0

Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại bảo minh hà nội thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

72 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

z BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “CÔNG TÁC KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG - LẮP ĐẶT TẠI BẢO MINH HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” Sinh viên thực hiện: Trần Thị My Lớp: CQ54/ 03.02 Chuyên ngành: Tài Bảo hiểm Mã số: 03 Giáo viên hướng dẫn: Th.S.Đoàn Thị Thu Hương HÀ NỘI _ 2020 SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp i Học viện Tài Chính BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Sinh viên thực hiện: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Email: 12011998my@gmail.com Số điện thoại: 0988920056 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI BẢO MINH HÀ NỘITHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” Chuyên ngành: Tài Bảo hiểm Mã số: 03 Giáo viên hướng dẫn: Th.S.Đoàn Thị Thu Hương HÀ NỘI _ 2020 SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn/đồ án tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ VÀ KHAI THÁC BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT 1.1: Đặc điểm vai trò ngành xây dựng - lắp đặt xã hội : 1.1.1: Đặc điểm: 1.1.2: Vai trò: 1.2: Sự cần thiết lịch sử đời bảo hiểm xây dựng - lắp đặt: 1.2.1: Khái niệm - Sự cần thiết Bảo hiểm xây dựng – lắp đặt: 1.2.2: Lịch sử đời phát triển bảo hiểm xây dựng – lắp đặt 1.3: Vai trò bảo hiểm xây dựng – lắp đặt: 1.3.1: Đối với xã hội: 1.3.2: Đối với người bảo hiểm: 10 1.3.3: Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 10 1.4: Nội dung bảo hiểm xây dựng – lắp đặt: 10 1.4.1: Nội dung bảo hiểm xây dựng: 10 1.4.2: Nội dung bảo hiểm lắp đặt: 15 1.5: Những vấn đề lý luận khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt 17 1.5.1: Khái niệm khai thác bảo hiểm ý nghĩa công tác khai thác hoạt động kinh doanh bảo hiểm xây dựng – lắp đặt 17 1.5.2: Các kênh khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt 18 1.5.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt 19 SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp iv Học viện Tài Chính 1.5.4: Các tiêu đánh giá kết khai thác: 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT TẠI BẢO MINH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2019 27 2.1 Giới thiệu Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh – công ty Bảo Minh Hà Nội: 27 2.1.1: Giới thiệu Tổng công ty Bảo Minh: 27 2.1.2: Giới thiệu Công ty Bảo Minh Hà Nội: 27 2.2: Thực trạng công tác khai thác bảo hiểm xây dựng-lắp đặt Bảo Minh Hà Nội giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019: 31 2.2.1: Những thuận lợi khó khăn cơng tác khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội: 31 2.2.2: Quá trình khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội 33 2.2.3: Thực trạng công tác khai thác bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nội giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 37 2.3: Đánh giá chung công tác khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội 47 2.3.1: Kết đạt 47 2.3.2: Hạn chế nguyên nhân hạn chế 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT 50 3.1:Tình hình xây dựng lắp đặt thời gian tới mục tiêu phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội: 50 3.1.1: Tình hình xây dựng – lắp đặt thời gian tới 50 3.1.2: Mục tiêu phát triển bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh thời gian tới 51 SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp v Học viện Tài Chính 3.2: Giải pháp nâng cao họat động khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội 52 3.2.1: Đổi hoàn thiện khâu khai thác 52 3.2.2: Nâng cao hoạt động giám định bồi thường chống trục lợi bảo hiểm 53 3.2.3: Tổ chức tốt khâu đề phòng hạn chế tổn thất 54 3.2.4: Làm tốt công tác dịch vụ khách hàng 55 3.2.5: Phát triển hệ thống công nghệ đại cho công ty 55 3.3: Kiến nghị 56 3.3.1: Đối với phủ 56 3.3.2: Đối với hiệp hội 57 3.3.3: Đối với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh công ty Bảo Minh Hà Nội 58 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 62 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 63 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 64 SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp vi Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH : bảo hiểm BM : Bảo Minh BMHN CK DNBH DT NBH NĐBH NVBHXDLĐ RR STBH SV: Trần Thị My : Bảo Minh Hà Nội : chứng khoán : doanh nghiệp bảo hiểm : doanh thu : Người bảo hiểm : Người bảo hiểm : nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt : rủi ro : số tiền bảo hiểm Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp vii Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tên Trang Thị phần nghiệp vụ thị trường bảo hiểm 38 xây dựng – lắp đặt giai đoạn 2017-2019 2.2 Tình hình thực kế hoạch khai thác nghiệp vụ 39 bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội (2017-2019) 2.3 Tỷ trọng doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo 41 hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội (2017-2019) 2.4 Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp 43 đặt qua kênh khai thác Bảo Minh Hà Nội giai đoạn (2017-2019) 2.5 Kết khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - 45 lắp đặt Bảo Minh Hà Nội (2017-2019) SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Việt Nam nước trình phát triển, nhu cầu xây dựng-lắp đặt sở hạ tầng kĩ thuật lớn cần thiết Đi đôi với hoạt động xây lắp nguy rủi ro gây tổn thất cho cơng trình khơng lường trước Một rủi ro xảy gây tổn thất cho cơng trình làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình, thời gian thi cơng gây khó khăn tài cho chủ đầu tư Để giải vấn đề biện pháp tham gia bảo hiểm cho cơng trình qúa trình xây lắp Nhận thấy xu hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật nói chung bảo hiểm xây dựng lắp đặt nói riêng, năm qua Bảo Minh Hà Nội có hoạt động triển khai hiệu nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt để mang lại doanh thu cho công ty Tuy vậy, thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt với tình trạng bất động sản đóng băng, khủng hoảng kinh tế trở nên ngày tồi tệ nay, hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm cần có nhìn cụ thể Bởi vậy, để đánh giá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt thời gian qua đưa kiến nghị chủ quan việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Bảo Minh Hà Nội chọn đề tài “Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nội – thực trạng giải pháp” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích: Trên sở hệ thống hóa lý luận chiến lược thị phần phân tích thực trạng thị phần ,kế hoạch ngắn hạn thị phần bảo hiểm Tài sản – Kỹ SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính thuật có Cơng ty Bảo Minh Hà Nội, luận văn đánh giá tình hình kinh doanh bảo hiểm xây dựng - lắp đặt đề xuất kiến nghị xây dựng chiến lược gia tăng thị phần bảo hiểm xây dựng – lắp đặt năm tới Đối tượng nghiên cứu: Công tác khai thác bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nộithực trạng giải pháp liên quan đến việc phát triển sản phẩm, công tác quản lý rủi ro, phát triển kênh phân phối hoạt động hỗ trợ khác Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: nghiên cứu Công ty Bảo Minh Hà Nội - Phạm vi thời gian: nghiên cứu công tác khai thác bảo hiểm xây dựng lắp đặt Bảo Minh Hà Nội năm gần Và giải pháp thúc đẩy tăng thị phần năm Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp phân tích tổng hợp Kết cấu luận văn: Luận văn bao gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận nghiệp vụ khai thác bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Chương 2: Thực trạng công tác khai thác bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019 SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 50 Học viện Tài Chính CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT 3.1:Tình hình xây dựng lắp đặt thời gian tới mục tiêu phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội: 3.1.1: Tình hình xây dựng – lắp đặt thời gian tới Thị trường xây dựng, lắp đặt, phát triển hạ tầng bối cảnh đón nhận nhiều hội đặc biệt từ sách Nhà nước Theo đó, doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ Chính phủ ưu tiên tập trung nguồn lực bung đẩy mạnh tiến độ có triển vọng tương đối tích cực q II quý III tới, kỳ vọng hồi phục tăng trưởng nhanh giai đoạn kinh tế phục hồi sau nhiễm virus “trì trệ” Dễ dàng nhận thấy khó khăn điển hình mà doanh nghiệp xây dựng phải đối diện thời điểm cạnh tranh liệt ngành, thị trường bất động sản chững lại, cân đối tổng nợ vốn khả dụng đặc biệt khoản phải thu tổng tài sản gia tăng, chi phí vốn vay tăng mạnh bào mòn lợi nhuận dẫn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp giảm sút Để đối phó với tình trạng khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngành áp dụng chiến lược phát triển khác trì mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi (xây dựng, xây lắp hay xây dựng cơng trình ngầm…) Việc xây dựng sở hạ tầng tương ứng với phát triển kinh tế yêu cầu cấp thiết Nhiều án đầu tư với số vốn lớn lên tới hàng tỷ đồ ng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phủ nước ngồi triển khai, bước đầu vào xây dựng Các dự án chủ yếu tập trung vào: SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 51 Học viện Tài Chính + Xây dựng mới, nâng cấp sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường không Đặc biệt tập trung vào nút giao thông trọng điểm + Xây dựng nhiều khu chung cư đáp ứng nhu cầu nhà ngày tăng người dân Đặc biệt tập trung vào khu chung cư với giá thành thấp đáp ứng cho đại phận dân cư có thu nhập thấp trung bình + Xây dựng mở rộng khu công nghiệp, khu chế xuất + Xây dựng mở rộng khu trường học, viện nghiên cứu khoa học, trung tâm văn hóa, sở y tế từ trung ương đến địa phương, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao Luật đầu tư Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp mua bảo hiểm theo quy định pháp luật, có có quy định tổ chức tư vấn xây lắp, nhà thầu xây dựng mua bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho sản phẩm tư, vật tư, thiết bị nhà xưởng phục vụ thi công, tai nạn lao động lao động, trách nhiệm dân người thứ ba trình thực dự án Hơn nữa, nhận thức nhà đầu tư, chủ thầu xây dựng tác dụng bảo hiểm cơng trình xây dựng ngày nâng cao Các nhà đầu tư ý thức sâu sắc lợi ích tham gia bảo hiểm xây dựng lắp đặt, quyền lợi nghĩa vụ họ tham gia bảo hiểm Các nhà đầu tư thoả thuận với chủ thầu định tham gia bảo hiểm Điều làm cho việc khai thác bảo hiểm xây dựng lắp đặt dễ dàng 3.1.2: Mục tiêu phát triển bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh thời gian tới Hòa vào nhịp phát triển chung công ty thành viên, mục tiêu phát triển Bảo Minh trở thành doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam, phát triển toàn diện, hiệu bền vững lĩnh vực tài SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 52 Học viện Tài Chính - Mở rộng mạng lưới toàn diện, sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo hiểm tốt cho nhu cầu bảo hiểm xã hội - Từng bước phát triển dịch vụ thị trường bảo hiểm nước - Lấy việc hợp tác với khách hàng, cổ đơng làm địn bẩy để phát triển - Mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh thực theo hướng: Chun mơn hóa, chun nghiệp hóa; Quản lý tập trung, hành động thống nhất; Chú trọng đến việc đầu tư phát triển kinh doanh địa bàn trọng tâm, trọng điểm - Ưu tiên đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý; Coi công nghệ thông tin đòn bẩy việc tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp việc phục vụ chăm sóc khách hàng - Xây dựng đội ngũ người Bảo Minh người có đức, có tâm huyết, có trình độ chun mơn cao đáp ứng làm việc môi trường kinh tế hội nhập - Xây dựng văn hóa riêng cơng ty theo hướng: Nội đồn kết, trình độ chun nghiệp cao, tác phong làm việc đại quy phục vụ khách hàng chu đáo tận tình theo quy định thống Bảo Minh 3.2: Giải pháp nâng cao họat động khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội 3.2.1: Đổi hoàn thiện khâu khai thác Khâu khai thác khâu quan trọng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Đây khâu định đến doanh thu mà nghiệp vụ mang lại cần phải có biện pháp đổi hồn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế để kinh doanh có hiệu Do công ty cần phải làm tốt số cơng việc sau: Hồn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm biểu thơng qua chất lượng phục vụ khách hàng trước sau thời hạn bảo hiểm SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 53 Học viện Tài Chính Cơng ty cần đưa hợp đồng bảo hiểm chất lượng đến điều khoản bổ sung điểm loại, mức khấu trừ phù hợp cho công trình Có bước tiếp cận khách hàng phù hợp mang lại hiệu định thơng qua mối quan hệ quen biết thông tin phương tiện thông tin đại chúng Cố gắng rút ngắn thời gian thực công việc thương thảo ký kết hợp đồng 3.2.2: Nâng cao hoạt động giám định bồi thường chống trục lợi bảo hiểm Giám định bồi thường thể cam kết thực hợp đồng có rủi ro xãy gây tổn thất khâu ảnh hưởng lớn đến uy tín cơng ty Cơng tác giám định phải nhanh chóng, xác khách quan cơng ty cần phối hợp chặt chẽ khâu khai thác, khâu đề phòng hạn chế tổn thất khâu giám đinh bồi thường Trong thời gian tới cơng ty phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán giám định bồi thường giỏi chun mơn, có kinh nghiệm đồng thời phải tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quan giám định độc lập, cục giám định để có phối hợp, giúp đỡ từ phía họ cần thiết Thực tế cho thấy phận giám định bồi thường công ty Bảo Minh Hà Nội làm việc thực chưa hiệu quả, minh bạch, nhận nhiều phàn nàn từ phía khách hàng Đây khâu nhạy cảm yêu cầu nhân viên giám định phải trung thực, để làm tốt điều công ty cần nâng cao ý thức cho cán có hình phạt thích đáng cho cố tình làm sai cố tình trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến uy tín cơng ty Mặt khác, gian lận trục lợi bảo hiểm ngày tinh vi để làm hạn chế đến mức thấp việc công ty cần phải thực số biện pháp sau: - Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai thác, quy trình đánh giá rủi ro đến quy trình giám định bồi thường SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 54 Học viện Tài Chính - Phối hợp chặt chẽ bên có liên quan việc đánh giá rủi ro tổn thất Kiểm tra hồ sơ đối chiếu xác minh giấy tờ liên quan để loại bỏ khơng hợp lý - Khi phát có tượng trục lợi bảo hiểm cơng ty cần có biện pháp mạnh từ chối trả tiền bồi thường Trong trường hợp số tiền lớn cơng ty truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo… - Xử lý nghiêm cán cơng ty có hành vi tiếp tay cho trục lợi bảo hiểm 3.2.3: Tổ chức tốt khâu đề phòng hạn chế tổn thất Đề phòng hạn chế tổn thất công việc cần thiết giúp cho cơng ty trách tổn thất khơng đáng có giúp, tổn thất lớn Điều làm giảm chi phí cơng ty việc bồi thường cho khách hàng Công ty cần phải có kế hoạch cụ cho mổi cơng trình phải đưa phương án phù hợp là: Từ thiết kế cơng trình cơng ty cần cử cán xem xét thiết kế lắng nghe tư vấn kiến trúc sư để có phương án đề phịng phù hợp Trong q trình thi cơng cơng trình q trình cơng trình đưa vào sử dụng Cơng ty cần có Cán Bộ thường xun đến giám sát tình hình thi cơng việc đề phòng hạn chế tổn thất Chủ đầu tư Để nâng cao hiệu cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất hợp đồng bảo hiểm công ty bổ sung điều khoản quy định việc thực biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất chủ đầu tư Bên cạnh cơng ty xem xét giảm phí cho chủ đầu tư họ thực công việc tốt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cuả họ an tồn cơng trình Khi có tổn thất xảy cơng ty cần có phối hợp nhanh chóng kịp thời với bên liên quan để đưa phương giảm thiểu tổn thất xảy thêm SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 55 Học viện Tài Chính 3.2.4: Làm tốt cơng tác dịch vụ khách hàng Tạo dựng giữ mối quan hệ với khách hàng; bước cần thiết lĩnh vực kinh doanh quan hệ với khách hàng định đến hiệu kinh doanh công ty Đối với Bảo Minh Hà Nội cần tạo dựng mối quan hệ khách hàng kể khách hàng nước Công ty cần thực tuyên truyền quảng cáo nghiệp vụ để nâng cao nhận thức họ việc tham gia bảo hiểm cho cơng trình Đối với khách hàng truyền thống công ty cần có quan tâm chăm sóc phù hợp thăm tặng q kỷ niệm nhân ngày khởi cơng cơng trình, hoàn thành, nhiều ngày vui, buồn khách hàng có ưu đải giảm phí Cịn khách hàng tiềm cơng ty cần cho họ thấy lợi ích tham gia bảo hiểm công ty 3.2.5: Phát triển hệ thống công nghệ đại cho công ty Ngày cơng nghệ có phát triển vượt bậc đưa tới mặt đời sống Công ty Bảo Minh Hà Nội có hạ tầng kỹ thuật thông tin đại song để tận dụng cơng nghệ có nâng cao hiệu khai thác quản lý cơng ty cần có bước đầu tư rõ ràng: - Trang bị thiết bị công nghệ cao cho cán nhân viên, giúp họ dễ dàng khai thác theo dõi khách hàng đối tượng bảo hiểm từ xa, giảm thiểu chi phí lại, tiết kiệm thời gian cho nhân viên - Cập nhập sử dụng phần mềm quản lý, phần mềm kế toán đại, giúp đơn giản hóa thao tác nhập quản lý liệu cho cán bộ, tránh nhầm lẫn sai sót khơng đáng có SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 56 Học viện Tài Chính - Gia tăng độ bảo mật an tồn thơng tin để tránh bị kẻ xấu đánh cắp thông tin lợi dụng lỗ hổng phần mềm để trộm tài sản cơng ty 3.3: Kiến nghị 3.3.1: Đối với phủ Luật kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn thi hành đời có hiệu lực đánh dấu bước ngoặt quan trọng hoạt động kinh doanh bảo hiểm Hiện thị trường với đời nhiều công ty bảo hiểm, văn phòng đại diện nước ngòai doanh nghiệp 100% vốn nước nên diễn cạnh tranh gay gắt không lành mạnh Chính tầm quản lý vĩ mơ nhà nước khơng có sách phù hợp gây hậu khó khăn cho thị trường tài chính, hoạt động bảo hiểm nói chung nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt nói riêng Hiện nay, cơng ty bảo hiểm tìm cách để lôi kéo khách hàng tham gia bảo hiểm như: cắt giảm phí, mở rộng điều khoản, điều kiện bảo hiểm, tăng hoa hồng khai thác cho đại lý nhà mơi giới bảo hiểm Phí bảo hiểm nhiều thấp biểu phí Bộ Tài Để ngăn chặn tượng này, công ty tái bảo hiểm quốc gia có biện pháp khơng nhận tái bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm có số phí bảo hiểm q thấp Nhưng bên cạnh Bộ Tài cần phải có văn quy định nghiêm ngặt phí, điều khoản, điều kiện, hoa hồng thống cho toàn trường bảo hiểm xây dựng – lắp đặt có chế tài xử phạt nghiêm ngặt trường hợp cố tình vi phạm Vì tượng giảm phí xảy mức khơng kiểm sốt dẫn đến tượng cơng ty bảo hiểm khơng có khả tóan hậu mà đem lại cho thị trường tài chính, cho tịan xã hội khơng lường trước SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 57 Học viện Tài Chính Nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt có liên quan trực tiếp đến vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngòai Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực đầu tư vào sở hạ tầng Vì việc phát triển nghiệp vụ cần đến giúp sức quan chức thơng qua việc hịan thiện hệ thống văn pháp luật để ngày thu hút đầu tư nước ngòai Việt Nam Mặt khác, mở cửa cho phép công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngịai, cơng ty bảo hiểm liên doanh hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam Nhà nước cần phải có quy định việc yêu cầu công ty bảo hiểm phải có đóng góp vào việc phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, có quan hệ hợp tác với Việt Nam tạo nên bình đẳng thị trường Bên cạnh quan chức cần có cân nhắc kỹ lưỡng cấp phép thành lập công ty bảo hiểm trực thuộc ngành, công ty, tổng cơng ty, khắc phục tình trạng chia cắt thị trường, ép buộc công ty phải mua bảo hiểm Cơng ty bảo hiểm ngành mình, tạo tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, không tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân có quyền tự lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm phục vụ có khả tốt cho nhu cầu 3.3.2: Đối với hiệp hội Hiệp hội Bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm cần phải thiết lập mối quan hệ chặt chẽ để nắm bắt thông tin tận dụng thời từ thị trường, thông tin dự án đầu tư vào sở hạ tầng để cơng ty bảo hiểm hợp tác khai thác hợp đồng, chia sẻ thị trường thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển lành mạnh Mặt khác doanh nghiệp hiệp hội cần phối hợp thực thi quy tắc đạo đức nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, bên cạnh có hình thức xử phạt thoả đáng cán nhân viên vi phạm quy tắc, có việc làm, hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp Nhất SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 58 Học viện Tài Chính nghiệp vụ lớn nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt dễ có câu kết trục lợi nhân viên khai thác chủ đầu tư, chủ thầu Hiệp hội cần nhạy bén, nhanh nhạy đề quy tắc cho hoạt động bảo hiểm, để theo kịp với phát triển thị trường, vừa đảm bảo yêu cầu hội nhập tạo thị trường bảo hiểm phát triển bình đẳng có trợ giúp định cơng ty bảo hiểm cịn non trẻ nước 3.3.3: Đối với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh công ty Bảo Minh Hà Nội a, Về phát triển mạng lưới: Phát triển mạnh hệ thống mạng lưới kênh phân phối, đảm bảo đến cuối năm 2020 phủ kín 100% tỉnh, thành nước Tập trung xây dựng phát triển đội ngũ đại lý bảo hiểm, cải tiến phương thức hợp tác cán đầu mối chi nhánh Bảo Minh để gia tăng hiệu khai thác phục vụ khách hàng b, Về phát triển cấu tổ chức Mô hình tổ chức phải cải tổ theo hướng gọn nhẹ, bố trí nguồn nhân lực đạt hiệu cao Để có điều Bảo Minh Hà Nội cần: + Ổn định bổ sung nhân lực cho phòng ban, chi nhánh + Nâng cao chất lượng nhân viên phòng, ban + Thiết lập hợp tác chặt chẽ lẫn phịng, có mối liên hệ để tương hỗ cách hợp lý c, Về đào tạo tìm kiếm nguồn nhân lực Mở lớp đào tạo đại lý để tuyển thêm nhân viên cho đại lý Bảo Minh, đồng thời bổ sung nhân viên hệ thống Bảo Minh chi nhánh có triển khai bảo hiểm Tuyển dụng, đào tạo phát triển đội ngũ cán có đủ lực, trình độ, nhiệt tình kinh nghiệm gắn liền với việc chun mơn hóa phận công ty SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 59 Học viện Tài Chính Xây dựng đội ngũ đại lý chuyên nghiệp nhằm thực phủ kín địa bàn, đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm, tiếp cận khách hàng cách nhanh đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Đây coi nhiệm vụ chủ yếu để thực mục tiêu: phục vụ khách hàng tốt để phát triển Đồng thời với việc đào tạo nhân viên công ty xây dựng chế độ lương thưởng chế độ phúc lợi tốt cho cán công nhân viên, gắn với thu nhập với kết kinh doanh d, Về phát triển công nghệ Công nghệ thông tin quan trọng thời đại ngày Việc áp dụng công nghệ thông tin vào khâu khai thác quản lý hợp đồng giúp cho cơng ty thực có hiệu hơn, rút ngắn thời gian khai thác thuận tiện việc quản lý hợp đồng …………………………………………………… SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 60 Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Trên tìm hiểu nhận xét tơi vấn đề liên quan đến công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nội Qua thấy mà công ty làm để phát triển nghiệp vụ bảo hiểm năm qua từ 2017 đến 2019 Hơn đóng góp phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt thân Với mục tiêu đưa nghiệp vụ lên chiếm lĩnh thị trường thực vấn đề khó nên cần nỗ lực công ty Để thực luận ngồi nỗ lực thân, cịn có tận tình hướng dẫn cố vấn Thạc sĩ Đoàn Thị Thu Hương toàn thể anh chị phịng Tài sản - Kỹ thuật nói riêng Cơng ty Bảo Minh Hà Nội nói chung Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ người hướng dẫn khoa học Bài luận nhiều vấn đề cần góp ý sửa đổi thêm thầy cô Mong thầy cô xem xét đóng góp ý kiến để luận thêm đầy đủ, áp dụng để đạt mục đích đề Tôi xin cảm ơn! SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp 61 Học viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TSKH Trương Mộc Lâm Ths.Đồn Minh Phụng: Giáo trình “Bảo hiểm phi nhân thọ” - Nhà xuất tài Bản “Tình hình thực kế hoạch kinh doanh đến 31 tháng 12 năm 2017” Bảo Minh Hà Nội” Bản “Tình hình thực kế hoạch kinh doanh đến 31 tháng 12 năm 2018” Bảo Minh Hà Nội” Bản “Tình hình thực kế hoạch kinh doanh đến 31 tháng 12 năm 2019” Bảo Minh Hà Nội” “Báo cáo kết hoạt động kinh doanh” Tổng công ty CP Bảo Minh Hà Nội năm 2017,2018 2019 Tham khảo luận văn từ khóa trước SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 62 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: ……………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị My Khóa: 54 Lớp: 03.02 Đề tài: “ Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội – thực trạng giải pháp” Nội dung nhận xét:  Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: ……………………………………………………………………………  Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị tực tập: ……………………………………………………………………………  Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm: ……………………………………………………………………………  Về kiến thức chuyên môn: …………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm 2020 Người nhận xét SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 63 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Th.S Đoàn Thị Thu Hương Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên : Trần Thị My Khóa: 54 Lớp: 03.02 Đề tài: “ Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội – thực trạng giải pháp” Nội dung nhận xét:  Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  Về chất lượng nội dung luận văn: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm…  Điểm – Bằng số:……  Bằng chữ:…………… Người nhận xét SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 64 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên : Trần Thị My Khóa: 54 Lớp: 03.02 Đề tài: “ Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội – thực trạng giải pháp” Nội dung nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm…  Điểm – Bằng số:……  Bằng chữ:…………… Người nhận xét SV: Trần Thị My Lớp: CQ54/03.02 ... điện thoại: 0988920056 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI BẢO MINH HÀ NỘITHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” Chuyên ngành: Tài Bảo hiểm Mã số: 03 Giáo viên hướng... Minh Hà Nội: 31 2.2.2: Quá trình khai thác bảo hiểm xây dựng – lắp đặt Bảo Minh Hà Nội 33 2.2.3: Thực trạng công tác khai thác bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nội giai... xây dựng - lắp đặt thời gian qua đưa kiến nghị chủ quan việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Bảo Minh Hà Nội chọn đề tài ? ?Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt Bảo Minh Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại bảo minh hà nội thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại bảo minh hà nội thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm