0

Đánh giá hiệu quả hoạt động của công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh tây ninh thực trạng và giải pháp

79 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG QUỐC TỒN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG ĐỒN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG QUỐC TOÀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG ĐỒN TẠI CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản lý công (Hệ điều hành cao cấp) Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỲNH HUY TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Đánh giá hiệu hoạt động cơng đồn khu cơng nghiệp tỉnh Tây Ninh” nghiên cứu hướng dẫn khoa học từ TS Nguyễn Quỳnh Huy Các số liệu, nội dung kết nghiên cứu trình bày đề tài tơi khảo sát, tìm hiểu phân tích cách trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Ngồi ra, luận văn có tiến hành trích dẫn nhận xét, đánh giá, số liệu trình bày rõ ràng danh mục tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Trương Quốc Tồn năm 2021 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài: 10 1.7 Kết cấu luận văn: 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 12 2.1 Tổng quan sở lý thuyết 12 2.2 Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động cơng đoàn 20 2.3 Bộ tiêu chí ROCCIPI 23 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài 26 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 28 3.1 Tổng quan Khu cơng nghiệp Cơng đồn sở tỉnh Tây Ninh 28 3.2 Đánh giá theo ROCCIPI 31 3.2.1 Luật lệ (Rule) 40 3.2.2 Cơ hội (Opportunity) 44 3.2.3 Năng lực (Capacity) 46 3.2.4 Communication (Thông tin) 47 3.2.5 Quy trình (Process): 49 3.2.6 Lợi ích (Interest): 49 3.2.7 Ý thức hệ (Ideology): 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 51 4.1 Kết luận 51 4.2 Giải pháp 53 4.2.1 Hoàn thiện thể chế, pháp luật lao động quan hệ lao động 53 4.2.2 Tăng cường vai trò quản lý nhà nước quan hệ lao động 53 4.2.3 Thúc đẩy đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể 54 4.2.4 Nâng cao vai trò trách nhiệm tổ chức đại diện người lao động 54 4.2.5 Hoàn thiện thiết chế giải tranh chấp lao động 55 4.3 Khuyến nghị 55 4.3.1 Đối với UBND tỉnh Tây Ninh 55 4.3.3.Đối với tổ chức cơng đồn 56 4.3.4 Đối với tổ chức đại diện NSDLĐ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CĐCS Cơng đồn sở ĐTTNLV Đối thoại nơi làm việc ILO Tổ chức Lao động quốc tế KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất NLĐ Ngưởi lao động NQLĐ Nội quy lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động PL Pháp luật TBL Thang bảng lương TLTT Thương lượng tập thể TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể DANH MỤC CÁC BẢNG Hình 3.2 Biểu đồ thể doanh nghiệp có xây dựng đăng ký nội quy lao động.29 Hình 3.3 Biểu đồ thể số doanh nghiệp có giao kết thảo ước lao động tập thể 30 Hình 3.4 Biểu đồ thể doanh nghiệp đăng ký thang bảng lương .30 Bảng 3.1 Tương quan số lượng CĐCS KCN 28 Bảng 3.2 Thống kê số phiếu khảo sát theo KCN .32 Bảng 3.3 Thống kê kết từ việc khảo sát 150 mẫu điều tra ROCCIPI 32 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Sơ đồ quy trình nghiên cứu đề tài ………………………………… Hình 1.2 Sơ đồ quy trình đánh giá hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn … Hình 1.3 Mơ hình đề xuất nghiên cứu theo tiêu chí ROCCIPI…………… 10 Hình 3.1 Biểu đồ thể doanh nghiệp tham gia tổ chức cơng đồn 29 TĨM TẮT Luận văn “Đánh giá hiệu hoạt động cơng đồn khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh” tác giả đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức cơng đồn sở khu cơng nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh Từ thực trạng tác giả phân tích đánh giá hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn tiêu chí ROCCIPI đề đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn bối cảnh Việt Nam ký kết CPTTP (có tổ chức đại diện cho người lao động sở khác tồn độc lập doanh nghiệp) - Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng chất lượng hoạt động công đoàn sở, đề tài hướng đến đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức cơng đồn sở Khu công nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua nâng cao giải pháp cải thiện hoạt động, giảm tình trạng đình cơng bất hợp pháp, cải thiện chất lượng đời sống bảo vệ quyền lợi người lao động, nâng cao hiệu cùa tổ chức cơng đồn Đề tài tập trung nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức cơng đồn sở hoạt động chưa hiệu quy định pháp luật khái niệm, đặc điểm, chức yêu cầu hoạt động công đoàn sở Đề tài tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hoạt động cơng đồn tổ chức cơng đồn sở Từ khố: hiệu hoạt động,cơng đồn sở, ROCCIPI ABSTRACT The research “Assessing the effectiveness of union of labour in industrial parks in Tayninh province: the reality and solutions ” The writer elvuate the advantges and disadvantges of union of labour The writer of research analyzes the effectiveness by ROCCIPI and recommends solutions to improve effectiveness of union of labor in indutrial parks in Tayninh province when Vietnam have joined CPTTP (have another organization which represents for worker which compete to union of labour) Based on the research on theoretical issues on status quo of the quality of grassroots trade union activities; the topic aims to evaluate the quality of the operations of grassroots trade unions in the industrial zones in the the territory of Tay Ninh Province, thereby improving solutions for improving trade union operation and for mitigation of illegal strikes, rasing the quality of life and protecting workers' rights, and for improving the efficiency of trade unions.The topic focuses on researching the causes leading to ineffective operations of grassroots trade unions and on legal provisions, concepts, characteristics, functions and requirements for grassroots trade union operation The topic focuses on researching legal provisions on activities of grassroots trade unions Keywords: effectiveness,union of labour, ROCCIPI 55 Cơng đồn cấp trực tiếp cần thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ cơng đồn cho cán cơng đồn doanh nghiệp qua nâng cao chun mơn nghiệp vụ cơng đồn 4.2.5 Hồn thiện thiết chế giải tranh chấp lao động - Thí điểm xây dựng quan chuyên trách giải tranh chấp lao động với vai trò vừa quan làm nhiệm vụ trung gian hòa giải, trọng tài, vừa quan ỗ trợ, thúc đẩy đối thoại TLTT - Hồn thiện mơ hình tổ chức chế hoạt động thiết chế giải tranh chấp lao động Bổ sung vai trò, chức nhiệm vụ Hội đồng trọng tài lao động, bảo đảm giải vụ tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể theo yêu cầu hai bên - Thiết lập chế hiệu để ngăn ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật NSDLĐ Trong đó, đặc biệt hành vi can thiệp nội NSDLĐ hoạt động tổ chức CĐCS 4.3 Khuyến nghị 4.3.1 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Kiến nghị với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh đề xuất Quốc hội Điều chỉnh sửa đổi bổ sung pháp luật lao động cơng đồn theo hướng phù hợp với tình hình đặc biệt quy định vai trị tổ chức cơng đồn sở tổ chức giải tranh chấp lao động, thực phê chuẩn công ước ILO Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề xuất Chính phủ ban hành kịp thời ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi luật sau văn pháp luật lĩnh vực lao động (đặc biệt quy định lĩnh vực quan hệ lao động )có hiệu lực thi hành nhằm bảo đảm triển khai cách đồng thực quy định pháp luật - Kịp thời xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật lao động, nhằm bảo đảm tính răn đe, phịng ngừa doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật lao động Hoàn thiện khung pháp lý để bảo đảm đủ chế tài 56 hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động khơng tổ chức ĐTTNLV có u cầu đối thoại CĐCS, không tổ chức HNNLĐ - Tiếp tục đạo địa phương tiếp tục thực đề án tuyên truyền pháp luật lao động thực cho đối tượng NLĐ, NSDLĐ thời gian qua nhằm đảm bảo quy định pháp luật lao động cơng đồn phổ biến rộng rãi đến nhóm đối tượng đảm bảo việc thực quy định pháp luật Có sách lồng ghép chương trình giáo dục pháp luật đặc biệt pháp luật lao động cơng đồn vào chương trình đào tạo bậc học phổ thơng, cao đẳng, đại học trường nghề tạo hiểu biết pháp luật bước nâng cao ý thức hành xử quy định pháp luật làm tảng tương lai - Nâng cao lực, củng cố lực hoạt động giải tranh chấp lao động tập thể cá nhân địa phương đào tạo nâng cao kỹ giải tranh chấp lao động, hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên lao động, bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ có chế độ sách thích hợp hịa giải viên lao động -Tăng cương chế tham vấn hỗ trợ đối thoại bên lao động thơng qua việc hình thành chế ba bên số tỉnh có nhiều khu cơng nghiệp 4.3.3.Đối với tổ chức cơng đồn Từng bước hồn thiện đổi mơ hình tổ chức cơng đồn cấp, tăng cường hỗ trợ, tham vấn cho CĐCS nhằm để CĐCS phát huy lợi việc bảo vệ quyền lợi ích đáng người lao động nói chung đồn viên cơng đồn nói riêng Bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ kỹ cho cán cơng đồn sở để đáp ứng nhu cầu đáng đồn viên người lao động tham gia đối thoại định kỳ, phát triển tập hợp đoàn viên, thương lương tập thể, kỹ thương lượng để giao kết TƯLĐTT 4.3.3 Đối với tổ chức đại diện NSDLĐ -Hỗ trợ NSDLĐ thông qua việc phổ biến đầy đủ kịp thời sách lao động cho thành viên góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đặc biệt người lao động doanh nghiệp Triển 57 khai chương trình nhằm tăng cường kỹ cho NSDLĐ việc xây dựng mơi trường lao động hài hịa doanh nghiệp bao gồm TLTT, ĐTTNLV giao kết TƯLĐTT TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo cáo quan hệ lao động, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội 2.Báo cáo thống kê tình hình hình đình cơng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh 3.Bộ luật Lao động 2012 4.Điều lệ cơng đồn 2013 5.Luận văn thạc sĩ kinh tế tác giả Lê Hoàng Minh “Các yếu tố ảnh hưởng đến định đình cơng tự phát khu chế xuất công nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2018 6.Luận văn thạc sĩ kinh tế tác giả Trần Trọng Nghĩa “Nhân tố hạn chế đình cơng: nghiên cứu điển hình doanh nghiệp dệt may có tổ chức cơng đồn huyện Đức Hịa tỉnh Long An”, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2016 7.Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Nguyễn Chiến Thắng “Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động tập thể đình cơng bất hợp pháp tạo thành phố Hồ Chí Minh”, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2018 8.Luật Cơng đoàn 2012 9.Một số vấn đề lý luận đánh giá hiệu tổ chức, Lý Quang Trung 10.Nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho người lao động doanh nghiệp Nhà nước địa bàn Hà Nội, Kỷ yếu đề tài khoa học, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2002 11.Nghị số 20/NQ-TW ngày 28/01/2008 Ban Chấp hành Trung ương 12.Phương pháp nghiên cứu luật học, Phạm Duy Nghĩa, 2014 13.Soạn thảo Luật pháp Tiến Xã hội Dân chủ, Ann Seiman, Robert B 7.Seidman Nalin Abeysekere- Bản dịch Nguyễn Duy Hưng LL.M, Lưu Tiến Dũng LL.M Nguyễn Khánh Ngọc LL.M, năm 2002, Tr.106 14.Từ điển Lepetit Lasousse, 1999, Paris 15.Từ điển tiếng Việt, NXB Dân Trí, 2017 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THANG ĐO GỐC STT NỘI DUNG MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Luật lệ (Rules) Pháp luật Điều lệ cơng đồn Việt Nam quy định cụ thể hoạt động giám sát cơng đồn sở doanh nghiệp số nhiệm vụ cụ thể (gồm việc đại diện người lao động yêu 5 5 chuyên trách thấp, ĐB kiêm nhiệm cao không làm cầu tổ chức TLTT, giao kết TƯLĐTT, NQLĐ, TBL, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đình cơng) Pháp luật Điều lệ cơng đoàn Việt Nam quy định cụ thể trách nhiệm cơng đồn sở (thẩm quyền, quyền hạn) việc tổ chức hoạt động ĐTTNLV, yêu cầu TLTT, giao kết TƯLĐTT, giám sát việc xây dựng NQLĐ, TBL, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đình cơng) Ngồi văn QPPL quy định quy chế tổ chức cơng đồn sở ban hành (Quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp, ) giúp cho hoạt động tổ chức cơng đồn sở hiệu Các quy định pháp luật cụ thể, khơng có chồng chéo, mâu thuẩn Các quy định pháp luật sát với thực tiễn địa phương Quy định Điều lệ công đoàn số lượng ĐB ảnh hưởng đến hoạt động giám sát Hoạt động giám sát cơng đồn sở doanh nghiệp có thực cách độc 5 5 tổ chức cơng đồn sở theo quy định 5 lập Cơ hội (Opportunity) Hoạt động giám sát tổ chức cơng đồn sở góp phần làm giảm vi phạm pháp luật lao động chủ doanh nghiệp góp phần tạo mối quan hệ hài hòa NLĐ NSDLĐ doanh nghiệp BCH CĐCS phát huy vai trò giám sát thực quyền quy định (bao gồm việc tổ chức thực việc tổ chức thương lương tập thể, ký kết TƯLĐTT, ĐTTNLV, giám sát việc xây dựng thực NQLĐ, TBL, tổ chức HNNLĐ) Cơng tác phối hợp cơng đồn sở 10 cơng đồn cấp trực tiếp (CĐKKT) quan quản lý nhà nước lao động trực tiếp (BQLKKT tỉnh) đồng bộ, thống Năng lực (Capacity) Các thành viên BCH CĐCS kiêm nhiệm có đầy đủ lực hồn thành nhiện vụ 11 pháp luật lao động Điều lệ công đoàn Việt Nam) 12 Hoạt động tổ chức CĐCS thực theo điều chủ doanh nghiệp đề xuất Thông tin (Communication) 13 Thông tin quan trọng hoạt động giám sát tổ chức cơng đồn sở 14 BCH CĐCS có đầy đủ thông tin để xem xét việc doanh nghiệp cung cấp thông tin để phục vụ cho 5 họp cơng đồn cấp triệu tập có 5 cơng đồn sở doanh nghiệp mang tính thực nhiệm vụ BCH CĐCS có chủ động việc yêu cầu 15 hoạt động giám sát BCH CĐCS nhiệm kỳ nhận nhiều 16 thông tin từ người lao động người sử dụng lao động Quy trình (Process) 17 Các tài liệu phục vụ cho hoạt động cơng đồn cung cấp theo quy định Thời gian quy định họp định kỳ doanh nghiệp 18 đảm bảo theo quy định 19 Trong hoạt động giám sát CĐCS, doanh nghiệp cung cấp tài liệu quy định Lợi ích (Interest) Xung đột lợi ích mà thành viên BCH 20 CĐCS làm việc doanh nghiệp yếu tố làm cản trở hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn sở Ý thức hệ (Ideology) Nhận thức đại đa số coi tổ chức 21 hình thức Xin cám ơn ơng/bà nhận lời vấn Kính chúc ơng/bà dồi sức khỏe công tác tốt NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT Mẫu PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Phần giới thiệu: Xin kính chào Quý Anh/Chị Anh/Chị xin vui lịng dành thời gian để giúp tơi trả lời câu hỏi có liên quan (Phiếu khảo sát phục vụ cho công tác nghiên cứu; nội dung khảo sát bảo mật; việc ký tên, đóng dấu (khơng bắt buộc) nhằm đảm bảo tính thực tế phiếu vấn) Xin chân thành cảm ơn nhiệt tình cộng tác Anh/Chị Xin chúc Anh/Chị dồi sức khỏe đạt nhiều thành công sống Thông tin cá nhân Quý Anh/Chị - Giới tính :  Nam  Nữ - Chức vụ nay: - Độ tuổi :  Dưới 30 tuổi - Trình độ học vấn :  Trung cấp, CĐ  Từ 30 đến 40 tuổi  Trên 40 tuổi  Đại học  Sau ĐH Nội dung khảo sát: Việc đánh giá thực theo thang từ đến 5cụ thể sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý Hồn tồn đồng ý Trung tính (khơng ý kiến) Chào ơng/bà, xin cám ơn ông/bà nhận lời khảo sát STT NỘI DUNG MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Luật lệ (Rules) Pháp luật Điều lệ cơng đồn Việt Nam quy định cụ thể hoạt động giám sát cơng đồn sở doanh nghiệp số nhiệm vụ cụ thể (gồm việc đại diện người lao động yêu cầu tổ chức TLTT, giao kết TƯLĐTT, NQLĐ, TBL, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đình cơng) Pháp luật Điều lệ cơng đồn Việt Nam quy định cụ thể trách nhiệm cơng đồn sở (thẩm quyền, quyền hạn) việc tổ chức hoạt động ĐTTNLV, yêu cầu TLTT, 5 5 chuyên trách thấp, ĐB kiêm nhiệm cao không 5 giao kết TƯLĐTT, giám sát việc xây dựng NQLĐ, TBL, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đình cơng) Ngồi văn QPPL quy định quy chế tổ chức cơng đồn sở ban hành (Quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp, ) giúp cho hoạt động tổ chức cơng đồn sở hiệu Các quy định pháp luật cụ thể, khơng có chồng chéo, mâu thuẩn Các quy định pháp luật sát với thực tiễn địa phương Quy định Điều lệ cơng đồn số lượng ĐB làm ảnh hưởng đến hoạt động giám sát Hoạt động giám sát cơng đồn sở doanh nghiệp có thực cách độc lập Cơ hội (Opportunity) Hoạt động giám sát tổ chức cơng đồn sở góp phần làm giảm vi phạm pháp luật lao động chủ doanh nghiệp góp phần tạo mối quan hệ hài hòa NGƯỜI LAO ĐỘNG NSDLĐ doanh nghiệp BCH CĐCS phát huy vai trò giám sát thực quyền quy định (bao gồm việc tổ chức thực việc tổ chức thương lương 5 tổ chức CĐCS tạo hội cho người sử dụng 5 tập thể, ký kết TƯLĐTT, ĐTTNLV, giám sát việc xây dựng thực NQLĐ, TBL, tổ chức HNNGƯỜI LAO ĐỘNG) Cơng tác phối hợp cơng đồn sở 10 cơng đồn cấp trực tiếp (CĐKKT) quan quản lý nhà nước lao động trực tiếp (BQLKKT tỉnh) đồng bộ, thống (Nếu ông/bà đánh giá câu 8,9,10 từ mức trở xuống trả lời câu 11) Những vấn đề hạn chế hoạt động 11 lao động tạo định khơng có lợi cho người lao động có hành vi vi phạm pháp luật lao động dẫn đến việc đình cơng Năng lực (Capacity) Các thành viên BCH CĐCS kiêm nhiệm có đầy đủ lực hồn thành nhiện vụ 12 tổ chức cơng đồn sở theo quy định pháp luật lao động Điều lệ cơng đồn Việt Nam) 13 Hoạt động tổ chức CĐCS thực theo điều chủ doanh nghiệp đề xuất (Nếu ông/bà đánh giá câu 12 từ mức trở xuống trả lời câu 14) 5 thành viên BCH CĐCS giám sát hoạt động 5 Việc thiếu thông tin nguyên nhân khiến 5 Nguyên nhân chủ yếu thành viên BCH CĐCS kiêm nhiệm lực thực thi cịn hạn chế 14 - Khơng có thời gian - Xung đột lợi ích vừa người lao động theo HĐLĐ trả lương chủ doanh nghiệp vừa liên quan đến chế độ sách doanh nghiệp người lao động Thông tin (Communication) 15 16 Thông tin quan trọng hoạt động giám sát tổ chức cơng đồn sở BCH CĐCS có đầy đủ thơng tin để xem xét việc thực nhiệm vụ (Nếu ông/bà đánh giá câu 16 từ mức trở xuống trả lời câu 17) 17 BCH CĐCS tham gia biểu mang tính cảm tính BCH CĐCS có chủ động việc yêu 18 cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để phục vụ cho hoạt động giám sát CĐCS tìm kiếm thông tin từ nguồn 19 - Phương tiện truyền thông - Mạng xã hội - Góp ý người lao động DN - Các báo cáo HNNGƯỜI LAO ĐỘNG - Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin 5 5 nhiều thông tin từ người lao động người sử 5 họp cơng đồn cấp triệu tập có 5 5 Lĩnh vực mà BCH CĐCS quan tâm kỳ họp - Tình hình quan hệ lao động DN 20 - Việc điều chỉnh lương doanh nghiệp theo quy định - Các chế độ thưởng, phúc lợi NGƯỜI LAO ĐỘNG BCH CĐCS nhiệm kỳ 21 nhận dụng lao động Quy trình (Process) 22 Các tài liệu phục vụ cho hoạt động cơng đồn cung cấp theo quy định Thời gian quy định họp định kỳ doanh nghiệp 23 đảm bảo theo quy định 24 Trong hoạt động giám sát CĐCS, doanh nghiệp cung cấp tài liệu quy định Lợi ích (Interest) Xung đột lợi ích mà thành viên BCH 25 CĐCS làm việc doanh nghiệp yếu tố làm cản trở hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn sở Ý thức hệ (Ideology) 26 Nhận thức đại đa số coi tổ chức cơng đồn sở doanh nghiệp mang tính hình thức (Nếu ông/bà đánh giá câu 26 từ mức trở lên trả lời câu 27) 27 Với nhận thức đại đa số coi CĐCS nguyên nhân làm cho BCH CĐCS thiếu tự tin dẫn đến hoạt động mang tính cầm chừng, thiếu liệt Xin cám ơn ông/bà nhận lời vấn Kính chúc ông/bà dồi sức khỏe công tác tốt NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT Mẫu PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Chức vụ/chức danh: Cơ quan làm việc: Thời gian vấn: ngày …/ …/ 2019 Địa điểm vấn: Nội dung vấn Chào ông/bà, xin cám ơn ông/bà nhận lời vấn Câu 1: Hoạt động giám sát BCH CĐCS thực đầy đủ, nghiêm túc hay lỏng lẻo, hình thức? Trả lời: Câu 2: Hình thức giám sát CĐCS thực chủ yếu thực tế gì? Có theo dõi, kiểm tra, đối chiếu nội dung giám sát hay không? Trả lời: Câu 3: Hình thức giám sát kỳ TLTT, ĐTTNLV, HNNGƯỜI LAO ĐỘNG thực nào? Với thời gian họp lần ngắn có gây khó khăn cho hoạt động giám sát CĐCS hay không? Trả lời: Câu 4: Hoạt động giám sát có góp phần cải thiện tình hình quan hệ lao động? Kết giám sát thường thể hình thức gì? Các kết luận giám sát có đầy đủ, rõ ràng, thực chất bám sát nội dung giám sát hay chưa? Nếu chưa nguyên nhân gì? Trả lời: Câu 5: Việc phát vi phạm pháp luật lao động trình giám sát xử lý nào? Trả lời: Câu 6: Nhằm giúp hoạt động giám sát BCH CĐCS nâng cao hiệu nữa, ơng/bà có kiến nghị thêm điều kiện đảm hoạt động giám sát để bổ sung vào Bộ luật Lao động Điều lệ Cơng đồn Việt Nam hay khơng? (nếu có, ghi cụ thể nội dung, lý kiến nghị) Trả lời: Câu 7: Anh/chị nhận xét công tác giám sát Cơng đồn sở? Trả lời: Câu 8: Anh/chị đánh hiệu hoạt động cơng đồn sở? Mức đánh giá: Không thực Thực cách bị động Được thực Được thực đem lại kết tốt Xin cám ơn ơng/bà nhận lời vấn Kính chúc ơng/bà dồi sức khỏe công tác tốt NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG QUỐC TỒN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG ĐỒN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên... doanh nghiệp tham gia tổ chức cơng đồn 29 TÓM TẮT Luận văn ? ?Đánh giá hiệu hoạt động cơng đồn khu cơng nghiệp tỉnh Tây Ninh? ?? tác giả đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức cơng đồn sở khu công nghiệp. .. có liên quan đến hiệu hoạt động công đồn sở khu cơng nghiệp Tây Ninh; + Dựa vào tiêu chí đánh giá đề cập chi tiết chương Phương pháp đo lường đánh giá việc thực hoạt động: Đánh giá xem xét phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động của công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh tây ninh thực trạng và giải pháp , Đánh giá hiệu quả hoạt động của công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh tây ninh thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm