0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở thành phố phủ lý, tỉnh hà nam ,luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

70 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  LÊ AN CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG MÃ SỐ : 01 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THS PHẠM VĂN HÀO HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Lê An i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÁC HÌNH v MỞ ĐẦU .1 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 Lý luận chung chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên ngân sách cấp huyện .5 1.1.2 Nội dung chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên ngân sách cấp huyện .7 1.2 Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.3 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện .17 1.2.4 Phương thức quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 18 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 19 2.1 Khái quát cấu, chức năng, nhiệm vụ phịng Tài – Kế hoạch thành phố Phủ Lý 19 2.2 Thực trạng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý 23 2.3 Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý .28 2.3.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 28 2.3.2 Tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 35 2.3.3 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 39 2.4 Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý 41 ii 2.4.1 Kết đạt .41 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 42 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 46 3.1 Mục tiêu, phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý 46 3.2 Một số giải pháp đóng góp nhằm hồn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý thời gian tới 48 3.3 Điều kiện thực giải pháp 52 KẾT LUẬN .53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 01: Tổng kết đánh giá quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế GD-ĐT: Giáo dục – đào tạo HĐND: Hội đồng nhân dân KBNN: Kho bạc nhà nước KT-XH: Kinh tế - xã hội LĐTBXH: Lao động thương binh xã hội NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn NSNN: Ngân sách nhà nước TC-KH: Tài – Kế hoạch TNMT: Tài nguyên mơi trường QP-AN: Quốc phịng – An ninh UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận tổ quốc UBND: Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÁC HÌNH Bảng 2.1 Chi thường xuyên NSNN thành phố Phủ Lý giai đoạn 2017 – 2019 28 Hộp Quyết định điều chỉnh bổ sung dự toán năm UBND thành phố Phủ Lý năm 2019 40 v MỞ ĐẦU Tn ấp t t ủ t Chi ngân sách Nhà nước công cụ quan trọng sách tài quốc gia, đóng vai trị quan trọng điều tiết kinh tế, có tác dụng lớn ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, hướng tới mục tiêu sử dụng tiết kiệm, có hiệu ngân sách tài sản Nhà nước, tăng tích luỹ nhằm thực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong năm vừa qua, Việt Nam có bước đổi rõ rệt quản lý tài cơng, đặc biệt quản lý chi ngân sách nhà nước với việc áp dụng thực tiễn chuẩn mực thể giới gắn với thực tiễn Việt Nam Những đổi thể Luật Ngân sách nhà nước 83/2015/QH-13, Luật đầu tư công 39/2019/QH-14,… Đặc biệt với chủ trương nhà nước đổi hoàn thiện chế tự chủ tài quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ; Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập địi hỏi cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước nói chung chi thường xuyên ngân sách nhà nước nói riêng cần trọng Thành phố Phủ Lý trung tâm hành chính, trị, kinh tế, văn hố, giáo dục tỉnh Hà Nam, đó, cơng tác quản lý ngân sách nhà nước địa phương cần phải ch trọng để khai thác nguồn thu, phân bổ sử dụng hiệu khoản chi nhằm th c đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thời gian qua, công tác quản lý ngân sách nhà nước thành phố Phủ Lý có chuyển biến tích cực, thể việc hai thác hợp lý nguồn lực tài tiềm sẵn có địa phương thực phân phối khoản chi hợp lý góp phần tạo động lực kích thích tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên q trình thực tập, tơi nhận thấy tồn số hạn chế định công tác quản lý chi thường xuyên xây dựng dự tốn cịn chưa sát với thực tế, tổ chức chấp hành toán chưa đẩy đủ đạt hiệu cao,… Xuất phát từ thực tiễn, để góp phần hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương nói chung quản lý chi thường xun ngân sách cấp huyện nói riêng, tơi định lựa chọn đề tài "Quản lý t ường xuyên ngân sá n nước thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam" cho luận văn tốt nghiệp Mụ ng ên ứu củ tài luận văn Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phổ Phủ Lý thời gian tới, sở nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 – 2019 Đố tư ng v p m v ng ên ứu ủ tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách thành phố Phủ Lý giai đoạn 2017 -2019 - Phạm vi nghiên cứu đề tài: + Phạm vi nội dung: Đề tài tiếp cận quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý, tập trung nghiên cứu phân tích vấn đề liên quan thơng qua quy trình quản lý NSNN + Phạm vi không gian: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam + Phạm vi thời gian: Dựa liệu, số liệu thực địa phương thời gian năm 2017 -2019, đưa giải pháp cho bước quy trình quản lý chi ngân sách cho năm Dữ liệu v p ương p áp ng ên ứu - Dữ liệu: Thu thập tài liệu số liệu có liên quan từ nguồn liệu từ phịng Tài – Kế hoạch thành phố Phủ Lý như:  Tài liệu dự toán, toán chi ngân sách thành phố Phủ Lý năm 2017, 2018, 2019  Dữ liệu cấu chi thường xuyên cho ngân sách thành phố Phủ Lý - P ương p áp t u t ập thông tin: + Phương pháp thực nghiệm thông qua quan sát, vấn trực tiếp: Quan sát, học hỏi, tìm hiểu quy trình, nghiệp vụ liên quan tới lập dự tốn, báo cáo toán, thực chi thường xuyên đơn vị; Hỏi, vấn cán phịng Tài – Kế hoạch điểm chưa rõ cấu chức nhiệm vụ đơn vị vấn đề liên quan tới đề tài nghiên cứu - P ương p áp p ân t thông tin: + Phương pháp thống kê: Thống kê lại tài liệu thu thập được, phân loại để sử dụng, tìm kiếm thêm thơng tin hữu ích, phục vụ cho đề tài nghiên cứu + Phương pháp đối chiếu - so sánh: Đối chiếu - so sánh năm số dự toán, toán, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công… So sánh công việc thực tế kiến thức chuyên ngành học trường + Phương pháp phân tích biến động: Phân tích chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện chịu tác động nhiều yếu tố như: Nguồn thu, nhiệm vụ chi, chế độ sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện, … Phân tích số liệu toán chi thường xuyên NSNN năm so với dự toán, tỷ trọng chi thường xuyên NSNN cho ngành, lĩnh vực năm ngân sách so sánh xu hướng chi thường xuyên ngân sách năm K t cấu luận văn Luận văn phần mở đầu kết luận bao gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề chung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện thành phố Phủ Lý Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Phủ Lý + Các khoản chi phải đảm bảo đủ điều kiện chi theo quy định, hạn chế tối đa hoản chi ngồi dự tốn, chi vượt định mức, chi hông đ ng nhiệm vụ + Căn vào dự toán giao, tiến độ thực nhiệm để thực rút dự toán kho bạc để đáp ứng nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa việc rút dự tốn hi chưa có nhu cầu chi nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước + Thực tốt quan điểm tiết kiệm sử dụng khoản chi hiệu quả, chủ động linh hoạt áp dụng chế điều hành cho phù hợp thực tế; hạn chế việc bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhằm buộc trách nhiệm giải trình cấp có thẩm quyền định tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách + Các quan tài chính, đơn vị phải báo cáo tình hình thực chi thường xuyên định kỳ hàng tháng, quý, trình bày thống tiêu Chủ động công khai báo cáo tình hình thực chi thường xuyên NSNN triển khai thêm nhiều hình thức cơng khai nhằm thực quy chế cơng khai tài chính, quy chế tự kiểm tra, quy chế dân chủ - Khâu toán: + Thành phố nên tăng cường th c đẩy việc lập báo cáo toán năm theo đ ng thời hạn, đảm bảo tính xác, mở đầy đủ loại sổ sách theo quy định để hoạch toán báo cáo + Cần lập thêm thuyết minh báo cáo tài cuối năm để hồn thiện cơng tác tốn Trong phần thuyết minh kế tốn thành phố phải giải trình chi tiết khoản chi thường xuyên, phân tích khoản chi có kết khác với dự tốn ban đầu, từ t m nguyên nhân dẫn đến 50 thay đổi t m phương hướng, kiến nghị, đề xuất cho năm ngân sách + Đồng thời, tiến hành cơng khai số liệu tốn nhiều hình thức để tất người dân tiếp cận: cơng hai phương tiện thông tin, công khai họp chi bộ, Biểu mẫu công khai phải rõ ràng chi tiết, phải dễ hiểu phù hợp với tr nh độ nhân dân địa bàn, tránh tình trạng cơng khai nội dung chung chung, số liệu không trung thực, không rõ ràng gây khó hiểu hay dễ gây nghi ngờ cho người xem 3.2.2 Một số giải pháp khác - Nâng cao quy định thay đổi quản lí ngân sách nhà nước cấp huyện, nâng cao trách nhiệm sử dụng đồng tiền ngân sách cho hoạt động thành phố, tránh gây thất thốt, lãng phí Đội ngũ quản lý cấp cần phải có tr nh độ chuyên môn tốt, đào tạo bản, linh hoạt theo biến đổi công tác quản lý, từ tạo máy quản lý vững mạnh hồn thành tốt nhiệm vụ - Tổ chức trao đổi cán để họ học hỏi kinh nghiệm hay quản lý ngân sách thành phố, chia sẻ hó hăn cơng việc - Thành phố cần phải xây dựng chiến lược lâu dài cho đào tạo cán bộ, cử cán tham dự đầy đủ lớp đào tạo theo hình thức đào tạo chức, đào tạo lớp ngắn hạn, tập huấn nâng cao tr nh độ cho cán quản lý tài Thu hút người có tr nh độ, chuyên môn đ ng chuyên ngành đào tạo trường đào tạo tài – kế tốn - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm trình chấp hành dự toán, răn đe tượng tiêu cực 51 3.3 Đ u kiện thực giải pháp Để công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố Phủ Lý hoàn chỉnh, đem lại hiệu cao, cần phải tuân thủ điều iện sau: - UBND tỉnh, thành phố phải có cơng văn cụ thể để đạo, hướng dẫn để cấp ngành làm đ ng theo quy định Nhà nước, đồng thời thấy vai trò quan trọng chi NSNN cấp huyện giai đoạn - Thực nghiêm chỉnh luật NSNN văn hướng dẫn điều kiện để hạn chế sai sót xảy cơng tác quản lý Thực theo đ ng hâu bước theo quy định luật ngân sách - Hệ thống pháp luật phải ngày hoàn thiện để tăng cường hiệu lực pháp lý quyền nhà nước cấp thành phố với nhân dân Cần cải cách mạnh mẽ máy quản lý hành chính, quy định rõ ràng chức nhiệm vụ HĐND UBND tổ chức điều hành - Công tác đào tạo cán phải thực cách thường xuyên, liên tục phù hợp với biến động kinh tế thị trường kinh 52 KẾT LUẬN Ngân sách cấp huyện nói riềng phận cấu thành ngân sách nhà nước, công cụ quản lý kinh tế - xã hội địa bàn Thực quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nội dung quan trọng quản lý chi NSNN cần đảm bảo đ ng quy định pháp luật công khai minh bạch, đồng thời đạt hiệu cao Tuy nhiên, công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tồn điểm hạn chế Do đó, việc hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện điều tất yếu, cần thời gian, nguồn lực đăc biệt cố gắng cá nhân, tập thể; quan, đơn vị địa bàn thành phố Phủ Lý Trên sở nghiên cứu lí luận phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, luận văn đánh giá trung thực, khách quan kết đạt được, hạn chế nguyên nhân khâu chu trình ngân sách, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhắm nâng cao công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện để ngân sách sử dụng đ ng mục đích, đ ng đối tượng, đạt hiệu cao hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới Những đóng góp chủ yếu đề tài nêu khái quát nội dung mà luận văn đề cập Với thời gian tìm hiểu thực tế khơng dài khả nhìn nhận, đánh giá vấn đề nhiều hạn chế, khơng thể tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ phía thầy Tơi xin chân thành cảm ơn! 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo toán chi ngân sách thành phố Phủ Lý năm 2017, 2018, 2019 Luật Ngân sách nhà nước 83/2015/QH-13 năm 2015 Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 130/2005/NĐ-CP Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Nghị số 33/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 HĐND tỉnh Hà Nam quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 Nghị số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 HĐND tỉnh Hà Nam Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 giai đoạn 2017 – 2020 Quyết định UBND thành phố Phủ Lý việc phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017, 2018, 2019 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều NĐ 163/2016/NĐ-CP Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mịn, khấu hao tài sản cố định quan, tổ chức, đơn vị tài sản cố định nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý khơng tính thành phần vốn nhà nước doanh nghiệp TS Bùi Tiến Hanh (2018), Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước, NXB Tài Phụ lục 01: Tổng k t án g v quản lý N Ưu ểm/ H n ch Ưu ểm 1: Công tác nước Nguyên nhân lập dự tốn - Dự tốn chi thường - Cơng tác hướng dẫn xuyên ngân sách cấp giao số kiểm tra huyện lập theo phòng TC – KH đ ng quy định thực kịp thời, đ ng văn hướng dẫn xây quy định Các phịng dựng dự tốn, dựa ban, đơn vị ch định mức phân bổ chi trọng, chủ động tìm thường xuyên HĐND hiểu, nắm bắt văn định, lập đ ng hành nhà mẫu biểu, theo đ ng nội nước tỉnh, huyện dung mục lục ngân sách quản lý tài – nhà nước, đ ng thời gian ngân sách quy định Ưu t ường xuyên ngân sách ểm 2: Trong cơng tác chấp hành dự tốn - Cơng tác chấp hành chi thường xuyên ngân sách - Cùng với việc nắm cấp huyện thực vững quy định đ ng quy tr nh, chấp hành dự toán ngân khoản chi theo đ ng tiêu sách nhà nước, phòng chuẩn, định mức chi TC – KH phối hợp chặt chẽ với kho bạc Giải pháp quan có thẩm quyền huyện để kiểm sốt chặt quy định Có phối chẽ khoản chi ngân hợp chặt chẽ phòng sách nhà nước qua kho TC-KH với kho bạc bạc, tránh để tình trạng huyện kiểm sốt chậm trễ, khơng có cấp phát toán nguồn để thực khoản chi theo đ ng quy nhiệm vụ định Ưu ểm 3: Trong cơng tác quy t tốn - Đội ngũ cán có - Khâu tốn ngân nhiều năm inh nghiệm, sách cấp huyện với hướng dẫn thực từ lên, tận tình phịng TC – đảm bảo tổng hợp đầy KH giúp công tác đủ, xác khoản tốn thuận lợi chi thường xuyên ngân sách cấp huyện - Báo cáo toán lập đ ng mẫu biểu quy định phục vụ cơng tác đánh giá Báo cáo tốn Phịng TC - KH Q trình kiểm tra, xét duyệt toán thực cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, để - Hiện nay, quan, đơn vị tiếp cận sử dụng phần mềm hỗ trợ cơng tác quản lý, kế tốn tài – ngân sách hỗ trợ cơng tác kế tốn xác tránh sai sót q trình phê duyệt báo cáo tốn H n ch q trìn Giải pháp hồn thiện ướng dẫn - Nguyên xây dựng dự toán: quan: nhân ướng dẫn chủ q trìn xây dựng dự tốn: - Xây dựng dự tốn chưa + Trong q trình lập dự + Khi xây dựng dự toán, sát với thực tế, dẫn tới tốn ngân sách hàng khơng dựa số thực thường sai năm, việc thảo luận, văn hướng dẫn, số lệch so với số dự toán chuẩn bị, soạn thảo đến thực năm theo hướng số thực trình duyệt, điều chỉnh trước, mà cịn phải cao số dự tốn dự tốn thường phức tạp vào tình hình thực tế - Dự tốn ngân sách kéo dài, khó có sức thành phố, mục tiêu, kế hoạch thành xây dựng dựa thuyết phục sở yếu tố đầu vào Định mức sử dụng để phố đề tiến hành thay kết đầu xây dựng dự toán xây dựng dự toán nhằm làm cho ưu tiên dựa yếu tố đầu vào, giảm thiểu tối đa t nh phân bổ bị méo không tạo cầu nối trạng chi vượt dự tốn mó, lệch lạc Dẫn tới buộc việc sử giao thực dự toán xảy dụng ngân sách với hiệu + Cần thay đổi phương nhiều phát sinh, phải chi tiêu pháp lập dự toán chi điều chỉnh lại dự toán + Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN - Dự toán năm ngân sách cấp huyện Thực lập sở dự toán tr chế cấp phát, lập dự tốn khơng nên năm trước mà không xét chi ngân sách chưa gắn dựa tiêu đến việc có nên tiếp tục với kết thực thành phố giao mà nên hướng tới kết đầu trì hoạt động nhiệm vụ, dẫn tới khó dựa sở kết cung cấp tài khắn việc đánh giá phân tích, đánh giá hay khơng, dẫn tới việc hiệu chi ngân sách tình hình thực ngân chi tiêu khơng hiệu quả, + Tr nh độ đội ngũ cán sách năm trước đặc lãng phí cịn chưa đồng đều, biệt năm báo cáo, - Mặc dù có dẫn đến công tác quản nhằm t m phương án quy định xây dựng kế lý tài – ngân sách giải pháp phù hợp với hoạch tài - ngân chưa hiệu quả, đặc thực tế nhất, đồng thời sách 03 năm, hi biệt công tác kế toán đảm bảo đ ng thời gian Trước trình tự lập, tổng hợp nhiều vướng mắc, việc thay đổi dự toán từ lên, xây dựng kế hoạch chế độ kế toán hành đảm bảo dự tốn chi khơng thực hiệu nghiệp, chế độ thường xuyên lập vào thực cịn – tài thể đ ng quản lý sử dụng tài sát đ ng với thực tế vai trị Do sản công, + Cần đề cao biến cố trung hạn gây nhiều hó hăn tầm quan trọng dự liệu hết, cho đội ngũ ế tốn cơng tác thảo luận dự dự xác liệu làm khơng quan, đơn vị toán đơn vị dự toán ảnh việc hạch toán kế cấp với đơn vị dự hưởng đến dự toán hàng toán, lên sổ sách, báo toán cấp trên, năm cáo hệ cơng phịng TC - KH với tác thanh, toán bị đơn vị cấp nhằm chậm trễ, kéo dài đạt thống số kiểm tra với nhu cầu sử dụng ngân sách đơn vị, có dự tốn định sát với thực tế đồng thời đảm bảo cân đối ngân sách + Tăng cường công tác dự báo xu hướng tác động đến nhiệm vụ chi thường xuyên năm ế hoạch, nâng cao chất lượng dự báo kinh tế xã hội cấp huyện để dự báo thay đổi từ gi p hâu lập dự tốn tốt Giải pháp hồn thiện H n ch công tác chấp n t ường xuyên ngân sách cấp huyện: - Chi thường xuyên chưa gắn với kết đầu dẫn tới hó hăn việc đánh giá hiệu khoản chi, gây lãng công tác chấp hành chi t ường xuyên ngân sách cấp huyện: + Phải thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ thực nhiệm vụ chi, nhu cầu chi thường xuyên hác để đảm bảo hoạt động máy quản lý phí nguồn ngân sách thành phố - Ngoài xảy + Các khoản chi phải tình trạng chi ngồi kế đảm bảo đủ điều kiện hoạch theo chế xin chi theo quy định, hạn cho Đối với số đơn chế tối đa hoản chi vị thụ hưởng thực dự tốn, chi vượt hơng đ ng quy tr nh định mức, chi không quản lý chi ngân sách, đ ng nhiệm vụ chi thường xuyên ngân + Căn vào dự tốn sách khơng theo dự tốn giao, tiến độ thực lại hông đề nghị nhiệm để thực điều chỉnh, số thực rút dự tốn kho số dự tốn có bạc để đáp ứng nhiệm chênh lệch lớn vụ chi, hạn chế tối đa duyệt việc rút dự tốn tốn chưa có nhu cầu chi - Tình trạng sử dụng nhằm nâng cao hiệu ngân sách số đơn sử dụng vốn ngân sách vị cịn lãng phí, chưa nhà nước thực tiết kiệm chống + Thực tốt quan lãng phí, chưa hiệu điểm tiết kiệm sử xảy dụng khoản chi hiệu mức độ khác nhau, làm quả, chủ động linh lòng tin cảu cán bộ, hoạt áp dụng nhân dân sử dụng chế điều hành cho phù tiền nhân dân, hợp thực tế; hạn chế tập thể Nhà nước việc bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhằm buộc trách nhiệm giải trình cấp có thẩm quyền định tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách + Các quan tài chính, đơn vị phải báo cáo tình hình thực chi thường xuyên định kỳ hàng tháng, quý, trình bày thống tiêu Chủ động công khai báo cáo tình hình thực chi thường xuyên NSNN triển khai thêm nhiều hình thức cơng khai nhằm thực quy chế cơng khai tài chính, quy chế tự kiểm tra, quy chế dân chủ H n ch cơng tác Giải pháp hồn thiện quy t tốn cơng tác quy t tốn - Cơng tác tốn + Thành phố nên tăng chậm, chưa đầy đủ, cường th c đẩy việc lập chưa thực xác, báo cáo toán năm đơn vị thường thiếu theo đ ng thời hạn, đảm thuyết minh báo cáo bảo tính xác, mở tốn đầy đủ loại sổ sách - Từ năm 2018 bắt đầu theo quy định để hoạch áp dụng chế độ kế tốn tốn báo cáo hành nghiệp + Cần lập thêm thuyết theo minh báo cáo tài thơng tư 107/2017/TT-BTC cuối năm để hồn hướng dẫn chế độ kế thiện cơng tác tốn tốn Trong phần nghiệp Bộ Tài thuyết minh kế tốn ban hành thay thơng thành phố phải giải trình tư 185/2010/TT-BTC chi tiết khoản chi hướng dẫn sửa đổi chế thường xuyên, phân tích độ kế tốn hành khoản nghiệp kèm theo Quyết chi có kết khác với định 19/QĐ-BTC dẫn dự tốn ban đầu, từ tới nhiều vấn đề nảy tìm nguyên nhân dẫn sinh hạch tốn thay đổi tìm tốn, lập báo cáo tài phương hướng, kiến báo cáo nghị, đề xuất cho năm toán ngân sách ngân sách hành + Đồng thời, tiến hành cơng khai số liệu tốn nhiều hình thức để tất người dân tiếp cận: công khai phương tiện thông tin, công khai họp chi bộ, Biểu mẫu công khai phải rõ ràng chi tiết, phải dễ hiểu phù hợp với trình độ nhân dân địa bàn, tránh tình trạng cơng khai nội dung chung chung, số liệu khơng trung thực, khơng rõ ràng gây khó hiểu hay dễ gây nghi ngờ cho người xem ... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 46 3.1 Mục tiêu, phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý ... Tài – Kế hoạch thành phố Phủ Lý 19 2.2 Thực trạng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ Lý 23 2.3 Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Phủ. .. 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện thành phố Phủ Lý Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác chi thường xun ngân sách nhà nước thành phố Phủ Lý C ương NHỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở thành phố phủ lý, tỉnh hà nam ,luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở thành phố phủ lý, tỉnh hà nam ,luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công