0

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

38 1 0
  • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:09

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 Triết lý kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vai trò của triết lý kinh doanh; Nội dung của triết lý kinh doanh; Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp; Triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ Chương TRIẾT LÝ KINH DOANH VHKD 21 2.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2.1.1 Khái niệm - Theo vai trò: Triết lý kinh doanh tư tưởng đạo, định hướng, dẫn dắt hoạt động kinh doanh - Theo yếu tố cấu thành: TLKD phương châm hành động, hệ giá trị mục tiêu doanh nghiệp dẫn cho hoạt động kinh doanh - Theo cách thức hình thành: TLKD tư tưởng phản ánh thực tiễn kinh doanh qua đường trải nghiệm, suy ngẫm khái quát hóa chủ thể kinh doanh dẫn cho hoạt động kinh doanh 22 VHKD 2.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2.1.2 Vai trò: - Tạo phương thức phát triển bền vững doanh nghiệp - Là công cụ định hướng sở quản lý chiến lược, làm nên thành công doanh nghiệp - Là phương tiện để giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tạo phong cách làm việc đặc thù doanh nghiệp 23 VHKD 2.2 NỘI DUNG CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2.2.1 Nội dung triết lý kinh doanh: - Sứ mệnh - Mục tiêu - Hệ thống giá trị 24 VHKD 2.2 NỘI DUNG CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH Sứ mệnh Sứ mệnh tuyên bố lý tồn doanh nghiệp, mô tả doanh nghiệp làm gì, làm nào? • Sứ mệnh doanh nghiệp thực chất trả lời cho câu hỏi: - Doanh nghiệp gì? - Doanh nghiệp muốn trở thành tổ chức nào? - Doanh nghiệp tồn nhằm mục đích gì? - Cơng việc doanh nghiệp gì? - Doanh nghiệp có nghĩa vụ gì? - Các mục tiêu định hướng doanh nghiệp gì? Sứ mệnh tập trung vào Nó xác định rõ khách hàng, quy trình quan trọng định hướng cho bạn biết mức độ hoạt động cần triển khai 25 VHKD Các yếu tố xây dựng sứ mệnh + Lịch sử + Những lực đặc biệt + Môi trường doanh nghiệp (tổ chức) 26 VHKD Đặc điểm tuyên bố sứ mệnh + Tập trung vào thị trường sản phẩm cụ thể + Khả thi + Cụ thể 27 VHKD Sứ mệnh HUST Phát triển người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội đất nước EM 3211 Nguyên lý marketing 28 2.2 NỘI DUNG CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH Mục tiêu - Các mục tiêu doanh nghiệp Sự phân cấp mục tiêu Kết hợp mục tiêu ngắn hạn mục tiêu dài hạn; mục tiêu phận mục tiêu tổng thể Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 29 VHKD ● Tầm nhìn tập trung vào tương lai Nó nguồn cảm hứng động lực Nó thường khơng mơ tả tương lai doanh nghiệp mà cịn mơ tả tương lai tồn ngành/ lĩnh vực doanh nghiệp kinh doanh Nó chí cịn tạo xu ảnh hưởng tới phát triển chung toàn xã hội EM 3211 Nguyên lý marketing 30 Giá trị thứ Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý 44 VHKD Giá trị thứ  Khác biệt lý thuyết thực tiễn?  Đánh giá người qua thực tiễn nào? 45 VHKD Giá trị thứ Trưởng thành qua thách thức thất bại 46 VHKD Giá trị thứ (tiếp)  Vứt vào chỗ chết sống  Chúng ta khơng sợ mắc sai lầm  Con người có 90% ngủ 47 VHKD Giá trị thứ Thích ứng nhanh sức mạnh cạnh tranh 48 VHKD Giá trị thứ (tiếp)  Phương châm Viettel: thay đổi trước bắt buộc phải thay đổi để làm chủ trình thay đổi  Người Viettel coi thay đổi tất yếu: Cái khơng thay đổi, thay đổi  Thay đổi phải ổn định 49 VHKD Giá trị thứ Sáng tạo sức sống 50 VHKD Giá trị thứ (tiếp)  Sáng tạo tạo khác biệt: Khơng có tuyệt đối đúng, chẳng có tuyệt đối sai Chiến thắng thuộc dám nghĩ dám làm, tạo khác biệt  Sự sáng tạo khơng người Viettel mà cịn huy động sáng tạo xã hội -> nguồn sáng tạo khơng cạn 51 VHKD Giá trị thứ Tư hệ thống 52 VHKD Giá trị thứ (tiếp)  Môi trường kinh doanh ngày phức tạp Tư hệ thống nghệ thuật để đơn giản hố phức tạp  Hệ thống tự vận hành 70%, hệ thống triệt tiêu vai trò cá nhân Vẫn 30% cho sáng tạo, cho sắc cá nhân 53 VHKD Giá trị thứ Kết hợp Đông &Tây 54 VHKD Giá trị thứ (tiếp) Phương Đông – Phương Tây?  Phương Đông: Trực quan, coi trọng người  Phương Tây: hệ thống, quy trình, máy móc  Viettel: kết hợp hai 55 VHKD Giá trị thứ Truyền thống & cách làm người lính 56 VHKD Giá trị thứ (tiếp)  Viettel có cội nguồn từ Quân đội  Một khác biệt tạo nên sức mạnh Viettel truyền thống cách làm quân đội 57 VHKD Giá trị thứ Viettel nhà chung 58 VHKD ... kinh doanh dẫn cho hoạt động kinh doanh 22 VHKD 2. 1 KHÁI NIỆM, VAI TRỊ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2. 1 .2 Vai trị: - Tạo phương thức phát triển bền vững doanh nghiệp - Là công cụ định hướng sở quản... công doanh nghiệp - Là phương tiện để giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tạo phong cách làm việc đặc thù doanh nghiệp 23 VHKD 2. 2 NỘI DUNG CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2. 2.1 Nội dung triết lý kinh doanh: ... hỏi: - Doanh nghiệp gì? - Doanh nghiệp muốn trở thành tổ chức nào? - Doanh nghiệp tồn nhằm mục đích gì? - Cơng việc doanh nghiệp gì? - Doanh nghiệp có nghĩa vụ gì? - Các mục tiêu định hướng doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm, Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm