0

Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh phú yên

71 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN VIỆT TOẢN GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN VIỆT TOẢN GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Ngân hàng hướng ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG HỒNG LƯƠNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ với đề tài “Giải pháp tăng thu nhập lãi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Yên” thực Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Trương Hoàng Lương Các số liệu kết nghiên cứu trung thực đáng tin cậy Các thông tin, tài liệu đề cập luận văn có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, xác Phú Yên, ngày 14 tháng năm 2021 Ký tên Đoàn Việt Toản MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MUC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT – ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu dự kiến luận văn CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI CẦN QUAN TÂM TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH PHÚ YÊN 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên 2.1.1 Tổng quan Vietinbank-CN Phú Yên 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn .6 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 2.1.2.3 Kết kinh doanh 13 2.2 Những biểu vấn đề cần quan tâm hoạt động kinh doanh 15 2.3 Xác định vấn đề nghiên cứu thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 16 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA 20 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 3.1.1 Khái niệm .20 3.1.2 Các nghiệp vụ tạo thu nhập lãi 21 3.1.2.1 Dịch vụ toán 21 3.1.2.2 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 22 3.1.2.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử 22 3.1.2.4 Dịch vụ thẻ .23 3.1.2.5 Dịch vụ khác 24 3.1.3 Vai trị thu nhập ngồi lãi hoạt động ngân hàng 25 3.1.4 Các yếu tố tác động tới thu nhập lãi 25 3.1.4.1 Các yếu tố tác động từ bên 26 3.1.4.2 Các yếu tố tác động từ bên 27 3.1.5 Các tiêu đánh giá hiệu thu nhập lãi 28 3.2 Tổng quan nghiên cứu thu nhập lãi hoạt động ngân hàng 28 3.2.1 Nghiên cứu nước 28 3.2.2 Nghiên cứu nước 30 3.3 Phương pháp lựa chọn nghiên cứu đề tài 32 3.3.1 Phương pháp thu thập liệu 32 3.3.2 Phương pháp phân tích liệu 32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THU NHẬP NGỒI LÃI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CN PHÚ YÊN 33 4.1 Thực trạng thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Phú Yên 33 4.1.1 Đánh giá hiệu thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên .33 4.1.1.1 Tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi 33 4.1.1.2 Tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập .35 4.1.2 Phân tích cấu thu nhập ngồi lãi .37 4.1.2.1 Phân tích cấu thu nhập từ phí dịch vụ 39 4.1.2.2 Nguồn thu phí từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ .43 4.1.2.3 Thu từ hồn nhập dự phịng rủi ro, thu nợ xử lý rủi ro thu nhập khác 44 4.2 Nhận xét chung tình hình thu nhập ngồi lãi Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam-CN Phú Yên 45 4.2.1 Các yếu tố nội tác động tới thu nhập lãi ngân hàng .45 4.2.2 Kết đem lại từ hoạt động kinh doanh Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 46 4.2.2.1 Kết đạt 46 4.2.2.2 Hạn chế nguyên nhân 47 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP NGỒI LÃI TẠI NGÂN 51 HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN PHÚ YÊN 51 5.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên 51 5.2 Giải pháp tăng thu nhập ngồi lãi Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - CN Phú Yên 51 5.2.1 Tăng cường bán chéo sản phẩm 51 5.2.2 Nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ tài trợ thương mại 52 5.2.3 Cải thiện sở vật chất chất lượng nguồn nhân lực .53 5.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 54 5.3 Sự phù hợp giải pháp tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên 54 5.4 Hạn chế đề tài 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa ATM Automatic Teller Machine CN Chi nhánh HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại NHĐT Ngân hàng điện tử TMCP Thương mại cổ phần VietinBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VietinBank Phú Yên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Huy động vốn Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 2.3 Chất lượng nợ Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 2.4 Kết kinh doanh Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 2.5 Thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 4.1 Tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 4.2 Tỷ trọng thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bảng 4.3 Cơ cấu thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên giai đoạn 20162019 Bảng 4.4 Tốc độ tăng trưởng thu phí dịch vụ giai đoạn 2016-2019 Bảng 4.5 Cơ cấu thu phí dịch vụ theo phân khúc khách hàng giai đoạn 20162019 Bảng 4.6 Tốc độ tăng trưởng kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2016-2019 Bảng 4.7 Thu từ hoàn nhập dự phòng rủi ro, thu hồi nợ xử lý rủi ro thu khác giai đoạn 2016-2019 Bảng 4.8 Mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ khách hàng Vietinbank Phú Yên năm 2019 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng Hình 2.2: Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế Hình 4.1: Tốc độ tăng trưởng thu nhập ngồi lãi Hình 4.2: Tỷ trọng thu nhập ngồi lãi tổng thu nhập Hình 4.3: Cơ cấu thu nhập ngồi lãi Vietinbank Phú Yên giai đoạn 20162019 Hình 4.4: Cơ cấu theo khoản mục thu phí dịch vụ giai đoạn 2016-2019 45 khoản mục không mang nhiều ý nghĩa hoạt động kinh doanh ngân hàng Bảng 4.7 Thu từ hồn nhập dự phịng rủi ro, thu hồi nợ xử lý rủi ro thu khác từ 2016-2019 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng Năm 2018 % Số tiền Số tiền Số tiền +/- Tăng trưởng +/- Thu từ hồn nhập 1.493 3.851 2.358 158 5.821 1.970 dự phịng rủi ro Thu nợ xử lý rủi 66.257 31.379 -34.878 -53 28.699 -2.680 ro thu khác % Năm 2019 Số tiền Tăng trưởng +/- % 51 3.524 -2.297 -39 -9 16.268 -12.431 -43 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Vietinbank Phú Yên năm 2016-2019) Qua bảng số liệu có giảm dần từ thu nợ xử lý rủi ro thu nhập khác qua năm Năm 2017 đạt 31.379 triệu đồng tương ứng với giảm 53% so với năm 2016 Do năm 2016 chi nhánh thu hồi số khoản nợ xử lý rủi ro có khoản doanh nghiệp gần 25 tỷ đồng Bước sang năm 2018 thu nhập khác đạt 28.699 triệu đồng giảm 9% so với năm 2017 Qua năm 2019 đạt 16.268 triệu đồng giảm 43% so với năm 2018 Nguyên nhân giai đoạn 2017-2019 Vietinbank Phú Yên thu nợ xử lý rủi ro với khoản vay cá nhân doanh nghiệp có giá trị nhỏ nên khoản mục có sụt giảm qua năm 4.2 Nhận xét chung tình hình thu nhập ngồi lãi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Phú Yên 4.2.1 Các yếu tố nội tác động tới thu nhập lãi ngân hàng - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Từ năm 2016 sau chuyển đổi thành công sang hệ thống core sunshine mới, sản phẩm dựa tảng core cải tiến nâng cấp chức : dịch vụ ngân hàng điện tử IPay, Efast, gói tài khoản toán, dịch vụ tài khoản số đẹp… Tuy nhiên để sản phẩm tiếp cận với thị trường cần có thời gian chiến lược kinh doanh 46 phù hợp Bên cạnh đó, chi nhánh chưa ứng dụng hệ thống lấy số thứ tự để phục vụ khách hàng giải vấn đề ách tắt, xúc khách hàng đến giao dịch phải chờ đợi lâu - Chiến lược kinh doanh: Từ năm 2016 đến chi nhánh Phú Yên trọng vào phân khúc khách hàng bán lẻ Tuy nhiên tập trung nhiều vào hoạt động cho vay mà chưa trọng nhiều đến hoạt động thu nhập lãi Chỉ phát triển số sản phẩm, dịch vụ đặc thù mà chưa mở rộng sản phẩm dịch vụ đem lại lợi nhuận cao bancassurance, dịch vụ tài khoản theo yêu cầu…… - Kênh phân phối: Chưa khai thác tối đa mảng khách hàng doanh nghiệp để mở rộng sản phẩm dịch vụ bán lẻ tận dụng hiệu kênh phân phối Sự kết hợp phận khách hàng doanh nghiệp phận bán lẻ nhiều bất cập chưa tạo gắn kết hỗ trợ cách nhịp nhàn hai phận - Chính sách chăm sóc khách hàng: Trong giai đoạn vừa qua mức độ trung thành khách hàng chi nhánh mức độ thấp, hay bị ngân hàng bạn lôi kéo đặc biệt Vietcombank BIDV Phú Yên Một phần sách phí lãi suất áp dụng khách hàng chưa cạnh tranh so với đơn vị khác, phần chi nhánh chưa có phận chuyên trách phục vụ chăm sóc nhóm khách hàng ưu tiên, giải vấn đề vướng mắc, xúc khách hàng 4.2.2 Kết đem lại từ hoạt động kinh doanh Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 4.2.2.1 Kết đạt  Thu phí dịch vụ có tăng trưởng tốt qua năm chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập ngồi lãi Thu phí dịch Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 có tăng trưởng tốt Tỷ trọng phí dịch vụ năm 2019 có tăng trưởng vượt bậc chiểm 62,29% tổng thu nhập lãi cịn có xu hướng tăng trưởng vào năm 47 Như cần tập trung cải thiện nâng cao nguồn thu nhập trực tiếp góp phần làm tăng thu nhập ngồi lãi năm  Thu nhập lãi từ phân khúc khách hàng bán lẻ có xu hướng tăng trưởng tốt Tỷ trọng đóng góp phân khúc khách hàng bán lẻ vào tổng thu nhập lãi qua năm ngày cao Tính đến năm 2019 tỷ trọng chiếm khoản 74,64% tổng thu nhập lãi Đặc biệt giai đoạn tới, Vietinbank Phú Yên tập trung phát triển phân khúc khách hàng bán lẻ huy động dư nợ doanh thu phí dịch vụ từ phân khúc khách hàng cịn tăng trưởng tốt Do đó, việc tăng cường chất lượng dịch vụ công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ yếu tố cốt lỗi để đem lại thành công việc gia tăng nguồn thu phí từ phân khúc khách hàng 4.2.2.2 Hạn chế nguyên nhân  Tỷ trọng đóng góp thu nhập ngồi lãi vào tổng thu nhập cịn thấp Như phân tích mục 4.1.1.2, thu nhập lãi chiếm tỷ trọng thấp tổng thu nhập Trong giai đoạn vừa qua tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi thấp so với thu nhập từ lãi nên tỷ lệ đóng góp vào tổng thu nhập cịn thấp có xu hướng ngày giảm Bênh cạnh địa bàn tỉnh Phú Yên địa bàn nông, khách hàng chủ yếu tập trung lĩnh vực nông lâm thủy sản nên đối tượng khách hàng chưa triển khai mạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, cần có thời gian tiếp cận, tư vấn sách bán hàng phù hợp phân khúc khách hàng Qua thấy hoạt động kinh doanh Vietinbank Phú Yên phụ thuộc nhiều vào thu nhập lãi, điểm đặc thù chi nhánh nhiều năm qua Mặc dù giai đoàn gần chi nhánh trọng vấn đề đem lại hiệu chưa cao 48  Nguồn thu nhập lãi chưa đa dạng Thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên tập vào thu phí dịch vụ, khoản thu đóng vai trị chủ đạo Ngun nhân số nghiệp vụ kinh doanh lãi khác chưa đủ nhân sở vật chất để đươc phê duyệt thực như: nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn, tư vấn tài chính, nghiệp vụ giử hộ tài sản, kinh doanh vàng số nghiệp vụ đầu tư kinh doanh khác  Một số sản phẩm đem lại hiểu thu phí dịch vụ cao chưa trọng Việc ứng dụng khoa học công nghệ để đem lại cho khách hàng sản phẩm dịch vụ đại, an toàn, tiết kiệm thời gian giảm tải bớt giao dịch quầy xu hướng chung ngân hàng Sản phẩm thẻ ngân hàng điện tử trọng sản phẩm chủ đạo Vietinbank Tuy nhiên, Vietinbank Phú Yên tỷ trọng thu phí từ thẻ ngân hàng điện tử cịn thấp, tốc độ tăng trưởng hàng năm chưa cao Ngoài ra, số sản phẩm khác bancassurance có thu nhập phí hoa hồng cao, đem lại hiệu hoạt động kinh doanh chưa trọng Thêm vào đó, sản phẩm tài khoản số đẹp kênh thu phí hiểu Với mức phí tối thiểu 1,1 triệu đồng /tài khoản cá nhân 3,3 triệu đồng/tài khoản tổ chức nguồn thu phí hiệu cần khai thác có chiến lược tiếp cận phù hợp phân khúc khách hàng khác  Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ thu phí dịch vụ tài trợ thương mại chưa cao Nguyên nhân hoạt động kinh doanh tệ tài trợ thương mại gắn liền với số khách hàng doanh nghiệp lớn Trong khí phân khúc khách hàng lại bị cạnh tranh gay gắt từ đối thủ khác Vietcombank Phú Yên, Sacombank Phú Yên Mặc khác mức phí bảo lãnh lại cao ngân hàng bạn từ 0,3%/năm đến 0,5%/năm Bênh cạnh đó, cán tín dụng lại kim nhiệm khơng thành lập phận tài kinh doanh ngoại tệ tài trợ thương mại riêng 49  Công tác bán chéo sản phẩm chưa trọng phát triển, tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm trở lên thấp Bảng 4.8 Số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Vietinbank Phú Yên năm 2019 STT Số lượng sản phẩm Không sử dụng Tỷ trọng 30,42% sản sản sản sản sản sản 26.919 26.190 11.303 3.443 1.216 285 26,97% 26,24% 11,33% 3,45% 1,22% 0,29% sản Sử dụng sản phẩm phẩm 10 Sử dụng sản phẩm Tổng cộng 56 20 99.794 0,06% 0,02% 0,01% 100% Sử dụng Sử dụng phẩm phẩmSử dụng phẩmSử dụng phẩmSử dụng phẩmSử dụng phẩmSử dụng Số lượng khách hàng 30.355 (Nguồn: Vietinbank Phú Yên) Qua bảng tổng hợp số lượng khách hàng chưa sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 30.355 khách chiếm 30,42% tổng số lượng khách hàng Số lượng khách hàng sử dụng từ đến sản phẩm ngân hàng 53.109 người chiếm 53,22% tống số lượng khách hàng Từ ta nhận thấy ngoại trừ sản phẩm dịch vụ truyền thống ngân hàng, khách hàng chưa bị thu hút sản phẩm dịch vụ khác Bên cạnh cơng tác bán chéo sản phẩm chưa trọng thời gian qua, cán bán hàng tập trung vào sản phẩm truyền thống ngân hàng cho vay huy động vốn, chưa biết khai thác hết khách hàng hữu để bán chéo sản phẩm, dịch vụ khác kèm theo Kết luận: Từ kết đạt mặt hạn chế, giải pháp tăng thu nhập lãi cần tập trung vấn đề sau: - Cần có nhóm giải pháp tăng cương bán chéo sản phẩm, biết cách khai thác tệp khách hàng hữu khách hàng nhằm tăng thu phí dịch vụ - Cần có nhóm giải pháp nâng cao hiệu việc kinh doanh ngoại hối tài trợ thương mại 50 - Nhóm giải pháp sở vật chất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiền đề đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngồi lãi - Cần có nhóm giải pháp tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng, đánh giá khả cạnh tranh, chiến lược kinh doanh ngân hàng so với đối thủ khác địa bàn Tóm tắt chương Qua chương tác giả đánh giá thực trạng thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2016-2019 Bên cạnh phân tích rõ cấu thu nhập ngồi lãi ngân hàng Qua đó, tác giả nhận diện số mặt tồn bênh cạnh kết đạt xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động kinh doanh lãi Vietinbank Phú Yên Đây sở để đưa giải pháp nhằm tăng thu nhập lại Vietinbank Phú Yên chương 51 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP NGỒI LÃI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN PHÚ YÊN 5.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên Thực theo định hướng kinh doanh hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam toàn hệ thống Ban giám đốc Vietinbank Phú Yên đề chiến lược kinh doanh: Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý phát triển cách bền vững, tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, tích cực chuyển dịch cấu kinh doanh cấu thu nhập, tăng thu nhập lãi Trong năm qua Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên bắt đầu tập trung nguồn lực đề đầu tư đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tăng cường bán chéo sản phẩm phi tín dụng để tăng thu nhập ngồi lãi Tuy nhiên để tăng thu nhập lãi vấn đầy thách thức hệ thống ngân ngân hàng thương mại Nó cần có phối hợp đồng từ nguồn lực công nghệ, nhân sự, quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng Đó vấn đề khơng thể giải cách nhanh chóng mà cần có đầu tư, chiến lược kinh doanh rõ ràng thực Từ vấn đề nói việc nhận diện mặt hạn chế hoạt động kinh doanh từ đề giải pháp để tăng tỷ trọng thu nhập lãi vấn đề cấp bách Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên nói riêng 5.2 Giải pháp tăng thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên 5.2.1 Tăng cường bán chéo sản phẩm Trước hết phải biết cách khai thác tệp khách hàng hữu ngân hàng Dữ liệu khách hàng hữu đặc biệt nguồn khách hàng tiền gửi, tiền vay đơn vị chi lương qua Vietinbank Phú Yên lớn Nó sở tốt để tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ để gia tăng thu nhập cho ngân hàng Trong sản 52 phẩm đem lại hiệu như: Thẻ, ngân hàng điện tử, tài khoản số đẹp, bancassurance Bênh cạnh khách hàng tiền gửi hay tiền vay yêu cầu các nhân viên bán hàng phải tư vấn để khách hàng sử dụng gói sản phẩm dịch vụ tùy theo phân khúc, đối tượng khách hàng khác Khách hàng tiền vay bán gói tài khoản tốn, tài khoản số đẹp, bảo hiểm tiền vay, thẻ tín dụng quốc tế Đối với khách hàng tiền gửi tư vấn bán sản phẩm thẻ ghi nợ, ngân hàng điện tử, bảo hiểm nhân thọ Tiếp tục liên kết thúc đẩy hợp tác toàn diện với tổ chức, quan đoàn thể doanh nghiệp địa bàn tỉnh Phú Yên Việc liên kết tạo nên kênh bán chéo sản phẩm hiệu cho ngân hàng + Cần phân công cán trực tiếp chăm sóc khách hàng tổ chức có tiềm Thường xuyên tìm hiểu năm bắt nhu cầu khách hàng để có giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng Đối với khách hàng kinh doanh theo chuỗi, khách hàng có nhiều đại lý cần tăng cường tiếp thị đại lý để tăng cường tính liên kết trung thành với ngân hàng + Cần tiến hành tổ chức hội nghị hợp tác với tổ chức doanh nghiệp, quan đoàn thể, tham gia vào chương trình tài trợ Qua giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng quảng bá thương hiệu + Trên toàn hệ thống triển khai thu ngân sách nhà nước thu hộ kinh phí cơng đồn, thu tiền điện tồn quốc Đó hội để ngân hàng tăng cường bán chéo sản phẩm hiệu Cần có hợp tác liên kết chặc chẽ giữ phận QHKH doanh nghiệp QHKH Bán lẻ, hỗ trợ tối đa việc tăng cường tư vấn, bán chéo sản phẩm đem lại hiệu tối đa tệp khách hàng quản lý 5.2.2 Nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ tài trợ thương mại Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tài trợ thương mại Vietinbank Phú Yên tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp có quan hệ tín dụng chi nhánh 53 Chi nhánh chưa có phân chun mơn phụ trách riêng mảng dịch vụ này, kim nhiệm cán QHKH Do cần phải: + Thành lập tổ tài trợ thương mại kinh doanh ngoại tệ chi nhánh hoạt động theo hướng chun mơn hóa Cần có chiến lược khai thác thêm khách hàng doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Phú Yên để giảm bớt phụ thuộc vào nhóm khách hàng hữu + Hoạt động kinh doanh ngoại tệ cần trọng phân khúc khách hàng bán lẻ việc nhận kiều hối Cần có chiến lược quản bá dịch vụ kiều hối, kèm theo chương trình khuyến Có cạnh tranh ngân hàng bạn địa bàn đặc biệt ngân hàng Vietcombank Phú Yên + Đối với hoạt động tài trợ thương mại cần có sách phí cạnh tranh ngân hàng bạn địa bàn Hiện phí bảo lãnh 1,5% -2%/năm ngân hàng bạn giao động từ 1% -1.5%/năm + Cần có sách hoa hồng nhân viên tiếp thị, quản lý vùng công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng tiêu dùng để tiếp cận mảng bảo lãnh toán đại lý phân phối địa bàn toàn Tỉnh Như vậy, phải có định hướng chiến lượt phát triển sách cụ thể nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ tài trợ thương mại 5.2.3 Cải thiện sở vật chất chất lượng nguồn nhân lực Để mở rộng hoạt động kinh doanh lãi ngân hàng cần trọng tới việc cải thiện sở vật chất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thứ nhất: Thực sửa chữa, cải tạo sảnh giao dịch khang trang theo chuẩn nhận diện thương hiệu Bênh cạnh cần sốt lại hệ thồng ATM , nâng cấp hệ thống máy để đáp ứng phương thức rút tiền mặt không cần thẻ Các quầy giao dịch cần bố trí lại để phục vụ hoạt động kinh doanh vàng, hay chứng khốn Cần áp dụng tồn diện hệ thống lấy số tự động khơng hội sở mà tồn phòng giao dịch chi nhánh để phúc vụ tốt cho khách hàng Tạo thiện cảm cho khách hàng đến giao dịch 54 ngân hàng, tránh trường hợp khách hàng phải chờ đợi lâu Hệ thống kho quỹ cần sửa chữa nâng cấp thêm để thực nghiệp vụ cho thuê két sắt, giữ hộ tài sản nghiệp vụ ngân quỹ khác Thứ hai: Cần xem xét nâng cao chất lượng nguồn nhận lực, cần đào tạo chuyên sau mảng, lĩnh vực kinh doanh vàng, chứng khốn, dịch vụ tư vấn tài cá nhân, đầu tư tài Từ có sở mở rộng sang hoạt động kinh doanh lãi đem lại hiệu cao hoạt động kinh doanh ngân hàng 5.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Cần thành lập phận chăm sóc khách hàng đặc biệt phân khúc khách hàng ưu tiên Bên cạnh cần đưa sách tiếp cận, chăm sóc khách hàng cách phù hợp, cạnh tranh với ngân hàng bạn địa bàn Ngoài định kỳ hàng tháng cần có báo cáo tổng hợp chương trình khuyến mãi, sách lãi suất ngân hàng địa bàn để từ đưa chiến lược phù hợp để giử chân khách hàng cũ lôi kéo khách hàng từ ngân hàng bạn 5.3 Sự phù hợp giải pháp tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên Các nhóm giải pháp đề xuất nêu dựa sở lý thuyết thơng qua kinh nghiệm q trình cơng tác tác giả đơn vị Do giải pháp thực phù hợp mang tính khả thi cao Giải pháp tăng cường bán chéo sản phẩm giải pháp phù hợp với cần triển khai Theo thống kê đến năm 2019 Vietinbank Phú Yên, số lượng khách hàng sử dụng từ sản phẩm dịch vụ trở lên chiếm 16,37% tổng số lượng khách hàng chi nhánh Như vậy, việc đẩy mạnh công tác bán chéo sản phẩm cho tệp khách hàng hữu điều cần thiết Hiện Vietinbank Phú Yên có nhiều gói sản phầm dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu phân khúc khách hàng Vấn đề khó khăn lớn đội ngũ bán hàng chi nhánh chưa có động lực tạo thói quen cơng tác bán hàng Bên cạnh cần có 55 sách tạo động lực cơng tác bán hàng tăng cường hợp tác phòng bang với Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ tài trợ thương mai Đội ngũ nhân viên phụ trách nghiệp vụ kim nhiệm Tuy nhiên nguồn nhận lực có chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm Do việc thành lập tổ chun mơn tập trung hồn tồn vào nghiệp vụ đem lại hiệu cao mà lại giảm bớt chi phí cho chi nhánh Ngồi việc quảng bá chương trình kiều hối phân khúc khách hàng bán lẻ hợp lý Hoạt động kinh doanh phân khúc bán lẻ ngày đóng góp nhiều hoạt động kinh doanh ngân hàng năm gần Giải pháp cải thiện sở vật chất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hiện chi nhánh có nhiều mảng nghiệp vụ kinh doanh lãi mà chưa đủ điều kiện để phê duyệt thực điều kiện vật chất lẫn nguồn nhân lực Do yếu tố cần thiết để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh lãi ngân hàng Việc cải thiện sở vật chất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngồi lãi nói chung mà cịn tác động đóng góp vào hiệu kinh doanh chung ngân hàng Vì giải pháp cần thiết mang tính khả thi cao Giải pháp tăng cường chăm sóc khách hàng, đánh giá khả cạnh tranh Hiện tại, lượng khách hàng truyền thống bị ngân hàng bạn địa bàn lôi kéo nhiều Đề giảm thiểu vấn đề tăng cường gắn kết khách hàng ngân hàng việc thành lập tổ dịch vụ chăm sóc khách hàng điều cấp thiết Điều khơng để ổn định tình hình hoạt động kinh doanh mà cịn tạo nên tính uyển chuyển việc ứng phó với tác động thị trường đối thủ cạnh tranh 5.4 Hạn chế đề tài Đề tài đáp ứng mục đích nghiên cứu cụ thể đánh giá thực trạng thu nhập lãi, tìm hiểu nguyên dẫn đến hạn chế thu nhập ngồi lãi đề xuất nhóm giải pháp nhằm tăng thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công 56 thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên Trong trình thực đề tài hạn chế thời gian không gian, tác giả lựa chọn phân tích số liệu thứ cấp Kết nghiên cứu mang nhiều yếu tố chủ quan tác giả mà chưa dựa vào mơ hình kinh tế lượng để phân tích Bên cạnh chưa đưa vấn đề tăng thu nhập lãi tới mức để phù hợp với hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên Với kết nghiên cứu mở hướng nghiên cứu cụ thể hoạt động kinh doanh phi truyền thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi Nhánh Phú Yên Thêm vào đó, với nghiên cứu sau tìm cách thu thập liệu sơ cấp mơ hình kinh tế lượng để kiểm định lại kết nghiên cứu Tóm tắt chương Qua chương luận văn, tác giả đề xuất số nhóm giải pháp để tăng thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên Tác giả chứng minh tính phù hợp tính khả thi để áp dụng vào hoạt động kinh doanh ngân hàng Bênh cạnh tác giả nhận định hạn chế đề tài, đưa đề xuất hướng nghiên cứu thời gian tới 57 KẾT LUẬN Vấn đề tăng tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập ngân hàng đinh hướng phát triển chung ngân hàng nước ngân hàng giới Tăng thu nhập ngồi lãi khơng góp phần tăng hiệu hoạt động kinh doanh mà giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Vì việc nghiên cứu vấn đề tăng thu nhập lãi việc vô cần thiết đối ngân hàng giai đoạn Đề tài tập trung phân tích số liệu thứ cấp từ báo cáo tài Ngân hàng giai đoạn 2016-2019 Kết hợp với phương pháp phân tích dựa sở lý thuyết thực tiễn đơn vị để nhận diện hạn chế hoạt động kinh doanh lãi ngân hàng Từ đưa nhóm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Trong trình nghiên cứu đề tài, nhiều lý chủ quan khách quan dẫn đến đề tài nhiều hạn chế Nhưng tác giả mong muốn từ kết nghiên cứu đề tài này, đóng góp cách thiết thực cho hoạt động kinh doanh lãi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đào Thị Kiều Anh Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển hội nhập số (16)- tháng 9-10/2012 Hoàng Ngọc Tiến Võ Thị Hiền, 2010 Trao đổi phương pháp tính tỷ lệ thu nhập ngồi lãi tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí cơng nghệ ngân hàng Số 48, tháng 3/2010 https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Chu-tich-HdQT-VietinBank-Le-ducTho-Nam-2020-VietinBank-tiep-tuc-Chien-luoc-phat-trien-ben-vung-dai-han20200103100058.html Lê Long Hâu Phạm Xuân Quỳnh, 2017 Ảnh hưởng thu nhập lãi đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 20062016 Tạp chí Ngân hàng 124, 11-22 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 Ngân hàng nhà nước, 2016 Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên, 2016-2019 , Bảng cân đối kế toán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Phú Yên, 2016-2019 , Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thị Thủy Trang, 2018 Tác động thu nhập lãi đến rủi ro khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học đại học Đà Lạt, Tập 8, Số 1S (2018): Chuyên san Kinh tế Quản lý Nguyễn Thị Thu Trang Hoàng Anh Thư, 2019 Đa dạng hóa thu nhập tác động đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2018 Tạp chí thị trường tài tiền tệ, số 20/2019 Tài liệu tiếng Anh Barry Williams and Laurie, 2010 Bank risk and return : the impact of bank non-interest income, International Journal of Managerial Finance, (3), 220-244 De Young and Ronald, 2001 Product Mix and Earnings Volaytility at the commercial Banks ; Evidence from a Degree of Total Leverage Model Journal of Finacial Intermediation ,10, 54-84 De Young anh Rice, 2004 Non-interest Income and Financial Performance at U.S.A Comercial Bank The Financial Review.39(1), 456-478 Roland Craigwell and Chanelle Maxwell, 2005 Non-interest income and financial performance at commercial banks in Caribean Cetral bank of Barbados working paper Ron J.Felddam Jason Schmidt, 1999.Noninterest income : A potential for profits Risk reduction and some exaggerated claims Fedgazette, 11, 20-21 You Vithyea, 2014 The linkage between bank net interest margins and noninterest income: The case of the Cambodian Banking industry MPA Paper No.58230 posted September 2014 ... TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN VIỆT TOẢN GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Ngân hàng hướng ứng dụng... nguyên nhân dẫn đến hạn chế thu nhập ngồi lãi Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên ? - Những giải pháp giúp gia tăng thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh. .. trạng thu nhập lãi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Phú Yên 4.1.1 Đánh giá hiệu thu nhập lãi Vietinbank Phú Yên 4.1.1.1 Tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi Tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh phú yên , Giải pháp tăng thu nhập ngoài lãi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh phú yên

Từ khóa liên quan