0

Tiet1Tap hop phan tu cua tap hopKhue

12 3 0
  • Tiet1Tap hop phan tu cua tap hopKhue

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:59

Các ví du Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và cả trong đời sống Ví dụ: - Tập hợp các học sinh của trường THCS Mộc Nam - Tập hợp các đồ vật trên bàn... 2.Cách viết một t[r] (1)Nhắc lại số kí hiệu thường gặp Tập hợp các số tự nhiên: N Tập hợp các số tự nhiên khác 0: N* (2) Các ví du Khái niệm tập hợp thường gặp toán học và cả đời sống Ví dụ: - Tập hợp các học sinh trường THCS Mộc Nam - Tập hợp các đồ vật trên bàn (3) 2.Cách viết tập hợp -Người ta thường đặt tên tập hợp bằng các chữ cái in hoa 3.Ví du A={2;3;6;8;10} B={gà, vịt, chim, ngỗng} (4) b/Tập hợp các số tự nhiên bé A={0;1;2;3;4} c/Tập hợp các động vật ăn cỏ B={bò, thỏ, dê, trâu…….} (5)  Chú ý: -Mỗi phần tử được liệt kê một lần - Thứ tự liệt kê tùy thích (6) Các kí hiệu thường dùng viết tập hợp  :thuộc :không thuộc A={0;1;2;3;4} Ta nói A A={0;1;2;3;4} Ta nói A (7) Các cách biểu diễn tập hợp Cách 1: Viết theo cách liệt kê các phần tử Cách 2: Mô tả tính chất tập hợp (8) Các cách biểu diễn tập hợp Ví dụ 1: Viết tập hợp các số tự nhiên bé Cách 1: A={0;1;2;3;4;5;6} Cách 2: A={x N/ x<7}  (9) Ví dụ 2: Viết tập hợp các số tự nhiên bé bằng Cách 1: A={0;1;2;3;4} Cách 2: A={x N/ x≤4} (10) Ví dụ 3: Viết tập hợp các số tự nhiên bé và lớn Cách 1: A={4;5;6;7} Cách 2: A={x N/ 3<x<8}  (11) Bài tập 1: Viết các tập hợp sau hai cách a/ Viết tập hợp các số tự nhiên bé bằng và lớn b/ Viết tập hợp các số tự nhiên khác bé bằng c/ Viết tập hợp các số tự nhiên khác bé d/ Viết tập hợp các số tự nhiên bé 12 và lớn bằng (12) Bài tập 2: Viết các tập hợp sau hai cách a/ Viết tập hợp các số tự nhiên bé bằng 21 và lớn 17 b/ Viết tập hợp các số tự nhiên khác bé bằng 10 c/ Viết tập hợp các số tự nhiên khác bé d/ Viết tập hợp các số tự nhiên bé 16 và lớn bằng 10 (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet1Tap hop phan tu cua tap hopKhue, Tiet1Tap hop phan tu cua tap hopKhue