0

Khai thác sản phẩm an phát cát tường tại bảo việt nhân thọ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

66 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN THỊ THU HÀ CQ54/03.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHAI THÁC SẢN PHẨM AN PHÁT CÁT TƯỜNG TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ Chuyên ngành : Tài Bảo hiểm Mã số : 03 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Hoàng Mạnh Cừ Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi; số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẠN VỀ KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Sự cần thiết bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Khái niệm bảo hiểm nhân thọ 1.1.3 Quá trình hình thành phát triển bảo hiểm nhân thọ 1.2 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 1.2.1 Bảo hiểm tử kỳ 1.2.2 Bảo hiểm trọn đời 1.2.3 Bảo hiểm sinh kỳ túy có số tiền bảo hiểm trả sau 1.2.4 Bảo hiểm niên kim 1.2.5 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 10 1.2.6 Bảo hiểm liên kết đầu tư 10 1.2.7 Các đảm bảo bổ sung 10 1.3 Quy trình triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 1.3.1 Khai thác dịch vụ 11 11 iii 1.3.2 Quản lý hợp đồng 11 1.3.3 Giám định 12 1.3.4 Giải quyền lợi bảo hiểm 12 1.4 Khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 12 1.4.1 Lập kế hoạch khai thác 13 1.4.2 Tìm kiếm khách hàng tiềm 13 1.4.3 Thiết lập kênh phân phối 16 1.4.4 Đánh giá rủi ro 17 1.4.5 Kí kết hợp đồng thu phí bảo hiểm 18 1.4.6 Phục vụ sau bán hàng 19 1.5 Vai trò khai thác dịch vụ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC SẢN PHẨM AN PHÁT CÁT TƯỜNG TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 21 2.1 Giới thiệu Bảo Việt Nhân Thọ 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo Việt Nhân Thọ 21 2.1.2 Mô hình cấu tổ chức Bảo Việt Nhân Thọ 21 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ 25 2.2 Thuận lợi khó khăn trình khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 27 2.2.1 Những nội dung sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 27 2.2.2 Thuận lợi khó khăn q trình khai thác sản 29 iv phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 2.3 Thực trạng khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 31 2.3.1 Lập kế hoạch khai thác 31 2.3.2 Thiết lập kênh phân phối 32 2.3.3 Đánh giá rủi ro 34 2.3.4 Kí kết hợp đồng thu phí bảo hiểm 36 2.3.5 Phục vụ sau bán hàng 37 2.4 Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 38 2.4.1 Kết đạt 38 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHAI THÁC SẢN PHẨM AN PHÁT CÁT TƯỜNG TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 41 3.1 Mục tiêu, phương hướng Bảo Việt Nhân Thọ 41 3.1.1 Mục tiêu 41 3.1.2 Phương hướng 41 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 43 3.2.1 Nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý đại lý 44 3.2.2 Đẩy mạnh khai thác qua kênh phân phối 47 3.2.3 Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo 49 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác đánh gái rủi ro 49 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động phục vụ khách hàng 50 v 3.2.6 Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 3.3 Một số kiến nghị 52 52 3.3.1 Đối với Nhà nước 52 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 53 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT APCT An phát cát tường BHNT Bảo hiểm nhân thọ BVNT Bảo Việt nhân thọ NBH Người bảo hiểm NĐBH Người bảo hiểm NTH BH Người thụ hưởng bảo hiểm vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Cơ cấu tổ chức Bảo Việt Nhân Thọ Báo cáo kết kinh doanh từ năm 2015-2019 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Kế hoạch khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường từ tháng - tháng 12 năm 2019 Bảo Việt Nhân Thọ Doanh thu khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường qua kênh phân phối từ tháng – tháng 12 năm 2019 Bảo Việt Nhân Thọ Số lượng hợp đồng khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường từ tháng 9tháng 12 năm 2019 Bảo Việt Nhân Thọ Doanh thu khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường từ tháng 9tháng 12 năm 2019 Bảo Việt Nhân Thọ 22 25 32 33 36 39 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày này, mơi trường giao lưu, cạnh tranh kinh tế tồn cầu ngành bảo hiểm nhân thọ, chất lượng sản phẩm đóng vai trị quan trọng Do vậy, công ty bảo hiểm nhân thọ không ngừng nỗ lực thiết kế sản phẩm bảo hiểm với tính đa dạng, ưu việt để thu hút khách hàng sản phẩm vừa đảm bảo tính cạnh tranh với đối thủ vừa phục vụ lợi ích nhu cầu khách hàng Hiện nay, dòng sản phẩm liên kết đầu tư giữ vai trò dịng sản phẩm chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu khai thác tổng doanh thu phí tồn thị trường nên việc đẩy mạnh khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đâu tư thực cần thiết Đây điều phù hợp với xu hướng khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nay, không mong muốn sống bảo vệ tồn diện, mà cịn thực q trình tích lũy, đầu tư cho tương lai cách an toàn Nhận thức tầm quan trọng vấn đề đó, Bảo Việt khơng ngừng cải thiện, nghiên cứu đưa sản phẩm An Phát Cát Tường sản phẩm liên kết đầu tư có nhiều tính ưu việt, dễ dàng đáp ứng nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh gay gắt ln địi hỏi cơng ty phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo giữ vững vị mở rộng thị phần lớn mạnh Với công ty bảo hiểm, hoạt động khai thác khâu quy trình triển khai bảo hiểm, có ý nghĩa định đến thành bại DNBH nói chung nghiệp vụ bảo hiểm nói riêng Sau trải qua q trình thực tập Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ, em tìm hiểu tổng hợp tình hình hoạt động khai thác sản phẩm này, nên em định chọn đề tài “Khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ” 2.Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quy trình khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Mục đích nghiên cứu: Biết thực trạng hoạt động khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường, nhìn nhận kết kinh doanh đạt số hạn chế, khó khăn cịn tồn khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Từ đưa giải pháp nâng cao hiệu khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường phù hợp với tình hình thực tế Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ 3.Phạm vi nghiên cứu Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 4.Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích số liệu thơng qua tài liệu có sẵn, báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, hợp đồng sở thực tập, nhìn nhận tình hình thực tế vấn đề phát sinh, so sánh đối chiếu số liệu 5.Kết cấu luận văn tốt nghiệp Luận văn chia thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Thực trạng khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 44 đạt thành tích đáng kích lệ Song, bên cạnh cịn tồn đề cập phần Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu hoạt động công ty, em mạnh dạn đưa số giải pháp sau: 3.2.1.Nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý đại lý Nói đến vai trị khâu khai thác, khơng thể khơng nói đến vai trị người đại lý bảo hiểm nhân thọ Đại lý trung gian phân phối có vai trị tiêu thụ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Đối với doanh nghiệp vấn đề tiêu thụ sản phẩm coi khâu quan trọng nhất, lại có ý nghĩa doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý nhân tố giúp công ty bán sản phẩm Không dừng lại khâu khai thác, kích thích nhu cầu khách hàng, người đại lý cịn có trách nhiệm thỏa mãn u cầu khách hàng,tạo cho khách hàng tin tưởng vào công ty, vào sản phẩm công ty Khi công việc thực hiện, giúp công ty nâng cao uy tín, mở rộng thị trường tăng sức cạnh tranh Thấy tầm quan trọng ảnh hưởng đại lý đến kết khai thác cơng ty cần phải nâng cao cơng tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý đại lý Để đạt mục tiêu định trước hết công ty phải có lực lượng đại lý giỏi đội ngũ tư vấn tiến xuất sắc Để thành công công việc người đại lý phải có kiến thức bảo hiểm nhân thọ, quy định pháp luật bảo hiểm, nội dung sản phẩm bảo hiểm nhận biết tâm lý khách hàng Điều địi hỏi cơng tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý đại lý cách khoa học để có đại lý chuyên nghiệp Một số vấn đề công tác tuyển dụng đại lý Để tuyển chọn đội ngũ hoạt động có hiệu cơng việc phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho từn g thời kỳ, cắn 45 vào chiến lược kinh doanh công ty, vào tiềm thị trường , việc đsnh giá lực khai thác đại lý hoạt động dịa bàn Kế hoạch tuyển dụng bao gồm bước sau: - Xác định mục tiêu tuyển dụng - Căn vào thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng lớn, số lượng lực khai thác đại lý theo vùng định để xác định số lượng tuyển dụng đợt bố trí đại lý phịng khai thác nhằm đảm bảo thực mục tiêu chung công ty - Ra định tuyển dụng đưa tiêu chuẩn tuyển đụng dưa quy định Tổng công ty Bảo hiểm nhân thọ Với đặc điểm nghề đại lý bảo hiểm bán sản phẩm vơ hình, thời hạn bảo hiểm tương đối dài điều kiện nhận thức ngưởi dân cịn hạn chế, đòi hỏi người đại lý cần nắm vững kiến thức bảo hiểm nhân thọ, am hiểu đời sống kinh tế xã hội để giới thiệu rõ ràng, kỹ càng, tư vấn sản phẩm bảo hiểm phù hợp Chính vậy, tiêu chuẩn tuyển dụng nên tập trung vào số mặt: trình độ, tuổi tác, kinh nghiệm, khả giao tiếp Về bản, quy trình tuyển dụng đại lý công ty phải đáp ứng tốt u cầu Trong q trình tuyển dụng, cần ý đến vấn đề sau: - Nên xem xét kỹ lưỡng kinh nghiệm mà học tích lũy được, đặc biệt cơng tác bán hàng, khả sáng tạo sức lôi giao tiếp, vốn kiến thức xã hội - Nên giới thiệu rõ cho ứng viên biết rõ đặc điểm công việc người đại lý bảo hiểm nhân thọ, nhiệm vụ nhũng khó khăn họ phải đối mặt - Người đại lý cần có đức tính: kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì cao 46 Công tác đào tạo đại lý Đây khâu quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đại lý Nó khơng cung cấp kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ mà giúp cho người đại lý có kỹ bán hàng, khả nhận diện khách hàng nhằm giúp họ nâng cao hiệu khai thác Bên cạnh đó, tư vấn số tiền bảo hiểm cho khách hàng địi hỏi có kiến thức định kinh tế, tài Vì kiến thức lãi suất, giá trị tiền tương lai, ảnh hưởng yếu tố lạm phát, vấn đề xã hội cần thiết đại lý bảo hiểm nhân thọ Để nâng cao hiệu công tác đào tạo đại lý phận đào tạo công ty nên lưu tâm số vấn đề sau: - Cần nâng cao kỹ sư phạm cho đội ngũ cán làm công tác đào tạo - Thực chun mơn hóa cơng tác đào tạo - Tuân thủ quy định yêu cầu Pháp luật (chi tiết điều 29,30 TT50/2017, TT-BTC Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm luật sửa đổi, bổ sung số điều luật kinh doanh bảo hiểm Công tác tái đào tạo đào tạo nâng cao cần thiết - Sự cạnh tranh liệt thị trường bảo hiểm nhân thọ địi hỏi đại lý ln phải tự hồn thiện mình, việc tái đào tạo đào tạo nâng cao cần thiết - Công tác tái đào tạo đảm bảo yêu cầu: bổ sung kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ Quá trình đào tạo phải tiến hành theo mảng: mảng nghiệp vụ, mảng thị trường - Đào tạo nâng cao nhằm mục đích đưa đại lý có lực cơng tác tổ chức khai thác vào vị trí mói Cơng việc phải thục cách khách quan vô tư, công để tuyển nhũng người có lực thực 47 Tăng cường sách đãi ngộ đại lý, quyền lợi đại lý Để đại lý thực gắn bó với cơng ty phải đảm bảo quyền lợi cho họ thông qua việc trả hoa hồng Khoản hoa hồng xác định tỷ lệ phần trăm so với số phí hợp đồng bảo hiểm.Bên cạnh khoản hoa hồng,tổ chức tham quan tập thể để gắn kết học công ty để tăng suất lao động Công ty thường xuyên tổ chức nhũng phong trào thi đua đại lý, cần có phần thưởng cho đại lý xuất sắc để đại lý phấn đấu 3.2.2.Đẩy mạnh khai thác qua kênh phân phối Công nghệ thông tin phát triển cộng với chuyên nghiệp ngân hàng mang đến tiện lợi việc đưa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến với người tiêu dùng Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, Công ty cần liên tục đẩy mạnh khai thác thông qua phân phối đa kênh; bancasurance, telesales, digital telesales, khai thác khách hàng doanh nghiệp… nhằm đa dạng hóa hình thức bán hàng tăng cường tư vấn cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Kênh Bancassurance Ngân hàng trở thành kênh phân phối quan trọng phát triển ngành bảo hiểm việc liên kết với ngân hàng để phân phối sản phẩm chiến lược DN hướng đến Đối với công ty bảo hiểm nhân thọ, phát triển bancassurance chiến lược quan trọng Phát triển mơ hình bancassurance mạnh tương ứng với mong muốn nhà bảo hiểm, so với kênh đại lý, mơ hình đại tiết giảm nhiều chi phí đầu tư đào tạo nhân sự, chi phí quản lý… Đánh giá kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) giúp DN đa dạng hóa việc kinh doanh bảo hiểm cho phép công ty tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, 48 - Tăng cường củng cố mối liên kết BVNT ngân hàng hợp tác mở rộng, tìm kiếm đối tác NHTM khác Mối quan hệ BVNT với ngân hàng ngày bền chặt hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng ngày cao mở rộng thị trường - Mở rộng đẩy mạnh hoạt động Bancassurance sang địa phương Hoạt động Bancassurance chủ yếu phát triển vùng thành thị, việc đẩy mạnh khai thác sang địa phương chiến lược giúp Bancassurance tiếp cận lượng khách hàng lớn, nơi tập trung 80% dân số - Đa dạng hóa phương thức phân phối qua ngân hàng Bán Bảo hiểm trực tuyến Cần đẩy mạnh xây dựng dự án bán bảo hiểm trực tuyến với ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, thiết lập hệ thống thương mại điện tử đa kênh, tạo tiền đề ban đầu sở hạ tầng cơng nghệ, quy trình, nguồn nhân lực, dịch vụ điện tử…, để tạo mối liên kết chặt chẽ Bảo hiểm Bảo Việt với khách hàng Đặc biệt, bước sử dụng hệ thống thương mại điện tử đa kênh để liên kết kênh bán hàng, đa dạng kênh tham gia hoạt động bán sản phẩm Nhờ mà Tổng cơng ty dễ dàng liên hệ với khách hàng nhanh chóng tư vấn miễn phí, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khả tài Kênh Telesales Kênh Telesales bên cạnh việc hỗ trợ cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm, cịn đóng vai trò cầu nối, kênh giao tiếp hiệu từ BVNT trực tiếp với khách hàng, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến khách hàng, hỗ trợ giải thông tin thắc mắc, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng 49 3.2.3.Tăng cường tuyên truyền quảng cáo Trong kinh tế thị trường, quảng cáo hoạt động thiếu doanh nghiệp Quảng cáo nhằm tạo lập củng cố sựu thiện cảm, lịng tin, uy tín, gắn bó khách hàng khách hàng tiềm đối vói doanh nghiệp Do vậy, quảng cáo có vai trị quan trọng việc xúc tiến thương mại Bảo Việt cần có đầu tư mạnh mẽ cơng tác tun truyền, quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, tên tuổi đặc biệt An Phát cát Tường Điều dễ hiểu sản phảm dù thiết kế hoàn hảo đến khách hàng khơng biết đến tồn mãi sản phẩm tồn kho, khơng thể trở thành thương phẩm.Có nhiều cách để quảng cáo sản phẩm APCT - Cơng ty quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng báo điện tử, tivi, internet… - Tích cực tham gia hoạt động xã hội, hoạt động có khả thu hút quan tâm lớn cơng chúng, dễ chinh thục lịng người như: tài trợ thi truyền hình, thi thể thao,tham gia giữ gìn mơi trường, hoạt động từ thiện, hỗ trợ quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó - Kết hợp chương trình phổ biến kiến thức phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu sản phẩm bảo hiểm 3.2.4.Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro trình phân loại đánh giá rủi ro mà công ty phải tiến hành trước nhận bảo hiểm Hoạt động đánh giá rủi ro tốt góp phần nâng cao uy tín cơng ty điều kiện để nhà tái bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm Công ty cần nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro cách: 50 - Cần tăng cường mối hợp tác bệnh viện, trung tâm y tế để tổ chức kiểm tra cho khách hàng tham gia bảo hiểm trường hợp đặc biệt - Việc kiểm tra sức khỏe khách hàng thực tế phụ thuộc vào thông tin từ khách hàng đại lý, nên có trường hợp khách hàng lừa dối thông đồng với đại lý để lừa dối công ty Do vậy, công ty cần phải xem xét việc việc kiểm tra sức khỏe khách hàng khả tài khách hàng trước nhận giấy yêu cầu thu phí bảo hiểm theo quy định 3.2.5.Nâng cao hiệu hoạt động phục vụ khách hàng Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nay, việc thành công hoạt động công ty bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc nhiều vào chất lượng phục vụ khách hàng công ty tồn đại lý Nó trở thành yếu tố định việc cơng ty có vị trí hẳn công ty khác thị trường hay không Điều mà cơng ty cho khách hàng thấy chất lượng sản phẩm phục vụ tận tâm, chu đáo, tận tình suốt thời gian khách hàng tham gia bảo hiểm Việc phục vụ khách hàng tốt đem lại nhiều lợi ích như: - Tăng khả trì hợp đồng (giảm tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng) - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tục hợp đồng bán thêm hợp đồng cho khách hàng cũ - Có thêm nhiều khách hàng nhờ vào giới thiệu khách hàng tham gia - Tăng thu nhập cho thân đại lý - Việc phục vụ tốt xây dựng hình ảnh đẹp cho cơng ty, nâng cao uy tín thị trường, tạo mơi trường thuận lợi để phát triển sản phẩm Chính lợi ích to lớn này, địi hỏi cơng ty phải lưu tâm số vấn đề: 51 - Cần nhận thức rõ vai trị người đại lý cơng tác phục vụ khách hàng quan trọng Bởi mắt khách hàng, họ người đại diện cơng ty, đồng thời họ người tạo nên hình ảnh cơng ty Cịn công ty, đại lý người đại diện cho khách hàng chuyển thơng tin hữu ích sản phẩm(chuyển giao yêu cầu giải quyền lợi bảo hiểm, yêu cầu thay đổi nội dung có liên quan đến hợp đồng ) Như đại lý cần thể quan tâm, phục vụ tận tình, chu đáo, giữ lời hứa với khách hàng Cơng ty đại lý thành công khách hàng thấy thành viên gia đình Bảo Việt - Cần đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng - Tăng thêm giá trị bổ sung giá trị hợp đồng Khi thị trường xuât nhiều đối thủ cạnh tranh, khách hàng có sở để so sánh sản phẩm dịch vụ Tăng thêm giá trị bổ sung thông qua cung cấp nhiều giá trị mới, miễn phí gây ý với khách hàng tiềm thỏa mãn khách hàng công ty như: ứng dụng cơng nghệ miễn phí cho việc thu phí, tư vấn, giải đáp khiếu nại, thắc mắc khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ, giải đáp thắc mắc khách hàng - Tăng cường mối quan hệ khách hàng chủ thể hợp đồng qua việc gửi báo cáo tình hình hoạt động cơng ty, thơng tin thị trường bảo hiểm nhân thọ qua tin khách hàng - Tổ chức chương trình tri ân khách hàng: tặng quà dịp sinh nhật, dịp lễ, tặng phiếu kiểm tra sức khỏe miễn phí, tổ chức chương trình hoạt động tri ân, giành tặng nhũng phần quà hấp dẫn cho khách hàng - Ứng dụng cơng nghệ tăng cường tiện ích khách hàng Với mong muốn đem đến dịch vụ chăm sóc khách hàng thuận lợi nhanh chóng nhất, Bảo Việt Nhân thọ cần liên tục nghiên cứu, ứng dụng công 52 nghệ thông minh vào quản lý vận hành Khách hàng dễ dàng tìm kiếm thơng tin chat trực tiếp với tư vấn viên qua chatbot 24/7, website fanpage thức Bảo Việt Nhân thọ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng tiện ích giúp khách hàng trực tiếp tra cứu thơng tin Hợp đồng bảo hiểm, tốn phí bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện an tồn; giúp triển khai quy trình tốn trực tuyến nhanh chóng tiện lợi dễ dàng tốn phí bảo hiểm mà khơng q nhiều thời gian Để làm mục đích này, cán phịng phải tự bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ phối hợp với phòng để giải đáp nhanh chóng, xác lịch thắc mắc, khiếu nại khách hàng Công ty cần tạo thêm nhiều kênh thông tin để nắm bắt kịp thời thắc mắc khách hàng Tăng cường kiểm tra, giám sát chủ trương, quy định công ty bồi dưỡng, nâng cao kiến thức dịch vụ khách hàng tất thành viên, đại lý 3.2.6.Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ Cơng ty cần nhanh chóng nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt cơng nghệ thơng tin vào q trình khai thác sản phẩm nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, giảm chi phí quản lý, hạ thấp phí bảo hiểm, tăng cường khả cạnh tranh, chuẩn bị tốt điều kiện để thích ứng với thay đổi nhanh chóng mơi trường kinh doanh mới, hội nhập vào tiến trình tồn cầu hóa kinh tế tri thức 3.3.Một số kiến nghị 3.3.1.Đối với Nhà nước - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm theo hướng mở rộng, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh - Đảm bảo tính minh bạch hoạt động kinh doanh bảo hiểm 53 - Xây dựng khung thể chế pháp lý điều kiện đất nước hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới để mở xu hướng kinh doanh kinh tế có nhiều hội thách thức - Bổ sung quy định chế chi trả hoa hồng riêng cho đại lý bảo hiểm tổ chức - Bổ sung quy định chương trình đào tạo cấp chứng đào tạo đại lý bảo hiểm đội ngũ bán hàng 3.3.2.Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam - Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, củng cố lực quan quản lý bảo hiểm - Xây dựng mơi trường kinh doanh, bảo vệ, điều hịa lợi ích doanh nghiệp bảo hiểm thành viên - Tăng cường hợp tác doanh nghiệp bảo hiểm để phát triển khai thác thị trường 54 KẾT LUẬN Khai thác khâu song khâu quan trọng trình triển khai bảo hiểm nhân thọ, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu kinh doanh cơng ty Vì tập trung vào khai thác chiến lược phù hợp, cơng ty cần có nhũng giải pháp đẩy mạnh khai thác nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ Sản phẩm “An Phát Cát Tường” thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, mang đến cho khách hàng giải pháp tài linh hoạt ưu việt với kết hợp mục tiêu: Bảo hiểm - Tiết kiệm - Đầu tư Với tính ưu việt đó, em tin tương lai, phát triển xã hội, trình độ dân trí ngày nâng cao việc tham gia bảo hiểm trở thành thói quen nhu cầu khơng thể thiếu người dân Do đó, Bảo Việt Nhân Thọ ngày vững mạnh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An Phát Cát Tường trở thành sản phẩm chủ lực cơng ty nói riêng thị trường bảo hiểm nói chung Mặc dù có nhiều cố gắng q trình nghiên cứu, song thời gian trình độ cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Em mong nhận giúp đỡ đóng góp ý kiến thầy để luận văn hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình PGS.TS Hồng Mạnh Cừ Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tạo điều kiện giúp em hoàn thành đề tài 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Võ Thị Pha (2018), “Giáo trình lý thuyết bảo hiểm”, Nhà xuất Tài Ts Đồn Minh Phụng, TS.Hồng Mạnh Cừ(2011) “Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ”, Nhà xuất Tài Luật kinh doanh bảo hiểm, NXB Chính trị quốc gia Báo cáo tổng kết năm 2019 Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Tài liệu: Các số liệu thống kê tài liệu có liên quan Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Trang web: https://www.baovietnhantho.com.vn/ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên:……………………… Khóa………………… Lớp………………… Đề tài:………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………… Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn Hà Nội,ngày…tháng….năm 2020 Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: …………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: …………………… Khóa: 54 Lớp: ………………………………… Đề tài: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………… Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Điểm: - Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Khóa: 54 Lớp: ………………………………… Đề tài: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………… Nội dung nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... mạnh khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1.Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1.Sự cần thiết bảo hiểm nhân. .. Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 27 2.2.1 Những nội dung sản phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ 27 2.2.2 Thuận lợi khó khăn q trình khai thác sản 29 iv phẩm An Phát Cát Tường Bảo Việt Nhân Thọ. .. 2015-2019 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Kế hoạch khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường từ tháng - tháng 12 năm 2019 Bảo Việt Nhân Thọ Doanh thu khai thác sản phẩm An Phát Cát Tường qua kênh phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác sản phẩm an phát cát tường tại bảo việt nhân thọ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Khai thác sản phẩm an phát cát tường tại bảo việt nhân thọ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

Từ khóa liên quan