0

Tác động của quản trị tri thức đến kết quả công việc của nhân viênbnghiên cứu trường hợp tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương

144 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Hướng đào tạo: Hướng nghiên cứu Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ THANH HÀ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT - ABSTRACT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài: .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa: 1.6 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết tri thức: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Phân loại: 2.2 Lý thuyết Quản trị tri thức 11 2.2.1 Định nghĩa .11 2.2.2 Thành phần Quản trị tri thức .13 2.2.3 Vai trò 16 2.3 Kết công việc 17 2.3.1 Khái niệm 17 2.3.2 Vai trò 18 2.4 Các nghiên cứu có liên quan 19 2.4.1 Các nghiên cứu nước 19 2.4.2 Các nghiên cứu nước 21 2.6 Mô hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất .23 2.6.1 Xây dựng giả thuyết mơ hình nghiên cứu 23 2.6.2 Xây dựng thang đo 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Phương pháp nghiên cứu quy trình nghiên cứu 30 3.2 Xây dựng mô hình nghiên cứu .32 3.3 Nghiên cứu định tính 33 3.4 Nghiên cứu định lượng 33 3.4.1 Xây dựng bảng câu hỏi 33 3.4.2 Mẫu nghiên cứu .34 3.4.3 Phương pháp phân tích 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 39 4.2 Kiểm định thang đo 41 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 41 4.3 Phân tích EFA .43 4.3.1 Phân tích EFA thang đo “Quản trị tri thức” 44 4.3.2 Phân tích EFA thang đo “Kết cơng việc” 44 4.4 Kiểm định CFA 45 4.4.1 Kết phân tích CFA thang đo “Quản trị tri thức” .45 4.4.2 Kết phân tích CFA thang đo “Kết cơng việc” 46 4.4.3 Kết kiểm định mơ hình đo lường tới hạn 48 4.5 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 55 4.5.1 Kiểm định mô hình nghiên cứu: 56 4.5.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu: 57 4.6 Phân tích đa nhóm: 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Đóng góp nghiên cứu .65 5.2.1 Về lý thuyết 65 5.2.2 Về mặt thực tiễn .66 5.3 Hàm ý quản trị 67 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt BHXH Bảo hiểm xã hội BV Bảo vệ CFA Confirmatory Factor Analysis CS Chia sẻ EFA Exploratory Factor Analysis KQCV Kết công việc QTTT Quản trị tri thức SEM Structural Equation Modeling TL Tích lũy UD Ứng dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng So sánh dạng tri thức 10 Bảng 2 Bảng tổng hợp số yếu tốc tác động đến kết công việc 22 Bảng Thang đo “tiếp nhận - tích lũy tri thức” 25 Bảng Thang đo “chia sẻ tri thức” 26 Bảng Thang đo “ứng dụng tri thức” 27 Bảng Thang đo “bảo vệ - giữ gìn tri thức” .28 Bảng Thang đo “Kết công việc” 29 Bảng Cơ cấu mẫu nghiên cứu định lượng 39 Bảng Tổng hợp Cronbach’s Alpha thang đo khái niệm 41 Bảng Kết kiểm định thang đo “Ứng dụng tri thức” 43 Bảng 4 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo “Quản trị tri thức” .46 Bảng Kết kiểm định độ tin cậy thang đo “Kết công việc” 47 Bảng Tương quan thành phần thang đo “Kết công việc” 47 Bảng Kết kiểm định độ tin cậy thang đo mô hình tới hạn 50 Bảng Kết kiểm định giá trị phân biệt mơ hình đo lường tới hạn lần 51 Bảng Thống kê tương quan biến tổng .52 Bảng 10 Kết kiểm định giá trị phân biệt mơ hình đo lường tới hạn lần 54 Bảng 11 Tóm tắt kết kiểm định thang đo mơ hình đo lường tới hạn 55 Bảng 12 Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình nghiên cứu 57 Bảng 13 So sánh tác động quản trị tri thức đến kết công việc cán nhân viên ngành BHXH theo giới tính .61 Bảng 14 Sự khác biệt tiêu mơ hình khả biến bất biến phần theo giới tính .62 Bảng 15 So sánh tác động Quản trị tri thức đến Kết thực cộng việc cán bộ, nhân viên ngành BHXH tỉnh Bình Dương theo giới tính 62 Bảng Bảng điều chỉnh biến quan sát mơ hình nghiên cứu 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình Mơ hình nghiên cứu Yang cộng (2014) 20 Hình 2 Mơ hình nghiên cứu Dinc cộng (2016) 20 Hình Mơ hình nghiên cứu Chen cộng (2017) 21 Hình Mơ hình nghiên cứu Hồng Hải Yến (2015) .21 Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Hình Quy trình nghiên cứu 31 Hình Kết phân tích CFA thang đo “Quản trị tri thức” .45 Hình Kết phân tích CFA thang đo “Kết công việc” 46 Hình Kết phân tích CFA mơ hình đo lường tới hạn 48 Hình 4 Kết phân tích CFA mơ hình đo lường tới hạn sau điều chỉnh nối phần dư 49 Hình Kết phân tích CFA mơ hình đo lường tới hạn sau loại CS1 .53 Hình Kết SEM mơ hình nghiên cứu chuẩn hóa 56 Hình Kết SEM mơ hình khả biến theo giới tính - nhóm nam 58 Hình Kết SEM mơ hình khả biến theo giới tính - nhóm nữ .59 Hình Kết SEM mơ hình bất biến phần theo giới tính - nhóm nam 60 Hình 10 Kết SEM mơ hình bất biến phần theo giới tính - nhóm nữ .61 TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp nâng cao lực trí tuệ, làm tăng kết cơng việc cán bộ, nhân viên thuộc chín đơn vị ngành Bảo hiểm xã hội Bình Dương Để đánh giá mức độ tác động quản trị tri thức đến kết công việc, 339 mẫu hợp lệ 380 mẫu phát sau thực đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích EFA, CFA thang đo đạt giá trị hội tụ, giá trị phân biệt độ tin cậy Bên cạnh đó, phân tích SEM cho thấy mơ hình nghiên cứu phù hợp với liệu khảo sát thang đo lường hai khái niệm quản trị tri thức kết công việc đạt giá trị liên hệ với lý thuyết (Pvalue < 5%) Kết cịn cho thấy, quản trị tri thức có tác động trực tiếp, chiều đến kết công việc (β = 0.622, S.E = 0.082, p = 0.000) Ngồi ra, phân tích đa nhóm thực cho thấy tác động tổng hợp quản trị tri thức đến kết công việc nhân viên nam cao so với nhân viên nữ, sở để nhà lãnh đạo đưa chiến lược phát triển phù hợp cho đối tượng Theo đó, hàm ý quản trị đưa giúp đơn vị tổ chức thực quản trị tri thức cách hiệu Cuối cùng, đóng góp mặt học thuật viết cung cấp sở cho nghiên cứu Từ khóa: Quản trị tri thức, Bảo hiểm xã hội, kết công việc, tổ chức ABSTRACT The research proposed solutions to improve intellectual capacity, officials and employees ‘s work results were increased at nine units Social security in Binh Duong In order to assess the impact of knowledge management to work results, 339 valid samples out of 380 samples were distributed after evaluating the scale, reliability, EFA analysis, CFA showed that scale reaches the convergence value, differential value and reliability In addition, the SEM analysis showed that the research model was consistent with the survey data and the scales of the two concepts: knowledge management and work results, both of them were worth related to theory (P value < 5%) The results also showed that knowledge management had a direct and positive impact on work results (β = 0.622, S.E = 0.082, p = 0.000) Moreover, multi-group analysis showed that the aggregate impact of knowledge management on work result of male employees was higher than female employees, which was the basis for leaders to make development strategy suitable for each individual Accordingly, the implications for management were shown to help organizations operating knowledge management more effectively Finally, the paper's scholarly contributions provide the basis for further research Key words: Knowledge management, Social security, work result, organization ... phần Quản trị tri thức có tác động đến Kết công việc nhân viên Trường hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Thứ hai, đo lường mức độ tác động Quản trị tri thức đến Kết công việc nhân viên Trường hợp. .. động quản trị tri thức đến kết công việc nhân viên ngành BHXH Vì lẽ đó, tác giả thực nghiên cứu ? ?Tác động quản trị tri thức đến kết công việc nhân viên: trường hợp nghiên cứu Bảo hiểm xã hội Bình. .. vị Bảo hiểm xã hội toàn tỉnh gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội thành phố Thuận An, Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Giáo, Bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị tri thức đến kết quả công việc của nhân viênbnghiên cứu trường hợp tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương , Tác động của quản trị tri thức đến kết quả công việc của nhân viênbnghiên cứu trường hợp tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương