0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

62 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  HOÀNG VƢƠNG LÂM TÙNG CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CƠNG MÃ SỐ : 01 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: PGS-TS PHẠM VĂN LIÊN HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) HOÀNG VƢƠNG LÂM TÙNG MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƢƠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 1.1 Khái quát giáo dục vai trò giáo dục phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng .9 1.1.1 Khái quát giáo dục 1.1.2 Vai trò giáo dục phát triển kinh tế - xã hội 10 1.2 Chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho nghiệp giáo dục 12 1.2.1 Khái niệm chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục 12 1.2.2 Đặc điểm chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục 12 1.2.3 Vai trò chi ngân sách nhà nước với nghiệp giáo dục phổ thông 13 1.2.4 Nội dung chi NSNN cho nghiệp giáo dục 14 1.3 Quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cho nghiệp giáo dục 15 1.3.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên 15 1.3.2 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 23 2.1 Khái quát số nét thành phố Hà Nội công tác giáo dục thành phố 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 24 2.2 Khái quát giáo dục thành phố Hà Nội 24 2.2.1 Hệ thống sở giáo dục công lập địa bàn thành phố Hà Nội .24 2.2.2 Mơ hình phân cấp chi ngân sách cho giáo dục thành phố Hà Nội .26 2.2.3 Tổ chức máy quản lý chi ngân sách cho nghiệp giáo dục thành phố Hà Nội .29 2.3 Chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục 30 2.3.1 Tình hình chi NSNN cho giáo dục 30 2.3.2 Cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho giáo dục …………………………….33 2.4 Tình hình quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục 34 2.4.1 Quản lý theo nhóm mục chi 34 2.4.2 Quản lý theo chu trình ngân sách……………………………………… 37 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục 42 2.5.1 Kết đạt 42 2.5.2 Tồn nguyên nhân 44 CHƢƠNG 49 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁN LÝ 49 CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 49 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 49 3.1 Mục tiêu quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục Hà Nội .49 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục 51 3.2.1 Xây dựng cấu chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục hợp lý, hiệu 52 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán quan 53 3.2.3 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự tốn ………………………………….54 3.2.4 Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khoản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục ……………………………………………………………………….55 3.2.5 Nâng cao chất lượng cán làm công tác tài kế tốn đơn vị, sở giáo dục 56 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc KTXH : Kinh tế xã hội NSNN : Ngân sách nhà nƣớc TC – KH: Tài Chính - Kế hoạch UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG TT Số hiệu Bảng 2.1 Quy mô phát triển trƣờng học Hà Nội 25 Bảng 2.2 Số lƣợng trƣờng công lập địa bàn 25 Tên bảng Trang thành phố Hà Nội Bảng 2.3 Tình hình chi NSNN cho giáo dục địa bàn 30 thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.4 Nguồn vốn chi thuờng xuyên cho giáo dục 31 Bảng 2.5 Mức học phí áp dụng từ năm 2019 32 Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục phân theo cấp Bảng 2.6 học 34 Bảng 2.7 Chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục theo 35 nhóm mục chi LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Cùng với đổi chung đất nƣớc thực chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc, năm qua quản lý ngân sách nhà nƣớc có đổi mới, cải cách đạt đƣợc kết quan trọng, đặc biệt từ Luật Ngân sách nhà nƣớc đƣợc Quốc hội thơng qua có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 với mục tiêu ý nghĩa quan trọng việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nƣớc, phát triển kinh tế xã hội, tăng cƣờng tiềm lực tài chính, xây dựng ngân sách lành mạnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu thực mục tiêu kinh tế xã hội Sự nghiệp giáo dục nhà nƣớc có vai trị đặc biệt quan trọng trình phát triển kinh tế quốc gia Giáo dục tảng văn hóa, sở hình thành nhân cách, phẩm chất ý thức cá nhân xã hội Nhân tố định thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế ngƣời Chính phải đầu tƣ cho ngƣời từ sinh ra, giai đoạn tảng quan trọng tạo lập cho ngƣời chất lƣợng để chuẩn bị lực lƣợng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc Chính tầm quan trọng giáo dục khoản chi NSNN cho giáo dục đƣợc đặc biệt coi trọng Hàng năm, nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc chi cho giáo dục chiếm tỷ trọng lớn Tuy nhiên thực tế phát sinh khoản chi khơng phải nhỏ không đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu ngành giáo dục nhƣ mua sắm đồ dùng, trang thiết bị dạy học, tiền lƣơng chi trả cho cán công nhân viên… tƣơng lai phải hƣớng tới cắt giảm khoản chi thƣờng xuyên để tăng cƣờng cho khoản chi đầu tƣ phát triển Để tạo đà cho bƣớc ngành giáo dục, bên cạnh khoản chi ngân sách cần phải có biện pháp thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tƣ cho giáo dục, đồng thời phải tăng cƣờng công tác quản lý nguồn vốn này, tránh tình trạng sử dụng lãng phí hiệu Trên phạm vi thành phố Hà Nội, thủ đô nƣớc Việt Nam việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu khoản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo lại có ý nghĩa quan trọng yêu cầu đặt cho địa phƣơng giai đoạn Do đó, cơng tác quản lý chi ngân sách cho nghiệp giáo dục, đào tạo huyện cần đƣợc thực chặt chẽ theo pháp luật, khoa học, phù hợp với điều kiện khả cân đối ngân sách địa phƣơng Xuất phát từ thực tế nên tơi định chọn đề tài: “Quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục thành phố Hà Nội ” làm nội dung nghiên cứu nhƣ hoàn thành luận văn tốt nghiệp cuối khóa Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 2.1 Mục đích nghiên cứu luận văn Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục phổ thông địa bàn Thành phố Hà Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu cần thực tốt nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lí luận chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục - Đi sâu phân tích, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019 để thấy đƣợc kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục Thành phố Hà Nội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận chung thực tiễn quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nội dung: Thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục phổ thông địa bànThành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2019 Phạm vi không gian: Chi thƣờng xuyên cho giáo dục phổ thông địa bànThành phố Hà Nội Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục Hà Nội giai đoạn 2017 – 2019 Phƣơng pháp nghiên cứu cách thức thu thập, phân tích liệu - Phƣơng pháp thực nghiệm thông qua quan sát, vấn trực tiếp: Quan sát, học hỏi, tìm hiểu rõ qui trình, nghiệp vụ liên quan tới tính tốn dự tốn, lập báo cáo toán, thực chi thƣờng xuyên đơn vị; Hỏi, vấn cán đơn vị điểm chƣa rõ vấn đề liên quan; - Phƣơng pháp thu thập tài liệu: Qua trình thực tập Sở TC Hà Nội thu thập đƣợc tài liệu liên quan đến quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục Cụ thể nhƣ tài liệu dự toán, toán thu nƣớc năm từ năm 2017 đến năm 2019; - Phƣơng pháp đối chiếu – so sánh: Đối chiếu so sánh số liệu qua năm số dự toán, toán, qui chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công… tài liệu thu thập đƣợc, từ so sánh thay đổi, để đƣa nhận định tình hình quản lý quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục Thành phố Hà Nội; - Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp: Thu thập tồn tài liệu liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, phân loại để sử dụng, phân tích thay đổi Phân tích tổng hợp thơng tin, tài liệu số liệu thu thập đƣợc, tìm đƣợc nguyên nhân, rút kết luận từ việc thống kê, so sánh, vấn Từ phân tích tổng hợp có đƣợc, rút giải pháp nhằm khắc phục hạn chế đơn vị Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn đƣợc kết cấu thành 03 chƣơng Chương 1: Chi quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục phổ thông địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3:Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục phổ thông địa bàn thành phố Hà Nội dục đơn vị dự toán lập chưa cao Báo cáo toán theo mục lục NSNN thông qua đối chiếu đơn vị sử dụng ngân sách với Kho bạc Nhà nƣớc, quan tài với Kho bạc Nhà nƣớc đồng cấp ch đối chiếu theo hợp mục, chƣa chi tiết đến mục, tiểu mục nên việc điều ch nh kinh phí thƣờng diễn vào thời điểm cuối năm, thời gian ch nh lý tốn Điều ảnh hƣởng khơng nhỏ đến việc tổng hợp tốn chi NSNN tồn thành phố để trình HĐND thành phố phê duyệt tốn năm địa phƣơng Ngoài ra, số lƣợng đơn vị, sở giáo dục đƣợc duyệt y tốn cịn hạn chế, chủ yếu dùng lại khâu tổng hợp báo cáo toán *Nguyên nhân Bên cạnh nguyên nhân khách quan nhƣ số lƣợng đơn vị quản lý lớn, đa dạng; hệ thống văn chế độ thƣờng xun thay đổi …cịn có ngun nhân chủ quan nhƣ : - Thứ nhất: Mơ hình phân cấp quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục chưa thể rõ vai trò quản lý sở giáo dục đào tạo phòng giáo dục đào tạo huyện Mơ hình phân cấp quản lý chi ngân sách cho giáo dục mà thành phố áp dụng, bên cạnh kết đạt đƣợc cịn tồn điểm hạn chế việc lập dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách hàng năm, đơn v ị trực tiếp làm việc với sở Tài phịng TC – KH huyện để nhận hƣớng dẫn lập dự toán, chịu trách nhiệm quản lý chun mơn nắm bắt tình hình hoạt động ngành giáo dục sở Giáo dục đào tạo hầu nhƣ khơng tham gia vào trình Dẫn đến cân đối nhiệm vụ phải thực nguồn tài cần đáp ứng, thiếu đồng quản lý chi ngân sách cho giáo dục thành phố - Thứ hai: Thay đổi chế độ kế tốn hành nghiệp Giai đoạn năm 2017 đến 2019 chia làm hai giai đoạn với việc áp dụng hai chế độ kế tốn hành nghiệp khác Từ 01/01/2018 thực chế độ 46 kế tốn hành nghiệp theo thông tƣ 107/2017/TT-BTC hƣớng dẫn chế độ kế tốn hành nghiệp Bộ Tài ban hành thay thông tƣ 185/2010/TT-BTC hƣớng dẫn sửa đổi chế độ kế tốn hành nghiệp kèm theo Quyết định 19/QĐ-BTC điều gây khó khăn thay đổi cách hạch toán kế toán, lập báo cáo tài báo cáo tốn ngân sách - Thứ ba: Tin học hố quản lý tài địa bàn thành phố chưa triển khai đồng Áp dụng tin học quản lý tài yêu cầu cần thiết nhằm giảm bớt thủ tục hành cho đơn vị dự tốn, hạn chế chế độ báo cáo giấy tờ, tạo điều kiện cho quan quản lý việc khai thác liệu phục vụ cho công việc quản lý đƣợc kịp thời Hiện nay, việc nối mạng Sở Tài Kho bạc Nhà nƣớc thành phố đƣợc triển khai nhƣng ch phục vụ tốt cho việc khai thác liệu thu ngân sách nhà nƣớc Việc khai thác liệu tổng hợp chi thƣờng xuyên NSNN nói chung, chi ngành giáo dục nói riêng Sở Tài gặp nhiều khó khăn tính phức tạp khoản chi, trình độ ngƣời làm kế toán Kho bạc Nhà nƣớc chƣa cao nên nhiều khoản chi kho bạc nhà nƣớc hạch toán nhầm mục, tiểu mục, nhiều khoản chi tạm ứng lại hoạch toán vào chi NSNN Việc nối mạng máy tính Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nƣớc thành phố với Kho bạc huyện đến hầu hết chƣa đƣợc triển khai Việc tổng hợp số liệu mang tính thủ cơng, nhiều thời gian thƣờng thiếu xác - Thứ tư: Cán tài đơn vị thiếu số lượng, yếu chất lượng Con ngƣời chủ thể trình quản lý Hiệu quản lý chi NSNN phụ thuộc nhiều vào trình độ đạo đức nghề nghiệp ngƣời tham gia quản lý tài đƣợc bố trí phịng ban thuộc sở nhƣ phòng nghiệp vụ huyện Hiện nay, trình độ chun mơn nhiều cán tài đơn vị sở kế toán trƣờng học chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý tài Theo báo cáo Sở Giáo dục 47 đào tạo, toàn thành phố thiếu khoảng 1.280 nhân viên có chun mơn kế tốn; chủ yếu khối giáo dục tiểu học trƣờng mầm non công lập Một số trƣờng giao cơng tác kế tốn cho số giáo viên cao tuổi giáo viên yếu trình độ chuyên môn đảm nhận, số trƣờng cán làm nhiệm vụ kiêm nhiệm Trong số cán kế toán trƣờng học, ch có khoảng 72% cán đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác tài 28% cán cịn lại ch có khả thực nghiệp vụ tài kế tốn đơn giản Bên cạnh đó, nhiều cán kế tốn trƣờng học khơng có khả sử dụng phần mềm quản lý tài hành nghiệp vào cơng tác kế tốn Cơng tác kế tốn tài thực thủ cơng, cơng tác lƣu trữ hồ sơ hạn chế làm cho công tác kiểm tra đơn vị nhiều thời gian - Thứ năm : Giá thị trường , hàng hóa dịch vụ thường xuyên biến động Do dự toán từ đầu năm chƣa dự báo đƣợc hết hoàn toàn biến động giá hàng hóa, dịch vụ thay đổi năm dẫn đến tình trạng có chênh lệch dự tốn so với thực tế 48 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục Hà Nội * Mục tiêu chung Tiếp tục phát triển nghiệp giáo dục thành phố theo hƣớng toàn diện vững chắc; thực tốt mục tiêu nâng cao dân trí, nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đa dạng hóa, chuẩn hóa, bƣớc đại hóa loại hình giáo dục cấp học, bậc học nhằm đáp ứng tốt nhu cầu học tập nhân dân nhu cầu nhân lực qua đào tạo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế địa phƣơng Tập trung làm chuyển biến mạnh chất lƣợng giáo dục tồn diện, dó đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh; nâng cao số lƣợng chất lƣợng học sinh đoạt giải Quốc gia, Quốc tế Tập trung xây dựng trƣờng trọng điểm chất lƣợng cao cho cấp học nhằm phát hiện, tuyển chọn, bồi dƣỡng học sinh khiếu, học sinh tài sở thực nhiệm vụ giáo dục toàn diện Đảm bảo đội ngũ giáo viên đủ số lƣợng, đồng cấu, đạt trình độ chuẩn chuẩn chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu đổi mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp giáo dục Tăng cƣờng sở vật chất theo hƣớng đại hóa, chuẩn hóa, đồng hóa; đẩy mạnh kiên cố hóa trƣờng lớp, bƣớc đáp ứng đủ kinh phí, sở vật chất cho việc phát triển giáo dục mức độ cao * Nhiệm vụ chủ yếu Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ 49 sống cho học sinh; đa dạng hóa loại hình trƣờng lớp, đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời học tập; trì, củng cố thành phổ cập giáo dục, Nâng cao chất lƣợng giáo dục đại trà, đồng thời trọng giáo dục mũi nhon, tăng số lƣợng học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia quốc tế Xây dựng nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Huy động nguồn lực để xây dựng sở vật chất, trƣờng chuẩn Quốc gia theo hƣớng chuẩn hóa, đồng bƣớc đại Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy học tập; nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng * Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể Thứ nhất: Tiếp tục phát triển quy mô giáo dục , đáp ứng yêu cầu học tập lứa tuổi, tầng lớp dân cƣ Ch tiêu đặt : - Đối với giáo dục mầm non: Phấn đấu đến năm 2025 huy động 60% trẻ em độ tuổi vào nhà trẻ, 98% trẻ em độ tuổi vào mẫu giáo, trẻ tuổi đạt 100%; giảm tỷ lệ suy dinh dƣỡng xuống dƣới 20% Nâng cao chất lƣợng giáo viên: năm 2020 có 100% đạt chuẩn 2025 có 50% chuẩn Hàng năm dành 10% tổng chi ngân sách nhà nƣớc giáo dục cho giáo dục mầm non theo Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ Quy hoạch xếp trƣờng mầm non, trƣờng có 1- điểm đủ diện tích đạt chuẩn phổ cập cho trẻ tuổi vào năm 2020 - Đối với giáo dục tiểu học: Tiếp tục nâng cao chất lƣợng phổ cập tiểu học độ tuổi 100% trẻ tuổi vào lớp 1; 100% học sinh đƣợc học đủ 10 buổi/tuần, 20% bán trú; 100% học sinh từ lớp đƣợc học Tiếng Anh 50% học tin học; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ 2, 100% số trƣờng đạt chuẩn quốc gia mức độ 50% số trƣờng đạt chuẩn quốc gia mức độ T lệ giáo viên chuẩn đạt 95% - Đối với trung học sở: Tiếp tục nâng cao chất lƣợng phổ cập THCS, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội nhân 50 dân đóng góp kinh phí xây dựng trƣờng THCS đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 có 80% trƣờng đạt chuẩn 100% học sinh hồn thành chƣơng trình tiểu học vào lớp 6; 80% trƣờng đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ giáo viên chuẩn đạt 70% - Đối với trung học phổ thông: Tập trung đầu tƣ sở vật chất, nâng cao chất lƣợng dạy học Trƣờng THPT chuyên để hàng năm có nhiều học sinh thành phố đạt giải quốc gia, quốc tế Tiếp tục mở rộng quy mô tất trƣờng THPT để tăng số học sinh tốt nghiệp THCS đƣợc học THPT Trên 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc THPT học nghề; 50% trƣờng đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ giáo viên chuẩn đạt 30% - Đối với giáo dục thƣờng xuyên: Nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt động TTGDTX trung tâm học tập cộng đồng Phấn đấu 100% cán xã, phƣờng, quận, huyện đƣợc học tập bồi dƣỡng kiến thức quản lý, pháp luật, kinh tế, 100% cán công chức tham gia, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, 85% ngƣời lao động đƣợc hƣởng thụ chƣơng trình bồi dƣõng để nâng cao hiểu biết ứng dụng lao động đời sống Thứ hai: Tăng cƣờng sở vật chất kỹ thuật, bƣớc đại hoá trang thiết bị phục vụ đổi chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp giáo dục; tập trung đầu tƣ vào thƣ viện, thiết bị dạy học Nhƣ vậy, để thực đƣợc mục tiêu, nhiệm vụ trên, hàng năm thành phố Hà Nội cần phải đầu tƣ nguồn kinh phí lớn từ chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục Vì vậy, đặt yêu cầu cấp thiết phải tăng cƣờng quản lý tài nói chung quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục nói riêng nhằm phát huy tốt hiệu đầu tƣ cho nghiệp trồng ngƣời 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục Trên quan điểm kế thừa phát huy cách thức quản lý, mơ hình quản lý đƣợc định hƣớng thực từ trƣớc, đồng thời tạo đổi nhằm nâng cao hiệu từ chi thƣờng xuyên NSNN phục vụ cho mục tiêu 51 phát triển giáo dục , phát triển kinh tế xã hội thành phố từ năm 2025, kiến nghị giải pháp tăng cƣờng quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục , là: 3.2.1 Xây dựng cấu chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục hợp lý, hiệu Cơ cấu chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục bên cạnh đảm bảo cân đối nguồn tài phù hợp với cấu giáo dục có, cịn có tác dụng điều ch nh nghiệp giáo dục phát triển theo định hƣớng Nhà nƣớc Một cấu chi hợp lý phát huy đƣợc hiệu đầu tƣ đồng vốn NSNN Trong thời gian tới, kiến nghị cấu chi thƣờng xuyên NSNN cho cấp học, bậc học theo hƣớng: + Hàng năm, thành phố cần tăng tỷ trọng chi thƣờng xuyên NSĐP cho chi tổng chi cho giáo dục để giúp thành phố có nguồn kinh phí đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề phục vụ cho trình cơng nghiệp hố - đại hố địa phƣơng + Tăng tỷ lệ chi cho giáo dục thƣờng xuyên, học tập cộng đồng Nhà nƣớc có chế độ, sách cụ thể giáo dục cộng đồng để hƣớng tới xã hội học tập + Để đáp ứng đƣợc nhu cầu giáo dục phổ thông, thời gian tới thành phố cần phải dành ƣu tiên, tăng tỷ lệ % chi giáo dục phổ thông tổng chi cho giáo dục phù hợp với quy mô phát triển dân số thành phố Trong năm tới, cần tăng đầu tƣ cho cấp học phổ thông trung học nhằm mục tiêu phổ cập theo định hƣớng phát triển giáo dục nƣớc + Hồn thiện cấu theo nhóm mục chi Cơ cấu nhóm mục chi chi thƣờng xuyên ảnh hƣởng lớn đến việc thực hoạt động thƣờng xuyên diễn sở giáo dục Nhƣ phân tích chƣơng II, giai đoạn 2017-2019 phần lớn khoản chi thƣờng xuyên liên quan đến ngƣời Phần chi cho hoạt động giảng dạy, học tập, mua sắm, sửa chữa chiếm tỷ trọng nhỏ Đứng trƣớc yêu cầu nâng 52 cao chất lƣợng giáo dục , cần phải xây dựng cấu chi theo nhóm mục chi cách hợp lý Trƣớc mắt, địa phƣơng phải dành nguồn đáp ứng đủ mức chi cho ngƣời nhằm đảm bảo điều kiện tái tạo sức lao động thầy cô giáo Đồng thời, để hạn chế đƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến làm tăng chi cho ngƣời (thừa thiếu giáo viên cấp học nay), trƣờng nên có kế hoạch rà soát, xếp lại đội ngũ giáo viên có, tinh giản biên chế giáo viên khơng đủ điều kiện sức khỏe nhƣ trình độ dạy học, tuyển giáo viên phù hợp với nhu cầu giảng dạy nhà trƣờng, tránh tƣợng tuyển dụng không phù hợp với nhu cầu, tuyển dụng quen biết, tuyển dụng phân bổ ch tiêu thi tuyển Sở Giáo dục đào tạo Nâng dần tỷ trọng chi nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất lƣợng giảng dạy học địa bàn thành phố Trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học, Sở Giáo dục đào tạo cần phải phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tƣ quan liên quan tổ chức đấu thầu cơng khai, hạn chế tình trạng bỏ thầu thấp chất lƣợng thiết bị Ngoài ra, việc mua sắm thiết bị dạy học phải dựa nhu cầu sử dụng trƣờng, tránh tƣợng số thiết bị mua khơng sử dụng dẫn tới lãng phí chi tiêu NSNN Giảm dần tỷ trọng khoản chi quản lý hành chính, kiểm sốt chặt chẽ khoản chi hội nghị, tiếp khách tránh lãng phí Hàng năm, cần tăng dần tỷ trọng kinh phí dành cho mua sắm, sửa chữa nhỏ để bƣớc khắc phục xuống cấp trƣờng sở, hƣớng tới tạo cảnh quan sƣ phạm xanh đẹp trƣờng địa bàn thành phố 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách cho nghiệp giáo dục Quy trình lập dự tốn phải đảm bảo theo quy định Luật NSNN Dự toán phải đƣợc xây dựng chi tiết, sát thực, có tính thực tiễn cao thực trở thành để quan chức phân bổ dự toán cách hợp lý Để làm đƣợc điều đó, thời gian tới cần thực số nội dung sau: 53 + Cơ quan tài yêu cầu trƣờng học trực thuộc lập dự tốn kinh phí cho đơn vị tiết đến mục chi theo mục lục NSNN sát với thực tế nhằm tăng tính khoa học cho dự toán ngân sách năm đơn vị + Cơ quan tài yêu cầu đơn vị, cở sở giáo dục phải tổng hợp vào dự toán nguồn kinh phí thu đƣợc để lại chi theo chế độ phải có báo cáo thuyết minh cụ thể tình hình sử dụng nguồn thu nghiệp năm trƣớc + Đẩy mạnh cơng khai dự tốn ngân sách cho giáo dục thông qua phƣơng tiện thông tin (trang điện tử thành phố, trang điện Sở Giáo dục đào tạo), báo cáo hội nghị ngành (giáo dục , ngành tài ) cơng khai đơn vị, sở giáo dục nhằm tạo điều kiện cho kiểm soát nội đơn vị, sở giáo dục phát huy tốt vai trị + Thực chế độ trách nhiệm, đảm bảo khoản chi đƣợc thực theo dự toán giao Đơn vị phải nhận thức đƣợc dự toán mức chi cao mà đơn vị đƣợc sử dụng năm để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao 3.2.3 Tăng cường phối hợp quan cơng tác đạo chấp hành dự tốn chi thường xuyên cho giáo dục + Cơ quan Tài chủ động nguồn kinh phí đảm bảo cấp phát kịp thời đầy đủ cho trƣờng Đồng thời chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nƣớc kiểm tra, giám sát khoản chi đảm bảo chi sách, chế độ theo dự tốn đƣợc duyệt + Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra định kỳ nhƣ đột xuất việc sử dụng kinh phí trƣờng học sau thực cấp phát kinh phí nhằm hạn chế tình trạng sử dụng sai mục đích + Cấp phát theo hình thức rút dự toán Kho bạc nhà nƣớc cần phải đƣợc tăng cƣờng phối kết hợp quan chức đơn vị thụ hƣởng ngân sách theo hƣớng: Cần sớm hoàn ch nh chƣơng trình phần mềm tin học quản lý ngân sách dùng cho quan tài để cập nhật, khai thác liệu từ quan KBNN nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sử dụng ngân sách đơn vị dự 54 toán làm sở cho việc điều hành nguồn kinh phí tổng hợp báo cáo quan chức Trong trƣờng hợp phải điều ch nh phân bổ dự toán, quan tài Kho bạc nhà nƣớc nên thẩm định xét duyệt thời gian ngắn nhằm đảm bảo hoạt động thƣờng xuyên đơn vị dự toán Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc cần phải làm đầy đủ thủ tục toán trƣớc gửi Kho bạc nhà nƣớc duyệt chi Hạn chế tình trạng nợ thủ tục, sai nội dung chi để xin điều ch nh nội dung chi vào cuối năm 3.2.4 Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khoản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục Để nâng cao hiệu cơng tác tốn, thời gian tới cần phải làm tốt số nội dung sau: Thứ nhất: Cần xác định thẩm quyền trách nhiệm xét duyệt tốn quan tài chính, trách nhiệm thủ trƣởng đơn vị: Nguyên tắc ngƣời duyệt chi sai chế độ, sai dự toán đƣợc duyệt phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật; Gắn trách nhiệm thủ trƣởng đơn vị, sở Giáo dục việc sử dụng nguồn kinh phí với nhiệm vụ giáo dục đƣợc giao Thứ hai: Báo cáo toán quý, năm phải đảm bảo đầy dủ biểu mẫu, thời gian quy định Báo báo toán cần phải phản ánh số thực chi tƣơng ứng với kế hoạch ngân sách khơng phải số dự tốn đƣợc duyệt Thứ ba: Báo cáo toán năm phải có phần giải trình (từ phía đơn vị sử dụng ngân sách, từ phía quan tài ) đánh giá xác việc thực kế hoạch hiệu đạt đƣợc từ việc sử dụng nguồn vốn chi thƣờng xuyên NSNN cấp Công việc quan trọng việc rút kinh nghiệm cho chu trình ngân sách Thứ tư: Kiên xuất toán khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu hồi giảm chi NSNN khoản chi sai chế độ Khắc phục tình trạng quan tài phát sai phạm nhƣng xử lý không dứt điểm, kéo dài thời gian duyệt y toán cho đơn vị 55 3.2.5 Nâng cao chất lượng cán làm công tác tài kế tốn đơn vị, sở giáo dục Đơn vị giáo dục quan trực tiếp sử dụng khoản kinh phí chi thƣờng xuyên NSNN đầu tƣ cho giáo dục Yêu cầu đặt đơn vị phải quản lý tiết kiệm, mục đích, chế độ khoản chi, tăng cƣờng tính tự chịu trách nhiệm Thủ trƣởng đơn vị, chủ tài khoản Để làm tốt u cầu trên, trình độ cán làm cơng tác tài đơn vị, sở giáo dục phải có lực trình độ chun mơn Thƣờng xun bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý tài nói chung, cơng tác kế tốn nói riêng cho đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn sở Tăng cƣờng bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán ngành giáo dục đặc biệt đội ngũ kế toán trƣờng Ngƣời làm công tác quản lý tài kế tốn trƣờng phải đƣợc chun mơn nghiệp vụ kế tốn tài có trình độ từ trung cấp trở lên 3.2.6 Nâng cấp, đồng hóa, ứng dung tin học quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục Áp dụng tin học quản lý tài yêu cầu cần thiết nhằm giảm bớt thủ tục hành cho đơn vị dự toán, hạn chế chế độ báo cáo giấy tờ, tạo điều kiện cho quan quản lý việc khai thác liệu phục vụ cho công việc quản lý đƣợc kịp thời - Thực đề án bƣớc nâng cấp thay đổi máy tính, thiết bị tin học phục vụ công tác quản lý chi thƣờng xuy ên NSSN cho giáo dục đơn vị Ƣu tiên đơn vị mà thiết bị sử dụng lâu, hết khấu hao nhƣng chƣa đƣợc thay - Đồng hóa phần mềm kế toán đơn bị, đƣa hệ thống chung tránh xảy sai lệch sử dụng hai phần mềm kế toán khác - Kết nối máy tính đơn vị, sở Tài Chính, kho bạc Nhà Nƣớc thành phố với kho bạc Huyện nhằm giảm bớt thời gian, tăng tính xác cơng tác tổng hợp số liệu 56 KẾT LUẬN Đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ cho ngƣời, động lực trực tiếp để phát triển kinh tế xã hội Quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục góp phần quan trọng vào việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu khoản chi NSNN phục vụ cho phát triển nghiệp giáo dục Với mục đích nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học khả thi nhằm hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn tập trung giải đƣợc nội dung sau: Hệ thống hóa đƣợc số vấn đề lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu là: khái niệm, nội dung chi thƣờng xuyên NSNN lý luận quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục giới thiệu hai mơ hình quản lý chi cho giáo dục đƣợc sử dụng nội dung quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục, mơ hình đƣợc áp dụng thành phố Hà Nội xuyên suốt ba khâu: lập dự toán, chấp hành toán Luận văn đƣa số giải pháp để tăng cƣờng công tác quản lý chi thƣờng xuyên Ngân sách đơn vị, sở giáo dục sử dụng ngân sách nhƣ: Xây dựng cấu chi thƣờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục hợp lý; Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi; Hồn thiện cơng tác chấp hành hành dự tốn; Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khoản chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục; Nâng cao chất lƣợng cán làm cơng tác tài kế toán đơn vị, sở giáo dục; Nâng cấp, đồng hóa, ứng dung tin học quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cho giáo dục Nhƣ vậy, sau thời gian thực tập viết luận văn trình bày kiến thức đƣợc học tập trƣờng kinh nghiệm tập vừa qua với mong muốn làm rõ đóng góp phần sở lý luận nhƣ thực tiễn nhằm giúp ngƣời đọc, thầy cô có nhìn rõ nét Với thời gian, hiểu biết hạn chế, tài liệu nghiên cứu chƣa nhiều, kinh nghiệm thực tế chƣa có; viết cịn nhiều thiếu sót mong quan tâm ch dẫn thầy cô giúp bổ sung thêm kiến thức để phục vụ cho công tác thực tế sau 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính( 2016, 2017, 2018), Thơng tƣ quy định tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2017, 2018, 2019 Chính phủ nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016) , Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành luật NSNN Bùi Tiến Hanh (2018) , Giáo trình Quản lý chi ngân sách Nhà nước, NXB Tài Hồng Thị Thúy Nguyệt, Đào Thị Bích Hạnh(2016), Giáo trình Lý thuyết quản lý Tài cơng, NXB Tài Quốc hội nƣớc cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) , Luật ngân sách Nhà nƣớc Sở Tài Chính Hà Nội ( 2017, 2018), Báo cáo “Tổng toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017,2018”, “Dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019” Sở Giáo dục đào tạo (2020), „Thống kê giáo dục địa bàn thành phố tính đến ngày 30/9 Hà Nội‟ Thủ tƣớng Chính phủ (2016), Quyết định 46/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên NSNN năm 2017 Thủ tƣớng Chính phủ( 2016, 2017, 2018), Quyết định việc giao dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2017, 2018, 2019 58 PHỤ LỤC Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp Mối quan hệ với - Mơ hình phân cấp quản lý Để sở giáo dục phát huy vai quan (Sở Tài chi cho giáo dục trò quản lý nhân sự, chính, Sở Giáo dục đào chƣa thể rõ vai trị tồn chun mơn tài tạo) mơ hình quản lý diện sở Giáo dục Đào cần xem xét thay đổi mô cấp phát kinh phí chƣa tạo quản lý hình phân cấp quản lý thống cho phù hợp với tình hình thực tế ngành Căn lập phân bổ - Giá hàng hoá, dịch vụ - Xây dựng dự toán chi dự toán đơn vị chƣa thƣờng xuyên biến động thƣờng xuyên ngân sách khoa học cần tính tốn đến tình hình biến động kinh tế, giá sách chế độ Nhà nƣớc - Hồn thiện cơng tác lập dự toán quan - Xây dựng cấu chi thƣờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục hợp lý, hiệu Cấp phát kinh phí theo - Tin học hoá quản lý - Nâng cấp , đồng hóa, hình thức rút dự tốn cịn tài địa bàn thành ứng dung tin học quản lý hạn chế phố chƣa đƣợc triển khai chi thƣờng xuyên NSNN đồng cho giáo dục - Hồn thiện cơng tác điều hành dự tốn Chất lƣợng báo cáo - Thay đổi chế độ kế - Nâng cao chất lƣợng cán toán chi thƣờng tốn hành nghiệp làm cơng tác tài kế tốn đơn vị, sở xun NSNN cho giáo dục đơn vị dự toán lập - Cán tài đơn giáo dục chƣa cao vị thiếu số lƣợng, yếu 59 chất lƣợng 60 ... vụ chi ngân sách thành phố Hà Nội chi cho nghiệp giáo dục nhƣ sau: - Ngân sách thành phố chi hoạt động nghiệp giáo dục quan cấp thành phố quản lý: Chi thƣờng xuyên cho nghiệp giáo dục Sở Giáo dục. .. sách nhà nước cho giáo dục phổ thông địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3:Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục phổ thông địa bàn thành phố Hà Nội. .. quản lý * Về phân cấp quản lý nhà nước giáo dục - Ở cấp thành phố: Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nƣớc công tác giáo dục địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

Từ khóa liên quan