0

Khoá luận đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước sông cà lồ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

85 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO QUANG CHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CÀ LỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Thu Hằng Thái Nguyên, năm 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Cao Quang Chung Học viên cao học khóa 25 chuyên ngành Khoa học mơi trường niên khóa 2017 - 2019 trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Đến hồn thành luận văn nghiên cứu cuối khóa học Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực hiện, số liệu kết luận văn trung thực, kết luận khoa học luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2019 Người viết cam đoan Cao Quang Chung Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập khoa Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thầy cô giáo truyền đạt kiến thức để đem kiến thức học trường góp phần cơng sức vào xây dựng đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí Trường Đại học Nơng Lâm, Đại học Thái Nguyên, Khoa Môi trường hướng dẫn TS Phan Thị Thu Hằng cho phép, tạo điều kiện, hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Trước tiên, xin chân thành cảm ơn chân thành đến cô giáo TS Phan Thị Thu Hằng tận tình hướng dẫn, bảo, truyền thụ kinh nghiệm quý báu, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu viết luận văn Tôi xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Sau Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi, động viên khuyến khích giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm động viên tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn học viên để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận văn Cao Quang Chung Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu đề tài .2 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Yêu cầu đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Một số khái niệm .3 1.1.2 Một số tiêu đánh giá chất lượng nước .4 1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 1.3 Ngun nhân gây nhiễm nước bề mặt 1.4 Vấn đề môi trường nước mặt Thế giới Việt Nam .14 1.5 Tài nguyên nước mặt tỉnh Vĩnh Phúc 14 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .18 2.2 Nội dung nghiên cứu 18 2.3 Phương pháp nghiên cứu .18 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .18 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu: 19 2.3.3 Phương pháp phân tích .20 2.3.4 Phương pháp điều tra, vấn .21 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 2.3.5 Phương pháp kế thừa 22 2.3.6 Phương pháp so sánh, đánh giá 22 2.3.7 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 22 2.3.8 Phương pháp trình bày xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .23 3.1.Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu 23 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc 23 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc .26 3.1.3 Đánh giá tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến nước mặt sông Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 27 3.2 Đánh giá trạng diễn biến chất lượng nước mặt sông Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt năm 2018 .28 3.2.1 Chỉ tiêu pH, BOD5, COD, tổng dầu mỡ: 29 3.2.2 Diễn biến TSS: 31 3.2.3 Diễn biến Nitrit (NO2-) .33 3.2.4 Diễn biến NH4+ 35 3.2.5 Diễn biến PO43- 37 3.2.6 Diễn biến Tổng Coliform 39 3.3 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt sơng Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 ÷ 2018 41 3.3.1 Diễn biến pH, BOD5, COD, Tổng dầu mỡ: 42 3.3.2 Diễn biến TSS 47 3.3.3 Diễn biến Nitrit (NO2-) .49 3.3.4 Diễn biến NH4+ 51 3.3.5 Diễn biến PO43- 53 3.3.6 Diễn biến Tổng Coliform 55 3.4.Các nguồn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cà Lồtrên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 57 3.4.1 Nguồn thải từ nông nghiệp .57 3.4.2 Nguồn thải từ công nghiệp 58 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.4.3 Nguồn thải từ sinh hoạt .59 3.5 Ý kiến người dân trạng diễn biến chất lượng nướcsông Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 59 3.5.1 Ý kiến người dân trạng sử dụng nước sông Cà Lồ 59 3.5.2 Đánh giá cảm quan người dân chất lượng nước sông Cà Lồ 61 3.5.3 Các nguồn thải xung quanh khu vực sông Cà Lồ .62 3.6 Đế xuất số giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu nhiễm cải thiện mơi trường nước mặt thời gian tới .64 3.6.1 Nguồn thải từ sinh hoạt .64 3.6.2 Nguồn thải từ công nghiệp 65 3.6.3 Nguồn thải từ nông nghiệp .66 3.6.4 Về công tác quản lý môi trường cấp ngành 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 Kết luận 67 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường HST Hệ sinh thái KT-XH Kinh tế - Xã hội NM Nước mặt NT Nước thải ONNN Ô nhiễm nguồn nước QCVN Quy chuẩn Việt Nam QCQG Quy chuẩn quốc gia TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP Thành phố TSS Tổng chất rắn lơ lửng TBVTV Thuốc bảo vệ thực vật Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Vị trí số điểm quan trắc chất lượng nước sông Cà Lồ 19 Bảng 2.2 Phương pháp phân tích .21 Bảng 3.1 Kết đo pH điểm sông Cà Lồ năm 2018 29 Bảng 3.2 Kết phân tích hàm lượng BOD5 điểm sơng Cà Lồ năm 2018 29 Bảng 3.3 Kết phân tích hàm lượng COD điểm sông Cà Lồ năm 2018 30 Bảng 3.4 Kết phân tích hàm lượng tổng dầu mỡ điểm sông Cà Lồ năm 2018 30 Bảng 3.5 Kết phân tích hàm lượng TSS điểm sông Cà Lồ năm 2018 .31 Bảng 3.6 K Kết phân tích hàm lượng Nitrit (NO2-) điểm sông Cà Lồ năm 2018 33 Bảng 3.7 Kết phân tích hàm lượng NH4+ điểm sơng Cà Lồ năm 2018 35 Bảng 3.8 Kết phân tích hàm lượng PO43- điểm sông Cà Lồ năm 2018 37 Bảng 3.9 Kết phân tích Tổng Coliform điểm sông Cà Lồ năm 2018 .39 Bảng 3.10 Kết đo pH điểm sông Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 42 Bảng 3.11 Kết phân tích hàm lượng BOD5 điểm sơng Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 43 Bảng 3.12 Kết phân tích hàm lượngCOD điểm sông Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 44 Bảng 3.13 Kết phân tích hàm lượngPO43- điểm sơng Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 45 Bảng 3.14 Kết phân tích hàm lượng TSS điểm sông Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 47 Bảng 3.15 Kết phân tích hàm lượng NO2- điểm sơng Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 49 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.16 Kết phân tích hàm lượng NH4+ điểm sông Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 51 Bảng 3.17 Kết phân tích hàm lượngPO43- điểm sơng Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 53 Bảng 3.18 Kết phân tích Tổng Coliform điểm sông Cà Lồ qua năm 2016 ÷ 2018 55 Bảng 3.19 Ý kiến người dân trạng sử dụng nước sông Cà Lồ .60 Bảng 3.20 Đánh giá cảm quan người dân chất lượng nước sông Cà Lồ 61 Bảng 3.21 Ý kiến người dân nguồn thải xung quanh khu vực sông Cà Lồ 63 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành tỉnh Vĩnh Phúc .23 Hình 3.2 Hàm lượng TSS trung bình năm 2018 32 Hình 3.3 Tổng Coliform trung bình năm 2018 40 Hình 3.4 Hàm lượng TSS trung bình qua năm 48 Hình 3.5 Hàm lượng NO2- trung bình qua năm 50 Hình 3.6 Hàm lượng NH4+ trung bình qua năm 52 Hình 3.7 Hàm lượng PO43- trung bình qua năm 54 Hình 3.8.Tổng Coliform trung bình qua năm .56 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 61 (17%), sinh hoạt (8%) Do hộ gia đình khu vực chủ yếu làm nông nghiệp nên lượng nước tiêu thụ hộ gia đình tương đối lớn Khoảng 60% số hộ vấn có lượng nước sử dụng hàng ngày từ 200 – 300 lít >300 lít; 33% số hộ vấn tiêu thụ 100 – 200 lít; 7% số hộ sử dụng 200 lít/ngày 94% hộ dân vấn sử dụng nước cấp, nước giếng, nước mưa cho sinh hoạt hàng ngày + Đánh giá cảm quan chất lượng nước sông Cà Lồ: Trên 89% số hộ vấn nhận định nước không mùi Và 58% số hộ khẳng định sử dụng nước sông Cà Lồ cho ăn uống sinh hoạt áp dụng phương pháp lắng lọc xử lý nước sông 79% số hộ cho chất lượng nước sông có xu hướng suy giảm 21% số hộ khẳng định chất lượng nước không đổi + Nguồn thải xung quanh: 30% số hộ vấn đổ trực tiếp nước thải sông rạch, 15% số hộ vứt rác thải sông Số hộ sử dụng thuốc trừ sâu canh tác nông nghiệp chiếm 30% 95% số hộ nhận định hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt,… ảnh hưởng tới nước sông 62% số hộ khẳng định hoạt động ảnh hưởng sản xuất công nghiệp - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu nhiễm cải thiện môi trường nước mặt thời gian tới Kiến nghị Nhìn chung, trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương khu vực có tác động mơi trường sông Cà Lồ với quy mô mức độ khác Vì vậy, cần phải có phối hợp khu vực huyện để quản lý, kiểm soát nguồn thải, quan trắc mơi trường để có giải pháp phù hợp số kiến nghị: - Các sở sản xuất, chế biến, kinh doanh cần có hệ thống xử lý nước thải trước xả thải môi trường; nơi tập trung đơng dân cư cần có hệ thống thu gom nước thải tập trung cần xử lý trước xả thải vào nguồn nước sông - Có biện pháp cụ thể thiết thực để giải vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Tuyên truyền, vận động người hưởng ứng kiện mơi trường 70 địa phương ví dụ chiến dịch thu gom rác thải, chiến dich niên chung tay vớt rác bên bờ sông, đem tới nơi quy định để xử lý - Có chế, sách hỗ trợ đặc thù cho địa phương việc triển khai dự án điểm để xử lý điểm nóng gây nhiễm mơ hình kiểm sốt xử lý chất thải để từ địa phương áp dụng triển khai nhân rộng, đặc biệt mô hình xử lý nước thải sinh hoạt rác thải sinh hoạt từ khu đô thị, khu dân cư tập trung, làng nghề 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2018 Báo cáo Môi trường Quốc gia (2012) – Môi trường nước mặt Nguyễn Cao (2016), Những dịng sơng “chết” Trung Quốc, Báo Người Lao động Cục Quản lý Tài nguyên Nước (2014), Những vấn đề cấp bách tài nguyên nước Việt Nam Đề án Bảo vệ môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020, hướng tới mục tiêu “Thành phố Xanh” Thu Hà (2014), Kiểm sốt nhiễm nguồn nước Việt Nam…, Báo Lao động Nguyễn Lựu Hương (2013), Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Lô đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước đoạn sông này, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Minh Khuyến (2017), Giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm, Báo Nhân dân Điện tử 10 Bích Liên (2015), Ơ nhiễm nguồn nước mặt mức “báo động đỏ”, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội thơng qua ngày 23/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 12 Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 13 Quốc Minh cs (2017), Ước vọng hồi sinh sông, hồ (Kỳ 4: Chung tay giữ “lá phổi xanh”), Báo Thời (Ấn phẩm Báo Nhân dân) 14 Hồng Nhung (2017), Ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước số quốc gia giới, Báo Mới 15 Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc (2007), Các thông số thị để đánh giá nguồn nước, Cổng thông tin – giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc 16 Việt Sơn (2017), Quản lý, sử dụng hiệu bền vững tài nguyên nước, Báo Vĩnh Phúc 17 P Tâm (2016), Báo động tình trạng nhiễm nước gia tăng châu Á, châu Phi châu Mỹ La tinh, Tạp chí Mơi trường số 9/2016 72 18 Minh Thái (2015), Thực trạng nguồn nước mặt Vĩnh Phúc giải pháp, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Vĩnh Phúc 19 Tống Yến (2015), Ô nhiễm nước nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, Báo Quảng Ninh PHỤ LỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ………… PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG&DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG PHAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (Phiếu điều tra cá nhân) A THÔNG TIN CÁNHÂN Họ tên:……………………………………… Tuổi:………Nam/Nữ:……… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………….…… Số thành viên gia đình:…………… B HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒNNƯỚC Gia đình có sử dụng nước sơng khơng? a Khơng b.Có Gia đình sử dụng nước sơng cho mục đích gì? a Trồng trọt b.Chăn nuôi c.Sản xuất công nghiệp d.Sinh hoạt e.Mục đíchkhác:………… Nguồn nước sử dụng ngày cho sinh hoạt: a Nướccấp b Nướcgiếng d.Nướcsông e Nguồnkhác:… c.Nướcmưa Lượng nước gia đình sử dụng hằngngày: a 300lít e.Khác:………………… c 200 - 300lít Ảnh hưởng nguồn nước tới sức khỏe gia đình: a Bệnh da b.Bệnh mắt c Bệnh tiêu hóa c Khôngảnhhưởng d Ý kiếnkhác:…… C ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN CHẤT LƯỢNG NGUỒNNƯỚC 6.Màu: a.Trong b.Vàng c.Đục d.Khác:……………… 7.Mùi: a.Không mùi b Hơicómùi c Mùi nặng d.Khác:……………… Đánh giá chung nguồnnước: a Dùng tốt cho ăn uống,sinhhoạt b Không dùng tốt cho ăn uống, sinhhoạt c Ý kiến khác Theo anh/chị, chất lượng nước sông Phan có xu hướng chất lượng nào? a Tăng b Giảm c Không đổi d Ý kiến khác:…… D CÁC NGUỒN THẢI XUNG QUANH KHUVỰC 10 Lượng nước thải sinh hoạt thải bỏ thếnào? a Đổ trực tiếp rasông,rạch b Đổ vào hố thu gom c Đổ vào cốngthoátnước d.Khác:………………… 11 Rác thải sinh hoạt thải bỏ nào? a Vứt rasông,rạch b Chơnvào đất c Đốt d Có dịch vụ thugom e Ý kiến khác khác:……………………………………………… 12 Anh chị có sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất bảo vệ thực vật cho vườn nhà khơng? a Có b.Khơng 13 Vị trí khảo sát gần khu vực nào? a Gần nơitrồngtrọt c Gần sở sảnxuất b Gần khu chăn nuôi 14 Theo anh/chị, nguồn thải từ hoạt động sản xuất nơng nghiệp, cơng nghiệp, sinh hoạt có ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Phan địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khơng? a Có b Khơng c Ý kiến khác:……………………………………………………………… 15 Trong nguồn thải trên, nguồn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nước sông Phan địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc? a Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp b Từ hoạt động sản xuất công nghiệp c Từ hoạt động sinh hoạt d Ý kiến khác:…………………………………………………………… ... diễn biến chất lượng nước mặt sông Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc + Đánh giá người dân chất lượng nước sông Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc + Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt sông Cà Lồ giai đoạn... nước cấp sinh hoạt, vệ sinh xung quanh nhà ở, … 3.2 Đánh giá trạng diễn biến chất lượng nước mặt sông Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Đánh giá trạng diễn biến chất lượng nước mặt sông Cà Lồ. .. cứu:? ?Đánh giá trạng phân tích diễn biến chất lượng nước sơng Cà Lồ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc? ?? 2.Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng mơi trường, phân tích diễn biến chất lượng nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước sông cà lồ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , Khoá luận đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước sông cà lồ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc