0

Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi và kiến thức thực hành nuôi trẻ của bà mẹ dân tộc thái huyện văn chấn tỉnh yên bái năm 2011

64 1 0
  • Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi và kiến thức thực hành nuôi trẻ của bà mẹ dân tộc thái huyện văn chấn tỉnh yên bái năm 2011

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

M Ct * Lòi câm ưn Em xin bây tỏ lịng biết ơn tới thầy giáo, giáo, cân Viện Đào tạo Y học Dự phòng Y tế Cơng cộng; I3Ộ Dinh dường vả An toàn Vệ sinh Thực phẩm loàn thể cúc (hầy cô giáo Trường Dai học Y Hà Nội, câc thầy cô Phông Dào tạo Thư viện dà tận lỉnh giảng dạy vA giúp đờ em thời gian học lúp thục hiộn khỏa luộn Vứi lòng bict ơn sàu sấc, em xin chân thành cám ơn thầy Phạm Vân Phũ - Phó Trưởng Bộ mơn Dinh đường An toàn Vệ sinh Thực phẩm - ngưởi đà trực tiếp hướng dẫn chi bâo cm tận tình suốt trinh nghiên cứu hoàn thành khỏa luận Đẻ thục khóa luận nảy, cm khơng thề khơng nhấc đến biết ơn giúp dỡ nhiệt tinh cùa thuộc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản lỉnh Yên Bâi, Trung Ifim Y tẻ huyện Vãn Chấn Trạm y tẻ xă giúp dừ em trinh thu thập số liệu thực địa Em xin bày tỏ lỏng biết cm chân thinh lói cha mọ lồn ihề anh chị cm, bạn bỏ, người dã bên cạnh dộng viên, chia sè khỏ khăn giúp SI q trình em học lộp hồn thành khóa luận Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2012 Sinh viên Dinh Thị Thu Phương 1>: < : • -/ -Ể: Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu kết quà nghiên cứu cùa hồn tồn trung thực chưa dược cơng bố Tôi xin chịu trách nhiệm dối với kết quà dưa khóa luận ífà Nội, ngày 30 tháng nỗm 2011 Sinh viên Dinh Thị Thu Phuvng •%,- ư? iH < s • RÌ -4: DANII MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VÀN CNVCC Cân nặng theo chiều cao CC/T Cân nặng theo tuổi CN/T Chiều cao theo tuổi CSSKBD Chăm sóc sức klìịc ban đầu ll/A Chiều cao theo tuổi NCIIS Trung tàm thống ke súc khóc quốc gia (Mỳ) SDD Suy dinh dưởng TCYTTG Tồ chức Y tc the giới TTDD Tình trạng dinh dường UNICEF Quỹ nhi dồng Liên hợp quốc WHO Tổ chức Y tế thẻ giói W/II Cân nặng theo chiều cao W/A Cân nặng theo tuồi -M.- -±> ir; < : • w> -Ể: MỤC LỤC ĐẬT VẲN ĐÈ 1 Giới thiêu vẩn dề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Chương I TỎNG QUAN 1.1 Đinh dưỡng sức khỏe 1.1.1 Sơ lược VC lịch sử SDD protein - nâng lượng 1.1.2 Nguyên nhản SDD 1.1.3 Tầm quan trọng SDD protein - lượng 1.2 Tình hình SDD protein - nAng lượng Thế giớivà Việt Nam 1.3 Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng 1.4 Các yếu lồ ânh hường tới tinh trọng dinh dưỡngờ tre em II 1.4.1 Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ cớ thai 11 1.4.2 Thực hành nuôi trỏ 12 1.4.3 Một số yểu tổ khác 12 1.5 Một vài nét địa điểm nghiên cứu 13 Chương II ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cữu 14 2.1 Đối tượng nghiên cứu 14 2.2 Thòi gian địa điểm nghiên cữu 14 2.3 Phương pháp nghiên cứu 14 2.4 Cỡ mầu kỹ thuật chon mau 14 2.4.1 Cở mầu 14 2.4.2 Phương pháp chọn mẫu 15 ư? SM *4: 49 26 WHO (2000), Global Database on Child Growth and Malnutrition, Geneva 27 WHO (2002) Die wold health report, tr 52-56 28 WHO (2006), WHO Child Growth Standars Methods and Development, £ £ pp 226 WHO Principles of nutritional assessment, ir 164-170, WHO (2007), Wordl health statistics 2007, WHO, Geneva, tr 13,46 «-.S ’ V é: PHỤ LỤC Itộ cơu hỏi dành cho ngiriii mẹ có - 23 tháng tuồi M j số mọ vi (Điẻu tra viên V iét mũ CÙI inẹ cung cáp bái quản lỷ đicu tra) Ngày điều tra : ngiy thing 10 nânt 2011 I Họ Tin cùa mẹ • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ut: ôw M* ããã ããã ••• ••• MO ••• ••• M «w Họ Tên con: (Ara nhỏ nhắt) _ „ • Ngày xinh: ngiy - tháng Iiíkn (Acoljcli dương) Gttilhh: I: Nam: 2: N» Trọng lưựng: Kg:, Chiều ư» CN «G -V ->CII It Củtiliửi I.Ự1I cliọn phvung 'ill trả lời thai cbo ch|? A Cán Y rt sa huyện, tinh B Ỳlĩ thôn bàn (Càu ỉiổittày tứ nhtitt [ftu chọn, Khoanh tsừn nởo píutưug lín rrả lởi) Trong thời gian mang thai cháu M nảy chị đâ khám thai bao nltỉữu lẲn? IO Nêu kMin từ kin trà kín Ch| Có khâm that vào tháng đầu, illAng fjử.i thing cuổi kliỏng? Trơng thin gian có Iliat chi An uáng thí nào? 11 II b Trong thài gian mang 111.SI chị có an kiêng khơng? 12 NÍU an kiêng Chi kifcng thức An gì? Ghi rỏ: 13 -Trong thíri gian mang thai, bữa ãn cũn chị thtrừng «5 thực phẮm gì? Nhiều *ự lựu chọn c Mu wửn F Khicỵtỏ 2* F Kh.fc.gh* rỗ F Tự Um hiểu, kbôtg hỉ trự 1 ỉ 8 Khi khơng có du íữa cho bú chị đủ lùm gi Trà lòi A Cho 3n thêm ựki ngồi Cỏ khơng KB Nhiều lựa chọn! ũ Tim cich in thức fin lợi sửa c Cho trê fln cơm nhã nước cơm D Khfc, ghi 34 Sau sinh boo nhiỗu UM Ihl chi đ* lùm trư Im abư binh thúờng? 35 Trong Ihởi gian nuN bảng sữn mẹ, chị có |'MÍ c 38 A«l+Ctt OJ->C38 D=I->C38 -* c 40 ->C40 Nẻa có I#| yo ch| lai vắt bỏ Trí IM Có killing KR sữa lion? A Sữa non kbỏnr to! B MÕ' 6tn 1 2 8 c Nghĩ tâng trê kh&ag thích sữa non D Nguyta nhân 5thSc ghi rủ Nhlỉư lựu C42 ->C42 ->C42 Kh*hfM .5 Nổu không cho hú tronj ngày Kliác.ghi rà \íf ay sau sinh, chiu bé có đuợc da kc da **» «ẹ khỏfiBr' 43 44 II 145 ỴĨT^n nay, chị cồn bú ýqj ne ichàng? ->C44B XỈU kM»g.C^\ BgLTBf chochSu bú sOa ”* I* kill Mo? _ Khi chóe tháng luỉi ínár n*c thôiiỊ nhà Mt 9S) tháng *au ũnh ch| in uống Đuợc gia đinỉi uutkin ỉnrKcu l«nitra»óc Ản gia đnh m nhu trước thổ nào? 'rừtMhứdm niy nẹlỵ hỏm quạ cho dén My cM cócho châu in/hoộc uổng nhHitg ch* uu khơng? Nhiêu lựa chọn' Pợr to mvc rù đỉn H đỉỉn đáy đũ lùn càn hòi trvỡc chuyỈHMtHgmitiMe A Thuổe bẲ Viỉanán vi khoáng chát B Nước loe c Nưóc nước hcaquả trà c.fc loại I> Nưócị-rỉ-cõn (ORS) lì Sữa cỏng thủc (sừn hẠp) F Sữa khfc (sOi die cổ dúòng sữa bột sửa tươi) G CíSc loội thúc ka bó sung BỘI cháo, com mỳ H Khỏộ (ghii6 ã T/ôa hnh 'Da go G>2 s— >C51 ngny tmi ưti lình, thi thìa trì Ai ển 4*1 tú thờ đỉu iri Auợc Agtlỉn ngựr itỊuài mf nàm tip lỉ uit >ỚI c( Phương án trà tời Có Nhóm tinh b nhơng, tíiMMí (cào cho chiu chí ŨF> ) "ãThim ^c tr* •»"' sF TŨAu bd nbẳt cúa chi có hi t£u cliiy ỠÕ«t vởtig tuẢn vừa qua kbủóg? •R'Ucd ironc đợt M tail chíy «ìũdây r.hlỉ chiu bí có dmọc uổng nhOng thít M< tê «u d-b khơng? Nliièu lira cMn f>ọc ta làng ểtcéebà*f lịm chọn S3 Khi trơ 1»!»'í« ch4y* ct|l d*0 rá uiiig nước nhu thí lỏo? M trỏ bi tiêu ddy chị cho cMa bú thí nìƠT Có ngồi ndu.l Cổ nhur.gdi ngoii khơng ntíu Khủng Danh mục Có khơng KI1 A Sữa mọ B Nuớc cơm c Ỏ rO iòa D Ntróc muẮi đ“g E Các loại sữa khi; F Nước súp hoi: made rau luộc G Nưóc dua sồi đỉ nguộ- li Nước ngột ư> ga: pcũ Cokc, 1 1 2 2 8 8 I 2 8 8 bơn Nhirbitththtfnc Mnhifeon .3 KMegbết Trẻ dí cai rfia nen khơng cho bú Cho bú bính Ịhườrg Cho bú tóièu hn -w ã* CN ôG ->CS5 55 S6 Chợ bii h«l -4 Kbỏni nhó .8 Có - Trong luđn vfc> qua chí u có bị l»o khơng? KB Có I khơng Khủng buỗ Trong tuln sữa qua cháu có bi sốt khống? Nêu ko tiêu chảy, ho sát -V C58 Khi cMm di ngoii/boẠíl chị dl cỏ lim giúp đđ ó nguời Luidiy kWng? A Cán y ré từ cip xã trủ lân Nliicu lựu chqnỉ c Người nhà bạn bt LX TựcliOa ifj 58 Trong Ạ III it's vặã quạ chdu có dược- uổng vitanxin à LWJog? 39 CTjyojMIiKtrygg (jTTu có bièu tăr.g trương khỡếĩ O.ViẻiMn Ktiỏng v| chưađín ốLhlagiuối ĩ cổ -2 khơng „3 khCng b^t.kbC^g nhó -5C6I ->C61 Tó at 8'0 bitu đA 15flS Bi mẹ gia I Trạm y té Cộng Lác VĨỀ3 giạ irưửng cháu? _ Kbốag brcC Có I Khơng Khống bíẪ R CŨáTẽó ợt- c-in de thaTdữĩ 61 lảng trưởng không' I tbăr>s ■ 'Ị* thing răột lản 62 I Trin Jibing I lẲn 63 Kh0ognhd -g CỔ I Khơn® Khổng bià khơng tri lòi TTéu cú MU cin chi cổ dưực CTV cho biét linh hinh sức khoe ci tre hoậe nr vản C,K> chi vè chạn tóc trê klrỏng? _ _ cĩm on thòi gian vã họp kic cùa chị Miêu ir* vita ký lín Ciim kSi win ký tờn -w ã* CN ôG C64 ->C64 ... thực hành nuôi trè cùa bà mẹ dân tộc Thổi huyện Văn Chấn, tinh Yen Bái năm 2011? ?? tiên hành vói hai mục ticu sau: Đfính giá tình trạng dinh dtrffng tre em dân tộc Thái 24 thúng tuổi huyện Vữn... kìỀt thức, thực hành nuôi trẻ dirởi 24 tháng tuổi hà mẹ dân tộc Thái huyện Vân Chẩn, tỉnh Yên Bái < s • * *Ể: ỉ Cliirơng I TƠNG QUAN ỉ.ỉ Dinh dirửng sức khác I I I Sơ lược vé ÌỊch SI? suy dinh dưỡng. .. tre trẽn 18 tháng tuổi li lệ suy dinh đường cao nhắt Kiến thức thực hành nuôi ire 24 tháng tuổi bà mẹ dân tộc Thái Tỳ lệ tre dược bú sớm vòng I giở đầu sau đẻ 82.4% Chi có 81,5% bà mẹ cai sừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi và kiến thức thực hành nuôi trẻ của bà mẹ dân tộc thái huyện văn chấn tỉnh yên bái năm 2011 , Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 24 tháng tuổi và kiến thức thực hành nuôi trẻ của bà mẹ dân tộc thái huyện văn chấn tỉnh yên bái năm 2011