0

Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

85 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - PHAN THỊ HÀ PHƯƠNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN” Chuyên ngành : Tài bảo hiểm Mã số : 03 GV hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nội – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TẠI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 1.1.1 Lịch sử đời phát triển bảo hiểm cháy nổ 1.1.2 Vai trò bảo hiểm cháy nổ 1.1.3 Sự cần thiết phải triển khai bảo hiểm cháy nổ hình thức bắt buộc 1.2 Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 10 1.2.1 Người bảo hiểm .10 1.2.2 Đối tượng bảo hiểm 11 1.2.3 Phạm vi bảo hiểm .13 1.2.4 Thời hạn bảo hiểm 14 1.2.5 Giá trị bảo hiểm số tiền bảo hiểm 15 1.2.6 Phí bảo hiểm .16 1.3 Quy trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 16 1.3.1 Công tác khai thác 16 1.3.2 Công tác giám định, bồi thường .21 SV: Phan Thị Hà Phương i Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 25 2.1 Giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .25 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động mô hình tổ chức 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh PTI (2017 – 2019) 33 2.2 Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI 37 2.2.1 Cơ sở pháp lý để triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 37 2.2.2 Thực trạng triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 38 2.3 Đánh giá tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ PTI (2017 – 2019) 43 2.3.1 Kết đạt .43 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 51 3.1 Thuận lợi, khó khăn việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI 51 3.1.1 Thuận lợi 51 3.1.2 Khó khăn 53 3.2 Định hướng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI 56 3.2.1 Xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm cháy nổ thời gian tới 56 3.2.2 Định hướng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 57 SV: Phan Thị Hà Phương ii Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3 Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI 57 3.3.1 Phát triển kênh khai thác tăng thị phần bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 58 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống quy định, biểu mẫu nghiệp vụ sách phát triển sản phẩm 61 3.3.3 Hồn thiện cơng tác quản lý nhân tổ chức máy 66 3.4 Một số kiến nghị 68 3.4.1 Đối với Nhà nước .68 3.4.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 70 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Phan Thị Hà Phương iii Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài "Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện" cơng trình nghiên cứu riêng thân em Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc cụ thể xuất phát từ tình hình hoạt động thực tế cơng ty nghiên cứu Tác giả Phan Thị Hà Phương SV: Phan Thị Hà Phương iv Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thu Hà, người trực tiếp hướng dẫn em từ q trình triển khai đến hồn thành luận văn Cảm ơn cô ân cần hướng dẫn, quan tâm động viên em suốt trình viết luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo Khoa Ngân hàng Bảo hiểm Học Viện Tài Chính suốt năm học qua tận tình truyền đạt kiến thức Những năm học qua, kiến thức mà thầy giáo giảng dạy khơng giúp em có tảng vững để viết luận văn tốt nghiệp mà hành trang quý báu cho em đường nghiệp phía trước Em chân thành cảm ơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nói chung Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật nói riêng tạo điều kiện cho em thực tập tận tình bảo cơng việc Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy ln có sức khỏe tốt thành cơng với nghiệp cao quý Đồng kính chúc cô, chú, anh, chị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công công việc SV: Phan Thị Hà Phương v Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - PTI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm - SPBH Sản phẩm bảo hiểm - KDBH Kinh doanh bảo hiểm - NĐBH Người bảo hiểm - HĐBH Hợp đồng bảo hiểm - GCNBH Giấy chứng nhận bảo hiểm - GYCBH Giấy yêu cầu bảo hiểm - STBH Số tiền bảo hiểm - GTBH Giá trị bảo hiểm - BH CNBB Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - BH TSKT Bảo hiểm tài sản kỹ thuật SV: Phan Thị Hà Phương vi Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh PTI (2017-2019) 34 Bảng 2.2: Doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm 38 cháy nổ bắt buộc PTI (2017-2019) 38 Bảng 2.3: Chi phí đánh giá rủi ro đề phịng hạn chế tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI (2017-2018) 39 Bảng 2.4: Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo kênh khai thác PTI (2017-2019) 39 Bảng 2.5: Chi phí giám định bồi thường PTI (2017-2019) 41 Bảng 2.6: Tình hình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI (2017-2019) 42 SV: Phan Thị Hà Phương vii Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI 18 Hình 2.2: Quy trình giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI 22 Hình 2.3: Tổ chức máy Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 31 SV: Phan Thị Hà Phương viii Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế nước ta bước mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, ngành bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng góp phần quan trọng việc ổn định an tồn tài cho cá nhân, doanh nghiệp q trình hoạt động sản xuất kinh doanh qua tác động tích cực đến tăng trưởng chung toàn kinh tế Năm 2019, tranh chung tình hình kinh tế giới chưa thực khởi sắc bớt ảm đạm Nhịp độ tăng trưởng chung kinh tế giới chưa đặt mức dự báo, nhiên, tác động khủng hoảng tài nợ cơng khơng cịn trầm trọng, kinh tế tồn cầu bắt đầu thích nghi dần với biến động trị, an ninh Trong nước, kinh tế Việt Nam nằm số quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm sốt mức thấp Trong bối cảnh đó, ngành tài ngân hàng nói chung cịn gặp nhiều khó khăn, nhiên, ngành bảo hiểm ln giữ mức tăng trưởng cao ổn định năm gần Với đặc thù kinh doanh rủi ro, ngành bảo hiểm đối diện với nguy thua lỗ khơng có biện pháp quản trị rủi ro phù hợp Theo đó, cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ bước chuyển dịch cấu khai thác từ nghiệp vụ có hiệu bảo hiểm xe giới, bảo hiểm người sang nghiệp vụ đạt hiệu kinh doanh cao bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ln nghiệp vụ có lãi kỹ thuật cao nghiệp vụ có nội dung sản phẩm công tác quản lý khai thác, bồi thường phức tạp Không ngoại lệ, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) với mạnh SV: Phan Thị Hà Phương Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hàng năm, vào quy định hợp đồng tái bảo hiểm cố định, PTI xây dựng ban hành quy định phân cấp quản lý nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để định hướng đơn vị thành viên công tác khai thác giám định bồi thường Trong đó, đơn vị thành viên phép chủ động khai thác hay giải bồi thường phạm vi phân cấp phải xin ý kiến Tổng Công ty nội dung nằm ngồi thẩm quyền Vì vậy, PTI cần theo sát tình hình thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nội công ty tồn thị trường để có điều chỉnh thích hợp như: mở rộng phân cấp sản phẩm tiềm có hiệu khai thác tốt, xiết chặt quy định khai thác nhóm sản phẩm có tỷ lệ bồi thường cao, cập nhật quy định sản phẩm đặc thù hay sản phẩm v.v Hoàn thiện tốt quy định nghiệp vụ mặt nâng cao tính chủ động đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh mặt khác đảm bảo cân đối cấu nhóm rủi ro nhằm mục tiêu kiểm soát tốt hiệu khai thác tồn hệ thống - Chuẩn hóa biểu mẫu khai thác hướng dẫn khai thác: Hệ thống biểu mẫu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI xây dựng từ cách lâu nhiều sản phẩm chưa có đầy đủ biểu mẫu cần chỉnh sửa cập nhật Ngồi ra, PTI chưa có hệ thống hướng dẫn khai thác sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà ban hành số hướng dẫn khai thác sản phẩm triển khai Việc hướng dẫn hỗ trợ cán kinh doanh quan trọng nâng cao hiệu khai thác thể tính chuyên nghiệp PTI với khách hàng, vậy, PTI cần thực việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biểu mẫu khai thác hướng dẫn khai thác nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc SV: Phan Thị Hà Phương 62 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Rà sốt hệ thống quy tắc bảo hiểm: Tương tự công ty bảo hiểm khác thị trường, quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI dịch thuật từ quy tắc tiêu chuẩn nhà tái bảo hiểm uy tín ABI, Swiss Re, Munich Re v.v Tuy nhiên, trình dịch thuật có nhiều nội dung chưa sát nghĩa quy tắc gốc nội dung dịch chưa rõ ràng Vì vậy, cơng tác rà sốt hệ thống quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần PTI trọng thực nhằm tránh vướng mắc q trình khai thác tranh chấp cơng tác giải bồi thường - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Theo xu hướng phát triển thị trường, cơng ty bảo hiểm tích cực xây dựng sản phẩm bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao tổ chức, cá nhân Những doanh nghiệp không làm tốt công tác nghiên cứu sản phẩm bỏ lỡ hội tăng trưởng doanh thu điều kiện thị trường sản phẩm truyền thống cạnh tranh Không nằm quy luật này, PTI cần nhận thức rõ phân bổ nguồn lực hợp lý việc nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng với kênh khai thác - Công tác đánh giá rủi ro khuyến cáo đề phòng hạn chế tổn thất: Mục tiêu quan trọng nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hiệu khai thác nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Vì vậy, PTI cần quán triệt tới cán khai thác để làm tốt công tác đánh giá rủi ro nhằm nhận diện dịch vụ có rủi ro cao có sở đưa khuyến cáo đề phòng hạn chế tổn thất khách hàng - Nâng cao hiệu kiểm soát cấp đơn: Các dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thường có số tiền bảo hiểm hay hạn mức trách nhiệm lớn cần bảo vệ hợp đồng tái bảo hiểm Vì vậy, trường hợp cấp đơn sai quy định dẫn đến việc PTI phải giữ lại SV: Phan Thị Hà Phương 63 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tồn tổn thất thay nhà tái bảo hiểm bồi thường dẫn đến việc giảm hiệu khai thác chung chí ảnh hưởng đến an tồn tài cơng ty Vì vậy, cơng tác kiểm soát cấp đơn cần thực thường xuyên để khắc phục kịp thời thiếu xót tránh thiệt hại liên quan - Nâng cao hiệu công tác giám định bồi thường: Cơng tác giám định bồi thường vừa có nhiệm vụ đảm bảo bồi thường cách xác, quy định pháp luật vừa thước đo chất lượng phục vụ khách hàng công ty bảo hiểm Đặc thù vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thường có giá trị bồi thường lớn, xác định phạm vi bồi thường phức tạp việc trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ giám định viên vô quan trọng Do đó, PTI cần thực tốt cơng tác đào tạo kiểm soát hệ thống giám định viên toàn hệ thống nhằm hạn chế hành vi trục lợi bảo hiểm nâng cao lực cán Ngoài ra, PTI cần phối hợp tốt với công ty giám định độc lập để thực giải bồi thường cho khách hàng cách nhanh chóng khách quan - Hệ thống kiểm sốt chào phí mơi giới: Với quy mơ ngày lớn kênh môi giới bảo hiểm, ngày nhiều đơn vị thành viên PTI tham gia kênh khai thác dựa môi quan hệ với công ty môi giới thị trường Do thân công ty môi giới cạnh tranh lẫn nên dẫn tới tình trạng có đơn vị PTI tham gia chào phí dịch vụ qua nhiều công ty môi giới khác Điều ảnh hưởng lớn tới tính thống hình ảnh hệ thống PTI mắt đối tác môi giới khách hàng Ngoài ra, đặc thù dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc qua kênh mơi giới có nội dung phức tạp với mức phí ln cạnh tranh nên việc kiểm sốt cơng tác chào phí kênh mơi giới u cầu tất yếu để đảm bảo hiệu khai thác Qua đó, PTI SV: Phan Thị Hà Phương 64 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cần xây dựng hệ thống kiểm sốt chào phí kênh mơi giới bao gồm: + Thực cấp phép khai thác kênh môi giới hệ thống: Qua đó, đơn vị thành viên đảm bảo tiêu chí kinh nghiệm, nhân phụ trách kênh đưa kế hoạch phát triển khai thác hợp lý cấp phép tham gia khai thác dịch vụ môi giới Các đơn vị khác chưa cấp phép phải thông báo Tổng Công ty hỗ trợ trường hợp + Ban hành quy trình đăng ký chào phí độc quyền kênh mơi giới: Trong quy định rõ cách thức đăng ký thứ tự yếu tố ưu tiên xác nhận cho đơn vị (môi giới có thư định độc quyền khách hàng, dịch vụ hữu đơn vị/môi giới, thời gian đăng ký) Trường hợp dịch vụ phê duyệt cho đơn vị PTI chào phí độc quyền qua đối tác môi giới, đơn vị PTI khác khơng phép tham gia chào phí trừ khách hàng có thư định độc quyền cho môi giới khác + Đưa cách thức phối hợp đơn vị nghiệp vụ Tổng Công ty để đảm bảo thông tin cung cấp xác, đầy đủ để đơn vị chào phí với đối tác mơi giới thời gian nhanh - Hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ: Với quy mô doanh thu PTI, việc quản lý thủ công công đoạn gây lãng phí nguồn lực nhân hiệu quản lý khơng cao Vì vậy, PTI cần áp dụng công nghệ thông tin vào tất công đoạn khai thác, quản lý nghiệp vụ giải bồi thường Hiện phần mềm nghiệp vụ PTI xây dựng từ năm 2000 đến phục vụ công tác thông báo tái bảo hiểm, kiểm sốt cơng tác thu phí, xuất hóa đơn tài thống kê báo cáo số liệu Theo đó, cơng tác kiểm sốt chào phí, cấp hợp đồng chưa hỗ trợ hệ thống, cán khai thác hoàn toàn chủ động sử dụng biểu mẫu thủ cơng Điều dẫn đến tình trạng hình thức nội dung chào phí, hợp đồng, giấy chứng SV: Phan Thị Hà Phương 65 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhận bảo hiểm không thống đơn vị thành viên, qua khơng thể tính chun nghiệp hệ thống PTI dễ phát sinh sai sót Nhằm khắc phục vấn đề này, PTI cần sớm nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cơng tác chào phí, cấp đơn để hỗ trợ cán khai thác tránh sai sót dẫn đến tranh chấp trình soạn thảo hợp đồng Việc hệ thống hóa cơng tác cấp đơn từ đầu vào cịn có tác dụng đảm bảo đơn vị thành viên thực hợp đồng theo quy định Tổng Công ty PTI không tốn nguồn lực nhân kiểm tra lại kết cấp đơn 3.3.3 Hồn thiện cơng tác quản lý nhân tổ chức máy - Công tác tuyển dụng: Nguồn nhân lực yếu tố then chốt phát triển doanh nghiệp Vì vậy, cơng ty không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng đội ngũ nhân trình độ cao, đáp ứng nhu cầu công việc Đặc biệt ngành kinh doanh bảo hiểm chất lượng nhân đóng vai trị then chốt thành cơng phát triển cơng ty Đầu tiên, cơng ty bảo hiểm cần có đội ngũ cán quản lý nghiệp vụ vững chắc, trình độ chun mơn nghiệp vụ cao để đảm đương vai trò quản lý hệ thống khai thác Tiếp theo, chất lượng đội ngũ khai thác viên, đại lý quan trọng việc triển khai sản phẩm công ty tới tay khách hàng mang doanh thu Cán khai thác phải đảm nhiệm khâu như: tìm kiếm, tư vấn khách hàng, đánh giá rủi ro, quản lý hợp đồng bảo hiểm, thực cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất… việc tuyển dụng cán khai thác có kinh nghiệm góp phần giảm độ trễ công tác khai thác nâng suất lao động Đối với việc thành lập đơn vị thành viên mới, PTI cần đưa gói tuyển dụng ưu đãi nhân cấp cao ban giám đốc đơn vị, trưởng phòng kinh doanh để đủ sức thu hút cán có lực thị trường với công ty SV: Phan Thị Hà Phương 66 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Cơng tác đào tạo nghiệp vụ: Đối với nghiệp vụ đòi hỏi kỹ thuật nghiệp vụ cao, hệ thống nhân từ cán quản lý nghiệp vụ đến cán khai thác cần đào tạo cách thường xuyên Các khóa đào tạo phổ biến quy định phân cấp quản lý nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần tổ chức định kỳ hàng năm sau ban hành văn Đối tượng đào tạo bao gồm cán chuyên quản nghiệp vụ cháy nổ bắt buộc cán khai thác chủ chốt đơn vị thành viên với mục tiêu nắm vững quy định nghiệp vụ hành Tổng Cơng ty Bên cạnh khóa đào tạo nghiệp vụ tập trung này, PTI tổ chức khóa đào tạo theo chuyên đề sản phẩm cần trọng đào tạo riêng cho đơn vị thành viên có nhu cầu Đối với cán quản lý nghiệp vụ Tổng Công ty, PTI cần có sách đào tạo nâng cao qua khóa học Bộ Tài cơng ty tái bảo hiểm nước ngồi tổ chức - Kiện toàn máy quản lý nghiệp vụ: Hiện nay, hệ thống quản lý nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ, Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật (quản lý nghiệp vụ BH CNBB) thuộc Văn phịng Tổng Cơng ty Phòng nghiệp vụ/Phòng Bảo hiểm TSKT đơn vị thành viên Trong đó, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ có trách nhiệm bao qt tồn hoạt động liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm TSKT nói chung BH CNBB nói riêng bao gồm: công tác giao kế hoạch kinh doanh, công tác ban hành văn quy định nghiệp vụ, công tác quản lý khai thác công tác giám định bồi thường Ban Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc có trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn trình PTGĐ phụ trách nghiệp vụ hoạt động nêu tự định đề thuộc thẩm quyền Cán Ban Bảo hiểm Cháy nổ bắt SV: Phan Thị Hà Phương 67 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài buộc chia thành nhóm nghiệp vụ kiêm thúc đẩy kinh doanh nhóm giám định bồi thường phụ trách đơn vị thành viên phân theo vùng miền Tại đơn vị thành viên, tùy quy mô đơn vị mà có Phịng nghiệp vụ Phịng Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc có nhiệm vụ hỗ trợ cán khai thác trực tiếp liên hệ với Tổng Cơng ty Như vậy, thấy mơ hình quản lý nghiệp vụ PTI phân chia theo “chiều ngang” cán Ban Cháy nổ bắt buộc phụ trách tất hoạt động hỗ trợ khai thác đơn vị thành viên Mơ hình chưa phù hợp so với mơ hình quản lý nghiệp vụ đại công ty bảo hiểm nước toàn hệ thống chia theo nhóm loại hình sản phẩm để quản lý theo “chiều dọc” Theo đó, Ban Cháy nổ bắt buộc phân chia thành phận chuyên quản nghiệp vụ tài sản, nghiệp vụ kỹ thuật nghiệp vụ trách nhiệm hỗn hợp riêng Các nhóm hoạt động hỗ trợ toàn hệ thống đơn vị thành viên chuyên biệt nhóm sản phẩm giao qua nâng cao tính chun sâu cơng tác quản lý nghiệp vụ Ngồi ra, nhóm giải bồi thường nên tách biệt thành phận riêng biệt để tránh tình trạng thiếu khách quan chủ thể vừa kiểm sốt cơng tác khai thác vừa kiểm soát giám định bồi thường 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Đối với Nhà nước Trong công tác quản lý lĩnh vực bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Nhà nước cần có biện pháp kiểm soát quản lý thị trường sau: Thứ nhất, quan chức cần sớm rà sốt, hồn thiện hành lang pháp lý để thị trường bảo hiểm vận hành theo chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Các quan chức cần yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm môi giới thực nghiêm chỉnh quy định luật kinh doanh bảo hiểm văn pháp luật có liên quan để góp phần làm lành mạnh hóa mơi trường bảo hiểm nước Thực kiểm soát, kiểm toán nội SV: Phan Thị Hà Phương 68 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhằm phịng chống biểu tiêu cực trình hoạt động Thứ hai, quan quản lý Nhà nước cần theo sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra, phát xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi đáng bên tham gia bảo hiểm Khi xử lý hành vi cần đảm bảo nguyên tắc thận trọng, khách quan, người việc để không xử lý cá nhân, doanh nghiệp mà ảnh hưởng không đáng có đến doanh nghiệp làm ăn trung thực khác thị trường thị trường bảo hiểm nhạy cảm việc kinh doanh bảo hiểm dựa uy tín doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước cần phải đưa chế tài xử phạt cách cụ thể rõ ràng có sở pháp lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật có biện pháp cưỡng chế tổ chức, cá nhân thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc không tham gia bảo hiểm Thứ ba, thời gian tới có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi tham gia chia sẻ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tác động hiệp định tự thương mại quốc tế, nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với hầu hết sản phẩm liên quan trực tiếp đến thành phần kinh tế chịu ảnh hưởng không nhỏ Các quan chức cần xây dựng quy tắc quản lý ngành, vừa đảm bảo theo thông lệ quốc tế vừa phải bảo vệ lợi ích doanh nghiệp nước Thứ tư, tích cực tuyên truyền cần thiết tham gia bảo hiểm nói chung bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nói riêng Thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng phát thanh, truyền hình, báo chí… hậu to lớn hỏa hoạn Ngồi cần có biện pháp giáo dục để nâng cao nhận thức người dân pháp luật việc địi hỏi phải có phối hợp nhiều cấp, ngành thực trình dài, thống Nhà nước có nhiệm vụ đảm bảo phối kết hợp quan SV: Phan Thị Hà Phương 69 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thứ năm, tăng cường kiểm tra để giám sát việc thực nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối tượng buộc phải tham gia Xây dựng chế thông tin doanh nghiệp bảo hiểm quan chức năng, cơng an PCCC sở doanh nghiệp nắm thông tin đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ sử dụng cho việc khai thác 3.4.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội bảo hiểm tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp lãnh thổ Việt Nam Mục đích Hiệp hội đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp hội viên, liên kết, hỗ trợ, tăng cường hợp tác doanh nghiệp hội viên hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tránh cạnh tranh khơng lành mạnh Với vai trị quan trọng thời gian tới hiệp hội cần có biện pháp sau để nâng cao hiệu hoạt động mình: Thứ nhất, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp, hạn chế tình trạng cạnh tranh phi kỹ thuật gây ảnh hưởng xấu tới thị trường bảo hiểm Để làm việc này, Hiệp hội cần thường xuyên xây dựng đưa quy tắc hợp tác chống cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Quy tắc ứng xử doanh nghiệp hội viên, văn thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ bảo hiểm Hiệp hội cần tuyên truyền để công ty bảo hiểm đời hay triển khai nghiệp vụ đảm bảo thống toàn hệ thống nhà bảo hiểm Mục đích cuối hành động nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thị trường an tâm khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo cam kết mà doanh nghiệp đưa Thứ hai, Hiệp hội cần tăng cường hoạt động để nâng cao chất lượng kế hoạch hợp tác có chương trình hành động chung thiết SV: Phan Thị Hà Phương 70 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thực Phối hợp với Bộ tài hội viên để có phương án, biện pháp phát triển thị trường bảo hiểm mang tính chất đồng bộ, thống thực Thứ ba, thường xuyên tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm công tác đề phòng hạn chế tổn thất doanh nghiệp bảo hiểm thành viên Thông qua doanh nghiệp thấy mặt hạn chế trong hoạt động từ có biện pháp khắc phục Bên cạnh cần mời chuyên gia nước đến để truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho cán doanh nghiệp để họ học hỏi, nâng cao khả trình độ chun mơn kỹ hỗ trợ khác trình khai thác SV: Phan Thị Hà Phương 71 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Phát triển nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dần trở thành yêu cầu tất yếu nằm xu phát triển chung nhằm nâng cao hiệu khai thác công ty bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt Nam Với đặc thù sản phẩm có tính kỹ thuật nghiệp vụ cao, việc phát triển mở rộng quy mơ nghiệp vụ cịn gặp nhiều khó khăn từ nội doanh nghiệp bảo hiểm yếu tố cạnh tranh thị trường Từ kinh nghiệm nghiên cứu từ công ty bảo hiểm giới kinh nghiệm hoạt động kể từ thành lập đến nay, PTI cần nắm bắt yếu tố tạo nên thành công, đặc điểm thị trường, điểm mạnh nguồn lực thân đối tác để đưa chương trình phát triển hiệu Quá trình phát triển nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần thực cách toàn diện tất khâu khai thác, bồi thường để bước nâng cao lực quản lý thúc đẩy doanh thu nghiệp vụ Với lợi sẵn có từ hệ thống phân phối rộng lớn, chủ trương phát triển kênh khai thác hợp lý quy định pháp lý thuận lợi cho công tác phát triển, nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI đạt bước tiến đáng ghi nhận thời gian gần Tuy nhiên, phải nhắc đến điểm thiếu sót cần cải thiện hệ thống mơ hình quản lý, thiếu đồng chất lượng nhân cấp, vướng mắc quy định tái bảo hiểm khó khăn chung tình trạng cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường Những hạn chế phần kìm hãm tốc độ phát triển doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu khai thác Qua phân tích thực tế tình hình triển khai PTI, Luận văn: “Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu SV: Phan Thị Hà Phương 72 Lớp: CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài điện” đánh giá kết kinh doanh bồi thường nghiệp vụ Đồng thời, luận văn đưa số giải pháp thiết thực từ việc cải thiện hệ thống quản lý nghiệp vụ, tăng cường thúc đẩy kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn lực kiện toàn máy quản lý PTI Đây giải pháp có giá trị ứng dụng thực tiễn cao nhằm tạo sở cho việc tăng trưởng doanh thu phát triển nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc SV: Phan Thị Hà Phương 73 Lớp: CQ54/03.04 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 Chính phủ, Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Hồ sơ lực giới thiệu công ty năm 2019 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Báo cáo thường niên năm 2017 – 2019 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Báo cáo doanh thu, bồi thường, chi phí nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI năm 2017 - 2019 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Báo cáo tình hình triển khai kênh khai thác PTI năm 2017 - 2019 Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Niên giám thị trường Bảo hiểm Việt Nam thông tin thị trường năm 2019 Website www.baohiemdoisong.vn, Thông tin tổng quan thị trường bảo hiểm nước quốc tế Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam, website www.webbaohiem.net, Thông tin thị trường bảo hiểm Việt Nam khu vực NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hà Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Phan Thị Hà Phương Khóa: 54 Lớp: CQ54/03.04 Đề tài: “Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tổng công ty CPBH Bưu điện” Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: ………… - Bằng chữ: ………… Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2020 Người nhận xét TS Nguyễn Thị Thu Hà NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện:…………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Phan Thị Hà Phương Khóa: 54 Lớp: CQ54/03.04 Đề tài: “Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tổng công ty CPBH Bưu điện” Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: ………… - Bằng chữ: ………… Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2020 Người nhận xét ... trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Chương 3: Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm. .. CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 2.1 Giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu. .. triển khai thuận lợi, khó khăn giải pháp phát triển nghiệp vụ cháy nổ bắt buộc PTI, lựa chọn đề tài: “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp tăng cường triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm