0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây dựng sản xuất và thương mại đại sàn luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

81 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  LƯƠNG ĐÌNH TRUNG CQ54/31.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MÃ SỐ : 31 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS Võ Thị Vân Khánh HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp i Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn Tác giả luận văn tốt nghiệp Lương Đình Trung SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp ii Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ- BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CẠNH TRANH VÀ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Vai trò cạnh tranh 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niêm lực cạnh tranh 1.2.2 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh 10 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.3.1 Năng lực cạnh tranh sản phẩm 11 1.3.2 Giá 13 1.3.3 Năng lực tài 14 1.3.4 Công nghệ 15 1.3.5 Nguồn nhân lực 15 1.3.6 Thương hiệu, uy tín doanh nghiệp 16 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 17 1.4.1 Nhân tố bên 17 1.4.2 Nhân tố bên 19 SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp iii Học Viện Tài Chính CHƯƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 25 ĐẠI SÀN 25 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 25 2.1.1 Thông tin chung công ty 25 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 29 2.2 Một số đặc điểm ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp.31 2.2.1 Đặc thù ngành , sản phẩm 31 2.2.2 Kết sản xuất kinh doanh 32 2.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN 38 2.3.1 Giá 38 2.3.2 Năng lực tài 38 2.3.3 Nguồn nhân lực 41 2.3.4 Thương hiệu, uy tín 44 2.3.5 Kênh phân phối 47 2.4 SO SÁNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 49 2.4.1 So sánh giá 49 2.4.2 So sánh nguồn nhân lực 51 2.4.3 So sánh lực tài 52 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 54 2.5.1 Một số kết đạt 54 2.5.2 Hạn chế 55 2.5.3 Nguyên nhâncủa hạn chế 57 CHƯƠNG :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp iv Học Viện Tài Chính TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN 59 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 59 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển Công ty 59 3.1.2 Phướng hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty 60 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 62 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 62 3.2.2 Nâng cao chất lượng quản lý 63 3.2.3 Chú trọng đầu tư quảng cáo, quảng bá thương hiệu 65 3.2.4 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược kinh doanh 67 3.2.5 Hoàn thiện việc đào tạo tổ chức cán kinh doanh, nhân viên bán hàng 68 3.2.5 Một số giải pháp khác 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp v Học Viện Tài Chính DANH MỤC VIẾT TẮT CNH Cơng nghiệp hóa CNTB Chủ nghĩa tư CP Cổ phần GĐ Giám đốc HĐH Hiện đại hóa TBCN Tư chủ nghĩa XHCN Xã hội chủ nghĩa WEF World Economic Forum - Diễn đàn kinh tế giới WTO World Trade Organization - Tổ chức thương mại Quốc tế Lnst lợi nhuận sau thuế Tndn thu nhập doanh nghiệp SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp vi Học Viện Tài Chính DANH MỤC SƠ ĐỒ- BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 20172019 33 Bảng 2.2 : Một số sản phẩm bán chạy Đại Sàn 38 Bảng 2.3 Bảng hình hình nguồn vốn Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Đại Sàn giai đoạn 2017-2019 38 Bảng 2.4 Quy mô tài cơng ty giai đoạn 2017-2019 40 Bảng 2.5 Thống kê tổng nhân lực 41 Bảng 2.6 : Thống kê nhân lực lao động theo cấp 42 Công ty Đại Sàn 42 Bảng 2.7: Một số cơng trình tiêu biểu cơng ty thực 44 Bảng 2.8 : Giá số sản phẩm bán chạy đại sàn 49 công ty cạnh tranh 49 Bảng 2.9 : Bảng nhân công ty kinh doanh, xây dựng 51 năm 2019 51 Bảng 2.10 : Vốn điều lệ Công ty Thông Đạt đối thủ cạnh tranh 52 Biểu đồ 2.1 Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ 34 giai đoạn 2017-2019 34 Biểu đồ 2.2 Giá vốn hàng bán giai đoạn 2017-2019 35 Biểu đồ 2.3 Thống kê nhân lực theo cấp 43 Biểu đồ 2.4 Thống kê nhân lực theo giới tính 44 Biểu đồ 2.5 : So sánh mức giá số sản phẩm bán chạy 49 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty SDSX&TM Đại Sàn 29 Sơ đồ 2.2 : Kênh tiêu thụ trực tiếp công ty Đại Sàn 47 Sơ đồ 2.3 : Kênh tiêu thụ gián tiếp thứ 48 SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi gia nhập WTO nước ta nhiều yếu cần phải học hỏi nhiều để thích nghi phát triển thị trường Để tồn thị trường địi hỏi doanh nghiệp cần hồn thiện lực kinh doanh, phát huy sức mạnh nội Gia nhập WTO cho doanh nghiệp nước nhiều hội thử sức, học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp nước ngoài, rút học kinh nghiệm áp dụng hiệu kinh nghiêm kinh doanh vào sống để tự rèn luyện phát triển Trong chế thị trường, kinh doanh gắn liền với cạnh tranh Mỗi doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế phải tự vận động thích nghi với chế Cạnh tranh quy luật tất yếu thị trường, cạnh tranh động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất, thúc đẩy xã hội phát triển Trước xu hướng đó, kinh tế Việt Nam ngành công nghiệp xây dựng coi ngành quan trọng phát triển kinh tế đất nước Mục tiêu chiến lược nhiệm vụ ngành góp phần thực đường lối Đảng, góp phần thực thắng lợi nghiệp CNH- HĐH đất nước, đảm bảo nhu cầu tồn xã hội khơng ngừng tăng lên mặt, không ngừng tăng cường sản xuất, xuất khẩu, giải công ăn việc làm cho người lao động vấn đề mà tồn xã hội quan tâm Cơng ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn doanh nghiệp non trẻ ngành, đứng trước hội thách thức lớn lao điều kiện cạnh tranh gay gắt Để tồn tại, đứng vững phát triển địi hỏi Cơng ty phải xác định cho phương thức hoạt động, sách, chiến lược cạnh tranh đắn SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Nhận thức tầm quan trọng xu hội nhập cạnh tranh mong muốn đóng góp số ý kiến để cơng ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại đại sàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, em lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt 03 mục đích : - Tìm hiểu lý luận chung cạnh tranh sản phẩm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm - Phân tích thực trang đánh giá tình hình lực cạnh tranh sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại Đại Sàn - Đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại Đại Sàn .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh công ty Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Đại Sàn Phạm vi nghiên cứu : + Không gian: CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát + Thời gian: Giai đoạn 2017-2019 Các đối thủ cạnh tranh Cơng ty cổ xây dựng sản xuất thương mại đại sàn Phân tích lực cạnh tranh công ty dựa tiêu chí : giá , nguồn nhân lực lực tài Cơng ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại đại sàn từ năm 2017 đến Trong phạm vi đề tài này, luận văn sâu nghiên cứu lĩnh vực kinh SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính doanh chủ yếu lực cạnh tranh Công ty sản phẩm vật liệu trang trí nội ngoại thất, gạch - đá Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài này, em sử dụng phương pháp sau để nghiên cứu:  Phương pháp luận nghiên cứu  Phương pháp thu thập nghiên cứu tài liệu có liên quan  Phương pháp phân tích tổng hợp Kết cấu luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn tốt nghiệp gồm phần chính: Chương 1: Cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cp Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cp Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 60 Học Viện Tài Chính - Tuân thủ pháp luật kinh doanh, tích cực đóng góp vào phát triển chung địa phương đất nước - Đặc biệt, Cơng ty phấn đấu tích lũy kinh nghiệm, tài để phát triển vững theo đường Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước Mục tiêu phát triển công ty thời gian tới: - Ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, thương mại, trở thành sàn thương mại điện tử lớn mạnh ngành xây dựng Phát triển với định hướng làm cầu nối nguồn cung nhu cầu dự án, mang đến nguồn khách hàng tiềm B2B, B2C hợp tác doanh nghiệp.Chú trọng đầu tư cho chiến lược quảng bá hình ảnh, thương hiệu nâng cao uy tín thị trường - Hồn thiện máy lãnh đạo nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực - Nỗ lực phát triển công nghệ khai thác góp phần bảo vệ mơi trường - Trở thành thương hiệu nguyên vật liệu xây dựng chất lượng cao 3.1.2 Phướng hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty Nhận tầm quan trọng lực cạnh tranh tồn phát triển công ty, Ban Giám đốc tập trung trọng đến chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh: - Có sách chiến lược kinh doanh đắn Nó định hướng phát triển doanh nghiệp tương lai , mục tiêu tới doanh nghiệp, lựa chọn phương án hành động triển khai việc phân bổ nguồn lực cho thực có kết mục tiêu xác định Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ hướng lương lai, nhận biết hội hay nguy xảy kinh doanh đồng thời giúp nhà quản trị đưa định để đối phó với trường hợp nhằm nâng cao hiệu Chiến lược phải xây dựng theo cách mà từ doanh SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 61 Học Viện Tài Chính nghiệp phân biệt với đối thủ cạnh tranh tích cực sử dụng sức mạnh tương đối để thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Từ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Đầu tư công nghệ máy móc, trang thiết bị giúp tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giá thành Chính sách sản phẩm xương sống chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Cạnh tranh gay gắt vai trị sách sản phẩm trở nên quan trọng Nó nhân tố định thành công chiến lược kinh doanh chiến lược Marketing đảm bảo thoả mãn nhu cầu thị trường thị hiếu khách hàng thời kỳ hoạt động doanh nghiệp Vấn đề quan trọng sách sản phẩm doanh nghiệp phải nắm vững theo dõi chặt chẽ chu kỳ sống sản phẩm việc phát triển sản phẩm cho thị trường Phát triển sản phẩm điều tất yếu phù hợp với yêu cầu cách mạng khoa học kỹ thuật , đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng thị trường nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Đây công việc mang tầm quan trọng lớn để cạnh tranh thời đại ngày Theo triết lí kinh doanh Cơng ty Nhật Bản "làm sản phẩm tốt đối thủ cạnh tranh, cịn khơng làm tốt phải làm khác đi" - Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Mỗi cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu lợi ích khác có khả lực khác Vì nhà quản trị cần phải biết kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân với lợi ích doanh nghiệp biến sức mạnh cá nhân thành sức mạnh chung tập thể Có phát huy hết lợi vê nguồn nhân lực để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Kiểm soát, tăng hiệu sử dụng nguồn vốn SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 62 Học Viện Tài Chính Vốn nguồn lực vơ quan trọng doanh nghiệp Nếu quản lý tồi nguyên nhân thứ nhất, thiếu vốn nguyên nhân thứ hai dẫn doanh nghiệp vào đường phá sản Doanh nghiệp có số vốn lớn, khả huy động vốn cao lợi việc nắm bắt thông tin, nhận biết hội kinh doanh biến hội thành lợi từ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Giữ gìn quảng bá uy tín, hình ảnh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp việc có chỗ đứng thị trường khó việc có hình ảnh tốt đẹp thị trường quảng bá hình ảnh lại khó khó Việc trì quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trình lâu dài tốn nhiều cơng sức Khi doanh nghiệp có uy tín thị trường tự tạo cho doanh nghiệp khả cạnh tranh định so với đối thủ Do vậy, doanh nghiệp cần phải gìn giữ quảng bá uy tín hình ảnh để nâng cao khả cạnh tranh thị trường 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY 3.2.1 Hồn thiện hệ thống kênh phân phối Xuất phát từ đòi hỏi thị trường, đáp ứng khách hàng nhiều hình thức, điều xuất phát từ hệ thống kênh phân phối Kênh phân phối hệ thống mối quan hệ tổ chức liên quan với trình mua bán hàng hoá Các doanh nghiệp cần phải biết sử dụng kênh phân phối công cụ quan trọng giúp họ thành công thị trường Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, việc tạo dựng lợi cạnh tranh ngày khó, trì lợi cạnh tranh lâu dài lại khó nhiều Các biện pháp sản phẩm, khuyến mại, quảng cáo, cắt giảm giá bán có lợi ngắn hạn doanh nghiệp khác dễ dàng nhanh chóng làm theo Việc tập trung phát SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 63 Học Viện Tài Chính triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng trì lợi cạnh tranh dài hạn Bởi vì, kênh phân phối tập hợp quan hệ bên doanh nghiệp độc lập kinh doanh Tạo lập phát triển hệ thống kênh phân phối địi hỏi thời gian, trí tuệ, tiền của, sức lực nên doanh nghiệp khác khơng dễ dàng làm theo Hiện hệ thống kênh phân phối Đại Sàn nhiều vấn đề chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Mặc dù có hệ thống phương tiện vân chuyển đầy đủ, đội ngũ lái xe đảm bảo công ty lại thiếu chiến lược nhằm xây dựng, phát triển hệ thống phân phối - Thông tin: Kênh phân phối cần thu thập thông tin cần thiết để họach định marketing tạo thuận tiện cho trao đổi sản phẩm dịch vụ - Cổ động: Triển khai phổ biến thơng tin có sức thuyết phục, lợi ích sản phẩm nhằm thu hút khách hàng - Tiếp xúc: Tìm mảng thị trường tiềm truyền thông thong tin doanh nghiệp đến với khách hàng tương lai - Cân đối: Xác định nhu cầu phân phối sản phẩm thích ứng với nhu cầu khách hàng Tùy theo thời điểm mà kênh phân phối đưa cho nhà lãnh đạo mức nhu cầu theo mảng thị trường mà doanh nghiệp nhắm đến - Thương lượng: Cố gắng để đạt thỏa thuận cuối giá điều kiện khác liên quan để thực việc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng sản phẩm Chính Đại Sàn cần trọng xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm với mạng lưới chi tiết nhằm tạo nên mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng doanh nghiệp khác 3.2.2 Nâng cao chất lượng quản lý công ty Quản lý công tác quan trọng hoạt động nhằm trì SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 64 Học Viện Tài Chính phát triển cơng ty Muốn nâng cao nâng cao lực khơng thể khơng nâng cao chất lượng quản lý đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng Hoạt động quản lý có mặt tất hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có sách quản lý nhằm tối ưu hóa hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh Ban lãnh đạo cần đưa sách, chiến lược đắn thúc đẩy phát triển công ty Đồng thời xây dựng nên máy quản lý phù hợp với tùng hoạt động công ty Về quản trị chiến lược sản xuất, kinh doanh Đây việc xây dựng xác định mục tiêu chiến lược, đề sách kế hoạch cách cho hoạt động phát triển lâu dài doanh nghiệp Vì ban lãnh đạo cơng ty cần đưa kế hoạch, chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh riêng chia nhỏ chiến lược theo giai đoạn để đạt hiệu cao Để làm điều Giám đốc cơng ty cần có lực, có tầm nhìn, có tâm huyết, tinh thần chịu trách nhiệm cao Đồng thời đội ngũ ban lãnh đạo cần hỗ trợ thật tốt để Giám đốc đưa định đứng đắn Về quản trị tài Quản trị tài việc đưa định tài chính, tổ chức việc thực định nhằm đạt mục tiêu hoạt động tài doanh nghiệp Quản trị tài có chức hoạch định chiến lược tài doanh nghiệp, bảo đảm đủ nguồn tài cho doanh nghiệp, huy động vốn với chi phí thấp sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn vốn Hiện nay, công tác quản lý sử dụng vốn công ty đạt hiệu tốt nên cần phát huy SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 65 Học Viện Tài Chính Đi kèm với hoạt động tài cơng ty cần có minh bạch, rõ rang, quản trị tài cần có chế tách bạch mục tiêu kinh doanh, cần xác định cụ thể mức đầu tư cần thiết mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh Về quản trị nguồn nhân lực Quản trị nhân cơng tác quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công doanh nghiệp Một doanh nghiệp mạnh chiến lược, công nghệ chưa đủ để hoạt động có hiệu cịn thiếu đội ngũ nhân chất lượng với trình độ quản lý phù hợp Đội ngũ công nhân viên Cơng ty Đại Sàn nhìn chung có chất lượng cao Đây lực lượng đào tạo cao so với mặt chung doanh nghiệp khác Tuy nhiên, nguồn lao động cịn có hạn chế như: tinh thần làm việc chưa cao, đôi lúc theo kiểu “cha chung khơng khóc”, hay động, thiếu cố gắng hướng tới hiệu cao Vì cần có sách, hoạt động nhằm tạo yêu mến công việc, đồng thời chế độ lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý theo lực làm việc nhằm kích thích người lao động phấn đấu hoàn thiện phát huy lực thân 3.2.3 Chú trọng đầu tư quảng cáo, quảng bá thương hiệu Thương hiệu yếu tố quan trọng góp phần tạo nên lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Một doanh nghiệp có uy tín thương hiệu lớn thị trường ln có lực cạnh tranh cao đối thủ Vì đầu tư quảng cáo, quảng bá thương hiệu điều cần thiết doanh nghiệp đặc biệt công ty xây dựng mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp có nhiều chủng loại mẫu mã khác Hiện công tác quảng bá thương hiệu công ty Đại Sàn cải thiện So với đối thủ cạnh tranh Đại Sàn thành lập lâu áp dụng ứng dụng công nghệ vào kinh doanh sớm, năm gần SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 66 Học Viện Tài Chính đẩy mạnh kênh bán hàng Chính muốn nâng cao lực cạnh tranh công ty bỏ qua việc quảng cáo, quảng bá thương hiệu Để quảng bá thương hiệu cách tốt cơng ty áp dụng cách sau:  Tập sách quảng cáo (catalogue) Một catalogue chứa đầy đủ thơngtin, hình ảnh sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp, khơng cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng sản phẩm mà cịn có ý nghĩ quan trọng quảng cáo, tiếp thị marketing hiệu cho việc bán hàng doanh nghiệp Ngoài catalogue để lại ấn tượng tốt khách hàng, thể chuyên nghiệp doanh nghiệp Đồng thời catalogue xem hình thức, chiến lược quảng cáo tiết kiệm chi phí, tăng hiệu kinh doanh tốt cho doanh nghiệp  Quảng cáo trực tuyến Trong giới rộng lớn Internet với hàng tỷ người sử dụng hàng ngày, phần lớn số họ thường đọc quảng cáo trực tuyến lướt web hội lớn để quý khách quảng cáo tiếp thị doanh nghiệp - sản phẩm - dịch vụ trực tuyến Internet Cũng loại hình quảng cáo khác, quảng cáo mạng nhằm cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch người mua người bán Nhưng quảng cáo Web khác hẳn quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng khác, giúp người tiêu dùng tương tác với quảng cáo Khách hàng nhấn vào quảng cáo để lấy thông tin mua sản phẩm mẫu mã quảng cáo đó, chí họ cịn mua sản phẩm từ quảng cáo online Website Một quảng cáo mạng truyền tải 24/24 ngày, tuần, năm Hơn nữa, chiến dịch quảng cáo bắt đầu cập nhật SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 67 Học Viện Tài Chính huỷ bỏ lúc Doanh nghiệp theo dõi hiệu quảng cáo để định tiếp tục, tạm dừng hay phân bổ lại nguồn lực cho chiến dịch quảng cáo - Mục tiêu doanh nghiệp gắn khách hàng tiềm với thương hiệu sản phẩm họ Điều thực hiệu mạng, khách hàng tương tác với sản phẩm, kiểm tra sản phẩm thoả mãn mua Trong quảng bá thương hiệu cần phải làm khiến khách hàng nhớ thương hiệu muốn mua sản phẩm, dịch vụ Việc mua bán lần quan trọng định liệu lần sau họ muốn tiếp tục mua sản phẩm, dịch vụ hay không Việc trao đổi mua bán thường xuyên thắt chặt niềm tin lòng trung thành khách hàng thương hiệu Tuy nhiên cần xây dựng chiến lược quảng bá phù hợp đem lại hiệu tránh lãng phí nguồn lực 3.2.4 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược kinh doanh Nghiên cứu thị trường công tác nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích phổ biến thơng tin với mục đích hỗ trợ việc định có liên quan đến xác định xử lý vấn đề hội Marketing Nghiên cứu thị trường nghiệp vụ quan trọng, giúp người làm marketing đưa chiến lược phù hợp từ mang lại hiệu cao Với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nghiên cứu thị trường quan trọng Để nâng cao lực cạnh tranh cần thiết phải nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt thị trường Các bước cần xây dựng để làm tốt việc nghiên cứu thị trường Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu mảng thị trường mảng thị trường cũ cần phát triển sâu, mở rộng SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 68 Học Viện Tài Chính Khách hàng: doanh nghiệp xây dựng tồn quốc Bước 2: Thiết kế nghiên cứu phù hợp với mục tiêu Bước 3: Thu thập thông tin, liệu Bước 4: Kiểm tra chất lượng liệu Bước 5: Làm sạch, mã hóa số liệu Bước 6: Xử lý phân tích số liệu Bước 7: Đánh giá thực trạng thị trường, lực tại, nhân định xu hướng Có nhiều phương pháp nghiên cứu thị trường nên lãnh đạo cơng ty cần lựa cho phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm đạt hiệu nghiên cứu cao tránh lãng phí nguồn lực Từ kết nghiên cứu thị trường mục tiêu phát triển công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, có tính khả thi Một chiến lược kinh doanh phải có bốn yếu tố: mục tiêu chiến lược, phạm vi chiến lược, lợi cạnh tranh hoạt động chiến lược lực cốt lõi Dựa vào yếu tố cơng ty xây dựng nên cho chiến lược tốt đem lại hiệu cao giúp công ty phát triển nâng cao lực cạnh tranh 3.2.5 Hoàn thiện việc đào tạo tổ chức cán kinh doanh, nhân viên bán hàng Trong kinh tế không ngừng đổi việc thích nghi với đổi biết chủ động sáng toạ kinh doanh, bán hàng khối lượng lớn để đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp,đòi hỏi cán cơng nhân viên phải có cố gắng lớn, người phải tự vươn lên, tự trau dồi để chiến thắng đối thủ cạnh tranh Người bán hàng giữ vai trò quan trọng, họ người tác động trực tiếp đến định mua hàng khách hàng, họ người biết gợi mở nhu cầu, dẫn dắt khách hàng từ chỗ khơng có nhu cầu đến chỗ có nhu cầu, từ chỗ có nhu cầu đến chỗ có nhu cầu nhiều, từ lưỡng lự mua đến dứt khoát mua Muốn cơng ty cần đào tạo và tìm kiếm người bán hàng giỏi Đồng thời công ty phải mở lớp marketing bán hàng cho cán SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 69 Học Viện Tài Chính cơng nhân viên bán hàng đạt hiệu cơng tác cao Bên cạnh cơng ty phải khơng ngừng củng cố nâng cao trình độ nghiệp vụ cán công nhân viên biện pháp cụ thể : đào tạo chỗ, gửi học, tiếp nhận cán đào tạo có lực thật nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe kinh tế thị trường tốc độ khoa học kỹ thuật Cán lãnh đạo cần phát huy hết lực mình, phải biết chủ động sáng tạo việc định … Công ty phải thường xuyên cử cán học lớp quản trị kinh doanh để nâng cao trình độ chun mơn Song song với việc đào tạo thời gian dài, cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nhắn ngày (thường từ 1-3 tháng) để cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật cho cấn bộ, công nhân công ty để nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ Khi tập huấn nên mời chuyên gia nước ngồi giới thiệu kinh nghiệm, cơng nghệ giới cho cán bộ, công nhân viên công ty Đối với lãnh đạo thiếu lực, khơng thích ứng với thay đổi thị trường làm cho công việc kinh doanh bị ách tắc, trì trệ, cần phải chuyển đổi cơng việc cho thích hợp Chấm dứt tượng ngồi chỗ trông chờ khách hàng đến mua, phải thực nơi có nhu cầu có hàng, có người tới đến tổ chức bán hàng Trong cơng ty phải có chế độ giấc làm việc nghiêm chỉnh, phải có tinh thần nghiêm túc công tác phải bồi dưỡng vật chất công nhân viên làm hao hụt tổn thất hàng hố cơng ty Ngồi việc đào tạo kỹ thuật tiếp thị tiêu thụ, hiểu biết đầy đủ sản phẩm cho nhân viên kinh doanh điều tối quan trọng Vì thực thành cơng nhờ tai mắt công ty Thông qua đội ngũ bán hàng cơng ty thực thành cơng chiến lược tiêu SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 70 Học Viện Tài Chính thụ trao đổi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để từ nắm bắt nhu cầu họ thoả mãn nhu cầu cách tốt Trong cơng tác cán bộ, tuyển người vào làm việc công ty, cần có chế độ thi tuyển khách quan chặt chẽ Tuyển người có đủ trình độ việc làm, thành thạo ngoại ngữ, biết sử dụng kỹ thuật chuyên môn đại, nhậy bén động kinh doanh Mời chuyên gia giỏi hãng nước làm cố vấn, hợp đồng ngắn hạn từ – tháng từ – năm Có thể ký hợp đồng tài trợ cho trường đại học để sau tuyển nhứnginh viên xuất sắc làm việc cho công ty sau trường Mặt khác, công ty phải chăm lo đến đời sống cán bộ, công nhân viên, tạo việc làm ổn định cho họ có lương thưởng xứng đáng để họ n tâm làm việc cho lợi ích cơng ty lợi ích cá nhân họ Con người nhân tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh,do doanh nghiệp biết đầu tư phát triển nguồn nhân lực cách hợp lý mang lại hiệu kinh doanh cao 3.2.5 Một số giải pháp khác Ngoài giải pháp chủ yếu để nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm cơng ty áp dụng số giải pháp sau:  Về tài Trong chế kinh tế mới, việc giao quyền tự chủ hạch toán kinh doanh tác động mạnh mẽ thị trường ngồi nước địi hỏi doanh nghiệp phải củng cố tăng cường nguồn lực tài để đảm bảo lực cạnh tranh Vậy nên, công ty cần lập kế hoạch năm tới đạt lợi nhuận bao nhiêu, tăng vốn chủ sở hữu tỷ trọng vốn cố định tổng tài sản Kết hợp sử dụng biện pháp huy động vốn để tạo kênh huy động vốn khơng hạn chế Huy động vốn giúp công ty thu hút nguồn vốn đầu tư rộng rãi, tạo động lực thúc đẩy hoạt động xây dựng, SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 71 Học Viện Tài Chính kinh doanh hiệu Ra sốt cắt giảm chi phí không cần thiết không mang lại hiệu thiết thực Vì nên cơng ty cần có biện pháp phân loại chi phí, chi phí mang lại lợi nhuận, chi phí lãng phí để đưa biện pháp cắt giảm hợp lí  Về máy móc, thiết bị, quản lí sử dụng vật liệu Kết hợp với phịng kĩ thuật, phịng thi cơng để nghiên cứu cải tiến sản phẩm máy móc sản xuất xây dựng, qua giảm hao phí ngun vật liệu Làm tốt cơng tác quản lí vật tư cơng trường thi cơng cung cấp vật liệu xây dựng Công trường nơi rộng địa điểm có nhiều cơng nhân phân tán nên cần có biện pháp quản lí chặt chẽ máy móc nguyên vật liệu giảm hao hụt mát Xây dựng lĩnh vực hoạt động sử dụng nhiều máy móc thiết bị có giá trị lớn Vậy nên cần ý theo sát máy móc công nghệ đổi để đảm bảo cách hiệu q trình sản xuất thi cơng.Cùng với đó, cơng tác quản lí phải đưa biện pháp giảm chi phí Đây giải pháp hữu hiệu, thiết thực có tác dụng lâu dài Cần tận dụng kinh nghiệm nhân viên kinh doanh, cơng nhân có tay nghề cao để tăng khả tiêu thụ sản phẩm đồng thời nâng cao suất Cần thực biện pháp thật khéo léo kiên thành cơng SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 72 Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Cạnh tranh nâng cao khả cạnh tranh có vai trò quan trọng phát triển kinh tế thị trường nói chung công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại đại sàn nói riêng giai đoạn Bởi đảm bảo cho tồn phát triển Công ty sàng lọc nghiệt ngã thị trường Khơng có ý thức nâng cao khả cạnh tranh Công ty bị rơi vào nguy tụt hậu bị loại khỏi thị trường Do đó, vấn đề Công ty quan tâm để nâng cao khả cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu cuối thu lợi nhuận cao nhất, chiếm lĩnh thị trường, chiến thắng đối thủ cạnh tranh, khẳng định vị trí thị trường Muốn đạt mục tiêu Cơng ty cần thực nhiều biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, làm tăng uy tín sản phẩm thị trường Bên cạnh cần có sách hỗ trợ khuyến khích nhà nước để tạo môi trường kinh doanh ổn định thuận lợi Nếu thực điều chắn tương lai khơng xa uy tín sức cạnh tranh Đại Sàn nhiều người biết đến từ cơng ty giải mục tiêu đặt trước mắt Với khả Sinh viên qua trình thực tập ngắn Em hy vọng với biện pháp dù không nhiều song phần tư liệu cho việc đề chiến lược kinh doanh Công ty thời gian tới Cạnh tranh đề tài mẻ Nhiều khái niệm, lý luận cịn chưa thơng suốt giới chun mơn Nhiều vấn đề thực tiễn nảy sinh chưa có sở rõ ràng để làm chỗ dựa cho việc phân tích Do q trình hồn thành đề tài em gặp nhiều khó khăn Tuy vậy, sau thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại đại sàn, giúp đỡ tận tình ban giám đốc anh chị Phịng Kinh Doanh Phịng Thi Cơng đặc biệt hướng dẫn, bảo tận tình giáo SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 73 Học Viện Tài Chính hướng dẫn TS Võ Thị Vân Khánh thầy cô giáo mơn giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 Luận văn tốt nghiệp 74 Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Trọng Cơ – TS Nghiêm Thị Thà (đồng chủ biên), “Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính TS Nguyễn Xuân Điền (chủ biên), “Bài giảng Quản trị chất lượng”, Nhà xuất Tài Chính TS Trần Đức Lộc (chủ biên) (2009), “Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Bài giảng Quản trị chiến lược”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Bài giảng Quản trị học”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Tài Chính SV : Lương Đình Trung Lớp CQ54/31.04 ... 1: Cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cp Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cp Xây. .. tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại Đại Sàn .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh công ty Công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Đại Sàn. .. pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm - Phân tích thực trang đánh giá tình hình lực cạnh tranh sản phẩm Cơng ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại Đại Sàn - Đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây dựng sản xuất và thương mại đại sàn luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây dựng sản xuất và thương mại đại sàn luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Từ khóa liên quan