0

giáo án thể dục 5 dầy đủ file nén

18 2 0
  • giáo án thể dục 5 dầy đủ file nén

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:35

giáo án thể dục 5 dầy đủ file nén TUẦN 1: Ngày soạn:……………………… Ngày dạy: ……………………… Tiết 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP TRỊ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - Nhận biết tầm quan trọng môn học thể dục - Biết nội dung chương trình số quy định, yêu cầu học thể dục - Trò chơi: “PKết bạn” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức I- Mở đầu: * Ổn định tổ chức:- nhắc nhở HS - Nghe báo cáo phổ biến nội quy học tập môn TDTT nhiệm vụ giáo án - Giới thiệu chương trình, cho hs biết nội dung chương trình số quy định, yêu cầu học thể - Khởi động nhanh gọn trật tự dục  * Khởi động: Tập động tác xoay cổ - lần tay, cổ chân, xoay gối, hông, …   II Phần 25-27’ 1- Hướng dẫn kĩ thuật: 15-18’ - GV giới thiệu chương trình t.dục lớp - GV sinh hoạt yêu cầu qui định chọn cán lớp - Ơn đội hình đội ngũ: + Ôn luyện cách chào cách báo cáo cho HS + Cách xin phép vào lớp kết thúc học - lần - Cho HS lớp tập lại kĩ thuật ôn - GV giới thiệu chương trình ngắn gọn số yêu cầu qui định học thể dục - GV hướng dẫn kĩ thuật đội hình đội ngũ cho bước đầu vào học thể dục     2- Trò chơi: “Kết bạn” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ lần III- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng - lần thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu) - Củng cố: Hôm em ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ) - Nhận xét dặn dò: Nhận xét tiết học nhắc nhở HS tập lại thật nhiều lần./ - GV hướng dẫn cách thức qui luật chơi để HS nắm chơi phạm luật trị chơi - GV cho HS thả lỏng nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho Hs tập nhà    Điều chỉnh sau tiết dạy: Ngày soạn:……………………… Ngày dạy: ……………………… Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - Tập luyện tích cực xác - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép vào lớp - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung I- Mở đầu: * Ổn định:- Cho HS báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ơn luyện cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức - Nghe báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết   cách chào, báo cáo, cách xin phép vào lớp; Thực trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 6-8 lần - Khởi động: Cho em tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… 1-2 - Kiểm tra cũ: Gọi vài HS tập lần lại kĩ thuật đội hình đội ngũ ôn  - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động -Nhận xét đánh giá ghi mức hoàn thành HS     II- Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: - Ơn luyện đội hình đội ngũ: * Ơn luyện cách chào, báo cáo * Ôn luyện cách xin phép vào lớp * Ôn luyện kĩ kết thúc học 25-27’ 15-18’ 4-5 lần 4-5 lần 4-5 lần - GV hướng dẫn lại cách chào, báo cáo số kĩ thuật đội hình đội ngũ - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng hàng tập lại theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân 5- lần 3-4 lần 1-2 lần 7-9’    2- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi III- Kết thúc: - Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng thể (duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu) - Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại kĩ thuật học thật nhiều lần./ lần 3-5’ 6-8 lần - Quan sát theo dõi trực tiếp giúp học sinh sửa sai em tập sai kỹ thuật động tác  - GV hướng dẫn giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn dễ hiểu - Thả lỏng nghỉ ngơi thật tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập luyện thêm nhà     Điều chỉnh sau tiết dạy: TUẦN 2: Ngày soạn: 28/8/2016 Ngày dạy: Thứ hai ngày 29/8/2016: 5A1, 5A2, 5A3 Tiết 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRỊ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Thực điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung I- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ôn tiếp kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau… số yêu cầu học; Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Khởi động: Cho em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra cũ: + Gọi vài HS tập lại kĩ thuật chào báo cáo, cách xin phép Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức - GV nghe HS báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết 6-8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn trật tự - GV nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS 1-2 lần     II- Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: - Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác 25-27’ 15-18’ - GV giảng giải làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống nhớ lại kĩ thuật thực lại kĩ thuật động tác 4-5 lần - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm 3-4 lần     - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác * Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 2- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi III- Kết thúc: - Hồi tĩnh: tập động tác thả lỏng thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng hít thở sâu - Hơm em vừa ơn luyện nội dung gì? (tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau) - Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại học thật nhiều lần nhà./ 1-2 lần 4-5 lần 3-4 lần 1-2 lần 7-9’ lần 3-5’ 6–8 lần 1-2 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật cho hs nắm biết chơi, để chơi em bị phạm luật chơi - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và, nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập nhà     Điều chỉnh sau tiết dạy: Ngày soạn: 28/8/2016 Ngày dạy: Thứ tư ngày 31/8/2016: 5A1, 5A2, 5A3 Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Thực điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Trò chơi: “Kết bạn” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung I- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ơn tiếp kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau…và số yêu cầu học; Chơi trò chơi: “Kết bạn” - Khởi động: Cho em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra cũ: + Gọi vài HS tập lại kĩ thuật chào báo cáo, cách xin phép Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức - GV nghe HS báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn trật tự - GV nhận xét ghi mức hoàn 6-8 lần thành động tác cho HS 1-2 lần     II- Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: - Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác 25-27’ 15-18’ - GV giảng giải làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống nhớ lại kĩ thuật thực lại kĩ thuật động tác 4-5 lần  - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm 3-4 lần    - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác * Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 1-2 lần 4-5 lần 3-4 lần  1-2 lần 2- Trò chơi: “Kết bạn” 7-9’ - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi lần - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi III- Kết thúc: - Hồi tĩnh: tập động tác thả lỏng thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng hít thở sâu - Hơm em vừa ơn luyện nội dung gì? (tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau) - Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại học thật nhiều lần nhà   3-5’ - 8lần - GV hướng dẫn cách thức qui luật chơi để HS nắm chơi phạm luật trò chơi - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và, nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập nhà     Điều chỉnh sau tiết dạy: TUẦN 1: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP - TRỊ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng môn học thể dục - Biết nội dung chương trình số quy định, yêu cầu học thể dục - Trò chơi: “Kết bạn” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức I- Mở đầu: * Ổn định tổ chức:- nhắc nhở HS - Nghe báo cáo phổ biến nhiệm vụ nội quy học tập môn TDTT giáo án - Giới thiệu chương trình, cho hs biết nội dung chương trình số quy định, yêu cầu học thể - Khởi động nhanh gọn trật tự dục  * Khởi động: Tập động tác xoay cổ - lần tay, cổ chân, xoay gối, hông, …    II Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật: - GV giới thiệu chương trình t.dục lớp - GV sinh hoạt yêu cầu qui định chọn cán lớp - Ơn đội hình đội ngũ: + Ơn luyện cách chào cách báo cáo cho HS + Cách xin phép vào lớp 25-27’ 15-18’ - GV giới thiệu chương trình ngắn gọn số yêu cầu qui định học thể dục - GV hướng dẫn kĩ thuật đội hình đội ngũ cho bước đầu vào học thể dục  kết thúc học - Cho HS lớp tập lại kĩ thuật ôn - lần    2- Trò chơi: “Kết bạn” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ lần III- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng - lần thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu) - Củng cố: Hôm em ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ) - Nhận xét dặn dò: Nhận xét tiết học nhắc nhở HS tập lại thật nhiều lần./ - GV hướng dẫn cách thức qui luật chơi để HS nắm chơi phạm luật trị chơi - GV cho HS thả lỏng nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho Hs tập nhà    ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… _ 10 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: Bài 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện tích cực xác - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép vào lớp - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ I- Mở đầu: * Ổn định:- Cho HS báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ôn luyện cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép vào lớp; Thực trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 6-8 lần - Khởi động: Cho em tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… 1-2 - Kiểm tra cũ: Gọi vài HS tập lần lại kĩ thuật đội hình đội ngũ ôn Phương pháp tổ chức - Nghe báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết    - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động -Nhận xét đánh giá ghi mức hoàn thành HS     II- Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: - Ơn luyện đội hình đội ngũ: * Ơn luyện cách chào, báo cáo * Ôn luyện cách xin phép vào lớp * Ôn luyện kĩ kết thúc học - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật 25-27’ 15-18’ 4-5 lần 4-5 lần 4-5 lần 5- lần 11 - GV hướng dẫn lại cách chào, báo cáo số kĩ thuật đội hình đội ngũ - Quan sát theo dõi trực tiếp giúp học sinh sửa sai em tập sai kỹ thuật động tác - Từng hàng tập lại theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân 3-4 lần 1-2 lần     2- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi III- Kết thúc: - Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng thể (duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu) - Nhận xét dặn dò: Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại kĩ thuật học thật nhiều lần./ 7-9’ lần 3-5’ 6-8 lần - GV hướng dẫn giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn dễ hiểu - Thả lỏng nghỉ ngơi thật tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập luyện thêm nhà     ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 12 TUẦN 2: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3: Bài 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRỊ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Thực điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung I- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ôn tiếp kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau… số yêu cầu học; Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Khởi động: Cho em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra cũ: + Gọi vài HS tập lại kĩ thuật chào báo cáo, cách xin phép Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức - GV nghe HS báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết 6-8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn trật tự - GV nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS 1-2 lần     II- Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: - Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác 25-27’ 15-18’ - GV giảng giải làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống nhớ lại kĩ thuật thực lại kĩ thuật động tác 4-5 lần 3-4 lần 13 theo nhóm     - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác * Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 2- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi III- Kết thúc: - Hồi tĩnh: tập động tác thả lỏng thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng hít thở sâu - Hơm em vừa ơn luyện nội dung gì? (tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau) - Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại học thật nhiều lần nhà./ 1-2 lần 4-5 lần 3-4 lần 1-2 lần 7-9’ lần 3-5’ 6–8 lần 1-2 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật cho hs nắm biết chơi, để chơi em bị phạm luật chơi - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và, nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập nhà     ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 14 …………………………………………………………………………………………… 15 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết4: Bài 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRỊ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Thực điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Trò chơi: “Kết bạn” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung I- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ôn tiếp kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau…và số yêu cầu học; Chơi trò chơi: “Kết bạn” - Khởi động: Cho em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra cũ: + Gọi vài HS tập lại kĩ thuật chào báo cáo, cách xin phép Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức - GV nghe HS báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn trật tự - GV nhận xét ghi mức hoàn thành 6-8 lần động tác cho HS 1-2 lần     II- Phần 1- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: - Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm 25-27’ 15-18’ - GV giảng giải làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống nhớ lại kĩ thuật thực lại kĩ thuật động tác 4-5 lần 3-4 lần 16     - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác * Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 2- Trò chơi: “Kết bạn” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi III- Kết thúc: - Hồi tĩnh: tập động tác thả lỏng thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng hít thở sâu - Hơm em vừa ơn luyện nội dung gì? (tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau) - Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại học thật nhiều lần nhà./ 1-2 lần 4-5 lần 3-4 lần 1-2 lần 7-9’ lần 3-5’ - 8lần    - GV hướng dẫn cách thức qui luật chơi để HS nắm chơi phạm luật trị chơi - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và, nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập nhà     ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 17 18 ... 25- 27’ 15- 18’ 4 -5 lần 4 -5 lần 4 -5 lần - GV hướng dẫn lại cách chào, báo cáo số kĩ thuật đội hình đội ngũ - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng hàng tập lại theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân 5- ... NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP - TRỊ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng môn học thể dục - Biết nội dung chương trình số quy định, yêu cầu học thể dục - Trò chơi: “Kết... cách xin phép vào lớp * Ôn luyện kĩ kết thúc học - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật 25- 27’ 15- 18’ 4 -5 lần 4 -5 lần 4 -5 lần 5- lần 11 - GV hướng dẫn lại cách chào, báo cáo số kĩ thuật đội hình đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thể dục 5 dầy đủ file nén, giáo án thể dục 5 dầy đủ file nén