0

Tai lieu boi duong Hoa hoc

9 25 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2021, 00:27

Tính % lượng mỗi oxit tạo ra Bài 10: Cho m gam hỗn hợp Na và Fe tác dụng hết axit HCl, dung dịch thu được cho tác dụng với bari hiđrôxit dư rồi lọc kết tủa tách ra, nung trong không khí [r] (1)DẠNG: CÂU HỎI TRÌNH BÀY, SO SÁNH, GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG VÀ VIẾT PTHH Baì 1: Các chất sau: CaC2; Al4C3; Mg3N2; CaH2; CaCO3; Al2O3; Na2O; Fe2O3; NaCl; SO3; CO2; Cu; Na; CO Chất nào tan nước? Chất nào tan dung dịch KOH? Viết PTHH Bài 2: Cho luồng khí H2 dư qua các ống đốt nóng mắc nối tiếp, ống chứa chất: CaO; CuO; Al2O3; Fe2O3; Na2O.Sau đó lấy sản phẩm ống cho tác dụng với CO2; dd HCl; dd AgNO3 Viết PTHH minh hoạ? Bài 3: Phản ứng nào xảy cho: a Kali tác dụng dung dịch NaOH b Canxi tác dụng dung dịch Na2CO3 c Bari tác dụng dung dịch NaHSO4 d Natri tác dụng dung dịch AlCl3 e Bari tác dụng dung dịch NH4NO3 f Cho hỗn hợp Na- Al tác dụng với nước Viết PTHH Bài 4: X, Y, Z, T, Q là chất khí có MX = 2, MY = 44, MZ = 64, MT = 28, MQ = 32 + Khi cho bột A tan axit sunfuric loãng có khí Y + Khi cho bột B tan H2O tạo khí X + Khi cho bột C tan H2O tạo khí Q + Khi đun nóng bột D màu đen khí Y thì tạo khí T + Khi đun nóng bột E khí T tạo khí Y + Khi đun nóng bột G bột H, hay hoà tan G, H HNO3 tạo khí Z( G, H chứa cùng kim loại) Tìm X, Y, Z, A, B, C, D, E, G, H và viết PT phản ứng Bài 5: Khi trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3 thấy có phản ứng xảy tạo thành kết tủa màu nâu đỏ và giải phóng khí CO2 Kết tủa này bị nhiệt phân tạo chất rắn màu đỏ và không có khí CO2 bay lên Viết PTHH xảy Bài 6:Nhiệt phân lượng MgCO3 sau thời gian thu chất rắn A và khí B Hấp thụ khí B dung dịch NaOH tạo thành dd C Dung dịch C vừa tác dụng với BaCl2, vừa tác dụng KOH Hoà tan chất rắn A axit HCl dư thu khí B và dung dịch D Cô cạn dung dịch D muối khan E Điện phân E nóng chảy kim loại M Xác định thành phần A, B, C, D, E, M Viết PTHH xảy Bài 7: Đốt hỗn hợp C và S O2 hỗn hợp khí A - Cho !/2 A lội qua dung dịch NaOH dung dịch B và khí C Cho khí C qua hỗn hợpchứa CuO và MgO nung nóng thu chất rắn D và khí E Cho khí E lội qua dung dịch Ca(OH) thu kết tủa F và dung dịch G Thêm dung dịch KOH vào dung dịch G lại thấy có kết tủa F xuất Đun nóng G thấy kết tủa F - Cho ½ A còn lại qua xúc tác nóng khí M Dẫn khí M qua dung dịch BaCl lại thấy kết tủa N Xác định thành phần A, B, C, D, F, G, H, M, N và viết PTHH Bài 8: Nêu tượng và viết PTHH xảy khi: a, Sục khí CO2 từ từ vào dung dịch nước vôi b Cho từ từ dd HCl vào dd Na2CO3 c, Thêm từ từ dd NaOH vào dd AlCl3 Bài 9: Hãy viết PTHH mà đó có chất loại hợp chất vô cơ Bài 10: Có thể có tượng gì xảy cho kim loại A vào dd muối B Viết PTHH (2) Bài 11: Khi cho dd AgNO3 với dd H3PO4 thì không thấy kết tủa xuất Nếu thêm NaOH thì thấy xuất kết tủa màu vàng, thêm dd HCl thì thấy kết tủa màu vàng chuyển thành màu trắng Giải thích các tượng phản ứng Bài 12: So sánh mức độ tính chất đơn chất và tính chất hợp chất a, Mg với Na, Al, Be, Ca b, S với O, Se, P, Cl c, K với Mg d, N với Si Giải thích Bài 13: a Công thức C5H12 ứng với chất A, B, C có cấu tạo khác Hãy viết cấu tạo chất này và gọi tên IUPAC B, Trong chất trên, tác dụng với Cl2( có chiếu sáng) Chất A tạo dẫn suất Clo( nguyên tử) Còn chất B tạo dẫn suất Hỏi A, B là chất nào? Viết phương trình hoá học Nhiệt độ sôi C lớn B hay B lớn C? Vì sao? Bài 14: Cho các Anken A, B, C Dùng phản ứng cộng A, B, C với chất nào để tạo ra: + 3- metylpentan từ A + 2,3 điclo – metylbutan từ B + 2- brom – metylbutan từ C Viết PTPứ Bài 15: Đọc tên chất A có cấu tạo: CH2 = C (CH3) – C(CH3) = CH2 Khi cho mol A cộng mol H2 ( xt Ni) thu sản phẩm, còn mol A cộng mol HCl( xt axit) thu sản phẩm X, Y, Z Hãy viết phương trình phản ứng Bài 16: Một hiđrocacbon A có M = 104 và phân tử có chứa vòng Benzen a, Hãy viết cấu tạo X và gọi tên b, Viết phương trình phản ứng: + X với H2 (Ni) dư + X với nước Brom + Trùng hợp X tạo thành Polime Bài 17: Hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dd AgNO3 và Cu(NO3)2 thu dd B và chất rắn D gồm kim loại Cho D tác dụng với dd Hcl dư thấy có thoát Hỏi thành phần B và D Viết PTHH Bài 18: Có chất hữu A, B, C có M = 46 gam, Trong đó A và B tan nhiều nước, A và B tacs dụng với Na, còn B phản ứng với NáOH, C không có tính chất nàynhưng nhiệt độ sôi thấp A và B a Hãy viết công thức cấu tạp A, B, C và gọi tên b Viết PTHH và giải thích các kết thí nghiệm DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP: A BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC: Bài 1: Tính lượng Quặng Apatit chứa 62% Canxi photphat để điều chế 12,4 photpho Bài 2: Cần bao nhiêu muối chứa 80% sắt (III) sunfat để có lượng sắt lượng sắt quặng mahetit chứa 81,2% Fe3O4 ? để có lượng Oxi lượng Oxi kg thuốc tím chứa 94,8% KMnO4 Bài 3: hãy xác định công thức Oxit kim loại hoá trị III, biết hoà tan gam Oxit này 300 ml H2SO4 loãng M., sau phản ứng phải trung hoà lượng Axit còn dư 50 gam dung dịch NaOH 24% (3) Bài 4: 4,48 gam Oxit kimloại hoá trị II tác dụng vừa đủ với 100 ml Axit sunfuric 0,8 M cô cạn dung dịch thì thu 13,76 gam tinh thể muối ngậm nước Tìm công thức muối ngậm nước này Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp M2CO3 và MHCO3 500 ml dd HCl 1M thoát 6,72 lít CO2 (đktc) Để trung hoà Axit dư phải dùng 50 ml NaOH 2M Tìm muốivà % h2 Bài 6: Hoà tan 49,6 gam hỗn hợp muối sunfat và muối cacbonat cùng kim loại (I) vào nước thành dd A Cho ½ dd A tác dụng với H2SO4 dư thoát 2,245 lit khí (đktc) Cho ½ dd A tác dụng với BaCl2 dư thu 43 gam hỗn hợp kết tủa trắng Tìm công thức muối và thành phần hỗn hợp Bài 7: Cho 100 gam hỗn hợp muối Clorua cùng kim loại M ( có hoá trị II và III) tác dụng hết với NaOH dư Kết tủa hiđroxit kim loại (II) 19,2 gam còn khối lượng Clorua kim loại M 0,5 khối lượng mol M Tìm công thức muối clorua và % hỗn hợp Bài 8: Hoà tan Oxit kim loại (III) 400 ml dd HNO3 0,2 M Sau phản ứng dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ và phải trung hoà 50 gam dd nước vôi 1,48% cô cạn dd nhận 6,48 gam nitrat khô Tìm công thức Oxit ban đầu và khối lượng nó Bài 9: Hoà tan 18,4 gam hỗn hợp kim loại hoá trị II và III Axit HCl thu dd A và khí B Chia đôi khí Bâ a Phần B1 đem đốt cháy thu 4,5 gam H2O Hỏi cô cạn dd A thu bao nhiêu gam muối khan b Phần B2 tác dụng hết Clo và cho sản phẩm hấp thu vào 200 âml dd NaOH 20% ( d= 1,2) Tìm nồng độ phần trăm các chất dung dịch tạo c Tìm kim loại, biết tỷ số mol muối khan 1: và khối lượng mol KLoaị này gấp 2,4 lần khối lượng mol kim loại Bài 10: Khử m gam oxit sắt chưa biết CO nóng, dư đến hoàn toàn thu Fe và khí A Hoà tan lượng Fe trên HCl dư thoát 1,68 lít hiđrô( dktc) Hấp thụ toàn khí A nước vôi dư thu 10 gam kết tủa Tìm công thức oxit Bài 11: 15,25 gam hỗn hợp gồm kim loại hoá trị hai có lẫn Fe tan hết axit HCl dư thoát 4,48 dm3 hiđrô(đktc ) và thu dung dịch X Thêm NaOH dư vào X, lọc kết tủa tách nung không khí đến lượng không đổi cân nặng 12 gam Tìm kim loại hoá trị hai, biết nó không tạo kết tủa với hiđrôxit Bài 12: 50 gam hỗn hợp gồm BaCO3 và muối cacbonat kim loại kiềm hoà tan hết HCl thoát 6,72 lít khí (đktc) và thu dung dịch A Thêm axit H2SO4 dư vào dung dịch A thấy tách 46,6 gam kết tủa trắng Tìm cacbonat kim loại kiềm Bài 13: Khử lượng oxit sắt chưa biết hiđrô nóng dư Sản phẩm tạo hấp thụ 100g axit H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm 3,405% Chất rắn thu sau phản ứng khử hoà tan axit sunfuric loãng thoát 3,36 lít khí hiđrô(ĐKTC) Tìm công thức oxit sắt bị khử Bài 14:Phân tích x gam chất A thu a gam CO2 và b gam H2O biết 3a = 11 b và 7x = 3( a + b) Tỉ khối A so với không khí nhỏ Tìm công thức phân tử B Bài15: Chất A có tỉ khối so với CO2 < Nếu đốt 17,2 gam A cần dùng hết 20,16 lítO2 (đktc) Sản phẩm cháy có CO2 và H2O với tỉ số VCO2 : VH2O = : (đo cùng t0 và P) Tìm công thức A Bài 16: Hai nguyên tố X và Y thể rắn điều kiện thường 8,4 gãm có sốù mol nhiều 6,4 gam Y là 0,15 mol Biết khối lượng mol nguyên tử X nhỏ khối lượng mol nguyên tử Y là 8.Hãy cho biết tên X và Y và số mol nguyên tố nói trên Bài 17: Hỗn hợp X gồm kim loại A vag B có tỉ lệ khối lượng 1: và khối lượng mol nguyên tử A nặng B là gam Trong 53,6 gãm có số mol A khác B là 0,0375 mol Hỏi A và B là kim loại nào? (4) II.BÀI TOÁN BIỆN LUẬN: Bài 1: Hoà tan a gam kim loại chưa biết 500 ml HCl thoát 11,2 lít hiđrô ( đktc) Phải trung hoà axit dư dung dịch thu 100 ml Ca(OH)2 1M Sau đó đun cạn dung dịch thu còn lại 55,6 gam muối khan Tính nồng độ mol/l dung dịch axit đã dùng, tính a và xác định kim loại bị hoà tan Bài 2: 5,6 gam chất A tác dụng vừa hết với lượng dung dịch loãng chứa 9,8 gam axit sunfuric thu muối C và chất D a) Hỏi A,C,D có thể là chất nào? Giải thích và viết phương trình phản ứng b) Nếu lượng C thu 15,2 gam thì thì lượng D thu là bao nhiêu? Biết A có thể là CaO, MgO,NaOH,KOH,Zn,Fe Bài 3:16,2 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm A và oxit nó tan hết nước thu dung dịch B và trung hoà hết 1/10 dung dịch B cần 200ml/l axit sunfuric 0,15M Hỏi A là nguyên tố nào ? Khối lượng riêng phần chất ban đầu hỗn hợp là bao nhiêu Bài 4: Hỗn hợp gồm hai hyđrôcacbon có thành phần kém hai nhóm (-CH2-) bị đốt cháy hoàn toàn Sản phẩm cháy chia đôi, dẫn qua P2O5 thì lượng P2O5 tăng 14,4 gam, còn nửa dẫn qua CaO dư thì lượng CaO tăng 36,4 gam Tìm công thức hai hyđrôcacbon và khối lượng chất Bài 5: Hoà tan hết 16,2 gam kim loại X lít dung dịch HNO3 0,5M sau phản ứng kết thúc thu 5,6 lít hỗn hợp NO và N2 (đktc) nặng 7,2 gam Tìm kim loại X? (5) Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 1,7 gam hỗn hợp gồm kẽm và kim loại A ( hoá trị II không đổi ) dung dịch HCl dư tạo 0,672 lít khí (đktc) Mặc khác hoà tan riêng 1,9 gam kim loại A thì dùng hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M tìm kim loại A Bài 7: Hoà tan hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit nó vào nước dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu 22,4 gam hiđrôxit khan Xác định tên kim loại và khối lượng chất hỗn hợp Bài 8:Một hỗn hợp gồm Na, Al, Fe - Nếu cho hỗn hợp tác dụng với nước thu V lít khí - Nếu cho hỗn hợp tác dụng với NaOH dư thu 7/4 V lít khí - Nếu cho hỗn hợp tác dụng HCl dưthu 9/4 V lít khí a) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp b) Nếu giữ nguyên lượng Al và thay Na và Fe kim loại hoá trị II với lượng kim loại này nửa tổng lượng Na và Fe cho tác dụng với HCl dư thì thu 9/4 V lít khí ( các V khí đo cùng to và P) Xác định tên kim loại hoá tri II Bài 9: Khi Hoà tan hết cùng mọt lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ và vào dung dich axit sunfuric loãng vừa đủ thì lượng khí NO và khí hiđrô thoát có thể tích ( cùng điều kiện ) Đem cô cạn dung dịch thì nhận lượng muối sunfat = 62,81%lượng muối nitrat Xác định kim loại R Bài 10: Một hỗn hợp khí X gồm anken 9,1 gam X làm màu vừa hết 40 gam dung dịch Trong X thành phần thể tích chất có phân tử khối nhỏ hơnnằm khoảng từ 65% đến 75% Tìm công thức phân tử Anken và viết các cấu tạo chất III BÀI TOÁN TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Bài 1: Hoà tan 39,4 gam muối cacbonat kim loại hoá trị II axit sunfuaric loãng dư thu 46,6 gam muối sunfat kết tủa.Hãy tính thể tích CO2 thoát ra(ở đktc) và công thức hai muối nói trên Bài 2: Hai kim loại giống (đều tạo cùng nguyên tố R hoá trị II) và có cùng khối lượng Thả thứ vào dung dịch Cu(NO3)2 và thứ hai vào dung dịch Pb(NO3)2 Sau thời gian, số mol hai muối phản ứng lấy hai kim loại đó khỏi dung dịch thấy khối lượng thứ giảm 0,2%, còn khối thứ hai tăng thêm 28,4% Tìm nguyên tố R Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat hai kim loại thuộc phân nhóm IIA bảng tuần hoàn cần dùng hết: 100ml axit HCl và phản ứng giải phóng 6,72 lít CO2 (đktc) Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu bao nhiêu gam muối khan ? Nồng độ mol HCl bao nhiêu? Bài 4: Thả Pb kim loại vào 100ml dung dịch chứa hai muối Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M Sau phản ứng lấy Pb khỏi dung dịch làm khô thì lượng Pb bao nhiêu? Bài 5: Có 100ml muối nitrat kim loại hoá trị II (dung dịch A) Thả vào A Pb kim loại, sau thời gian lượng Pb không đổi thì lấy nó khỏi dung dịch thấy khối lượng nó giảm 28,6 gam Dung dịch còn lại thả tiếp vào đó Fe nặng 100 gam.Khi lượng Fe không đổi thì lấy khỏi dung dịch, thấm khô cân nặng 130,2 gam Hỏi công thức muối ban đầu và nồng độ mol dung dịch A Bài 6: Hoà tan lượng hỗn hợp gồm Al và kim loại hoá trị II lít axit HCl 0,5M thấy thoát 10,08 lít hiđrô (đktc) Dung dịch sau phản ứng làm đỏ quỳ tím và phải trung hoà axit dư NaOH, sau đó cô cạn dung dịch còn lại thu 46,8 gam muối khan (6) a) Tính lượng kim loại đã bị hoà tan b) Tìm kim loại,biết hỗn hợp số mol nó 75% sô9s mol Al Bài 7: Cho 80 gam bột đồng vào 200 ml dung dịch AgNO3, sau thời gian phản ứng lọc dung dịch A và 95,2 gam chất rắn B Cho tiếp 80 gam bột Pb vào dung dịch A, phản ứng xong lọc B tách dung dịch D chứa muối và 67,05 gam chất rắn E Cho 40 gam bột kim loại R hoá trị II vào 1/10 dung dịch D, sau phản ứng hoàn toàn lọc tách 44,575 gam chất rắn E Tính nồng độ mol/lit dung dịch AgNO3 và xác định kim loại R Bài 8: Có 15 gam hỗn hợp Al và Mg chia đôi Cho nửa hỗn hợp 600 ml HCl nồng độ x M thu khí A và dung dịch B cô cạn dung dịch B thu 27,9 gam muối khan Cho nửa hỗn hợp vào 800ml dung dịch HCl nồng độ xM và làm tương tự thu 32,35 gam muối khan Xác định % lượng kim loại và trị số x ? Tính V hiđrô thoát (đktc) IV.BÀI TOÁN KHI GIẢI QUY VỀ 100 Bài 1:Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3 và Fe2O3 đó có Al2O3 chiếm 10,2% còn Fe2O3 chiếm 9,8% Nung hỗn hợp này nhiệt độ cao thu chất rắn có lượng 67% lượng hỗn hợp ban đầu Tính % lượng chất rắn tạo thành Bài 2: Hỗn hợp gồm NaCl, KCl (hỗn hợp A) tan nước thành dung dịch Thêm AgNO3 dư vào dung dịch này tách lượng kết tủa 229,6% so với lượng A Tìm % chất A Bài 3: Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr tác dụng với AgNO3 dư thì tạo lượng kết tủa lượng AgNO3 đã phản ứng Tìm % chất hỗn hợp Bài 4: Hỗn hợp chứa Fe,FeO,Fe2O3 Nếu hoàtan a gam hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 thoát 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm Nếu khử a gam hỗn hợp H2 nóng, dư thu lượng nước 21,15% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm Xác định % chất hỗn hợp Bài 5: Hỗn hợp A gồm oxit kim loại hoá trị II và muối cacbonatcủa kim loại đó dược hoà tan hết axit sunfuaric loãng vừa đủ tạo khí B và còn dung dịch D Đem cô cạn D thu lượng muối khan 168% lượng A Biết lượng khí B 44% lượng A Hỏi kim loại hoá trị II là nguyên tố nào? % lượng chất A bao nhiêu Bài 6:Hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO4 hoà tan axit H2SO4 vừa đủ Sau phản ứng đun cho bay bớt nước và lọc thu lượng kết tủa 121,43% lượng hỗn hợp đầu Tính % lượng chất hỗn hợp đầu Bài 7: Muối A tạo kim loại M(hoá tri II) và phi kim X (hoá trị I) Hoà tan lượng A dung dịch A , Nếu thêm AgNO3 dư vào A, thì lượng kết tủa tách 188% lượng A thêm Na2CO3 dư vào dung dịch A, thì lượng kết tủa tách 50% lượng A Hỏi kim loại M và phi kim X là nguyên tố nào ? công thức muối A Bài 8: Hỗn hợp A gồm các kim loại Mg,Al,Cu.Oxi hoá hoàn toàn m gam A thu 1,72m gam hỗn hợp oxit với hoá trị cao kim loại Hoà tan m gam A dung dịch HCl dư thu 0,952m lít H2 (đktc) Tính % lượng kim loại A ( cho biết hoá tri kim loại không đổi hai thí nghiệm trên) (7) Bài 9: Nung nóng 1,32a gam hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 không khí đến lượng không đổi nhận chất rắn có khối lượng a gam Tính % lượng oxit tạo Bài 10: Cho m gam hỗn hợp Na và Fe tác dụng hết axit HCl, dung dịch thu cho tác dụng với bari hiđrôxit dư lọc kết tủa tách ra, nung không khí đến lượng không đổi thu chất rắn nặng m gam Tính % lượng kim loại ban đầu DẠNG TOÁN VỀ LƯỢNG CHẤT DƯ Bài 1: Đun nóng 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh( không có không khí) thu chất rắn A Hoà tan A HCl dư thoát khí B Cho khí B chậm qua dd Pb(NO 3)2 tách kết tủa màu đen Các phản ứng xảy 100% a Viết phương trình phản ứng và cho biết A B là chất gì? b Tính thể tích khí B và khối lượng kết tủa D c Cần bao nhiêu lit khí O2 (đktc) để đốt cháy hoàn toàn khí B Bài 2: Trộn 100 ml dd Sắt (III) sunfat có 1,5 M với 150ml dd Bari hiđroxit 2M thu kết tủa A và dd B Nung kết tủa A không khí đến lượng không đổi thu chất rắn D Thêm BaCl2 dư vào dd B thì tách kết tủa E a Viết PTHH và Tính lượng D và E b Tính nồng độ mol chất tan dd B( coi thể tích không đổi) Bài 3: Hoà tan 2,4 gam Mg và 11,2 gam Fe vào 100 ml dd CuSO4 2M thì tách chất rắn A và dd B Thêm dd NaOH dư vào dd B lọc kết tủa tách nung đến lượng không đổi không khí thu a gam chất rắn D Viết PTHH và Tính lượng chất rắn A và chất rắn D Bài 4: Đun nóng hỗn hơpợ Fe, S ( không có không khí) thu chất rắn A Hoà tan A dd HCl dư thoát 6,72 lít khí D(đktc) và còn nhận dung dịch B cùng chất rắn E Cho khí D chậm qua dd CuSO4 tách 19,2 gam kết tủa màu đen a Viết PTHH b Tính lượng riêng phần Fe, S ban đầu biết lượng E 3,2 gam Bài 5: Cho 13,6 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe hoà tan 100ml dd CuSO4 Sau phản ứng nhận dd A và 1,84 gam chất rắn B gồm hai kim loại Thêm NaOH dư vào A lọc kết tủa tách nung nóng không khí đến lượng không đổi nhận chất rắn D gồm MgO và Fe2O3 nặng 1,2 gam Tính lượng Fe và Mg ban đầu Bài 6: Dẫn 4,48 dm3 CO (đktc) qua m gam CuO nung nóng nhận chất rắn X và khí Y Khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách 20 gam kết tủa trắng Hoà tan X 200 ml dd HCl 2M thì sau phản ứng phải trung hoà dd thu 50 gam Ca(OH)2 7,4% Viết PTHH và tính giá trị m Bài 7: Nung x1 gam Cu với x2 gam O2 thu chất rắn A1 Đun nóng A1 x3 gam dd H2SO4 98%, sau tan hết thu dd A2 và khí A3 Hấp thụ toàn A3 200ml dd NaOH 0,15M tạo dd chứa 2,3 gam Khi cô cạn dd A2 thu 30 gam tinh thể CuSO4.5H2O Nếu cho A2 tác dụng với dd NaOH M thì tạo lượng kết tủa nhiều phải dùng hết 300â ml dd NaOH Viết PTHH xảy và Tính x1, x2, x3 (8) Bài 8: 6,8 gam hỗn hợp Fe và CuO tan 100 ml dd HCl tạo thành dd A và thoát 224 ml khí B( đktc) và lọc chất rắn D nặng 2,4 gam Thêm tiếp HCl dư vào hỗn hợp A và D thì D tan phần Sau đó thêm tiếp NaOH dư và lọc kết tủa tách nung nóng không khí đến lượng không đổi cân nặng 6,4 gam Tính thành phần khối lượng Fe và CuO hỗn hợp ban đầu DẠNG: BÀI TOÁN HỖN HỢP Bài 1: Hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Cu nặng 10 gam Nếu hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Axit HCl dư giải phóng 3,36 lít khí (đktc), nhận dd B và chất rắn A Đem đun nóng A k khí đến lượng không đổi cân nặng 2,75 gam.Viết PTHH và tính % chất ban đầu Bài 2: Hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu nặng 10 gamđược hoà tanbằng axit HCl dư trhoát 8,96 lít(đktc) và nhận đượcdung dịch A và chất rắn B Lọc và nung B không khí đến lượng không đổi cân nặng 2,75 gam Tính % lượng kim loại Bài 3: Hỗn hợp gồm kim loại Cu, Fe, Mg nặng 20 gamđược hoà tan hết H2SO4 loãng , thoát khí A, nhận dd B và chất rắn D Thêm KOH dư cvào dd B sục không khí để xảy hoàn toàn phản ứng Lọc kết tủa và nung đến lượng không đổi cân nặng 24 gam Chất rắn D nung không khí đến lượng không đổi cân nặng gam Tìm % lượng kim loại ban đầu Bài 4: 16 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , MgO hoà tan hết 300ml axit HCl Sau phản ứng cần trung hoà lượng axit còn dư 50 gam dd Ca(OH)2 14,8% sau đó cô cạn dd nhận 46,35gam muối khan Tính % lượng Oxit hỗn hợp đầu và nồng độ mol axit HCl Bài 5: Hỗn hợp kim loại Fe, Al, Cu nặng 17,4 gam Nếu hoà tan hỗn hợp axit H 2SO4 loãng dư thì thoát 8,96 lít H2 (ở đktc) Còn hoà tan hỗn hợp đó axit H2SO4 đặc nóng dư thì thoát 12,32 lít khí (ở đktc) Tính khối lượng kim loại ban đầu Bài 6: : Hỗn hợp kim loại Fe, Al, Cu Hoà tan a gam hỗn hợp axit H2SO4 đặc nóng vừa đủ thì thoát 15,68 lít SO2(đktc) và nhận dung dịch X Chia đôi X, nửa đem cô cạn nhận 45,1 gam muối khan, còn nửa thêm dd NaOH dư lọc kết tủa nung không khí đến lượng không đổi cân nặng 12 gam Tìm a và khối lượng kim loại Bài 7: Hỗn hợp gồm Oxit Fe2O3 , MgO, Al2O3 nặng 30 gam Nếu hoà tan hỗn hợp H2SO4 49% cần dùng hết 158 gam dung dịch axit Nếu hoà tan hỗn hợp NaOH 2M thì thể tích dd NaOH phản ứng là 200 ml Tìm % khối lượng Oxit Bài 8: 21 gam hỗn hợp Fe, Mg, Zn hoà tan axit HCl dư thoát 8,96 lít H2 (ở đktc) Thêm dd KOH đến dư vào dd thu lọc kết tủa tách ra, đem nung không hkí đến lượng không đổi cân nặng 12 gam Tính lượng kim loại hỗn hợp ban đầu Bài 9: 40 gam hỗn hợp Al, MgO, Al2O3 hoà tan dd NaOH 2M thì thể tích NaOH vừa đủ phản ứng là 300 ml, đồng thời thoát 6,72 lít H2 (ở đktc) Tìm % lượng hỗn hợp đầu Bài 10: Một loại đá chứa CaCO3 và MgCO3 hoà tan hết 400 ml axit HNO3 thoát 6,72 lít CO2 ( ởđktc) Sau phản ứng cần phải trung hoà lượng axit dư dd 100 gam dd NaOH 8% cô cạn thì nhận 63 gam muối khan Tính lượng chất, Viết công thức đá và tính nồng độ mol/l dd HNO3 đã dùng Bài 11: Hỗn hợp X có MgO và CaO Hỗn hợp Y có MgO và Al2O3 Lượng X lượng Y 9,6 gam Số gam MgO X 1,125 lần số gam MgO Y Cho X và Y tác dụng với 100 ml HCl 4,987% ( d= 1,047 g/ml) thì thu dd X/ và dd Y/ Cho X/ tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 lít khí CO2 thoát (ở đktc) a Tính % lượng X và nồng độ % dd X/ b Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340 ml KOH 2M vào dung dịch Y/ thì tách bao nhiêu gam kết tủa Bài 12: A là hỗn hợp gồm Ba, Mg, Al - Cho m gam A vào nước đến phản ứng xong thoát 8,96 lít( ởđktc) (9) - Cho m gam A vào NaOH dư thoát 12,32 lít H2 ( đktc) - Cho m gam A vào dd HCl dư thoát 13,44 lít H2(ở đktc) Tính m và % lượng kim loại A Bài 13: Hoà tan 1,42 gam hỗn hợp Mg, Al, Cu dd HCl dư thu dd A và khí B + chất rắn D Cho A tác dụng với NaOH dư và lọc kết tủa nung nhiệt độ cao đến lượng không đổi thu 0,4 gam chất rắn E.đốt nóng chất rắn D không khí đến lượng không đổi thu 0,8 gam chất rắn F Tính lượng kim loại Bài 14: Ôáng chứa 4,72 gam hỗn hợp Fe, Fe2O3, FeO ddots nóng cho dòng H2 qua đến dư Sau phản ứng ống còn lại 3,92 gam Fe Nếu cho 4,72 gam hỗn hợp đầu vào dd CuSO4 lắc kĩ và để phản ứng hòn toàn, lọc lấy chất rắn, làm khô cân nặng 4,96 gam Tính lượng chất hỗn hợp Bài 15: A là mẫu hợp kim gồm Zn, Cu chia đôi Phần 1: Hoà tan HCl dư thấy còn gam không tan Phần 2: thêm vào đó gam Cu để hỗn hợp B thì % lượng Zn Bnhỏ % lượng Zn A là 33,33% Tìm % lượng Cu A Biết ngâm B vào dd NaOH thì sau thời gian VH2 thoát đã quá 0,6 lít Bài16: Cho lượng hợp kim Na và Ba tác dụng hết với H2O thu 4,48 lít H2 và dd B Trung hoà ½ B HNO3 2M rôi cô cạn dd thì nhận 21,55 gam muối khan Tính thể tích dd HNO3 đã dùng và khối lượng hợp kim ban đầu Bài 17: Cho 35 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn phảnnứng với dd HCl dư thoát 17,04 lít H2 (ởđktc) và dd A a Tính % lượng kim loại biết thể tích H2 thoát Al gấp lần thể tích H2 thoát Mg b Thêm đ NaOH dư vào dd A, lọc kết tủa tách đem nung nóng đến lượng không đổi thu chất rắn B Tính khối lượng B (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu boi duong Hoa hoc,

Từ khóa liên quan