0

Thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế tham gia phẫu thuật tại bệnh viện e sau can thiệp giám sát năm 2020

62 1 0
  • Thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế tham gia phẫu thuật tại bệnh viện e sau can thiệp giám sát năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ Y TÉ TRƯỜNG đại học Y hà nội TRÀN HOÀN THỤC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TÉ THAM GIA PHẢU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN E SAU CAN THIỆP GIÁM SÁT NĂM 2020 Chuyên ngành: BỂcsỹ Y hục (lự phịng Ma nganb: D72O3O2 KHĨA LUẬN’ TĨT NGHIỆP BÁC sĩ Y KHOA KHĨA 2015 2021 Ngri hướng dán khoa học: PGS.TS Chu Ván Tháng BSNT Phạm Thị Thơi HÀ NỘI 2021 «s> ■> LỜI C AM (IX Lởi em xin chán cám ơn Ban (ỉiam hièu trường Dại học Y Ha Nội; Viện Đào tạo Y học dự phòng vã Y tế công cộng; Phông Dào tạo Dại học trường Đại học Y Hà Nội; Thư viện trường Dại bọc Y Hã Nội: Bộ mơn Sức khóe Mỏi trường dà tọo diều taộn thuận lợi giủp dờ em nong trinh học tập vả nghiên cứu dê em cỏ thể hồn thành tốt khóa luận tổt nghãẽp Em xin bay to lịng kính trọng biết ơn sâu sảc PGS.TS C hu Ván Tháng, người Thầy đà trực ticp hướng dẫn tân tình giúp đờ vã truyền đạt kicn thức cho em suốt tnnh từ dầu đến hoan thành khoa luận tổt nghiệp Em xin cam ơn Ban giam đổc Bộnh viện E; khoa Ki ém soát nhiêm khuân; BS.XT Phạm Thj Thoa Khoa Kiêm soat nbicm khuân; củng toan the cac nhãn viên y tế bệnh viện đà tạo điều kiện vã nhiệt lính giúp dử em su»«t q trinh thu thập $ồ liệu vả thực hiộn dè tai khoa luận tốt nghiệp Em xin cam ơn sụ động viên, giúp dò cua bạn bè anh chị nhùng người ln giúp đờ chia sc em nhừng khó khán trinh học tập Cuối cũng, xin bày to lõng biết ơn vái nhùng người thân gia dinh, nhùng người chia se tinh cam hết long yêu thương dộng viên giúp đõ la nguỏn lục l *4: 38 KẾT LUẶ5 Thực trạng tuân thu quỵ trinh vệ sinh tay ngoại khoa cua nhan viên V tế Ty lộ tuân thu VST ngoại khoa xa khư khuân chira cao (26.6%) Tý lộ tuàn thu cao nhàt lâ bưóc I dành kẻ móng tay (80.9%) bước lảm khỏ tay (73.7%) hai bước lụi nra tay lần I (48.3%) vồ rua tay lần (30%) Trong đó: Bước 1: 66% NVYT tbục hiụn đánh bàn chai da ban lay cô tay câng tay Bước 2: Thao tác có tý lệ mản thu thằp lả chà ntti ngón tay lấn (65.1%) Chà ngổn lần (67.4%) Bước 3: Thao tác có tý lệ tuân thu thấp lả Chà mu ngỏn tay J lần (34,3* Ạ Chà ngón j lần (39,4%) Bước 4: Ty lộ không tb\nc đũng cao 22.9% Một sốycu tó lien quan den tuan thu quy trinh vệ sinh tay ngoại khoa cua nhãn víén y tí* - Phân lích hồi quy đơn biền: Có mổi liên quan có ý nghía thống kê giừa ty lệ tuân thu VST ngoại khoa vói cãc yểu tố nhõm mõi giói tinh, trinh học vãn chức dank thăng giãm sát • Phân tích hồi quy đa biên: Ycu tơ gỉởi tính có lién quan tói tỷ lộ tuân thu quy trinh VST ngoại khoa, đó: Nừ tý lộ tuân thủ cao hon gắp 2.66 lần nam(95%CI = 1.46 *4: 4.86) 39 KHVYÊN* NGHỊ - Phiu thuật viên bac sf gãy mẽ trinh độ học vẩn đại hục vá sau đại học nhãn viên y tế la nam giới, nhóm ti >30 ti nên quan tám hun lới VST ngoại khoa - Tập trung thay đôi kicn thức thực hành sư dụng bàn chãi, kh.in vơ khn • Tâng cường tỏ chức bười tạp huẩn vè kicn thửc vả thục hãnh theo Iibửin nho hoi chọn thời gian dĩa diém tập huấn hụp lý - Lắp đặt hệ thống camera giúp giám sát viên dẻ dang thu thập số liệu, theo dòi vã đánh giá mán thu VST ngoại khoa -w •* CN «G TÀI L1ỆV THAM KHAO World Health Organization (2002) Prevention of hospital-acquired infections A Practice Guide Mai Th] Tict (2014) Giảm gar NKVM cua 810 bênh có phảu thuật bệnh nện da khoa Đỏng Nai Tạp Chi y học thực hanh 904 53-56 WHO (2009) Guidelines on Hand Hygiene in Health Cate: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care Geneva BỠ Y tc (2012) Quyct dinh số: 3671/QD-BYT ngày 27 thảng nảni 2012 VC lunmg đản phong ngứa nhi cm khuân vet mồ Khan A Nausheen s (2017) Compliance of surgical hand washing before suigerv: Role of remote video surveillance JPMA J Pak Med Assoc 67(1) 92 96 Bui Thi Hồng vá cãc cộng (2014) D.ình gia tinh lũnh vệ sinh tay ngoai khoa phong mớ Bộnh viện Việt Dưc Iiãtn 2014 Nghiên cưu cũp CÓ sơ Nguyền Hoài Thu (2019) Thực trang tuân thu quy trinh vệ sinh tay ngoụi khoa cua nhãn viên y tế vã yểu tố anh hương tỊŨ bộnh viện da khoa quốc tể Vinmcc Times City nàm 2019 Luận ván Thạc sỳ Y tế công cộng Truong Đại học Y tế còng cộng Ha Nội Bênh viện E (2019) Bão cáo kết qua điêu tra cất ngang nhiễm khuân bu tay loại bo -w ã* CN ôG hoón ton dung dch kh khuõn trẽn tay Đu thời gian I phút 30 giày Bước 4: Lãm khô tay bang khàn vô khuân Lain khờ tử bàn tay tới khu>11 tay tay Tay khò i ỉanh bán chai: bail lay cv tay cảng tay: □ Cụ -w ã* CN ôG *4: - Dung dich xà phong khư khuân chửa chlorhcxiđinc 4% dựng binh kín có b»Tftt định lượng cấp bảng cần gỊrt tay hoại động ĩỗt - Bán chai mem vô klniàn hộp hấp - Khản liệt khuân sữa dụng mộ! lần ❖ Phương tiện cho phttemg phàp vệ sinh tợy bang dung dtch vệ 5inh tay chím CầK - Bồn rữa tay ngoại khoa chuyên dụng Vòi cap nưởc có cân ga’ đạp chản; bồn khơng có vết bấn Iihin/sò thấy dược - Nuỏc rira tay: Nước máy dụt tiêu chuẩn nước sĩnh hoụt (QCVN 01- I 201K.BY T) đà lục qua hộ thóng thâm thấu ngược lọc qua mang siêu lọc - Dung dịch xá phơng thưởng dựng bính kín cờ bơm định lượng cap cần gạt tay hoi.il động tốt Dung dịch vệ sinh tay có chứa đựng binh kín có bơm đĩuỉx lượng cầp bâng cẩn gal tay hoai dõng tốt - Khàn 3.2 Chtiãn bị - MẶC quần ao khu pỉiầu thuật - Đi dcp dành riêng cho khu phàu thuật - Dội mù chùm kín lóc - Mang khâu trang che kín mùi miệng - Thobo trang sc trn lay -w ã* CN ôG 3.3 Các binh' ĩièit Itànliỉ Lịm dì ọ ft ỉ phuwig phâp S3 ỉ Phương pháp rua lay băng diứig dich xà phòng khư khuân Bước 1: Danh kè móng tay - Lãm ướt ban tay Lấy 3ml-5ml dung dịch xảphỏng khư khuẩn vảo bân chài đánh lay - Chá kê mỏng tay cua bàn tay bàng bân chai 30 giây Bưởe 2: Rưa tay lần ỉ ] 30 giây - Lâm ướt bán tay lới khuyu lay - Lấy ml-5ml dung dịch xà khư khuần váo long bán tay Chá tay quy trinh rưa tay thường quy 4- Chã lóng bàn tay Chá mu bàn tay Chà kẽ ngón Chà mu ngổn Chã ngơn cai - Chà cô tay - Cha cẳng lay lên túi kỉiuyu lay Tráng lay vỏi nưỏc theo trinh tự từ đầu ngõn tay tới khuỷu tay oại bị hỗn tồn dung dịch khử khuẳn tay Bước ỉ: Rưa lay lần tương tư nra tay lần ỉ trung huức Bước 4: Làm khổ tay - Lam kho toan bõ ban tay cồ tay căng tay tói khuyu tay bảng khản vó khuân dùng ln chỏ ! W ã* CN ôG (/ Thi gian tay nếp xúc VÓI hổachưt lỉược rỉnh bồng tâng thừỉ gian chà ray cùa ỉần rũa ran Không rinh íhài gian di chuyển tài bần rưa tay thài gian trảng ĩại tay mrỡc vá lau kho ray; (23 Tmng trinh rưu tay bàn ray ĩuờn hướng lẽn (3) Tnrờng hợp khàng kiêm soát duạc chất lượng vổ khìiừn Cua rtuồc khàn lau tay thi sau lau kha ray cần cha ray (từ cà ray’ ỉỏt khuỷu ray’ sau bàn tay) bưng dung dỉch vẽ fifth ray cổ chứa cun vrong thài gian tui rhtếu ỉ phủi 3.3.2 Phương pháp khư khuũĩi tay bưng dung dtch vẽ sinh lay chữa cần Bưũc J: Rưa tay bưng xà phàng thường dến khuỹu tay, khơng dùng bán chai phía - Mở vôi nước, làm ướt bàn tay tới khuyu tay - Lấy ml-5ml dung duh xá phịng thương vào lơng bân tay Chả bàn tay quy trình rưa tay thương quy ♦ Cha lông tay + Chà mu tay + Chà kè ngón ♦ Chà mu ngỏn ♦ Chá ngón cãi + Chà câc dầu ngón tay - Cbacổtay Chã câng tay' lèn tới khuýv tay - Rưa tay vôi nước theo tinih tự tư dầu ngoa tay tói khuyu tay loụi bó hoan toan xã phòng trẽn tay - Lau khõ tay bảng khàn *ach theo trinh tự từ bàn tay tơi kbuyu tay Rước 2: Chà ray bưng dung dịch vỳstith tay chữa Cíỉn trang ihíà gian tồi thiếu phử ■W •* CN «G - Lay 3ml-5ml dung dich vệ sinh tay chứa cỏn vão long bân tay trai nhúng dầu ngón lay cua tay phai ngàp tĩong giày, sau chả 00 tay cẳng tay tới khuýu tay cua tay phai (cha lay khò) Lấy tiếp 3nil-5nil dung dịch VC sinh tay chứa cồn vào lịng bân tay phai, nhúng đầu ngón tay cua bàn tay trãi ngập cồn giày, sau chà tay, cảng tay tứr khuyu tay trái (cha khỉ tay khô) Lây tiẽp 3ml-5ml dung dich vệ sinh tay chua côn chã bàn tay quy trinh võ sinh tay (hường quy cho tói tay kho + Cha long tay + Cha mu tay + Chákêngỏn * Chà mu ngón * Chả ngón cải - Lẩy tiếp 3ml-5ml dung dịch vệ sinh tay chữa cồn vào lóng bàn tay tTái, nhúng dầu ngón tay cua tay phai ngụp cịn giây, sau dó chà cị tay cáng uy tới khuyu tay cua tay pỉiui (chã tay khò) - Lấy tiếp 3ml-5ml dung dich vệ sinh lay chưa cồn vào long ban tay phai, nhũng đầu ngón tay cua baa lay trái ngập cồn giãy, sau cha có tay, cáng tay ỉói khuỵu tay trái (cha cho lởi tay khô) Lấy ticp 3mỉ*5ml dung dỊch vộ sinh tay chửa cỗn châ bàn lay quy trinh vệ sinh tay thng quy cho tdi tay khó * Chã lõng bân tay * Chà mu bàn tay * Cha kè ngụn -w ã* M ôG + Ch mu ngún Chà ngổn cải c/róý(ì/ yểu rhởị gian chà tay chưa du phút thi lấy tiếp 3mĩ-5mỉ dung dịch tỳ sinh tay chúa cỏn chù Mi/1 tay quy trình \ỳ sinh lay thường qụy du phút (2) Trong trinh tỳ ÍMỈI /0 hân tay ln hướng lên trãi GIÁM DĨC Lé Ngọc Thành -w •* CN «G
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế tham gia phẫu thuật tại bệnh viện e sau can thiệp giám sát năm 2020 , Thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế tham gia phẫu thuật tại bệnh viện e sau can thiệp giám sát năm 2020