0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh bà rịa – vũng tàu

116 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HỊA GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HỊA GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN TÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tự nghiên cứu hồn thành Các nội dung mà tơi nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Học viên Nguyễn Văn Hòa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Giới thiệu Công ty Cổ Phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1.7.1 Giới thiệu chung 1.7.2 Lịch sử hình thành phát triển 1.7.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 1.7.4 Kết hoạt động kinh doanh 1.8 Thực tiễn nâng cao lực cạnh tranh số doanh nghiệp khác 10 TÓM TẮT CHƯƠNG 11 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 12 2.1 Một số khái niệm 12 2.1.1 Cạnh tranh 12 2.1.2 Lợi cạnh tranh 13 2.1.3 Năng lực cạnh tranh 13 2.2 Các yếu tố bên ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp 15 2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 15 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 17 2.3 Một số mơ hình lực cạnh tranh 19 2.3.1 Mơ hình Tan cộng (2007) 19 2.3.2 Mơ hình Lu cộng (2008) 19 2.3.3 Mơ hình Nurisra Razali cộng (2018) 19 2.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) 20 2.3.5 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 20 2.4 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng 21 2.4.1 Năng lực quản lý dự án 21 2.4.2 Cơ cấu tổ chức 22 2.4.3 Chiến lược cạnh tranh 23 2.4.4 Mối quan hệ 24 2.4.5 Năng lực đấu thầu 24 2.4.6 Năng lực marketing 25 2.4.7 Hình ảnh cơng ty 26 2.4.8 Năng lực công nghệ 26 2.4.9 Năng lực tài 27 2.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 27 2.5.1 Các nghiên cứu nước 27 2.5.2 Các nghiên cứu nước 29 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 33 3.1 Thiết kế khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 33 3.1.1 Xây dựng thang đo lực cạnh tranh ngành xây dựng 33 3.1.2 Lựa chọn đối thủ cạnh tranh: 34 3.1.3 Phương pháp xử lý liệu 34 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 36 3.2.1 Hình ảnh cơng ty 36 3.2.2 Năng lực tài 39 3.2.3 Mối quan hệ 41 3.2.4 Năng lực đấu thầu 43 3.2.5 Năng lực công nghệ 44 3.2.6 Chiến lược cạnh tranh 45 3.2.7 Năng lực quản lý dự án 46 3.2.8 Năng lực marketing 49 3.2.9 Cơ cấu tổ chức 50 3.3 Phân tích yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 54 3.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 54 3.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 59 3.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 64 3.4.1 Ưu điểm 65 3.4.2 Những tồn 67 TÓM TẮT CHƯƠNG 68 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 69 4.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 69 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 70 4.2.1 Hình ảnh công ty 70 4.2.2 Năng lực tài 71 4.2.3 Mối quan hệ 73 4.2.4 Năng lực đấu thầu 74 4.2.5 Năng lực công nghệ 75 4.2.6 Chiến lược cạnh tranh 77 4.2.7 Năng lực quản lý dự án 78 4.2.8 Năng lực marketing 81 4.2.9 Cơ cấu tổ chức 82 TÓM TẮT CHƯƠNG 83 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 5.2 Kết luận 84 5.2 Một số kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BRVT : Bà Rịa Vũng Tàu CBCNV : Cán công nhân viên CP : Cổ phần DN : Doanh nghiệp KHCN : Khoa học công nghệ MMTB : Máy móc thiết bị NCC : Nhà cung cấp NLCT : Năng lực cạnh tranh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng số tiêu quan trọng kết kinh doanh UDEC giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 1.2: Kết hoạt động kinh doanh UDEC giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.1: Thang đo yếu tố “Năng lực quản lý dự án’, ký hiệu QL Bảng 2.2: Thang đo yếu tố “Cơ cấu tổ chức’, ký hiệu CC Bảng 2.3: Thang đo yếu tố “Chiến lược cạnh tranh’, ký hiệu CT Bảng 2.4: Thang đo yếu tố “Mối quan hệ’, ký hiệu QH Bảng 2.5: Thang đo yếu tố “Năng lực đấu thầu’, ký hiệu DT Bảng 2.6: Thang đo yếu tố “Năng lực marketing’, ký hiệu MA Bảng 2.7: Thang đo yếu tố “Hình ảnh cơng ty’, ký hiệu HA Bảng 2.8: Thang đo yếu tố “Năng lực công nghệ’, ký hiệu CN Bảng 2.9: Thang đo yếu tố “Năng lực tài chính’, ký hiệu TC Bảng 2.10: Bảng tổng hợp nghiên cứu liên quan đến đề tài Bảng 3.1: Kiểm định Cronbach’s Alpha Bảng 3.2: Thống kê tình hình nhân UDEC tính đến 31/12/2018 Bảng 3.3: Bảng đánh giá hình ảnh cơng ty UDEC với đối thủ Bảng 3.4: Một số tỷ lệ tài UDEC giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 3.5: Bảng đánh giá lực tài UDEC với công ty đối thủ cạnh tranh Bảng 3.6: Bảng đánh giá mối quan hệ UDEC với công ty đối thủ cạnh tranh Bảng 3.7: Bảng đánh giá lực đấu thầu UDEC với công ty đối thủ cạnh tranh Bảng 3.8: Bảng đánh giá lực công nghệ UDEC với DN đối thủ cạnh tranh Bảng 3.9: Bảng đánh giá chiến lược cạnh tranh UDEC so với đối thủ Bảng 3.10: Bảng chi phí dự án UDEC giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 3.11: Bảng đánh giá lực quản lý đự án UDEC với đối thủ Bảng 3.12: Phương thức toán mua hộ Bảng 3.13: Bảng đánh giá lực marketing UDEC với đối thủ Bảng 3.14: Bảng đánh giá cấu tổ chức UDEC với đối thủ Bảng 3.15: Ma trận đánh giá lực cạnh tranh UDEC so với đối thủ Bảng 3.16: Tốc độ tăng số giá tiêu dùng giai đoạn 2017 – 2019 Việt Nam Bảng 3.17: Ma trận đánh giá khả thích ứng UDEC với yếu tố bên Bảng 3.18: Bảng tổng hợp đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh UDEC PHỤ LỤC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TÀI PHỊNG PHỊNG PHỊNG VẬT CHÍNH KẾ HOACH KỸ THUẬT TƯ THIẾT BỊ KẾ TỐN KINH DOANH CÁC SÀN GIAO PHỊNG BAN XÍ NGHIỆP CƠNG TY DỊCH BẤT HÀNH ĐIỀU SẢN CON, ĐỘNG CHÍNH - HÀNH XUẤT CƠNG TY SẢN NHÂN SỰ CƠNG CƠNG TRÌNH NGHIỆP LIÊN KẾT (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2019) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (DÀNH CHO NHĨM ĐỐI TƯỢNG NỘI BỘ) Xin chào Anh/Chị, Tơi tên Nguyễn Văn Hòa, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 28 trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hiện tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Nhằm đánh giá thực trạng lực cạnh tranh UDEC để thực đề tài nghiên cứu, kính mong Anh/Chị vui lịng dành thời gian để điền vào phiếu khảo sát này, tất câu trả lời có giá trị phục vụ nghiên cứu, khơng có câu trả lời Anh/Chị cho hay sai cảm nhận riêng Anh/Chị Tồn thơng tin mà Anh /Chị cung cấp qua bảng câu hỏi giữ bí mật tuyệt đối dùng để phục vụ cho nghiên cứu Cảm ơn Anh/Chị Phần Trước hết, Anh/Chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ tên: Nơi làm việc: Chức vụ: Thời gian làm việc ngành: Phần Câu hỏi khảo sát Câu 1: Khảo sát mức độ ảnh hưởng yếu tố (bên trong, bên ngoài) đến lực cạnh tranh mức độ phản ứng UDEC Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cách khoanh trịn vào số từ đến theo quy ước sau: Rất yếu Yếu Trung bình Khá mạnh Mạnh STT Mức độ quan trọng CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 1.1 Các yếu tố bên Năng lực quản lý dự án 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Chiến lược cạnh tranh 1.4 Mối quan hệ 1.5 Năng lực đấu thầu 1.6 Năng lực marketing 1.7 Hình ảnh cơng ty 1.8 Năng lực công nghệ 1.9 Năng lực tài STT CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Các yếu tố bên Khách hàng (chủ đầu tư, nhà thầu chính, tư vấn…) yêu cầu ngày cao chất lượng, tiến độ, chi phí, tính thẩm mỹ dự án Nhà cung cấp (nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà thầu phụ…) gây áp lực lên giá vật liệu, giá nhân công, thời gian vận chuyển, giao hàng Đối thủ (các công ty xây dựng nước) cạnh tranh ngày gay gắt Đối thủ tiềm (các công ty nước ngồi chuẩn bị gia nhập cơng ty thành lập nước) gây thêm áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Sản phẩm thay (các dự án kết cấu thép, cấu kiện lắp ghép…) cho cách xây dựng truyền thống Yếu tố kinh tế (ảnh hưởng suy thối kinh tế tình hình đóng băng bất động sản, yếu tố lạm phát, lãi vay, tỷ giá hối đoái…) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Mức độ quan trọng Mức độ phản ứng UDEC 5 5 5 5 5 5 2.7 2.8 2.9 2.10 Yếu tố trị - pháp luật (sự ổn định trị, quy chuẩn pháp luật liên quan đến ngành luật phòng cháy chữa cháy, an tồn lao động…) Yếu tố cơng nghệ (cập nhật kỹ thuật thi công mới, công nghệ thông tin…) Yếu tố văn hóa – xã hội (mơi trường xã hội phát triển, dân số trẻ, dân trí cao…) đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực khách hàng cho doanh nghiệp Yếu tố tự nhiên (khí hậu, thiên tai, bão lụt…) 5 5 5 5 Câu 2: Khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với đối thủ Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cách khoanh trịn vào số từ đến theo quy ước sau: Rất yếu Yếu Trung bình Khá mạnh Mạnh Ghi chú: Trên dòng, số ô có điểm số giống tiêu chí cơng ty Anh/Chị cho ý kiến mức độ (rất yếu, yếu, trung bình, mạnh, mạnh) Các chữ viết tắt bảng đánh giá: UDEC: Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TPT: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh ĐNA: Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Ký hiệu TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÊN CƠNG TY UDEC TPT ĐNA CC Cơ cấu tổ chức Giao tiếp phối hợp phòng CC1 5 ban công ty Nhiệm vụ chức mô tả rõ CC2 5 ràng CC3 Động lực hài lịng cơng việc 5 CC4 Giữ chân nhân viên chủ chốt 5 Ký TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ hiệu CT Chiến lược cạnh tranh CT1 Có chiến lược cạnh tranh rõ ràng Hồn thành chiến lược lên kế CT2 hoạch CT3 Hiểu rõ chiến lược lên kế hoạch DT UDEC TÊN CÔNG TY TPT ĐNA 5 5 5 5 Năng lực đấu thầu DT1 Chiến lược đấu thầu 5 DT2 Kinh nghiệm đấu thầu 5 DT3 Nguồn lực đấu thầu 5 CN Năng lực công nghệ Năng lực thiết bị xây dựng nhân CN1 công CN2 Năng lực chuyên gia kỹ thuật 5 CN3 Năng lực đổi công nghệ 5 TC TC1 TC2 TC3 TC4 Năng lực tài Khả tốn cho thầu phụ/nhà cung cấp hạn Mức độ tín nhiệm tài ngân hàng Nguồn tài (vốn, tiền mặt, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận giữ lại) Ổn định tài gặp khủng hoảng Xin cảm ơn Anh/Chị 5 5 5 5 5 5 5 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (DÀNH CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG) Xin chào Anh/Chị, Tơi tên Nguyễn Văn Hịa, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 28 trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Nhằm đánh giá thực trạng lực cạnh tranh UDEC để thực đề tài nghiên cứu, kính mong Anh/Chị vui lịng dành thời gian để điền vào phiếu khảo sát này, tất câu trả lời có giá trị phục vụ nghiên cứu, khơng có câu trả lời Anh/Chị cho hay sai cảm nhận riêng Anh/Chị Tồn thơng tin mà Anh /Chị cung cấp qua bảng câu hỏi giữ bí mật tuyệt đối dùng để phục vụ cho nghiên cứu Cảm ơn Anh/Chị Phần Trước hết, Anh/Chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ tên: Nơi làm việc: Chức vụ: Thời gian làm việc ngành: Phần Câu hỏi khảo sát Khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với đối thủ Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cách khoanh trịn vào số từ đến theo quy ước sau: Rất yếu Yếu Trung bình Khá mạnh Mạnh Ghi chú: Trên dịng, số có điểm số giống tiêu chí công ty Anh/Chị cho ý kiến mức độ (rất yếu, yếu, trung bình, mạnh, mạnh) Các chữ viết tắt bảng đánh giá: UDEC: Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TPT: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh ĐNA: Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Ký hiệu TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ UDEC TÊN CƠNG TY TPT ĐNA QL Năng lực quản lý dự án QL1 Quản lý công trường 5 QL2 Quản lý chi phí 5 QL3 Quản lý chất lượng 5 QL4 Quản lý thời gian 5 QL5 Quản lý nhà thầu 5 QL6 Khả giải vấn đề 5 QL7 Quản lý rủi ro 5 Quản lý chuỗi cung ứng hậu cần Hiệu việc quản lý an toàn QL9 lao động Hiểu biết quy định xây dựng QL10 địa phương Hồn thành khối lượng cơng việc QL11 hợp đồng cam kết QH Mối quan hệ QL8 5 5 5 5 5 5 Quan hệ với chủ đầu tư Quan hệ với thầu phụ nhà cung cấp 5 QH3 Quan hệ với quyền 5 QH4 Quan hệ với cộng đồng 5 QH5 Quan hệ với tư vấn 5 QH1 QH2 5 Ký hiệu MA MA1 MA2 MA3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ UDEC TÊN CÔNG TY TPT ĐNA Năng lực marketing Khả thu thập xử lý thông tin từ dự án Thông tin sản phẩm chi phí lao động, vật tư, thiết bị nguồn lực khác ln sẵn có Khả dự báo thay đổi thị trường xây dựng 5 5 5 5 HA Hình ảnh cơng ty HA1 Uy tín cơng ty 5 HA2 Quy mô công ty 5 HA3 Hiệu suất dự án (chất lượng, an tồn, mơi trường) 5 HA4 Mức độ tín nhiệm ngân hàng công ty 5 HA5 Khả chuyên nghiệp người quản lý dự án 5 Xin cảm ơn Anh/Chị PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA 4.1 Thang đo Hình ảnh cơng ty Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 784 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HA1 14.84 3.714 576 738 HA2 14.56 3.997 479 770 HA3 14.68 3.882 595 733 HA4 14.48 3.428 624 721 HA5 14.34 4.109 539 752 4.2 Thang đo Năng lực tài Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 820 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TC1 10.69 3.722 612 787 TC2 10.63 3.740 587 798 TC3 10.61 3.746 596 794 TC4 11.27 2.984 783 700 4.3 Thang đo Mối quan hệ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QH1 14.41 6.395 695 858 QH2 14.84 5.916 754 844 QH3 14.46 6.536 651 868 QH4 14.27 5.932 750 845 QH5 14.32 6.252 716 854 4.4 Thang đo Năng lực đấu thầu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 769 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DT1 6.83 1.871 606 685 DT2 6.68 1.974 660 631 DT3 7.20 1.982 547 752 4.5 Thang đo Năng lực công nghệ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 816 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CN1 6.90 1.462 694 721 CN2 7.17 1.826 625 800 CN3 7.82 1.271 718 703 4.6 Thang đo Chiến lược cạnh tranh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 754 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CT1 7.26 1.451 559 705 CT2 7.34 1.622 604 650 CT3 7.78 1.568 591 661 4.7 Thang đo Năng lực quản lý dự án Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 947 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QL1 34.93 30.466 670 946 QL2 35.30 28.077 865 938 QL3 35.33 28.171 861 938 QL4 34.88 30.110 700 945 QL5 35.06 29.955 685 945 QL6 34.93 30.893 684 945 QL7 35.38 28.119 875 938 QL8 35.35 28.145 859 938 QL9 34.99 28.613 772 942 QL10 35.00 30.202 691 945 QL11 35.03 29.058 744 943 4.8 Thang đo Năng lực marketing Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MA1 7.33 1.838 568 693 MA2 7.00 1.647 569 691 MA3 7.08 1.606 620 630 4.9 Thang đo Cơ cấu tổ chức Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 775 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CC1 11.01 4.281 605 710 CC2 10.72 3.821 612 703 CC3 10.56 4.632 482 767 CC4 10.81 3.705 627 695 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH Điểm đánh giá STT Cộng điểm Các tiêu chí đánh giá Mức độ quan trọng Năng lực quản lý dự án 29 35 17 330 0.10 Cơ cấu tổ chức 18 59 13 265 0.08 Chiến lược cạnh tranh 16 23 35 16 321 0.10 Mối quan hệ 0 16 23 51 395 0.12 Năng lực đấu thầu 0 19 30 41 382 0.12 Năng lực marketing 22 28 30 10 298 0.09 Hình ảnh cơng ty 0 27 61 419 0.13 Năng lực công nghệ 30 32 23 343 0.11 Năng lực tài 0 10 21 59 409 0.13 3162 Tổng cộng ... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 3.1 Thiết kế khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng. .. Cổ Phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1.7 Giới thiệu Công ty Cổ Phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1.7.1 Giới thiệu chung Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây. .. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 33 3.1 Thiết kế khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh bà rịa – vũng tàu , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh bà rịa – vũng tàu