0

giao an ngu Van 9 nam 2013 2014 Nam tuan 2 3 cot

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:30

Bài tập 2 Bài tập 2 : Chỉ ra các yếu tố - Trao đổi thảo luận miêu tả trong đoạn văn sau - Các nhóm cử đại Cần nêu được : Miêu tả cái tách nó có tai, HS đọc SGK diện trình bày.. miêu tả đ[r] (1)Tuần Lớp Tiết (TKB) ngày dạy:…/ …/ 2013 Sĩ số: 12 Vắng: Tiết 6: Văn ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH (Mác – Két) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nhận thức mối nguy hại khủng khiếp việc chạy đua vũ trang, chiến tranh hạt nhân - Có nhận thức, hành động đúng để góp phần bảo hòa bình II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến Thức: - Hiểu biết sơ qua tình hình giới năm 1980 liên quan đến văn - Hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận văn Kĩ năng: - Đọc –hiểu nội dung vbnd bàn luận vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình Thái độ: - Nghiêm túc, Có nhận thức, hành động bảo vệ hòa bình II KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI - Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo, đánh giá, bình luận trạng nguy chiến tranh hạt nhân - Kĩ giao tiếp : trình bày ý tưởng cá nhân, trao đổi tượng và giải pháp để đấu tranh chống nguy chiến tranh hạt nhân, xây dựng giới hòa bình - KN định việc làm cụ thể cá nhân và xã hội vì giới hòa bình III TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc quan hệ với hòa bình giới IV.TÍCH HỢP BV MÔI TRƯỜNG - Liên hệ : Chống chiến tranh, giữ gìn ngôi nhà chung Trái đất III CHUẨN BỊ GV: Soạn GA HS: Soạn trước nhà IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: Phân tích vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh? Sau đọc xong văn “Phong cách Hồ Chí Minh”, em đã học tập và rèn luyện nào theo gương Bác Hồ lối sống và việc tiếp thu văn hoá nước ngoài? - Kiểm tra chuẩn bị bài học sinh Bài mới: - Chiến tranh đã qua từ lâu hậu nó để lại còn nặng nề với nhân dânViệt Nam: Đó chính là di chứng chất độc màu Da Cam mà Mỹ đã sử dụng chiến tranh xâm lược Việt Nam, trên giới hai (2) bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945, đến là vấn đề giới quan tâm.Vậy chúng ta cần có thái độ nào ? HĐ GV HĐ HS Kiến thức cần đạt HĐ1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm I TÌM HIỂU CHUNG 1.Tác giả: G.G Mác-Két - Cho biết khái quát - HS đọc chú thích sinh năm 1928 lµ nhà văn nét chính tg ? * SGK - Khái quát c/đ tiếng Cô-lôm-bi-a và nghiệp tg - Ông có nhiều đóng góp cho nÒ hoµ b×nh thÕ giíi th«ng qua c¸c H§XH vµ s¸ng t¸c v¨n häc - Được nhận giải thưởng Nôben văn học 1982 - Nêu xuất xứ tác phẩm Xuất xứ: Trích từ tham Nhấn mạnh, bổ sung thông - Trả lời, nghe luận “ Thanh g¬m §a-m«tin clet” t¹i hội nghị nước Mê-hi-cô 8/1986 HĐ2: GV HD HS đọc, tìm hiểu chung VB II – Đọc tìm hiểu chú thích, - GV đọc mẫu đoạn, gọi - HS đọc, NX bạn bố cục - Theo dâi sgk - Hs đọc tiếp Đọc - Trao đổi TL bàn - Gọi HS đọc tìm hiểu chú 2.Chú thích: SGK tr20 thích, bố cục 3.Bố cục: - Cho biết văn - Luận điểm: Nguy chiến viết theo phương thức biểu - Tr¶ lêi đạt nào ? Tìm hệ thống luận - Kh¸i qu¸t m¹ch tranh hạt nhân đe doạ toàn thể lËp luËn loài người điểm, luận - Quan s¸t, bæ sung Đấu tranh loại bỏ nguy đó - Cho HS thảo luận là vấn đề cấp bách nhân - Treo b¶ng phô loại - Hệ thống luận cứ: + Nguy chiến tranh hạt - NhËn xÐt nhân +Chiến tranh hạt nhân đe doạ - NhËn xÐt vÒ hÖ thèng luËn sống tốt đẹp điểm, luận đợc triển khai người VB? + Chiến tramh hạt nhân ngược lại lí trí loài người -> loµi ngêi ph¶i ng¨n chÆn HĐ3: Tìm hiểu văn II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1.Nguy chiến tranh hạt HS đọc - Gọi HS đọc lại phần nhân : HS thảo luận theo Nhận xét cách mở đầu Mở đầu câu hỏi bàn tg? Con số ngày tháng cụ thể tự trả lời thời điểm Trình bày và số liệu chính xác cụ thể: nhà văn nêu mở đầu văn - Thời gian cụ thể: 8/8/1986 có ý nghĩa gì ? - Số liệu chính xác: 50000 (3) ( Cho HS thảo luận) Thực tế em biết - Theo dõi thời nước nào đã sản xuất và sử hàng ngày, trả lời dụng vũ khí hạt nhân ? - GV bình luận - Nghe đầu đạn hạt nhõn= thuốc nổ / người…-> biến tất sống trên trái đất, phá huỷ thăng mặt trời * Nghệ thuật so sánh - Nêu nhận xét nghệ thuật - Nhận xét gươm Đa-mô-clét và và cách lập luận đoạn 1, dÞch h¹ch cách lập luận : có tác dụng gì? “không có, không có …” GV: K có ngành khoa học Khẳng định nguy chiến nào có tiến nhanh tranh hạt nhân là khủng khiếp và vượt bậc chế tạo nguyên tử Liên hệ : Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nhật Thế giới tiềm tàng nguy chiến tranh nguyên tử, đặc biệt là quá trình chạy đua vũ trang đã và diễn Vậy tốn kém và phi lí là gì? tiết sau cta tìm hiểu tiếp… Củng cố: - Hệ thống nội dung bài học - Nắm khủng khiếp và nguy chiến tranh hạt nhân là tốn phi lí HD nhà: - Sưu tầm tranh, ảnh, bài viết thảm hoạ hạt nhân, soạn tiếp phần còn lại Lớp Tiết (TKB) ngày dạy:…/ …/ 2013 Sĩ số: 12 Vắng: Tiết : Văn ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH (Mác – Két) (4) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nhận thức mối nguy hại khủng khiếp việc chạy đua vũ trang, chiến tranh hạt nhân - Có nhận thức, hành động đúng để góp phần bảo hòa bình II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến Thức: - Hiểu biết sơ qua tình hình giới năm 1980 liên quan đến văn - Hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận văn Kĩ năng: - Đọc –hiểu nội dung vbnd bàn luận vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình Thái độ: - Nghiêm túc, Có nhận thức, hành động bảo vệ hòa bình II KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI - Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo, đánh giá, bình luận trạng nguy chiến tranh hạt nhân - Kĩ giao tiếp : trình bày ý tưởng cá nhân, trao đổi tượng và giải pháp để đấu tranh chống nguy chiến tranh hạt nhân, xây dựng giới hòa bình - KN định việc làm cụ thể cá nhân và xã hội vì giới hòa bình III TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc quan hệ với hòa bình giới IV.TÍCH HỢP BV MÔI TRƯỜNG - Liên hệ : Chống chiến tranh, giữ gìn ngôi nhà chung Trái đất III CHUẨN BỊ GV: Soạn GA HS: Soạn trước nhà IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra bà cũ : Trình bày hiểu biết em hiểm hoạ chiến tranh hạt nhân? Liên hệ tình hình giới? * Giới thiệu bài : Chiến tranh hạt nhân và việc chạy đua vũ trang đe doạ đến sống loài người Vậy chạy đua vũ trang diễn ntn? Nội dung bài dạy HĐ GV HĐ HS Kiến thức cần đạt HĐ3: Tìm hiểu văn III Tìm hiểu văn bản: Chạy đua vũ trang, chuẩn bị Gọi HS đọc đoạn - HS đọc đoạn ? Những biểu - Quan sát, theo dõi chiến tranh hạt nhân và hậu sống giới các số, VD và nó: đề cập đến lĩnh lập bảng thống kê vực nào? Chi phí cho nó so sánh các Chi phÝ XH Chi phÝ CT TØ 100m¸ybayB1B so sánh với chi phí lĩnh vực đời sống -USD100 gq vÊn vµ 7000 tªn löa cho vũ khí hạt nhân xã hội đề cứu trợ cho y tÕ, gd nào? -kinh phÝ - 10 chiÕc tµu phßng bÖnh s©n bay ? Em có đồng ý với nhận - Suy nghÜ, ph¸t 14 n¨m (5) xét tác giả việc biÓu bảo tồn sống trên trái đất ít tốn kém là “dịch hạch hạt nhân ? Vì sao? - 557 triÖu - sx 149 tªn löa ng thiÕu dinh MX d - 27 tªn löa MX - TiÒn n«ng - §ãng tµu cô ngÇm mang vò n¨m khÝ h¹t nh©n - xo¸ n¹n mï ch÷ cho tg * NT đối lập( tương phản), so sánh, đối chiếu làm bật tính - So s¸nh, rót NX chất phi lí và tốn kém ghê gớm chạy đua vũ trang, ? Em cã nhận xét gì đã cướp nhiều điều kiện để cải lĩnh vực mà tác giả thiện sống người lựa chọn sống người ? Sự so Chiến tranh hạt nhân sánh này có ý nghĩa gì ? - §äc phÇn ngược lại lí trí tự nhiên : ? Cách lập luận tác - Gi¶i thÝch - 380tr năm bướm bay giả có gì chú ý ? - Suy nghĩ, trả lời - Gọi HS đọc phần - 180tr năm bông hồng nở ? Em hiÓu ntn lÝ trÝ tù Chiến tranh hạt nhân nổ nhiªn? đưa tất trở lại điểm xuất ? Để chứng minh cho phát nó nhận định mình, tác -> Phản tự nhiên, phản tiến hoá giả đã đưa dẫn chứng mặt nào? Luận này có ý nghĩa - NhËn thøc vÒ sù Nhiệm vụ đấu tranh chống nào với vấn đề phản động CT chiến tranh hạt nhõn : h¹t nh©n T×m chi - Đòi hỏi giới không có văn ? tiÕt vũ khí và sống hoà - Gọi HS đọcx phần còn bình, công lại - Kiên đề nhà băng ? Phần kết tg nêu vấn đề lưu trữ trí nhớ thảm hoạ hạt gì trước nguy hạt nhân nhân đe doạ loài người và - NX thái độ - Lên án lưc hiếu chiến sống? Căm ghét chiến tranh, yêu - Liªn hÖ b¶n th©n thương nhân loại trái tim nhân đạo sâu sắc ? Thái độ tác nào? ? B¶n th©n mçi chóng ta cần phảI làm gì để chống CT, gi÷ g×n ng«i nhµ chung trái đất? HĐ4: HD tổng kết- luyện IV - Tổng kết: - ND: Nguy c¬ CT h¹t nh©n ®e tập - Kq kiÕn thøc do¹ toµn nh©n lo¹i vµ sù phi lÝ ? Khái quát nd và nghệ cña cuéc ch¹y ®ua vò trang - VB thể Lời kêu gọi đấu tranh vì tg thuật VB? nh÷ng suy nghÜ hoµ b×nh, k cã CT ? Nêu ý nghĩa VB (6) Phỏt biểu cảm nghĩ em sau học xong văn này? nghiªm tóc, ®Çy - Nghệ thuật: tr¸ch nhiÖm cña tg hoà bình + Lập luận chặt chẽ + Dẫn chứng phong phú xác nh©n lo¹i thực, cụ thể, sinh động - Ph¸t biÓu c¸ nh©n + So s¸nh s¾c s¶o, giµu søc thuyÕt phôc Củng cố: - Nắm lại nội dung, nghệ thuật và hệ thống luận điểm, luận văn - Liên hệ thân và đề các biện pháp thực HD nhà: - So¹n các phương châm hội thoại - Tìm hiểu là phương châm quan hệ, PC cách thức, PC lịch - Xem trước các bài tập Lớp Tiết (TKB) ngµy d¹y:…/ …/ 2013 SÜ sè: 12 V¾ng: Tiết - Tiếng việt : CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( TIẾP ) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm cốt yếu phương châm hội thoại: quan hệ, cách thức, lịch - Vận dụng tốt các phương châm quan hệ giao tiếp II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến Thức: - Nắm nội dung phương châm hội thoại bài Kĩ năng: - Vận dụng phương châm hội thoại này giao tiếp (7) - Nhận biết và phân tích cách sử dụng phương châm trên tình cụ thể Thái độ: - Nghiêm túc, Có nhận thức, hành động bảo vệ hòa bình II KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI - Kĩ giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý t, trao đổi đặc điểm, cách giao tiếp đảm bảo các phơng châm hội thoại -Kĩ định: Lựa chon cách vận dụng các phơng châm hội thoại giao tiÕp cña b¶n th©n III CHUẨN BỊ GV: Soạn GA HS: Soạn trước nhà IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ :Thế nào là phương châm lượng, phương châm chất? VD? Làm BT 5? * Giới thiệu bài: cta đã tìm hiểu phương châm hội thoại, tiết này cta tìm hiểu số pc HT và việc vận dụng nó giao tiếp Nội dung bài dạy H§ cña HS Hoạt động GV HĐ1: Tìm hiểu phương châm quan hệ - Chỉ định học sinh đọc - Đọc thông tin SGK thông tin SGK - Thành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt”dùng để tình hội thoại nào ? - Suy nghĩ, tưởng - Thử tưởng tượng điều gì tượng xảy xuất tình hội thoại - Rót bµi häc ? CÇn rót bài học gì giao tiếp? Kiến thức cần đạt I TÌM HIỂU CHUNG Phương châm quan hệ: VD: Thành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt” -> lµ c¸ch nãi lạc đề , không đáp ứng yêu cầu giao tiếp Cần nói đúng vào đề tài HĐ2: Tìm hiểu phương châm cách thức - Chỉ định học sinh đọc - Một HS đọc Thành ngữ “ Dây cà dây muống” ? Dùng để cách - Suy nghÜ, tr¶ lêi nói nào? Ảnh hưởng đến giao tiếp ? Phương châm cách thức : VD: “Dây cà dây muống” Chỉ cách nói dài dòng, rườm rà “ Lúng búng ngậm hột thị” Cách nói ấp úng, không thành lời, không rành mạch -> Giao tiếp cần nói ng¾n gọn, rõ ràng * Ghi nhớ : Khi giao tiếp cần * Ghi nhớ: Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài, tránh nói lạc đề (8) ? Rút bài học gì - Rót bµi häc giao tiếp ? chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ HĐ3: Tìm hiểu phương châm lịch - §äc truyÖn - Gọi HS đọc truyện đổi thảo luận - Vì cậu bé ăn xin và câu Trao Gi¶i thÝch bé cảm thấy mình đã nhận từ người cái gì đó Phương châm lịch sự: VD: Truyện “người ăn xin” Hai người nhận tình cảm mà người dành cho mình, đạc biệt là tình cảm cậu bé dành cho người ăn xin cách trân trọng ? Rút bài học gì từ câu chuyện ? - GV treo b¶ng phô yªu cÇu HS ph¸t hiÖn c¸c lçi c¸c t×nh huèng giao tiÕp HĐ4: Hướng dẫn HS luyện tập - BT1: Cho HS thảo luận - Quan sát, trao đổi cÆp vµ tr¶ lêi nhóm * Ghi nhớ : Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác II Luyện tập: BT1 - Các câu khẳng định vai trò lời nói ( ngôn ngữ ) đời sống , khuyên dùng lời lẽ lịch nhã nhặn - HS đọc yêu cầu BT - Th¶o luËn nhãm - Một số câu tục ngữ, ca dao - Sưu tầm thêm các câu tục - Tr×nh bµy tương tự ngữ ca dao + Chim khôn kêu tiếng rảnh rang - NhËn xÐt, bæ sung Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe + Vàng thì thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời + Chẳng miếng thịt, miếng xôi Cũng lời nói cho nguôi lòng + Một lời nói quan tiền thúng thóc - Suy nghÜ, tr¶ lêi Một lời nói dùi đục cẳng cẳng tay + Một câu nhịn, chín câu lành BT2: Phép nói giảm, nói BT2: Phép tu từ vựng nào tránh đã học có liên quan trực tiếp - Lùa chän, gi¶i Vd: - Rộng thương cỏ nội đến phương châm lịch thÝch (9) Cho ví dụ BT3: Chọn từ ngữ thích hợp - Mỗi từ ngữ trên liên quan đến phương châm hội thoại nào ? - BT4: Vận dụng pc hội thoại để giải thích - BT5: Giải thích nghĩa các thành ngữ và cho biết phương châm hội thoại có liên quan Cho học sinh thảo luận NhËn xÐt, bæ sung hoa hèn Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau - Bài viết chưa hay BT3: a nói mát - VËn dông kiÕn b nói hớt thức để giải thích c nói móc d nói leo e nói đầu đũa a, b, c, d: PC lịch e PC cách thức BT4: a Tránh để người nghe hiểu mình không tuân thủ - Th¶o luËn theo bµn phương châm quan hệ b Giảm nhẹ đụng chạm - Gi¶i nghÜa c¸c tới người nghe thµnh ng÷ ( PC lịch ) c Báo hiệu cho người đối thoại biết là đã không tuân thủ PC quan hệ BT5: - Nói băm nói bổ: nói bốp chát, xỉa xói, thô bạo (PC lịch sự) - Nói đấm vào tai: nói mạnh, trái ý người nghe, khó tiếp thu( PC lịch sự) - Điều nặng tiếng nhẹ: nói trách móc, chì chiết - Nửa úp nửa mở: nói mậpmờ, không nói hết ý ( PC Cách thức ) - Mồm loa mép giải : lời , đanh đá , nói át người khác (PC LS) - Đánh trống lảng : không muốn đề cập vào vấn đề mà người đối thoại trao đổi (PC QH) - Nói dùi đục chấm mắm cáy: nói không khéo , thô cộc , thiếu tế nhị ( PCLS) (10) Củng cố Hệ thống nội dung bài học Hiểu và phân biệt các phương châm hội thoại HD nhà ) Học bài : Thế nào là phương châm quan hệ , cách thức , lịch , cho ví dụ Hoàn thiện các bài tập Tìm số ví dụ việc không tuân thủ pc lượng, pc chất hội thoại Soạn bài : Sử dụng yếu tố miêu tả văn TM Lớp Tiết (TKB) ngµy d¹y:…/ …/ 2013 SÜ sè: 12 V¾ng: Tiết - Tập làm văn SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Cũng cố kiến thức yếu tố miêu tả văn thuyết minh - Hiểu vai trò yếu tố miêu tả văn thuyết minh - Sử dụng yếu tố miêu tả VBTM II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến Thức: - Nắm tác dụng yếu tố miêu tả VBTM: làm cho đối tượng thuyết minh lên cụ thể, gần gũi dễ cảm nhận - Vai trò miêu tả VBTM: gợi lên hình ảnh đối tượng cần thuyết minh Kĩ năng: - Quan sát các vật , tượng - Sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp VBTM Thái độ: - Giúp học sinh hiểu văn thuyết minh có phải kết hợp với yếu tố miêu tả thì hay,hấp dẫn ,lôi người đọc III CHUẨN BỊ GV: Soạn GA (11) HS: Soạn trước nhà IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: ? Nêu tác dụng số biện pháp nghệ thuật bài văn thuyết minh? Gọi HS trình bày phần mở bài tiết luyện tập Giới thiệu bài : Để văn thuyết minh sinh động, giàu hình ảnh thì phải sử dụng yếu tố miêu tả Vậy làm nào để kết hợp Nội dung bài dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt HĐ1 : HD HS tìm hiểu yếu tố MT VB TM I TÌM HIỂU CHUNG Tìm hiểu yếu tố miêu tả văn thuyết minh - Gọi HS đọc VB - HS đọc văn ? Nhan đề văn thể - HS thảo luận, cử đại 1)Văn bản: Cây chuối đời sống Việt Nam điều gì? diện trả lời - Vai trò, tác dụng cây chuối đời sống vật chất và tinh thần người dân Việt Nam Tìm, liệt kê * Câu văn ? Tìm câu văn - "Đi khắp Việt Nam đến thuyết minh đặc điểm núi rừng" cây chuối HS đối chiếu -"Cây chuối ưa - Giáo viên treo bảng phụ nước .trồng bên ao hồ" ghi câu văn thuyết - "Chuối phát triển đàn minh đặc điểm cây cháu lũ" chuối - "Cây chuối là thức ăn đến hoa quả" - "Quả chuối là món HS đối chiếu ăn hấp dẫn" ? Chỉ các yếu tố miêu tả HS trình bày + Quả chuối chín ăn vào cây chuối? không no, không ngon - GV treo bảng mà còn làm da dẻ mịn màng + Chuối xanh là món ăn - Giáo viên chốt lại thông dụng chuối xanh có vị chát .có vị + Người ta có thể chế biến từ chuối + chuối trở thành mâm ngũ " vươn lên trụ cột nhẵn bóng, toả vòm tán lá xanh mướt che rợp núi rừng" " vị ngào và hương thơm hấp dẫn" " vỏ chuối có vệt lốm đốm vỏ trứng quốc" (12) - Chỉ tác dụng ? Nêu tác dụng các yếu tố miêu ta đó - Trao đổi theo bàn ? Theo yêu cầu chung - Trình bày bài thuyết minh thì bài văn này có thể bổ sung - Đọc ghi nhớ sgk gì? " chuối dài từ cây uốn trĩu xuống tận gốc cây" => Các yếu tố miêu tả làm cho tác dụng làm cho hình ảnh cây chuối bật, gây ấn tượng, giúp cho bài văn thuyết minh cụ thể, sinh động và hấp dẫn 2) Ghi nhớ: HS đọc SGK HĐ2 : HD luyện tập Bài tập : Bổ sung yếu tố - HS trình bày, Yêu miêu tả vào các chi tiết cầu nêu được: thuyết minh sau: (Hình dáng, màu sắc, tác dụng các phận cây chuối) II LUYỆN TẬP Bài tập - Thân cây chuối - Lá chuối (khô, tươi) - Nõn chuối - Bắp chuối Bài tập Bài tập : Chỉ các yếu tố - Trao đổi thảo luận miêu tả đoạn văn sau - Các nhóm cử đại Cần nêu : Miêu tả cái tách (nó có tai), (HS đọc SGK) diện trình bày miêu tả động tác mời trà (bưng hai tay mà mời), miêu tả động tác uống (nâng hai tay xoa xoa uống) HS đọc SGK Bài tập Bài tập : Gọi HS đọc văn -"Khắp làng VN rộn ràng bản: tiếng trống hội" - Trò chơi ngày xuân HS trình bày: - "Miêu tả cách thức tổ chức ? Chỉ câu văn các trò chơi: múa Lân, kéo miêu tả văn co, cờ người, nấu cơm, đua thuyền (trang phục, số người tham gia, không khí buổi lễ hội ) HS trình bày: - Làm cho các trò chơi dân ? Các câu miêu tả đó có tác gian gần gũi với dụng gì sống tại, không khí vui tươi, sôi động Người đọc hiểu rõ cách chơi hình thức tổ chức chơi Củng cố (4phút) - Nhắc lại phần ghi nhớ SGK (13) - Nắm cách sử dụng yếu tố MT và tác dụng nó - Viết đoạn văn thuyết minh vật tự chọn có sử dụng yếu tố miêu tả Hướng dẫn học bài (1phút) - Chuẩn bị Luyện tập - Soạn theo nhóm:Nhóm 1:Con trâu làm ruộng -Nhóm 2:Con trâu lễ hội - Nhóm 3:Con trâu với tuổi thơ nông thôn Lớp Tiết (TKB) ngµy d¹y:…/ …/ 2013 SÜ sè: 12 V¾ng: Tiết 10 - Tập làm văn LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Có ý thức và biết sử dụng tốt yết tố miêu tả việc tạo lập văn thuyết minh II.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến Thức: - Những yếu tố miêu tả bài văn thuyết minh - Vai trò yếu tố miêu tả bài văn thuyết minh Thái độ: - Viết bài văn sinh động hấp dẫn.Tích hợp tiết đã học III CHUẨN BỊ GV: Soạn GA HS: Soạn trước nhà IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: - Nêu vai trò và tác dụng yếu tố MT VB TM ? - Kiểm tra việc chuẩn bị các nhóm Nội dung bài dạy Hoạt động GV HĐ HS Kiến thức cần đạt HĐ1 : HD HS chuẩn bị đề bài I Chuẩn bị Đề bài: Con trâu làng quê Việt - Gọi HS đọc đề bài- giáo - Đọc đề bài Nam viên chép lên bảng 1) Tìm hiểu đề: ? Đề bài yêu cầu trình bày - Trả lời - Giới thiệu vai trò, vị trí vấn đề gì? trâu đời sống người nông dân làng quê Việt Nam 2) Tìm ý và lập dàn ý ? Theo em, với đề bài này - HS đọc bài a) Tìm ý: HS dựa vào bài viết (14) cần phải trình bày tham khảo sgk vấn đề gì? tham khảo và các ý phần luyện tập để trình bày- giáo viên nhận xét bổ sung ? Hãy xây dựng dàn ý cho - HS xây dựng b) Lập dàn ý: đề bài trên? dàn ý, trình bày, * Mở bài: Giới thiệu chung Giáo viên bổ sung hoàn lớp nhận xét, trâu trên đồng ruộng Việt chỉnh Nam ( treo bảng phụ đề HS đối * Thân bài : chiếu) - Con trâu việc làm ruộng : Cày, bừa, kéo xe, trục lúa (sớm hôm gắn bó với người nông dân) - Con trâu các lễ hội, đình đám Chọi trâu, thi trâu khoẻ, trâu béo, trâu đẹp - Con trâu là tài sản lớn, có giá trị kinh tế cao: + Khả cho thịt + Khả cho sữa + Khả cho nghé + Khả cho phân bón + Da, sừng làm đồ mỹ nghệ - Con trâu với tuổi thơ Việt Nam * Kết bài: Con trâu tình cảm người nông dân HĐ2 : Luyện tập trên lớp - HD HS viết đoạn mở bài ? Nội dung thuyết minh - Trả lời đoạn mở bài là gì? Yếu tố miêu tả cần sử dụng nào? Giáo viên: Có thể mở bài - HS nghe nhiều cách khác Ví dụ: VN, đến bất kì miền quê nào thấy hình bóng trâu trên đồng ruộng Hoặc dẫn câu tục ngữ, ca dao nói trâu: "Trâu ta bảo trâu này ", "Con trâu là đầu nghiệp" Từ đó nêu lên vai trò, vị trí trâu đời - HS viết, trình bày sống nông thôn Việt Nam ->Giáo viên nhận xét II Luyện tập Viết đoạn văn thuyết minh kết hợp yếu tố miêu tả 1) Viết đoạn mở bài: - Yếu tố thuyết minh: Trâu là loại động vật thuộc họ bò guốc chẵn thú có vú - Yếu tố miêu tả: Là loài vật gần gũi, gắn bó với người nông dân làng quê Việt Nam Với thân hình vạm vỡ, khoẻ mạnh, trâu đã giúp ích nhiều cho người nông dân (15) - HD HS viết đoạn thân bài - HS viết các ? Trâu có vai trò đoạn theo yêu nào việc đồng áng? cầu giáo viên (đã phân công các nhóm viết) trình bày ? Viết đoạn văn giới thiệu trâu các dịp lễ hội Giáo viên nhận xét, bổ sung - Nghe, hiểu ? Viết đoạn văn giới thiệu - Viết bài giá trị kinh tế trâu Giáo viên: Mặc dù máy móc - HS nghe xuất nhiều, thay trâu làm nhiều việc trâu có vai trò quan trọng 2) Viết đoạn thân bài: - Giới thiệu trâu việc làm ruộng + Cày, bừa ruộng + Kéo xe chở lúa, trục lúa => Giới thiệu thật cụ thể việc và miêu tả hình ảnh trâu việc - Giới thiệu trâu các lễ hội + Lễ hội chọi trâu: - Thời gian tổ chức, cách thức tổ chức - Hình ảnh trâu to khoẻ, hùng dũng nghênh chiến + Thi trâu khoẻ, trâu béo, trâu đẹp + Lễ hội đâm trâu thờ thần ( dân tộc thiểu số) - Giá trị kinh tế trâu: Đem lại giá trị kinh tế cao người nông dân - Con trâu với tuổi thơ nông thôn Cảnh trẻ chăn trâu, hình ảnh đàn trâu gặm cỏ => Biểu tượng sống bình làng quê Việt Nam 3) Viết phần kết bài: - Con trâu là đầu nghiệp, là loại động vật có giá trị lớn nhiều mặt Trâu mãi là người bạn đồng hành không thể thiếu người nông dân và nông thôn Việt Nam Củng cố (4phút) - Hệ thống nội dung kiến thức, nhận xét thái độ và chuẩn bị các nhóm - Biết cách vận dụng yếu tố miêu tả VB thuyết minh Hướng dẫn học bài (1phút) - Đọc bài đọc thêm : Dừa sáp - Viết thành bài văn hoàn chỉnh - Soạn bài : Tuyên bố giới sống còn, quyền bảo vệ và phát triển trẻ em (16) (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ngu Van 9 nam 2013 2014 Nam tuan 2 3 cot, giao an ngu Van 9 nam 2013 2014 Nam tuan 2 3 cot