0

Giao an Dai 9 HKI

65 6 0
  • Giao an Dai 9 HKI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:30

KÜ n¨ng: - HS biết vận dụng lý thuyết vào làm các bài tập tìm giá trị của tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất để cho đồ thị của hàm số đó là hai đờng thẳng cắt nhau, song song, trùn[r] (1)§¹i sè _ Lª §øc Hµ Ngµy so¹n / / Ngµy gi¶ng / / c¨n bËc hai TiÕt A Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm CBH, CBHSH cña sè a kh«ng ©m - §Þnh lÝ : Víi hai sè a vµ b kh«ng ©m, ta cã a < b <=> a < b KÜ n¨ng: - T×m CBH vµ CBHSH cña mét sè kh«ng ©m cô thÓ, ph©n biÖt hai kh¸i niÖm CBH vµ CBHSH - So s¸nh CBHSH cña hai sè kh«ng ©m, so s¸nh biÓu thøc chøa c¨n T×m x Thái độ: nghiêm túc học tập B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK * Phơngpháp: vấn đáp, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức lớp Kiểm tra kiến thức cũ: Em hãy nhắc lại định nghĩa bậc hai đã học lớp ? Bµi míi: Hoạt động GV và HS Hoạt động 1: Căn bậc hai + GV nhắc lại bậc hai đã học - HS nghe gi¶ng - HS tr¶ lêi + Cho HS lµm ?1 - HS lµm bµi: a) c¨n bËc hai cña lµ vµ -3 2  b) c¨n bËc hai cña lµ vµ c) c¨n bËc hai cña 0,25 lµ 0,5 vµ - 0,5 d) c¨n bËc hai cña lµ vµ - + GVkiÓm tra bµi lµm cña HS + GV giíi thiÖu c¸ch lµm b»ng c¸ch + GV dẫn dắt HS đến ĐN bậc hai số học - HS đọc ĐN bậc hai số học + GV giíi thiÖu VD - HS quan sát VD 1, đọc Chú ý + GV giíi thiÖu chó ý SGK vµ cho HS lµm ?2 - Lµm ?2 b) 64 = v× ≥ vµ 82 = 64 c) 81 = v× ≥ vµ 92 =81 d) 1,21 = 1,1 v× 1,1 ≥ vµ 1,12 =1,21 + GV giíi thiÖu thuËt ng÷ phÐp khai ph¬ng, cho HS lµm ?3 - HS lµm ?3 a) CBHSH cña 64 lµ nªn CBH cña 64 lµ vµ -8 b) CBHSH cña 81 lµ nªn CBH cña 81 lµ vµ -9 Trêng THCS §µ N½ng Nội dung cần đạt C¨n bËc hai ?1 T×m c¸c c¨n bËc hai cña mçi sè sau: a) 9; c) 0,25 ; b) d) §Þnh nghÜa (SGK tr44) VÝ dô ?2 T×m c¸c c¨n bËc hai sè häc cña mçi sè sau: a) 49; b) 64 c) 81 ; d) 1,21 ?3 T×m c¸c c¨n bËc hai cña mçi sè sau: a) 64; b) 81; c) 1,21 (2) §¹i sè _ Lª §øc Hµ c) CBHSH cña 1,21 lµ 1,1 nªn CBH cña 1,21 lµ 1,1 vµ -1,1 Hoạt động 2: So sánh các bậc hai số học +GV giới thiệu định lí So s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc - HS ghi định lí và phát biểu §Þnh lÝ Víi hai sè a vµ b kh«ng ©m, ta cã: + Cho HS lµm VD a < b <=> a < b - HS lµm VD theo nhãm VÝ dô So s¸nh + Cho HS lµm ?4 - HS lµm ?4 theo nhãm a) vµ b) vµ + GV kiÓm tra ?4 So s¸nh + Cho HS lµm VD a) vµ 15 b) 11 vµ - HS lµm VD theo nhãm + GV kiÓm tra VÝ dô T×m sè x ≥ + Cho HS lµm ?5 a) x > b) x < - HS lµm ?5 theo nhãm + GV kiÓm tra ?5 T×m sè x ≥ a) x >1 b) x <3 Hoạt động 3: Củng cố ? Nh¾c l¹i §N c¨n bËc hai sè häc? ? Nêu định lí? Bµi tËp: + Bµi 1/sgk.tr6 T×m c¨n bËc hai sè häc cña mçi sè sau råi suy c¨n bËc hai cña chóng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400 +Bµi tËp 2/sgk.tr6 So s¸nh: a) vµ b) vµ 41 Híng dÉn vÒ nhµ - Học thuộc định nghĩa và định lí - Lµm bµi tËp 3,4 SGK/tr 6,7 - Lµm bµi tËp 1,2,3 SBT - ChuÈn bÞ bµi * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y Ngµy so¹n TiÕt / / c) vµ 47 Ngµy gi¶ng Căn thức bậc hai và đẳng thức A Môc tiªu KiÕn thøc: - Điều kiện xác định A - Định lí Với số a ta có: √ a = |a| và đẳng thức KÜ n¨ng: - T×m §KX§ cña c¨n thøc bËc hai Trêng THCS §µ N½ng A2 = A / / A2 = A (3) §¹i sè _ Lª §øc Hµ 2 a A - Biết cách chứng minh định lí a = và biết vận dụng đẳng thức A = để rút gọn biÓu thøc Thái độ: nhận thức rõ điểu kiện để thức có nghĩa, sai lầm hay mắc vận dụng A đẳng thức A = (quên không có dấu giá trị tuyệt đối) B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm * Phơng pháp: tự đọc, vấn đáp C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò: + Câu 1: Phát biểu định nghĩa bậc hai số học? áp dụng tìm bậc hai số học số sau råi suy c¨n bËc hai cña chóng: 100; 144; 1,69; 1,96 + Câu 2: Nêu định lí áp dụng làm bài tập 4/tr7/sgk phần a; b Bµi míi Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Căn thức bậc hai + GV treo bảng phụ ?1 và y/c HS đọc trả lời C¨n thøc bËc hai - HS đọc và trả lời ?1 ?1 + GV nªu tæng qu¸t Tæng qu¸t (sgk) - HS ghi vë VÝ dô 1(sgk) + GV híng dÉn HS lµm vÝ dô - HS quan s¸t VD ?2 + Cho HS lµm ?2  2x xác định - HS lµm ?2 – 2x ≥ tøc lµ x ≤ 2,5  2x xác định – 2x ≥ tức là x ≤ 2,5 Hoạt động 2: Hằng đẳng thức + GV treo b¶ng phô ?3 + Gäi HS lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng phô - HS lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng phô A2 = A Hằng đẳng thức ?3 A2 = A + Em cã nhËn xÐt g× vÒ gi¸ trÞ cña a víi a ? a - HS: gi¸ trÞ cña a = + GV nêu định lí + Hớng dẫn HS chứng minh định lí - HS ghi định lí - HS chứng minh định lí + GV hớng dẫn HS làm các ví dụ và ví dụ Từ đó dẫn dắt HS đến Chú ý - HS lµm c¸c VD theo nhãm §Þnh lÝ: Víi mäi sè a ta cã: √ a2 = |a| Chøng minh (sgk) - HS nªu chó ý Chó ý (sgk) A lµ mét biÓu thøc, ta cã: + GV híngdÉn HS lµm vÝ dô - HS lµm c¸c VD theo nhãm VÝ dô 2(sgk) VÝ dô 3(sgk) A2  A VÝ dô Rót gän (sgk) Hoạt động 3: Củng cố + Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ c¨n thøc bËc hai ? + Nêu định lí và chú ý? Bµi tËp: + Bµi 6/sgk.tr10: Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× mçi c¨n thøc sau cã nghÜa Trêng THCS §µ N½ng (4) §¹i sè _ Lª §øc Hµ a b) a) (a ≥ 0)  5a (a ≤ 0) c) 4 a 3a  d) (a ≥ - ) (a ≤ 4) + Bµi 7/sgk.tr10: TÝnh 2 a) (0,1) b) ( 0,3) c)  ( 1,3) + Bµi Rót gän c¸c biÓu thøc(cho HS lµm c©ub, d): b) d) – 0,4 ( 0, 4) (3  11)2   11  11  b) (a  2) víi a < 3 a  3(2  a) Híng dÉn vÒ nhµ + Ôn tập khái niệm phân thức Học thuộc và chứng minh định lí (vừa học) + Lµm c¸c bµi tËp - Bµi 8; 9/sgk.tr10,11 - Bµi 13;14/tr5- SBT + ChuÈn bÞ giê sau luyÖn tËp * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n / / TiÕt Ngµy gi¶ng / / luyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: A - Điều kiện xác định thức bậc hai và đẳng thức A = KÜ n¨ng: - Tìm điều kiện để thức có nghiã A - Vận dụng đẳng thức: A = lµm bµi to¸n rót gän - Thùc hiÖn ph©n tÝch ®a thøc thµnh ph©n tö Thái độ: linh hoạt vận dụng đẳng thức và rút gọn B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm *Phơng pháp: hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò: + Câu 1: Nêu định nghĩa thức bậc hai và làm bài tập a,b,c/ tr10 – SGK + Câu 2: Viết đẳng thức và làm bài tập a,b/ tr11 – SGK Bµi míi Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập12/tr 11-SGK + GV chia líp thµnh nhãm vµ yªu cÇu HS lµm Bµi 12/tr 11-SGK b¶ng nhãm Tìm x để thức sau có nghĩa Trêng THCS §µ N½ng (5) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - HS hoạt động nhóm + GV kiÓm tra HS vµ gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy a) 2x  - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi 7 +GV gäi HS nhËn xÐt x - HS nhËn xÐt cã nghÜa 2x + ≥ 0, tøc lµ - HS ghi nhí kiÕn thøc b)  3x  x + GV đánh giá bài làm các nhóm + GV nhÊn m¹nh kiÕn thøc ¸p dông ë bµi nµy cã nghÜa – 3x + ≥ 0, tøc lµ 1 0 c)   x cã nghÜa   x tøc lµ - + x > hay x > d)  x (x  R) Hoạt động 2: Bài 13/tr 11-SGK +Ph¸t phiÕu häc tËp cho HS Bµi 13/tr 11-SGK Rót gän c¸c biÓu thøc sau: +Yêu cầu HS hoạt động theo bàn - HS hoạt động theo bàn Kết quả: a) a – 5a víi a < a) – 7a ; b) 13a c) 6a2 ; d) – 10a3 – 3a2 a = -5a = – 2a – 5a = – 7a + GV kiÓm tra HS lµm bµi - HS chó ý chç sai cña c¸c b¹n 25a +3a víi a ≥ b) - HS tr×nh bµy bµi vµ vë +Thu bµi cña HS chÊm ®iÓm vµ nªu nh÷ng sai = 5a  3a 10a  3a 13a sãt cña HS c) 9a + 3a2 3a  3a 6a d) 4a – 3a2 víi a < 5.2 a  3a  10a  3a = Hoạt động 3: Bài 14/tr11-SGK + ThÕ nµo lµ ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ? Bµi 14/tr 11-SGK Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: - HS tr¶ lêi + GV híng dÉn HS c¸ch lµm x x + Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm a) x2 – = - HS hoạt động nhóm và lên bảng trình bày bài KÕt qu¶: x x b) x2 – = x x a) c) x2 + x + b) (x  6)(x  6) = (x  3) 2 c) (x  3) ; d) (x  5) d) x2 – x + +GV kiÓm tra vµ söa ch÷a (x  5)2 - Các nhóm nhận xét và đánh giá kết = - HS ghi nhí + GV chốt lại kiến thức đã áp dụng bài Hoạt động 4: Bài 16/tr 12-SGK      Trêng THCS §µ N½ng     (6) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + GV treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc bào toán Bài 16/tr 12-SGK vµ t×m sù v« lý bµi to¸n T×m chç sai bµi to¸n “Con muçi nÆng b»ng voi” - HS đọc bài toán và tìm cách giải + Bµi to¸n nµy sai ë chç nµo? (m  V)2  m  V - HS trả lời vô lí có đợc bài toán: (m  V)2  m  V (V  m)2  V  m cßn (V  m)2  V  m Suy luËn: cßn + Khi áp dụng đẳng thức thức ta cần (m  V)2  (V  m)2 đó: chó ý ®iÒu g×? - HS nêu chú ý áp dụng đẳng thức m – V = V – m, là sai c¨n thøc Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các kiến thức đã sử dụng bài luyện tập hôm - ChuÈn bÞ bµi: Liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph¬ng - Lµm bµi tËp: Bµi 5/tr11- SGK Bµi 1/- VBT Bµi 13; 14; 18- SBT * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n / / TiÕt A Môc tiªu Ngµy gi¶ng / / liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph¬ng KiÕn thøc: - Nội dung và cách chứng minh định lí: Với hai số a và b không âm ta có: a.b = a b - Quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch, nh©n c¸c c¨n bËc hai KÜ n¨ng: - Cã kÜ n¨ng dïng c¸c quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch vµ nh©n c¸c c¨n bËc hai tÝnh to¸n vµ biến đổi biểu thức - Thùc hiÖn rót gän biÓu thøc Thái độ: - Nghiªm tóc häc tËp, vËn dông linh ho¹t khai ph¬ng mét tÝch víi nh©n c¸c c¨n bËc hai B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm *Phng pháp; tự đọc, vấn đáp, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò: + C©u Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 16.25 vµ 16 25 §¸p sè: 20 + Câu 2: Viết đẳng thức phép khai phơng và làm bài 13 a; b Bµi míi Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Định lí §Þnh lÝ + Em nªu h·y nhËn xÐt vÒ 16.25 vµ 16 25 ? Víi hai sè a vµ b kh«ng ©m ta cã: - HS nªu nhËn xÐt: a b 16.25 = 16 25 Chøng minh (sgk) + GV nêu định lí + Gọi HS đọc lại định lí * Chó ý (sgk) - HS ghi định lí + GV hớng dẫn HS chứng minh định lí - HS chứng minh định lí - HS đọc chú ý + Cho HS đọc Chú ý Hoạt động 2: áp dụng Trêng THCS §µ N½ng a.b = (7) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Cho HS đọc quy tắc ¸p dông - HS đọc quy tắc a Quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch + GV treo b¶ng phô vÝ dô GV híng dÉn HS lµm Quy t¾c (sgk) c¸c vÝ dô VÝ dô1 (sgk) - HS quan s¸t vÝ dô + Cho HS lµm ?2 - HS lµm ?2 ?2 TÝnh + Chia líp thµnh nhãm - Nhãm 1: PhÇn a a) 0,16.0,64.225 - Nhãm 2: PhÇn b - HS hoạt động nhóm = 0,16 0,64 225 0, 4.0,8.15 48 0,16.0,64.225 Nhãm 1: b) 250.360 250.360 Nhãm 2:  25.36.100  25 36 100 - HS lªn tr×nh bµy bµi + GV kiÓm tra HS lµm bµi 5.6.10 300 + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy b Quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc hai + Cho HS đọc Quy tắc - HS đọc quy tắc t¾c (sgk) + GV treo b¶ng phô vÝ dô GV híng dÉn HS lµm Quy VÝ dô 2(sgk) c¸c vÝ dô - HS quan s¸t vÝ dô + Cho HS lµm ?3 ?3 TÝnh - HS lµm ?3 + Chia líp thµnh nhãm a) 75 = 225 = 15 Nhãm 1: PhÇn a Nhãm 2: PhÇn b b) 20 72 4,9 = … = 84 - HS hoạt động nhóm Nhãm 1: a) 75 Nhãm 2: b) 20 72 4,9 + GV kiÓm tra HS lµm bµi + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - HS lªn tr×nh bµy bµi + Gọi HS đọc Chú ý - HS đọc chú ý + Cho HS nghiªn cøu vÝ dô 3, lµm ?4 - HS đọc ví dụ - HS hoạt động cá nhân làm ?4 Chó ý: Víi A vµ B kh«ng ©m ta cã A.B = A B VÝ dô 3(sgk) ?4 Rót gän c¸c biÓu thøc sau (a, b kh«ng ©m): + GV thu bài vài HS để chấm và nêu nhận a) xÐt 3a 12a = … = 6a2 b) 2a.32ab = … = 8ab Hoạt động 3: Củng cố + Nêu định lí ? + Phát biểu quy tắc đã học? - HS đọc định lí - HS đọc quy tắc - HS hoạt động nhóm Bµi 17/tr14-SGK a) 0, 09.64 b) (-7) = … = 2,4 = … = 28 Bµi 18/tr14-SGK a) 63 = 21 b) 2,5 30 48 =60 Híng dÉn vÒ nhµ Trêng THCS §µ N½ng c) 12,1.360 = … = 66 c) 0, 64 =1,6 d) d) 2.34 = … = 18 2,7 1,5 = 4,5 (8) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Học thuộc định lí, quy tắc - Lµm bµi 19, 20, 21/tr15-SGK + Bµi 25; 26; 27/tr7-SBT * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n / / Ngµy gi¶ng / / TiÕt luyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: - §Þnh lÝ: Víi hai sè a vµ b kh«ng ©m ta cã: a.b = a b - Quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch, nh©n c¸c c¨n bËc hai - Hằng đẳng thức a2 – b2 = (a + b)(a – b); (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 KÜ n¨ng: - Cã kÜ n¨ng dïng c¸c quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch vµ nh©n c¸c c¨n bËc hai tÝnh to¸n vµ biến đổi biểu thức - Thực biến đổi, rút gọn biểu thức, tìm x Thái độ: - Nghiªm tóc häc tËp, vËn dông linh ho¹t khai ph¬ng mét tÝch víi nh©n c¸c c¨n bËc hai B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm * Phơng pháp: hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò: + HS 1: Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch Lµm bµi tËp 19 a,b/T15-SGK Rót gän c¸c biÓu thøc: 2 a) 0,36a víi a < (®s: – 0,6a) b) a (3  a) víi a ≥ (®s: a2(a – 3) ) + HS 2: Nªu quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc hai Lµm bµi tËp 20/T15-SGK Rót gän c¸c biÓu thøc: 2a 3a 52 13a a víi a ≥ (®s: ) a víi a > (®s: 26) a) b) Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập 22/tr15-SGK + GV chia líp thµnh nhãm, mçi nhãm lµm phÇn 2 a) 13  12 - Học sinh hoạt động theo nhóm 2 = (13  12).(13  12) = 5.1=5 Nhãm 1: 13  12 2 2 b) 17  Nhãm 2: 17  2 Nhãm 3: 117  108 (17  8).(17  8) = 5.3 = 15 2 2 c) 117  108 Nhãm 4: 313  312 = … = 15.3 =45 + GV kiểm tra hoạt động các nhóm 2 d) 313  312 + Yªu cÇu c¸c nhãm lµm xong lªn tr×nh bµy bµi = … = 25.1 = 25 + GV nhận xét và đánh giá bài làm các nhóm Hoạt động 2: Bài 23/tr15-SGK + Nêu cách làm bài toán chứng minh đẳng thức? Chøng minh r»ng: - HS tr¶ lêi a) (2  3)(2  3) 1 + Thế nào là số nghịch đảo nhau? - HS: Hai số nghịch đảo tích chúng XÐt vÕ tr¸i: (2  3)(2  3) b»ng + Cho HS hoạt động cá nhân GV gọi HS lên trình 22  ( 3)2 = 4-3 = = VP = bµy C¸c HS kh¸c cïng lµm vµ nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n VËy: (2  3)(2  3) 1 - HS lªn b¶ng: Trêng THCS §µ N½ng = (9) §¹i sè _ Lª §øc Hµ HS1: (2 - 3)(2 + 3) = b) ( 2006  2005) Cã: (2 - 3)(2 + 3) = – = VËy: (2 - 3)(2 + 3) = vµ ( 2006  2005) lµ hai sè nghÞch đảo ( 2006  2005) XÐt: ( 2006  2005) = 2006-2005 = = 2006-2005 = VËy: ( 2006  2005) vµ ( 2006  2005) lµ hai VËy: ( 2006  2005) số nghịch đảo + GV đánh giá bài làm HS và cho điểm (nếu làm vµ ( 2006  2005) lµ hai sè nghÞch đúng) đảo Hoạt động 3:Bài tập 24/tr15-SGK + Gäi HS nªu c¸ch lµm d¹ng to¸n nµy Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: + Cho HS hoạt động theo nhóm 2 - HS hoạt động theo nhóm : a) 4(1  x  x ) t¹i x  HS2: XÐt ( 2006  N1: 2005) ( 2006  2005) 4(1  x  x ) t¹i x  4(1  x  x ) = 4((1  x) ) = 2(1+3x)2 T¹i x  ta cã: 2(1+3 )2 21,029 2 N2: 9a (b   4b) t¹i a=  , b=  9a (b   4b) = 3a(b  2) Thay a=-2, b=- ta cã 3( 2)(  2)  22,392 4(1  x  x ) = 4((1  x) ) = 2(1+3x)2 T¹i x  ta cã 2(1+3 )2 21,029 2 b) 9a (b   4b) t¹i a=  , b = 9a (b   4b) = 3a(b  2) Thay a=-2, b=  ta cã: 3( 2)(   2)  22,392 + GV kiÓm tra c¸c nhãm lµm bµi + GV thu bµi cña c¸c nhãm treo lªn vµ gäi HS nhËn xÐt Hoạt động 4: Bài 25/tr16-SGK + GV híng dÉn HS c¸ch lµm theo c¸ch T×m x biÕt: - HS nghe gi¶ng, lµm bµi 16 x 8 + Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy, c¸c HS kh¸c tù lµm a) nh¸p vµ nhËn xÐt bµi cña b¹n C¸ch 1: 16 x 8 <=> 16x = 82 <=> x = - HS1: a) 16 x 8 <=> 16x = 82 <=> x = C¸ch 2: … - HS2: b) x  <=> 4x=5 <=> x = 1.25 b) x  + Yªu cÇu HS cã thÓ tr×nh bµy c¸ch ë mçi c©u C¸ch 1: x  <=> 4x=5 C¸ch 2: … Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các bài tập đã chữa - Học thật kĩ lí thuyết đã học từ các bài trớc * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n / / TiÕt <=> x = 1.25 Ngµy gi¶ng / / Liªn hÖ gi÷a phÐp chia vµ phÐpkhai ph¬ng A Môc tiªu KiÕn thøc: - HS nắm đợc nội dung và cách chứng minh định lí liên hệ phép chia và phép khai phơng - Quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng, quy t¾c chia hai c¨n bËc hai KÜ n¨ng: - Khai ph¬ng mét th¬ng, chia hai c¨n bËc hai Trêng THCS §µ N½ng (10) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Rót gän biÓu thøc Thái độ: nghiêm túc học tập, nhận thức vai trò hai phép toán rút gọn biểu thức B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm * Phơng pháp: hoạt động cá nhân, nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò: 16 25 vµ 16 25 TÝnh gi¸ trÞ cña: 3.Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Định lí §Þnh lÝ 16 16 ?1 TÝnh vµ so s¸nh: + Em h·y so s¸nh kÕt qu¶: 25 vµ 25 ? 16 25 = 16 25 - HS: + GV khái quát lên định lí Cho HS đọc định lí SGK - HS nghe giảng, đọc định lí + GV ghi định lí GV treo bảng phụ phần chứng minh và cho HS đọc - HS ghi bài, đọc nội dung phần chứng minh 16 25 vµ 16 25 §Þnh lÝ : Víi sè a kh«ng ©m vµ sè b d¬ng, ta cã: a a  b b Chøng minh (sgk) Hoạt động 2: áp dụng + Cho HS đọc quy tắc và làm VD1 ¸p dông - HS đọc quy tắc, làm VD1; a) Quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng Quy t¾c( SGK/tr7) 25 25 VÝ dô1: = = 121 11 HS1: 121 25 25 = = 25 25 121 11 a) 121 : = : = : = 16 16 4 10 + GV kiÓm tra HS2: 16 36 25 HS lµm c¸c vÝ dô : = = + Gäi HS nhËn xÐt, cho HS lµm ?2 10 b) 16 36 + Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi ?2 TÝnh: - HS lµm ?2 : 225 225 15 225 225 15 = = = = 256 16 256 256 16 256 a) HS1: 196 196 14 = = = 0,14 10000 10000 100 + GV nhận xét đánh giá 0, 0196 HS2: 0, 0196 = b) + Cho HS đọc quy tắc, làm ví dụ - HS đọc quy tắc làm VD + GV kiÓm tra HS lµm c¸c vÝ dô - HS lµm VD 196 196 14 = = = 0,14 10000 10000 100 b) Quy t¾c chia hai c¨n bËc hai Quy t¾c: (SGK/tr17) VÝ dô 2: 80 49 : a) b) HS1: 80 80   16 4 5 49 49 25 49 :  :   8 25 HS2: Trêng THCS §µ N½ng = ?3 TÝnh: (11) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Gäi HS nhËn xÐt Cho HS lµm ?3 + Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi =93 a) 999 999   3 52 52 111 = = = HS1: 111 117 117 b) 52 52    * Chó ý 117 Víi A kh«ng ©m vµ B d¬ng ta cã: HS2: 117 + GV nhận xét đánh giá Cho HS đọc chú ý A A  - HS đọc Chú ý và ghi B B + Cho HS lµm vÝ dô VÝ dô 3: - HS lµm vÝ dô 2a a 4a   25 5 a) + Cho HS lµm ?4 HS1: a) b) 4a 25 27 a 27 a   3 3a 3a a) ?4 Rót gän: a b2 a 2b a 2b   50 25 a) 2ab2 2ab2 ab b a    162 81 HS2: b) 162 b) 27 a 3a a b2 2a b a 2b   50 25 2ab 2ab ab b a    162 81 162 b) + GV kiểm tra đánh giá + GV thu số nháp HS để chấm víi a ≥ Hoạt động 3: Củng cố + Nêu định lí và quy tắc? - HS nêu định lí và quy tắc Bµi tËp 28/tr18-SGK 289 17  225 15 ; b) Bµi tËp 29/ tr29-SGK 14 64   25 25 a) a) 3.Híng dÉn vÒ nhµ - Học thuộc định lí, quy tắc - Bµi tËp: 28c,d; 29 c,d; 30; 31 / tr18,19-SGK 2 1    18 ; b) 18 15 15 1    735 49 735 * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n / / TiÕt Ngµy gi¶ng / / luyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: a a  b b - §Þnh lÝ: Víi sè a kh«ng ©m vµ sè b d¬ng, ta cã: - Quy t¾c khai ph¬ng mét tÝch, nh©n c¸c c¨n bËc hai; quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng vµ chia c¨n bËc hai KÜ n¨ng: - Khai ph¬ng mét tÝch, khai ph¬ng mét th¬ng, nh©n chia c¸c c¨n bËc hai - T×m x, rót gän biÓu thøc Thái độ: nghiêm túc học tập, linh hoạt biến đổi biểu thức B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm * Phơng pháp: hoạt động cá nhân, họat động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò: + C©u 1: Nªu quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng? Lµm bµi tËp 28.c, d/ tr18 TÝnh: Trêng THCS §µ N½ng (12) §¹i sè _ Lª §øc Hµ 8,1 0,25 9 c) (®s: ) d) 1,6 (®s: ) + C©u 2: Nªu quy t¾c chia c¨n bËc hai? Lµm bµi tËp 29 c,d/tr18 TÝnh: 65 12500 500 (®s: 5) c) d) (®s: 2) LuyÖn tËp: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập 32/T19-SGK + GV chia HS thµnh nhãm lµm vµ gäi lªn tr×nh TÝnh: bµy 7 -N1: 0, 01 16 = … a) 1652  1242 164 = … 16 .5 0, 01   10 24 1652  1242 41.289 17   164 164 N2: c) + GV kiểm tra HS làm bài và đánh giá cho điểm tõng nhãm - NhËn xÐt, ch÷a bµi Hoạt động 2: Bài 33/T19-SGK + GV híng dÉn HS c¸ch lµm d¹ng to¸n nµy (nÕu Gi¶i ph¬ng tr×nh: cÇn) 2.x  50 0 + Gäi HS lªn tr×nh bµy c¸ch kh¸c (tù lµm vµo vë) a) HS1: 2.x  50 0 50  x=5 3x  12 0 x  HS2:  12  x2 =2 50  x=5  c) x  12 0 x  12  x2 =2 x  x=2 hoÆc x=-2  x  x = hoÆc x =-2 + Cho nhËn xÐt vµ chèt ph¬ng ph¸p - NhËn xÐt, ch÷a bµi Hoạt động 3: Bài 34/T19-SGK + GV cho HS làm bài vài phút sau đó gọi HS Rút gọn các biểu thức sau: lªn tr×nh bµy - HS díi líp tù tr×nh bµy bµi vµo vë ab a b víi a < 0,b  - HS lªn b¶ng tr×nh bµy a) ab HS1: a b víi a<0,b  ab 2 27(a  3)2 48 víi a>3 = ab  ab ab 2 =- (v× a<0) 27(a  3) HS2: + GV kiÓm tra söa sai cho HS díi líp 48 b) víi a >3 - NhËn xÐt vµ nªu kiÕn thøc vËn dông 3 + NhËn xÐt, ch÷a bµi ?  a   ( a  3) + Nªu kiÕn thøc vËn dông? 4 ( v× a >3) Hoạt động 4: Bài 35/T20-SGK + GV yªu cÇu HS lªn b¶ng bá dÊu c¨n bËc hai ë vÕ T×m x, biÕt: tr¸i cña phÇn + GV híng dÉn HS lµm bµi to¸n tiÕp tôc nh bµi to¸n a) ( x  3) 9  x  9 Trêng THCS §µ N½ng (13) §¹i sè _ Lª §øc Hµ giải PT chứa dấu giá trị tuyệt đối  x  9 víi x 3 + Gäi HS lªn b¶ng  x=12 (tho¶ m·n §K) ( x  3) 9  x  9 hoÆc x – = - víi x < HS1: <=> x = - (tho¶ m·n §K)  x  9 víi x 3  x=12 tho¶ m·n §K b) x  x  6 ……  (2 x  1) 6  x  6 HS2: (2 x  1) 6  x  6 x  x  6  …… + NhËn xÐt, chèt ph¬ng ph¸p lµm bµi - HS c¶ líp nhËn xÐt vµ chèt ph¬ng ph¸p lµm bµi Híng dÉn vÒ nhµ - Lµm c¸c bµi tËp 33c,d; 34c,d; 36/Tr19,20 SGK - Bµi 23, 25, 26, 27/ SBT * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n TiÕt /  2x+1= víi x -0,5  x=2,5 (tho¶ m·n §K) hoÆc(2x+1) = - víi x<- 0,5  x=-3,5 (tho¶ m·n §K) / Ngµy gi¶ng / / biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai A Môc tiªu KiÕn thøc: A2 B  A B - Tæng qu¸t vÒ phÐp ®a thõa sè ngoµi dÊu c¨n: Víi B  0, ta cã Tøc lµ: NÕu A 0 vµ B 0 th× A2 B  A B NÕu A <0 vµ B 0 th× A2 B  A B - Tæng qu¸t vÒ phÐp ®a thõa sè vµo dÊu c¨n: Víi A 0 vµ B 0 th× A B  A B Víi A < vµ B 0 th× A B  A B KÜ n¨ng: - §a thõa sè vµo hay ngoµi dÊu c¨n - Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức Thái độ: nghiêm túc thực biến đổi thức, linh hoạt vận dụng B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm *Phơng pháp: tự đọc, hoạt động cá nhân, họat động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò (kiÓm tra qu¸ tr×nh d¹y häc) Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Đa thừa số ngoài dấu §a thõa sè ngoµi dÊu c¨n + GV híng dÉn HS lµm ?1 - HS lµm ?1 ?1 Víi a 0, b 0, h·y chøng tá r»ng: + Cho HS lµm vÝ dô a 2b a b - HS lµm vÝ dô a) 3 b) 20  4.5 2 - HS tr×nh bµy vÝ dô  20  =   6 + Việc đa thừa số ngoài dấu nhằm mục đích Trêng THCS §µ N½ng VÝ dô 1: a) 3 b) 20  4.5 2 VÝ dô Rót gän biÓu thøc:  20  = … (14) §¹i sè _ Lª §øc Hµ g×? - HS tr¶ lêi ?2 Rót gän biÓu thøc + Cho HS lµm ?2 a)   50 + Gäi HS lªn b¶ng - HS lªn b¶ng lµm ?2 =  2  8 HS1:   50 =  2  8 b)  27  45  HS2:  27  45  4  3   4  3    7   7  + GV cho nhËn xÐt vµ ch÷a bµi Mét c¸ch tæng qu¸t: + GV nªu tæng qu¸t - HS đọc tổng quát + Gọi HS đọc lại Víi B  0, ta cã Tøc lµ: + Cho HS lµm vÝ dô - HS tù tr×nh bµy vÝ dô vµo vë + Cho HS lµm ?3 - HS lªn tr×nh bµy bµi A2 B  A B NÕu A 0 vµ B 0 th× A2 B  A B NÕu A <0 vµ B 0 th× A B  A B VÝ dô 3: §a thõa sè ngoµi dÊu c¨n 2 a) 28a b 2a b v× b  a) b) 72a b  6ab 48x y Víi x  0; y 0 b) 18xy Víi x  0; y<0 ?3 §a thõa sè ngoµi dÊu c¨n - GV kiểm tra đánh giá a) 28a 4b2 = 2a 2b víi b  b) 72a b =  6ab víi a<0 Hoạt động 2: Đa thừa số vào dấu §a thõa sè vµo dÊu c¨n + GV nªu c«ng thøc tæng qu¸t Tæng qu¸t: - HS ghi c«ng thøc + Gọi HS đọc lại tổng quát Víi A 0 vµ B 0 th× A B  A B + Cho HS lµm vÝ dô - HS lµm vÝ dô Víi A <0 vµ B 0 th× A B  A B VÝ dô §a thõa sè vµo dÊu c¨n: a)   63 a) = b)    12 b)  = 2 2 c) 5a 2a  (a ) 2a  50a 2 2 d)  3a 2ab  (a ) 2ab  18a b + Chia HS thµnh nhãm lµm ?4 N1:  45 N3: ab a ab 2 c) 5a 2a víi a  d)  3a 2ab víi ab  ?4 §a thõa sè vµo dÊu c¨n: a) N2: 1,  7, b) 1, v× a  4 c) ab a víi a  N4:  2ab 5a  20a b v× a  d)  2ab 5a víi a  + GV gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi vµ c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - HS làm bài sau đó lên bảng chữa + Yªu cÇu HS lµm vÝ dô VÝ dô So s¸nh: + Việc đa thừa số vào dấu dùng để làm víi 28 nh÷ng d¹ng to¸n nµo? - HS t¹i chç tr¶ lêi Hoạt động 3: Củng cố ? Em h·y nªu l¹i c¸c quy t¾c ®a thõa sè ngoµi, Trêng THCS §µ N½ng (15) §¹i sè _ Lª §øc Hµ vµo dÊu c¨n? - HS tr¶ lêi Bµi 43/Tr27  0, 05 28800  0.05 14400.2  0.05.120  54  9.6 3 ; Bµi 44/Tr27  xy  3   45 ; 22 xy  32 xy HíngdÉn vÒ nhµ - Häc thuéc vµ ghi nhí d¹ng tæng qu¸t ®a thõa sè ngoµi (vµo trong) dÊu c¨n - BTVN: 43; 44; 45; 46; 47/sgk.tr27 * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n / / Ngµy gi¶ng / / TiÕt 9- 10 biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai A Môc tiªu KiÕn thøc: - C¸ch khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n vµ trôc c¨n thøc ë mÉu, n¾m b¾t c¸c trêng hîp tæng qu¸t KÜ n¨ng: - Trôc c¨n thøc ë mÉu, khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n - Bớc đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên Thái độ: nghiêm túc học, linh hoạt vận dụng các phép biến đỏi thức thùc hiÖn bµi to¸n rót gän B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm *Phơng pháp: hoạt động các nhân, tự đọc, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : 3 (®s: 3) + HS 1: TÝnh: a) ; b) (  5)(  5) ( ®s:  ) + HS 2: ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t vÒ viÖc ®a thõa sè vµo dÊu c¨n Lµm bµi tËp 44/Tr27  xy  xy x  2x x ; víi x > 0, y ≥  45 ;   50 ; Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt TiÕt Hoạt động 1: Khử mẫu biểu thức lấy + GV giíi thiÖu cho HS c¸c lµm VD1 Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n + Y/ HS thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña GV VÝ dô: - HS làm việc theo đạo GV 2.3 a) + Cho HS ghi tæng qu¸t - HS ghi tæng qu¸t Trêng THCS §µ N½ng   5a 5a.7b 35ab   7b 7b 7b b) Mét c¸ch tæng qu¸t Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ A.B 0 vµ B 0 ta (16) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Cho HS hoạt động nhóm làm ?1 - HS hoạt động nhóm A AB  B B cã: ?1 N1: a) 4.5 20   5 a) N2: b) 3.125 375   125 125 125 4.5 20   5 3.2a a 6a 6a    3 2a 2a 2a 2a b) 3.125 375   125 125 125 3.2a a 6a 6a    3 2a 2a 2a 2a N3: c) + GV kiÓm tra d¸nh gi¸ c) Hoạt động 2: Luyện tập + Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm + Bµi tËp 48/T29-SGK Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n 600 = = + Bµi tËp 48/T29-SGK 600 600 60 ; (1  3) 11 11 11.540 6,6 = = 27 600 ; 540 ; 50 ; 98 ; 540 540 18 150 1,5 = = 50 50 ; + GV gäi HS ch÷a bµi + Bµi tËp 49/T29-SGK ab a b; a b b a; 5.98 10 = = 98 98 14 3)2 3.(1  3)2  (  1) 27 81 + Bµi tËp 49/T29-SGK (1  ab a ab ab ab ab a ab b b b a b a ab a ab ab    b a b a b a b 1  b b2 ; 1 b 1 b 1    b b b b 9a 36b ; 9a a 3b a 3b   36b 4b 2b 2xy 2xy 3xy 3xy  3xy 3 2xy xy xy (xy)2 xy (Giả thiết các biểu thức có nghĩa) + Yêu cầu HS hoạt động nhóm, gọi HS chữa bµi + GV cho nhËn xÐt vµ ch÷a bµi, chèt l¹i ph¬ng ph¸p gi¶i bµi TiÕt 10 Hoạt động 3: Trục thức mẫu + GV híng dÉn HS lµm c¸c VD Trôc c¨n thøc ë mÉu - HS thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña GV VÝ dô 2:Trôc c¨n thøc ë mÉu 3xy Trêng THCS §µ N½ng (17) §¹i sè _ Lª §øc Hµ a)  5  2.3 10 10.(  1)  5(  1) 3 b)  + GV nªu hai biÓu thøc liªn hîp - HS tù ghi vµo vë +GV nªu c«ng thøc tæng qu¸t - HS ghi vë 6(  3)  3(  3)   c) (a-b)(a+b) gäi lµ biÓu thøc liªn hîp Mét c¸ch tæng qu¸t a) Víi c¸c biÓu thøc A,B mµ B>0 ta cã: - HS đọc tổng quát A A B  B B b) Víi c¸c biÓu thøc A,B,Cmµ A 0 vµ B 0 ta C C ( A B )  A  B2 A B + Cho HS thùc hiÖn ?2 theo nhãm Chia HS cã: thµnh nhãm c) Víi c¸c biÓu thøc A,B,Cmµ A 0 B 0 vµ A - HS lµm viÖc theo nhãm ?2 C C( A  B ) N1:  A B B ta cã: A  B 5 5.2    ?2 Trôc c¨n thøc ë mÉu 3.8 24 12 2 b  b N2: b a) 5(5  3) 5(5  3)   25  4.3 13 N3:  2a 2a (1  a ) N4:  a  a 4(  5)  2(  7 N5:  6a 6a (2 a  b )  4a  b N6: a  b  5.2   3.8 24 12 2 b  b b 5(5  3) 5(5  3)   25  4.3 13 b)  2a 2a (1  a ) 1 a 1 a 5) c) 4(  5)  2(  7 7 5) + GV theo dâi c¸c nhãm lµm viÖc 6a 6a (2 a  b )  + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi, c¸c nhãm 4a  b a b kh¸c nhËn xÐt Hoạt động 4: Luyện tập + Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh bµi? - HS nªu c¸c néi dung bµi häc + Cho HS hoạt động nhóm làm bài Trôc c¨n thøc ë mÉu víi gi¶i thiÕt c¸c biÓu + Bµi tËp 50/T30-SGK thức chứa chữ có nghĩa 5 10 10 + Bµi tËp 50/T30-SGK   10 ; 10 10 5 Trêng THCS §µ N½ng  5  2.5 ; 20 5    60 30 20 3.20 (18) §¹i sè _ Lª §øc Hµ 5 20 + Bµi tËp 51/T30-SGK  (2  3)(2  3) (2  3)2   2  (2  3)(2  3) + Bµi tËp 51/T30-SGK 2 2 ;  (2  3)2 ; b b(3  b ) b(3  b )   9 b ;  b (3  b )(3  b ) b 3 b ; p p1 p(2 p  1) p(2 p  1) p   4p  p  (2 p  1)(2 p  1) + Bµi tËp 52/T30-SGK 2(  5)   (  5)(  5) + Bµi tËp 52/T30-SGK 6 5; 2(  5) 2(  5) 6 ; 3( 10  7)  10  ( 10  7)( 10  7)  10  ; x y  3( 10  7)  10  ; x y x y   x y x  y ( x  y )( x  y ) ; 2ab 2ab( a  b )  a  b ( a  b )( a  b ) 2ab( a  b )  a b 2ab a b + GV cho HS nhËn xÐt, chèt l¹i c¸c biÓu thøc liªn hîp thêng gÆp 4.Híng dÉn vÒ nhµ - Häc kÜ c¸c c«ng thøc Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - ChuÈn bÞ c¸c bµi ë phÇn LuyÖn tËp * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y Ngµy so¹n 22 / 9/ 2014 TiÕt 11 Ngµy gi¶ng 29/ 9/ 2014 LuyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: - Các công thức khử mẫu biểu thức lấy và trục thức mẫu để làm các bài tập - §a thõa sè ngoµi dÊu c¨n, ®a thõa sè vµo dÊu c¨n KÜ n¨ng: - §a thõa sè ngoµi, vµo dÊu c¨n Trêng THCS §µ N½ng ; (19) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Trôc c¨n thøc ë mÉu, khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n - Rót gän biÓu thøc Thái độ: Nghiêm túc học tập Bớc đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trªn vµo c¸c bµi to¸n cô thÓ B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm * Phơng pháp: tự đọc, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + HS 1: ViÕt c«ng thøc vÒ khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n 2   (®s: 4) Rót gän:  + HS 2: ViÕt c¸c c«ng thøc trôc c¨n thøc ë mÉu 5 5   5  (®s: 3) Rót gän: - GV nhận xét và đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập 53/T30-SGK + GV chia líp thµnh nhãm Rót gän c¸c biÓu thøc sau + GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp + GV kiÓm tra c¸c nhãm lµm bµi a) 18(  3) + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy = 6 N1: 18(  3) 3  3(  2) 3  1 ab  2 ab  2  a 2b  ab ab N2: N3: ab  b) =…= a a a a ab  a   3  b b b b b2 a ( a  b) a  ab a  ab    a a  b a  b a  b N4: + GV tổng kết, đánh giá các nhóm và cho điểm c) ab 2 a b2  a a  b3 b = … = a  ab d) a  b = … = ab  a b2 a Hoạt động 2: Bài 55/T30-SGK + GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi Rót gän c¸c biÓu thøc - HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi lµm: 2   1 Trêng THCS §µ N½ng 2   1 (20) §¹i sè _ Lª §øc Hµ 15    1 15    1 3 6   8 2 3 6   8 a a  a 1 a a  a a( a  1)   a 1 a 1 a p p p p p  p p  p ( p  2) p  p + Gäi HS nhËn xÐt + GV đánh giá bài làm HS + GV híng dÉn HS lµm theo c¸ch kh¸c Hoạt động 3: Bài 55/T30-SGK + GV híng dÉn HS c¸ch ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö còng gièng nh häc ë líp Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö + Cho HS suy nghÜ råi gäi lªn b¶ng lµm a) ab  b a  a  ab  b a  a  HS1: b a ( a  1)  a  ( a  1)(b a  1) =… ( a  1)(b a  1) HS2: x3  b) y3  x2 y  =…= ( x  y ) ( x  xy y) x3  ( x  y3  x2 y  xy y )( x  xy  y )  xy ( x  ( x  y ) ( x  y) y) Híng dÉn vÒ nhµ - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK; VBT - ChuÈn bÞ bµi Rót gän biÓu thøc chøa c¨n bËc hai * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 27/9/2014 TiÕt 12 Ngµy gi¶ng /10/2014 Rót gän biÓu thøc chøa c¨n bËc hai A Môc tiªu KiÕn thøc: - Nh©n, chia c¸c c¨n bËc hai - §a thõa sè ngoµi, vµo dÊu c¨n Trôc c¨n thøc ë mÉu, khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n KÜ n¨ng: - Biết sử dụng kĩ biến đổi biểu thức chứa bậc hai để giải bài toán liên quan - Sö dông c¸c phÐp to¸n vÒ c¨n bËc hai, dïng biÓu thøc liªn hîp Thái độ: Nghiêm túc học tập, sử dụng linh hoạt các phép biến đổi B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm *Phơng pháp: tự đọc, hoạt động cá nhân C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : C©u hái: ViÕt c«ng thøc khai ph¬ng mét tÝch vµ khai ph¬ng mét th¬ng? Trêng THCS §µ N½ng (21) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - GV nhận xét và đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu dạng toán rút gọn đơn giản + GV híng dÉn HS lµm VD VÝ dô 1: Rót gän + Cho HS lµm ?1 a a 6 a  - Häc sinh quan s¸t vµ lµm theo híng dÉn cñaGV a HS lµm ?1 ?1 5a  20a  45a  a 5a  20a  45a  a 3 5a  5a  4.3 5a  a (13  1) a 3 5a  5a  4.3 5a  a (13  1) a + GV kh¸i qu¸t lªn viÖc rót gän biÓu thøc cã chøa bậc hai đợc áp dụng nhiều Hoạt động 2: Tìm hiểu dạng toán chứng minh đẳng thức + Để chứng minh đẳng thức ta làm ntn? Ví dụ 2: Chứng minh đẳng thức - HS tr¶ lêi a a b b  ab ( a  b )2 + Theo em thì ta biến đổi vế nào trớc? a b - Theo em thì biến đổi vế trái VT = + GV híng dÉn HS lµm VD - HS lµm VD vµo vë  a  ab  b ( a  + Cho HS lµm ?2 - HS lµm ?2 (1   3)(1   (a a  b b )  ab ( a  b ) a b b )2 = VP Vậy đẳng thức đợc chứng minh ?2 Chứng minh đẳng thức 3) 2 (1   3)(1   3) 2 VT=…=1+2 +2-3 = 2 VT=…=1+2 +2-3 = 2 + GV kiểm tra đánh giá bài làm HS Vậy VT=VP => đẳng thức đợc chứng + Chúng ta đã dùng kiến thức nào để chứng minh minh đẳng thức? - HS tr¶ lêi Hoạt động 3: Tìm hiểu dạng toán rút gọn và tính giá trị biểu thức + Víi bµi to¸n nh vËy chóng ta cÇn lµm ntn? VÝ dô 3: Cho biÓu thøc - Chúng ta cần rút gọn biểu thức sau đó tính giá trị a a1 a 1 P (  )(  ) + GV híng dÉn HS c¸ch lµm VD 2 a a  a  + Cho HS tr×nh bµy VD Víi a>0 vµ a 1 - HS lµmVD a) Rót gän biÓu thøc P + Gäi HS lªn lµm ?3 b) Tìm giá trị a để P<0 x  ( x  3)( x  3) ?3 Rót gän c¸c biÓu thøc sau:  x  x  x  HS1: x  ( x  3)( x  3) 1 a a HS2:  a =… 1  a  a a) x  + Y/c c¸c HS kh¸c tù lµm vµ so s¸nh kÕt qu¶ + GV kiểm tra đánh giá  x  1 a a b)  a víi a 0 vµ a 1 =… 1  a  a Hoạt động 4: Củng cố Trêng THCS §µ N½ng x 3 (22) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Khi rút gọn biểu thức chứa thức chúng ta đã sö dông nh÷ng kiÕn thøc nµo? - HS tr¶ lêi + Bµi tËp 58/T32-SGK 1  20  5 =…= c) 20  45  18  72 =…= 15  a) + Bµi tËp 59/T32-SGK a) a  4b 25a  5a 16ab  9a =…=  a + Bài tập 61/T33-SGK Chứng minh đẳng thức 3 6 2 4  a) 3 6  (   2)  3 =VP Vậy đẳng thức đợc chứng minh VT= Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các bài tập đã làm Làm các bài tập còn lại Chuẩn bị tiết luyện tập * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 28 /9 /2014 Ngµy gi¶ng /10 / 2014 LuyÖn tËp TiÕt 13 A Môc tiªu KiÕn thøc: - Nh©n, chia c¸c c¨n bËc hai - §a thõa sè ngoµi, vµo dÊu c¨n Trôc c¨n thøc ë mÉu, khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n KÜ n¨ng: - Biết sử dụng kĩ biến đổi biểu thức chứa bậc hai để rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức, so sánh biểu thức Thái độ: Nghiêm túc học tập, sử dụng linh hoạt các phép biến đổi B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK, b¶ng nhãm * Phơng pháp: hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc KiÓm tra bµi cò : C©u hái: + HS1: Ch÷a bµi 59 b/T32-SGK + HS2: Ch÷a bµi 61 a/T33-SGK - GV nhận xét và đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài 62/T33-SGK + GV Hớng dẫn HS cách làm y/c HS hoạt động Rút gọn các biểu thức sau theo nhãm 33 - HS hoạt động theo nhóm a) 48  75  5 1 a) 48  75  N1: Trêng THCS §µ N½ng 33 5 11 11 (23) §¹i sè _ Lª §øc Hµ   2.5  33 5 11 10 2  10   10  17    3 N2: c) ( 28   7)  84   2.5  33 5 11 10 2  10   10  17    3 c) ( 28   7)  84 = … 14  21   21 21 - GV kiểm tra đánh giá các nhóm thông qua bảng  28   7  21 nhãm 14  21   21 21 Hoạt động 2: Bài 64/T33-SGK + GV hớng dẫn HS cách làm bài toán chứng minh Chứng minh các đẳng thức + Cho HS lªn b¶ng lµm 1 a a 1 a 1 a a 1 a (  a )( ) 1  a  a a) 1 a a 1 a VT (  a )( ) 1 a 1 a  a a  a  a (1  a )  (1  a ) 1 a  (1  a )(1  a).(1  (1  a ) a) 1 a  1 VP 1 a 1 a a 1 a  a )( ) 1 1 a VËy  a ( a b a 2b4 a a  2ab  b b) b a b a 2b a b a b VT    a VP b a  2ab  b b a b a b a 2b4 a a  2ab  b VËy b (  a )( 1 a a)  a Víi a 0 vµ a  VT ( ) 1 1 a a 1 a  a )( ) 1 a 1 a  a a  a  a (1  a )  (1  a ) 1 a (1  a )(1  a ).(1  (1  a ) 1 a  1 VP 1 a  a) a b a 2b a a  2ab  b b) b Víi a+b >0 vµ b  a b a 2b VT  b a  2ab  b 2 a b a b   a VP b a b + HS díi líp lµm VBT + GV kiÓm tra VBT Hoạt động 3: Bài 65/T34-SGK + GV yêu cầu HS rút gọn biểu thức M sau đó so Rút gọn so sánh với sánh kết đó với số 1 a 1 - HS lµm bµi M (  ): a a víi a>0 vµ a  Trêng THCS §µ N½ng a  a  a 1 (24) §¹i sè _ Lª §øc Hµ M ( a a  a 1 ): a  a  a 1  1 a ( a  1)2 a ( a  1) a 1  a  a a  VËy M < a a Híng dÉn vÒ nhµ - Củng cố lại các kiến thức đã học chơng Làm các bài tập còn lại - ChuÈn bÞ bµi c¨n bËc ba *rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 4/ 10/ 2014 TiÕt 14 Ngµy gi¶ng 11/ 10 / 2014 c¨n bËc ba A Môc tiªu KiÕn thøc: + §Þnh nghÜa c¨n bËc ba + Mét sè tÝnh chÊt cña c¨n bËc ba KÜ n¨ng: + Tính bậc ba số và kiểm tra đợc số đó có là bậc ba số khác không + Rót gän biÓu thøc chøa c¨n bËc ba Thái độ: nghiêm túc học tập, phân biệt bậc hai và bậc ba B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK * Phơng pháp: vấn đáp, hoạt độngnhóm, tự đọc C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : ( KiÓm tra qu¸ tr×nh d¹y bµi míi ) Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khái niệm bậc ba + Cho HS đọc bài toán Bµi to¸n (sgk) - HS đọc bài toán + GV híng dÉn HS c¸ch lµm bµi to¸n §Þnh nghÜa: C¨n bËc ba cña mét sè a - HS quan s¸t GV lµm bµi HS nghe gi¶ng lµ sè x cho x3 = a + GV giíi thiÖu vÒ c¨n bËc ba cña sè + Cho HS đọc định nghĩa hớng dẫn HS làm VD1 - HS đọc định nghĩa HS làm VD theo hớng dẫn Ví dụ 1: + Cho HS rót nhËn xÐt vÒ sù tån t¹i c¨n bËc ba lµ c¨n bËc ba cña v× = -5 lµ c¨n bËc ba cña -125 v× (5)3=-125 cña sè * Mỗi số a có bậc - HS rót nhËn xÐt ba 3 3 + Cho HS đọc chú ý, y/c HS làm ?1 Chó ý: ( a )  a a - HS đọc chú ý, làm ?1 ?1 T×m c¨n bËc ba cña mçi sè sau: Trêng THCS §µ N½ng (25) §¹i sè _ Lª §øc Hµ a) 27 b) –64 + Th«ng qua ?1 cho HS rót nhËn xÐt - Nªu nhËn xÐt c) d) 125 NhËn xÐt ( SGK-T35) Hoạt động 2: Tính chất C¸c tÝnh chÊt + GV giíi thiÖu c¸c tÝnh chÊt + Cho HS ghi c¸c tÝnh chÊt - HS nghe vµ ghi c¸c tÝnh chÊt + Cho HS lµm c¸c VD2, - HS lµm vÝ dô a)a  b  a  b b) ab  a b a 3a c)  b (víi b 0) b 3b VÝ du 2: VÝ dô 3: + GV híng dÉn HS lµm ?2 theo c¸ch + Chia HS thµnh nhãm lµm ?2 - HS hoạt động nhóm N1: 3 1728 : 64 12 : 3 1728 : 64  1728 : 64  27 3 ?2 TÝnh 1728 : 64 theo c¸ch C1: TÝnh trùc tiÕp 1728 : 64 12 : 3 C2: ¸p dông tÝnh chÊt N2: 1728 : 64  1728 : 64  27 3 + GV đánh giá + Theo em th× lµm theo c¸ch nµo sÏ thuËn lîi h¬n? Hoạt động 3: Củng cố + Nhắc lại định nghĩa bậc ba và nêu các tính chÊt? - HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc + Bµi 67/T36-SGK 3 512 =8  729 =-9 0, 064 =0,4 + Bµi 68/T36-SGK 3 27  3   125 3  ( 2)  0 Híng dÉn vÒ nhµ - Học thuộc các định nghĩa và tính chất - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK VBT vµ SBT - ChuÈn bÞ c¸c néi dung «n tËp theo SGK * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Trêng THCS §µ N½ng 135   27  54  3 135  216 3   3 54.4 (26) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Ngµy so¹n / 10/ 2014 Ngµy gi¶ng 13 /10 / 2014 Thùc hµnh m¸y tÝnh bá tói TiÕt 15 A môc tiªu - HS phân biệt đợc các loại máy tính casio fx500MS; casiofx220; SHARP EL-500M; - BiÕt c¸ch sö dông theo tÝnh n¨ng sö dông cña m¸y casio fx220 ; m¸y casio fx500MS; SHARP EL-500M - Biết vận dụng để tính CBB số, luỹ thừa bậc ba số, tính các tỷ số lợng gi¸c biÕt sè ®o gãc, tÝnh gãc biÕt tû sè lîng gi¸c B chuÈn bÞ 500M; GV:B¶ng phô viÕt bµi gi¶i mÉu, phÊn mµu, m¸y tÝnh bá tói lo¹i fx500MS HS:SGK,m¸y tÝnh bá tói lo¹i casio fx220; m¸y tÝnh casio fx500MS; SHARP EL- C néi dung bµi häc Hoạt động GV Hoạt động HS KiÓm tra GV:HS 1: Nªu c¸ch tÝnh CBHSH cña 9,19 HS1 b»ng m¸y tÝnh casio fx220 = √❑ GV :HS : Nªu c¸ch tÝnh CBB cña 9,19 HS2 b»ng m¸y tÝnh casio fx220? SHIFT √3 ❑ GV: Giíi thiÖu m¸y tÝnh casio fx500MS c¸c tÝnh n¨ng vµ c¸ch sö dông cña m¸y Giíi thiÖu m¸y tÝnh SHARP EL-500M c¸c tÝnh n¨ng vµ c¸ch sö dông cña m¸y So s¸nh c¸ch sö dông cña hai lo¹i m¸y VÝ dô :(Trªn m¸yCASIO fx-220) TÝnh Nót bÊm KÕt qu¶ 3 12 SHIFT √❑ √ 1728 1 SHIFT √❑ √3 11390 , 625 22,5 SHIFT ± √❑ -2,3 √3 −12 ,167 VÝ dô: (Trªn m¸y SHARP EL-500M) TÝnh Nót bÊm KÕt qu¶ x 12 2ndF = √ ❑ √ 1728 x 22,5 2ndF 1 = √❑ √ 11390 , 625 x -2.3 2ndF (-) = √❑ √ −12 ,167 VÝ dô: (Trªn m¸y CASIO fx 500MS) C¸ch 1: TÝnh Nót bÊm KÕt qu¶ 3 12 SHIFT = √❑ √ 1728 3 22,5 SHIFT 1 = √❑ √ 11390 , 625 3 -2,3 SHIFT (-) = √❑ √ −12 ,167 C¸ch 2: TÝnh 3 √ 1728 √ 11390 , 625 √3 −12 ,167 3 SHIFT SHIFT SHIFT x √❑ √x ❑ √x ❑ Nót bÊm = 1 (-) 6 = = KÕt qu¶ 12 22,5 -2,3 * Híng dÉn häc bµi ë nhµ – GV ®a mét phÇn cña B¶ng lËp ph¬ng lªn b¶ng phô, híng dÉn c¸ch t×m c¨n bËc ba cña mét sè b»ng B¶ng lËp ph¬ng Để hiểu rõ hơn, HS nhà đọc Bài đọc thêm tr 36, 37, 38 SGK – TiÕt sau ¤n tËp ch¬ng I Trêng THCS §µ N½ng (27) §¹i sè _ Lª §øc Hµ HS làm câu câu hỏi ôn tập chơng, xem lại các công thức biến đổi thức Bµi tËp vÒ nhµ sè 70, 71, 72 tr 40 SGK Sè 96, 97, 98 tr 18 SBT Tù c¸c sè råi t×m c¸c c¨n bËc ba.§Æc biÖt biÓu thøc c¨n lµ tÝch cña c¸c ph©n sè _ Ngµy so¹n 11 /10 / 2014 Ngµy gi¶ng 18/ 10 / 2014 «n tËp ch¬ng i TiÕt 16 A Môc tiªu KiÕn thøc: a2  a - H»ng d¼ng thøc: , ®iÒu kiÖn c¨n thøc cã nghÜa - Mèi liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph¬ng, phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng KÜ n¨ng: - Làm bài toán rút gọn vận dụng các phép biến đổi bậc hai - Phân tích đa thức thành nhân tử, chứng minh đẳng thức Thái độ: tích cực học tập, phát triển t B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK * Phơng pháp: tự ôn tập, gợi mở, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + Câu 1: Nêu điều kiện để x là bậc hai số học số a không âm? Cho ví dụ? + C©u 2: Chøng minh Trêng THCS §µ N½ng a2  a (28) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm vµ cho häc sinh «n tËp Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết + GV khái quát lại câu lí thuyết đã kiểm tra bài Câu 1: cò C©u 2: - HS nghe gi¶ng vµ ghi nhí C©u 3: + Cho HS tr¶ lêi c©u hái SGK - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái + GV y/c HS nhắc lại các công thức đã học ch¬ng - HS nh¾c l¹i c¸c c«ng thøc Hoạt động 2: Bài tập 70/T40-SGK + GV chia HS thµnh nhãm lµm b¶ng nhãm T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau vµ lªn tr×nh bµy bµi 25 16 196 14 40 + GV thu VBT HS để chấm và nêu nhận xét   27 đánh giá bài làm các nhóm a) 81 49 c) 25 16 196 14 40 - N1: 81 49   27 640 34,3 640.34,3 64.343 56    567 567 567 640 34,3 640.34,3  567 567 64.343 56   - N2: 567 + Trong bài tập này em đã sử dụng kiến thức nào ch¬ng? Hoạt động 3: Bài tập 71/T40-SGK + GV cho HS tù h® c¸ nh©n vµ gäi HS lªn tr×nh Rót gän c¸c biÓu thøc sau bµy bµi lµm trªn b¶ng a) (   10)  HS1: (   10)  4  3.2   5   1  2 200) : 2 (   10 2).8 (   8) 2.8 54 HS2: ( 4  3.2     1  2 200) : c) 2 (   10 2).8 (   8) 2.8 54 ( + GV kiểm tra HS làm bài và nhận xét, đánh giá bµi cña HS + Em đã sử dụng kến thức nào vào bài tập này? Hoạt động 4: Bài tập 73/T40-SGK + GV híng dÉn HS c¸ch lµm, gäi HS tr×nh bµy Ph©n tÝch thµnh nh©n tö bµi a) xy  y x  x  xy  y x  x  N1: ( xy  y x )  ( x  1)  y x ( x  1)  ( x  1) ( x  1)( y x  1) Trêng THCS §µ N½ng (29) §¹i sè _ Lª §øc Hµ ( xy  y x )  ( x  1) 2 c) a  b  a  b = …  y x ( x  1)  ( x  1) =  a  b (1  a  b ) ( x  1)( y x  1) 2 N2: a  b  a  b  a  b  (a  b)(a  b)  a  b (1  a  b ) + Gọi HS dới lớp cầm VBT lên để chấm bài + Nhận xét bài làm bạn và đánh giá bài b¹n + GV đánh giá bài làm HS + Nhắc lại các kiến thức đã sử dụng bài tập nµy? Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các bài tập đã làm và nêu các kiến thức đã áp dụng tiết luyện tập - Lµm tiÕp c¸c c©u hái cßn l¹i vµ lµm c¸c bµi tËp tiÕp theo * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y : Ngµy so¹n 13/10 /2014 Ngµy gi¶ng 20 / 10/ 2014 TiÕt 17 «n tËp ch¬ng i (tiÕp) A Môc tiªu KiÕn thøc: a2  a - H»ng d¼ng thøc: , ®iÒu kiÖn c¨n thøc cã nghÜa - Mèi liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph¬ng, phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng KÜ n¨ng: - Làm bài toán rút gọn vận dụng các phép biến đổi bậc hai - Tìm x, chứng minh đẳng thức Thái độ: tích cực học tập, phát triển t B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + Câu1: Phát biểu và CM định lí mối liên hệ phép nhân và phép khai phơng? + Câu2: Phát biểu và CM định lí mối liên hệ phép chia và phép khai phơng? - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm vµ cho häc sinh «n tËp Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Lí thuyết + GV khái quát lại câu lí thuyết đã kiểm tra bài Câu 4: cò C©u 5: + GV y/c HS nhắc lại các công thức đã học ch¬ng cã liªn quan tíi phÇn lÝ thuyÕt cha häc - HS chó ý nghe gi¶ng vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV - HS nªu c¸c c«ng thøc Hoạt động 2: Bài tập 74/T40-SGK Trêng THCS §µ N½ng (30) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + GV gäi HS nªu c¸ch gi¶i quyÕt bµi to¸n nµy T×m x biÕt: + Cho HS lµm b¶ng nhãm vµ gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy a) (2 x  1) 3 N1: (2 x  1) 3  (2 x  1) 32  (2 x  1)  32 0  (2 x  2)(2 x  4) 0  2x+2=0 hoÆc 2x-4=0 Vµ x=-1 hoÆc x=2 15 x  15 x   15 x N2: 15 x  15 x  15 x 2 3  (   ) 15 x 2 3  15 x 2  15 x 6  x 2,   (2 x  1) 32  (2 x  1)  32 0  (2 x  2)(2 x  4) 0  2x+2=0 hoÆc 2x- 4=0 Vµ x=-1 hoÆc x=2 15 x  15 x   15 x b) 15 x  15 x  15 x 2 3  (   ) 15 x 2 3  15 x 2  15 x 6  x 2,  + Các nhóm khác nhận xét GV đánh giá các nhóm + phần a) chúng ta có thể làm theo cách khác đợc kh«ng? + GV hớng dẫn HS làm theo cách dùng đẳng thøc vÒ c¨n bËc hai + §Ó lµm bµi to¸n t×m x chóng ta ¸p dông kiÕn thøc nµo vµo bµi tËp d¹ng nµy? + GV chèt c¸ch lµm Hoạt động 3: Bài tập 75/T40-SGK + Nêu cách làm bài toán chứng minh đẳng thức? Chứng minh các đẳng thức + Với bài toán này em biến đổi vế nào trớc?  3 216  + Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy   1,5     2 3 216  a)    1,5    8  HS1: 2 3 216  VT     8   6(  1) 6       2(  1)   1       1,5   Vậy đẳng thức đợc chứng minh a b b a : a  b ab a b HS2: + GV kiÓm tra HS lµm bµi ë nhµ theo VBT + Nhận xét, đánh giá bài làm bạn + Trong bài này các em đã sử dụng kiến thức nào đểlàm chứng minh các đẳng thức? + Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc cã liªn quan? Trêng THCS §µ N½ng a b b a : a  b ab a b c) víi a,b > vµ a  VT  a b b a : ab a b ab ( a  b ) a b ab ( a  b )( a  b ) a  b  Vậy đẳng thức đợc c/ minh (31) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + GV chèt l¹i kiÕn thøc Híng dÉn vÒ nhµ - Về nhà ôn tập lại toàn lý thuyết và bài tập đã đợc ôn tập tiết vừa qua - ChuÈn bÞ giê sau kiÓm tra 45’ * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 17/10/214 Ngµy kiÓm tra 25/10/2014 KiÓm tra ch¬ng i TiÕt 18 A Môc tiªu - Kiểm tra kiến thức bậc hai, các phép biến đổi và rút gọn biểu thức chứa bậc hai - Kiểm tra kĩ vận dụng các phép biến đổi biểu thức chứa thức bậc hai thông qua bài to¸n t×m x, rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc - Có thái độ nghiêm túc kiểm tra B ChuÈn bÞ - GV: §Ò kiÓm tra - HS: GiÊy kiÓm tra C nội dung đề kiểm tra MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Chủ đề Khái niệm bậc hai Số câu: Số điểm: Tỉ lệ % Vận dụng Nhận biết Thông hiểu - Nhận biết CBH, CBH số học - Biết điều kiện để A xác định A 0 0.5 5% - Hiểu đẳng thức Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản thức bậc hai Số câu: Số điểm: Tỉ lệ % Căn bậc ba Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Trêng THCS §µ N½ng Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng A2  A tính CBH số 0.5 5% 1.0 10% - Hiểu khai phương tích và khai phương thương Nhân chia các bậc hai - Vận dụng các phép biến đổi đơn giản thức bậc hai để rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai - Vận dụng các phép biến đổi đơn giản CBH để tìm x 2.0 20% - Hiểu khái niệm bậc ba số thực 0.5 5% 6.0 60% - Tìm giá tri biểu thức chứa thức bậc hai 0.5 5% 12 8.5 55% 0.5 5% (32) §¹i sè _ Lª §øc Hµ T/số câu: T/số điểm: Tỉ lệ % 0.5 5% 3.0 30% 6.0 60% 0.5 5% ĐỀ A x  có nghĩa? Câu 1: (0,5 đ) Tìm x để (  3)  Câu 2: (0,5 đ) Rút gọn Câu 3: (2,0 đ) Tính  2)2 10.4,9 16 a) 8,1.250 b) c) 50 d) Câu 4: (1,0 đ) Trục thức mẫu 4 a) b)  Câu 5: (3,0 đ) Rút gọn các biểu thức: (không dùng máy tính bỏ túi) 98  18  32   250 a) b)    3 128 18  3 3 d) 81  27  3 Câu 6: (1,5 đ) Tìm x : √ x+18 −5 √ x +2+ √ 25 x +50=6 x x x A   x  (với x 0; x 4 ) x 2 x Câu 7: (1,5 điểm) Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị A x =  c) ĐỀ B Câu 1: (0,5 đ) Tìm x để Câu 2: (0,5 đ) Rút gọn Câu 3: (2,0 đ) Tính 3x  có nghĩa? (  4)2   3)2 10.8,1 25 a) 4,9.160 b) c) 27 75 d) Câu 4: (1,0 đ) Trục thức mẫu 5 a) b)  Câu 5: (3,0 đ) Rút gọn các biểu thức: (không dùng máy tính bỏ túi) 48  27  243   160 a) b)  c)   2 1 Câu 6: (1,5 đ) Tìm x : Trêng THCS §µ N½ng 3 x   3 d) 54  16  5 27  x  48  x 6 147 12 15câu 10 đ 100% (33) §¹i sè _ Lª §øc Hµ A Câu 7: (1,5 điểm) Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A x x 3 x   x1 x  x  (với x 0; x 1 ) b) Tính giá trị A x =  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A x (0,25 đ) x  có nghĩa  x  0 (0,25 đ)  5  5 (  3)   2)2 Câu 2: (0,5 đ) = (0,25 đ) =    1 (0,25 đ) Câu 3: (2,0 đ) Tính 10.4,9 49   8,1.250  81.25 16 16 a) (0,25 đ) = 9.5 45 (0,25 đ) b) (0,25 đ) (0,25 đ) 128 128 64   18 50  8.50  400 c) (0,25 đ) = 20 (0,25 đ) d) 18 (0,25 đ) = (0,25 đ) Câu 4: (1,0 đ) Trục thức mẫu Câu 1: (0,5 đ) a)    3 (0,25 đ) = (0,25 đ)    3 4   32    3     3 9 b) (0,25 đ) = (0,25 đ) Câu 5: (3,0 đ) Rút gọn các biểu thức: (không dùng máy tính bỏ túi) 1 2 98  18  32 2 2.2  32.2  2.7  3.3  2 2 a) (0,5 đ) = (0,25đ)   b) c) 5  2   250 5 10  2.5  5210 5 10 10  10     3 3( 3) 2  6   3 3  12 3   (0.5 đ) = 10 (0,25 đ) (0,5 đ) 6  3     8  (0,5 đ) 81  27  3 3   3 (0,25 đ) = (0,25 đ) Câu 6: (1,5 đ) Tìm x : √ x+18 −5 √ x +2+ √ 25 x +50=6 ĐKXĐ: x  (0,25 đ)  x  2  x   25  x    = (0,25 đ)  x   x   x  6 (0,25 đ) d) x  3 (0,25 đ)  x  9  x 7 (t/m đkxđ) (0,25 đ) Vậy: x = (0,25 đ) x x x A   x  (với x 0; x 4 ) x 2 x Câu 7: (1,5 điểm) Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A  Trêng THCS §µ N½ng (34) §¹i sè _ Lª §øc Hµ x   A     x  2  x   x  2 x x 2 2 x  x x  x x 2 x   x  x 2   (0,5 đ) 2 x  x  x 2 2    x  (0,5 đ) b) Tính giá trị A x =  (2  2) (0,25 đ) 2    2 2   2  2 2  2 Thay x (2  2) vào biểu thức A ta được: A = (Đáp án và biểu điểm đề B tương tự) Ngµy so¹n 19/10/2014 Ch¬ng II Hµm sè bËc nhÊt TiÕt 19 (0,25 đ) Ngµy gi¶ng 27/10/2014 Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm hµm sè A Môc tiªu KiÕn thøc: - Các khái niệm “hàm số”, “biến số”, hàm số có thể đợc cho bảng, công thøc - Khi y lµ hµm sè cña x, th× cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x), …… Gi¸ trÞ cña hµm sè y=f(x) x0, x1, … đợc kí hiệu là f(x0), f(x1), … - §å thÞ cña hµm sè y = f(x) lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn c¸c gi¸ trÞ t¬ng øng (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ - Bớc đầu nắm đợc khái niệm hàm số đồng biến trên R, nghịch biến trên R KÜ n¨ng: - Ph¶i biÕt c¸ch tÝnh thµnh th¹o c¸c gi¸ trÞ cña hµm sè biÕt tríc biÕn sè - Biết biểu diễn các cặp số (x;y) trên mặt phẳng toạ độ; biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax Thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận, chính xác khoa học học B ChuÈn bÞ - GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK, bảng phụ ghi trớc hệ tọa độ Oxy - HS: §äc SGK *Phơng pháp: tự học, vấn đáp, gợi mở C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + ThÕ nµo lµ hµm sè ? Cho vÝ dô? - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm => giíi thiÖu bµi Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khái niệm hàm số + GV cho HS nh¾c l¹i phÇn kiÓm tra bµi cò VÝ dô 1:a) y lµ hµm sè cña x cho b»ng b¶ng sau: - HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm hµm sè + GV kh¸i qu¸t l¹i vÒ hµm sè 1 x - HS nghe vµ ghi vë, + GV nh¾c l¹i c¸ch cho hµm sè vµ treo b¶ng phô vÝ dô 1 y - HS chó ý nghe + GV khái quát lại nh SGK hàm số cho công thức b) y là hàm số x đợc cho Trêng THCS §µ N½ng (35) §¹i sè _ Lª §øc Hµ c«ng thøc + GV híng dÉn HS ghi hµm sè cho bëi c«ng thøc - HS ghi vë y = 2x; y = 2x + 3; y = x + Cho HS lµm ?1 Khi y lµ hµm sè cña x, ta cã thÓ viÕt + Víi bµi to¸n nµy em sÏ lµm nh thÕ nµo? y = f(x), y = g(x) - HS tr¶ lêi + Gäi HS lªn b¶ng - HS lµm ?1 f(0)=… =5 f(1)=… =5 ;f(2)=… =6 f(3)=….=6 f(-2)=… =4 f(-10)=… =0 + GV ch÷a bµi x 5 ?1 Cho hµm sè y = f(x) = TÝnh f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10) 1 (0)= 0+5=5; f(1)= 1+5=5 1 f(2)= 2+5=6 ; f(3)= 3+5=6 f(-2)= (-2)+5=4 f(-10)= (-10)+5=0 Hoạt động 2: Đồ thị hàm số + GV treo b¶ng phô cã vÏ tríc hÖ trôc Oxy ?1 a) BiÓu diÔn c¸c ®iÓm trªn mÆt - HS đọc ?2 1 A( ;6), B( ; 4), + Gäi HS lªn lµm ?2 a phẳng toạ độ Oxy: - HS lªn b¶ng tr×nh bµy cßn HS díi líp tù vÏ vµo vë vµ nhËn xÐt D(2;1), E (3; ), F (4; ) C (1; 2), y A B C + Gọi HS lên vẽ đồ thị hàm số y = 2x - HS lên bảng vẽ đồ thị hàm số - HS díi líp vÏ vµo vë vµ nhËn xÐt D 1 E F x b) Vẽ đồ thị hàm số y=2x y y =2x |+ GV chèt l¹i vÒ hµm sè A 1 x Hoạt động 3: Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến + Cho HS tính các giá trị y theo yêu cầu đề bài ?3 TÝnh gi¸ trÞ y t¬ng øng cña c¸c Trêng THCS §µ N½ng (36) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Chia HS thµnh nhãm hµm sè y=2x+1 vµ y=-2x+1 theo giá trị đã cho biến x điền - HS hoạt động theo nhóm vµo b¶ng - HS lÇn lît lªn b¶ng ®iÒn c¸c gi¸ trÞ x -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0,5 1,5 y=2x+1 y=-2x+1 + Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c gi¸ trÞ cña y ë hµm sè y = Cho hµm sè y = f(x) 2x+1 gi¸ trÞ cña x t¨ng dÇn? Víi x1, x2 bÊt k× thuéc R: - Hs tr¶ lêi: gi¸ trÞ cña y còng t¨ng dÇn + NÕu x1<x2 mµ f(x1)<f(x2) th× hµm + GV khái quát lên hàm số đồng biến số y = f(x) đồng biến trên R + NÕu x1<x2 mµ f(x1)>f(x2) th× hµm - HS ghi nhớ hàm số đồng biến sè y = f(x) nghÞch biÕn trªn R + Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c gi¸ trÞ cña y ë hµm sè y = 2x+1 gi¸ trÞ cña x t¨ng dÇn? - Hs tr¶ lêi: gi¸ trÞ cña y gi¶m dÇn + GV kh¸i qu¸t lªn hµm sè nghÞch biÕn - HS ghi nhí vÒ hµm sè nghÞch biÕn + Cho HS đọc tổng quát - HS đọc ghi nhớ - HS ghi vë Hoạt động 4: Củng cố + Bµi 1/T44 x a) Cho hµm sè y=f(x)= TÝnh f(-2); f(-1); f(0); f( ); f(1); f(2); f(3) 1 ; f (  1)  ; f (0) 0; f ( )  ; f (1)  ; f (2)  ; f (3) 2 3 3 x b) Cho hµm sè y=g(x)= +3 TÝnh f(-2); f(-1); f(0); f( ); f(1); f(2); f(3) f ( 2)  f ( 2)  1  3; f (  1)   3; f (0) 0  3; f ( )   3; f (1)   3; f (2)   3; f (3) 2  3 3 3 c) Víi cïng mét gi¸ trÞ cña x th× gi¸ trÞ cña hµm sè y=g(x) lu«n lín h¬n gi¸ trÞ cña hµm sè y=f(x) là đơn vị Híng dÉn vÒ nhµ - Học kĩ các kiến thức đã học bài hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến - Lµm bµi tËp 2, 3/T45-SGK ChuÈn bÞ bµi giê sau luyÖn tËp * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 22/10/2014 TiÕt 20 A Môc tiªu Trêng THCS §µ N½ng Ngµy gi¶ng 1/11/2014 hµm sè bËc nhÊt (37) §¹i sè _ Lª §øc Hµ KiÕn thøc: - Hàm số bậc là hàm số có dạng y = ax + b đó hệ số a luôn khác - Hàm số bậc y = ax + b luôn xác định với giá trị Tính chất hàm số bậc KÜ n¨ng: - Nhận biết đợc hàm số bậc - Xác định hàm đồng biến, nghịch biến Thái độ: nghiêm túc học toán, rèn kĩ làm toán, t khoa học B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK , bµi tËp *Phơng pháp: tự học, vấn đáp gợi mở, C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + HS 1: Nêu tính biến thiên hàm số ? Chứng minh hàm số y = 3x + đồng biến + HS 2: Chøng minh r»ng hµm sè y = - 3x + nghÞch biÕn - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khái niệm hàm số bậc + Để đến định nghĩa hàm số bậc nhất, ta xét bài toán thực a) Bài toán: SGK tÕ sau: b) §Þnh nghÜa:SGK + GV ®a bµi to¸n - Một HS đọc to đề bài và tóm tắt + GV vẽ sơ đồ chuyển động nh SGK và hớng dẫn HS: Trung t©m Hµ Néi BÕn xe HuÕ km ?1 …… : 50 (km) …… : 50t (km) …… : 50t + (km) ?2 (HS tr×nh bµy) + GV ghi kÕt qu¶ cña HS * §Þnh nghÜa - HS theo dâi vµ tr¶ lêi t¹i chç Hàm số bậc là hàm số đợc cho bëi c«ng thøc + GV yêu cầu HS đọc lại định nghĩa y = ax + b - Một HS đọc lại định nghĩa đó a, b là các số cho trớc + GV treo b¶ng phô cã ghi mét sè hµm sè, yªu cÇu t×m HS vµ a ≠ bËc nhÊt vµ chØ râ hÖ sè a, b Chó ý: b = 0, hµm sè cã d¹ng y (phÇn b¶ng phô riªng) = ax (đã họclớp 7) + Yªu cÇu HS lµm ?1 + GV yªu cÇu HS lµm ?2 ?2 §iÒn b¶ng: - HS đọc kết để GV điền vào bảng + Cho HS đọc chú ý - HS đọc Chú ý Hoạt động 2: Tính chất + GV cho HS t×m hiÓu vÝ dô sgk VÝ dô: XÐt hµm sè - HS theo dâi vÝ dô y = f(x) = -3x + ……… + GV híng dÉn HS b»ng c¸ch ®a c¸c c©u hái: + Hàm số y = -3x + xác định với giá trị nào x? V× sao? - H/ số y = -3x + xác định với giá trị x R, vì Tổng quát Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b x¸c biểu thức –3x + xác định với giá trị x thuộc R Trêng THCS §µ N½ng (38) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + H·y chøng minh hµm sè? định xR, có tính chất sau: - HS nªu c¸ch chøng minh a) §ång biÕn trªn R y = -3x + nghÞch biÕn trªn R? a>0 + GV gi¶i theo c¸ch tr×nh bµy cña SGK b) NghÞch biÕn trªn R + GV yªu cÇu HS lµm ?3 theo nhãm a<0 - HS hoạt động theo nhóm - HS đứng chỗ nêu kết + GV sử dụng các bài tập để dẫn tới phần tổng quát - HS theo dâi - HS lµm bµi t¹i chç, GV thu vµi bµi chÊm vµ cho ®iÓm + GV các hàm số bậc đã phần ĐN cho biết hàm số nào đồng biến, nghịch biến? Vì sao? Hoạt động 3: Củng cố + Nhắc lại các khái niệm và tính chất đã học? - HS nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm vµ tÝnh chÊt + Lµm bµi 8,9/SGK/T48? - Lµm bµi tËp Híng dÉn vÒ nhµ - Nắm vững định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất hàm số bậc - Bµi tËp vÒ nhµ sè 10 SGK tr48; Sè 6, SBT tr57 * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 26/10/2014 TiÕt 21 Ngµy gi¶ng 3/11/2014 LuyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: - Củng cố định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất hàm số bậc KÜ n¨ng: - TiÕp tôc rÌn luyÖn kü n¨ng “nhËn d¹ng” hµm sè bËc nhÊt, kü n¨ng ¸p dông tÝnh chÊt hµm sè bậc để xét xem hàm số đó đồng biến hay nghịch biến trên R (xét tính biến thiên hàm số bậc nhất), biểu diễn điểm trên mặt phẳng toạ độ Thái độ: nghiêm túc học tập, rèn kĩ trình bày khoa học B ChuÈn bÞ - GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK, bảng phụ vẽ mặt phẳng toạ độ Oxy - HS: §äc SGK , bµi tËp *Phơng pháp: tự học, gợi mở vấn đề C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + HS 1: Nêu định nghĩa hàm số bậc nhất? Làm bài 8c,d /sgk (HS1: tr¶ lêi miÖng) + HS 2: H·y nªu tÝnh chÊt hµm sè bËc nhÊt? Ch÷a bµi /sgk (HS2: hàm số đồng biến <=> m > 2; hàm số nghich biến <=> m < 2) + HS 3: Ch÷a bµi 10/sgk (HS3: y = 2.[(20 – x) + (30 – x)] = - 4x + 100 ) Trêng THCS §µ N½ng (39) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài 11tr 48 SGK + GV đa bảng phụ vẽ sẵn mặt phẳng toạ độ Oxy BiÓu diÔn c¸c ®iÓm sau trªn mÆt ph¼ng toạ độ: A(-3;0), B(-1;1), - HS quan s¸t C(0;3), D(1;1), E(3;0), F(1;-1), G(0;-3), H(-1;-1) + Gäi HS trung b×nh lÇn lît lªn biÓu diÔn c¸c ®iÓm y - HS lÇn lît lªn b¶ng biÓu diÔn C B A -3 -2 -1 H + NhËn xÐt vµ cho ®iÓm - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi D E -1 F -2 -3 G Hoạt động 2: Bài 12tr48 SGK + GV cho HS t×m hiÓu Bµi 12tr48 SGK Thay x = 1; y = 2,5 vµo hµm sè + Em lµm bµi nµy thÕ nµo? y = ax + 3, ta cã: - HS tr¶ lêi miÖng 2,5 = a.1 + 3 a = - 0,5  + GV yêu cầu HS đứng chỗ trả lời - HS tr¶ lêi miÖng HÖ sè a cña hµm sè trªn lµ: a = - 0,5 + Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy - HS lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i bµi tËp Hoạt động 3: Bài 13SGK/48 + GV cho HS lµm bµi 13sgk/48 t¹i chç theo c¸c cÆp vµo vë a) Hµm sè y=√ −m( x −1) bµi tËp  y=√ −m x − √ 5− m lµ hµm + Hµm sè y=√ −m(x −1) lµ hµm bËc nhÊt nµo? sè bËc nhÊt - Hµm sè y=√ −m(x −1) lµ hµm sè bËc nhÊt khi;  a=√5 − m  a=√ − m 0  – m > <=> - m > - m+1 + GV t¬ng tù hµm sè : y= x+ 3,5 lµ hµm sè bËc nhÊt m<5 m− m+1 nµo? b) Hµm sè y= x+ 3,5 lµ - Hµm sè y= m+1 x+ 3,5 lµ hµm sè bËc nhÊt khi: m− m+1 0 m−1 + GV cho HS hoµn thµnh bµi tËp vµo vë bµi tËp - HS lµm bµi tËp vµo VBT - HS nép VBT + GV chÊm vµi em vµ nhËn xÐt m− hµm sè bËc nhÊt khi: m+1  m−1 tøc lµ m +  vµ m –  => m  1 Híng dÉn vÒ nhµ - Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 14/T48 – SGK vµ Bµi 11,12, 13/T58 - SBT - Ôn tập các kiến thức: Đồ thị hàm số Đồ thị hàm số y = ax là đờng nh nào? Trêng THCS §µ N½ng (40) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0) * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 31//10/2014 TiÕt 22 Ngµy gi¶ng 8/11/2014 đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) A Môc tiªu KiÕn thøc: - HS hiểu đợc đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là đờng thẳng luôn cắt trục tung điểm có tung độ là b, song song với đờng thẳng y = ax b  trùng với đờng thẳng y = ax nÕu b = - Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b(a ≠ 0) KÜ n¨ng: - Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b( a ≠ 0) cách xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị - Xác định vị trí tơng đối đờng thẳng y = ax + b(a ≠ 0) với đờng thẳng y = ax(a ≠ 0) Thái độ: nghiêm túc học toán, phát triển t toán học B ChuÈn bÞ - GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK, bảng phụ vẽ mặt phẳng toạ độ Oxy - HS: §äc SGK , bµi tËp *Phơng pháp: tự học, vấn đáp gợi mở C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + HS 1: Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x + HS2: Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ: A(1; 2) B(2; 4) C(3; 6) A’(1; 2+3) B’(2; 4+3) - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm C’(3; 6+3) Bµi míi: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) + GV giíi thiÖu kÕt qu¶ cña ?1 Tæng qu¸t: Đồ thị hàm số y = ax + b là đờng - HS theo dâi vµ ghi vë th¼ng: - Cắt Oy điểm có tung độ là b, + GV đặt vấn đề nh sgk - Song song với đờng thẳng y + GV yªu cÇu HS lµm ?2 = ax (nÕu b  0) + GV từ ?3 giới thiệu đồ thị hàm y = 2x + nh sgk - Trùng với đờng thẳng y= ax b¶ng phô (nÕu b=0) - HS tÝnh c¸c gi¸ trÞ t¬ng øng cña: y = 2x Chó ý(sgk) y= 2x + + Vậy tổng quát đồ thị hàm số y = ax + b là đờng thẳng ntn? - HS đọc phần tổng quát sgk + GV giíi thiÖu Chó ý Hoạt động 2: Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) + Muốn vẽ đồ thị hàm số Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b Trêng THCS §µ N½ng (41) §¹i sè _ Lª §øc Hµ y = ax + b ta vÏ ntn? ( a  0) - HS vẽ đồ thị: y = ax Bíc 1: Vẽ đờng thẳng song song với y = ax và cắt Oy b - Cho x = thì y = b, ta đợc điểm P(0; b) thuéc trôc Oy + Có cách nào để vẽ nhanh không? b  - HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi - Cho y = thì x = a , ta đợc b + GV giíi thiÖu c¸c bíc vÏ  ®iÓm Q( a ; 0) thuéc trôc Ox - HS theo dâi vµ ghi vë Bớc 2: Vẽ đờng thẳng PQ ta đợc đồ thị hàm số y = ax + b + GV cho HS làm ?3 sgk để củng cố cách vẽ đồ thị hàm ?3 a) y = 2x-3, sè y = ax+b - Cho x = => y = - => đợc điểm + GV yªu cÇu hs thùc hiÖn trªn phiÕu häc tËp A(0;3) - HS lµm ?3 trªn phiÕu häc tËp: - Cho y = => x = 1,5 => đợc a) y = 2x – ®iÓm B(1,5; 0) §THS c¾t Oy t¹i A(0;-3) b) y = - 2x + c¾t Ox t¹i B(1,5 ; 0) - Cho x = => y= => đợc điểm nối A với B ta đợc đồ thị hàm số y = 2x – C(0;3) - Cho y= => x = 1,5 => đợc điểm D(1,5; 0) b) y = -2x +3 §THS c¾t Oy t¹i C(0;3) c¾t Ox t¹i D (3/2;0) Nối C với D ta đợc đồ thị hàm số y = -2x +3 + GV thu phiếu học tập để chấm và nhận xét đánh giá y y=2x-3 O 1,5 x y= -2x+3 -3 + Cho nhËn xÐt vµ ch÷a bµi - HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi Hoạt động 3: Củng cố + Nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b? - GV giới thiệu thêm số cách vẽ đồ thị hàm số ( bảng phụ) - GV cho HS lµm bµi 16a/SGK theo nhãm - Yêu cầu các nhóm trởng lên đính kết - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi theo vë vµ SGK - Lµm bµi 15, 16bc, 17 sgk GV híng dÉn bµi tËp * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 2/11/2014 TiÕt 23 A Môc tiªu KiÕn thøc: - Cách vẽ đồ thị hàm số bậc Trêng THCS §µ N½ng Ngµy gi¶ng 10/11/2014 LuyÖn tËp (42) §¹i sè _ Lª §øc Hµ KÜ n¨ng: - HS biết vận dụng các kiến thức đã học hàm số bậc để vễ đồ thị hàm số và làm các bài tập có liên quan đến đồ thị hàm số y = ax + b ( a  ) - Biết cách vẽ đồ thị hàm số bậc với hệ số là bậc hai Thái độ: nghiêm túc học toán, rèn kĩ vẽ đồ thị B ChuÈn bÞ - GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK, bảng phụ vẽ mặt phẳng toạ độ Oxy - HS: §äc SGK , bµi tËp *Ph¬ng ph¸p: tù häc, C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : C©u hái: a) Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b ( a  ) b) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + ( HS làm nháp, GV gọi HS lên để chấm) - GV : NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập 17/T51-SGK + GV cho HS vẽ đồ thị các hàm số trên cùng hệ a) Vẽ đồ thị hàm số y=x+1 và y=-x+3 trôc trên cùng mặt phẳng toạ độ y = x +1 + Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy c©u a + Cho x= => y = => P(0;1) +Cho y=0 => x = -1 => Q(-1;0) y = -x + + Cho x = => y =3 M(0;3) Cho y = => x = N(3;0) y y =x+1 C B A - HS lần lợt lên bảng vẽ đồ thị hàm số trên cùng hÖ trôc trªn b¶ng + GV hớng dẫn HS làm câu b cách tìm toạ độ cña c¸c ®iÓm A, B, C b) Ta tìm đợc toạ độ A(-1;0), B(3;0), C(1;2) -1 x y =-x+3 b) Tìm toạ độ các điểm A, B, C A(-1;0), B(3;0), C(1;2) + GV híng dÉn HS t×m chu vi vµ diÖn tÝch cña tam giác ABC theo độ lớn đã có trên hình vẽ Chó ý: 2 AC = BC =  2 c) Gäi chu vi cña tam gi¸c ABC lµ P vµ diÖn tÝch cña tam c) TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch tam gi¸c gi¸c ABC lµ S ta cã: ABC P = AB + BC + CA P = AB + BC + CA P 4  (cm) P 4  (cm) 1 AB.CH  2.4 4 1 AB.CH  2.4 4 S= (cm2) S= (cm2) - HS lªn b¶ng tÝnh, nhËn xÐt Trêng THCS §µ N½ng (43) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Hoạt động 2: Bài tập 18/T52-SGK + GV cho HS đọc đề bài và phân tích bài toán a) T×m b cña hµm sè y=3x+b biÕt x = th× y = 11 + §Ó t×m gi¸ trÞ cña b vµ a ta lµm nh thÕ nµo? Thay x = vµ y = 11 vµo h/s N1: y = 3x + b, ta cã: Ta thay x = vµ y = 11 vµo h/s y = 3x + b ta cã: 11 = 3.4 + b => b = -1 11 = 3.4 + b => b = -1 Vậy ta đợc hàm số: y = 3x – VËy ta cã hµm sè: y = 3x –1 Vẽ đồ thị hàm số y = 3x – - HS vẽ đồ thị h/s y = 3x - y y =3x-1 x -1 -2 + Cho HS hoạt động nhóm để tìm giá trị b và a N2: Ta thay x = -1 vµ y = vµo h/s y = ax + ta cã: = a(-1)+5 => a = VËy ta cã hµm sè: y = 2x + - HS vẽ đồ thị hàm số y = 2x + b) Tìm a h/s y = ax + biết đồ thị h/s đó qua điểm A(1;3) Ta thay x = -1 vµ y = vµo h/s y = ax + ta cã: = a(-1)+5 => a = VËy ta cã hµm sè: y = 2x + Vẽ đồ thị h/s y = 2x+ y + GV kiểm tra đánh giá các nhóm hoạt động và gọi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi - NhËn xÐt bµi cña c¸c nhãm y =2x + 5 -2,5 -3 -2 -1 x + GV nhận xét, đánh giá các nhóm thông qua bài trên b¶ng vµ nªu c¸c nhËn xÐt vÒ bµi lµm cña c¸c nhãm Hoạt động 3: Bài 19/T52-SGK + GV treo bảng phụ hình 10 và y/c HS tìm cách vẽ Tìm hiểu cách vẽ đồ thị hàm số đồ thị h/s y = x  - HS quan sát bảng phụ và nêu cách vẽ đồ thị h/s + Y/c HS nêu cách vẽ đồ thị h/s y = x  - HS nêu cách vẽ đồ thị + GV hớng dẫn HS cách tìm điểm có tung độ - HS quan s¸t GV híng dÉn c¸ch t×m ®iÓm cã hoµnh Trêng THCS §µ N½ng y = x  và vẽ đồ thị hàm số y = 5x  Cách vẽ đồ thị h/s y = x  Xác định điểm thuộc đồ thị h/s (44) §¹i sè _ Lª §øc Hµ độ + GV lµm vµ HS thùc hiÖn theo - HS tù thùc hiÖn vµo vë + GV kiÓm tra HS lµm bµi y -1 O x y = x+ Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các bài tập đã luyện tập Làm bài tập 14, 17/T 58, 59 – SBT Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + và hàm số y = 2x - trên cùng hệ trục tọa độ? - Đọc trớc bài: Đờng thẳng song song và đờng thẳng cắt *rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 6/11/2014 TiÕt 24 Ngµy gi¶ng 15/11/2014 đờng thẳng song song Và đờng thẳng cắt A Môc tiªu Kiến thức: Điều kiện để hai đờng thẳng y = ax + b ( a 0) vµ y = a’x + b’ ( a’ 0) c¾t nhau, song song víi vµ trïng KÜ n¨ng: - HS biết vận dụng lý thuyết vào làm các bài tập tìm giá trị tham số đã cho các hàm số bậc đồ thị hàm số đó là hai đờng thẳng cắt nhau, song song, trùng - Xác định đợc hai đờng thẳng cắt nhau, song song, trùng Thái độ: nghiêm túc học toán, rèn kĩ nhận dạng hai đờngthẳng B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK - HS: §äc SGK , b¶ng nhãm *Phơng pháp: tự học, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + và hàm số y = 2x - trên cùng hệ trục tọa độ - GV gäi HS lªn b¶ng, yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ kiÓm tra bµi lµm cña b¹n Trêng THCS §µ N½ng (45) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Hµm sè y = 2x + y Cho x = => y = 3, ta đợc điểm A(0;3) y =2x+3 y =2x-2 Cho y = => x = -1,5, ta dîc ®iÓm B(-1,5;0) Hµm sè y = 2x – Cho x = => y= - 2, ta đợc điểm C(0;-2) Cho y = => x = 1, ta đợc điểm D(1;0) -1,5 Vẽ đồ thị: O - GV đánh giá cho điểm và giới thiệu bài x -2 Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu đờng thẳng song song + Gäi HS tr¶ lêi c©u hái b) cña ?1 ?1 - HS vẽ đồ thị vào a) - Tr¶ lêi c©u b) + Em có nhận xét gì hệ số a hai đờng thẳng đó? b) Giải thích vì hai đờng thẳng đó lại song song với - HS giải thích song song hai đờng thẳng đó nhau? + GV nhận xét đánh giá và nêu kết luận KÕt luËn(sgk) - HS nghe GV nªu kÕt luËn y = ax + b (a ≠ 0) vµ + Gọi HS đọc kết luận - HS đọc kết luận y = a’x + b’(a’≠ 0) song song víi vµ chØ a = a’, + Cho HS lµm vÝ: + Chỉ các cặp đờng thẳng song song các đờng thẳng b ≠ b’; trùng và sau: a = a’, b = b’ y = 3x + 4; y = 2x + y = 2x + - HS lµm vÝ dô Cặp đờng thẳng song song với là: y = 2x + vµ y = 2x + Hoạt động 2: Tìm hiểu hai đờng thẳng cắt + Cho HS lµm ?2 ?2 Tìm các cặp đờng thẳng cắt các đờng thẳng sau: - HS lµm ?2 y = 0,5x + + GV nhận xét và đánh giá y = 0,5 x -1 y = 1,5 x + - HS tr¶ lêi + Em có nhận xét gì hệ số a hai đờng thẳng cắt nhau? Kết luận (sgk/Tr53) Chó ý + GV kh¸i qu¸t lªn kÕt luËn + Gäi HS nh¾c l¹i kÕt luËn - HS nh¾c l¹i kÕt luËn + Cho HS đọc chú ý Hoạt động 3: Bài toán áp dụng + Cho HS đọc bài toán Bµi to¸n Cho hai hµm sè bËc nhÊt - HS đọc bài toán + Điều kiện để hai đờng thẳng cắt là gì? áp dụng vào y = 2mx + 3; y = (m+1)x + bài này để tìm m ? a) Tìm m để hai đờng thẳng cắt - HS nªu ®iÒu kiÖn, ¸p dông vµo lµm theo sù híng dÉn cña GV Hai đờng thẳng cắt + Điều kiện để hai đờng thẳng song song với là gì? áp <=> 2m ≠ m + <=> m ≠ dụng vào bài này để tìm m ? Trêng THCS §µ N½ng (46) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - HS nêu điều kiện và tìm giá trị m để hai đờng thẳng đó b) Tìm m để hai đờng thẳng song song víi song song víi - GV chó ý cho HS c¸ch tr×nh bµy bµi to¸n ¸p dông Hai đờng thẳng song song - HS nghe GV nªu c¸ch lµm d¹ng to¸n nµy <=> 2m = m +1 <=> m = Hoạt động 4: Củng cố Bµi tËp 20/T54-Sgk Các cặp đờng thẳng cắt là: y = 1,5x + vµ y = x + 2; y = 1,5x + vµ y = 0,5x -3; y = 1,5x + vµ y = x – Các cặp đờng thẳng song song với là: y = 1,5x + vµ y = 1,5x - 1; y = x + vµ y = x -3 … Bµi tËp 21/T54- Sgk Cho hai hµm sè: y = mx + vµ y = (2m + 1)x – Để hai hàm số đã cho là hàm số bậc thì: m vµ m − a) Để hai đờng thẳng đó song song với thì: m = 2m + => m = -1 thỏa mãn ĐK Vậy m = -1 thì hai đờng thẳng đó song song với b) Để hai đờng thẳng đó cắt thì m 2m + => m -1 VËy víi m -1; m 0; m − thì hai đờng thẳng đó song song với Híng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc c¸c kÕt luËn - Lµm c¸c bµi tËp 22; 23; 24/SGK * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 7/11/2014 TiÕt 25 Ngµy gi¶ng 17/11/2014 LuyÖn tËp A Môc tiªu Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học đờng thẳng song song, đờng thẳng cắt và đờng thẳng trùng thông qua các bài tập KÜ n¨ng: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn tÝnh to¸n vµ c¸ch ¸p dông c¸c kiÕn thøc vµo lµm c¸c bài tập nh vẽ đồ thị hàm số, tìm giá trị hệ số Thái độ: nghiêm túc học tập, rèn kĩ vẽ đồ thị B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK , b¶ng nhãm *Phơng pháp: tự học, hoạt động nhóm , gợi mở C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : + Câu 1: Tìm các đờng thẳng song song, cắt các đờng thẳng sau: y = 5x + 3; y = 3x + 3; y = 5x -3; y = 3x – 5; y = 3x + + C©u 2: Cho hai hµm sè bËc nhÊt: y = kx + 4; y = (2 – k)x – a) Tìm k để đồ thị hai hàm số đó cắt Trêng THCS §µ N½ng (47) §¹i sè _ Lª §øc Hµ b) Tìm k để đồ thị hai hàm số đó song song với - GV gọi HS lên bảng, đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập 23/T55 – SGK + Cho HS đọc đề bài Cho hµm sè y = 2x + b H·y x¸c định b trờng hợp sau: - Hs đọc đề bài a) §å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i + §å thÞ hµm sè y = ax + b c¾t trôc tung t¹i ®iÓm nµo? điểm có tung độ -3 - §å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0;b) b=-3 + Cho HS lµm viÖc c¸ nh©n råi gäi em lªn tr×nh bµy b) §å thÞ hµm sè đã cho qua điểm - HS tr×nh bµy bµi A(1;5) a) Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Thay x = 1, y = vµo c«ng thøc hµm -3 nghÜa lµ b = -3 sè: = 2.1 + b => b = b) §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm A(1;5) ta cã = 2.1 + b => b = + §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm A(1;5) cã nghÜa lµ g×? + Cho HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy Hoạt động 2: Bài tập 24/T55 – SGK + GVviÕt hai hµm sè lªn b¶ng Cho hai hµm sè bËc nhÊt: - HS đọc yêu cầu và làm việc theo nhóm y =2x+3k vµ y = (2m+1)x 2k - + Để tìm ĐK để thỏa mãn yêu cầu bài ta cần tìm ĐK Tìm ĐK m và k để đồ thị hµm sè cña hai hµm sè trªn lµ: g× tríc? - Để hai hàm số là hàm số bậc thì 2m+1 => m a) Hai đờng thẳng cắt −  m   2m        2m  2 m    + Em hãy nêu điều kiện để hai đờng thẳng cắt nhau, song song víi nhau, trïng nhau? + Chia lớp thành nhóm làm các phần sau đó các nhóm b) Hai đờng thẳng song song với treo bµi cña nhãm m×nh lªn N1: Để hai đờng cắt thì: 2m + => m N2: Để hai đờng song song với thì: = 2m + => m =  m  2m  0     m  2m     m       3k 2k    k     k    vµ 3k 2k – c) Hai đờng thẳng trùng => k -3 N3: Để hai đờng thẳng trùng thì: = 2m+1 => m =  vµ3k = 2k – =>k = -3 m    k   + GV nhận xét, đánh giá bài HS và cho điểm các nhãm - NhËn xÐt bµi Hoạt động 3: Bài tập 25/T55 – SGK + Cho HS đọc yêu cầu đề bài và cho HS lên bảng vẽ a) Vẽ đồ thị các hàm số: đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ + Vẽ đồ thị y = x+ ; - HS đọc đề bài Cho x=0 => y=2 => A(0;2) + Vẽ đồ thị y = x+ ; Cho y=0 =>x =-3 =>B(-3;0) Cho x=0 => y=2 => A(0;2) Trêng THCS §µ N½ng (48) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Cho y=0 =>x =-3 =>B(-3;0) + Vẽ đồ thị y=− x+2 2 + Vẽ đồ thị y=− x+2 Cho x=0 => y=2 => C(0;2) Cho x=0 => y=2 => C(0;2) Cho y=0 => x= Cho y=0 => x= 4 => D( ;0) 3 4 => D( ;0) 3 y y= x+2 M N -3 -2 -1 x+ =1 => x = -1,5 VËy M(-1,5; 1) 3 2 Tõ − x +2=1 => x = VËy N ( ;1) 3 x y=- + Cho HS lµm tiÕp phÇn b b) Tõ x+2 b) Tìm toạ độ điểm M và N - XÐt : x+ =1 => x = 1,5 VËy M(- 1,5; 1) 2 VËy N( ;1) - XÐt: − x +2=1 => x = Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các bài tập đã luyện tập Làm các bài tập còn lại SGK và VBT - ChuÈn bÞ tiÕp bµi * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 14/11/2014 TiÕt 26 Ngµy gi¶ng 22/11/201/4 hệ số góc đờng thẳng y= ax + b (a0) A Môc tiªu KiÕn thøc: - Khái niệm góc tạo đờng thẳng y = ax + b và trục Ox - Khái niệm hệ số góc đờng thẳng y = ax + b và hiểu đợc hệ số góc đờng thẳng liên quan mật thiết với góc tạo đờng thẳng đó và trục Ox KÜ n¨ng: Trêng THCS §µ N½ng (49) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - HS biÕt tÝnh gãc α mét c¸ch gi¸n tiÕp - Vẽ đồ thị hàm số, tính hệ số góc Thái độ: nghiêm túc học tập, rèn kĩ vẽ hình, rèn t toán học B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK , thíc kÎ C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ : Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ: a) y = 0,5x + 2; y = x + vµ y = 2x + b) y = -0,5x + 2; y = -x + vµ y = -2x + y y 2 1 -4 y =0,5x+2 y =x+2 -2 -1 3 0 x 3 2 1 x y =-0,5x+2 y =2x +2 y =-2x+2 y =-x+2 - GV gọi HS lên bảng, đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khái niệm hệ số góc đờng thẳng y = ax + b (a 0) + GV treo bảng phụ và giới thiệu góc tạo đờng a) Góc tạo đờng thẳng th¼ng y= ax + b (a 0) theo hai trêng hîp y = ax + b (a 0)vµ trôc Ox - HS quan sát bảng phụ và theo dõi GV nêu góc tạo đờng thẳng y= ax + b (a 0) y + Cho HS nhËn xÐt vÒ gãc tạo đờng thẳng y = ax + b víi hÖ sè a không đổi T T a>0 y a<0   A a) y=ax+b ? + Sö dông bµi vÏ KTBC Cho HS lµm + H·y so s¸nh c¸c gãc 1, 2, 3 vµ so s¸nh c¸c gi¸ trÞ t¬ng øng cña hÖ sè a c¸c hµm sè (a>0) råi rót nhËn xÐt? - HS so sánh góc tạo đờng thẳng với trục Ox và hệ số a - HS nªu nhËn xÐt + T¬ng tù nh c©u a trêng hîp a < 0? + GV nhắc lại mối quan hệ hệ số a và góc tạo đờng thẳng đó với trục Ox - HS ghi vë + Cho HS đọc Chú ý - HS đọc Chú ý Hoạt động 2: Ví dụ + Cho HS vẽ đồ thị hàm số vào Trêng THCS §µ N½ng x b) A x y=ax+b b) HÖ sè gãc Các đờng thẳng có cùng hệ số a ( a lµ hÖ sè cña x) th× t¹o víi trôc Ox c¸c gãc b»ng ? a) a > 0, c¸c gãc  lµ gãc nhän: a1 < a2 < a3 => 1 < 2 < 3 b) a < 0, c¸c gãc  lµ gãc tï: a1 < a2 < a3 => 1< 2 < 3 NhËn xÐt Chó ý( SGK/T57) VÝ dô1: Cho hµm sè y=3x+2 (50) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Gọi HS lên bảng vẽ đồ thị hàm số a) Vẽ đồ thị hàm số - HS vẽ đồ thị hàm số y ~ x = th× y = =>A(0;2) ~ y = th× x = − 2 =>B( − ;0) 3 A + Em hãy góc tạo đồ thị đó với trục Ox? - HS góc tạo đờng thẳng đó là góc ABO + Nªu c¸ch tÝnh gãc  ? - Nªu c¸ch tÝnh gãc dùa vµo tgABO + Cho HS hoạt động nhóm để tính số đo góc  OA = =3 tg α = OB => α 71031’ + Có nhận xét gì tg α với hệ số a đờng thẳng đó? Giá trị tg α chính là hệ số a hàm số có đồ thị tạo với trôc Ox gãc α -2 B -1 - x y =3x+2 b) Tính góc tạo đờng thẳng đó với trục Ox OA tg α = OB = =3 => α + Cho lµm vÝ dô 71031’ + Gọi HS lên bảng vẽ đồ thị hàm số VÝ dô2: cho hµm sè y=-3x+3 - HS vẽ đồ thị hàm số đó a) Vẽ đồ thị hàm số Cho x =0 th× y=3 A(0;3) y Cho y=0 th× x=1 B(1;0) + Em hãy góc tạo đồ thị đó với trục Ox? A - HS góc tạo đờng thẳng đó là góc ABx + Nêu sở để tính góc, đó tính góc đó? - HS nêu cách tính góc đó dựa góc ABO + Cho HS hoạt động nhóm để tính số đo góc α B   x V× ABx 180  ABO ta cã : y =-3x+3 ·  tg ABO = =3 => ABO 710 34’ b) Tính góc tạo đờng thẳng ABx đó với trục Ox => 1800 - 710 34’ 1080 26’  + Có nhận xét gì tg α với hệ số a đờng thẳng đó? … ABx 1800 - 710 34’ Hoạt động 3: Củng cố + Nhắc lại nào là hệ số góc đờng thẳng y = ax + b (a 0)? - HS nêu: hệ số góc đờng thẳng y = ax + b (a 0) lµ … Bµi tËp 27/T58-SGK Cho hµm sè y = ax + a) Xác định hệ số góc a, biết đồ thị hàm số qua điểm A(2;6) §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm A(2;6) nªn ta cã: = a.2 + => a = b) Vẽ đồ thị hàm số (Cho HS vẽ vào vở) Híng dÉn vÒ nhµ - Học thuộc các kiến thức đã học bài - Lµm bµi tËp 28/T58; 29, 30,31/T59 – SGK * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ng ày gi¶ng 24/11/2014 Ngµy so¹n 14/11/2014 TiÕt 27 luyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: - Khái niệm hàm số bậc nhất, hệ số góc đờng thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) Trêng THCS §µ N½ng (51) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Điều kiện hai đờng thẳng cắt nhau, song song Kĩ năng: Rèn luyện kĩ vẽ đồ thị hàm số và cách tìm hệ số góc và tính số đo góc tạo đờng thẳng với trục Ox Thái độ: nghiêm túc học toán, cẩn thận vẽ đồ thị B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô - HS: §äc SGK , thíc kÎ *Phơng pháp: tự học, vấn đáp C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : +Bài Tính góc tạo đờng thẳng y = 4x – 13 với trục Ox? +Bài Tính góc tạo đờng thẳng y = -4x + 13 với trục Ox? - GV gọi HS lên bảng, đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài tập 29/T59 – SGK + Cho HS đọc đề bài - HS đọc đề bài Xác định hàm số bậc + Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hoành độ y = ax + b trờng hợp sau: b»ng 1,5 cho ta biÕt ®iÒu g×? -HS: Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hoành độ b»ng 1,5 cho ta biÕt b = 1,5 + Gäi HS tr×nh bµy c©u a) a) a = 2; b = 1,5 - HS tr¶ lêi vµ tr×nh bµy bµi => Hµm sè: y = 2x + 1,5 + §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm A(2;2) cã nghÜa lµ g×? - HS tr¶ lêi + Gäi HS tr×nh bµy c©u b) - HS tr×nh bµy b) a = và đồ thị hàm số qua điểm b) §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm A(2;2) nªn ta cã = 3.2 + A(2;2) b Ta cã: = 3.2 + b => b = - => b = -4 => h/sè: y = 3x - => Hµm sè: y = 3x – + Đồ thị hàm số song song với đờng thẳng y= √ x cho ta tính đợc giá trị nào? + §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm B(1; √ 3+5 ) cã nghÜa lµ g×? - HS nªu c¸ch lµm - HS tr×nh bµy bµi c) Đồ thị hàm số song song với đờng c) Đồ thị hàm số song song với đờng thẳng y= √ x thì thẳng y= √ x vµ ®i qua B(1; a= √ §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm B(1; √ 3+5 ) ta √ 3+5 ) cã: Ta cã: a = √ vµ : √ 3+5 = √ + b => b = √ 3+5 = √ + b => b = VËy hµm sè lµ: y = √ x + => Hµm sè: y = √ x + + Gäi HS tr×nh bµy c©u c) Hoạt động 2: Bài 30/T59 – SGK + Cho HS đọc đề bài a) Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ đồ thị các hàm số sau: - HS đọc đề bài + Gọi HS lên bảng vẽ đồ thị hàm số y= x + vµ y = -x +2 - HS lªn b¶ng vÏ cßn HS díi líp vÏ vµo vë Trêng THCS §µ N½ng (52) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Y/c HS díi líp tù vÏ vµo vë Vẽ đồ thị hàm số y= x+2 + GV kiÓm tra HS vÏ + Làm nào để tính đợc các góc tam giác ABC? - Ta tính góc CAB dựa vào hệ số góc đờng thẳng y = ~ x = th× y = => ®iÓm C(0;2) ~y = th× x = -4 => ®iÓm A(-4;0) Vẽ đồ thị hàm số y = -x +2 ~ x =0 th× y = => ®iÓm C(0;2) ~ y = th× x = => ®iÓm B(2;0) y x + 2 + Cho HS tính góc A, góc B trớc sau đó tính góc C    ACB = 1800- (A  B) + GV gọi HS lên bảng tính các góc đó + §Ó tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC ta cÇn tÝnh nh÷ng gi¸ trÞ nµo? - Để tính chu vi và diện tích tam giác ABC ta tính độ dµi cña AB, BC, AC, CO AB = 6; BC = √ ; AC = √ 20 P 13 ,3 S=6 + Gọi HS lên tính các giá trị đó - NhËn xÐt bµi vµ ghi chÐp + NhËn xÐt vµ kÕt luËn C A y= -4 B -1 x x+2 y =-x+2 b) TÝnh c¸c gãc cña tam gi¸c ABC c) TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC 20 AC2 = 22 + 42 = 20 => AC = BC2 = 22 +22 = => AB = CO = ; AB = - Chu vi tam gi¸c ABC lµ: + + 20 13 ,3 (cm) - DiÖn tÝch tam gi¸c ABC lµ: 1 CO.AB  2.6 6 2 (cm2) Hoạt động 3: Củng cố + Nêu các kiến thức đã áp dụng bài luyện tập ngày hôm nay? + Nhắc lại các kiến thức đó? - HS nêu các kiến thức đã áp dụng bài luyện tập - HS nêu lại các kiến thức đó Híng dÉn vÒ nhµ - ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc cña ch¬ng II - Lµm bµi tËp 32; 33; 34; 35/T61 – SGK * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Trêng THCS §µ N½ng (53) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Ngµy so¹n 21/11/2014 TiÕt 28 Ngµy gi¶ng 29/11/2014 «n tËp ch¬ng ii A Môc tiªu KiÕn thøc: HÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng gióp HS hiÓu s©u h¬n, nhí l©u h¬n vÒ các khái niệm hàm số, biến số, đồ thị hàm số, khái niệm hàm số bậc y = ax + b, tính đồng biÕn, tÝnh nghÞch biÕn cña hµm sè bËc nhÊt Gióp HS nhí l¹i vÒ c¸c ®iÒu kiÖn hai hai ® êng th¼ng c¾t nhau, song song víi nhau, trïng Kĩ năng: Giúp HS vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định đợc góc đờng thẳng y = ax + b và trục Ox; xác dịnh đợc hàm số y = ax + b thỏa mãn vài điều kiện nào đó thông qua việc xác định các hệ số a, b Thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận vẽ đồ thị hàm số B ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, SGK, b¶ng phô tæng hîp c¸c kiÕn thøc ch¬ng - HS: §äc SGK, «n tËp c¸c kiÕn thøc ch¬ng *Phơng pháp: tự học, vấn đáp, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò : Bài 1: Chọn phơng án đúng 1) Để hàm số y = (m-1)x + đồng biến thì: A/ m B/ m > C/ m < D/ m >1 2) §Ó hµm sè y = (5-k)x + nghÞch biÕn th×: A/ k < B/ k > C/ k D/ k < Bài 2: Chọn phơng án đúng 1) Hai đờng thẳng y = 2x + (3+m) và y = 3x + (5 – m) cắt điểm trên trục tung thì: A/ m = -3 B/ m = C/ m = D/ m = -1 2) Hai đờng thẳng y = (a - 1)x + (a 1) vµ y = (3 – a)x + ( a 3) song song víi th×: A a = -2 B a = C a D Kh«ng cã a - GV gọi HS lên bảng, đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết + GV treo bảng tổng hợp các kiến thức đã học ch- Bảng tổng hợp kiến thức chơng II ơng và y/c HS nhắc lại kiến thức đó - HS đọc các kiến thức đã học chơng và phát biểu thành lời các kiến thức đó Hoạt động 2: Bài tập vị trí tơng đối hai đờng thẳng + Cho HS đọc đề bài + Bµi 36/T61 - SGK - HS đọc đề bài a) Tìm k để đồ thị hai hàm số là đờng thẳng song song với nhau: + GV chia líp thµnh nhãm lµm hai phÇn a vµ b  + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi cña nhãm m×nh  k   k  0 - C¸c nhãm lµm viÖc vµ lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm    2k    k  1,5   k    N1: Để đồ thị hai hàm số là đờng thẳng song song  k  3  2k  2  víi th× k + = – 2k vµ k + => k = k   N2: Để đồ thị hai hàm số là đờng thẳng đó cắt b) Tìm k để đồ thị hai hàm số là th× k + – 2k vµ k + – 2k => k đờng thẳng đó cắt nhau: Trêng THCS §µ N½ng (54) §¹i sè _ Lª §øc Hµ ,k   k  + GV kiểm tra đánh giá và cho điểm theo nhóm   k  0  k 1,5   3  2k 0 k   k  3  2k  <=>  + Khi nào thì hai đờng thẳng trùng nhau? Hai đờng thẳng c) Hai đờng thẳng đó có trùng đó có trùng đợc không? Vì sao? đợc không? Vì sao? - Hai đờng thẳng trùng a = a’; b = b’ Hai đờng th¼ng ë ®©y kh«ng thÓ trïng v× b  b’( 1) Hoạt động 3: Bài tập tìm tọa độ và góc tạo đờng thẳng và trục Ox + Cho HS tự vẽ đồ thị vào vở, gọi HS lên bảng vẽ + Bµi tËp 37/T61 - SGK - HS tự vẽ đồ thị vào a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ - Một HS lên bảng vẽ đồ thị y = 0,5 x + (1) vµ y = – 2x (2) + Vẽ đồ thị y = 0,5x + y ~ x = th× y = => ®iÓm D(0;2) ~ y = th× x = -4 => ®iÓm A(-4;0) + Vẽ đồ thị y = – 2x y =0,5x+2 ~x = th× y = => ®iÓm E(0;5) C ~ y = th× x = 2,5 => ®iÓm B(2,5;0) -1 k 1,5 A -4 B x y =5-2x + GV gäi HS nhËn xÐt + Tìm tọa độ A, B, C? - HS t×m : A(-4;0) B(2,5;0) ; C(1,2; 2,6) b) Tìm tọa độ A, B, C A(-4;0), B(2;0) Tìm toạ độ điểm C - XÐt PT: 0,5x + = – 2x => x = 1,2 => y = 2,6 => C(1,2; 2,6) c) Tính độ dài AB, AC, BC AB = 6,5 (cm); AC 5, 81(cm) BC 2, 91(cm) d) Tính góc tạo hai đờng thẳng đó với trục Ox + GV chốt lại cách tìm tọa độ  tgCAB = 0,5 => CAB 260 34’ + Cho HS hoạt động nhóm để tính độ dài các cạnh  tam gi¸c ABC tgABC = => ABC  63026’ + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy  => CBx 1160 34’ AB = 6,5 AC 5, 81 BC 2, 91 + Cho HS hoạt động nhóm để tính các góc hai đờng th¼ng t¹o víi trôc Ox - HS hoạt động nhóm làm bài 260 34’ ; β 1160 34’ α Híng dÉn vÒ nhµ - Xem l¹i toµn bé néi dung cña ch¬ng II Trêng THCS §µ N½ng (55) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Chuẩn bị sách toán tập hai để học bài Phơng trình bậc hai ẩn * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 23/11/2014 TiÕt 29 Ngµy kiÓm tra 1/12/2014 kiÓm tra ch¬ng ii A Môc tiªu Kiến thức: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai, tính đồng biến, nghịch biến hàm số bậc nhất, tính chất cắt nhau, song song, các đờng thẳng có dạng y = ax + b Kĩ năng: Kiểm tra kĩ rút gọn biểu thức, vận dụng tính chất các đờng thẳng có dạng y = ax +b; kĩ vẽ đồ thị hàm số y = ax + b Thái độ: nghiêm túc kiểm tra, làm bài tích cực B ChuÈn bÞ - GV:đề kiểm tra - HS: giÊy kiÓm tra, thíc th¼ng, compa, m¸y tÝnh bá tói C Nội dung đề kiểm tra Ma trận đề kiểm tra Mức độ Nhận biết Chủ đề Định nghĩa, tính Nhận biết chất hàm số bậc hsố bậc Số câu Số điểm Tỉ lệ Đồ thị hàm số bậc y = ax + b 1 Số câu Số điểm Tỉ lệ Vị trí tương đối hai đường thẳng Số câu Số điểm Tỉ lệ Hệ số góc đt y = ax + b Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% Thông hiểu Biết XĐ tham số để hàm số bậc nghịch biến 1 10% Vẽ đồ thị hàm số bậc 20% Nhận biết hai đường thẳng song song 1 10% Đề bài: Trêng THCS §µ N½ng Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tìm giá trị tham số để đồ thị hàm số qua điểm 1 10% Xác định giao điểm hai đường thẳng 1 10% Tìm phương trình đường thẳng 2 20% Tổng 2 20% 40% 2 20% 2 20% (56) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Bài 1: (3 điểm) Cho hàm số y = (m - 1)x + Xác định m để : a) Hàm số đã cho đồng biến trên R b) Đồ thị hàm số qua điểm A(1; 4) c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x Bài 2: (4 điểm) a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy: (d): y = x - (d’): y = - 2x + b) Tìm toạ độ giao điểm E hai đường thẳng (d) và (d’) c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m - 2)x + m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui Bài 3: (2 điểm) Xác định hàm số y = ax + b(a 0) các trường hợp sau: a) Đồ thị hàm số là đường thẳng qua gốc tọa độ và có hệ số góc - b) Đồ thị hàm số là đường thẳng cắt trục tung điểm có tung độ -3 và qua điểm B(2; 1) Bài 4: (1 điểm) Chứng minh m thay đổi thì các đường thẳng y = (m + 4)x – m + luôn luôn qua điểm cố định Đáp án - biểu điểm Câu Bài (3đ) Bài (4đ) Đáp án a) Hàm số đã cho đồng biến khi: m - >  m > b) Vì đồ thị hàm số qua điểm A(1; 4) nên ta thay x = ; y = vào hàm số y = (m - 1)x + ta được: = (m - 1).1 +  m = c) Vì đồ thị h/số song song với đt y = 3x nên m - =  m = a) (2điểm) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mf toạ độ Oxy: - Xét hàm số y = x – + Cho x = suy y = -2 ta A(0;-2) + Cho y = suy x = ta B(2;0) Đường thẳng AB là đồ thị hàm số y = x – - Xét hàm số y = - 2x + + Cho x = suy y = ta C(0;1) 1 + Cho y = suy x = ta D( ;0) Đường thẳng CD là đồ thị hàm số y = - 2x + Vẽ đúng đồ thị các hàm số trên mf tọa độ Oxy b) Hoành độ giao điểm E hai đường thẳng (d) và (d’) là nghiệm PT: x - = - 2x +  x = Với x = suy y = - = - Vậy E(1;-1) c) Có (d) và (d’) luôn giao E(1; - 1) Để đồ thị hàm số y = (m - 2)x + m và (d), (d’) đồng qui thì m 2 m  0  m 2     1 m  (m  2).1  m 2m 1 m   Bài (2đ) a) Vì đồ thị hàm số là đường thẳng qua gốc tọa độ nên b = và có hệ số góc -2 nên a = -2 Vậy hàm số cần tìm là: y = - 2x b) Vì đồ thị hàm số là đường thẳng cắt trục tung điểm có tung độ -3 nên b = -3 Vì đồ thị hàm số qua điểm B(-2; 1) nên ta có: Trêng THCS §µ N½ng Điểm 1đ 1đ 1đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ (57) §¹i sè _ Lª §øc Hµ = a(-2) -  a = -2 0,25đ Vậy hàm số cần tìm là: y = - 2x - 0,25đ Bài Gọi điểm cố định mà đường thẳng y = (m + 4)x – m + luôn luôn 1đ qua là M(x0;y0) Ta có: y0 = mx0 +4x0 – m +6 Có nghiệm với m (x0-1)m –y0 + 4x0 +6 = Tìm điểm cố định M(1 ; 10) Ngµy so¹n 28/11/2014 Ngµy gi¶ng 6/12/2014 Ch¬ng III hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn TiÕt 30 ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn A Môc tiªu KiÕn thøc: - HS nắm đợc khái niệm phơng trình bậc hai ẩn và nghiệm nó - HS hiểu đợc tập nghiệm phơng trình bậc hai ẩn và biểu diễn hình học Kĩ năng: Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đờng thẳng biểu diễn tập nghiệm cña ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn Thái độ: nghiêm túc học tập, tích cực hoạt động B ChuÈn bÞ - GV: B¶ng phô ghi bµi tËp vµ c©u hái - HS: Thíc th¼ng, phÊn mµu *Phơng pháp: tự học, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò (kh«ng) Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu nội dung chơng III (5ph) + GV nªu vÝ dô vÒ BT gµ vµ chã lËp nªn ph¬ng tr×nh: Bµi to¸n: x + y = 36 vµ 2x + 4y = 100 - KÝ hiÖu sè gµ lµ x, sè chã lµ y - HS nghe vµ quan s¸t GV tr×nh bµy - Ta cã: x + y = 36 vµ + §ã lµ c¸c vÝ dô vÒ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn sè 2x + 4y = 100 lµ c¸c ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai  giíi thiÖu ch¬ng III Èn - Theo dâi môc lôc Hoạt động 2: Khái niệm phơng trình bậc hai ẩn (15ph) + GV giíi thiÖu §N ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn /sgk.tr15 §Þnh nghÜa: - HS nghe vµ ghi bµi Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn x + Trong c¸c p/tr×nh sau, ®©u lµ p/tr×nh bËc nhÊt hai Èn : vµ y lµ hÖ thøc cã d¹ng: a) 4x – 0,5y = 0; b) 3x2 + x = ax + by = c (1), đó a, b, c c) 0x + 8y = ; d) –7x + 0y = là các số đã biết (a ≠ b ≠ Trêng THCS §µ N½ng (58) §¹i sè _ Lª §øc Hµ e) 0x + 0y = 0; g) x + y – z = 0) - Quan sát, hoạt động nhóm, chỗ trả lời miệng: a, c, d là Ví dụ1: a) 4x – 0,5y = c¸c p/tr×nh bËc nhÊt hai Èn + GV: xÐt p/tr×nh x + y = 36, ta thÊy x = 2, y = 34 th× VT = b) 0x + 8y = VP c) – 7x + 0y = + GV: Ta nãi cÆp sè x = 2, y = 34 lµ nghiÖm cña p/tr×nh trªn * Trong ph¬ng tr×nh (1), nÕu gi¸ + GV nêu cách xác định cặp số có là nghiệm phơng trị vế trái x = x0 và y = y0 tr×nh bËc nhÊt hai Èn hay kh«ng vế phải thì cặp số (x0,y0) đợc gäi lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh (1) VÝ dô 2: - Gi¶i thÝch Chó ý + Cho HS lµm ?1 ?1 - HS lµm ?1 a) CÆp sè (1;1) lµ nghiÖm cña ph+ Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy ¬ng tr×nh a) CÆp sè (1;1) lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh 2x – y=1 v× 2.1 – = 2x – y=1 v× 2.1 – = b) CÆp sè (0,5;0) lµ nghiÖm cña b) CÆp sè (0,5;0) lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh 2x – y=1 v× ph¬ng tr×nh 2x – y=1 2.0,5 – = v× 2.0,5 – = ?2 Nªu nhËn xÐt vÒ sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh 2x – y = + Cho HS lµm ?2 - HS: Ph¬ng tr×nh 2x – y =1 cã v« sè nghiÖm + GV nêu cách biến đổi giống nh phơng trình bËc nhÊt Èn + Cho HS nªu kÕt luËn ?2 Hoạt động 3: Tập nghiệm phơng trình bậc hai ẩn + GV nêu cách biến đổi phơng trình bậc hai ẩn dạng Xét phơng trình: hµm sè bËc nhÊt 2x – y= - HS chú ý quan sát và biến đổi theo Ta cã: 2x – y=1 + Cho HS lµm ?3 <=>y = 2x -1 - HS làm ?3 , lên bảng điền vào bảng GV đã treo trên bảng ?3 §iÒn vµo b¶ng sau vµ viÕt - ViÕt nghiÖm cña PT nghiÖm cña ph¬ng tr×nh trªn (-1;-3); (0;-1); (0,5;0); (1;1); (2;3); (2,5;4) x -1 0,5 2,5 + GV nªu lªn tËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn díi y=2x-1 d¹ng tæng qu¸t cña ph¬ng tr×nh nµy - HS quan sát GV làm các ví dụ để viết nghiệm tổng quát Ví dụ: ph¬ng tr×nh Mét c¸ch tæng qu¸t(sgk) + GV nêu cách biểu diễn tập nghiệm thông qua đờng thẳng 1) + Cho HS đọc tổng quát SGK 2) - HS đọc tổng quát + GV nhÊn m¹nh l¹i c¸ch t×m tËp nghiÖm nµy - HS nghe GV giải thích cách xác định dạng tổng quát này Hoạt động 4: Củng cố + Cho HS nh¾c l¹i vÒ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn vµ c¸ch t×m nghiÖm cña ph¬ng tr×nh nµy + Cho HS lµm bµi tËp: Bµi tËp 1/Tr7 a) Ph¬ng tr×nh 5x + 4y = cã nghiÖm lµ: (0;2); (4; -3) b) Ph¬ng tr×nh 3x + 5y = -3 cã nghiÖm lµ: (-1;0); (4; -3) Bµi tËp 2/Tr7 (Chia líp thµnh nhãm lµm b¶ng nhãm) C¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi Híng dÉn vÒ nhµ - Học thuộc các khái niệm đã học - Làm bài tập 2/T7 (phần vẽ các đờng thẳng); bài 3/ T7 GV hớng dẫn HS làm bài * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Trêng THCS §µ N½ng (59) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Ngµy so¹n / / 20 Ngµy gi¶ng TiÕt 31 hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn A Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm nghiÖm cña hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - Ph¬ng ph¸p minh häa h×nh häc tËp nghiÖm cña hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - Khái niệm hệ hai phơng trình tơng đơng KÜ n¨ng: - NhËn biÕt hÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - §o¸n nhËn sè nghiÖm cña HPT Thái độ: nghiêm túc học toán, tích cực hoạt động nhóm B ChuÈn bÞ - GV: b¶ng phô - HS:b¶ng nhãm * Phơng pháp: tự học, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò (5ph) C©u hái: Cho ph¬ng tr×nh 2x + y = (1) vµ x – 2y = (2) CÆp sè nµo lµ nghiÖm cña (1) vµ (2): A/ (2; -1) B/(1;1) C/(2;-1) D/ (0;1) - GV gọi HS trả lời và đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khái niệm hệ hai phơng trình bậc hai ẩn + GV giíi thiÖu vÒ ph¬ng tr×nh dùa vµo bµi KTBC XÐt ph¬ng tr×nh 2x + y=3 - HS nghe vµ lµm theo vµ x – 2y = ?1 Ta nãi r»ng cÆp sè (2;-1) lµ mét + Cho HS tr¶ lêi ?1 dùa vµo bµi KTBC 2 x  y 3  - HS tr¶ lêi nghiÖm cña hÖ :  x  y 4 Tæng qu¸t: ¿ + GV kh¸i qu¸t lªn hÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn ax+ by=c + GV nªu d¹ng tæng qu¸t (I) a ' x +b ' y=c ' - HS tù ghi vë ¿{ ¿ Nếu hai phơng trình đó có chung nghiệm (x0;y0) thì (x0;y0) đợc gọi là nghiÖm cña hÖ (I) NÕu hai ph¬ng tr×nh kh«ng cã nghiÖm chung th× ta nãi hÖ v« nghiÖm + GV nªu nghiÖm cña hÖ Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh lµ t×m tÊt c¶ c¸c nghiÖm cña nã Hoạt động 2: Minh họa hình học tập nghiệm hệ hai phơng trình bậc hai ẩn + Cho HS lµm ?2 ?2 T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (…) c¸c c©u sau - HS tr¶ lêi c©u hái + Gọi HS đọc câu trả lời + GV nhÊn m¹nh vµ nªu lªn tËp nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - HS nghe gi¸o viªn giíi thiÖu vµ ghi nhí + Cho HS quan s¸t VD1 Trêng THCS §µ N½ng (60) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - HS quan s¸t VD vµ theo dâi h×nh vÏ ¿ x + y=3 + GV giíi thiÖu th«ng qua h×nh vÏ VÝ dô XÐt hÖ sau: x − y =0 + GV tiÕp tôc giíi thiÖu VD2 vµ VD3 ¿{ - HS nghiªn cøu VD vµ VD ¿ + Ta dựa vào sở nào để biết đợc nghiệm hệ? - HS tr¶ lêi c©u hái ¿ + Cho HS tr¶ lêi ?3 x −2 y=6 - HS lµm ?3 VÝ dô XÐt hÖ sau: x − y=3 + Cho HS đọc tổng quát ¿{ - HS đọc tổng quát ¿ VÝ dô 3: XÐt hÖ sau: + Cho HS đọc chú ý ¿ - HS đọc chú ý x − y=3 −2 x+ y=−3 ¿{ ¿ ?3 HÖ ph¬ng tr×nh vÝ dô cã bao nhiªu nghiÖm? Mét c¸ch tæng qu¸t (sgk) Chó ý: Hoạt động 3: Hệ phơng trình tơng đơng + GV giới thiệu định nghĩa hệ phơng trình tơng đ- Định nghĩa: ¬ng VÝ dô: - HS nghe và ghi định nghĩa hệ phơng trình tơng đơng 2x  y 1 2x  y 1 + Cho HS thấy điều đó thông qua ví dụ   x  2y   x  y 0 Hoạt động 4: Củng cố + Nh¾c l¹i vÒ hÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn? TËp nghiệm hệ? Thế nào là hai hệ phơng trình tơng đơng? - HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc + Bµi tËp 4: Chia líp thµnh nhãm N1: HÖ cã nghiÖm N2: HÖ v« nghiÖm v× N3: HÖ cã mét nghiÖm nhÊt v× 1 nhÊt v× -2  vµ  − =− 2 N4: HÖ v« sè nghiÖm v×: = vµ -3 = -3 − ≠ Híng dÉn vÒ nhµ - Học kĩ các kiến thức đã học tiết học hôm Làm các bài tập 5; 6/T11-SGK - GV híng dÉn HS bµi * rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 6/12/2014 TiÕt 32 Ngµy gi¶ng 13/12/2014 luyÖn tËp A Môc tiªu KiÕn thøc: - Kh¸i niÖm nghiÖm cña hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - Ph¬ng ph¸p minh häa h×nh häc tËp nghiÖm cña hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - Khái niệm hệ hai phơng trình tơng đơng KÜ n¨ng: Trêng THCS §µ N½ng (61) §¹i sè _ Lª §øc Hµ - Rèn luyện kĩ viết nghiệm tổng quát phơng trình bậc hai ẩn và vẽ đờng thẳng biÓu diÔn tËp nghiÖm cña c¸c ph¬ng tr×nh - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®o¸n nhËn (b»ng ph¬ng ph¸p h×nh häc) sè nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - Tìm tập nghiệm các hệ đã cho cách vẽ hình và biết thử lại để khẳng định kết Thái độ: nghiêm túc học toán, tích cực hoạt động nhóm B ChuÈn bÞ - GV: b¶ng phô - HS: b¶ng nhãm * Phơng pháp: tự học, hoạt động nhóm C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò (5ph) C©u hái: + HS1: Mét hÖ h¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã thÓ cã bao nhiªu nghiÖm, mçi trêng hîp øng víi vị trí tơng đối nào hai đờng thẳng Ch÷a bµi tËp (a,b)/SBT + HS2: Ch÷a bµi tËp (b) tr11 SGK - GV gọi HS trả lời, làm bài và đánh giá cho điểm Bµi míi: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Luyện tập (33 phút) Hai HS lªn b¶ng Bµi tr12 SGK (b¶ng phô) GV yªu cÇu hai HS lªn b¶ng, mçi HS t×m HS1: Ph¬ng tr×nh 2x + y = (3) nghiÖm tæng qu¸t cña mét PT ¿ HS2: Ph¬ng tr×nh 3x + 2y = (4) NghiÖm tæng qu¸t ¿ x ∈R y=− x+ 2 ¿{ ¿ nghiÖm tæng qu¸t x ∈R y=− x +4 ¿{ ¿ HS còng cã thÓ viÕt nghiÖm tæng qu¸t lµ y R, råi biÓu thÞ x theo y GV yêu cầu HS lên vẽ đờng thẳng biểu diễn Hai đờng thẳng cắt M (3; 2) tËp nghiÖm cña hai ph¬ng tr×nh cïng hệ toạ độ xác định nghiệm chung chóng HS hoạt động theo nhóm B¶ng nhãm GV: CÆp sè (3; -2) chÝnh lµ nghiÖm nhÊt cña hÖ ph¬ng tr×nh ¿ Hai đờng thẳng cắt M (2; 1) x + y=4 (3) x+2 y=5 (4) ¿{ ¿ Bµi tr12 SGK GV yêu cầu HS hoạt động nhóm Nöa líp lµm c©u a Nöa líp lµm c©u b HS vÏ h×nh, c¶ líp vÏ vµo vë y O -3 Trêng THCS §µ N½ng M x (62) x §¹i sè _ Lª §øc Hµ Yêu cầu HS vẽ hình lên bảng lớp vẽ vào Hai đờng thẳng cắt P (-4; 2) vë ¿ x+ y=2 a) (I) x+3=2 ¿{ ¿ (I)  - PhÇn b vÒ nhµ gi¶i t¬ng tù O -4 Bµi 9a tr12 SGK Đoán nhận số nghiệm hệ phơng trình HS biến đổi ¿ sau, gi¶i thÝch v× P y GV cho các nhóm HS hoạt động khoảng phút thì dừng lại, mời đại diện nhóm HS lên tr×nh bµy y=− x +2(1) y=− x+ (2) ¿{ ¿ (1) vµ (2) cã a = a’, b  b’ => HÖ (I) v« nghiÖm Bµi 10 (a) tr12 SGK HS lµm bµi vµo vë §o¸n nhËn sè nghiÖm cña mçi hÖ ph¬ng tr×nh Mét HS lªn b¶ng thùc hiÖn sau, gi¶i thÝch v× ¿ ¿ x −4 y=2 a) (II) −2 x+ y =−1 ¿{ ¿ x −4 y=2 −2 x+ y =−1 ⇔ ¿ y =x − y=x − ¿{ ¿ => HÖ (I) cã v« sè nghiÖm NghiÖm tæng qu¸t cña hÖ ph¬ng tr×nh lµ: ¿ x∈ R y=x − ¿{ ¿ Híng dÉn vÒ nhµ (2 phót) - Nắm vững kết luận mối liên hệ các số để hệ phơng trình có nghiệm nhất, vô nghiÖm, v« sè nghiÖm (kÕt luËn cña bµi 11 SBT võa nªu) - Bµi tËp vÒ nhµ sè 10, 12, 13 tr5, SBT - §äc bµi Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p thÕ *rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: Ngµy so¹n 7/12/2014 TiÕt 33 Ngµy gi¶ng 15/12/2014 «n tËp häc k× i A Môc tiªu KiÕn thøc : HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng I, ch¬ng II, gióp häc sinh hiÓu s©u hơn, nhớ lâu các khái niệm hàm số, biến số, đồ thị hàm số, khái niệm hàm số bậc y = ax + b, tính động biến, nghịch biến hàm số bậc , các phép toán trên thức Trêng THCS §µ N½ng (63) §¹i sè _ Lª §øc Hµ bậc hai Mặt khác giúp học sinh nhớ lại các điều kiện hai đờng thẳng cắt nhau, song song với nhau, trïng Kỹ : Học sinh vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc ; xác định đợc góc đờng thẳng y = ax+ b và trục Ox; xác định đợc hàm số y = ax + b thoả mãn vài điều kiện nào đó (thông qua việc xác định các hệ số a, b) Có kỹ vận dụng các phép toán trên théc bậc hai vµo c¸c bµi tËp cô thÓ Thái độ: nghiêm túc tong học tập, có ý thức tự giác học tập B ChuÈn bÞ - GV: chuÈn bÞ tríc c¸c b¶ng phô viÕt bµi tËp, b¶ng tæng kÕt ch¬ng II - HS: tr¶ lêi c©u hái «n tËp ch¬ng vµ néi dung kiÕn thøc cÇn nhí C Néi dung bµi häc ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò (kh«ng kiÓm tra) Bµi míi: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động Ôn tập lý thuyết + GV cho HS lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp ch¬ng I vµ ch¬ng II - HS tr¶ lêi c©u hái, + Híng dÉn HS tãm t¾t l¹i c¸c kiÕn thøc cÇn nhí cña ch¬ng theo SGK - LÇn lît tr¶ lêi c©u hái Hoạt động 2: Nhắc lại các dạng bài tập chơng I + Nh¾c l¹i c¸c d¹ng bµi tËp c¬ b¶n cña ch¬ng I ? + Ch÷a bµi 73 / 40 - SGK - 1HS tr¶ lêi c©u hái, HS ë díi cïng nghe vµ nhËn Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau : xÐt a)  9a   12a  4a t¹i a=-9 + Hãy nhắc lại cách làm các dạng bài đó ? - HS lµm viÖc theo yªu cÇu cña GV 3  a    2a  3  a   2a Víi a = -9 ta cã :          9  15  + GV cho HS lµm bµi tËp 73/sgk 3m - 3HS lªn b¶ng lµm bµi 73 b)1  m  4m  - NhËn xÐt, ch÷a bµi m T¹i m = 1,5 ta cã : 3m m  4m  m 1  3m (m  2) 3m 1  m   m 1  3m (m  2) 1 Trêng THCS §µ N½ng (64) §¹i sè _ Lª §øc Hµ + Khi giải các bài tập này ta đã dùng các kiến thức Tại m =1,5 ta có : 1− 1,5=−3,5 g×? c ¿ √1 −10 a+25 a − a t¹i a=√ - D¹ng bµi rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ¿ - D¹ng bµi t×m x ¿ 1− a −4 a=1− a ;(a ≤ 0,2) - D¹ng bµi ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö a −1 − a=a −1 ;( a>0,2) ¿ √1 −10 a+ 25 a2 − a |1 −5 a|−4 a + C¸c kiÕn thøc ( trôc c¨n thøc, khai ph¬ng mét ¿{ tích … có đợc sử dụng bài này không ? VËy víi a=√ , ta cã :Gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ √ 2− + Ch÷a bµi 75/sgk Chứng minh các đẳng thức sau: 2 3 216  a)    1,5     Biến đổi vế trái ta có : 2 3 216      8  + Cho HS ch÷a bµi 75/sgk - HS ë díi cïng lµm vµ nhËn xÐt - HS lªn b¶ng lµm bµi 75 + Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi + NhËn xÐt ch÷a bµi - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi      6     21      Hoạt động Chữa các bài tập chơng II + GV cho HS lµm c¸c bµi tËp phÇn «n tËp ch¬ng + Ch÷a bµi 33 tr 61/ sgk II Hµm sè y = 2x+(3+m) c¾t hµm sè y=3x+(5- HS lµm bµi m) t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung vµ chØ : + Gäi HS lªn b¶ng lÇn lît lµm c¸c bµi tËp 32, 33, 3+ m = 5- m m =1 34, 35/sgk Vậy với m = thì hai đờng thẳng cắt - HS lªn b¶ng ch÷a bµi t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung + Ch÷a bµi 34 tr 61/sgk + Điều kiện xác định hàm số bậc y = ax + b? Đờng thẳng y = (a-1)x +2và đờng thẳng y = - §iÒu kiÖn: a  ( 3-a)x + song song víi vµ chØ + Nêu điều kiện hai đờng thẳng cắt nhau, song : a-1 = 3-a  a = song vµ trïng nhau? + Ch÷a bµi 35 tr 61/sgk - HS nªu ®iÒu kiÖn Hai đờng thẳng y = kx+(m-2) và y= (5-k)x + (4-m) trïng vµ chØ k=5-k vµ m-2 = 4-m  k=2,5 vµ m =3 + GV cho HS nhận xét và chốt lại cách giải dạng Vậy với k= 2.5 và m =3 thì hai đờng thẳng bµi đã cho trùng - HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi - Rót c¸ch lµm bµi Híng dÉn vÒ nhµ - Ôn tập toàn kiến thức chơng I, II và các bài tập đã chữa *rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: TiÕt 34-35 kiÓm tra häc k× i (Theo đề PGD) Trêng THCS §µ N½ng (65) §¹i sè _ Lª §øc Hµ Trêng THCS §µ N½ng (66)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Dai 9 HKI, Giao an Dai 9 HKI