0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất để xây dựng thủy điện bản vẽ đến đời sống và việc làm của người dân tái định cư trên địa bàn huyện tương dương, tỉnh nghệ an

112 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒ NGỌC TÚ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN BẢN VẼ ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Mã số: Người hướng dẫn khoa học: Quản lý đất đai 60.85.01.03 PGS.TS Nguyễn Thanh Trà NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hồ Ngọc Tú i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Thanh Trà tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức, viên chức Phịng Tài ngun Mơi trường, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt huyện Tương Dương, UBND Cơng chức địa xã Xiêng My, Nga My, Lượng Minh, Yên Na, Ban quản lý dự án Thủy điện Bản Vẽ hộ dân nhiệt tình tham gia vấn, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hồ Ngọc Tú ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thiết khoa học 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận 2.1.1 Thu hồi đất 2.1.2 Bồi thường, hỗ trợ 2.1.3 Lao động, việc làm, thất nghiệp, thu nhập 2.1.4 Tác động thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm, thu nhập, xã hội môi trường 13 2.2 Kinh nghiệm quốc tế vấn đề đời sống việc làm người nông dân bị thu hồi đất 19 2.2.1 Trung Quốc 19 2.2.2 Hàn Quốc 22 2.2.3 Đài Loan 23 2.2.4 Ngân hàng Thế giới (WB) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 24 2.2.5 Đánh giá chung 25 iii 2.3 Thực trạng thu hồi đất đảm bảo đời sống, việc làm cho người dân bị thu hồi đất Việt Nam 26 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Địa điểm nghiên cứu 31 3.2 Thời gian nghiên cứu 31 3.3 Đối tượng nghiên cứu 31 3.3.1 Dự án thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An .31 3.3.2 Việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình ổn định đời sống, việc làm người dân Nhà nước thu hồi đất Dự án Thủy điện Bản Vẽ 31 3.3.3 Các hộ dân TĐC bị thu hồi đất dự án Thủy điện Bản Vẽ địa bàn huyện Tương Dương (483 hộ) 31 3.4 Nội dung nghiên cứu 32 3.4.1 Điều kiện TN – KTXH huyện Tương Dương 32 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất chuyển dịch cấu sử dụng đất huyện Tương Dương 32 3.4.3 Đánh giá thực trạng thu hồi đất địa bàn huyện Tương Dương 32 3.4.4 Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân tái định cư Thủy điện Bản Vẽ 32 3.4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm bước ổn định nâng cao hiệu đời sống việc làm người dân điểm TĐC dự án 32 3.5 Phương pháp nghiên cứu 32 3.5.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 32 3.5.2 Phương pháp số liệu sơ cấp 32 3.5.3 Phương pháp xử lý phân tích, tổng hợp số liệu 33 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 4.2 Hiện trạng sử dụng đất chuyển dịch cấu sử dụng đất huyện Tương Dương 38 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 38 iv 4.2.2 Chuyển dịch cấu sử dụng đất huyện Tương Dương 39 4.3 Thực trạng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ địa bàn huyện Tương Dương giai đoạn 2005 - 2015 40 4.3.1 Đánh giá thực trạng thu hồi đất địa bàn huyện Tương Dương 40 4.3.2 Đánh giá thực trạng thu hồi đất dự án Thủy điện Bản Vẽ 41 4.4 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm người dân tđc thuộc dự án thủy điện vẽ 48 4.4.1 Kết chi tiết điều tra, thu thập tình hình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ hộ dân phạm vi nghiên cứu 49 4.4.2 Việc sử dụng tiền bồi thường hộ dân 50 4.4.3 Tình hình việc làm người dân sau thu hồi đất 53 4.4.4 Tình hình đời sống người dân sau thu hồi đất 59 4.4.5 Đánh giá chung 68 Đề xuất số giải pháp 71 4.5.1 Giải pháp sách ưu đãi 71 4.5.2 Giải pháp hiệu sử dụng đất để xây dựng dự án nhà nước môi trường 71 4.5.3 Giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định sống cho người có đất bị thu hồi 72 4.5.4 Giải pháp cụ thể áp dụng địa phương 74 Phần Kết luận kiến nghị 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 Tài liệu tham khảo 78 Phụ lục 80 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BĐS Bất động sản CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐ BT, HT,TĐC Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh ILO Tổ chức Lao động Quốc tế KCN Khu cơng nghiệp SDĐ Sử dụng đất TDT Tổng diện tích TĐC Tái định cư TNMT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Tương Dương năm 2015 38 Bảng 4.2 Chuyển dịch cấu đất đai huyện Tương Dương giai đoạn 2005 - 2015 39 Bảng 4.3 Kết công tác bồi thường, GPMB dự án thực địa bàn huyện Tương Dương giai đoạn 2005 – 2015 41 Bảng 4.4 Thu hồi đất dự án xây dựng Thủy điện Vẽ 43 Bảng 4.5 Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơng trình thủy điện Bản Vẽ 46 Bảng 4.6 Kết điều tra, thu thập chi tiết thu hồi đất bồi thường hỗ trợ hộ dân 50 Bảng 4.7 Phương thức sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ hộ dân phạm vi nghiên cứu 50 Bảng 4.8 Ý kiến chủ hộ hiệu sử dụng tiền bồi thường 52 Bảng 4.9 Trình độ văn hố, chun mơn số người độ tuổi lao động phạm vi nghiên cứu 54 Bảng 4.10 Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất 57 Bảng 4.11 Thu nhập bình quân người dân khu vực nghiên cứu 59 Bảng 4.12 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất khu vực nghiên c ứu 59 Bảng 4.13 Thu nhập bình quân hộ/năm phân theo nguồn thu hộ dân bị thu hối đất phạm vi nghiên cứu 60 Bảng 4.14 Kết vấn học vấn, giáo dục người dân phạm vi nghiên cứu 61 Bảng 4.15 Tài sản sở hữu hộ điều tra phóng vấn Dự án Thủy điện Bản Vẽ 62 Bảng 4.16 Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau thu hồi đất 63 Bảng 4.17 Tình hình an ninh trật tự xã hội người dân sau thu hồi đất .67 Bảng 4.18 Quan hệ nội gia đình hộ dân sau thu hồi đất 67 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Nhà Văn hóa Vẽ, xã n Na 63 Hình 4.2 Trường THCS xã Nga My 64 Hình 4.3 n Na từ góc nhìn (Bản Văn hóa Có Phảo) 65 Hình 4.4 Rác thải sinh hoạt xã Yên Na 66 Hình 4.5 Rác thải vứt bừa bãi khu vực cầu treo xã Lượng Minh 66 viii PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Tương Dương huyện miền núi vùng cao, nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, có mạng lưới sông suối giao thông đường thuỷ thuận lợi quan trọng Đây điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thủy điện Tuy nhiên địa hình bị chia cắt, chủ yếu đồi núi, đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hạn chế nên việc phát triển kinh tế cho người dân gặp nhiều khó khăn Quỹ đất đảm bảo cho công tác BT, HTTĐC, ổn định đời sống cho người dân cón nhiều hạn chế Với dân số khoảng 71072 người (tổng số lao động 26978 người) diện tích tự nhiên 280777,40 m2 (đất nông nghiệp: 256783,74 ha, đất phi nông nghiệp: 8990,18 ha, đất chưa sử dụng: 15003,47 ha) tiềm lớn cần tận dụng phát huy Trong năm gần đây, kinh tế xã hội Tương Dương có bước phát triển khá, nhiên so với mặt chung tỉnh thấp Với diện tích đất tự nhiên huyện Tương Dương tương đối lớn song chủ yếu đất lâm nghiệp gần 246708,15 chiếm 87,87% đất chưa sử dụng 15003,47 chiếm 5,34% tổng diện tích đất tự nhiên Đất phi nông nghiệp đất sản xuất nơng nghiệp cịn hạn chế Q trình chuyển đổi cấu sử dụng đất (chủ yếy từ đất chưa sử dụng sang loại đất có giá trị khác) góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động, giải việc làm, góp phần tăng suất lao động tạo nguồn thu ổn định cho hộ nông dân Về công tác thu hồi đất Dự án Thủy điện Bản Vẽ với tổng diện tích đất ngập đất mặt công trường 6217,7 Việc thực thu hồi đất thực theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐCP Quyết định, văn hưỡng dẫn thi hành UBND tỉnh Nghệ An, có điều chỉnh theo thời điểm theo tình hình thực tế địa phương Đánh giá chung mức độ tác động việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân tái định cư Thủy điện Bản Vẽ tích cực, đảm bảo tiêu chí “Di dân, tái định cư thủy điện Bản Vẽ phải tạo điều kiện để đồng bào tái định cư có sống tốt nơi cũ” 76 Đời sống hộ dân TĐC nâng lên rõ rệt, sở vật chất hạ tầng tốt lên, giao thông thuận lợi, tiếp cận dễ dàng sở khám chữa bệnh, trật tự an ninh, văn hóa xã hội đảm bảo Việc làm đảm bảo hơn, tỷ lệ lao động đủ việc làm tăng tỷ lệ thiếu thất nghiệp giảm xuống Qua thời gian việc thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phương thức sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi ) điểm TĐC cải thiện bước tạo phát triển tốt kinh tế so với trước bị thu hồi đất; đồng thời tạo niềm tin cho hộ dân TĐC yên tâm ổn định sống Một số giải pháp nhằm bước ổn định nâng cao hiệu đời sống việc làm người dân điểm dự án Với hộ đất: Các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất cho Nhà nước cần có chuẩn bị tinh thần kế hoạch cho tương lai, đặc biệt việc sử dụng nguồn vốn có từ bồi thường; Ưu tiên vận dụng nguồn vốn từ sách hỗ trợ Nhà nước: chương trình trồng rừng, chăn ni; chương trình 30a; Tiến hành rà soát quỹ đất lâm nghiệp tiến hành giao đất gắn với cấp GCNQSD đất; Các ngành liên quan tiếp tục thực mơ hình cây, vùng đất TĐC áp dụng để bà làm theo 5.2 KIẾN NGHỊ Thứ nhất, điều kiện nghiên cứu không cho phép nên đề tài chưa nghiên cứu công tác thu hồi đất ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm dự án khác Do vậy, để đánh giá cách tồn diện cơng tác thu hồi đất ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm huyện Tương Dương cần có nghiên cứu thêm công tác thu hồi ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm số dự án khác Từ đưa so sánh, đánh giá xác giải pháp đầy đủ công tác thu hồi đất, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Thứ hai, Cơng trình nghiên cứu làm tài liệu để cấp quyền huyện Tương Dương tham khảo nhằm giúp công tác thu hồi đất, tái định cư địa phương thực cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, pháp luật, tiến độ đề Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơng trình sở hạ tầng phê duyệt bổ sung TĐC, đặc biệt tuyến đường giao thông tuyến đường điện 35 Kv Bản Côi – Cà Moong 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Biện Văn Tranh (2012) Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường NXB Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh Cao Vũ Minh (2013) Bảo đảm quyền người định hành bồi thường hỗ trợ tái định cư Tạp chí Luật học (1) tr 41 - 51 Công văn số 1174/CV-NLDK ngày 16/3/2004 Bộ Công Nghiệp việc quy định bồi thường thiệt hại di dân tái định cư quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Bản Lả (nay Bản Vẽ) Dương Tùng Linh (2008) Thảo luận đảm bảo hạn chế quyền sở hữu bồi thường trưng thu đất nông nghiệp Đại học Quốc lập Chính trị Bình Đồng, Đài Loan Đặng Kim Sơn (2008) Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp nơng thơn nơng dân q trình cơng nghiệp hóa NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Thái Sơn (2002) Đề tài nghiên cứu xã hội học sách bồi thường giải phóng tái định cư Viện Nghiên cứu Địa - Tổng cục Địa Đinh Văn Đãn Lưu Văn Duy (2009) Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhu cầu công cộng lợi ích quốc gia Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh Cao Trường Sơn (2012) Giáo trình Quản lý môi trường NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Lê Huy Bá, Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên, Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Nguyễn Thị Trốn, Lê Đức Tuấn Nguyễn Sinh Tuấn (2006) Phương pháp nghiên cứu khoa học Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, Thành phố HCM 10 Lê Du Phong (2007) Thu nhập, đời sống, việc làm người dân có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị,` kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơng trình phục vụ lợi ích quốc gia NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Ngân hàng Phát triển Châu Á (2011) Báo cáo Phát triển Việt Nam – Hướng đến tầm cao 12 Ngân hàng Phát triển Châu Á (2012) Báo cáo Phát triển Việt Nam – Hướng đến tầm cao 78 13 Chính phủ (2004), Nghị định 197/2004/NĐ-CP Về việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 14 Chính phủ (1998), Nghị định 22/1998/NĐ-CP Về việc bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất đề sử dụng vào mục đích quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng 15 Nguyễn Hữu Dũng (2013) Thực trạng thu nhập, đời sống việc làm người dân có đất bị thu hồi Chuyên đề nghiên cứu 16 Nguyễn Duy Hoàn (2008) Sinh kế người dân ven KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng giải pháp Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 17 Nguyễn Minh Phong Phạm Thị Uyên (2009) Đào tạo nghề việc làm cho nông dân – vấn đề xúc hậu giải phóng mặt Tạp chí kinh tế Dự báo (453) tr 13 – 19 18 Tổng công ty điện lực Việt Nam (2005) Quyết định 1291/QĐ-EVN-QLXDKTDT ngày 19/5/2005 việc phê duyệt quy hoạch chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơng trình Thuỷ điện Bản Vẽ 19 Trần Minh Ngọc (2009) Việc làm nông dân q trình CNH HĐH vùng Đồng sơng Hồng đến 2020 Đề tài NCKH cấp Bộ Viện KHXH Việt Nam 20 UBND huyện Tương Dương (2006) Quyết định số 1035/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân tái định cư Thủy điện Bản Vẽ 21 UBND tỉnh Nghệ An (2007), Quyết định số 482/QĐ-UBND.NN Về việc thu hồi phần diện tích đất cốt ngập cơng trình Thủy điện Bản Vẽ 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai 23 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 665/QĐ-Ttg Về việc đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai 25 Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương (2015) Báo cáo số 86/BC-UBND Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 79 PHỤ LỤC 80 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA HỘ NƠNG DÂN CĨ ĐẤT BỊ THU HỒI Hộ số Có đất phải thu hồi thuộc dự án Thủy điện Bản Vẽ Chủ hộ:…………………………………………………… ……… Bản:………………………… Xã:……………………… ……………… Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An I TÌNH HÌNH CHUNG 1.1 Hiện trạng nhân khẩu, lao động: Chỉ tiêu điều tra Tổng số nhân hộ, - Số người học sinh, sinh viên: + Số người độ tuổi học (Ghi rõ trình độ từ Mẫu giáo đến PTTH) + Số người độ tuổi học khơng đến trường - Số người lao động,trong đó: + Số người có trình độ PTTH +Số người có trình độ THCS +Số người có trình độ tiểu học * Độ tuổi: + Độ tuổi 15 - 35 + Độ tuổi > 35 81 * Nghề nghiệp: + Lao động nông nghiệp + Lao động làm doanh nghiệp, + cán nhà nước + Buôn bán nhỏ, dịch vụ + Lao động khác * Tình trạng: + Số lao động đủ việc làm + Số lao động thiếu việc làm + số lao động Khơng có việc làm * Nơi làm việc: + Số lao động làm việc huyện + Số lao động làm việc nơi khác (ghi rõ làm việc tỉnh hay tỉnh) Hiện trạng kinh tế: Chỉ tiêu điều tra Tài sản hộ (số lượng) + Số xe máy + Số xe đạp + Số tivi + Số tủ lạnh + Số máy vi tính + Số điện thoại Các cơng trình nhà, vệ sinh * Loại nhà, đó: + Nhà cấp IV, diện tích + Nhà sàn + có nhà bếp, nhà tắm riêng + Nhà xí riêng * Nguồn nước loại nào(đánh dấu X) + nước máy + nước tự chảy AI THÔNG TIN VỀ ĐẤT NĂM 2015VÀ VIỆC SỬ DỤNG TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2.1 Hình thức bồi thường: 2 + Bồi thường đất: Diện tích ………… m (đất ở………… m ; đất 2 sản xuất NN………… m ; đất lâm nghiệp………… m ; đất khác………… m ) + Bồi thường tiền: đồng + Nếu chưa nhận bồi thường, Ơng (Bà) giải thích lý do? …………… ……………… 2.2 Biện pháp sử dụng tiền bồi thường (Lựa chọn đáp án phù hợp để đánh dấu vào ô vuông đáp án dưới) a Thuê lại đất nông nghiệp để tiếp tục sản xuất (bao nhiêu %số tiền) …………… ……………… b Đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, đó: □ Sử dụng 70% số tiền bồi thường vào mục đích □ sử dụng 70% số tiền vào mục đích 83 c Tín dụng (bao gồm gửi tiết kiệm cho vay) □Gửi tiết kiệm (bao nhiêu % số tiền bồi thường)……………… □ Cho vay (bao nhiêu % số tiền bồi thường)……………… d Xây dựng, sửa chữa nhà cửa mua sắm đồ □ Xây dựng, sửa chữa nhà cửa (bao nhiêu %số tiền): □ Mua sắm đồ dùng (liệt kê loại đồ dùng): e Học nghề (bao nhiêu %só tiền) - Giải thích lý chọn biện pháp đó: f Mục đích khác: (bao nhiêu %số tiền)(Chủ hộ giải thích định mình:…………………………………………………… 2.4 Ý kiến hộ hiệu sử dụng tiền bồi thường vào mục đích (Lựa chọn đáp án phù hợp để đánh dấu vào ô vuông đáp án dưới) a Đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp: □ Hiệu cao □ Hiệu trung bình □ Kém hiệu b Tín dụng (bao gồm gửi tiết kiệm cho vay) □ Hiệu cao □ Hiệu trung bình □ Kém hiệu c Xây dựng, sửa chữa nhà cửa: □ Hiệu cao □ Hiệu trung bình □ Kém hiệu □ Hiệu trung bình □ Kém hiệu d Mua sắm đồ dùng: □ Hiệu cao 84 e Học nghề □ Hiệu cao □ Hiệu trung bình □ Kém hiệu Chủ hộ giải thích hiệu sử dụng tiền bồi thường lại vậy?: …………… .………………………………………………… ………… … ……………………………………………………………… 85 III THU NHẬP CỦA HỘ TRƯỚC VÀ SAU KHI THU HỒI ĐẤT STT Nguồn thu 3.1 Thu từ nơng nghiệp Lúa hoa màu Lợn Gà Trâu, bị Cá Khác (mô tả) 3.2 Thu từ phi nông nghiệp Buôn bán nhỏ Dịch vụ 86 Làm công ăn lương doanh nghiệp, cán nhà nước Trợ cấp Lao động thời vụ (làm thuê) Thu từ nguồn khác Tổng thu 87 IV Quan điểm chủ hộ 4.1 Ý kiến chủ hộ tình hình đời sống sau bị thu hồi đất nông nghiệp □ đời sống kinh tế tốt □ đời sống kinh tế không thay đổi □ đời sống kinh tế Ông (bà) giải thích sao?: ………………………………………… …………………………………………………………………………… 4.2 Về tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội □ tốt 4.3 Về quan hệ nội gia đình □ tốt Ý kiến khác (giải thích lý lại :…………….……………………………………………… 4.4 Về an ninh trật tự xã hội: □ tốt □ không thay đổi □ Ý kiến khác (giải thích sao?): …… ……………………… …………………………………………… ……………………… …………………………………… ……………………………… Chú ý: Chủ hộ chọn đánh dấu vào ô vuông chọn 5.5 Những kiến nghị nhà nước 87 Thứ tự cần ưu tiên Thứ Thứ hai Thứ ba Ơng (bà) giải thích sao?:…………… Ngày…… tháng………năm 20 Cán điều tra (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ hộ/Người trả lời (Ký, ghi rõ họ tên) 88 ... Tên luận văn: Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất để xây dựng Thủy điện Bản Vẽ đến đời sống việc làm người dân tái định cư địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Chuyên ngành: Quản lý đất đai... Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất để xây dựng Thủy điện Bản Vẽ đến đời sống việc làm người dân tái định cư địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; - Đề xuất giải pháp nhằm bước cải thiện đời. .. Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân tái định cư Thủy điện Bản Vẽ 32 3.4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm bước ổn định nâng cao hiệu đời sống việc làm người dân
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất để xây dựng thủy điện bản vẽ đến đời sống và việc làm của người dân tái định cư trên địa bàn huyện tương dương, tỉnh nghệ an , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất để xây dựng thủy điện bản vẽ đến đời sống và việc làm của người dân tái định cư trên địa bàn huyện tương dương, tỉnh nghệ an