0

Nhận diện bản sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

14 4 0
  • Nhận diện bản sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:03

Bài viết phân tích các đặc trưng của lễ hội Chol Chnam Thmay của người Khmer ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, qua đó đề xuất một số một số gợi ý nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của tộc người này tại địa phương trong bối cảnh hiện nay. TỔNG BIÊN TẬP TS Hoàng Hồng Hiệp HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP PGS.TS Bùi Đức Hùng (Chủ tịch) Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ GS.TS Nguyễn Xuân Thắng Bí thư BCH Trung ương Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Chí Bền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam GS.TS Trần Thọ Đạt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Phạm Văn Đức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam TS Hoàng Hồng Hiệp Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ GS.TS Nguyễn Xn Kính Viện Nghiên cứu Văn hóa GS.TS Eric lksoon lm University of Hawaii – Hilo, Hoa Kỳ GS.TS Đỗ Hoài Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS Vũ Băng Tâm University of Hawaii - Hilo, Hoa Kỳ GS.TS Nguyễn Quang Thuấn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam CVRSS Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung ISSN 1859 – 2635 GS.TS Trần Đăng Xuyền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội BIÊN TẬP TRỊ SỰ ThS Châu Ngọc Hòe CN Lưu Thị Diệu Hiền CVRSS Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung ISSN 1859 – 2635 Tạp chí tháng kỳ Số 04 năm 2021 Năm thứ mười bốn Mục lục Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng Một số giải pháp bảo vệ phát triển di sản tư tưởng V I Lênin tình hình Nguyễn Quang Bình, Đặng Trung Kiên 14 Khai dân trí – từ tư tưởng đến thực tiễn phong trào Duy Tân Quảng Nam đầu kỷ XX Ngô Văn Minh 20 Văn bia chữ Hán người Hoa Hội An vùng phụ cận Đinh Khắc Thuân 30 Một số đặc điểm người Chăm Việt Nam qua kết điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 Trần Thị Phương Anh 44 Nhận diện sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hợi Chol Chnam Thmay huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Dũng 55 Một số đặc điểm ngơn ngữ văn hố thổ ngữ Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh Nguyễn Thu Huyền 65 Diện mạo văn học dịch Việt Nam Đài Loan từ năm 1990 đến Trịnh Thùy Trang 73 Giấy phép xuất số 104/GP – BTTTT cấp ngày 22 tháng năm 2013 Chế điện tử Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; In 250 khổ 19 x 27cm; Số 04 năm 2021 In Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Đà Nẵng Số 2, Lý Thường Kiệt - P Thạch Thang - Q Hải Châu - TP Đà Nẵng * ĐT: 0236.3821038; Nộp lưu chiểu tháng 08/2021 CVRSS Central Vietnamese Review of Social Sciences ISSN 1859 – 2635 Bimonthly Review No 04, 2021 The 14th Year Contents Circular economy: Theoretical issues and international experience Hoang Hong Hiep, Phan Thi Song Thuong, Dinh The Toan, Le Van Ha, Tran Thi Phuong Solutions to protecting and developing V I Lenin’ legacy of ideology in the new context Nguyen Quang Binh, Dang Trung Kien 14 Improving people’s knowledge - From ideology to reality of Duy Tan movement in Quang Nam in the early 20th century Ngo Van Minh 20 Han Chinese epitaphs of Chinese people in Hoi An and adjacent areas Dinh Khac Thuan 30 Some characteristics of Cham people in Vietnam demonstrated by survey results of socio-economic situation in 53 ethnic minorities in 2019 Tran Thi Phuong Anh 44 Identifying cultural identity of Khmer people through Chol Cham Thmay festival in Loc Ninh district, Binh Phuoc province Tran Dung 55 Linguistic characteristics and dialect spoken in Ngoc Vung commune, Van Don district, Quang Ninh Nguyen Thu Huyen 65 A review of translated Vietnamese literature in Taiwan since 1990 Trinh Thuy Trang 73 55 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 Nhận diện sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Dũng Trường đại học khoa học xã hội nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM Email liên hệ: trandungcd66@gmail.com Tóm tắt: Khmer tộc người thuộc nhóm ngơn ngữ Mơn - Khmer, cư trú lâu đời Đồng Sông Cửu Long, tỉnh Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh Như người Khmer vùng khác, văn hóa truyền thống cộng đồng Khmer huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phong phú, đa dạng có nhiều giá trị đặc sắc Trong đó, Chol Chnam Thmay lễ hội truyền thống bao chứa nhiều yếu tố tiêu biểu, phản ánh nhiều nét đặc sắc văn hóa tộc người từ phong tục tập qn, tín ngưỡng đến văn hóa nghệ thuật, mối quan hệ cộng đồng người… Bài viết phân tích đặc trưng lễ hội Chol Chnam Thmay người Khmer huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, qua đề xuất số số gợi ý nhằm bảo tồn phát huy sắc văn hóa tộc người địa phương bối cảnh Từ khóa: Giá trị, đặc trưng, lễ hội, Khmer, tỉnh Bình Phước Identifying cultural identity of Khmer people through Chol Cham Thmay festival in Loc Ninh district, Binh Phuoc province Abstract: The Khmer, an ethnic group belonging to Mon-Khmer language family, has resided in the Mekong Delta, Southeast provinces of Viet Nam, and Ho Chi Minh City for a long time Shared features with other Khmer people in various regions, the Khmer community in Loc Ninh district, Binh Phuoc province is characterized by the richness and variety of their traditional culture with unique values In particular, Chol Chnam Thmay is regarded as a traditional festival that contains various typical elements, reflecting their most distinctive cultural characteristics through their customs, beliefs, arts, bonds among their community The article is aimed at examining and analyzing the festival’s features in Loc Ninh district, Binh Phuoc, then, making suggestions on preserving and promoting the Khmer group’s identity in the current context Keywords: Values, characteristics, festivals, Khmer, Binh Phuoc province Ngày nhận bài: 10/09/2020 Ngày duyệt đăng: 10/07/2021 Đặt vấn đề Lộc Ninh huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Bình Phước, có đặc điểm kinh tế, xã hội địa lý mang nét đặc thù riêng so với địa bàn cư trú người Khmer tỉnh đồng sông Cửu Long vùng khác Do địa hình núi rừng chiếm ¾ diện tích tồn huyện nên mạnh kinh tế Lộc Ninh chủ yếu nông lâm nghiệp Trong chiến tranh, Lộc Ninh cách mạng tỉnh Đông Nam Bộ Hiện nay, Lộc 56 Trần Dũng Ninh có 13 tộc người chung sống, Khmer dân tộc thiểu số có dân số đơng (đứng thứ sau tộc người S’Tiêng), với 2148 hộ/9127 khẩu, chiếm 41,5% Người Khmer sinh sống hầu hết xã, số thị trấn, tập trung chủ yếu xã Lộc Khánh, Lộc Quang, Lộc Điền (Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, 2015) Cũng nhiều dân tộc Lộc Ninh, cộng đồng người Khmer có văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng với giá trị đặc sắc, trình tồn phát triển, họ có nhiều giao lưu tiếp biến văn hóa với tộc người xung quanh Tính đặc sắc biểu kết hợp nhiều yếu tố: văn hóa dân gian, văn hóa Bà La Mơn, văn hóa Phật giáo, Đặc biệt, Phật giáo Nam Tơng có vai trị ảnh hưởng sâu đậm đời sống văn hóa họ Trong văn hóa người Khmer đây, lễ hội yếu tố tiêu biểu, phản ánh nhiều nét đặc sắc: từ phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn học dân gian đến âm nhạc, nghệ thuật kiến trúc, mối quan hệ cộng đồng Nghiên cứu vấn đề này, kể đến cơng trình như: Người Việt gốc Miên (Lê Hương, 1969); Người Khmer Tỉnh Cửu Long (Huỳnh Ngọc Trảng, 1987); Vấn đề dân cư dân tộc Đồng sông Cửu Long (Mạc Đường, 1991); Văn hóa người Khmer vùng Đồng sông Cửu Long (Trường Lưu, 1993); Bảo tồn phát huy Lễ hội Ĩoc Om Boc Đua Ghe Ngo Sóc Trăng (Lê Văn Cần, 2009); Giá trị văn hoá Khmer vùng đồng sông Cửu Long (Huỳnh Thanh Quang, 2011); Văn Hóa dân gian phi vật thể người Khmer Sóc Trăng (Trần Minh Thương, 2016); Triết lý nhân sinh lễ hội Sen Đôn – Ta người Khmer Nam Bộ (Võ Văn Thắng Đinh Văn To, 2019);… Đây cơng trình nghiên cứu chun sâu văn hóa lễ hội người Khmer Đồng sông Cửu Long, với người Khmer Lộc Ninh chưa có nhiều cơng trình đề cập đến, đặc biệt chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên biệt lễ hội người Khmer đây, nghi lễ - lễ hội truyền thống hình thức sinh hoạt văn hóa chứa nhiều giá trị, góp phần hình thành sắc người Khmer khu vực Vì thế, qua nghiên cứu lễ hội Chol Chnam Thmay – lễ hội truyền thống tiêu biểu người Khmer, viết nhằm giới thiệu đặc trưng văn hóa người Khmer, đồng thời mong muốn góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tộc người huyện Lộc Ninh bối cảnh Khái quát lễ hội truyền thống người Khmer Lộc Ninh Có thể nói, nghi lễ - lễ hội truyền thống người Khmer phong phú đa dạng Bên cạnh hệ thống nghi lễ theo chu kỳ vòng đời người Khmer, thường tổ chức theo mốc thời gian thành viên phạm vi gia đình, họ tộc, lễ hội theo chu kỳ trồng – vốn cư dân gốc nông nghiệp lúa nước, nên thường đồng bào tổ chức theo mùa, theo chu kỳ thời gian sinh hoạt cộng đồng với hình thức quy mơ lớn, với tham gia tất thành viên phum sóc, chí có lễ hội cịn mở rộng phạm vi không gian đến khét1 Chính vậy, thời điểm tổ chức lễ hội cộng đồng Khmer Lộc Ninh thường diễn vào mùa khô, vào thời gian kết thúc vụ mùa, chuyển mùa, Bởi thời điểm thuận lợi để cư dân tổ chức lễ hội sau mùa làm lụng cực nhọc, người dân bước vào thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm thuận lợi thời tiết (mùa khơ) nên cư dân “toàn tâm, toàn ý” phát huy tối đa khả sáng tạo cho việc thực hành lễ hội, đặc biệt việc thể hoạt động nghệ thuật Do vậy, thời điểm lễ hội phát huy tối đa giá trị văn hóa truyền thống, khơi nguồn cảm hứng cho sáng tạo, nhờ mà trình Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 57 diễn nghệ thuật lễ hội thăng hoa, thu hút nhiều tham gia, hưởng ứng, tán thưởng cách tích cực tất thành viên tham dự Tuy nhiên, trước 1975, Lộc Ninh – Bình Phước vùng đất có nhiều biến động trị, thiên tai, địch họa,…đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội văn hóa tộc người, có người Khmer Do vậy, có quãng thời gian người dân khơng có điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống thực hành lễ hội Chính nhân tố phần làm đứt gãy, mai một, biến đổi lễ hội truyền thống người Khmer Từ sau 1986, người dân Lộc Ninh có nhiều điều kiện việc tổ chức, thực hành lễ hội truyền thống Đặc biệt, khoảng 10 năm gần đây, với sách phát triển văn hóa, xã hội Đảng Nhà nước triển khai thực địa phương, chùa Nam tông trùng tu, xây mới,… tạo phát triển đời sống văn hóa xã hội người dân, lễ hội truyền thống mà ngày khơi phục, phát triển cộng đồng người Khmer tộc người khác Bình Phước Tuy nhiên, có tác động, ảnh hưởng yếu tố đặc thù điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, lịch sử tộc người,… nên việc thực hành lễ hội truyền thống người Khmer Lộc Ninh mà nhiều có khác biệt so với cộng đồng Khmer vùng khác Hiện nay, bên cạnh thực hành nghi lễ vòng đời người như: Lễ Phitai Cắt Sk Bong Kok Chmop - cắt tóc trả ơn mụ; Lễ Phimi Pidop Chnam - giáp tuổi; Lễ Bon Bom Bua - xuất gia tu; Lễ Phitai Apea Pincah - lễ cưới; Lễ Bon Sóp - đám tang;… cộng đồng Khmer Lộc Ninh thực lễ hội truyền thống khác, như: Lễ Chol Chnam Thmay; Lễ Đôn ta; Lễ Ok Om Bok; Lễ hội Phá Bàu, Lễ hội xuống đồng; Lễ Bon Visakha Bochia ; Lễ Bon Chol Vossa; Lễ Bon Chenh Vossa; Lễ Ka Thăn Na Tean; Lễ Bon Banh Chos Xây Malayu,…Trong đó, Chol Chnam Thmay lễ hội mang tính đặc trưng tiêu biểu, thể rõ nét sắc thái văn hóa người Khmer Lộc Ninh vùng Đông Nam Bộ Lễ hội Chol Chnam Thmay người Khmer huyện Lộc Ninh 3.1 Nguồn gốc ý nghĩa lễ hội Theo tiếng Khmer, Chol Chnam Thmay có nghĩa “vào năm mới”, hay “lễ chịu tuổi” (thêm tuổi mới), riêng Lộc Ninh gọi “lễ hội té nước” Đây lễ hội truyền thống lớn năm người Khmer Cũng người Khmer vùng khác, hàng năm, đồng bào Khmer Lộc Ninh – Bình Phước tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay long trọng nhằm tiễn đưa năm cũ đón mừng năm với hy vọng, ước muốn có năm đủ đầy, tốt đẹp năm cũ Lễ hội dịp để người dân tạ ơn Thần Phật, ông bà, tổ tiên,… cho họ có sống bình an, no đủ năm qua Đây dịp người dân quây quần, sum họp, nghỉ ngơi, thư giãn sau năm làm lụng cực nhọc, vất vả Đồng thời, lễ hội dịp để cháu tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, người thân dòng họ vãng2,… Về nguồn gốc lễ hội, đa số người Khmer vùng có chung truyền thuyết truyền tụng dân gian Tuy vùng có chi tiết khác (dị bản), lại, có nội dung ý nghĩa giống Đặc biệt, nguồn gốc lễ hội biểu đạt mối quan hệ thống nhất, biện chứng việc góp phần hình thành sắc 58 Trần Dũng văn hóa người Khmer, thể qua lớp văn hóa: tín ngưỡng dân gian, Bà La Môn giáo Phật giáo Truyền thuyết nguồn gốc lễ hội Chol Chnam Thmay người Khmer lưu truyền với nội dung tóm tắt sau: Ngày xưa, có cậu bé tên Thom Ma Bal, gia đình bá hộ, trời phú cho thơng minh, tài trí người Đặc biệt, cậu cịn có trí nhớ siêu phàm; lên tuổi thuộc sách thuyết “Tam thần học” Thấy vậy, cha cậu bé xây tòa lâu đài cạnh đại thụ, gần bờ sơng, để cậu n tâm học tập, trau dồi kiến thức Trong thời gian lâu đài, điều kỳ diệu xảy cậu nghe hiểu tiếng nói loài chim giao tiếp với chúng Vốn hiểu nhiều biết rộng, lại thêm tài diễn thuyết, cậu đem hiểu biết thuyết giảng cho dân chúng Vì vậy, đến đâu, cậu dân chúng ngưỡng mộ Danh tiếng cậu lan truyền khắp vùng, chí lan đến tận thiên đình Các vị thiên thần trời nghe tiếng, nên xuống trần nghe cậu thuyết giảng ngày đông mà bỏ bê buổi thuyết giảng thượng giới Điều làm cho thần Kabưl Maha Brưm (Thần Bốn Mặt) – phụ trách công việc thuyết giảng thượng giới – lấy làm tức giận Thần bay xuống trần gian tìm hiểu nguồn Gặp cậu bé Thom Ma Bal, thần thử tài cách thách đố cậu giải đáp ba câu đố thần đưa ra, cậu giải được, thần tự cắt đầu đưa cho cậu bé, khơng, cậu phải dâng mạng sống cho thần Nội dung ba câu đố là: “Buổi sáng, duyên người nằm đâu? Buổi trưa, duyên người nằm đâu? Buổi tối, duyên người nằm đâu?” Trước bay trời, thần hạn cho cậu sau bảy ngày trở lại nghe cậu giải đáp Sau nhận lời thách đố ngài Đại Phạm Thiên, Thom Ma Bal liền suy nghĩ để tìm cách giải đáp, đến ngày thứ sáu mà cậu chưa nghĩ Chán nản lo lắng nên cậu bỏ vào rừng Đến trời vừa chập tối, ngồi nghỉ mệt nốt, tình cờ cậu nghe câu chuyện đôi chim đại bàng cây: “Ngày mai ăn đâu?” – Lời chim mái hỏi chim trống “Ngày mai ăn thịt cậu bé Thom Mabal cậu không trả lời ba câu đố ngài Đại Phạm Thiên” - chim trống trả lời thuật lại nội dung thách đố thần cho chim mái nghe Chim mái liền hỏi tiếp: “ Vậy ba câu đố phải giải đáp nào?” Chim trống trả lời: “Buổi sáng, duyên người mặt; buổi trưa, duyên người ngực; buổi tối, duyên người bàn chân;…” Nghe xong câu chuyện đôi vợ chồng chim, Thom Ma Bal lấy làm mừng rỡ liền quay trở nhà Sáng hôm sau, ngày hẹn, Đại Phạm Thiên bảy gái xuống gặp Thom Ma Bal để nghe lời giải đáp Do nghe lời giải thích từ đơi chim đại bàng nên Thom Ma Bal thắng Dù bất ngờ trước lời giải thích hồn tồn xác Thom Ma Bal, để giữ lời, vị Đại Phạm Thiên tự cắt đầu hứa Có điều kỳ lạ là, trước thực hiện, thần dặn gái dùng khay vàng (mâm) để đựng đầu thần, sau đem đặt núi Tu Di3 Bởi theo ngài, đem chôn đầu ngài xuống đất làm thiêu hủy trái đất; quăng lên trời gây hạn hán; quăng xuống biển làm cạn nước biển, ảnh hưởng xấu đến sống mn lồi Vâng lời cha dặn, người gái lớn (chị cả) sáu em đem đầu thần lên núi Tu Di, vòng quanh núi ba vịng, sau đặt đầu thần vào Bảo tháp Kể từ đó, năm, đến ngày SăngKran (ngày chuyển giao năm cũ năm mới), người gái thần luân phiên rước đầu thần quanh núi trước bắt đầu năm Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 59 (Lê Hương, 1969, tr 43 – 47; Nguyễn Hữu Nghiệp, 2004, tr 35 – 37) Tục lệ người Khmer thực lễ đón năm mới, gọi đón Chư Thiên Và chùa Khmer có tháp thờ đầu thần Ka Bbưl Maha Brưm 3.2 Diễn trình lễ hội Đối với người Khmer Lộc Ninh, chu kỳ hoạt động sản xuất người dân gắn liền với chu kỳ thời tiết, nên năm thường chia làm mùa: mùa mưa mùa nắng Thời điểm chuyển giao mùa nắng mùa mưa lúc bà tổ chức lễ hội Chol Chnam Thmay Bởi giai đoạn thời điểm thích hợp, sau thu hoạch mùa vụ vào cuối mùa nắng, chờ mùa mưa tới để bắt đầu vụ mùa mới, người dân có thời gian nghỉ ngơi, tổ chức lễ hội nhằm tạ ơn tổ tiên, trời phật phù trợ cho mùa no ấm, đồng thời cầu xin “ơn trên” phù hộ cho vụ mùa “mưa thuận, gió hịa”, mùa màng bội thu Cũng người Khmer vùng khác, người Khmer Lộc Ninh vào Phật lịch để tổ chức lễ hội tết năm Theo đó, thời điểm tổ chức lễ hội Chol Chnam Thmay đồng bào diễn vào tháng “chét” (tức tháng thứ Phật lịch, tính từ ngày 4/5 đến ngày 4/6, tương ứng với ngày mồng 4/3 đến ngày mồng 4/4 âm lịch) Theo cách tính người Khmer, thời gian năm tính dựa vào chu trình mặt trăng, năm gồm 365 ngày, giờ, 20 phút Mỗi năm, vị đại đức chịu trách nhiệm tính giao thừa – đón năm mới, thơng báo cho người Khmer nơi biết (Nguyễn Hữu Nghiệp, 2004, tr 23) Do vậy, không giống với người Việt, thời điểm đón giao thừa năm người Khmer năm có khác nhau; có năm, thời khắc giao thừa rơi vào ban đêm, có năm lại rơi vào ban ngày,… Chẳng hạn: năm 2019 vào ngày Chủ nhật, vào lúc 15h12phút, ngày 14/4 Âm lịch; năm 2020 lại ngày thứ hai, 9h12phút, ngày 13/4 Âm lịch;… Theo tục lệ truyền thống, người Khmer vùng khác, lễ hội Chol Chnam Thmay Lộc Ninh diễn ngày, rơi vào năm nhuận tổ chức thời gian ngày (sau năm năm nhuận); thời điểm ngày tết tương ứng với khoảng thời gian từ ngày 13 – 15 ngày 14 – 16 theo dương lịch hàng năm Ngày thứ lễ gọi “Sangkran”, ngày thứ hai gọi “Wonbot”, ngày thứ ba “Lơnsăk”; “Sangkran” - ngày Chol Chnam Thmay - xem ngày quan trọng Những nghi thức ngày lễ hội diễn theo trình tự sau: Ngày thứ - “Sangkran” Đối với người Khmer, “Sangkran” có nghĩa ngày giao thừa, ngày đánh dấu thời khắc chuyển giao năm năm cũ năm mới, cịn gọi ngày đón Chư Thiên (Có nơi gọi ngày đón Tân Quản Thế Thiên, ngày đón “Têvađa” - Thần Vệ Nữ,…) Đây xem ngày quan trọng ngày tết người Khmer, ngày mà tất người dân háo hức chờ đợi, ngày diễn nhiều nghi thức thiêng liêng, trang trọng sôi Sau năm làm lụng vất vả, người dân bước vào năm với nhiều tâm đặc biệt Trong khơng khí rộn ràng, tươi không gian, cảnh vật; với thời khắc thiêng liêng - thời điểm chuyển giao cũ mới, với ý nghĩa “Tống cựu, nghinh tân”, người dân đón chào năm với tâm lý đầy phấn khởi, hào hứng, tràn đầy hy vọng điều tốt đẹp năm tới Để chuẩn bị cho thời khắc này, trước nhiều ngày, người dân phum sóc tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, sửa sang, quét dọn đường làng ngõ xóm, Trong gia 60 Trần Dũng đình, người dân chuẩn bị nguyên vật liệu để làm loại bánh truyền thống để dâng cúng trời phật, tổ tiên, ơng bà bánh tét, bánh ít, bánh tro,… Trước đón giao thừa - Chư Thiên mới, gia đình, bàn thờ tổ tiên trang hồng, bày biện bơng hoa, bánh trái tươm tất; trước sân nhà, bàn thờ vọng bà bày biện với đầy đủ loại nhang đèn, hoa, bánh trái chuẩn bị cho việc đón Chư Thiên mới;… Đặc biệt, ngơi chùa, việc trang hồng, chỉnh trang chư tăng tín đồ chuẩn bị chu đáo Ngồi việc qt dọn, trang trí bên chánh điện, sala; khuôn viên chùa từ tháp thờ, tượng thần tháp thờ, tháp cốt,…cũng tu chỉnh, trang hoàng với nhiều màu sắc lỗng lẫy;… Bên cạnh đó, chuẩn bị đặc biệt cho lễ đón Chư Thiên già làng4, Achar5 chư tăng bàn bạc kỹ lưỡng, chu đáo nhiều ngày trước Theo quan niệm người Khmer, vào đầu năm mới, có vị Chư Thiên (cịn gọi Tân Quản Thế Thiên) xuống trần gian để phò trợ cho dân chúng thay cho vị Chư Thiên năm cũ Như trình bày phần trên, sau vị Đại Phạm Thiên mất, năm, cô gái ngài luân phiên xuống trần giúp người dân năm Đặc biệt, vào đặc điểm cô tiên nữ - gái Đại Phạm Thiên, người dân chuẩn bị lễ đón Chư Thiên cho phù hợp với đặc điểm vị tiên nữ Do vậy, thời điểm đón giao thừa – năm năm có khác nhau, nghi thức đón Chư Thiên năm cịn có khác biệt trang phục, vật phẩm, trang sức,… Theo tục lệ, thời điểm đón năm rơi vào ngày Chủ Nhật, trùng với phiên người gái lớn – vị Chư Thiên năm mới, già làng, Achar, vị chư tăng chọn cô gái sóc, trang điểm cho giống với đặc điểm vị tiên nữ này6 Bên cạnh đó, vật phẩm, trang phục, nhạc cụ,…phục vụ cho nghi thức ngày “Sangkran” người dân ban tổ chức phum sóc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo từ trước Cụ thể như: việc tuyển chọn gái vào vai tiên nữ (con gái vị Đại Phạm Thiên); đội múa dàn nhạc tất bật tập luyện chuẩn bị cho việc thực hành nghi lễ;… Do vậy, ngày trước ngày giao thừa, không khí gia đình, phum sóc người Khmer nhộn nhịp, rộn ràng, hối Vào ngày này, trước tham dự vào lễ đón Chư Thiên chùa, nhà, người Khmer làm mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên, mục đích để tạ ơn ơng bà phù hộ cho cháu sức khỏe, bình an năm qua Đồng thời, người dân cúng thức ăn, bánh trái sân cho vong hồn không nơi nương tựa7 Theo nhiều người dân, vật phẩm dâng cúng ông bà tổ tiên người Khmer trước đơn giản,“chủ yếu cúng cơm nếp cháo (chè)” Đặc biệt, sau cúng xong, vật phẩm bỏ không người nhà dùng Sau cúng cơm cho ông bà xong, vào thời điểm giao thừa thông báo, (tùy thuộc vào thời gian cụ thể; vào buổi sáng buổi trưa, buổi chiều, tối trình bày phần trên), trước chừng đồng hồ, người dân phum sóc mặc trang phục truyền thống rực rỡ, tay cầm hoa, bạc tập trung Sala tean – địa điểm sinh hoạt cộng đồng sóc mình, (hiện gọi nhà sinh hoạt cộng đồng) tập trung trước sân nhà già làng để chuẩn bị vào chùa làm lễ đón Chư Thiên Trước vào chùa, dân Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 61 làng từ phum sóc khác tập trung địa điểm gần chùa Sóc đến trước chờ sóc khác Trong chờ đợi, người dân tổ chức trò chơi, hát hò nhộn nhịp, vui vẻ Khi sóc tập trung đông đủ, vị Achar pun9 đứng điều khiển, hướng dẫn đồn người sóc xếp thành hàng dài ngắn, bắt đầu diễu hành cho lễ đón rước Chư Thiên Theo xếp đặt vị Achar, dẫn đầu đám rước đội múa Chhai dăm (bao gồm nhân vật hóa trang thành chằn khỉ), tay cầm gậy múa mở đường, đội nhạc Sây dăm, tiếp đến Achar bưng mâm đựng đại Nông lịch10 kế theo sau cô gái xếp thành hàng vai tiên nữ gái vị Phạm Thiên – cô đầu bưng mâm đựng hình tượng đầu thần Bốn mặt, sau thành viên phum sóc, xếp thành nhiều hàng dài, tiến vào chùa để hành lễ Trước vào chùa, đám rước diễu hành qua phum sóc để người chiêm ngưỡng, tạo thêm khơng khí rộn ràng, tươi vui trước thềm năm Vào đến chùa, trước cô gái – tiên nữ vai vị thần Năm mang tượng đầu thần Bốn mặt đặt lên đỉnh tháp Chư Thiên, đồn người diễu hành 03 vịng quanh tháp để tiến hành nghi thức đón năm Sau đó, đoàn người di chuyển trước Chánh điện để tiếp tục thực nghi thức Trước đoàn người – phật tử vào hành lễ chánh điện, trụ trì (sư cả) đón nhận đại Nông lịch từ vị Achar, đem vào đặt cạnh bàn thờ phật Lúc này, nghi thức nhà chùa đảm trách, điều khiển, bao gồm bước sau: Đầu tiên, vị sư đại diện cho chư tăng hướng dẫn tín đồ phật tử thực nghi thức tụng kinh bái Tam bảo; tiếp đến tuyên bố cung thỉnh chư tăng đến chứng minh; hướng dẫn phật tử thọ quy giới; giới thiệu tóm tắt đặc điểm vị Chư Thiên mới; sau đó, sư thuyết giảng ý nghĩa lễ Chol Chnam Thmay; sau cùng, chư tăng tụng kinh chúc phúc cầu phước cho tín đồ phật tử Cũng dịp này, gia đình người Khmer cho trai vào tu chùa đủ 12 tuổi Mục đích để tạ lễ với Thần Phật giúp đỡ cho người bình an, khỏe mạnh mà gia đình cầu xin trước Thời gian tu tạ lễ chùa đối tượng thường ngày, nhiên người “có duyên với Phật” xuất gia vào tu hẳn chùa 11 Sau thực lễ thức đón Chư Thiên, người tập trung sân chùa để tham gia vào phần hội đón năm với tinh thần hân hoan, phấn khởi Bắt đầu phần hội, phần trình diễn trị chơi dân gian như: ném cầu, bịt mắt đập nồi, kéo co, đố vui,…được nam nữ tú thi tài sơi hấp dẫn Ngồi giải thưởng người muốn có lộc đầu năm, cịn dịp để chàng trai cô gái thi trổ tài trước ngưỡng mộ đông đảo người xem Tiếp sau trò chơi phần trình diễn văn nghệ dân gian Trong khơng khí tưng bừng ngày tết, ca, điệu nhạc, điệu múa dân tộc như: Keo non, Keo nai, À day, Rôm vông…được thể thăng hoa người biểu diễn người xem Đặc biệt, điệu múa Rôm vông thu hút tham gia tất người, không phân biệt già, trẻ, dân tộc…tất người tham gia nhiệt tình, sơi nổi, hào hứng Cuộc vui có kéo dài đến tận “thâu đêm suốt sáng” Có thể nói, lễ hội Chol Chnam Thmay người Khmer hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật phong phú đặc sắc Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, phần hội lễ hội truyền thống người Khmer nhiều vùng nay, nhiều có mai biến đổi 62 Trần Dũng Ngày thứ hai - “Wonbót” Theo quan niệm dân gian Khmer, ngày thứ hai - “Wonbót”, ngày bàn giao cơng việc vị Chư Thiên cũ Chư Thiên Vào buổi sáng, tín đồ phật tử mang cơm bánh trái vào chùa để cúng trai tăng Mục đích lễ nhằm tạ lễ vị chư tăng, đồng thời cầu siêu cho linh hồn vị hòa thượng, sư sãi, Achar Buổi chiều ngày, chư tăng tín đồ thực lễ đắp núi cát sân chùa Đây lễ tục bắt nguồn từ điển tích người Khmer, mang đậm ảnh hưởng triết lý Nhân – Quả Phật giáo với ý nghĩa hồi hướng, tạ lỗi với thánh thần lỗi lầm gây ra; đồng thời lễ tục cịn có mục đích tạo phước, tích đức cho người kiếp nhân sinh để sau chết linh hồn sớm siêu thốt, tránh “đày đọa, cực hình lực giới bên kia” Vì thế, người Khmer gọi lễ tục “Phúc duyên đắp Núi cát”( Puôn phnôm khsach) Trong cộng đồng Khmer lưu truyền nhiều tích lễ tục đắp núi cát Có tích bắt nguồn từ quan niệm tín ngưỡng dân gian, có tích liên quan đến Phật giáo Bà La môn giáo Chính điều góp phần làm phong phú thêm cho văn hóa truyền thống người Khmer Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, lễ tục thực thường xun Lộc Ninh Vì vậy, chúng tơi nêu điển tích có liên quan Phật giáo tín ngưỡng dân gian người Khmer địa phương Đại ý câu chuyện kể người làm nghề thợ săn, giết nhiều thú nên phạm tội sát sanh nặng; nhiên cịn sống có làm phước cách bố thí vắt cơm cho vị Sa mơn (người xuất gia tu hành), nên chết vị Sa môn giúp đỡ cách cho làm núi cát để chuộc tội, nhờ mà không bị đày xuống địa ngụ Ngày thứ ba - “Lơnsắk” (tắm tượng Phật) Nghi thức thực chủ yếu chùa nhà người Khmer (đối với trường hợp phum sóc khơng có chùa) Ý nghĩa lễ nhằm tẩy rửa, xóa bỏ điều cũ kỉ năm cũ, chào đón điều mẽ, tốt đẹp năm Nghi thức tiến hành sau vị sư sãi độ (dùng) xong bữa sáng tín đồ dâng cúng Trước làm lễ, sư tụng kinh với mục đích xin phép Đức Phật làm lễ Tiến hành lễ, vị sư người dùng nước thơm12 rảy lên tượng Phật, tiếp đến vị sư sãi sau tín đồ phật tử thực nghi thức tắm Phật Sau nghi thức tắm Phật, tín đồ thực tiếp nghi thức tắm cho sư vị sư lớn tuổi; sau nghi thức tắm cho ông bà cha mẹ với mục đích tương tự Sau thực nghi thức tắm Phật, tục lệ thiếu người Khmer Lộc Ninh tục té nước Theo quan niệm đồng bào, dịp năm mới, người té nước gặp điều may Bởi họ, nước tượng trưng cho cho tươi mát, sạch, gột rửa điều xui rủi, cũ kĩ, đem đến điều mẽ, tốt đẹp năm Vì vậy, tất người, già trẻ lớn bé tham gia vào hoạt động sôi nổi, hào hứng Và nghi thức cuối lễ hội Kết luận Chol Chnam Thmay lễ hội cổ truyền người Khmer Lộc Ninh có chung nguồn gốc với lễ hội người Khmer vùng khác: hình thành từ tín ngưỡng Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 63 dân gian kết hợp với Phật giáo Bà la môn giáo; tổ chức theo chu kỳ năm vào thời điểm chuyển giao thời tiết, mùa màng; dịp để người dân tạ ơn ông bà, tổ tiên, trời phật giúp đỡ cho họ năm bình an, no đủ; dịp để đồng bào cầu xin, ước vọng năm tốt đẹp năm cũ Tuy nhiên, đặc thù điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, xã hội… nên bên cạnh tương đồng, lễ hội người Khmer Lộc Ninh cịn có vài điểm khác biệt so với cộng đồng Khmer vùng khác Những khác biệt biểu qua không gian, địa điểm tổ chức lễ hội; qua vật phẩm, lễ vật cúng nghi thức; kiêng kỵ thực hành lễ hội; quan niệm linh hồn cách ứng xử với linh hồn qua nghi thức cúng tế,… Trong thực hành lễ hội, người Khmer Lộc Ninh thường tổ chức cầu cúng nhiều đối tượng lúc, như: kết hợp cúng ông Tà với vị Thần, Phật, ông bà, cha mẹ lễ hội; kiêng ăn vật phẩm, thức ăn cúng; tổ chức đám rước, diễu hành sóc; tổ chức dâng bạc cho chùa lễ hội; thực tục té nước lễ hội… Chính đặc điểm góp phần hình thành nét đặc trưng văn hóa lễ hội người Khmer huyện Lộc Ninh Do nhiều nhân tố tác động, Chol Chnam Thmay nói riêng, lễ hội truyền thống người Khmer Lộc Ninh có biến đổi Tuy nhiên, lễ hội truyền thống có vai trị quan trọng đời sống xã hội người Khmer Không đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tín ngưỡng đồng bào, lễ hội truyền thống cịn mơi trường chủ yếu giúp người Khmer huyện Lộc Ninh tỉnh Đông Nam Bộ bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống, bối cảnh Chú thích: (1) Đơn vị hành xã hội truyền thống người Khmer trước đây, tương đương với tỉnh (2) Khác với người Việt, người Khmer Lộc Ninh không tổ chức cúng giỗ cho người cố dựa vào ngày mà thường cúng kết hợp vào dịp lễ gia tộc, cộng đồng,… (3) Tu Di tên núi truyền thuyết thần thoại cổ Ấn Độ, gọi Tu Di Lâu, Mạn Đà La Theo quan niệm Phật giáo, núi Tu Di vua núi, trung tâm giới, vũ trụ quan Phật giáo, (4) Khác với người Khmer Tây Nam Bộ, người Khmer Lộc Ninh không gọi người đứng đầu sóc Mê sóc mà gọi Già làng; họ sống gần tộc người S’ Tiêng, Châu ro… (5) Là người am hiểu lễ nghi, phong tục có thời gian tu tập chùa (6) Các đặc điểm là: trang phục màu đỏ, đầu cài hoa lựu, tai đeo hồng ngọc; tay phải cầm bánh xe luân xa, tay trái cầm ốc tù và; cỡi Thần điểu;…Tùy thuộc vào thời điểm đón năm mới, tư giáng trần vị Chư Thiên khác nhau: Nếu thời gian rơi vào buổi sáng, tư giáng trần Chư Thiên đứng thẳng người; buổi chiều có tư ngồi treo chân bên, mở mắt; buổi tối, từ đầu hôm đến nửa đêm có tư nằm, mở mắt; từ nửa đêm đến sáng có tư nằm, nhắm mắt, … (Nguyễn Hữu Nghiệp: 2004; tr 34 - 36) (7) Cũng người tộc người khác, người Khmer quan niệm ngồi linh hồn dịng họ, cịn có vong hồn chết xấu nên không thờ cúng, vậy, lễ cúng, họ thường cúng thêm cho vong hồn này, mặt nhằm để cám ơn vong hồn giúp dẫn đường, đưa linh hồn ông bà tổ tiên về, thứ đến để vong hồn không quấy nhiễu, làm tổn hại đến người sống;… 64 Trần Dũng (8) Người Khmer Lộc Ninh cho rằng, ông bà cha mẹ qua đời biến thành ma, cháu khơng nên ăn thức ăn (Có lẽ mà họ cúng ơng bà đơn giản) (9) Cũng người xuất tu, chuyên phụ trách việc tổ chức, điều khiển, hướng dẫn việc thực nghi thức lễ hội (10) Lich người Khmer,… (11) Đối với cộng đồng người Khmer trước đây, việc vào chùa tu thời gian đủ 12 tuổi, ngồi mục đích tạ lễ với thần linh thể đạo hiếu họ Và, người có thời gian tu nhiều năm chùa, lại cộng đồng người ngưỡng mộ kiến thức, lễ nghi,…mà họ nhà chùa trang bị (12) Nước ướp loại thơm, tín đồ chuẩn bị trước nhà, sau đem vào chùa làm lễ Tài liệu tham khảo Lê Văn Cần (2009) Bảo tồn phát huy Lễ Hội Óoc Om Boc Đua Ghe Ngo Sóc Trăng Nxb Sóc Trăng Mạc Đường (1991) Vấn đề dân cư dân tộc Đồng sơng Cửu Long Nxb Tp Hồ Chí Minh Lê Hương (1969) Người Việt gốc Miên Nxb Văn Đàn Sài Gòn Trương Lưu (1993) Văn hóa người Khmer vùng đồng sơng Cửu Long Nxb Văn hóa dân tộc Hà Nội Nguyễn Hữu Nghiệp (2004) Lễ hội Chol Chnam Thmay người Khmer Nam Bộ Nxb Mỹ Thuật Huỳnh Thanh Quang (2011) Giá trị văn hoá Khmer vùng đồng sơng Cửu Long Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật Hà Nội Võ Văn Thắng, Đinh Văn To (2019) Triết lý nhân sinh lễ hội Sen Đôn – Ta người Khmer Nam Bộ AGU International Journal of Sciences, 23 (2), 30 – 40 Trần Minh Thương (2016) Văn Hóa dân gian phi vật thể người Khmer Sóc Trăng Nxb Mỹ Thuật Tỉnh ủy – Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (2015) Địa chí Bình Phước Nxb Chính trị Quốc gia ... Trung, Số 04 (72) - 2021 Nhận diện sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Dũng Trường đại học khoa học xã hội nhân văn - Đại học Quốc gia... 2019 Trần Thị Phương Anh 44 Nhận diện sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hợi Chol Chnam Thmay huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Dũng 55 Một số đặc điểm ngơn ngữ văn hố thổ ngữ Ngọc Vừng,... tập qn, tín ngưỡng đến văn hóa nghệ thuật, mối quan hệ cộng đồng người… Bài viết phân tích đặc trưng lễ hội Chol Chnam Thmay người Khmer huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, qua đề xuất số số gợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận diện bản sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Nhận diện bản sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước