0

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động của người tiêu dùng

136 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _ PHAN THỊ KIM OANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG LẠI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _ PHAN THỊ KIM OANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG LẠI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng Ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS HỒNG THỊ PHƯƠNG THẢO TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động người tiêu dùng” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thân tơi thực hướng dẫn PGS.TS HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO Cơ sở lý thuyết tham khảo từ tài liệu thu thập từ sách, báo, nghiên cứu đăng tải tạp chí quốc tế nêu phần tài liệu tham khảo Dữ liệu phân tích luận văn thông tin sơ cấp thu thập bảng câu hỏi khảo sát gửi đến nhân viên công ty Đồng thời, kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung toàn luận văn TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2020 Học viên PHAN THỊ KIM OANH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng khảo sát 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 KHÁI NIỆM CHÍNH 2.2 CÁC MƠ HÌNH LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 2.2.1 Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT) 2.2.2 Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT2) 2.2.3 Lý thuyết nhận thức rủi ro ảnh hưởng đến Ý định sử dụng công nghệ 11 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 13 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu giới 13 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam 18 2.3.3 Khoảng trống nghiên cứu 17 2.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 2.4.1 Khái niệm nhân tố giả thuyết nghiên cứu 21 2.4.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 26 2.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 3.1.1 Nghiên cứu định tính 30 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 31 3.1.3 Xây dựng thang đo 34 3.2 TÓM TẮT CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 THỐNG KÊ MẪU NGHIÊN CỨU 43 4.1.1 Làm mã hóa mẫu 43 4.1.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 43 4.1.3 Thống kê mô tả biến quan sát 44 4.2 KIỂM ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ CHO TỪNG BIẾN SỐ 48 4.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến giải thích (thang đo) 48 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 49 4.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 54 4.3.1 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 54 4.3.2 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 55 4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.4.1 Các yếu tố có ý nghĩa thống kê mơ hình 60 4.4.2 Yếu tố khơng có ý nghĩa thống kê 64 4.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 66 5.1 KẾT LUẬN 66 5.2 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 67 5.3 HÀM Ý QUẢN TRỊ 67 5.3.1 Nâng cao tính dễ sử dụng ứng dụng di động 68 5.3.2 Nâng cao trải nghiệm thoải mái sử dụng ứng dụng di động 69 5.3.3 Hình thành thói quen sử dụng ứng dụng di động 70 5.3.4 Tăng cường bảo mật, giảm thiểu rủi ro từ ứng dụng di động 71 5.3.5 Mở rộng ảnh hưởng xã hội thông qua hoạt động Marketing 73 5.3.6 Phát triển tiện ích, nâng cao tính hiệu ứng dụng 74 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Từ viết tắt BI C - TAM - TPB CBSEM CFA CFI CMIN EE EFA FC GFI GT HA HM IDT KMO MM MPCU PE PLS – SEM PR RFT RMP RMSEA SCT SEM SI ST TAM TPB TRA UB UB_1 33 34 UB_2 UGT 35 UTAUT(2) Tên đầy đủ Ý định cài đặt (Installation Intention) Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Combined TAM –TPB) Mơ hình SEM dựa hiệp phương sai (Covariance-based SEM) Phân tích nhân tổ khẳng định (Confirmatory factor analysis) Comparative fix index Chi-square/df Kỳ vọng nỗ lực (Effort Expectancy) Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) Điều kiện thuận lợi (Facilitating Conditions) Goodness of fix index Grounded theory Thói quen (Habit) Động lực tiêu khiển (Hedonic Motivation) Lý thuyết đổi (Innovation Diffusion Theory) Kaiser – Meyer – Olkin Mơ hình động lực (Motivation Model) Mơ hình sử dụng máy tính cá nhân (Model of PC Utilization) Kỳ vọng hiệu suất (Performance Expectancy Mô hình đường dẫn PLS (Partial Least Squares SEM) Nhận thức rủi ro (Perceived Risk) Lý thuyết trọng tâm kiểm soát (Regulatory Focus Theory) Remote mobile payments Root mean square errors of approximation Lý thuyết nhận thức xã hội (Social Cognitive Theory) Structural Equation Modeling Ảnh hưởng xã hội (Social Influence) Lý thuyết tín hiệu (Signalling Theory) Mơ hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model) Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behaviour) Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) Ý định sử dụng lại (Reuse Intention) Ý định sử dụng lại (Ý định sử dụng lại ứng dụng giải trí) Ý định sử dụng lại (Ý định sử dụng lại ứng dụng tiện ích) Lý thuyết sử dụng hài lòng (Uses and Gratification Theory) Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (2) (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(2)) DANH MỤC BẢNG Bảng 3.0: Tổng hợp thang đo biến quan sát 35 Bảng 3.1: Kỳ vọng hiệu suất 37 Bảng 3.2: Kỳ vọng nỗ lực 38 Bảng 3.3: Điều kiện thuận lợi 38 Bảng 3.4: Thói quen 39 Bảng 3.5: Ảnh hưởng xã hội 39 Bảng 3.6: Động lực tiêu khiển 40 Bảng 3.7: Nhận thức rủi ro 40 Bảng 3.8: Ý định cài đặt 41 Bảng 3.9: Ý định sử dụng lại 41 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến quan sát 44 Bảng 4.2: Hệ số Cronbach’s Alpha tiêu chí nghiên cứu 49 Bảng 4.3: Kết ma trận xoay Pattern Matrix lần 51 Bảng 4.4: Tổng hợp giả thuyết sau điều chỉnh nghiên cứu 53 Bảng 4.5: Kết kiểm định tác động biến độc lập lên biến phụ thuộc 57 Bảng 4.6: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 58 Bảng 4.7: Kết tác động gián tiếp trực tiếp 59 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ Hình 2.2: Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ .10 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .29 Hình 4.1: Mơ hình giả thuyết điều chỉnh 52 Hình 4.2: Kết phân tích nhân tố CFA 55 Hình 4.3: Kết phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 56 TĨM TẮT Tiêu đề: “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động người tiêu dùng” Tóm tắt: Các ứng dụng di động trở thành phần thiếu sống người tiêu dùng Việt Nam mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho nhà cung cấp Trong Việt Nam có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động nói chung Mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố tác động đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động người tiêu dùng Mơ hình nghiên cứu đề xuất dựa Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ nhân tố Nhận thức rủi ro Dữ liệu thu thập từ 328 phản hồi phân tích sử dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM Kết nghiên cứu nhân tố tác động đến Ý định sử dụng lại theo thứ tự giảm dần: Thói quen, Nhận thức rủi ro, Kỳ vọng nỗ lực, Động lực tiêu khiển, Ảnh hưởng xã hội điều Trong đó, Nhận thức rủi ro có tác động ngược chiều nhân tố lại tác động chiều Điều kiện thuận lợi không ảnh hưởng đến Ý định sử dụng lại Ý định cài đặt Từ nghiên cứu đề xuất hàm ý cho nhà quản trị nhà phát triển phần mềm Từ khóa: ứng dụng di động, ý định cài đặt, ý định sử dụng lại 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 386 363 349 324 298 295 271 268 255 225 211 206 170 151 130 1.103 1.038 996 925 851 842 773 766 728 644 604 589 486 430 371 89.956 90.995 91.990 92.916 93.767 94.609 95.382 96.148 96.876 97.520 98.124 98.713 99.199 99.629 100.000  Mơ hình nghiên cứu trích xuất 10 nhân tố, biến độc lập giải thích 63,478 % biến phụ thuộc EE5 EE4 EE2 EE3 EE1 UB5 UB4 UB3 UB6 BI4 BI3 BI2 BI1 FC2 FC3 FC1 FC4 834 821 786 621 332 Pattern Matrixa Factor 823 821 731 730 829 827 746 715 906 729 703 390 10 FC5 SI2 SI1 SI3 PE3 PE2 PE1 HA3 HA1 HA2 PR2 PR1 PR3 HM2 HM1 HM3 UB1 UB2 358 968 761 695 945 918 577 816 811 793 883 721 611 906 863 558 831 713  Kết phân tích nhân tố EFA cho 10 nhân tố, biến quan sát hội tụ nhân tố theo mơ hình nghiên cứu Tuy nhiên, nhóm nhân tố Ý định sử dụng lại UB tách thành nhóm: nhóm gồm UB1, UB2 nhóm gồm thành phần lại Đồng thời biến FC4, FC5, EE1 có hệ số factor loading < 0,5 nên biến khơng đảm bảo tính hội tụ cần loại 11 Phân tích EFA lần sau loại FC4, FC5, EE1 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 884 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 6003.0 Sphericity 41 df 496 Sig .000 Total Variance Explained Factor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % 10.007 31.273 31.273 3.263 10.198 41.470 1.849 5.779 47.249 1.692 5.286 52.536 1.558 4.869 57.405 1.425 4.452 61.857 1.190 3.718 65.575 1.152 3.601 69.177 1.042 3.255 72.431 1.010 3.156 75.587 715 2.236 77.823 594 1.857 79.681 591 1.846 81.526 504 1.574 83.101 477 1.491 84.592 438 1.370 85.962 418 1.307 87.268 405 1.267 88.535 393 1.228 89.763 375 1.172 90.934 340 1.064 91.998 324 1.011 93.010 304 950 93.960 281 879 94.838 271 846 95.684 259 810 96.494 230 719 97.213 215 672 97.885 212 664 98.549 176 550 99.099 156 488 99.587 132 413 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 9.678 30.243 30.243 2.888 9.026 39.269 1.510 4.717 43.986 1.346 4.207 48.193 1.281 4.004 52.197 1.103 3.447 55.644 855 2.671 58.314 842 2.631 60.945 706 2.207 63.152 659 2.059 65.211 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 3.842 6.986 6.469 5.514 5.612 5.269 3.263 4.847 6.242 2.359  Mơ hình nghiên cứu trích xuất 10 nhân tố, biến độc lập giải thích 65,211 % biến phụ thuộc UB4 UB5 UB6 UB3 BI3 BI4 BI2 BI1 EE5 EE4 EE2 EE3 PE2 PE3 PE1 SI2 SI1 SI3 HA3 HA2 HA1 PR2 PR1 PR3 FC2 FC3 FC1 HM2 HM1 HM3 UB1 UB2 823 820 730 729 Pattern Matrixa Factor 10 822 816 746 719 822 806 732 571 932 927 569 999 766 670 821 782 768 886 710 608 862 662 654 921 869 552 826 722 PHỤ LỤC 04C – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) UB4 UB5 UB6 UB3 BI3 BI4 BI2 BI1 EE5 EE4 EE2 EE3 PE2 PE3 PE1 SI2 SI1 SI3 HA3 HA2 HA1 PR2 PR1 PR3 FC2 FC3 FC1 HM2 HM1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 BI BI BI BI EE EE EE EE PE PE PE SI SI SI HA HA HA PR PR PR FC FC FC HM HM Estimate 1.000 1.078 924 914 1.000 908 1.017 822 1.000 966 902 775 1.000 940 682 1.000 953 805 1.000 957 775 1.000 1.078 891 1.000 876 910 1.000 993 S.E C.R P 075 067 068 14.458 13.873 13.521 *** *** *** 061 062 054 14.916 16.394 15.157 *** *** *** 059 068 069 16.310 13.348 11.169 *** *** *** 044 045 21.556 15.130 *** *** 049 047 19.476 17.117 *** *** 067 057 14.204 13.537 *** *** 090 083 12.009 10.724 *** *** 071 073 12.373 12.468 *** *** 053 18.674 *** Label HM3 < - HM UB1 < - UB UB2 < - UB Estimate 902 1.000 1.037 S.E .054 C.R 16.843 P *** 130 7.958 *** Label  Kết biến quan sát có P < 0,05 (chú thích *** < 0,001) tất biến nên có ý nghĩa thống kê  Các biến có mối tương quan với nhân tố Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) UB4 UB5 UB6 UB3 BI3 BI4 BI2 BI1 EE5 EE4 EE2 EE3 PE2 PE3 PE1 SI2 SI1 SI3 HA3 HA2 HA1 PR2 PR1 PR3 FC2 FC3 FC1 HM2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 BI BI BI BI EE EE EE EE PE PE PE SI SI SI HA HA HA PR PR PR FC FC FC HM Estimate 796 793 762 744 790 780 844 790 815 847 709 610 924 889 703 903 852 779 855 768 732 854 746 640 818 722 729 884 HM1 HM3 UB1 UB2 < < < < - HM HM UB UB Estimate 843 783 779 777  Các số hội tụ > 0,5 phù hợp Covariances: (Group number - Default model) UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 BI BI BI BI BI BI BI BI EE EE EE EE EE EE EE PE PE PE PE < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > BI EE PE SI HA PR FC HM UB EE PE SI HA PR FC HM UB PE SI HA PR FC HM UB SI HA PR FC Estimate 225 125 194 253 241 -.010 088 151 236 329 359 403 374 105 261 366 145 338 292 255 196 297 300 032 459 275 187 242 S.E .043 038 049 054 052 036 039 041 044 042 050 054 052 033 039 044 036 047 048 046 034 040 040 032 063 056 041 045 C.R 5.284 3.259 3.917 4.645 4.634 -.295 2.294 3.672 5.426 7.842 7.254 7.424 7.225 3.221 6.614 8.239 4.008 7.207 6.024 5.566 5.806 7.509 7.466 984 7.276 4.876 4.568 5.401 P *** 001 *** *** *** 768 022 *** *** *** *** *** *** 001 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 325 *** *** *** *** Label PE PE SI SI SI SI SI HA HA HA HA PR PR PR FC FC HM < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > HM UB HA PR FC HM UB PR FC HM UB FC HM UB HM UB UB Estimate 356 046 471 167 315 390 155 134 254 383 191 176 195 -.056 273 -.003 083 S.E .049 041 066 044 050 053 046 041 047 052 046 034 035 031 040 033 035 C.R 7.259 1.117 7.175 3.832 6.308 7.314 3.342 3.253 5.457 7.411 4.179 5.232 5.549 -1.789 6.871 -.086 2.358 P *** 264 *** *** *** *** *** 001 *** *** *** *** *** 074 *** 931 018 Correlations: (Group number - Default model) UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 UB_1 BI BI BI BI BI BI BI BI < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > BI EE PE SI HA PR FC HM UB EE PE SI HA PR FC HM UB Estimate 371 217 255 311 322 -.019 155 242 432 632 523 548 552 216 505 648 293 Label EE EE EE EE EE EE EE PE PE PE PE PE PE SI SI SI SI SI HA HA HA HA PR PR PR FC FC HM < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > PE SI HA PR FC HM UB SI HA PR FC HM UB HA PR FC HM UB PR FC HM UB FC HM UB HM UB UB Estimate 519 419 396 422 605 559 068 500 325 306 374 504 075 520 255 456 516 235 222 398 549 312 383 389 -.127 513 -.006 163 PHỤ LỤC 04D – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SEM Tổng hợp tác động trực tiếp Standardized Direct Effects (Group number - Default model) BI UB_2 UB_1 UB1 UB2 HM3 HM1 HM2 PR3 PR1 PR2 HA2 HA1 HA3 SI3 SI1 SI2 PE1 PE2 PE3 UB3 UB6 UB4 UB5 EE3 EE2 EE4 EE5 BI1 BI2 BI4 BI3 HM 272 000 000 000 000 783 842 885 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 PR -.159 -.251 -.141 000 000 000 000 000 642 744 852 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 HA 179 269 202 000 000 000 000 000 000 000 000 767 731 853 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 SI 139 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 777 853 903 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 PE 123 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 702 926 888 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 EE 325 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 609 709 847 815 000 000 000 000 BI 000 202 304 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 790 843 779 790 UB_2 000 000 000 773 783 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 UB_1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 746 758 790 801 000 000 000 000 000 000 000 000 Tổng hợp tác động gián tiếp Standardized Indirect Effects (Group number - Default model) BI UB_2 UB_1 UB1 UB2 HM3 HM1 HM2 PR3 PR1 PR2 HA2 HA1 HA3 SI3 SI1 SI2 PE1 PE2 PE3 UB3 UB6 UB4 UB5 EE3 EE2 EE4 EE5 BI1 BI2 BI4 BI3 HM 000 055 082 042 043 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 062 062 065 066 000 000 000 000 215 229 212 215 PR 000 -.032 -.048 -.219 -.222 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -.142 -.144 -.150 -.152 000 000 000 000 -.126 -.134 -.124 -.125 HA 000 036 054 236 239 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 191 194 202 205 000 000 000 000 141 151 139 141 SI 000 028 042 022 022 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 031 032 033 034 000 000 000 000 110 117 108 110 PE 000 025 037 019 019 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 028 028 029 030 000 000 000 000 097 104 096 097 EE 000 066 099 051 051 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 074 075 078 079 000 000 000 000 257 274 253 257 BI 000 000 000 156 158 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 227 230 240 243 000 000 000 000 000 000 000 000 UB_2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 UB_1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Tác động tổng hợp Standardized Total Effects (Group number - Default model) BI UB_2 UB_1 UB1 UB2 HM3 HM1 HM2 PR3 PR1 PR2 HA2 HA1 HA3 SI3 SI1 SI2 PE1 PE2 PE3 UB3 UB6 UB4 UB5 EE3 EE2 EE4 EE5 BI1 BI2 BI4 BI3 HM 272 055 082 042 043 783 842 885 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 062 062 065 066 000 000 000 000 215 229 212 215 PR -.159 -.283 -.190 -.219 -.222 000 000 000 642 744 852 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -.142 -.144 -.150 -.152 000 000 000 000 -.126 -.134 -.124 -.125 HA 179 305 256 236 239 000 000 000 000 000 000 767 731 853 000 000 000 000 000 000 191 194 202 205 000 000 000 000 141 151 139 141 SI 139 028 042 022 022 000 000 000 000 000 000 000 000 000 777 853 903 000 000 000 031 032 033 034 000 000 000 000 110 117 108 110 PE 123 025 037 019 019 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 702 926 888 028 028 029 030 000 000 000 000 097 104 096 097 EE 325 066 099 051 051 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 074 075 078 079 609 709 847 815 257 274 253 257 BI 000 202 304 156 158 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 227 230 240 243 000 000 000 000 790 843 779 790 UB_2 000 000 000 773 783 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 UB_1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 746 758 790 801 000 000 000 000 000 000 000 000 PHỤ LỤC 05 – THANG ĐO VÀ CÁC GIẢ THUYẾT ĐƯỢC CHẤP NHẬN Thang đo Ký hiệu Thang đo KỲ VỌNG HIỆU SUẤT (PERFORMANCE EXPECTANCY - PE) PE1 Sử dụng ứng dụng di động mang lại nhiều thay đổi tích cực cho sống PE2 Sử dụng ứng dụng di động giúp tăng suất làm việc PE3 Sử dụng ứng dụng di động giúp tăng hiệu công việc EE1 EE2 EE3 KỲ VỌNG NỖ LỰC (EFFORT EXPECTANCY - EE) Tơi tìm kiếm ứng dụng phù hợp với nhu cầu Các thao tác ứng dụng di động rõ ràng dễ hiểu Tơi tìm kiếm ứng dụng dễ sử dụng EE4 Việc trở nên thành thạo sử dụng ứng dụng di động tương đối dễ dàng EE5 Sử dụng ứng dụng di động đơn giản THÓI QUEN (HABIT - HA) HA1 Sử dụng ứng dụng di động trở thành thói quen HA2 Tôi bị nghiện ứng dụng di động HA3 Sử dụng ứng dụng di động trở thành điều hiển nhiển với SI1 SI2 SI3 ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI (SOCIAL INFLUENCE - SI) Những người thân nghĩ nên sử dụng ứng dụng di động Những người có ảnh hưởng với tơi nghĩ tơi nên sử dụng ứng dụng di động Mọi người xung quanh nghĩ việc sử dụng ứng dụng di động hợp lý ĐỘNG LỰC TIÊU KHIỂN (HEDONIC MOTIVATION - HM) HM1 HM2 Sử dụng ứng dụng di động vui Sử dụng ứng dụng di động thú vị HM3 Sử dụng ứng dụng di động đem lại cảm giác hài lịng cho tơi PR1 PR2 PR3 NHẬN THỨC RỦI RO (PERCEIVED RISK - PR) Có nhiều rủi ro virus, phần mềm mã độc cài đặt ứng dụng di động điện thoại Việc cấp quyền truy cập cho số ứng dụng rủi ro với tơi, thơng tin cá nhân tơi bị đánh cắp Tơi cảm thấy khơng an tồn thực tốn hay nhập thơng tin cá nhân số ứng dụng di động Ý ĐỊNH CÀI ĐẶT (INSTALLATION INTENTION - BI) BI1 Tôi có ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng di động tương lai BI2 Tôi luôn sử dụng ứng dụng di động sống tơi BI3 Tơi có kế hoạch tiếp tục sử dụng ứng dụng di động thường xuyên BI4 Tôi dự đốn tơi tiếp tục sử dụng ứng dụng di động thường xuyên Ý ĐỊNH SỬ DỤNG LẠI ỨNG DỤNG GIẢI TRÍ (UB_1) Cho biết mức độ sử dụng bạn với loại ứng dụng sau đây: Không bao giờ, Thỉnh thoảng, Thường xuyên, Hàng ngày, Nhiều lần ngày UB1 UB2 UB3 UB4 UB5 UB6 a) SMS, Chat, Mạng xã hội b) Entertainment: Game, Music, Xem video,… Ý ĐỊNH SỬ DỤNG LẠI ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH (UB_2) Cho biết mức độ sử dụng bạn với loại ứng dụng sau đây: Không bao giờ, Thỉnh thoảng, Thường xuyên, Hàng ngày, Nhiều lần ngày c) Education: Học Tiếng Anh,… d) Ứng dụng tiện ích: Office, Google Drive, Todolist, Note, Email… e) Ứng dụng sức khỏe f) Ứng dụng mua sắm, mobile banking Các giả thuyết chấp nhận STT Giả thuyết Phát biểu H1a Ý định cài đặt ứng dụng di động có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng lại ứng dụng giải trí người dùng H1b Ý định cài đặt ứng dụng di động có ảnh hưởng tích cực đến Ý định sử dụng lại ứng dụng tiện ích người dùng H2 Kỳ vọng hiệu suất có ảnh hưởng tích cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng H3 Kỳ vọng nỗ lực có ảnh hưởng tích cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng H5a Thói quen có ảnh hưởng tích cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng H5b Thói quen có ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến ý định sử dụng lại ứng dụng giải trí người dùng H5c Thói quen có ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến ý định sử dụng lại ứng dụng tiện ích người dùng H6 Ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng H7 Động lực tiêu khiển có ảnh hưởng tích cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng 10 H8a Nhận thức rủi ro tác động tiêu cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng 11 H8b Nhận thức rủi ro tác động tiêu cực đến ý định sử dụng lại ứng dụng giải trí người dùng 12 H8c Nhận thức rủi ro tác động tiêu cực đến ý định sử dụng lại ứng dụng tiện ích người dùng ... Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) Ý định sử dụng lại (Reuse Intention) Ý định sử dụng lại (Ý định sử dụng lại ứng dụng giải trí) Ý định sử dụng lại (Ý định sử dụng lại ứng. .. có ảnh hưởng tích cực đến ý định cài đặt ứng dụng di động người dùng; H5b: Thói quen có ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động người dùng - Ảnh hưởng xã hội (SI) Ý. .. Tính dễ sử dụng có ảnh hưởng đáng kể đến thái độ việc sử dụng ứng dụng, có ảnh hưởng đáng kể đến Ý định hành vi sử dụng ứng dụng Đánh giá người dùng ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng ứng dụng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động của người tiêu dùng , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lại ứng dụng di động của người tiêu dùng