0

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

24 7 0
  • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:10

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 Văn hóa doanh nhân với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm doanh nhân, văn hóa doanh nhân; Làm sáng tỏ được ảnh hưởng của văn hoá doanh nhân tới sự phát triển của doanh nghiệp; Phân tích và lấy ví dụ minh họa về các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân; Trình bày được các đặc điểm của các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân; Phân tích được các tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân. CHƯƠNG 4: VĂN HĨA DOANH NHÂN Mục tiêu  Trình bày khái niệm doanh nhân, văn hóa doanh nhân;  Làm sáng tỏ ảnh hưởng văn hoá doanh nhân tới phát triển doanh nghiệp;  Phân tích lấy ví dụ minh họa nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân;  Trình bày đặc điểm yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân;  Phân tích tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân NỘI DUNG CHƢƠNG Khái niệm doanh nhân, Khái niệm văn hóa doanh nhân Ảnh hưởng văn hóa doanh nhân tới văn hóa doanh nghiệp Các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân Các phận cấu thành văn hóa doanh nhân Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân 4.1 KHÁI NIỆM 4.1.1 Khái niệm doanh nhân  Doanh nhân xuất với kinh tế hàng hóa;  Doanh nhân Việt Nam cộng đồng xã hội gồm người làm nghề kinh doanh, gồm nhiều nhóm, nhiều người thuộc giai tầng xã hội khác  Doanh nhân người làm kinh doanh, người tham gia quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 4.1.2 Vai trò doanh nhân DOANH NHÂN LÀ NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP GÓP PHẦN TẠO SỰ PHỒN THỊNH CHO NỀN KINH TẾ:  Lực lượng chủ yếu làm cải vật chất giải công ăn việc làm cho xã hội;  Kết hợp sử dụng nguồn lực tối ưu nhất;  Sáng tạo sản phẩm, dịch vụ, phương thức sản xuất mới;  Đóng vai trị quan trọng việc mở rộng thị trường, thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hoá xã hội; bối cảnh dịch bệnh, cty, dn có giải pháp xk nông sản nc khác TQ k nhập nữa…  Giáo dục đào tạo cho người quyền, góp phần phát triển nguồn nhân lực; Sv trƣờng KT tốt nhƣng kỹ chƣa tốt, thuyết trình, làm việc nhóm,…ít tự trang bị=> điểm yếu Vậy DN phải bỏ nhiều công sức để đào tạo=> cam kết phải lv cho cty thời gian định Khi muốn nhảy việc phải thu đc ch m KN trc  Tham mưu cho Nhà nước đường lối sách lược chiến lược kinh tế  Đóng vai trị cầu nối cho nhà nc với nc ngoài, DN tr nc để đầu tƣ nc ngồi Gó phần tham mƣu, đƣa sách lƣợc cho nhà nƣớc VD dịch cô vit đua nh sách lc khắc phục đc tđg xấu dịch bệnh Cải thiện đc nh hđg nhà nc  Vd phủ cấm xuất gạo, TQ thu mua vơi giá cao nhất, sau cơng thg đề nghị cho xk gạo tiếp, sản lg gạo vẫnđủ để xk lg định 4.1.3 Khái niệm văn hóa doanh nhân:  Là hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi doanh nhân trình lãnh đạo quản lý doanh nghiệp;  Là văn hóa người làm nghề kinh doanh, văn hóa để làm người lãnh đạo doanh nghiệp;  Là văn hóa người đứng đầu doanh nhân, văn hóa “thuyền trưởng” thuyền doanh nhân;  Là chuẩn mực hệ thống giá trị hội đủ bốn yếu tố Tâm, Tài, Trí, Đức 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HĨA DOANH NHÂN ĐẾN VHDN ● Văn hóa doanh nhân phận quan trọng nhất, cốt lõi văn hóa doanh nghiệp văn hóa kinh doanh Biểu k tầm nhìn ● Vai trò biểu tượng Từ nh ý tƣởng triết lý họ chi phối vhdn Bất kì dn mang đậm sác thái ng d nhân VD sữa vina milk, Th có triết lí riêng=> VHDN phản ánh vh ng lãnh đạo DNh ng sáng lập VH biểu tg, niềm tin, nghĩ lễ… ● Vai trò dẫn dắt: Đƣa thay đổi tu duy, chiến lc VD taxi truyền thống, với Grap, go áp dụng cơng nghệ, thích ứng vs thị trƣờng 4.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến văn hóa doanh nhân: NHÂN TỐ VĂN HĨA:  Là nơi ni dưỡng văn hóa doanh nhân, vhdn phận vh Vh y tố cbanr nhất, qtr ảnh hƣởng đên nh cách ng mtr sống ảnh hƣởng nhiều dến văn hóa ng d nhân0t  Là điều kiện để văn hoá doanh nhân tồn phát triển đồng thời động lực thúc đẩy doanh nhân hoạt động kinh doanh;  Có vai trị hệ điều tiết quan trọng lối sống hành vi doanh nhân;  Tạo đặc trưng riêng biệt cho doanh nhân (do kết hợp văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức, tính cách cá nhân) 4.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến văn hóa doanh nhân: NHÂN TỐ KINH TẾ:  Văn hố doanh nhân hình thành phát triển phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế mang đặc thù lĩnh vực mà doanh nhân hoạt động kinh doanh;  Hoạt động hình thái đầu tư yếu tố kinh tế định đến văn hóa đội ngũ doanh nhân;  Một kinh tế mở, thông thống từ bên hội nhập với bên ngồi động lực cho doanh nhân hoạt động 4.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến văn hóa doanh nhân: NHÂN TỐ CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT:  Các thể chế trị - pháp luật cho phép lực lượng doanh nhân phát triển hay khơng, khuyến khích hay hạn chế phát triển  Môi trường kinh doanh lành mạnh bảo vệ hệ thống pháp lý rõ ràng, công 4.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VĂN HĨA DOANH NHÂN 4.4.1 Năng lực doanh nhân Trình độ chun mơn  Trình độ chun mơn doanh nhân bao gồm cấp chuyên môn, kiến thức xã hội, kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ;  Là tổng hoà hiểu biết, nhận thức, kỹ khả giải vấn đề doanh nhân;  Làyếu tố quan trọng giúp doanh nhân giải vấn đề điều hành cơng việc, thích ứng ln tìm giải pháp hợp lý với vướng mắc xảy ra;  Các doanh nhân ln phải nâng cao trình độ chun mơn 4.4.1 Năng lực doanh nhân (tiếp) Năng lực lãnh đạo Trình độ quản lý • Doanh nhân khơng đưa đường Trình độ quản lý kinh doanh giúp doanh lối, mục tiêu mà biết cách dẫn nhân thực vai trò, chức năng, người làm theo cách mình; nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp • Doanh nhân người đưa định • Hoạt động quản trị kinh doanh doanh nên tập trung nguồn lực công ty nhân bao gồm năm chức chính: đâu, đầu tư vào lĩnh vực đem - Chức lập kế hoạch; lại lợi nhuận tối đa; - Chức định; • Doanh nhân người chèo lái - Chức tổ chức; thuyền doanh nghiệp - Chức điều hành; cách tác động tới nhân viên thay đổi - Chức kiểm tra kiểm soát suy nghĩ họ 4.4.2 Tố chất doanh nhân  Tầm nhìn chiến lược  Khả thích ứng với mơi trường, nhạy cảm, linh hoạt, sáng tạo;  Tínhđộc lập, đốn, tự tin;  Năng lực quan hệ xã hội;  Có nhu cầu cao thành đạt;  Say mê, yêu thích kinh doanh, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, có đầu óc kinh doanh 4.4.3 Đạo đức doanh nhân  Đạo đức người  Xác định hệ thống giá trị đạo đức làm tảng hoạt động;  Nỗ lực nghiệp chung;  Kết cơng việc mức độ đóng góp cho xã hội 4.4.4 Phong cách doanh nhân Những yếu tố làm nên phong cách doanh nhân Những nguyên tắc định hình phong cách tốt doanh nhân • Văn hóa cá nhân; • Ln bị thơi thúc hồn hảo; • Tâm lý cá nhân; • Vượt qua rào cản để tim chân lý cách nhanh chóng; • Kinh nghiệm cá nhân; • Nguồn gốc đào tạo; • Mơitrường xã hội; • Vận dụng khả dồn nỗ lực cho cơng việc; • Biến cơng việc thành nhu cầu sở thích người; • Hiểu biết dự liệu đến tiểu tiết; • Khơng tự thoả mãn 4.5 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NHÂN 4.5.1 Tiêu chuẩn sức khỏe  Thể chất không bệnh tật;  Tinh thần khơng bệnh hoạn;  Trí tuệ khơng tăm tối;  Tình cảm khơng cực đoan;  Lối sống không sa đoạ 4.5.2 Tiêu chuẩn đạo đức  Tính trung thực;  Tính nguyên tắc;  Tính khiêm tốn;  Lịng dũng cảm 4.5.3 Tiêu chuẩn trình độ lực • Hoạch định • Lập kế hoạch • Tổ chức • Ra định • Điều hành • Kiểm tra 4.5.4 Tiêu chuẩn phong cách  Đối với tinh thần làmviệc ;  Trong quan hệ giao tiếp ứng xử;  Trong việc đánh giá giải vấn đề 4.5.5 Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội  Các nghĩa vụ kinh tế;  Các nghĩa vụ pháp lý;  Nghĩa vụ đạo đức;  Nghĩa vụ nhân văn Tình văn hóa doanh nhân Doanh nhân Phạm Nhật Vượng: Hiện ông Chủ tịch HĐQT Vingroup, tỷ phú đô la Việt Nam đƣợc tạp chí Forbes vinh danh vị trí 974 giới với 1,6 tỷ USD Để có đƣợc thành cơng nhƣ ngày hôm ông phải trải qua nhiều khó khăn để tích lũy đƣợc vốn kinh nghiệm quý giá cho thân Khi đứng trƣớc khó khăn ơng khơng bỏ Chân dung ông đƣợc khắc họa lãnh đạo hòa đồng Ngồi ra, "tấn cơng ln tốt phịng thủ" nguyên tắc đƣợc ông áp dụng cho việc làm Là tỷ phú kín tiếng làng doanh nhân Việt, ơng xuất trƣớc công luận, chƣa tiết lộ số thực tài sản Hãy phân tích bình luận nhân tố cấu thành văn hóa doanh nhân Phạm Nhật Vƣợng Bài học kinh nghiệm rút từ thành công kinh doanh ông cho doanh nhân Việt Nam gì? ... thành văn hóa doanh nhân;  Phân tích tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân NỘI DUNG CHƢƠNG Khái niệm doanh nhân, Khái niệm văn hóa doanh nhân Ảnh hưởng văn hóa doanh nhân tới văn hóa doanh. .. đến văn hóa doanh nhân Các phận cấu thành văn hóa doanh nhân Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân 4. 1 KHÁI NIỆM 4. 1.1 Khái niệm doanh nhân  Doanh nhân xuất với kinh tế hàng hóa;  Doanh. .. định 4. 1.3 Khái niệm văn hóa doanh nhân:  Là hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi doanh nhân trình lãnh đạo quản lý doanh nghiệp;  Là văn hóa người làm nghề kinh doanh, văn hóa để
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm, Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm