu thông qua Hội đồng đạo đức nghiên cứu Y sinh học BV Trung ương Thái Nguyên Thống kê mô tả (tỷ lệ phần trăm, tần số, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn) sử dụng để mơ tả đặc điểm nhóm nghiên cứu Kiểm định t-test sử dụng để so sánh điểm phong cách học nhóm sinh viên khác Mức ý nghĩa thống kê sử dụng 0,05 Bảng Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu (n = 156) Đặc điểm Giới Tần suất Tỷ lệ % 148 94,9 Nam 5,1 Trước 2000 11 7,1 2000 145 92,9 Kinh 120 76,9 Khác 36 23,1 ≥ 21.00 25 16,0 < 21.00 131 84,0 Nữ Năm sinh Dân tộc Điểm thi đầu vào Kết nghiên cứu cho thấy phần đối tượng nghiên cứu nữ (94,9%), có năm sinh năm tuyển sinh (92,9%) dân tộc Kinh (76,9%) có điểm thi đầu vào 21 điểm (84,4%) Bảng Điểm mức độ yêu thích phong cách học đối tượng nghiên cứu (n = 156) Phong cách GT nhỏ – GT lớn Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Thính giác 0-9 4,87 1,84 Thị giác Đọc/Viết 0–8 4,00 1,63 1–9 4,98 1,87 Vận động 0-9 4,72 1,79 Bảng trình bày điểm trung bình mức độ yêu thích phong cách học đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu có điểm u thích thấp phong cách học Thị giác cao với phong cách Đọc/Viết Tuy nhiên, kết kiểm định khác biệt giá trị trung bình t-test với cặp phong cách học cho thấy có khác biệt (thấp hơn) có ý nghĩa thống kê điểm yêu thích phong cách học Thị giác với phong cách khác (p < 0,05) Khơng tìm thấy khác biệt điểm yêu thích ba phong cách lại Bảng Số phong cách học yêu thích rõ ràng đối tượng nghiên cứu (n = 156) Số phong cách học yêu thích Tần suất Tỷ lệ % Khơng có u thích rõ ràng phong cách 51 32,7 Yêu thích rõ ràng phong cách học 44 28,2 Yêu thích rõ ràng phong cách học lúc 28 17,9 29 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Yêu thích rõ ràng phong cách học lúc 19 12,2 Yêu thích rõ ràng phong cách học lúc 14 9,0 Tổng 156 100% Kết nghiên cứu cho thấy 32,7% đối tượng nghiên cứu khơng u thích rõ ràng phong cách học Đáng ý, có 9,0% đối tượng có u thích lúc phong cách học Bảng Tần suất đối tượng yêu thích rõ ràng phong cách học (n = 156) Phong cách học Thính giác Thị giác Đọc/Viết Vận động Tần suất Tỷ lệ % Khơng u thích rõ ràng 96 61,5 u thích rõ ràng 60 38,5 Khơng u thích rõ ràng 125 80,1 u thích rõ ràng 31 19,9 Khơng u thích rõ ràng 91 58,3 Yêu thích rõ ràng 65 41,7 Khơng u thích rõ ràng 99 63,5 u thích rõ ràng 57 36,5 Kết bảng thể tỷ lệ người học cho biết có u thích rõ ràng phong cách học Theo đó, phong cách học Thị giác có tỷ lệ người u thích rõ ràng (19,9%) Phong cách học Đọc/Viết có tỉ lệ người yêu thích cao (41,7%) BÀN LUẬN Kết nghiên cứu cho thấy, số bốn phong cách học, phong cách sinh viên yêu thích Thị giác Kiểm định cho thấy điểm số phong cách học Thị giác thấp có ý nghĩa thống kê so với ba phong cách cịn lại (Thính giác, Đọc/Viết, Vận động) Ngược lại, khơng tìm thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê ba phong cách học Điều có nghĩa sinh viên khơng u thích việc học dựa bảng minh hoạ hình vẽ, lưu đồ u thích đọc thơng tin dạng văn xuôi, nghe thầy giảng [3] Kết đánh giá sâu cho thấy có 19,9% số sinh viên hỏi thực yêu thích phong cách học cách rõ ràng (bảng 4) Việc không u thích học dựa vào hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ thói quen học tập hình thành từ trước bậc học thấp sinh viên có điều kiện học tập nhiều phương pháp Ngoài ra, khả cần xem xét chất lượng dạy-học sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lưu đồ giảng viên chưa thực hấp dẫn Chính điều làm cho sinh viên không hứng thú yêu thích cách tiếp cận Để trả lời xác sau sinh viên u thích/khơng u thích phong cách học đó, nghiên cứu sâu nội dung cần thiết Đáng ý, dù khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê điểm số yêu thích sinh viên ba phong cách học Thính giác, Đọc/Viết Vận 30 động, điểm trung bình u thích phong cách học Đọc/Viết trội điểm hai phong cách lại Kết khác với kết nghiên cứu James cộng [4] Theo đó, kết khảo sát sinh viên điều dưỡng hộ sinh Úc nhóm tác giả cho thấy sinh viên yêu thích với phong cách học Vận động yêu thích với phong cách học Thính giác Người yêu thích Phong cách học Đọc/Viết thích thu nhận thơng tin cách đọc văn bản, số Thói quen học tập học sinh trung học phổ thông sinh viên đại học Việt Nam chủ yếu đọc sách nghe giảng thụ động Sách giáo khoa biên soạn với chủ yếu chữ viết với hình, biểu đồ minh hoạ Có lẽ quen thuộc với phương pháp học tập yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên Việt Nam có xu u thích phong cách Đọc/Viết, sinh viên số nước có giáo dục tiên tiến lại yêu thích phong cách học Vận động Kết nghiên cứu cho thấy đa phần (67,3%) đối tượng nghiên cứu yêu thích rõ ràng phong cách học cụ thể (bảng 3) Theo Romanelli, Bird E Ryan [7], việc hiểu phong cách học sinh viên mang lại lợi ích cho người dạy lẫn người học Giảng viên biết phong cách học mà sinh viên lớp u thích thiết kế giảng hoạt động học tập cho phù hợp với người học Ở chiều ngược Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 lại, sinh viên biết phong cách học yêu thích lựa chọn phương pháp cách tiếp cận giúp học nhanh hiệu Tuy nhiên, kết nghiên cứu đa phần sinh viên lúc yêu thích nhiều phong cách học Điều vừa thách thức vừa thuận lợi giảng viên Thách thức thiết kế giảng vừa “khẩu vị”của nhiều người học với phong cách học khác Ở khía cạnh tích cực, việc người học yêu thích nhiều phong cách học khác giúp giảng viên có nhiều lựa chọn việc thiết kế hoạt động học tập mình, thay nên sử dụng đơn điệu hai cách tiếp cận chủ đạo Tuy vậy, việc thiết kế hoạt động dạy học phụ thuộc nhiều vào đặc điểm người học điều kiện học tập mà cá nhân giảng viên phải tự định Rất khó để có cơng thức chung phù hợp với tình Ngồi ra, việc chủ động thiết kế hoạt động dạy học cho phù hợp với phong cách học có tác dụng sao, mức độ kết học tập sinh viên cần tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với thiết kế mô tả cắt ngang 158 sinh viên Điều dưỡng năm thứ 2, kết nghiên cứu cho thấy sinh viên có mức độ yêu thích tương đương với ba phong cách học Thính giác, Đọc/Viết Vận động Mức độ yêu thích với phong cách học Thị giác thấp có ý nghĩa thống kê so với ba phong cách cịn lại Tuy nhiên, điểm trung bình chung bốn phong cách học nằm mức yêu thích rõ ràng (6/11 trở lên) Khi xem xét với nhóm phong cách học, đa phần sinh viên u thích mức rõ ràng đồng thời nhiều phong cách học Giảng viên sử dụng kết nghiên cứu để xây dựng hoạt động dạy-học phù hợp với nhu cầu người học Cần có nghiên cứu để tìm hiểu sâu lý sinh viên u thích/khơng u thích phong cách học Nghiên cứu có số hạn chế Cụ thể, công cụ nghiên cứu nhóm tác giả tự xây dựng kiểm tra tính giá trị nội dung Các nghiên cứu tiếp tục đánh giá số đặc điểm chất lượng khác công cụ Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu sinh viên trường đại học Y Dược Thái Nguyên, nơi có vùng tuyển sinh chủ yếu vùng núi phía Bắc Do đó, đặc điểm nhóm sinh viên khơng thực mang tính đại diện cho sinh viên cử nhân Điều dưỡng nước nói chung Các nghiên cứu tương lại chủ đề tiếp tục tìm hiểu đối tượng đa dạng TÀI LIỆU THAM KHẢO Abu-Moghli FA, Khalaf IA, Halabi JO, Wardam LA (2005), Jordanian baccalaureate nursing students’ perception of their learning styles International Nursing Review, 52(1):39-45 McKenna L, Copnell B, Butler AE, Lau R (2018), Learning style preferences of Australian accelerated postgraduate pre-registration nursing students: A crosssectional survey Nurse Education in Practice, 28:280-284 Fleming ND (2001), Teaching and Learning Styles: VARK Strategies New Zealand: Christchurch James S, D’Amore A, Thomas T (2011), Learning preferences of first year nursing and midwifery students: Utilising VARK Nurse Education Today, 31(4):417-423 AlKhasawneh E (2013), Using VARK to assess changes in learning preferences of nursing students at a public university in Jordan: Implications for teaching Nurse Education Today, 33(12):1546-1549 Wang R, Liu C (2019), The relation of dental students’ learning styles to their satisfaction with traditional and inverted classroom models BMC Med Educ, 19(1):315-315 Romanelli F, Bird E, Ryan M (2009), Learning styles: a review of theory, application, and best practices Am J Pharm Educ, 73(1):9-9 31 ... 197 sinh viên Điều dưỡng Jordan cho th? ?y 55% sinh viên y? ?u thích đồng thời nhiều phong cách học, 45% sinh viên y? ?u thích trội phong cách học Trong số sinh viên y? ?u thích trội 28 phong cách học, ... sát sinh viên điều dưỡng hộ sinh Úc nhóm tác giả cho th? ?y sinh viên y? ?u thích với phong cách học Vận động y? ?u thích với phong cách học Thính giác Người y? ?u thích Phong cách học Đọc/Viết thích. .. 28,2 Y? ?u thích rõ ràng phong cách học lúc 28 17,9 29 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Y? ?u thích rõ ràng phong cách học lúc 19 12,2 Y? ?u thích rõ ràng phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cách học yêu thích của sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Phong cách học yêu thích của sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên