0

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đại an hưng phát luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

73 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: CQ54/31.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đ Ề TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI AN HƯNG PHÁT CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MÃ SỐ : 31 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS Võ Thị Vân Khánh HÀ NỘI – 2020 SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp i Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu hướng dẫn TS Võ Thị Vân Khánh Các số liệu thống kê kết nghiên cứu báo cáo trung thực, xác, tổng hợp thực tế qua trình tìm hiểu thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn Đại An Hưng Phát Những trích dẫn báo cáo kế thừa từ tác giả trước, tham khảo tài liệu, báo chí trang mạng tin cậy Tác giả nghiên cứu Yến Nguyễn Thị Yến SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp ii Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, vai trò phân loại đào tạo phát triển nhân lực 1.1.1 Khái niệm đào tạo phát triển nhân lực 1.1.2 Mục tiêu vai trò đào tạo phát triển nhân lực 1.1.3 Phân loại đào tạo phát triển nhân lực 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nhân lực 11 1.2.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 11 1.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 12 1.3 Nội dung trình đào tạo phát triển nhân lực 13 1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực 13 1.3.2 Thực trình đào tạo phát triển nhân lực 15 1.3.3 Đánh giá trình đào tạo phát triển nhân lực 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI AN HƯNG PHÁT 22 2.1 Tổng quan công ty TNHH Đại An Hưng Phát 22 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 25 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2017-2019 25 SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp iii Học Viện Tài Chính 2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 28 2.2.1 Tiềm lực tài 28 2.2.2 Quy mô nhân 29 2.2.3 Đặc điểm sản phẩm 30 2.2.4 Cơ sở vật chất 35 2.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 36 Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 36 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực 36 2.3.2 Lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 40 2.3.3 Thực trình đào tạo phát triển nhân lực 41 2.3.4 Đánh giá trình đào tạo phát triển nhân lực 46 2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 50 2.4.1 Một số thành công 50 2.4.2 Những mặt hạn chế 52 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 53 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI AN HƯNG PHÁT 55 3.1 Phương hướng hoạt động Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 55 3.1.1 Mục tiêu chung công ty TNHH Đại An Hưng Phát 55 3.1.2.Mục tiêu công tác đào tạo phát triển nhân lực……… ……55 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 56 3.2.1 Hoàn thiện tài liệu học tập 56 SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp iv Học Viện Tài Chính 3.2.2 Tăng cường mở lớp đào tạo lại 57 3.2.3 Đầu tư sở vật chất cho cơng ty nói chung cơng tác đào tạo phát triển nhân lực nói riêng 58 3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác đào tạo phát triển nhân lực 60 3.2.5 Bổ sung, chỉnh sửa chi tiết bảng mô tả công việc cho ứng viên 61 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp v Học Viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ BM Trưởng phòng (Branch Manager) CTV Cộng tác viên DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm DLVN Dai-ichi Life Việt Nam FC Tư vấn tài (Finance Consultant) HĐ Hợp đồng KDBH Kinh doanh bảo hiểm KH Khách hàng PUM UM SUM SV : Nguyễn Thị Yến Tiền trưởng nhóm (Pre Unit Manager) Trưởng nhóm (Unit Manager) Trưởng nhóm cấp cao (Senior Unit Manager) Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp vi Học Viện Tài Chính DANH MỤC SƠ ĐỒ Hình 2.1: Logo Cơng ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam 22 Hình 2.2: Chứng tư vấn viên bảo hiểm 44 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Đại An Hưng Phát 25 Sơ đồ 2.2: Sự biến động doanh thu, chi phí Cơng ty TNHH Đại An Hưng Phát năm 2017-2019 26 Sơ đồ 2.3: Quy trình đào tạo phát triển nhân lực 36 Sơ đồ 2.4: Lộ trình thăng tiến công ty TNHH Đại An Hưng Phát 45 Biểu đồ 2.1: Mức độ hài lòng học viên sau đào tạo năm 2019 46 SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp vii Học Viện Tài Chính DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1.Bảng kết hoạt động kinh doanh 26 công ty TNHH Đại An Hưng Phát năm 2017-2019 26 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn Cơng ty TNHH Đại An Hưng Phát 28 năm 2017-2019 28 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực công ty TNHH Đại An Hưng Phát 29 năm 2017- 2019 29 Bảng 2.4: Hệ thống chương trình đào tạo công ty TNHH Đại An Hưng Phát năm 38 Bảng 2.5: Bảng đăng kí nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực năm 2019 39 Bảng 2.6: Quy định, tiêu chuẩn chung công tác lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực công ty 40 Bảng 2.7: Kế hoạch đào tạo, chi phí đào tạo nhân lực 41 Bảng 2.8: Kết đào tạo phát triển nhân lực công ty 47 giai đoạn 2017-2019 47 Bảng 2.9: Hiệu hoạt động công ty giai đoạn 2017-2019 49 Bảng 2.10: Tình hình thực kế hoạch đào tạo nhân công ty TNHH Đại An Hưng Phát giai đoạn 2017-2019 51 SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thị trường BH Việt Nam thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định giới Xuất Việt Nam muộn so với dịch vụ khác, song BH chứng tỏ tầm quan trọng kinh tế BH thúc đẩy ổn định tài giảm bớt nỗi lo tinh thần, thay cho chương trình xã hội nhà nước thực hiện, thúc đẩy hoạt động thương mại Bên cạnh đó, kinh tế xã hội Việt Nam tiếp tục phát triển, thu nhập tầng lớp dân cư tầng lớp giàu có ngày tăng hội để phát triển BHNT Thị trường BH Việt Nam sau gia nhập WTO có bước phát triển so với năm trước Song bên cạnh thuận lợi mà WTO mang lại, DNBH Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức tiềm ẩn DLVN nhận rủi ro tiềm ẩn này, vấn đề quan trọng hàng đầu công ty phải nâng cao lực tài khả cạnh tranh Để nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng phát triển thị phần thị trường BH, DLVN cố gắng phát triển kênh bán hàng truyền thống đại lý BH Các phương thức tìm kiếm, tuyển chọn đại lý BH thực nghiêm túc, chất lượng Điều khoản hợp đồng chặt chẽ nhằm ràng buộc đại lý BH làm việc nghiêm túc, có hiệu Chương trình đào tạo huấn luyện đặc biệt giúp đại lý BH phát huy hết khả sở trường lĩnh vực kinh doanh BHNT Sản phẩm BHNT sản phẩm vơ hình, thơng thường người ta khơng cảm thấy có nhu cầu với Do để BHNT đến với KH cần có quảng cáo, giới thiệu, giúp KH hiểu rõ nội dung sản phẩm nhu cầu BH thân Đại lý BHNT có vai trị quan trọng, cầu nối SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính KH cơng ty BH, chất lượng sản phẩm dịch vụ phụ thuộc nhiều vào đội ngũ nhân viên, đại lý Đối với doanh nghiệp BHNT, đại lý người mang lại doanh thu, mang đến thành cơng hay thất bại doanh nghiệp BHNT Do vậy, chất lượng đại lý chìa khóa thành cơng Chính vậy, cơng tác tuyển dụng đào tạo đại lý có vai trò quan trọng DNBH Để đại lý hoạt động tốt cơng tác đào tạo nhân đại lý phải trọng đặt lên hàng đầu Ý thức vai trò công tác đào tạo, phát triển nhân lực DNBH với giúp đỡ TS Võ Thị Vân Khánh cán công ty TNHH Đại An Hưng Phát, em lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt mục tiêu: Thứ nhất, tìm hiểu lý luận chung công tác đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp Thứ hai, phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát Thứ ba, đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tình hình đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Công ty TNHH Đại An Hưng Phát + Thời gian: Giai đoạn 2017-2019 Phương pháp nghiên cứu Đi sâu vào thực tiễn, sử dụng phương pháp: SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 51 Học Viện Tài Chính Một là, cơng tác đào tạo học viên đào tạo thêm học viên cũ tiến hành thường xuyên, liên tục Số khóa đào tạo số học viên hoàn thành đào tạo đáp ứng đủ nhu cầu công ty theo năm 2017-2019 cho thấy công ty trọng vào công tác đào tạo, phát triển Vì chất lượng hoạt động đội ngũ nhân viên ngày hoàn thiện nâng cao Đem lại hiệu kiến thức, kĩ năng, động làm việc tốt, tự giác, giao lưu công ty khác Kết thể bảng sau: Bảng 2.10: Tình hình thực kế hoạch đào tạo nhân công ty TNHH Đại An Hưng Phát giai đoạn 2017-2019 Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 1.Số lao động đào tạo theo kế hoạch Người 205 286 390 2.Số lao động đào tạo thực tế Người 201 289 392 % 98,04 101,04 100,51 4.Số khóa học đào tạo theo kế hoạch Khóa học 16 16 16 5.Số khóa học đào tạo thực tế Khóa học 14 18 15 % 87,5 112,5 93,75 Chỉ tiêu 3.Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch số lao động đào tạo 6.Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch số khóa học ( Nguồn: Cơng ty Đại An Hưng Phát ) Từ bảng số liệu ta thấy tỷ lệ hoàn thành kế hoạch số lao động đào tạo công ty giai đoạn 2017-2019 tăng dần qua năm, cụ thể 98,04% - 101,04% - 100,51% Về số khóa đào tạo có năm 2018 vượt mức kế hoạch đặt 12,5% tương ứng với khóa học cịn năm khác không đạt kế hoạch đặt Lý số khóa học đào tạo nâng cao phụ thuộc vào số lượng học viên đăng kí học Ta khơng thể tố chức khóa học lượng học viên thấp ngược lại, lượng học viên cao không đảm bảo chất lượng đào tạo cơng ty chia thành đợt đào tạo khác SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 52 Học Viện Tài Chính Hai là, cơng ty áp dụng thời gian đào tạo theo quy định, không gây căng thẳng ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức, kỹ học viên, tạo tâm lí thoải mái, nhiệt huyết cho học viên Nội dung chương trình đào tạo phù hợp, liên quan đến ngành BH; đồng thời chất lượng đào tạo ngày nâng cao thể qua kết kinh doanh, doanh thu công ty tăng năm Ba là, cán đào tạo với lòng yêu nghề, dành nhiều thời gian, cố gắng truyền đạt hết kiến thức, kinh nghiệm nhiệt huyết với nghề, làm cho học viên cảm thấy tự tin, tin tưởng, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, từ giúp họ vững bước đường nghiệp Bốn là, cán lãnh đạo DLVN thường xuyên đến sở tổ chức buổi nói chuyện, tham gia họat động văn phòng đại lí để thấy rõ tình hình nhân viên Điều thể quan tâm sát ban lãnh đạo công ty, tạo cảm giác yên tâm, lòng trung thành cho nhân viên Năm là, kết kinh doanh công ty năm tăng, suất làm việc nhân công ty cao hơn, chi phí đào tạo giảm,… cho thấy cơng tác đào tạo phát triển nhân lực dần tốt hơn, đạt hiệu cao hơn, góp phần thực mục tiêu chung công ty 2.4.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh thành cơng đạt được, q trình đào tạo phát triển nhân lực cơng ty cịn số điểm hạn chế: Thứ nhất, chất lượng nhân viên hạn chế, số lượng nhân viên chưa qua đào tạo nhiều, hạn chế mặt kiến thức nên kỹ tư vấn cho KH thấp Có số học viên chưa tinh thơng nghiệp vụ, hoạt động khơng mang tính chất ngành nghề mà mang tính chất dịch vụ, làm tăng cao chi phí khai thác SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 53 Học Viện Tài Chính Thứ hai, giảng viên tâm huyết với nghề, truyền đạt tận tâm kinh nghiệm, kiến thức cho học viên, nhiên chất lượng giảng dạy chưa thực tốt, việc truyền đạt tới học viên chưa hiệu quả, chưa đảm bảo Thứ ba, trình đào tạo phát triển nhân lực, việc kiếm tra chưa thực nghiêm ngặt chất lượng đào tạo chưa cao Ví dụ giấc chưa thực nghiêm ngặt, có tưởng bỏ học, học muộn làm ảnh hưởng đến học viên khác Thứ tư, việc phân loại nhân chưa tốt, chưa thực hiểu rõ học viên thiếu kĩ năng, kiến thức để đào tạo phát triển Do vậy, việc đào tạo chưa hẳn tốt khó khăn cho học viên tiếp thu kiến thức 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế Sau đánh giá kết kinh doanh, hiệu khai thác nhân sự, cơng ty nhận thấy q trình đào tạo phát triển nhân lực tồn hạn chế nguyên nhân hạn chế xuất phát từ lí đây: + Chất lượng nhân viên hạn chế, số học viên chưa tinh thông nghiệp vụ học viên phần lớn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn kinh doanh phát triển số lượng mà chưa trọng đến chất lượng; số lượng tư vấn viên bán chun nghiệp cịn cao Ngồi ra, tài liệu học tập cho học viên chưa cập nhật, thông tin cũ, thiếu sót dẫn đến họ khơng nắm đủ thông tin sản phẩm luật kinh doanh BH làm cho tư vấn viên khó khăn giới thiệu đến KH + Giảng viên vừa làm công tác giảng dạy, vừa làm cơng tác quản lý nên trình độ sư phạm khơng đồng đều, khơng có thời gian để nghiên cứu thêm tài liệu, phương pháp truyền đạt cho học viên + Việc đào tạo mang tính hồn thành trách nhiệm chưa mang tính chuyên nghiệp cao nên chưa nghiêm ngặt việc kiểm tra thực học viên SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 54 Học Viện Tài Chính + Mặc dù q trình tuyển dụng, công ty đưa bảng mô tả cơng việc quyền lợi cho ứng viên hình dung nghề nghiệp bảng nhìn chung cịn sơ sài, mang tính đối phó, ứng viên nghiên cứu xong chưa nắm rõ nội dung phương hướng hoạt động cho phù hợp với điều kiện khả họ, dẫn đến khó khăn phân loại đào tạo học viên SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 55 Học Viện Tài Chính CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI AN HƯNG PHÁT 3.1 Phương hướng hoạt động Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 3.1.1 Mục tiêu chung công ty TNHH Đại An Hưng Phát Dựa mục tiêu phương hướng phát triển chung công ty Đại An Hưng Phát để đưa hệ thống giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo, phát triển nhân lực nói riêng cơng tác quản trị nhân lực nói chung Mục tiêu kế hoạch năm tới xây dựng sở kết hoạt động kinh doanh năm trước Mục tiêu bao gồm: - Mang đến sản phẩm tốt nhất, toàn diện nhất, riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, đặc biết sản phẩm đầu tư tiết kiệm - Là doanh nghiệp tư vấn dịch vụ, mục tiêu công ty trước mắt nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh trang với thị trường; xây dựng cơng ty thành tổ chức có đội ngũ nhân viên trình độ giỏi, chun mơn cao, kĩ kiến thức vững vàng, trung thực, tâm huyết, sáng tạo, tự giác, gắn bó với cơng ty - Về công tác sản xuất kinh doanh: Năm 2020, dự kiến doanh thu 200 tỷ đồng - Về công tác tổ chức máy quản lý tổ chức: Năm 2020 cơng ty có thay đổi mặt cấu, tăng cường công tác đào tạo phát triển cán quản lý, phát triển nhân lực, nâng cao trình độ chun mơn đồng thời tuyển thêm cán trẻ, trình độ chun mơn cao 3.1.2 Mục tiêu công tác đào tạo phát triển nhân lực Một doanh nghiệp thành cơng hay thất bại, ngồi việc phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm đội ngũ nhân viên giỏi yếu tố hàng đầu ảnh SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 56 Học Viện Tài Chính hưởng đến doanh nghiệp Vì vậy, công tác đào tạo phát triển nhân lực phải đầu tư thực song song, bám sát với mục tiêu chung doanh nghiệp Nhận thức rõ điều đó, cơng ty Đại An Hưng Phát xây dựng mục tiêu cho công tác đào tạo, phát triển nhân lực bao gồm: - Nâng cao trình độ cán quản lý nhân kiến thức kĩ năng, đại hóa cơng cụ phục vụ công tác đào tạo phát triển nhân lực tốt - Lập kế hoạch cho nội dung cụ thể hoạt động quản trị nhân cơng ty nói chung nội dung chương trình đào tạo, phát triển nhân lực nói riêng - Hồn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty - Sử dụng tốt nguồn nhân lực công ty đem lại hiệu kinh doanh ngày cao Đồng thời tìm nhân viên thực tài giỏi, phù hợp để đưa họ vào vị trí chức danh, đảm bảo góp phần đạt mục tiêu chung cơng ty 3.2 Giải pháp hồn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực Cơng ty TNHH Đại An Hưng Phát 3.2.1 Hồn thiện tài liệu học tập Giáo trình học tập yếu tố quan trọng hàng đầu định đến chất lượng học viên, tài liệu để học viên làm sở cho việc nghiên cứu tra cứu cần thiết học viên nên ĐAHP cần xây dựng hồn thiện giáo trình đào tạo phát triển nhân lực, tập trung vào việc ứng dụng kiến thức học để có cách xử lý tình linh hoạt nhất, đảm bảo học viên ghi nhớ kiến thức lý thuyết thơng qua tình cụ thể Đại An Hưng Phát nên cần cập nhật liên tục kiến thức luật kinh doanh BH, sản phẩm thay đổi ví dụ sản phẩm bảo hiểm bổ sung 88 bệnh hiểm nghèo có vào tháng 10 năm 2016 sản SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 57 Học Viện Tài Chính phẩm bảo hiểm Đại Gia An Phúc có vào tháng năm 2017; đặc biệt công ty cần cập nhật, truyền đạt đầy đủ sản phẩm bảo toàn thu nhập sản phẩm bảo vệ ung thư có vào tháng năm 2020 cần tham khảo thêm giáo trình cơng ty bạn để có kiến thức tồn diện Ngồi giáo trình nội dung sản phẩm, công ty cần bổ sung thêm giáo trình liên quan đến kĩ mềm, kỹ liên quan phục vụ cho cơng việc: kỹ trị chuyện, giao tiếp, tiếp cận, đàm phán, thuyết phục, chăm sóc KH,… Học viên học đan xen kiến thức chuyên ngành kiến thức mềm tạo động lực tiếp thu học, đảm bảo chất lượng học Hoàn thiện tài liệu học tập giúp việc giảng dạy đảm bảo chất lượng, mang đầy đủ kiến thức sản phẩm, công ty kĩ nghiệp vụ đến học viên, từ giúp học viên vững tin việc tư vấn sản phẩm cho KH mang lại kết kinh doanh, doanh thu tốt cho công ty 3.2.2 Tăng cường mở lớp đào tạo lại Công ty nhận thấy tồn nhân viên tư vấn không chuyên nghiệp, không đủ kiến thức kĩ năng, làm việc quan tâm đến số lượng chưa trọng đến chất lượng, công ty ĐAHP cần thường xuyên kiểm tra lại kinh nghiệm làm việc nhân viên, tư vấn viên để tổ chức thêm buổi đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế, tình gặp phải gặp KH giải Đồng thời bổ sung thêm thông tin quy định hay sản phẩm tránh sai sót cho tư vấn viên, đặc biệt làm cho tư vấn viên hiểu rõ phương hướng hoạt động mục tiêu DN để họ thay đổi phong cách làm việc, tư duy, tránh việc đối phó cơng việc Cơng ty cần lập kế hoạch cho chương trình kiểm tra đánh giá lại đội ngũ nhân viên theo tháng, quý, năm; từ hiểu lực nhân viên sau trình đào tạo, nắm bắt nhu cầu đào tạo thường SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 58 Học Viện Tài Chính xuyên mở lớp đào tạo lại, bù đắp kịp thời lỗ hổng kiến thức kĩ cho tư vấn viên quản lí + Đối với CTV, sau tháng làm việc cần có test kết để đánh giá tinh thần học hỏi vị trí người mới, đồng thời lên kế hoạch đào tạo bổ sung cung cấp kiến thức, nghiệp vụ thêm cho CTV đảm bảo sau tháng kết làm việc tốt + Đối với chức vụ cao FC, PUM, UM sau tháng cần có lớp đào tạo lại nghiệp vụ vừa để kiểm tra trình độ, cách làm việc vừa tạo điều kiện trau dồi kỹ tư vấn, kỹ làm việc nhóm, xây dựng đội nhóm,… Ngồi ra, cơng ty cần tổ chức thêm hội thảo theo tháng/quý phổ biến kinh nghiệm gương giỏi, rèn luyện kỹ quản lý, kỹ đào tạo hướng dẫn tư vấn viên Tích cực đào tạo phát triển tư vấn viên cách làm trì hợp đồng, KH giới thiệu thêm KH mới, cách chăm sóc KH,… Việc thực đào tạo lại đội ngũ cán nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng nhân lực tồn cơng ty ổn định phát triển, tránh lãng phí nguồn lực, góp phần đạt hiệu kinh doanh cho công ty theo mục tiêu đề Tập trung chi phí thời gian cho đào tạo phát triển nhân lực điều cần thiết DN, đặc biệt DN theo lĩnh vực dịch vụ công ty Đại An Hưng Phát 3.2.3 Đầu tư sở vật chất cho cơng ty nói chung cơng tác đào tạo phát triển nhân lực nói riêng Cơng tác đào tạo phát triển nhân lực vấn đề hàng đầu, đóng vai trị quan trọng ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh DN Vì vậy, công tác đào tạo phát triển luôn phải đầu tư trọng để đảm SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 59 Học Viện Tài Chính bảo nhân lực tốt số lượng chất lượng, sẵn sàng phục vụ trước thay đổi ngày khác biệt kinh tế toàn cầu Để phục vụ tốt cho việc kinh doanh cơng ty nói chung cơng tác đào tạo phát triển nhân lực nói riêng, địi hỏi cơng ty phải đầu tư lớn cho sở vật chất: văn phịng cần mở rộng, thống mát, đủ ánh sáng, đảm bảo đủ chỗ ngồi, đảm bảo chống tiếng ồn tư vấn viên, bàn làm việc phù hợp, thoải mái, đáp ứng thêm phòng đào tạo, trang thiết bị cập nhật theo cải tiến khoa học công nghệ: mic, loa, máy chiếu,… Việc mở rộng văn phòng giúp học viên tạo cảm giác thoải mái, hài lòng, hứng thú tiếp thu giảng; tư vấn, nhân viên cũ tin tưởng, tạo động lực yêu nghề, nâng cao hiệu làm việc, khơi gợi lịng trung thành, đam mê cơng việc góp phần mang lại kết làm việc tốt Hằng năm cơng ty cần có kế hoạch cụ thể chi phí đầu tư cho cơng tác đào tạo phát triển nhân lực + Chi phí đầu tư thêm cho trang thiết bị dạy, đào tạo + Chi phí cho sửa đổi, mua mới, tân trang lại văn phòng bàn ghế làm việc, điện thoại,… + Chi phí cho tài liệu, giáo trình đào tạo học tập + Chi phí thuê giảng viên, hội trường + Chi phí hỗ trợ phần ăn cho học viên cán đào tạo Có kế hoạch cụ thể đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nhân lực góp phần tránh sai sót, tránh lãng phí chi vào khoản không cần thiết, mặt khác công tác đào tạo phát triển nhân lực đầu tư sễ làm cho chất lượng nhân tăng lên nhanh chóng, đáp ứng mục tiêu DN, góp phần nâng cao vị cơng ty ngành nói riêng thị trường kinh doanh nói chung SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 60 Học Viện Tài Chính 3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực hiệu công tác đào tạo phát triển nhân lực thuộc lớn vào trình độ chuyên môn cán làm công tác đào tạo, phát triển trình độ, chun mơn nghiệp vụ cán quản trị nhân lực Cán quản trị có trình độ chun mơn kịp thời nắm bắt nhu cầu nhân từ có kế hoạch đào tạo, phát triển cụ thể cho thời kỳ Phải hiểu rõ tầm quan trọng việc lập kế hoạch đào tạo, phát triển hoạt động quản trị nhân lực, thành thạo công việc lập kế hoạch vận dụng cách linh hoạt, nắm bắt định hướng phát triển công ty qua thời kỳ Đồng thời người đại diện cho người lao động, người trước nên hiểu nhu cầu thăng tiến, đào tạo phát triển, đội ngũ giảng viên phải gương để học viên học hỏi, cần có tác phong làm việc chun nghiệp, có lịng u nghề kinh nghiệm chuyên sâu giảng viên người trực tiếp tiếp xúc truyền đạt kiến thức cho bạn học viên Đây kiến thức thiết thực định đến việc gặp KH tư vấn viên nên việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên quan trọng Đối với lớp học cần cán giảng dạy có kĩ năng, kiến thức riêng, phù hợp với trình độ lớp + Lớp dành cho CTV, FC đòi hỏi cán giảng dạy phải người quản lý đội nhóm Khi đó, họ hiểu tâm tư, cách suy nghĩ, hành động học viên dựa vào kinh nghiệm quản lí, người giảng dạy biết cách truyền kiến thức, truyền lửa cho học viên theo cách tốt + Lớp dành cho PUM, UM, SUM đòi hỏi cán giảng dạy chuyên sâu kĩ năng, kinh nghiệm gặp khách hàng, kỹ đàm phán, thuyết SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 61 Học Viện Tài Chính phục, lãnh đạo,… Lúc người giảng dạy phải người thâm niên cao, kinh nghiệm làm việc nhiều, sâu, đặc biệt có kết làm việc tốt, gương, tạo niềm tin cho người Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán phục vụ công tác đào tạo phát triển, cơng ty tìm kiếm theo hai nguồn: + Nguồn nội DN: Các cán công nhân viên thâm niên cao, kinh nghiệm dày dặn, kiến thức tốt, đạt nhiều kết quả, giải thưởng,…Phương pháp giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo nội dung đào tạo; nhiên khơng có đổi giảng dạy + Nguồn bên ngồi DN: Tìm kiếm cán trung tâm đào tạo, công ty đào tạo phát triển nhân lực, giảng viên trường đại học,…Nguồn giúp tiếp cận đổi mới, đại, chuyên nghiệp lại tốn chi phí, thời gian, nhiều nội dung đào tạo khơng công ty mong muốn Năng lực cán chun mơn tốt vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác đào tạo phát triển nhân lực, cơng tác quản trị nhân lực vừa góp phần tạo hiệu sản xuất kinh doanh cao Hằng năm cơng ty cần đầu tư khoản chi phí định cho cán học lớp thuyết trình, giao tiếp mang tính chất sư phạm, đảm bảo cho việc thực đào tạo phát triển nhân lực công ty đạt kết tốt 3.2.5 Bổ sung, chỉnh sửa chi tiết bảng mô tả công việc cho ứng viên Việc bổ sung, chỉnh sửa chi tiết bảng mô tả cơng việc đưa cho ứng viên đóng vai trị quan trọng Bảng mơ tả cơng việc giúp ứng viên biết công việc thân phải làm gì, cần làm gì, quyền lợi họ hưởng, Do vậy, bảng mô tả công việc chi tiết, rõ ràng việc tuyển dụng đạt kết tôt hơn, mang lại ứng viên tiềm hơn, từ giúp q trình đào tạo phát triển nhân lực chất lượng Trong buổi vấn, người vấn cần trao đổi đầy đủ, xác thơng tin công việc, SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 62 Học Viện Tài Chính trách nhiệm nghĩa vụ cho ứng viên Điều giúp ứng viên hiểu rõ vai trị nhận vào làm, đảm bảo trung thực, phù hợp với điều kiện khả họ công việc Khi ứng viên hiểu thân cần gì, phải làm với cơng việc, họ chủ động, hăng hái, tích cực học hỏi kĩ năng, kiến thức thân thiếu sót góp phần cho công tác đào tạo phát triển nhân lực diễn tốt hơn, phân loại học viên đảm bảo chất lượng hơn, tránh đăng kí nhu cầu đào tạo phát triển ạt, theo phong trào gây lãng phí nguồn lực cho cơng ty Để có bảng mơ tả cơng việc chi tiết, xác, thu hút ứng viên tiềm việc xây dựng bảng mô tả quan trọng Một bảng mô tả công việc đầu đủ nội dung, tạo ấn tượng cho ứng viên đảm bảo phần sau đây: Tiêu đề: - Tên tiêu đề rõ ràng giúp người đọc mường tượng vai trị vị trí công việc - Tiêu đề ngắn gọn đảm bảo bao hàm nội dung Phần mở đầu- vai trò vị trí - Giới thiệu qua cơng ty, mơi trường làm việc - Mục tiêu vị trí tuyển - Điều mà nhà tuyển dụng kì vọng ứng viên Phần thân 1- nhiệm vụ - Liệt kê nhiệm vụ mà ứng viên đảm nhiệm vị trí, k nên dài, gạch đầu dòng ý tạo điểm nhấn - Đưa nhiệm vụ theo đơn vị ngày/ tuần/ tháng để ứng viên đo lường cân nhắc Phần thân 3- yêu cầu SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 63 Học Viện Tài Chính - Đưa cho ứng viên hiểu “Như phù hợp?”, u cầu số năm kinh nghiệm, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu tuổi, giới tính,… - Liệt kê yêu cầu vừa đủ, mức thỏa hiệp Phần thân 2- quyền lợi ứng viên - Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ - Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi - Cơ hội học tập, huấn luyện, giao lưu,… Phần kết- quy trình tuyển dụng - Nêu rõ bước đăng tuyển - Hình thức vấn offline hay online? - Địa điểm, thời gian vòng - Phương thức liên lạc: email, điện thoại,… SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 64 Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Theo cục quản lý giám sát BH thị trường BH Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định quy mơ cịn nhỏ so với tiềm Chính vậy, cơng tác đào tạo phát triển nhân lực trở nên vơ quan trọng tác động trực tiếp đến hiệu phân phối sản phẩm BH từ định đến hàng loạt tiêu kết hoạt động DNBH Trong năm qua, Đại An Hưng Phát quan tâm trọng đến công tác đào tạo phát triển nhân lực, coi công việc tất yếu để tạo “công cụ cạnh tranh” hiệu cho doanh nghiệp hướng đắn cho phát triển lâu dài bền vững cam kết tập đồn tài hàng đầu Nhật Bản Hy vọng với kết hợp kinh nghiệm quốc tế am hiểu thị trường Việt Nam, công ty Đại An Hưng Phát tiếp tục trì phát triển bền vững mang đến cho người dân Việt Nam sản phẩm bảo hiểm tốt Cùng với lý thuyết chung BHNT, luận văn sâu nghiên cứu phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực, đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty Đại An Hưng Phát Hy vọng thời gian tới, công ty xây dựng mạng lưới nhân viên có trình độ chun mơn tư cách đạo đức tốt để đưa công ty tiến xa hoạt động kinh doanh Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hướng dẫn TS Võ Thị Vân Khánh tồn thể chú, anh chị cơng ty ĐAHP giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp 65 Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động công ty THHH Đại An Hưng Phát giai đoạn 2017-2019 TS Đoàn Minh Phụng & TS Hoàng Mạnh Cừ (đồng chủ biên) (2011), “Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ”, NXB Tài Chính Ths Nguyễn Văn Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), “Giáo trình Quản trị Nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Văn Định (2011), “Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm”, NXB Tài Chính PGS.TS Trần Xuân Hải & TS Trần Đức Lộc (đồng chủ biên), “Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tài Chính Phịng huấn luyện kinh doanh công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Giáo trình huấn luyện Nền tảng thành cơng, (2017) Các trang web tham khảo : - Dai-ichi-life.com.vn - Baohiem.net - Tailieu.vn Ngồi cịn tham khảo trang báo, tạp chí bảo hiểm SV : Nguyễn Thị Yến Lớp CQ54/31.03 ... chức cán công ty Đại An Hưng Phát) Sơ đồ 2.3: Quy trình đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Đào tạo phát triển nhân lực khâu... giá trình đào tạo phát triển nhân lực 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI AN HƯNG PHÁT 22 2.1 Tổng quan công ty TNHH Đại An Hưng Phát ... công việc 2.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty TNHH Đại An Hưng Phát Để thực công tác đào tạo phát triển nhân lực đạt kết tốt nhất, cơng ty xây dựng quy trình đào tạo phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đại an hưng phát luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đại an hưng phát luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp