0

Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện bảo thắng, tỉnh lào cai luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

59 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  VŨ THỊ HỒNG MINH CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành : Quản lý tài công Mã số : 01 Giáo viên hướng dẫn : THS Phạm Thị Lan Anh HÀ NỘI - 2020 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Hồng Minh SV: Vũ Thị Hồng Minh i Lớp: CQ 54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTN-NQD Cơng thương nghiệp-ngồi quốc doanh ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐND Hội đồng nhân dân KH Kế hoạch KT-XH Kinh tế - xã hội NS Ngân sách NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương QLNN Quản lý nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TC Tài Tr.đ Triệu đồng TW Trung ương UBMTTQ Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc UBND Ủy Ban Nhân Dân SV: Vũ Thị Hồng Minh ii Lớp: CQ 54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh MỤC LỤC lời cam đoan i danh mục chữ viết tắt ii mục lục iii danh mục bảng hình, bảng v MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Lý luận thu ngân sách địa phương 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm thu ngân sách địa phương 1.1.3 Nội dung thu ngân sách địa phương 1.2 Quản lý thu ngân sách địa phương 1.2.1 Chuẩn bị định dự toán thu ngân sách địa phương 1.2.2 Chấp hành dự toán thu ngân sách địa phương 10 1.2.3 Quyết toán thu ngân sách địa phương 12 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI 13 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội máy quản lý thu ngân sách cấp huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 13 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 13 2.1.2 Bộ máy quản lý thu ngân sách cấp huyện 15 2.2 Thực trạng quản lý thu ngân sách cấp huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 16 2.2.1 Phân cấp nguồn thu tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách huyện Bảo Thắng 16 2.2.2 Thực trạng chuẩn bị định dự toán thu ngân sách cấp huyện địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019 19 SV: Vũ Thị Hồng Minh iii Lớp: CQ 54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh 2.2.3 Thực trạng chấp hành dự toán thu ngân sách cấp huyện địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019 22 2.2.4 Thực trạng kiểm toán toán thu ngân sách cấp huyện địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019 31 2.3 đánh giá quản lý thu ngân sách cấp huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 32 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân 32 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 33 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI 37 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quản lý thu ngân sách huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 37 3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội 37 3.1.2 Mục tiêu quản lý thu ngân sách huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 38 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách cấp huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 39 3.3 Điều kiện thực giải pháp 44 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC vii SV: Vũ Thị Hồng Minh iv Lớp: CQ 54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh DANH MỤC CÁC BẢNG CÁC HÌNH, CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng, hình Trang Bảng 2.1 Tỷ lệ phân chia nguồn thu NS trung ương NS 17 địa phương Bảng 2.2 Tình hình thực thu NSNN huyện Bảo Thắng giai 21 đoạn 2017-2019 Bảng 2.3 Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 23 Bảng 2.4 Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ 26 lệ phần trăm (%) Bảng 2.5 Thu bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp 28 huyện năm 2017-2019 Bảng 2.6 Thu chuyển nguồn thu kết dư ngân sách năm trước SV: Vũ Thị Hồng Minh v 30 Lớp: CQ 54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Ngân sách nhà nước công cụ điều chỉnh vĩ mô kinh tế thị trường định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội Quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng cách có hiệu cơng cụ, sách tài chính, tiền tệ, đặc biệt sách thu, chi ngân sách Nhà nước Trong điều kiện cấu kinh tế chế quản lý thay đổi kết tất yếu sách tài nói chung quản lý NSNN nói riêng đổi mạnh mẽ Do vậy, nhiệm vụ quyền Nhà nước cấp hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước cấp Tại huyện Bảo Thắng, năm qua, kinh tế phát triển ổn định, đời sống người dân cải thiện, kết nhờ vào đóng góp khơng nhỏ cơng tác quản lý NSNN Dù vậy, bên cạnh kết đạt quản lý thu NSNN hạn chế, tồn định hiệu quản lý chưa cao từ khâu lập dự toán dến khâu toán thu NSNN, thu ngân sách chưa bao quát hết nguồn thu, tình trạng thất thu cịn xảy ra, quyền cấp xã đơn vị có liên quan cịn xem nhẹ cơng tác thu ngân sách xem cơng việc riêng ngành thuế Việc phát nuôi dưỡng nguồn thu, triển khai giải pháp làm tăng thu ngân sách để ổn định phát triển kinh tế - xã hội cịn nhiều hạn chế Vì vậy, xuất phát từ vấn đề lý luận học tập nghiên cứu trường học viện tài thực tiễn nêu trên, chọn đề tài “Quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” làm đề tài luận văn tốt nghiệp SV: Vũ Thị Hồng Minh Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở phân tích thực trạng cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước cấp huyện địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019, đưa ưu điểm, hạn chế từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước cấp huyện địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu ngân sách cấp huyện Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Lý luận nghiên cứu quản lý thu ngân sách ĐP nói chung Thực trạng tập trung phân tích QL thu NS cấp huyện Phạm vi không gian nghiên cứu: huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Phạm vi thời gian: Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát: Đến đơn vị thực, quan sát hoạt động diễn Phương pháp vấn trực tiếp: Tìm hiểu, nêu vấn đề thắc mắc, hỏi trực tiếp cán tài đơn vị Phương pháp phân tích – tổng hợp: Thu thập, tổng hợp số liệu tình hình thu ngân sách huyện từ phân tích thay đổi qua năm Phương pháp đối chiếu – so sánh: Đối chiếu số liệu qua năm, so sánh thay đổi thu ngân sách huyện SV: Vũ Thị Hồng Minh Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu phần kết luận, đề tài nghiên cứu gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thu ngân sách địa phương Chương 2: Thực trạng quản lý thu ngân sách cấp huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai SV: Vũ Thị Hồng Minh Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1 LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1.1 Khái niệm Hệ thống NSNN Việt Nam gồm NSTƯ NSĐP NSĐP khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi cấp địa phương Thu NSĐP nội dung NSĐP Thu NSĐP khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương [11] 1.1.2 Đặc điểm thu ngân sách địa phương Thu NSNN nói chung thu NSĐP nói riêng có đặc điểm sau [1, tr.5]: Một là, đại đa số khoản thu NSNN khoản thu mang tính chất bắt buộc Tính chất bắt buộc khoản thu có khác Có khoản thu tính bắt buộc dựa trách nhiệm công dân quy định Hiến pháp hồn tồn khơng mang tính thỏa thuận, mà quyền lực Nhà nước định Có khoản thu mang tính bắt buộc nhưrng gắn với điều kiện định như: khoản thu NSNN phí, lệ phí bán tài nguyên khoáng sản, tài sản địa phương, khoản thu thực chủ trương liên doanh, liên kết địa phương với đơn vị sản xuất kinh doanh SV: Vũ Thị Hồng Minh Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh ninh, giữ vững ơn định trị trật tự an tồn xã hội Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp Không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Trên sở phân tích lý thuyết Chương 1, đánh giá thực trạng nhanh chóng tạo sách để tranh đặc biệt từ phân tích điểm hạn chế, yếu nguyên nhân rút Chương 2, Luận văn đưa số giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Bảo Thắng sau: 3.2.1 Xây dựng dự toán thu ngân sách phải xác, chi tiết sát với thực tế UBND huyện phải đạo đồn đốc đơn vị tổ chức, cá nhân lên kế hoạch cụ thể cho ngân sách Cần phải tránh tình trạng bỏ sót nguồn thu Khi trường hợp xảy làm cho việc quản lý ngân sách dẫn đến bị động, ảnh hưởng đến năm ngân sách năm sau Chi cục thuế lập dự tốn thu ngân sách sở tính tốn nguồn thu, dự kiến số thuế thu địa bàn thuộc phạm vi cấp huyện quản lý Chỉ cục Thuế dựa việc thu thập thông tin từ tiêu kinh tế như: GRDP, CPI, giá thị trường, thành lập doanh nghiệp; Các sách thu, sách tiền tệ, đất đai; Việc đăng ký kê khai, hoàn thuê, tra thuế… Phòng TCKH đơn vị chịu trách nhiệm việc lập dự tốn nên phịng phải động, linh hoạt việc phối hợp với quan khác để lập dự tồn hồn báo cáo UBND huyện HĐND huyện Phòng TCKH chủ động hướng dân lập dự toán cho quan, đơn vị cách đầy đủ, SV: Vũ Thị Hồng Minh 39 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Cơ quan quản lý ngân sách phải đôn đốc doanh nghiệp vào kê hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị dự kiến khoản phải nộp, số thuế GTGT hoàn lại gửi quan thuế quan giao nhiệm vụ thu Trong dự toán thu ngân sách hàng năm phải vào tình hình phát triển KTXH huyện dựa vào sách thuế hành nhà nước, khung xây dựng, kể hoạch hướng dẫn lập dự toán ngân sách cấp giải pháp với mục tiêu tăng cường công tác quản lý thu ngân sách cấp huyện nhằm đảm bảo hiệu quản lý NSNN nói chung ngân sách cấp huyện nói hàng năm định hướng, mục tiêu phát triển KTXH địa phương để lập dự toán cách khoa học, xác nhất, nhằm huy động nguồn thu vào NSNN cách tốt nhất, để có kết vậy, hàng năm quan quản lý thu phải lập số thuế thu đầy đủ, xác Đào tạo đội ngũ cán thuế nắm vững chun mơn nghiệp vụ , có phẩm chất trị tốt , tinh thần trách nhiệm cao , đấu tranh kiên chống biểu chống tiêu cực đội ngũ cán thuế nói riêng , quan quản lý tài cấp huyện nói chung , phát tiêu cực phải xử lý kịp thời , kiên đưa khỏi ngành Thực cơng tác tun truyền sách pháp luật thuế hình thức tuyên truyền qua đài phát , truyền hình, áp phích trì thường xuyên hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch, dễ hiểu sách, pháp luật thuế để đối tượng nộp thuế thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ nộp thuế, yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh Đó biện pháp tốt góp phần thu , thu đủ , ni dưỡng nguồn thu , tăng ngân sách cho riêng NSNN nói chung 3.2.2 Hồn thiện quản lý chấp hành thu ngân sách cấp huyện Chấp hành dự toán thu ngân sách cấp huyện phải thực tốt quy định quản lý, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN Tăng cường bồi dưỡng nguồn thu , khuyến khích tăng thu SV: Vũ Thị Hồng Minh 40 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Chủ động xây dựng đề án phát triển nguồn thu thời kỳ ổn định ngân sách nhằm gắn thu ngân sách với phát triển bền vững trước mắt lâu dài , vừa khai thác tiềm , lợi địa bàn để tăng thu NSNN đạt dự toán HĐND huyện giao Tăng cường, chấn chỉnh quản lý thu, bồi dưỡng nguồn thu, khuyến khích tăng thu Tổ chức lại hệ thống thu ngân sách cấp huyện theo nguyên tắc khoản thu nguồn thu ngành thuế quản lý thống Tất các khoản thu nguồn thu ngành thuế phát biên lai Trường hợp đặc biệt cần ủy nhiệm cho ngành, tổ chức cá nhân, phải có quy định rõ ràng, cụ thể phương thức thu, thời hạn nộp tiền vào KBNN báo cáo theo định kỳ để tránh tình trạng tham tiền thuế Chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, dây dưa, gian lận cách tổ chức đoàn kiểm tra doanh nghiệp Các quan chức tài - thuế - kho bạc - ngân hàng thường xuyên trao đổi thông tin , thống tham mưu cho UBND huyện việc thu nợ hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp Nắm mức độ hoạt động đối tượng, ngành nghề, mặt hàng sản xuất kinh doanh thời điểm, thời vụ, tổ chức điều tra, xác minh lại doanh thu, mức thuế với thực tế, chống thất thu doanh số Cải tiến quy trình cơng nghệ quản lý thu nộp, hạch tốn kiểm tra thuế; thực cơng khai , dân chủ công khai , dân chủ quy trình kê khai nộp thuế; đề cao chế tự động kiểm tra kiểm tra chéo sắc thuế, thuế giá trị gia tăng Tăng cường biện pháp chống gian lận thương mại , buôn lậu , trốn thuế, lậu thuế biện pháp kiểm tra, tra, cưỡng chế hành Tăng cường huy động nguồn lực tài ngồi nước vào ngân sách để quản lý thống nhất, phục vụ cho trình xây dựng phát triển SV: Vũ Thị Hồng Minh 41 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh kinh tế - xã hội, đầu tư cho phát triển, tạo lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đáp ứng nguồn vốn để thực mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế Công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế lâu hình thành hiệu thấp, chưa vào chiều sâ , nặng phổ biến quy định sách thuế mới, phương thức tuyên truyền đơn điệu, cứng nhắc, chưa thường xun, liên tục có tính hình thức, chưa áp dụng công nghệ thông tin, đại vào công tác này, đội ngũ cán làm công tác tun truyền hơ tượng nộp thuế cịn thiếu yếu 3.2.3 Thường xuyên mở lớp tập huấn, huấn luyện cán chun mơn tài huyện Con người nhân tố quan trọng định đến thành công công việc, hiệu công tác Hiện sách, chế độ quản lý NSNN nước ta cịn nhiều thiếu sót, chưa ổn định Để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu tăng cường công tác quản lý hàng năm nước ta thường xuyên có văn bản, quy định, chế độ sửa đôi, bổ sung, thay quy định cũ Vì vậy, cần phải thường xuyên mở lớp tập huấn cho cán để theo dõi cập nhật văn bản, quy định, chế Các cán tài cần dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu trước áp dụng vào điều kiện địa phương Có vậy, việc áp dụng chế, sách mới hiệu đảm bảo phù hợp với tình hình địa bàn Trên địa bàn huyện Bảo Thắng, số xã trình độ cán tài cịn yếu kém, chưa đồng Đế cán thực tốt chức trách, nhiệm vụ mình, huyện phải thường xuyên cử họ học để nâng cao hiểu biết, trình độ chun mơn mình.Cần phải có đợt sàng lọc bộ, giữ lại cán ưu tú, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phẩm chất đạo SV: Vũ Thị Hồng Minh 42 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh đức xứng đáng với hình ảnh người cán tài vừa có tài, vừa có đức, "cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư" Kiên thay cán khơng đủ trình độ, lực, phẩm chất đạo đức 3.2.4 Tăng cường tra, kiểm tra, khen thưởng xử lý kịp thời vi phạm quản lý thu ngân sách cấp huyện Cải tiến kiểm tra, tra việc lập dự toán thu ngân sách cấp huyện quan Tài đảm nhận đảm bảo yêu cầu, trình tự xây dựng dự tốn theo luật định Trong đó, đặc biệt quan tâm khâu trọng yếu: Khâu hướng dẫn số thơng báo kiểm tra dự tốn ngân sách phải thật cụ thể xét duyệt dự toán phái thực chặt chẽ, khách quan giải vấn đề chưa đồng thuận quan tham gia lập dự toán ngân sách Cơ quan Tài chính, KBNN huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát đối chiếu theo tiến trinh chấp hành ngân sách chế độ, tiêu chuẩn, định mức hành, tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ, Việc kiểm tra, tra, kiểm toán toán thu ngân sách phải đảm bảo tính trung thực pháp luật; xử lý nghiêm minh sai phạm, tiêu cực quản lý thu khen thưởng kịp thời việc sử dụng tiết kiệm, hiệu q kinh phí ngân sách, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật quản thu ngân sách, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định pháp luật Xử lý nghiêm minh trường hợp cán thuế tiếp tay cho doanh nghiệp gian lận thuế, trốn thuế Nhằm đám bảo trung thực, lành mạnh hiệu công tác quản lý thu ngân sách việc khen thưởng cá nhân tập thể quản lý, điều SV: Vũ Thị Hồng Minh 43 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh hành thu NS tốt, hiệu nhằm động viên tinh thần, trách nhiệm cán quản lý, góp phần tích cực cho việc đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm hiệu quản lý thu NS 3.2.5 Hồn thành tốt cơng tác tun truyền, thực chế, sách huyện nhà nước Thường xuyên đạo phát kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm thực Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế để khắc phục mặt hạn chế chế tự khai, tự nộp, kiên xử lý theo quy định pháp luật trường hợp cố ý vi phạm để trốn tránh nghĩa vụ nợ thuế, đôn đốc thu đầy đủ Tăng cường công tác tuyên truyên để người dân đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc luật thuế chịu trách nhiệm nghĩa vụ trước pháp luật, hô trợ người nộp thuế kê khai thuế, phát hành thông báo thuế kịp thời quy định, để tạo chuyển biên tích cực cơng tác thu, nhằm tạo điêu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân thực nghĩa vụ với NSĐP nhiều hình thức, nhiều địa điểm thu, thủ tục giấy tờ đơn giản, thời gian nộp nhanh hơn, hạn chế nhiều sai sót, số thu giảm thiêu thất thu ngân sách kịp thời 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Luôn coi trọng công tác kiểm tra nội kiểm tra hành đẩy mạnh hoạt động thu, chi NSNN, kiểm tra từ thấp đến cao, từ xuống dưới, chi tiết cụ thể nhằm phát mặt yếu quản lý NS, uốn nắn kịp thời gắn việc xây dựng phát triển NS huyện với xây dựng Đảng, củng cố quyền sở SV: Vũ Thị Hồng Minh 44 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Đôn đốc khoản thu nộp kịp thời, tiến độ, rà soát tất khoản thu theo địa bàn, khơng bỏ sót nguồn thu Huyện cần có biện pháp tuyên truyền, vận động thích hợp để cán bộ, người dân hiểu rõ tầm quan trọng Luật NSNN chế quản lý nay, thơng qua hình thức hoạt động quần chúng, đài phát Tăng cường tra, kiêm tra, giám sát hoạt động NS huyện Tăng cường kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nộp thuế, xử lý nghiêm túc trường hợp trốn thuế, dây dưa nợ kéo dài khơng chịu nộp Kế tốn NS huyện thủ quỹ cần kiểm tra lại chứng từ trước nhập quỹ xuất quỹ để phát có sai sót phải báo cáo với chủ tài khoản để kịp thời xử lý Thực tốt cơng khai tái chính, đẩy manh cách hành Liên tục cập nhật thay đối, văn cho cán Có sách khuyến khích, hỗ trợ kính phí cho cán q trình tham gia đao tạo Phái có hình thức xứ phạt ngohiêm khác xã không thực quy định công khai ngân sách SV: Vũ Thị Hồng Minh 45 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước huyện yêu cầu cấp thiết có tính khách quan Điều khơng bắt nguồn từ hạn chế yếu q trình thực cơng tác mà cịn sư đòi hỏi qui luật, Nghị Đảng sách Nhà nước đổi chế quản lý thu ngân sách Đây hoạt động quản lý có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Bởi có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, định phát triển KT-XH địa bàn huyện gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng UBND huyện xã, thị trấn quan chức Qua q trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc hoạ nét bật sau: Khái quát cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý thu ngân sách huyện Đây yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy huyện phát triển tồn diện ngày có hiệu cao Qua trình thực tập nghiên cứu, luận văn phân tích sở lý luận công tác quản lý thu NSNN nghiên cứu thực trạng huyện Can Lộc, qua rút ưu điểm hạn chế công tác quản lý thu NSNN đơn vị Đồng thời, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tăng cường hiệu thực thu ngân sách huyện Bảo Thắng Tuy nhiên, với giới hạn thời gian lực thân, luận văn chưa thể sâu vào vấn đề cụ thể, đồng thời khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu Các số liệu, tài liệu thu thập chưa thực đầy đủ Vì vậy, đề tài dừng lại việc đưa số giải pháp chung cho đơn vị SV: Vũ Thị Hồng Minh 46 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh Với vấn đề nêu đề tài, tơi hi vọng phần đóng góp, giúp ích cho cơng tác quản lý thu NSNN nói chung huyện Bảo Thắng nói riêng hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo, đặc biệt cô giáo, THS Phạm Thị Lan Anh cán phòng TC- KH huyện Bảo Thắng tận tình giúp đỡ em hoàn thiện luận văn SV: Vũ Thị Hồng Minh 47 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Hồng Thị Thúy Nguyệt, TS Đào Thị Bích Hạnh (2017) ,"Giáo trình Quản lý thu NSNN”, Nhà xuất Tài Chính Bộ Tài (2016), Thơng tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật NSNN Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật NSNN 2015 HĐND tỉnh Lào Cai (2016), Nghị 89/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn toán NS địa phương 2017-2020 Phịng tài – kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, dự toán thu ngân sách cấp huyện năm 2017 Phịng tài – kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, toán thu ngân sách cấp huyện năm 2017 Phịng tài – kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, dự toán thu ngân sách cấp huyện năm 2018 Phịng tài – kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, toán thu ngân sách cấp huyện năm 2018 Phòng tài – kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, dự toán thu ngân sách cấp huyện năm 2019 10 Phịng tài – kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, toán thu ngân sách cấp huyện năm 2019 11 Quốc hội (2015), Luật NSNN 2015 số: 83/2015/QH13, ngày 25 tháng 06 năm 2015 SV: Vũ Thị Hồng Minh vi Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh PHỤ LỤC Kết quả/Hạn chế Giải pháp/Điều kiện Nguyên nhân thực giải pháp Điểm mạnh 1: cơng tác - Cơng tác lập dự tốn lập, phân bổ giao dự đảm bảo tuân thủ theo toán thu NSNN huyện luật NSNN quy đáp ứng yêu định cầu bản, bám sát - Bám sát đạo kế hoạch phát Huyện ủy, HĐND, triển kinh tế xã hội địa UBND quan phương liên quan Điểm mạnh 2: Công tác - Các cán tài chấp hành dự tốn thu bước dầu có nhận ngân sách nhà nước sử thức đắn trách dụng biện pháp thu nghiệm linh hoạt mềm dẻo, đảm công tác thu bảo thu kịp thời - Bước đầu ứng dụng tuân thủ theo CNTT quản lý thu luật thuế ban hành NS đạt kết tốt - Điểm mạnh 3: cơng tác - Tăng tính tự chủ tự toán thu ngân chịu trách nhiệm sách cấp huyện ngày quản lý thu NS cấp minh bạch, giảm quyền địa thiểu nhiều sai phương Tăng cường phạm kiểm tra tra quản lú thu NSĐP nhằm đảm bảo ngăn ngừa SV: Vũ Thị Hồng Minh vii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh sai phạm, đạt hiệu quản lý Hạn chế 1: khâu - Cơ chế phân cấp quản - Nâng cao chất lượng lập dự toán thu NSNN lý NS chưa tạo lập định dự - Việc lập dự tốn chưa tính chủ động tốn thu NS huyện sát với thực tiễn, quản lý NS cấp huyện - Tăng cường quản lý, nặng hình thức, chưa - Công tác dự báo nuôi dưỡng phát triển thực xuất phát từ nguồn thu hạn chế nguồn thu sở, chủ yếu ấn - Cán tài cịn định theo tính tốn nhanh nhạy cấp trên, chưa việc đưa khoản vào khoản thu thực thu vào từ năm trước Hạn chế 2: khâu chấp - Phân công nhiệm vụ Thường xuyên thanh, hành dự tốn đơn đốc thu nợ thuế kiểm tra cơng tác quản - Thất thu, nợ đọng thuế chưa phát huy sức lý thu NS huyện lớn xảy mạnh tổng hợp, đội ngũ người nộp nhiều nội dung thu cho cán làm công tác thuế ngân sách quản lý nợ khơng đào tạo bản, cịn thiếu, cịn yếu số lượng, chất lượng chưa bố trí đầy đủ, kịp thời Các biện pháp xử lý nợ thuế chưa phát huy hiệu SV: Vũ Thị Hồng Minh viii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh - Các chế tài quản lý khoản thu cho ngân sách chưa đủ sức răn đe Hạn chế 3: khâu - Khối lượng cơng việc Hồn thiện cơng tác kế tốn thu NSNN Phịng Tài - tốn, tốn thu NS Tiến độ hoàn thành báo Kế hoạch huyện nhiều, huyện cáo toán số cán thiếu đơn vị chậm số liệu - Đội ngũ kế toán ngân toán NS huyện sách xã số xã đơi rủi ro, sai sót kế tốn số đơn vị cịn mang tính hình trường học chưa đáp thức, chưa đảm bảo ứng yêu cầu nhiệm ý nghĩa công vụ chun mơn tác tốn, báo cáo - Cơng tác tra, tốn chưa kiểm tra cịn nhiều bất đánh giá tốt để rút cập chưa thường kinh nghiệm cho tổ xuyên, chưa có biện chức thu năm tiếp pháp xử lý nghiêm theo đơn vị chậm nộp dự toán theo quy định SV: Vũ Thị Hồng Minh ix Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: THS Phạm Thị Lan Anh Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Vũ Thị Hồng Minh Khóa: 54; Lớp: CQ54/01.01 Đề tài: Quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án 2.1 Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành 2.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu 2.3 Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu 2.4 Nội dung khoa học luận văn Điểm: Bằng số Bằng chữ Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Vũ Thị Hồng Minh x Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Lan Anh NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Vũ Thị Hồng Minh Khóa: 54; Lớp: CQ54/01.01 Đề tài: Quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Nội dung nhận xét Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành Mục đích đối tượng nghiên cứu Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Nội dung khoa học luận văn Điểm: Bằng số: Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Vũ Thị Hồng Minh xi Lớp: CQ54/01.01 ... sở lý luận quản lý thu ngân sách địa phương Chương 2: Thực trạng quản lý thu ngân sách cấp huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách huyện Bảo Thắng,. .. hội 37 3.1.2 Mục tiêu quản lý thu ngân sách huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 38 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách cấp huyện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 39 3.3 Điều... phát từ vấn đề lý luận học tập nghiên cứu trường học viện tài thực tiễn nêu trên, chọn đề tài ? ?Quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai? ?? làm đề tài luận văn tốt nghiệp SV: Vũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện bảo thắng, tỉnh lào cai luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện bảo thắng, tỉnh lào cai luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công