0

KIEM TRA NHANH LTDH

4 2 0
  • KIEM TRA NHANH LTDH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:35

Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có hai chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng [r] (1)KIỂM TRA KIẾN THỨC NHANH VỀ ESTE Thêi gian: 25 phót Câu 1: Chất hữu đơn chức X có công thức phân tử C 4H8O2 X tác dụng với dung dịch NaOH thu muối axit hữu Số công thức thỏa mãn X là? A B C D Câu 2: Dãy gồm các chất xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi là: A CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3 B CH3COOH, HCOOCH3, C2H5OH C HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH D CH3COOCH3, CH3COOH, C2H5OH Câu 3: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu hai chức hữu có công thức tương ứng C 2H3O2Na và C2H4O Công thức phân tử X là: A C4H8O2 B C4H6O2 C C3H6O2 D C3H4O2 Câu 4: Cho các phát biểu sau : (1) Cho CH3COOH tác dụng với C6H5OH thu CH3COOC6H5 (2) (C17H33OCO)3C3H5 có tên gọi là triolein (3) Este CH3COOC2H5 có tên gọi là etyl axetat (4) Công thức chung Este no đơn chức mạch hở là C n H 2n O (n > 1) CH COO  (5) Trong este CH3COOC2H5 có chứa ion (6) Cho CH3COOH tác dụng với C2H3OH thu CH3COOC2H3 (7) Trong phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ H nhóm -COOH axit và -OH ancol Số phát biểu đúng là : A B C D Câu 5: Cho 13,6 gam CH3COOC6H5 tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M , thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu bao nhiêu gam muối khan.(H =1 ; C = 12 ; O =16 ; Na = 23) A 21,8 gam B 19,8 gam C 8,2 gam D 14,2 gam Câu 6: Thủy phân 7,2 gam vinyl fomat (HCOOCH=CH2) môi trường axit với hiệu suất đạt 80% thu hỗn hợp X Trung hòa hỗn hợp X, sau đó cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu bao nhiêu gam Ag, biết phản ứng tráng gương xảy hoàn toàn : (H =1 ; C =12 ; O =16 ; Ag = 108) A 17,28 gam B 21,6 gam C 34,56 gam D 38,88 gam Câu 7: Cho các hóa chất sau: dung dịch H2SO4 đặc; dung dịch NaOH; AgNO3/NH3; dung dịch Br2; H2; O2 Số hóa chất tác dụng với vinyl axetat (ở điều kiện thích hợp) là: A B C D Câu 8: Cho các phát biểu sau: (1) Chất béo không tan nước và nhẹ nước (2) Chất béo là trieste glixerol và axit béo (3) Chất béo lỏng tác dụng với H2(Ni,to) thu mỡ rắn (4) thủy phân este môi trường axit là phản ứng thuận nghịch (5) Axit linoleic có công thức phân tử là C18H34O2 Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 9: Tên gọi tương ứng với este có công thức CH2=C(CH3)COOCH3 là: A Metyl acrylat B Metyl metacrylat C Metyl propionat D Vinyl axetat Câu 10: Cho 4,3 gam este đơn chức X tác dụng với 60ml dung dịch KOH 1M thu dung dịch Y Để trung hòa hết lượng KOH dung dịch Y cần 100ml dung dịch HCl 0,1M thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 6,245 gam hỗn hợp muối khan Công thức cấo tạo este là : A C2H3COOCH3 B CH3COOC2H3 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H5 Câu 11: Cho các hóa chất sau: dung dịch H2SO4 đặc; dung dịch NaOH; AgNO3/NH3; dung dịch Br2; H2; O2 Số hóa chất tác dụng với vinyl fomat (ở điều kiện thích hợp) là: A B C D Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hơp vinyl fomat, vinyl axetat và metyl metacrylat cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc,bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam,bình xuất hiên 35,46 gam kết tủa Giá trị m là: A 2,34 B 2,70 C 3,24 D 3,60 Câu 13: Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2 Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu dung dịch hỗn hợp đó có hai chất hữu gồm ancol etylic và chất hữu X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Khối lượng m là: A 9,6 gam B 23,1 gam C 11,4 gam D 21,3 gam Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X1, X2 là đồng phân cần dùng 19,6 gam O2, thu 11,76 lit CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thì còn lại 13,95 gam chất rắn khan Tỷ lệ mol X1, X2 là A 1:2 B 4:3 C 2:3 D 3:1 Câu 15: Hai este X, Y là dẫn xuất benzen có công thức phân tử là C 9H8O2 X và Y cộng hợp với Br2 theo tỉ lệ mol là 1:1 X tác dụng với NaOH cho muối và anđehit Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho hai muối và nước, các muối có phân tử khối lớn phân tử khối CH3COONa Công thức thu gọn X, Y là A HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOO-C6H5 B C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH C HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5 D C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOO-C6H5 (2) KIỂM TRA KIẾN THỨC NHANH VỀ CACBOHIĐRAT Thêi gian: 20 phót Câu 1: Cho các chất sau: mantozơ, saccarzơ, xenlulozơ, tinh bột, etyl axetat, triolein Số chất tham gia phản ứng thủy phân là: A B C D Câu 2: Trong phân tử cacbohiđrat luôn có nhóm chức gì? A nhóm chức anđehit B nhóm chức ancol C nhóm chức xeton D nhóm chức axit Câu 3: Muốn sản xuất 29,7 xenlulozơtrinitrat với hiệu xuất phản ứng 90% thì khối lượng dung dịch HNO 60% phải dùng là bao nhiêu ( Biết dùng dư 20% so với lượng cần dùng) A 42 B 35 C 28 D 21 Câu 4: Cho dãy các dung dịch: mantozơ, glucozơ, saccarozơ, glixerol, axit axetic, fructozơ Số dung dịch tác dụng với Cu(OH) là: A B C D Cu ( OH ) / NaOH t0  dung dịch màu xanh lam   kết Câu 5: Một cacbonhiđrat X có các phản ứng biểu diễn theo sơ đồ sau: X       tủa đỏ gạch Vậy X không thể là A glucozơ B glixerol C saccarozơ D Tinh bột Câu 6: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ môi trường axit, với hiệu suất là 60% theo chất, thu dung dịch X Trung hòa dung dịch X, thu dung dịch Y, sau đó cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu m gam Ag Giá trị m là A 6,480 B 8,208 C 7,776 D 9,504 Câu 7: Saccarozơ và Glucozơ thuộc loại hợp chất gì? A đisaccarit B polisaccarit C Cacbohiđrat D monosaccarit Câu 8: Với thuốc thử là H2O và dung dịch iôt phân biệt các chất dãy nào sau đây: A Tinh bột, mantozơ, glucozơ B Tinh bột, glucozơ, saccarozơ C Xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ D Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ Câu 9: Cho các chất sau: Glucozơ, Fructozơ, Mantozơ, anđehít axetic, axetilen Số chất tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 10: Lên men glucozơ để điều chế acol etylic 500 Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,8M thu m1 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, phần nước lọc cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu m2 gam kết tủa Biết m1 + m2 = 35,52 gam, khối lượng riêng ancol etylic là 0,8gam/ml Thể tích ancol etylic 500 thu là: A 23ml B.46ml C.92ml D 11,5ml Câu 11: Dãy các chất nào đây phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường? A Etylen glicol, glixerol và ancol etylic B Glucozơ, glixerol và saccarozơ C Glucozơ, glixerol và metyl axetat D Glixerol, glucozơ và etyl axetat Câu 12: Một phân tử saccarozơ có A gốc -glucozơ và gốc -fructozơ B gốc -glucozơ và gốc -fructozơ C hai gốc -glucozơ D gốc -glucozơ và gốc -fructozơ Câu 13: Các chất dãy nào sau đây tạo kết tủa cho tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng? A vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic B glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic C vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen D vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic Câu 14: Dãy các chất có khả tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 đun nóng là: A fructozơ, saccarozơ và tinh bột B saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ C glucozơ, saccarozơ và fructozơ D glucozơ, tinh bột và xenlulozơ Câu 15: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm hiđroxyl? A phản ứng tạo este glucozơ với axit axetic B Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 C phản ứng tạo este glucozơ với anhiđrit axetic D Thực phản ứng tráng bạc Câu 16: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 17: Có số nhận xét cacbonhiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có thể bị thủy phân (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 và có khả tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo (4) Phân tử xenlulozơ cấu tạo nhiều gốc β-glucozơ (5) Thủy phân tinh bột môi trường axit sinh fructozơ Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là A B C D Câu 18: Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thiết phải có cacbon và hiđro (c) Những hợp chất hữu có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử kém hay nhiều nhóm CH là đồng đẳng (d) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 NH3 tạo Ag (e) Saccarozơ có cấu tạo mạch vòng Số phát biểu đúng là A B C D Câu 19:Phát biểu nào sau đây là đúng ? A Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 B Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D Saccarozơ làm màu nước brom (3) KIỂM TRA KIẾN THỨC NHANH VỀ AMIN Thêi gian: 25 phót Câu 1: Số đồng phân cấu tạo amin bậc ứng với công thức phân tử C3H9N là A B C D Câu 2: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A C2H5OH B C6H5NH2 C NaCl D CH3NH2 Câu 3: Dãy gồm các hợp chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là: A NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2 B C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3 C C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2 D CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3 Câu 4: Cho 7,3 gam amin no đơn chức , mạch hở bậc (X ) tác dụng với dung dịch HCl dư thu 10,95 gam muối Số công thức cấu tạo thu gọn thỏa mãn là: A B C D Câu 5: Tên gốc chức ứng với amin thơm có công thức C6H5NH2 là: A anilin B benzyl amin C phenyl amin D benzen amin Câu 6: Một hỗn hợp X gồm amin no đơn chức dãy đồng đẳng Lấy 21,4 gam hỗn hợp X cho vào dung dịch FeCl3 có dư thu kết tủa có khối lượng khối lượng hỗn hợp trên Công thức phân tử hai amin là: A C3H7NH2 và C4H9NH2 B CH3NH2 và C2H5NH2 C C2H5NH2 và C3H7NH2 D C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 7: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) là A B C D Câu 8: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu hồng? A Glyxin B Etylamin C Anilin D Phenylamoni clorua Câu 9: Công thức chung amin no, đơn chức, mạch hở là A CnH2n-1N (n 2) B CnH2n-5N (n 6) C CnH2n+1N (n 2) D CnH2n+3N (n 1) Câu 10: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl) Dãy các chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là : A (4), (1), (5), (2), (3) B (3), (1), (5), (2), (4) C (4), (2), (3), (1), (5) D (4), (2), (5), (1), (3) Câu 11: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu? A glyxin B metylamin C axit axetic D alanin Câu 12: Chọn phát biểu sai : A Dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím B Dung dịch C2H5NH2 tác dụng với dung dịch FeCl3 C Ancol etylic không tác dụng với dung dịch NaOH D Tất các amin có lực bazơ mạnh NH3 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin lượng không khí vừa đủ Dẫn toán hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thu 12 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 8,52 gam và có 19,264 lít khí thoát khỏi bình Biết không khí có 20%O2 và 80%N2 Giá trị m là: A.1,18 gam B.2,36 gam C.1,8 gam D.3,6 gam Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai amin no đơn chức dãy đồng đẳng Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư sinh 65 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 19,3 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu Công thức hai amin là: A.CH5N và C2H7N B.C2H7N và C3H9N C C3H9N và C4H11N D C4H11N và C5H13N Câu 15: Trung hòa 100ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaOH 0,2M và amin đơn chức A 0,3M lượng vừa đủ dung dịch HCl thu dung dịchY Cô cạn dung dịch Y thu 3,615 gam muối khan Công thức A là: A.CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C6H5NH2 Câu 16: Hỗn hợp X gồm anilin và amin đơn chức Z trộn theo tỉ lệ mol 1:1 Trung hòa m gam hỗn hợp X cần 120 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y.Cô cạn dung dịch Y thu 13,5 gam muối khan Số đồng phân tối đa củaZ là: A.2 B C.4 D Câu 17: Hỗn hợp X gồm phenol và amin thơm đơn chức Chia 26,2 gam hỗn hợp X thành hai phần nhau: Phần tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 1M Phần tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch NaOH 1M.Cho 26,2 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Br2 dư Tính khối lượng kết tủa thu A 26,48gam B.52,96gam C.46,28gam D.92,56gam Câu 18:Một amin đơn chức có thành phần phần trăm khối lượng nitơ phân tử la 23,73% Số đồng phân tối đa A trường hợp này là: A B.3 C.4 D.5 Câu 19:Cho các chất sau: etylamin(X); anilin(Y); điphenylamin(Z); và NH3(T) Lực bazơ các chất xếp theo chiều tăng dần là : A X>T>Y>Z B Z<Y<X<T C Z <T<Y<X D.Z<Y<T<X Câu 20:Cho các chất và dung dịch sau : HCl, CH3COOH, HNO3, O2, Br2, FeCl3, MgCl2, CuCl2, Có bao nhiếu chất có khả phản ứng với etylamin A B C D Câu 21:Phát biểu nào sau đây là đúng? A Muối phenylamoni clorua không tan nước B Tất các peptit có phản ứng màu biure C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là đipeptit D Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là chất khí Câu 22:Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H là 17,833 Để đốt cháy hết V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các khí đo cùng điều kiện) Tỉ lệ V1 : V2 là: A : B : C : D : (4) KIỂM TRA KIẾN THỨC NHANH VỀ AMINO AXIT Thêi gian: 25 phót Câu 1: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có phân tử axit glutamic tương ứng là A và B và C và D và Câu 2:Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A (3), (1), (2) B (1), (2), (3) C (2) , (3) , (1) D (2), (1), (3) Câu 3:Cho các chất hữu :CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y) Tên thay X và Y là A propan-2-amin và axit aminoetanoic B propan-2-amin và axit 2-aminopropanoic C propan-1-amin và axit 2-aminopropanoic D propan-1-amin và axit aminoetanoic Câu 4:Cho 14, 55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cô cạn toàn dung dịch X, thu bao nhiêu gam muối khan? A 16,73 gam B 25,50 gam C 8,78 gam D 20,03 gam Câu 5:Trong các dung dịch CH3CH2NH2, H2NCH2COOH, H2NCH2CH(NH2)COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là A.4 B.1 C D.3 Câu 6:Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu muối có công thức phân tử C 3H9O2N (sản phẩm nhất) Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là A B C D Câu 7:Alanin có công thức là A C6H5NH2 B CH3CH(NH2)COOH C H2NCH2COOH D H2NCH2CH2COOH Câu 8:Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu dung dịch X chứa 32,4 gam muối Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là A 44,65 B 50,65 C 22,35 D 33,50 Câu 9:Cho hỗn hợp gồm 0,03 mol glixin và 0,01 mol metylamin tác dụng với 0,04 mol NaOH thu dung dịch A.Cho dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu bao nhiêu gam chát rắn? A 6,36gam B.4,68gam C 5,265gam D.4,02gam Câu 10:Cho 0,04 mol   aminoaxit A tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 8,53 gam muối Công thức cấu tạo A là: A.H2NCH2CH2COOH B.H2NCH2COOH C CH3CH2CH(NH2)COOH D CH3CH(NH2)COOH Câu 11:Để tác dụng với 100 ml dd aminoaxit A 0,2M cần vừa đúng 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu dung dịch X Dung dịch X tác dụng vừa đú với 300ml dung dịch NaOH 0,2M thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 4,99 gam muối Công thức A là: A.H2NCH2COOH B.CH3CH(NH2)COOH C.H2NC2H3(COOH)2 D H2NC3H5(COOH)2 Câu 12:X là aminoaxit (1 nhóm -NH2 và nhóm -COOH).Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu muối Y Biết 30,12 gam muối Y tác dụng vừa đủ với 480 ml dung dịch NaOH 1M Công thức X là: A.H2NCH2COOH B.CH3CH(NH2)COOH C C3H7CH(NH2)COOH D.H2NCH2CH2CH2COOH Câu 13:Một este X tạo từ aminoaxit A (1 nhóm -NH2 và nhóm -COOH) với ancol đơn chức B.Thủy phân hoàn toàn 0,04 mol X 60 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Z và 1,28 gam ancol.Trung hòa dung dịch lượng vừa đủ dung dịch HCl thu dung dịch Y.Cô cạn dung dịch Y thu 5,05 gam muối.Công thức X là: A.H2NCH2COOC2H5 B.H2NCH2COOCH3 C H2NCH2CH2COOCH3 D H2NCH2CH2COOC2H5 Câu 14:Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức A và aminoaxit B (1 nhóm -NH2 và nhóm -COOH).Chia hỗn hợp thành hai phần Phần tác dụng vừa đủ với 30 ml dung dịch HCl 1M Phần tác dụng vừa đủ với 35 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 6,19 gam muối.Công thức A và B là: A.HCOOH và H2NCH2COOH B.CH3COOH và H2NCH2COOH C.C2H3COOH và H2NCH2COOH D C2H3COOH và H2NCH2CH2COOH Câu 15:Hỗn hợp X gồm phenol và   aminoaxit A (1 nhóm -NH2 và nhóm -COOH).Chia hỗn hợp thành hai phần Phần tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M Phần tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 8,52 gam muối.Công thức A là: A H2NCH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C.CH3CH2CH(NH2)COOH D H2NCH2CH2COOH Câu 16:Hỗn hợp X gồm anilin và aminoaxit A (1 nhóm -NH2 và nhóm -COOH).Để tác dụng vừa đủ với 0,16 mol hỗn hợp X cần vừa đúng 80 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Cho dung dịchY tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Z.Cô cạn dung dịch Z thu 23,96 gam muối khan.Công thức A là: A H2NCH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C.CH3CH2CH(NH2)COOH D H2NCH2CH2COOH Câu 17:Hỗn hợp X gồm amin đơn chức bậc B và aminoaxit A (1 nhóm -NH2 và nhóm -COOH).Để tác dụng vừa đủ với 0,07 mol hỗn hợp X cần vừa đúng 30 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Cho dung dịchY tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Z.Cô cạn dung dịch Z thu 8,36 gam muối khan.Công thức A và B là: A H2NCH2COOH và CH3NH2 B H2NCH2COOH và C2H5NH2 C CH3CH(NH2)COOH và CH3NH2 D CH3CH(NH2)COOH và C2H5NH2 Câu 18:Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2NCH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3NCH2COOH, H2NCH2COONa HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, Số lượng các dung dịch có pH < là A B C D Câu 19:Hợp chất hữu X ( C, H, O, N) với tỉ lệ khối lượng là: nguyên tử nitơ CTPT X là: A CH4ON2 B C3H8ON2 m C : m H : m O : m N 24:5:16:14 Một phân tử X chứa hai C C3H8O2N2 D C4H10O2N2 (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA NHANH LTDH, KIEM TRA NHANH LTDH