0

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tiên hưng

82 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN TRÍ DŨNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI - NĂM 2020 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH SINH VIÊN: NGUYỄN TRÍ DŨNG LỚP: CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG Chun ngành: Quản lý tài Cơng Mã số: 01 Giáo viên hướng dẫn: TS BÙI TIẾN HANH HÀ NỘI - NĂM 2020 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp i Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Trí Dũng SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 12 LÝ LUẬN CHUNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 12 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 12 1.1 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 12 1.1.2 Khái niệm đặc điểm đơn vị nghiệp khoa học công nghệ công lập 12 1.2 CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 20 1.2.1 Khái niệm chế tự chủ tài 20 1.2.2 Nguyên tắc tự chủ tài 21 1.2.3 Nội dung chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập 21 CHƯƠNG 27 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 27 TẠI VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 27 2.1 KHÁI QUÁT VỀ VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - 27 2.1.1 Quá trình xây dựng phát triển 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy 30 2.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG 31 2.2.1 Thực trạng tự chủ nguồn tài 31 2.2.2 Thực trạng tự chủ sử dụng nguồn tài 43 2.2.3 Thực trạng tự chủ phân phối kết tài 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - 51 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện Tài 2.3.1 Những kết đạt 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 54 CHƯƠNG 64 HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH .64 TẠI VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 64 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025 64 3.1.1 Định hướng phát triển Viện khoa học Môi trường đến năm 2025 64 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện tự chủ tài Viện khoa học Mơi trường 65 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG - 66 3.2.1 Đa đạng hóa nguồn thu 66 3.2.2 Cơ cấu lại nội dung chi hợp lý 67 3.2.3 Xây dựng định mức chi trả cho người lao động 68 3.2.4 Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tài sản 70 3.2.5 Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán tài - kế tốn, tăng cường cơng tác kiểm tra 70 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP - 71 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 71 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài nguyên môi trường 72 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài 75 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp iv Học viện Tài KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC .79 Phụ lục số 1: Số lượng CCVC Viện khoa học Môi trường 79 Phụ lục số 2: Trình độ chun mơn CCVC Viện khoa học Mơi trường 80 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp v Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn thu Viện khoa học Môi trường 2017 – 2019 31 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp NSNN cấp Viện khoa học Môi trường 2017 2019 33 Bảng 2.4 38 Bảng 2.5: Doanh thu hoạt động SXKD Viện khoa học Môi trường 2017 2019 41 Bảng 2.6: Cơ cấu sử dụng nguồn tài Viện khoa học Môi trường 2017 2019 43 Bảng 2.7: Chi tiết chi từ nguồn NSNN Viện khoa học Môi trường 2017 2019 44 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 Luận văn tốt nghiệp vi Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa CCVC Công chức, viên chức CNVC Công nhân viên chức TNMT Tài nguyên môi trường KH&CN Khoa học Công nghệ NSNN Ngân sách nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Việt Nam trình hội nhập với khu vực giới Đứng trước tác động mạnh mẽ kinh tế thị trường loại hình kinh tế cần phải có thay đổi để đáp ứng yêu cầu thị trường khu vực công Nắm bắt xu yêu cầu đặt ra, Nhà nước bước thực tiến trình cải cách hành cơng Mục tiêu cải cách hành cơng đưa bước xây dựng tài quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh, tài chính, ổn định kinh tế vĩ mơ, tài tiền tệ tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng tái cấu trúc kinh tế Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Chính phủ đưa nhiều giải pháp nhằm cải cách tài cơng, mà cụ thể nâng cao tự chủ tài cho đơn vị nghiệp cơng, khuyến khích đơn vị nghiệp cơng phát huy mạnh để huy động nguồn lực, phục vụ tốt nhu cầu xã hội Với đời Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ, Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập chứng tỏ tầm quan trọng tạo khung pháp lý cần thiết để đơn vị nghiệp cơng lập tiến lên tự chủ tài Viện khoa học Môi trường tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Bộ TNMT, thực chức Nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ phục vụ quản lý nhà nước Bộ lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải, công nghiệp, bảo vệ mơi trường an tồn TNMT; Thực dịch vụ khoa học SXKD theo qui định pháp luật Ngày SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ TNMT Quyết định số 3003/QĐ-BTNMT phê duyệt đề án chuyển đổi Viện khoa học Mơi trường sang hình thức tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, sau Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 Chính phủ Trong q trình hoạt động góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý, bước đầu có thành đáng khích lệ, song bộc lộ hạn chế từ chế bối cảnh kinh tế chuyển đổi Xuất phát từ lý thời gian công tác đơn vị thân, mạnh dạn chọn đề tài “Tự chủ tài Viện khoa học Môi trường” làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn Tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập nói chung đơn vị nghiệp KH&CN nói riêng vấn đề có tính thời Việt Nam giai đoạn Vì vậy, có nhiều nghiên cứu cơng bố bàn luận tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập nói cung đơn vị nghiệp khoa học cơng nghệ nói riêng Luận văn thạc sĩ (2017), đề tài “Hoàn thiện chế tự chủ tài Học Viện Chính sách Phát triển”, tác giả Vũ Trọng Hiệp, sở đào tạo Học viện Tài chính: Tổng quan chế tự chủ tài sở giáo dục đại học cơng lập; tổng hợp, phân tích rút nhận xét, kết luận kết đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng tự chủ tài Học Viện Chính sách Phát triển giai đoạn 2014 - 2016; đề xuất giải pháp hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao mức độ tự chủ nguồn tài chi tiêu, tăng cường kiểm soát nội hoạt động tài Học viện Luận văn thạc sĩ (2017), đề tài “Tự chủ tài Bệnh viện 198 - SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 66 trường theo nội dung Viện cần: Thực theo tinh thần Nghị 19-NQ/TW năm 2017 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập Ban Chấp hành Trung ương ban hành; - Thực quy định chi tiết theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2105 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 Quy định chế tự chủ Tổ chức KH&CN công lập; Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 Bộ Tài Quy định việc thực chế tự chủ tài tổ chức KH&CN cơng lập văn có liên quan đến chế tự chủ tài khác - Xây dựng chế đa dạng hóa phương thức huy động vốn - Chủ động lập dự án đầu tư, tăng cường lực nghiên cứu khoa học ứng dụng từ nguồn Quỹ Phát triển hoạt động nghiệp Viện theo quy định - Hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hạ tầng Viện để phục vụ phát triển chung - Xây dựng mơ hình dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thí nghiệm TNMT quốc gia Viện khoa học Mơi trường 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG 3.2.1 Đa đạng hóa nguồn thu Viện khoa học Mơi trường Viện nghiên cứu hàng đầu ngành TNMT từ ngày thành lập tới nay, lĩnh vực hoạt động chủ yếu Viện liên quan đến số lượng khách hàng hạn chế - Tăng cường hợp tác nước quốc tế để phát triển KH&CN, gắn nội dung hợp tác với nhiệm vụ trị Viện Chú trọng hợp tác với SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 67 đối tác có thương hiệu, kinh nghiệm, trình độ cơng nghệ cao để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Tiếp tục xây dựng phát triển thương hiệu Viện; hoàn thiện sở liệu để đề xuất tham gia dự án có hàm lượng KH&CN cao góp phần tạo sản lượng lớn cho Viện đáp ứng yêu cầu việc làm thu nhập cho cán CCVC người lao động - Các đơn vị trực thuộc Viện mở rộng nguồn thu từ hoạt động liên doanh, liên kết, hoạt động vay vốn đơn Từ trước đến nay, nguồn vốn cho hoạt động đơn vị hạch toán thuộc Viện chủ yếu từ nguồn thu hoạt động dịch vụ Nhiều đơn vị khơng chủ động bố trí nguồn vốn kịp thời không kịp tiến độ thực dịch vụ Các đơn vị trực thuộc Viện nên tìm kiếm đối tác có tiềm lực để liên danh, tạo vị lớn thị trường Viện vay vốn đơn vị vay tổ chức tín dụng, vay người lao động đơn vị vừa kịp thời huy động vốn sản xuất vừa gắn trách nhiệm người lao động với cơng việc Ngồi ra, Viện cần có đầu tư cụ thể, chiến lược, đồng cho trang thiết bị, sở vật chất từ nguồn thu dịch vụ để lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh thị trường, dần sử dụng tài sản từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp để trích khấu hao theo quy định, nhanh chóng tái đầu tư sở vật chất, đảm bảo hoạt động SXKD Bên cạnh việc tăng nguồn thu Viện cần trọng quản lý nguồn thu để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả, phù hợp với chế độ, sách quy định Nhà nước Việc quản lý hoạt động SXKD cần thống kê chi tiết chi phí để xác định cân đối thu chi, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi 3.2.2 Cơ cấu lại nội dung chi hợp lý Trong thời gian vừa qua, cấu số khoản chi chưa hợp lý SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 68 Như chi cho công tác phát triển thị trường chưa quan tâm mạnh mẽ Cơ cấu lại nội dung chi hợp lý đổi hỏi Viện cần triển khai thực biện pháp cụ thể sau: - Sắp xếp lại máy theo hướng tinh giảm, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo đội ngũ có lực, trình độ tham gia vào công tác thị trường - Quản lý chặt chẽ khoản chi tiêu, đặc biệt cho lĩnh vực hành Thực tốn theo chế độ, định mức Nhà nước Quy chế chi tiêu nội - Xây dựng kế hoạch tài trung dài hạn để đảm bảo phát triển Viện - Tiếp tục tham gia, nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước để tìm kiếm nguồn thu bù đắp phần kinh phí - Tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua hợp tác quốc tế để tăng cường sở vật chất hội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển chung Viện - Tăng cường khoản chi cho khâu tiếp thị, quảng bá thương hiệu Viện để có điều kiện tiếp cận với dự án mới, lĩnh vực - Từng bước công khai minh bạch cơng tác tài kế tốn để phát huy tính dân chủ, tăng quyền giám sát cán CCVC người lao động 3.2.3 Xây dựng định mức chi trả cho người lao động Xây dựng, ban hành tổ chức thực định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, ngành, nghề kinh doanh, mơ hình tổ chức quản lý, trình độ trang bị Viện Các định mức phổ biến đến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao động đơn vị biết để thực kiểm tra, giám sát thông qua hệ thông quy chế nội đơn vị Riêng quản lý chi phí nhân cơng sở tiền lương thực tế chi trả cho SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 69 người lao động tham gia vào hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ Viện Định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm Viện nhằm phát khâu yếu, quản lý, yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 70 3.2.4 Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tài sản Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản hiệu hơn: Cần xây dựng vận dụng tốt quy chế quản lý sử dụng tài sản Viện, thực chặt chẽ khâu lập dự toán mua sắm tài sản quản lý, sử dụng tài sản phát huy hết tính tài sản góp phần vào gia tăng nguồn thu đơn vị - Việc mua sắm tài sản cần phải xuất phát từ nhu cầu thực tế cho hoạt động chuyên môn cho việc phát triển đơn vị - Việc lựa chọn thiết bị cần tham khảo ý kiến đơn vị đề nghị mua lập tổ chuyên gia, thẩm định để tránh lãng phí thiết bị mua mà không sử dụng hết tính - Tài sản đưa vào sử dụng cần có phân cấp quản lý gắn trách nhiệm thưởng phạt việc bảo quản tài sản đơn vị Nghiên cứu chế để tăng cường liên doanh liên kết, cho thuê với cá nhân, tổ chức bên để khai thác triệt để tần suất sử dụng trang thiết bị có giá trị lớn cho vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc vừa tạo nguồn thu cho đơn vị Đồng thời với việc khai thác tối đa tần suất sử dụng trang thiết bị hàng năm đơn vị tạo nguồn thu sở trích khấu khao tài sản theo quy định Nhà nước Đây việc thu hồi phần số vốn ban đầu mà đơn vị bỏ để mua sắm trang thiết bị coi khoản thu hàng năm 3.2.5 Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán tài - kế tốn, tăng cường cơng tác kiểm tra Đội ngũ cán phận khơng thể thiếu máy kế tốn tài nói riêng cơng tác quản lý tài nói chung Năng lực đội ngũ cán tài – kế tốn định chất lượng, hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn quản lý tài Vì tăng cường cơng tác bồi dưỡng SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 71 kiến thức, kỹ cho đội ngũ cán tài kế toán yêu cầu khách quan đơn vị trước yêu cầu chế mới, vấn đề Viện khoa học Mơi trường q trình đổi hồn thiện chế quản lý tài Để làm việc cần có kế hoạch tổng thể phải thực thời gian dài với số giải pháp cụ thể sau: Kiện toàn tổ chức, máy nhân với cấu chuyên môn phù hợp để đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao Thu hút, đào tạo sử dụng đội ngũ cán có chun mơn tốt Ngồi có chế độ sách đãi ngộ phù hợp, kịp thời động viên giữ cán có trình độ u nghề gắn bó với nghề Bên cạnh việc đào tạo chuyên môn kỹ làm việc cần trọng công tác tổ chức qn triệt chủ chương sách hành có liên quan đến hoạt động tài nói chung chế tự chủ tài nói riêng Thường xun cử cán tài kế tốn tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chế độ sách ngành tài chính, thuế để nắm bắt kịp thời sách áp dụng vào đơn vị hiệu Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài góp phần tối ưu hóa hoạt động tài cho đơn vị: - Xây dựng chế kiểm tra giám sát theo lĩnh vực, chuyên đề - Thực cơng khai tài đơn vị, từ phát huy quyền làm chủ người lao động đơn vị, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, đảm bảo việc sử dụng kinh phí hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ đạo rà sốt, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan để tạo đồng việc triển khai thực Nghị định 54/2016/NĐ-CP SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 72 chuyển đổi mơ hình hoạt động viện nghiên cứu công lập nhằm sớm đưa chủ trương vào sống, thực tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức KH&CN phát triển; tháo gỡ chế để viện sau chuyển đổi có sách miễn giảm thuế, vay vốn ngân hàng, tạo vốn lưu động sử dụng tài sản nhà nước, sử dụng đất đai … phục vụ cho hoạt động sản xuất, chuyển giao công nghệ, nhằm đẩy nhanh tự chủ tài tổ chức KH&CN Đồng triển khai thực sách quy định nghị định đơn vị chuyển đổi, bao gồm chế độ khoán chi thực nhiệm vụ, đề tài, lập quỹ hỗ trợ, ưu tiên giao nhiệm vụ để tạo thêm kinh phí hoạt động, quỹ đào tạo phát triển nhân lực… Theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, thời gian chuyển đổi sau chuyển đổi, tổ chức KH&CN hưởng số sách ưu đãi tài hỗ trợ đầu tư số ưu đãi tài khác Nhưng nay, Nhà nước chưa có văn hướng dẫn chế cụ thể để tổ chức KH&CN làm sở để thực thụ hưởng chế độ ưu đãi đó; 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài ngun mơi trường Để việc triển khai thực nhiệm vụ giao đảm bảo tiến độ chất lượng, Viện có số đề xuất, kiến nghị sau: - Đề nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo Tổng cục Môi trường đạo đơn vị tham mưu cấp nguồn kinh phí từ NSNN cho đề tài khoa học theo kế hoạch thuyết minh phê duyệt ban đầu để đảm bảo hoạt động nghiên cứu khoa học không bị ảnh hưởng chi phối - Bổ sung thêm nguồn kinh phí chi thường xuyên chi theo định mức (điện, nước, sửa chữa máy tính, văn phịng phẩm, điện thoại, internet, sửa chữa nhỏ, ) để đảm bảo mức chi theo thực tế SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 73 Đối với việc kiện toàn tổ chức máy: - Nhằm kiện toàn máy tổ chức, Viện đề nghị Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường quan tâm, xem xét phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức, bổ sung vào vị trí việc làm cịn thiếu, đảm bảo phù hợp với lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu cần thiết công việc Đồng thời, xem xét tạo điều kiện cho Viện việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng cán quy hoạch đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm Đối với hoạt động hợp tác quốc tế: - Viện đề nghị Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường quan tâm, tạo điều kiện tiếp tục giao cho Viện đầu mối triển khai số dự án tổ chức quốc tế triển khai số dự án - Tạo điều kiện cho cán tham gia các dự án, chương trình đào tạo nước; hội thảo Tổng cục đơn vị thuộc Tổng cục để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nắm bắt thơng tin thực tiễn, từ đó, đề xuất nghiên cứu có tính thực tiễn cao giải vấn đề xúc quản lý nay; - Bộ Tài nguyên nôi trường Lãnh đạo Tổng cục Mơi trường quan tâm, bổ sung diện tích phịng làm việc cho Viện, khắc phục tình trạng chật hẹp Bộ Tài nguyên Môi trường cần tích cực giám sát xúc tiến phê duyệt danh mục dịch vụ nghiệp công sử dụng NSNN thực đặt hàng theo quy định Quyết định số 747/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Quy chế đặt hàng cung cấp dịch vụ nghiệp công sử dụng NSNN Bộ Tài nguyên Môi trường Điều tạo đặt hàng giao kinh phí nguồn thường xuyên cho đơn vị dự tốn trực thuộc Tổng cục Mơi trường, tạo chủ động cho đơn vị trình thực nhiệm vụ SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 74 Cần có chế tài để đơn vị chủ động thực trước tiến độ nhiệm vụ mà đảm bảo thủ tục toán Như nêu trên, đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giao tự chủ tài theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP có cần báo cáo theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập để đảm bảo phù hợp SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 75 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Hiện có phân loại đơn vị nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác tài Vì đơn vị tự chủ tài chính, trả lương theo kết hoạt động Nhưng theo thông tư 90/2017/TTBTC ngày 30/8/2017 tiền lương tính theo lương cấp bậc để tính vào chi phí hợp lý tính thuế Thu nhập doanh Những đơn vị tự chủ thực nhiệm vụ cần tự chủ chi trả lương dựa lực, hiệu công tác, quy định lại bắt buộc tiền lương chi cho cán viên chức người lao động phải đảm bảo theo ngạch bậc, điều khơng khuyến khích sáng tạo, nhân tố tích cực, mà cịn tạo sức ỳ, gây khó khăn cho đơn vị Rà sốt quy định thuế nhằm khuyến khích tự chủ tài có tích luỹ cho đầu tư Đối với đơn vị tự chủ tài chính, tính chi phí tiền lương theo doanh thu quỹ lương khốn chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập Để khuyến khích đơn vị tự chủ chi thường xun chi đầu tư (khơng có dịch vụ nghiệp công), đề nghị Nhà nước miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu kể từ chuyển đổi để đơn vị có điều kiện nâng cao hiệu hoạt động, tạo tiền đề vững để chuyển sang doanh nghiệp KH&CN Đơn giản hóa tiêu chí, mở rộng đối tượng đơn vị nghiệp đủ điều kiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo chế giao vốn cho doanh nghiệp Để tăng tính linh động tiết kiệm chi phí Bộ đưa chế sách văn pháp quy để Viện tồn quyền sử dụng tài sản chấp Ngân hàng vay vốn, bảo lãnh thực hợp đồng SXKD SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 76 KẾT LUẬN Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho Viện khoa học Môi trường chủ động quản lý sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, sở vật chất để thực nhiệm vụ giao, chủ động phân bổ nguồn tài đơn vị phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, thúc đẩy đa dạng hóa nguồn thu tạo điều kiện để tăng thu nhập cho cán bộ, CCVC, người lao động Với mục đích nghiên cứu tìm kiếm giải pháp khả thi để nâng cao mức độ tự chủ tài Viện khoa học Mơi trường, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa phân tích rõ thêm số vấn đề chế tự chủ tài đơn vị nghiệp KH&CN cơng lập Thứ hai, tổng hợp, phân tích đánh giá hình hoạt động chế tự chủ tài Viện khoa học Môi trường giai đoạn 2017 2019; rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng thực chế tự chủ tài Viện khoa học Mơi trường Thứ ba, đề xuất phương hướng, số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường tự chủ tài Viện khoa học Môi trường đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 Tự chủ tài đơn vị nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam vấn có tính thời sự, có nhiều vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài “Tự chủ tài Viện khoa học Mơi trường” khuôn khổ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài cơng khó tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết định Tác giả luận văn trân trọng tiếp thu cảm ơn tất ý kiến góp ý q thầy cơ, nhà khoa học bạn đọc để hoàn thiện nâng cao chất lượng luận văn SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2017), Thơng tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 Quy định việc thực chế tự chủ tài tổ chức KH&CN cơng lập Đinh Việt Bách (2017), Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập Việt Nam vấn đề cần quan tâm tháo gỡ, http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn /chuong-trinh-592/cac-to-chuc-KH&CN-cong-lap/15873-quy-hoach-mang-luoi-tochuc-khacn-cong-lap-tai-viet-nam-va-nhung-van-de-can-quan-tam-thao-go.html Chính phủ (2005), Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập Chính phủ (2010), Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 115/2005/NĐCP ngày 05/09/2005 quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 Chính phủ Doanh nghiệp KH&CN Chính phủ (2014), Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật KH&CN Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chính phủ (2016), Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 Chính phủ quy định chế tự chủ Tổ chức KH công nghệ công lập Mai Đan (2018) Quy định tự chủ cho tổ chức KH&CN công lập, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2017-10- 19/quy-dinh-moi-ve-tu-chu-cho-to-chuc-kh-cn-cong-lap-49298.aspx Nguyễn Huy Đơ (2017): Tự chủ tài Bệnh viện 198 - Bộ SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 78 Cơng An Luận văn thạc sĩ, Học Viện Tài 10 Bùi Tiến Hanh Phạm Thị Hoàng Phương (2016), Giáo trình Quản lý Tài cơng, Học Viện Tài 11 Vũ Trọng Hiệp (2017), Hoàn thiện chế tự chủ tài Học Viện Chính sách Phát triển Luận văn thạc sĩ, Học viện Tài 12 Trần Thị Thu Huệ (2017), Tự chủ tài Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN, Luận văn thạc sĩ, Học viện Tài 13 Ngơ Văn Linh (2017), Tự chủ tài trường đại học nội vụ Hà Nội, Luận văn Luận văn thạc sĩ, Học viện Tài 14 PGS,TS Hồng Thị Thúy Nguyệt TS Đào Thị Bích Hạnh (2016), Giáo trình Lý thuyết quản lý tài cơng, Học viện Tài Chính 15 Nguyễn Quyết (2017), Một số vấn đề triển khai chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Tài online, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/mot-so-van-de-ve-trien-khai-coche-tu-chu-tai-chinh-tai-don-vi-su-nghiep-cong-lap-121055.html 16 Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 17 Quốc hội (2013), Luật KH&CN số 29/2013/QH13 18 Quốc hội (2015), Luật Dân số 91/2015/QH13 19 Lê Ngọc Thiều (2018), Bàn chế tự chủ tài theo Nghị định số 16/2015/nđ-cp ngày 14/2/2015 Chính phủ với đơn vị nghiệp cơng thuộc Thanh tra Chính phủ http://truongcanbothanhtra.gov.vn/nghien-cuu-khoahoc/nghien-cuu-trao-doi/1362-ban-ve-co-che-tu-chu-ve-tai-chinh-theo-nghi-dinh16-2015-nd-cp-ngay-14-2-2015-cua-chinh-phu-voi-cac-don-vi-su-nghiep-congthuoc-thanh-tra-chinh-phu.html 20 Viện khoa học Mơi trường, Báo cáo tài năm 2017, 2018, 2019 21 Viện khoa học Môi trường, Báo cáo tổng kết năm 2017, 2018, 2019 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 79 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Số lượng CCVC Viện khoa học Môi trường TT Tên đơn vị Số người Lãnh đạo Viện 04 Các phòng quản lý nghiệp vụ 39 Phịng Tổ chức Hành 21 Phòng Kế hoạch – Quản lý Dự án 06 Phịng Tài - Kế tốn 07 Phòng NCKH Tiêu chuẩn HTQT 05 Các Phân Viện 119 Phân Viện khoa học Môi trường Miền Trung 59 Phân Viện khoa học Mơi trường Phía Nam 60 Các phịng thí nghiệm Trọng Điểm 108 Phịng Thí nghiệm trọng điểm I 35 Phịng Thí nghiệm trọng điểm II 13 Phịng Thí nghiệm trọng điểm III 60 Các tổ chức NCKH phát triển CN trực thuộc Viện: 63 10 Viện chuyên ngành Cầu Hầm 17 11 Viện chuyên ngành đường Sân bay 25 12 Viện chuyên ngành Vật liệu xây dựng Bảo vệ cơng trình 21 Các Trung tâm trực thuộc Viện: 257 Trung tâm Tư vấn thiết kế chuyển giao CNXDCT TNMT 41 13 SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 80 TT Tên đơn vị Số người 14 Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển CSHT TNMT 68 15 Trung tâm Kiểm định chất lượng cơng trình TNMT 28 16 Trung tâm KH&CN bảo vệ môi trường TNMT 25 17 Trung tâm Công nghệ máy xây dựng khí thực nghiệm 31 18 Trung tâm KH&CN Giao thông đô thị Đường sắt 07 19 Trung tâm KH CN Địa kỹ thuật 18 20 Trung tâm KH&CN Cảng - đường thuỷ 10 21 Trung tâm Đào tạo Thông tin 11 22 Trung tâm Tự động hóa Đo lường 07 23 Trung tâm An tồn giao thông 11 Tổng cộng 590 Nguồn: Viện Khoa học Mơi trường Phụ lục số 2: Trình độ chun mơn CCVC Viện khoa học Mơi trường (Tính đến 30/06/2019) Trình độ chun mơn Số lượng Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học, cao đẳng 12 Trình độ khác Nguồn: Viện Khoa học Mơi trường SV: Nguyễn Trí Dũng Lớp: CQ54/01.02 ... khoản chi khác theo chế độ Phần chi phí Viện quản lý để: Chi cho công tác quản lý đề tài theo quy định hành; Chi cho công tác khen thưởng; Chi cho công tác phục vụ tuyển chọn nhiệm vụ góp ý đề... hướng giải pháp đề xuất nghiên cứu áp dụng cho giai đoạn đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu luận văn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học sử dụng để nghiên cứu đề tài luận văn phương pháp luận... viên tổ chức pháp nhân, độc lập với quan cấp tổ chức pháp nhân Ngồi tài sản pháp nhân thuộc quyền sở hữu pháp nhân, pháp nhân chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phạm vi, nhiệm vụ, mục đích pháp nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tiên hưng , Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tiên hưng