0

Kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người

6 2 0
  • Kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:04

Hồ sơ điều tra vụ án mua bán người là toàn bộ những tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), do Điều tra viên lập nhằm chứng minh hành vi xảy ra là tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có liên quan đến vụ án. KỸ NĂNG KIỂM SÁT VIỆC LẬP HỒ SƠ ĐIỀU TRA VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI LẠI VIẾT QUANG* Hồ sơ điều tra vụ án mua bán người toàn tài liệu, chứng thu thập trình điều tra vụ án theo quy định Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS), Điều tra viên lập nhằm chứng minh hành vi xảy tội phạm, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác có liên quan đến vụ án Nhằm đảm bảo tính khách quan, đầy đủ, đắn tài liệu chứng có hồ sơ vụ án, đồng thời giúp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bám sát trình giải tố giác, tin báo tội phạm trình điều tra, nắm vững hồ sơ vụ án mua bán người trình phát hiện, thu thập chứng cứ, kịp thời đưa yêu cầu điều tra đề xuất việc phê chuẩn, giải vụ án vấn đề phát sinh cách xác, tuân thủ theo quy định pháp luật, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần có kỹ cần thiết để kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người Từ khóa: Kiểm sát, mua bán người, hồ sơ điều tra Ngày nhận bài: 17/6/2021; Biên tập xong: 22/6/2021; Duyệt đăng: 22/6/2021 Investigation dossiers of human trafficking cases consist of all documents and evidence collected during the investigation of the case according to the provisions of the Criminal Procedure Code These are prepared by Investigators to prove the crime, the person who committed the crime and other circumstances related to the case Understanding the case throughout all stages from detecting to investigation, requires appropriate skills of Prosecutor assistants and Prosecutors This will ensure the objectivity, completeness, and accuracy of documents and evidence contained in the dossiers, and at the same time, it also helps Prosecutors and Prosecutors assistants to closely follow the process of dealing with denunciations, crime reports, and the investigation process This article discusses the necessary skills required to prosecute the preparation of investigation dossiers for human trafficking cases Keywords: Prosecution, human trafficking, investigation dossiers H sơ điều tra vụ án mua bán người có ý nghĩa quan trọng trình giải vụ án mua bán người lẽ tất hoạt động điều tra, thu thập chứng vụ án mua bán người phải phản ánh hồ sơ vụ án Để đảm bảo tính khách quan, đầy đủ, đắn tài liệu chứng có hồ sơ vụ án hình nói chung vụ án mua bán người nói riêng, BLTTHS năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát (trực tiếp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên) Số chuyên đề 02 - 2021 có trách nhiệm kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án Cơ quan điều tra (CQĐT), quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Thực quy định trên, thực tế, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên kiểm sát chặt chẽ tài liệu làm sở định khởi tố vụ án hình sự, lệnh, định CQĐT quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra đảm bảo mặt hình thức, chặt chẽ mặt trình tự, thủ tục tố tụng nội dung; * Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền cơng tố kiểm sát xét xử hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Khoa học Kiểm sát 105 KỸ NĂNG KIỂM SÁT VIỆC LẬP HỒ SƠ ĐIỀU TRA kiểm sát biên hoạt động điều tra, thu thập chứng nội dung hình thức để tài liệu vừa đảm bảo trình tự, thủ tục pháp lý, vừa có giá trị chứng minh tội phạm tình tiết vụ án sơ khám nghiệm trường, bắt bị can, hồ sơ khởi tố vụ án, hồ sơ khởi tố bị can Các hồ sơ vụ án mua bán người phải đóng dấu bút lục CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động Tuy nhiên, thực tiễn giải vụ án điều tra kèm theo bảng kê đầy đủ tên mua bán người cịn có tồn tại, tài liệu, số trang tài liệu lưu hồ sơ hạn chế liên quan đến kiểm sát việc lập hồ vụ án mua bán người sơ điều tra vụ án mua bán người như: Tài Khi CQĐT, quan giao nhiệm liệu điều tra chuyển sang Viện kiểm vụ tiến hành số hoạt động điều tra sát chưa đóng dấu bút lục CQĐT, đề nghị phê chuẩn định phải khơng có bảng thống kê tài liệu kèm kèm theo hồ sơ; hồ sơ phải theo; Kiểm sát viên bị động, ngồi chờ đánh số bút lục CQĐT, quan CQĐT chuyển hồ sơ sang nghiên giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động cứu; số Kiểm sát viên cịn thiếu kỹ điều tra có bảng kê tài liệu với đầy đủ nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ tên tài liệu, số trang Đây vấn đề liên không đầy đủ, phiến diện, không khách quan trực tiếp đến mà Viện quan, trọng đến chứng lời khai kiểm sát phê chuẩn không phê chuẩn mà không trọng đến chứng định CQĐT, quan vật chất ngược lại Do đó, chúng tơi giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động cho rằng, để nâng cao chất lượng kiểm điều tra; sở để xác định trách nhiệm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán Điều tra viên việc chuyển giao người, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần có tài liệu cho Viện kiểm sát đề nghị phê kỹ sau: chuẩn định tố tụng hình Thứ nhất, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ vụ án mua bán người Điều tra viên nhằm đảm bảo hồ sơ thiết lập, xây dựng cách hợp pháp, đầy đủ, xác theo tiến độ giải vụ án, với quy định pháp luật tố tụng hình Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ vụ án mua bán người Điều tra viên, bảo đảm trang tài liệu hồ sơ giải tố giác, tin báo tội phạm mua bán người; hồ sơ phê chuẩn tạm giữ trường hợp khẩn cấp; hồ sơ mà CQĐT quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra có trách nhiệm thiết lập thực biện pháp điều tra vụ án mua bán người theo quy định BLTTHS hồ 106 Khoa học Kiểm sát Sau kết thúc việc phê chuẩn, Kiểm sát viên thụ lý giải vụ án phải đóng dấu bút lục Viện kiểm sát vào tài liệu chuyển cho CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra để đưa vào hồ sơ vụ án mua bán người Việc đóng dấu bút lục Viện kiểm sát vào tài liệu xét phê chuẩn CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra nhằm bảo đảm CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra không đưa tài liệu khỏi hồ sơ, thay đổi tài liệu làm khởi tố, phê chuẩn định khởi tố gửi tới Viện kiểm sát Tất tài liệu thu thập Số chuyên đề 02 - 2021 LẠI VIẾT QUANG trình điều tra vụ án mua bán người phải đưa vào hồ sơ vụ án Đây u cầu có tính chất nguyên tắc Khi kết thúc điều tra, tài liệu phải đánh số bút lục cách thống lần theo thứ tự, đồng thời phải có bảng kê tài liệu với đầy đủ tên số trang tài liệu Thứ hai, trình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm mua bán người hay trình khởi tố, điều tra vụ án mua bán người, tài liệu CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Viện kiểm sát thu thập phải đưa vào hồ sơ vụ án mua bán người theo trình tự tố tụng hình Sau kết thúc điều tra, tài liệu hồ sơ vụ án mua bán người CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra thống đánh số thứ tự lần lập bảng thống kê đầy đủ tài liệu có hồ sơ vụ án từ 01 hết Thứ ba, kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án mua bán người trình kiểm sát việc thiết lập tài liệu, thu thập chứng Điều tra viên, cán điều tra thơng qua việc kiểm sát nội dung hình thức tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án mua bán người Trong đó, cần ý đến nội dung biên hỏi cung bị can, biên ghi lời khai người làm chứng, người bị hại; biên đối chất, nhận dạng; biên khám xét, biên khám nghiệm, thực nghiệm điều tra; định trưng cầu giám định, kết giám định, biên thu giữ tài sản, tang vật…, đảm bảo tài liệu phải thiết lập theo trình tự mà BLTTHS quy định đảm bảo tính chặt chẽ nội dung vụ án mua bán người Để đảm bảo tính khách quan biên này, Kiểm sát viên phải yêu cầu Điều tra viên thực quy định Điều 183 Điều 184 BLTTHS năm 2015 quy định hỏi cung bị can biên hỏi cung bị can Để tránh việc “phản cung”, chối tội bị can giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử (nhất phiên tồ) vụ án mua bán người Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải yêu cầu Điều tra viên, cán điều tra sau hỏi cung bị can xong phải để bị can tự đọc tự viết (nếu bị can biết chữ) vào cuối biên bị can tự ghi “Tôi tự đọc lại biên bản, công nhận nội dung lời khai mình” mời người làm chứng, chứng kiến việc Điều tra viên, cán điều tra đọc lại biên (với bị can chữ) Những nội dung biên hỏi cung quan trọng cần thiết phải cho bị can viết tường trình, tự khai kèm theo Khi nghiên cứu hồ sơ thấy biên ghi lời khai, biên hỏi cung nhiều chỗ trống phải yêu cầu Điều tra viên, cán điều tra gạch chéo để tránh tình trạng ghi thêm; có tẩy xố phải có xác nhận bị can, người khai báo; trang biên phải có đầy đủ chữ ký người khai báo… Việc lấy lời khai hoạt động thu thập chứng cứ, thiết lập hồ sơ sau khởi tố vụ án mua bán người phải Điều tra viên, cán điều tra phân công điều tra vụ án thực Nếu cán điều tra tiến hành thể người giúp việc ghi biên bản, cịn chủ trì hoạt động phải Điều tra viên Các tài liệu thu thập trước khởi tố vụ án Điều tra viên tiến hành (nhất lời khai) cần yêu Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải cầu Điều tra viên thẩm định lại sau ý đến biên hỏi cung bị can khởi tố (trừ trường hợp lý khách Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 107 KỸ NĂNG KIỂM SÁT VIỆC LẬP HỒ SƠ ĐIỀU TRA quan khơng thể thực được) Có vậy, tài liệu thu thập có giá trị mặt pháp lý Chính vậy, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải ý kiểm sát tính khách quan phù hợp thời gian, địa điểm tài liệu Điều tra viên thu thập Thời gian, địa điểm hỏi cung ghi lời khai khơng mâu thuẫn với nhau, thực tế có hồ sơ vụ án thể Điều tra viên hay cán điều tra tiến hành nhiều hoạt động điều tra thời gian, thời gian địa điểm khác Thứ tư, kiểm sát chặt chẽ, yêu cầu Điều tra viên cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm sát việc lập hồ sơ xem xét phê chuẩn định CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra theo quy định BLTTHS Cụ thể: - Đối với hồ sơ giải tố giác, tin báo tội phạm mua bán người phải gồm tài liệu: + Quyết định phân công nhiệm vụ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT hay quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra thực nhiệm vụ lĩnh vực quản lý mà tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm mua bán người thuộc quyền hạn điều tra quan mình; người trường hợp khẩn cấp phải gồm tài liệu: + Công văn đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp; + Lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp (ghi rõ trường hợp nào, theo quy định điều khoản BLTTHS); + Biên giữ người trường hợp khẩn cấp; + Tin báo, tố giác tội phạm mua bán người; + Các tài liệu có liên quan làm cho việc định giữ người trường hợp khẩn cấp trường hợp như: Căn xác định người chuẩn bị thực tội phạm mua bán người; biên ghi lời khai người bị hại người có mặt nơi xảy tội phạm mắt trơng thấy xác nhận người thực tội phạm mua bán người tài liệu khác chứng minh người bỏ trốn; tài liệu xác định có dấu vết, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm người chỗ ở, nơi làm việc người bị nghi thực tội phạm mua bán người; + Tài liệu nhân thân người bị giữ người trường hợp khẩn cấp (thường thông tin ban đầu người bị giữ trường hợp khẩn cấp); + Lời khai người bị giữ trường hợp khẩn cấp (nếu có); + Các văn thể hoạt động tiến + Bản kê tên tài liệu hồ sơ hành kiểm tra, xác minh, định khởi trang có đóng dấu bút lục CQĐT tố không khởi tố vụ án hình tội - Đối với hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn phạm mua bán người; định khởi tố bị can phê chuẩn + Văn thông báo kết giải lệnh tạm giam trường hợp người tố giác, tin báo tội phạm mua bán người bị tạm giữ bị khởi tố bị can vụ theo quy định án mua bán người phải gồm tài liệu: - Đối với hồ sơ xét phê chuẩn việc giữ 108 Khoa học Kiểm sát + Công văn đề nghị xét phê chuẩn Số chuyên đề 02 - 2021 LẠI VIẾT QUANG định khởi tố bị can đề nghị phê nghi thực tội phạm mua bán người, chuẩn lệnh tạm giam bị can; biên hỏi cung bị can (nếu có); + Quyết định tạm giữ, định + Lời khai người bị bắt, người bị gia hạn tạm giữ (nếu có); lệnh tạm giam tạm giữ, người làm chứng, người bị hại bị can; (nếu có); + Quyết định khởi tố vụ án, định + Bảng kê tên tài liệu hồ sơ khởi tố bị can; trang tài liệu đóng dấu bút lục + Biên giao định khởi tố bị CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra can có chữ ký điểm bị can; Nếu có điều kiện xét phê chuẩn + Biên lấy lời khai người bị tạm định nghiên cứu hồ giữ, biên hỏi cung bị can (nếu có); + Các tài liệu chứng minh hành vi sơ vụ án mua bán người, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên nên phô tô tài liệu phạm tội bị can; quan trọng để lưu vào hồ sơ kiểm sát, + Các tài liệu nhân thân bị can; vừa đảm bảo tính chặt chẽ, vừa + Bản kê tên tài liệu hồ sơ giúp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trang tài liệu đóng dấu bút lục thuận lợi trình nghiên cứu CQĐT thiết lập hồ sơ kiểm sát Tuy nhiên, - Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn cần tránh tình trạng lấy việc phô tô thay định khởi tố bị can (trường hợp khơng cho việc trích cứu tài liệu hồ sơ bị tạm giữ), định thay đổi bổ vụ án mua bán người lập sung định khởi tố bị can phải gồm hồ sơ kiểm sát tài liệu: Thứ năm, kiểm sát việc tuân thủ + Công văn đề nghị xét phê chuẩn thủ tục tố tụng tài liệu, chứng định khởi tố bị can, định thay có hồ sơ vụ án mua bán người, bao đổi bổ sung định khởi tố bị can; gồm: + Quyết định khởi tố vụ án, định Kiểm sát hình thức nội dung thay đổi bổ sung định khởi tố định tố tụng như: Quyết định khởi vụ án mua bán người; tố vụ án, khởi tố bị can; định phục + Quyết định khởi tố bị can, định hồi điều tra vụ án, bị can, định tạm thay đổi bổ sung định khởi tố giữ lệnh tạm giam… đảm bảo cho định thiết lập theo bị can; quy định tố tụng hình sự; + Biên giao định khởi tố bị mẫu ban hành; người có thẩm quyền can, định thay đổi bổ sung định; đủ ban hành quyết định khởi tố bị can; định; thể rõ nội dung hành vi; điều + Các tài liệu làm khởi tố, khoản áp dụng, dấu, chữ ký, dấu chức thay đổi bổ sung định khởi danh phải đảm bảo quy định tố bị can; pháp luật tố tụng hình văn + Biên ghi lời khai người bị hướng dẫn có liên quan (Ví dụ: Dấu Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 109 KỸ NĂNG KIỂM SÁT VIỆC LẬP HỒ SƠ ĐIỀU TRA trịn đóng định tố tụng phải dấu CQĐT, không sử dụng dấu quan công an quận, huyện; dấu chức danh phải Thủ trưởng Phó Thủ trưởng CQĐT mà khơng sử dụng dấu chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Cơng an huyện, Phó Trưởng Cơng an huyện…) Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần đặc biệt ý kiểm sát nội dung hành vi bị khởi tố điều luật áp dụng định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can thực tế, Điều tra viên, cán điều tra thường khơng để ý có sai sót dẫn đến vi phạm tố tụng Ví dụ: Ghi khơng đầy đủ kiện phạm tội, hành vi phạm tội, không ghi ghi không đủ tội danh định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can Chỉ phát hành vi phạm tội thoả mãn dấu hiệu tội danh Điều tra viên, cán điều tra lại ghi tất tội danh điều luật viện dẫn vào định khởi tố Những định vi phạm pháp luật phải Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phát hiện, yêu cầu khắc phục kịp thời từ kiểm sát việc khởi tố Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải kiểm sát việc tống đạt, giao nhận, thông báo định tố tụng tới đối tượng có liên quan người tham gia tố tụng khác nhằm đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ người tham gia tố tụng, như: Tống đạt định khởi tố bị can; định thay đổi, bổ sung định khởi tố bị can định khác CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, định phê chuẩn, không phê chuẩn Viện kiểm sát tới bị can Trong thực tế 110 Khoa học Kiểm sát hoạt động tố tụng, có trường hợp Điều tra viên khơng thực việc thông báo hoạt động tố tụng, định tố tụng cho gia đình, quyền nơi bị can cư trú như: Thông báo việc bắt khẩn cấp, bắt bị can để tạm giam, áp dụng biện pháp tạm giam, áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú…; thông báo kết điều tra cho người tham gia tố tụng Hoặc có trường hợp Điều tra viên thực việc thông báo lại đầy đủ tài liệu hồ sơ, dẫn đến tình trạng khiếu nại luật sư bị Toà án trả lại hồ sơ vi phạm tố tụng Do đó, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên vừa đồng thời kiểm sát nội dung, hình thức định tố tụng vừa phải kiểm sát trình triển khai, tống đạt, giao nhận, thơng báo định hoạt động phải lập thành văn thể hồ sơ vụ án mua bán người Như vậy, thấy, hoạt động kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người có vai trị, ý nghĩa quan trọng Thông qua hoạt động này, Kiểm sát viên kiểm tra nắm tài liệu, chứng Điều tra viên thu thập giai đoạn điều tra để từ đề yêu cầu điều tra, định hướng điều tra nhằm kịp thời bổ sung chứng hoàn thiện thủ tục tố tụng vụ án; phát vi phạm Điều tra viên tiến hành tố tụng để kiến nghị khắc phục Kết hoạt động kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án mua bán người để Viện kiểm sát thực “quyền công tố”, định phê chuẩn không phê chuẩn định tố tụng Cơ quan điều tra; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trình điều tra vụ án mua bán người./ Số chuyên đề 02 - 2021 ... giải vụ án điều tra kèm theo bảng kê đầy đủ tên mua bán người cịn có tồn tại, tài liệu, số trang tài liệu lưu hồ sơ hạn chế liên quan đến kiểm sát việc lập hồ vụ án mua bán người sơ điều tra vụ án. .. ba, kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án mua bán người trình kiểm sát việc thiết lập tài liệu, thu thập chứng Điều tra viên, cán điều tra thông qua việc kiểm sát nội dung hình thức tài liệu, chứng có hồ. .. kiểm sát trình triển khai, tống đạt, giao nhận, thông báo định hoạt động phải lập thành văn thể hồ sơ vụ án mua bán người Như vậy, thấy, hoạt động kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người, Kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người