0

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi sinh thái trên địa bàn huyện nam trực, tỉnh nam định

92 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN CHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG TÚI SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN CHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG TÚI SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Thống kê kinh tế Mã số: 8340107 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN SƠN TP Hồ Chí Minh - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định sử dụng Túi sinh thái địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” đề tài riêng nghiên cứu Ngoài việc tham khảo kết từ tài liệu khác ghi trích dẫn luận văn, nội dung trình bày luận văn thân thực Các số liệu luận văn tơi điều tra thực tế từ người dân tên địa bàn huyện cách rõ ràng, tin cậy xử lý cách khách quan, xác, trung thực Kết trình bày luận văn nghiên cứu cách trung thực, không chép kết nghiên cứu chưa phổ biến hay trình bày kết nghiên cứu trước Nam Định, ngày 22 tháng năm 2020 Tác giả TRẦN VĂN CHUNG MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN SUMMARY OF THE THESIS CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Phát biểu vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm tổng quan 2.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu trước 2.2.1 Các yếu tố định tâm lý hành vi thân thiện với môi trường 2.2.2 Lý thuyết thái độ hành vi hoạch định (Theory of Planed Behaviour – TPB – Ajzen, 1991) 12 2.2.3 Các mơ hình nghiên cứu trước 13 2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 14 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 14 2.3.2 Các Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 15 2.3.2.1 Kiến thức 15 2.3.2.2 Thái độ 16 2.3.2.3 Giá 17 2.3.2.4 Chủ nghĩa cá nhân 17 2.3.2.5 Chủ nghĩa tập thể 18 CHƯƠNG III 20 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Mục tiêu liệu 20 3.2 Cách tiếp cận 20 3.3 Chiến lược nghiên cứu 21 3.4 Chọn mẫu 22 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 22 3.5 Kế hoạch phân tích 23 3.5.1 Thiết kế bảng hỏi 23 3.5.2 Thiết kế biến 23 3.5.3 Các biến độc lập 23 3.5.4 Biến phụ thuộc 26 3.6 Độ tin cậy độ giá trị 27 CHƯƠNG 29 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 Thống kê mô tả 29 4.2 Đánh giá thang đo 30 4.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronback Alpha 30 4.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 34 4.2.2.1 Phân tích EFA với biến độc lập 35 4.2.2.2 Phân tích EFA với biến phụ thuộc 36 4.2.2.3 Phân tích kết 37 4.3 Kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu 37 4.3.1 Phân tích tương quan 38 4.3.2 Phân tích hồi quy 38 4.3.3 Dị tìm vi phạm giả định hồi quy 40 4.3.3.1 Kiểm tra mối quan hệ tuyến tính biến phụ thuộc biến độc lập tượng phương sai thay đổi 40 4.3.3.2 Phân phối chuẩn phần dư 41 4.4 Phân tích mơ tả biến nghiên cứu 42 4.5 Phân tích ANOVA 44 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 51 4.6.1 Về Kiến thức 51 4.6.2 Về thái độ 52 4.6.3 Về Giá 52 4.6.4 Về Chủ nghĩa cá nhân 53 4.6.5 Về Chủ nghĩa tập thể 53 CHƯƠNG 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 54 5.2 Đóng góp vào nghiên cứu 55 5.3 Một số kiến nghị giải pháp 55 5.3.1 Công tác quản lý, quy trình sản xuất 55 5.3.2 Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với túi ni lông thông thường 56 5.3.3 Tuyên truyền nhận thức cộng đồng 56 5.3.4 Khuyến khích sở sản xuất túi sinh thái 57 5.3.5 Có chế rõ ràng để bắt buộc chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… sử dụng túi sinh thái 57 5.4 Một số hạn chế nghiên cứu 57 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRA (Theory of Reasoned Action) Lý thuyết hành động hợp lý TPB (Theory of Planed Behaviour) Lý thuyết hành vi hoạch định EFA (Exploratort Factor Analysis) Phương pháp phân tích nhân tố khám phá KMO VIF ANOVA SPSS (Kaiser-Meyer-Olkin) Chỉ số xem xét thích hợp EFA (Variance Inflation Factor) Hệ số phóng đại phương sai (Analysis of Variance) Phương pháp phân tích phương sai Phần mềm SPSS phân tích liệu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.2: Ký hiệu nội dung biến yếu tố Thái độ 24 Bảng 3.3: Ký hiệu nội dung biến yếu tố Giá 25 Bảng 3.4: Ký hiệu nội dung biến yếu tố Chủ nghĩa tập thể 26 Bảng 3.5: Ký hiệu nội dung biến yếu tố Chủ nghĩa cá nhân 26 Bảng 3.6: Biến ý định sử dụng người tiêu dùng túi sinh thái 27 Bảng 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 30 Bảng 4.2: Kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo kiến thức 31 Bảng 4.3: Kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo Thái độ 31 Bảng 4.4: Kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo Giá 32 Bảng 4.5: Kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo Chủ nghĩa tập thể 32 Bảng 4.6: kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo Chủ nghĩa cá nhân 33 Bảng 4.7: kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo Ý định sử dụng 33 Bảng 4.8: Bảng tổng hợp kiểm định thang đo 33 Bảng 4.9: Kết phân tích nhân tố (EFA) biến độc lập………………… … 35 Bảng 4.10: Kết phân tích nhân tố (EFA) biến phụ thuộc 36 Bảng 4.11: Ma trận tương quan biến 38 Bảng 4.12: Bảng thơng số mơ hình hồi quy 38 Bảng 4.13: Kết phân tích phương sai 39 Bảng 4.14: Kết phân tích phương sai (Hồi quy) 39 Bảng 4.16: Đồ thị phân phối chuẩn phần dư 42 Bảng 4.17: Thống kê mô tả biến 43 Bảng 4.18: Phân tích ANOVA Về mối quan hệ Độ tuổi với Ý định sử dụng 44 Bảng 4.19: So sánh cặp 45 Bảng 4.20: Phân tích ANOVA mối quan hệ Trình độ học vấn với “Ý định sử dụng” 46 Bảng 4.21: So sánh cặp 47 Bảng 4.22: Phân tích ANOVA mối quan hệ "Nghề nghiệp" với "Ý định sử dụng……………………………………………………………………………… 48 Bảng 4.23: So sánh cặp …………………………………………………… 49 Bảng 4.24: Phân tích ANOVA mối quan hệ Thu nhập với “Ý định sử dụng” 50 Bảng 4.25: So sánh cặp 50 Bảng 4.26: Kết kiểm định giả thuyết 51 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết tâm lý hành vi 10 Hình 2: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết tâm lý hành vi 12 Hình 3: Mơ hình lý thuyết hành vi hoạch định (Ajzen, 1991) 13 ... hoạch định (Ajzen, 1991) 13 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Bài nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định sử dụng Túi sinh thái địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định? ?? nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến Ý định. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN CHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG TÚI SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Thống kê kinh tế Mã số: 8340107... Minh - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định sử dụng Túi sinh thái địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định? ?? đề tài riêng nghiên cứu Ngoài việc tham khảo kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi sinh thái trên địa bàn huyện nam trực, tỉnh nam định , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi sinh thái trên địa bàn huyện nam trực, tỉnh nam định