KE HOACH BO MON TOAN 7

40 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:17

-Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức về đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song -Kỹ năng : Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuôn[r] (1)I) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY: 1) LỚP 7A1: Sĩ số 34, hầu hết học sinh ngoan ,hiền biết vâng lời Đội ngũ cán lớp học tốt môn toán đặc biệt là em lớp trưởng có khiếu toán học Về mặt học toán lớp không có số em không nắm kiến thức 2) LỚP 7A2: Sĩ số 34, học sinh ngoan, hiền biết vâng lời, có ý thức tự học tập Mặt học toán lớp tương đối không có học sinh bậc toán Tuy nhiên còn vài em học yếu cần lưu ý các em sau: Đinh Văn Tú, Trịnh Quốc Hùng, Lê Minh Thoang, Phạm Văn Lanh 3) LỚP 7A3: Sĩ số 33, học sinh ngoan, hiền biết vâng lời Lớp học tương đối đều, đội ngũ cán lớp nổ, Không có học sinh xuất sắc môn toán 4) LỚP 7A4: Sĩ số 33, học sinh hiền, biết vâng lời, tập trung nhiều học sinh yếu kém, mặt học toán lớp không đều, ý thức học tập lớp chưa cao II) THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG: Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4 Sĩ số 32 33 33 32 Chất lượng đầu năm TB Khá Giỏi 12 13 2 Chỉ tiêu phấn đấu Học kỳ I Cả năm TB khá Giỏi TB Khá 15 18 14 20 15 17 10 12 18 Ghi chú Giỏi 3 III) BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG: 1) Đối với Giáo viên: + Phát huy tính tích cực học sinh theo phương pháp học nay: Tích cực hoá hoạt động học sinh, tổ chức học sinh hoạt động nhóm hợp tác thảo luận tìm kiến thức + Chú trọng việc học sinh chuẩn bị bài nhà, hướng dẫn cụ thể công vịêc chuẩn bị học sinh bài, tiết để học sinh có hướng hoïc toát + Thường xuyên kiểm tra tình hình ghi chép, làm bài học sinh, kiểm tra bài cũ đầu tiết học quá trình học, đánh giá ghi điểm kịp thời, quan sát tất các đối tượng + Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để bầu ban cán môn Toán giúp truy bài và hướng dẫn học tập, bàn biện pháp việc quản lý giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chậm tiến, phát kịp thời học sinh có khả học toán để bồi dưỡng + Liên hệ với phụ huynh học sinh cá biệt, chậm tiến để phối hợp giáo dục cho học sinh tiến + Luôn tìm hiểu tài liệu, các loại sách báo, tập san, cập nhật thông tin Tạp chí Toán tuổi thơ; các trang web có liên quan đến công tác dạy và học để tìm hiểu thêm vốn kiến thức việc đầu tư soạn giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi; Tìm tòi phương pháp truyền thụ phù hợp đối tượng, sử (2) dụng đồ dùng dạy học, dụng cụ trực quan để giảng dạy có hiệu Soạn giảng cần chú trọng các loại học sinh lớp, chú trong học phụ đạo bồi dưỡng học sinh yếu kém để hình thành cho học sinh kỷ tính toán cần thiết + Sử dụng các thiết bị đồ dùng dạy học sẵn có và làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy + Tìm hiểu cách dạy hay qua việc xem băng đĩa hình rút kinh nghiệm, thao giảng, các kinh nghiệm đề tài tổ quá trình giảng daïy 2) Đối với học sinh: Đối với học sinh khá – giỏi: - Bồi dưỡng cho các em lòng ham thích, hứng thú, say mê học tập môn toán Biểu dương đúng mức học sinh có lời giải hay, động viên khuyến â khích các em chưa giải bài toán khó nào đó - Yêu cầu các em nắm vững kiến thức và giải hết bài tập sách giáo khoa giải toán nâng cao Không nên coi nhẹ lý thuyết - Trong giảng dạy, giáo viên cần suy nghĩ tìm tòi để cho học sinh câu hỏi đào sâu, khuyến khích các em tìm nhiều cách giải baøi taäp - Phân công các em học sinh này kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu kém toán để có dịp củng cố đào sâu kiến thức mình Đối với học sinh trung bình: - Giáo viên cố gắng lấp “ lỗ hôûng “ kiến thức cách tăng cường kiểm tra bài cũ đầu tiết dạy, tổ chức dạy phụ đạo Phân công học tổ, học nhóm với học sinh khá-giỏi toán - Yêu cầu các em nắm vững kiến thức sách giáo khoa trước giải bài tập, bước đầu cho các em giải vài bài tập nâng cao Đối với học sinh yếu – kém: - Trong quá trình dạy trên lơp, giáo viên quan tâm phát “ lỗ hổng” kiến thức, kỷ để khắc phục kịp thời Trong mối liên quan với nội dung giáo viên nên tách thành khâu riêng, tái cách tường minh - Nên coi trọng tính vững kiến thức, kỷ là chạy theo mục tiêu đề cao mở rộng kiến thức Tăng cường luyện tập các bài tập vừa sức, gia tăng lượng bài tập cùng thể loại mức độ (3) IV) KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Lớp Só soá Sô keát hoïc kyøI TB K G Toång keát caû naêm TB K G Ghi chuù 7A1 7A2 7A3 7A4 V NHAÄN XEÙT RUÙT KINH NGHIEÄM: 1) Cuối học kỳ I: ( So sánh kết đạt với tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng học kỳ II ) 2) Cuối năm học: ( So sánh kết đạt với tiêu phấn đấu, rút kinh nghiệm năm sau ) VI) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: (4) Tuần đến 11 Tuần MÔN TOÁN / PHÂN MÔN: ĐẠI SỐ, KHỐI LỚP: Mục tiêu chương/bài Kiến thức trọng tâm Tên chương/bài Chương I: Số hữu tỉ số thực Tiết đến 22 Tập hợp Q các số hữu tỉ 01 Phương pháp giáo dục Chuẩn bị GV,HS -Nắm số kiến thức số hữu tỉ,các - Biết số hữu tỉ là số viết SGK, SGV, Giaùo vieân phép tính cộng,trừ,nhân chia và lũy thừa thực a vaän duïng linh SBT, baûng phuï tập hợp số hữu tỉ Học sinh hiểu và b hoạt tổ hợp các và dụng cụ vận dụng các tính chất tỉ lệ thức, dạng với a,b là vieát baûng, maùy phöông phaùp dãy tỉ số nhau, quy ước làm tròn số, bước các số nguyên và b khác - Nắm vững các phép tính sau: tính boû tuùi hay đầu có khái niệm số vô tỉ, số thực và số hữu tỉ + Đặt vấn đề- bảng số; Một bậc hai Nắm vững các tính chất số kiến thức có - Có kỉ thực các phép tính số hữu Gợi mở vấn tỉ lệ thức và dãy tỉ số tỉ, biết làm tròn số để giải các bài toán có nội liên quan lớp đáp dung thực tế kỉ sử dụng máy tính bỏ túi + Hoạt động - Bước đầu có ý thức vận dụng các hiểu biết - Nhận biết số thập phân hữu hạn, số thập phân vơ hạn tích cực số hữu tỉ, số thực để giải các bài toán tuần hoàn và quy tắc làm tròn hoïc sinh: thực tế số + Nhoùm - Biết số vô tỉ, tập hợp + Caù nhaân số thực bao gồm tất các số + OÂn luyeän hữu tỉ và vô tỉ + Kieåm tra - Nhận biết tương ứng – tập hợp R các hình thức : - Traéc nghieäm số thực và tập hợp các điểm - Tự luận trên trục số - Biết khái niệm bậc hai - Traéc số không âm Sử nghiệm, tự dúng ký hiệu bậc hai luận kết hợp ( ) -HS hiểu khái niệm số hữu tỉ, cách biểu - Biết số hữu tỉ là số viết -Nêu và giải - SGK vấn đề - Bảng phụ a diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ dạng b với a,b là - HS biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết các số nguyên và b khác so sánh hai số hữu tỉ - Biết biểu diễn số hữu tỉ treân truïc soá vaø so saùnh caùc Ghi chú (5) số hữu tỉ Tuần Cộng trừ số hữu tỉ Luyện tập Tuần Tuần Nhân, chia số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ,cộng trừ nhân chia số thập phân Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ,cộng trừ nhân chia số thập phân(tt) Lũy thừa 02 03 04 05 06 - HS nắm vững qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết qui tắc chuyển vế tập hợp số hữu tỉ - Có kỹ làm các phép toán cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng -HS nắm vững qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, -Kĩ năng: Có kỹ làm các phép toán cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng, thành thạo qui taéc chuyeån veá -Nắm vững qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết qui tắc chuyển vế tập hợp số hữu tỉ -Nêu và giải vấn đề - SGK - Bảng phụ -Nắm vững qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, -Nêu và giải vấn đề - SGK - Bảng phụ -HS nắm vững các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ, hiểu khái niệm tỉ số hai số hữu tỉ - Kĩ năng: Có kĩ nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng -Reøn taùc phong laøm vieäc khoa hoïc, chính xaùc -Nắm vững các quy tắc -Nêu và giải nhân, chia số hữu tỉ, hiểu vấn đề khaùi nieäm tæ soá cuûa hai soá hữu tỉ - SGK - Bảng phụ -Kiến thức: HS hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối số hữu tỉ - Kĩ năng: Xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Có kỹ cộng, trừ, nhân, chia soá thaäp phaân - Thái độ: Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán số hữu tỉ để tính toán hợp lý -Kiến thức: Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ -Kĩ năng: Rèn kỹ so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x (đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối), sử dụng máy tính boû tuùi -Thái độ: Phát triển tư HS qua dạng toán tìm x biểu thức chứa dấu gttđ -Nêu và giải - Nắm khaùi nieäm giaù vấn đề trị tuyệt đối số hữu tæ - Cộng, trừ, nhân, chia số thaäp phaân - Biết cách so sánh hai số hữu tỉ viết dạng phân số -Xác định giá trị tuyệt Đàm thoại đối số hữu tỉ -Cộng, trừ, nhân, chia số thaäp phaân - Biết cách so sánh hai số hữu tỉ viết dạng phân số - SGK - Bảng phụ - MTBT -Kiến thức: HS hiểu khái niệm lũy thừa với - Nắm khaùi nieäm luõy - SGK -Nêu và giải -Vở bài tập -Bảng phụ - MTBT (6) số hữu tỉ 07 Tuần Lũy thừa số hữu tỉ (tt) 08 09 Luyện tập Tuần Tỉ lệ thức 10 Luyện tập 11 số mũ tự nhiên số hữu tỉ, biết các qui tắc tính tích và thương hai lũy thừa cùng số, quy tắc lũy thừa lũy thừa -Kó naêng: Coù kyõ naêng vaän duïng caùc qui taéc trên tính toán -Thái độ: Rèn tính làm việc khoa học chính xaùc -Kiến thức: HS nắm vững hai quy tắc luỹ thừa tích và luỹ thừa thöông -Kó naêng: Coù kó naêng vaän duïng caùc quy taéc trên tính toán -Thái độ: Rèn tính làm việc khoa học, chính xaùc -Kiến thức: Củng cố các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng số, quy tắc tính luỹ thừa luỹ thừa, luỹ thừa tích, luỹ thừa cuûa moät thöông -Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng aùp duïng caùc quy tắc trên tính giá trị biểu thức, viết dạng luỹ thừa, so sánh hai luỹ thừa, tìmsố chöa bieát -Thái độ: Rèn tính làm việc khoa học, chính xaùc -Kiến thức: HS hiểu rõ nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất tỉ lệ thức -Kĩ năng: Nhận biết tính chất tỉ lệ thức Bước đầu biết vận dụng các tính chất cuûa TLT vaøo baøi taäp -Thái độ: Rèn tư linh hoạt, sáng tạo, tác phong laøm vieäc khoa hoïc  Cuûng coá ñònh nghóa vaø hai tính chaát cuûa tæ leä thức thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ, biết các qui taéc tính tích vaø thöông cuûa hai lũy thừa cùng số, quy tắc lũy thừa lũy thừa vấn đề - Bảng phụ -Nắm vững hai quy tắc -Nêu và giải luỹ thừa tích và luỹ vấn đề thừa thương - SGK - Bảng phụ - Cuûng coá caùc quy taéc nhaân, -Đàm thoại chia hai luỹ thừa cùng số, quy tắc tính luỹ thừa luỹ thừa, luỹ thừa tích, luỹ thừa thương - VBT - Ghi phiêú học tập - Bảng phụ -Nắm vững hai tính chất -Nêu và giải vấn đề tỉ lệ thức - SGK - Ghi phiếu học tập - Bảng phụ - Nắm vững ñònh nghóa vaø -Đàm thoại hai tính chất tỉ lệ thức - Vở bài tập - Ghi phiếu (7)  Rèn kỹ nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết tỉ lệ thức, lập các tỉ lệ thức từ các số từ đẳng thức tích Tuần Tuần Tính chất 12 dãy tỉ số Tính chất dãy tỉ số 13 (tt) Số thập phân hữu hạn – số thập phân vô hạn tuần hoàn Luyện tập Tuần 14 15 -Kiến thức: HS nắm vững tính chất dãy tỉ soá baèng -Kó naêng: Coù kó naêng vaän duïng tính chaát naøy để giải các bài toán theo tỉ lệ -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, tư linh hoạt -Kiến thức: Củng cố các tính chất tỉ lệ thức, dãy tỉ số -Kĩ năng: Luyện kĩ thay tỉ số các số hữu tỉ tỉ số các số nguyên, tìm x tỉ lệ thức, giải bài toán chia tỉ lệ -Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giaûi baøi taäp Kiến thức: - HS nhận biết đựơc số thập phân hữu hạn, điều kiện để phân số tối giản biểu diễn dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn Hiểu số hữu tỉ là số có biểu diễn số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn -Kĩ năng: có kĩ viết số hữu tỉ sang dạng thập phân và ngược lại -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, tư linh hoạt, sáng tạo -Kiến thức: Củng cố điều kiện để phân số viết dạng số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn -Kó naêng: Luyeän kó naêng vieát moät phaân soá dạng số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn và ngược lại (thực với các số thập phân vô hạn tuần hoàn chu kì có từ hoc tập - Bảng phụ -Nắm vững tính chất dãy -Nêu và giải vấn đề tæ soá baèng - SGK - Ghi phiếu học tập -Bảng phụ - Nắm vững caùc tính chaát cuûa -Đàm thoại tỉ lệ thức, dãy tỉ số - Vở bài tập, Ghi phiếu bài tập - Nhận biết đựơc số thập -Nêu và giải phân hữu hạn, điều kiện để vấn đề moät phaân soá toái giaûn bieåu diễn dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn - SGK - Ghi phiếu HT - Củng cố điều kiện để -Đàm thoại phân số viết dạng số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn - Vở bài tập - Ghi phiếu học tập - Bảng phụ (8) đến chữ số) -Thái độ: Rèn tác phong làm việc khoa học, chính xaùc Làm tròn số Luyện tập 16 17 Tuần Số vô tỉ khái niệm bậc hai 18 Số thực 19 Tuần 10 -Kiến thức: HS nắm khái niệm làm tròn soá, bieát yù nghóa cuûa vieäc laøm troøn soá thực tế -Kĩ năng: Nắm vững và biết vận dụng các quy ước làm tròn số Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu bài -Thái độ: Có ý thức vận dụng các quy ước làm tròn số đời sống hàng ngày -Kiến thức: Củng cố và vận dụng thành thạo các quy ước làm tròn số Sử dụng đúng các thuật ngữ bài -Kĩ năng: Vận dụng các quy ước làm tròn số vào các bài toán thực tế, tính giá trị biểu thức -Thái độ: Có ý thức vận dụng vào thực tế đời soáng -Kiến thức: HS có khái niệm số vô tỉ và hieåu theá naøo laø caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm -Kĩ năng: Biết sử dụng đúng kí hiệu -Thái độ: thấy nhu cầu đời cuûa soá voâ tæ -Kiến thức: HS biết là tên gọi chung cho số hữu tỉ và số vô tỉ Biết biểu diễn thập phân số thực Hiểu ý nghĩa trục số thực -Kĩ năng: Có kĩ biểu diễn số thực trên trục số, so sánh hai số thực -Thái độ: Thấy phát triển hệ - Naém qui tắc veà laøm -Nêu và giải troøn soá, bieát yù nghóa cuûa vieäc vấn đề làm tròn số thực tế - Bảng phụ -Cuûng coá vaø vaän duïng thaønh -Đàm thoại thạo các quy ước làm tròn số Sử dụng đúng các thuật ngữ bài - Bảng phụ - Nắm vững khaùi nieäm veà soá -Nêu và giải voâ tæ vaø hieåu theá naøo laø caên vấn đề baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm - Bảng phụ - MTBT -HS biết là tên gọi -Nêu và giải chung cho số hữu tỉ và số vấn đề vô tỉ Biết biểu diễn thập phân số thực Hiểu ý nghĩa trục số thực -Bảng phụ - Thước kẽ - Com pa - MTBT (9) 11 Luyện tập 20 Ôn tập chương I 21 22 Kiểm tra chương I 12 đến 17 Chương II Hàm số và đồ thị 23 đến 38 thống số từ N đến Z, Q và R -Kiến thức: Củng cố khái niệm số thực, thấy rõ quan hệ các tập hợp số đã hoïc (N, Z, Q, I, R) -Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng so saùnh caùc soá thực, kĩ thực phép tính, tìm x và tìm caên baäc hai döông cuûa moät soá -Thái độ: HS thấy phát triển hệ thống số từ N đến Z, Q và R -Kiến thức: Hệ thống cho HS các tập hợp số đã học Oân tập định nghĩa số hữu tỉ, quy tắc xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ, quy tắc các phép toán Q -Kĩ năng: Rèn luyện kĩ thực các phép tính Q, tính nhanh, tính hợp lí (nếu có thể), tìm x, so sánh hai số hữu tỉ -Thái độ: Rèn tư khái quát, tổng hợp - Kiểm tra việc nắm số kiến thức số hữu tỉ, các phép tính cộng, trư,ø nhân, chia và luỹ thừa số hữu tỉ Hiểu và vận dụng các tính chất tỉ lệ thức, daõy tæ soá baèng - Có kĩ thực các phép tính số hữu tỉ và giải các bài toán có nội dung thực teá - Rèn kĩ tính toán, tư lôgic - Hiểu công thức đặc trưng hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Biết vận dụng các công thức và các tính chất để giải các bài toán hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Có hiểu biết ban đầu khái niệm hàm số và đồ thị hàm số - Biết vẽ hệ trục tọa độ, xác định tọa độ -Củng cố khái niệm số thực, -Đàm thoại thấy rõ quan hệ các tập hợp số đã học (N, Z, Q, I, R) - Bảng phụ - Oân tập định nghĩa số hữu tỉ, - Đàm thoại quy taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät đối số hữu tỉ, quy tắc các phép toán Q - Nắm vững tính chất tỉ lệ thức và dãy tỉ số - Bảng phụ - MTBT - Các kiến thức chương I số hữu tỉ, các phép tính coäng, trö,ø nhaân, chia vaø luyõ thừa số hữu tỉ Hiểu và vận dụng các tính chất tỉ lệ thức, dãy tỉ soá baèng -Biết công thức đại lượng tỉ lệ thuận y = ax; (a a ) Tỉ lệ nghịch y= ( a x 0) - Biết tính chất đại lượng y1 y2 = =a , tỉ lệ thuận x1 x2 + Vaän duïng toå hoäp caùc phöông phaùp coå ñieån kết hợp với phöông phaùp trực quan và phöông phaùp SGK, SGV, SBT, baûng phuï vaø duïng cuï vieát baûng, Maët phẳng toạ độ; Thứớc thẳng (10) hoïc nhoùm, + OÂân luyeän kiến thức cũ đôi với việc luyeän kieán thức  Biết công thức biểu diễn mối liên hệ  Biết công thức biểu -Nêu và giải - Bảng phụ hai đại lượng tỉ lệ thuận diễn mối liên hệ hai đại vấn đề lượng tỉ lệ thuận  Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay khoâng  Hiểu các tính chất  Hiểu các tính chất hai đại lượng tỉ hai đại lượng tỉ lệ thuận leä thuaän  Bieát caùch tìm heä soá tæ leä bieát moät caëp giá trị tương ứng hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị đại lượng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng đại lượng -Nêu và giải - Bảng phụ - Cần phải biết cách làm các bài toán - Hiểu các tính chất đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ hai đại lượng tỉ lệ thuận vấn đề - Bảng nhĩm Chia tỉ lệ điểm cho trước và xác định điểm theo tọa độ nó - Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax; (a ) - Biết tìm trên đồ thị giá trị biến số và hàm số 12 Đại lượng tỉ lệ thuận 23 Một số bài toán đại lượng tỉ lệ thuận 13 Một số bài toán đại lượng tỉ lệ thuận.(tt) Đại lượng tỉ lệ nghịch 24 tính chất d tỉ lệ đại lượng tỉ lệ nghịch x1y1 = x2y2= a - Biết khái niệm hàm số - Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax; (a ) 25 - Cần phải biết cách làm các bài toán - Hiểu các tính chất đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ hai đại lượng tỉ lệ thuận Chia tỉ lệ 26  Biết công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ nghịch  Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay khoâng ?  Hiểu các tính chất hai đại lượng tỉ leä nghòch  Bieát caùch tìm heä soá tæ leä nghòch, tìm giaù trò -Đàm thoại -Nêu và giải  Biết công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại vấn đề lượng tỉ lệ nghịch  Hiểu các tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghòch - Bảng phụ - Bảng nhóm - Bảng phụ - Bảng nhóm (11) đại lượng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng đại lượng 14 14 Một số bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch Một số bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch.(tt) 27 28 Luyện tập 29 Hàm số 30 15 -Kiến thức: Học xong bài này HS cần phải biết cách làm các bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch -Kó naêng: Cuûng coá kó naêng vaän duïng tính chaát hai đại lượng tỉ lệ nghịch -Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đại lượng tỉ lệ nghịch vào giải các bài toán thực tế -Kiến thức: Học xong bài này HS cần phải biết cách làm các bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch -Kó naêng: Cuûng coá kó naêng vaän duïng tính chaát hai đại lượng tỉ lệ nghịch -Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đại lượng tỉ lệ nghịch vào giải các bài toán thực tế -Kiến thức: Thông qua tiết luyện tập HS củng cố các kiến thức đại lượng tỉ leäthuaän, tæ leä nghòch (veà ñònh nghóa vaø tính chaát ) -Kĩ năng: Có kĩ sử dụng thành thạo các tính chất dãy tỉ số để vận dụng giải toán nhanh và đúng -Thái độ: Hs hiểu biết, mở rộng vốn sống thông qua các bài tập mang tính thực tế: baøi taäp veà naêng suaát, baøi taäp veà chuyeån động… -Kiến thức:- HS biết khái niệm hàm số Nhận biết đại lượng này có phải là hàm số đại lượng hay không caùch cho cuï theå vaø ñôn giaûn (baèng baûng,  Hiểu các tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghòch -Nêu và giải vấn đề - Bảng phụ - Bảng nhóm  Hiểu các tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghòch -Nêu và giải vấn đề -Bảng phụ - Bảng nhóm -Đàm thoại - Củng cố các kiến thức đại lượng tỉ lệthuận, tỉ lệ nghòch (veà ñònh nghóa vaø tính chaát - Bảng phụ - Bảng nhóm -Biết khái niệm hàm soá Biết cách cho hàm số bảng và công thức - Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng -Nêu và giải vấn đề (12) Luyện tập 31 Mặt phẳng tọa độ 32 Luyện tập 33 16 công thức) -Kĩ năng: Tìm giá trị tương ứng haøm soá bieát giaù trò cuûa bieán soá -Thái độ: Biết thực tế nhiều đại lượng quan hệ với theo kiểu hàm số -Kiến thức: Củng cố khái niệm hàm số -Kĩ năng: Rèn luyện khả nhận biết đại lượng này có phải là hàm số đại lượng hay không (theo bảng, công thức, sơ đồ).Tìm giá trị hàm số theo biến số và ngược lại -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, tác phong làm vieäc khoa hoïc, chính xaùc -Kiến thức: Thấy cần thiết phải dùng cặp số để xác định vị trí điểm treân maët phaúng; -Kĩ năng: Biết vẽ hệ trục toạ độ; biết xác định toạ độ điểm mặt phẳng; biết xác định điểm trên mặt phẳng toạ độ biết toạ độ nó; -Thái độ: Thấy mối liên hệ toán học và thực tiễn để ham thích học toán -Kiến thức: Củng cố kiến thức mặt phẳng toạ độ, toạ độ điểm -Kó naêng: HS coù kó naêng thaønh thaïo veà heä trục toạ độ, xác định vị trí điểm mặt phẳng toạ độ biết toạ độ nó, biết tìm toạ độ điểm cho trước -Thái độ: Thấy ứng dụng mặt phẳng toạ độ thực tế -Cuûng coá khaùi nieäm haøm soá - Đàm thoại - Nhận biết đại lượng này có phải là hàm số đại lượng hay khoâng (theo baûng, công thức, sơ đồ).Tìm giaù trò cuûa haøm soá theo bieán số và ngược lại - Bảng nhóm -Phấn màu - Thước thẳng - Biết cách xác định điểm -Nêu và giải trên mặt phẳng tọa độ biết vấn đề tọa độ nó và biết xác định tọa độ tọa độ điểm trên mặt phẳng tọa độ - Bảng phụ -Thước thẳng có chia khoảng - Com pa - Bảng nhóm -Giấy kẽ ô vuông - Củng cố kiến thức mặt phẳng toạ độ, toạ độ moät ñieåm -Bảng phụ - Bảng nhóm - Phấn màu - Thước kẽ - Đàm thoại -Kiến thức: HS hiểu khái niệm đồ thị -Biết cách vẽ đồ thị -Nêu và giải -Bảng phụ (13) Đồ thị hàm số y=ax (a 0) Đồ thị hàm số y=ax (a 0) Ôn tập chương II Kiểm tra chương II 34 35 36 37 hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) -Kĩ năng: Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) -Thái độ: HS thấy ý nghĩa hàm số thực tiễn và nghiên cứu hàm số -Kiến thức: Củng cố khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) -Kĩ năng: Rèn kĩ vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0), biết kiểm tra điểm thuộc đồ thị, điểm không thuộc đồ thị hàm số, biết cách xác định hệ số a biết đồ thị hàm số -Thái độ: Thấy ứng dụng đồ thị thực tiễn haøm soá y = ax (a ≠ 0) - Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng hàm số cho trước giá trị biến số và ngược lại vấn đề -Củng cố khái niệm đồ thị - Đàm thoại hàm số, đồ thị hàm soá y = ax (a ≠ 0) -Kĩ vẽ đồ thị hàm soá y = ax (a ≠ 0), bieát kieåm tra điểm thuộc đồ thị -Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức -Hệ thống hoá các kiến thức - Đàm thoại hàm số và đồ thị hàm số và đồ thị -Kó naêng: Tieáp tuïc reøn kó naêng giaûi caùc daïng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, đồ thò haøm soá, caùc baøi taäp phaùt trieån tö -Thái độ: HS thấy ứng dụng toán học vào đời sống - Bảng nhóm - Phấn màu - Thước kẽ -Bảng phụ - Bảng nhóm - Phấn màu - Thước kẽ có chia khoảng -Giấy kẽ ô vuông - Bảng phụ -Bảng nhóm - Phấn màu - Thước kẽ - Kiểm tra kiến thức HS tiếp thu đại -Kiểm tra kiến thức HS tiếp lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch và đồ thu đại lượng tỉ lệ thò haøm soá y = (fx), y = ax (a  0) thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch và đồ thị hàm số y = (fx), y = -Reøn luyeän kyõ naêng trình baøy baøi laøm - Rèn luyện tính tự giác, tự lực, tự tin và tự ax (a  0) kiểm tra kiến thức tiếp thu 17 Ôn tập học kỳ I 38 -Ôn tập các phép tính số hữu tỉ, số thực, -Các phép tính số hữu tỉ, - Đàm thoại đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, số thực, đại lượng tỉ lệ haøm soá y = ax (a  0) thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, - Bảng phụ -Phấn màu (14) - Tiếp tục rèn luyện kỹ thực các hàm số y = ax (a  0) phép tính số hữu tỉ, số thực để tính giá trị biểu thức vận dụng các tính chất đẳng thức, tính chất tỉ lệ thức và dãy tỉ số để tìm số chưa biết, giải các bài toán đại lượng tỉ lê thuận tỉ lệ nghịch và đồ thị haøm soá y = ax (a  0), xeùt ñieåm thuoäc, khoâng thuộc đồ thị hàm số -Thấy ứng dụng toán học vào đời soáng 18 ->19 Kiểm tra học kỳ I Trả bài kiểm tra HKI CHƯƠNG III 39 40 41 đến 50 20 đến 24 20 Thu thập số liệu thống 41 -Kiến thức: Bước đầu hiểu số khái niệm bảng số liệu thống kê ban đầu, dấu hiệu, giá trị dấu hiệu,tần số,bảng “tầng số” (bảng phân phối thực nghiệm); công thức tính số trung bình cộng và ý nghĩa đại diện nó, ý nghĩa mốt Thấy vai trò thống kê thực tiễn -Kỷ năng: Biết tiến hành thu thập số liệu điều tra từ điều tra nhỏ,đơn giản gần gũi học tập,trong sống , biết cách tìm các giá trị khác số liệu thống kê và tần sốtương ứng, lập bảng “tần số”.Biết biểu diễn biểu đồ cột đứng mối quan hệ nói trên Biết sơ nhận xét phân phối các giá trị dấu hiệu qua bảng “tần số” và biểu đồ Biết cách tính trung bình cộng dấu hiệu theo công thức và biết tìm mốt dấu hiệu - Biết các khái niệm : số liệu thống kê, tần số - Biết bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng biểu đồ hình cột tương ứng -Hiểu và vận dụng số trung bình, mốt bảng số liệu các tình thực tế Vaän duïng toång hợp các phương pháp Kết hợp phöông coå truyeàn vaø hieän đại Quan sát thực haønh (sơ đồ, biểu đồ) Giới thiệu quan saùt -Kiến thức: Làm quen với bảng (đơn giản) -Bảng (đơn giản) thu thập -Nêu và giải thu thaäp soá lieäu thoáng keâ ñieàu tra (veà caáu soá lieäu thoáng keâ ñieàu tra vấn đề SGK, SGV, SBT, baûng phuï vaø duïng cuï vieát baûng, Caùc dạng biểu đồ -Bảng phụ -Bảng nhóm (15) kê, tần số Thu thập số liệu thống kê, tần số (tt) 21 Bảng “tần số” các giá trị dấu hiệu Bảng “tần số” các giá trị dấu 42 43 44 tạo, nội dung); biết xác định và diễn tả dấu hiệu điều tra, hiểu ý nghĩa các cụm từ:”số các giá trị dấu hiệu” và “số các giaù trò khaùc cuûa daáu hieäu”, laøm quen với khái niệm tần số giá trị -Kĩ năng: Biết các kí hiệu dấu hieäu, giaù trò cuûa noù vaø taàn soá cuûa moät giaù trò Bieát lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập qua điều tra -Thái độ: Hiểu ý nghĩa thống kê thực tiễn -Kiến thức: HS củng cố khắc sâu các kiến thức đã học tiết trước như: dấu hiệu; giaù trò cuûa daáu hieäu vaø taàn soá cuûa chuùng -Kó naêng: Coù kó naêng thaønh thaïo tìm giaù trò cuûa daáu hieäu cuõng nhö taàn soá vaø phaùt hieän nhanh daáu hieäu chung caàn tìm hieåu -Thái độ: HS thấy tầm quan trọng môn học áp dụng vào đời sống hàng ngày (veà caáu taïo, noäi dung); bieát xaùc ñònh và diễn tả dấu hiệu điều tra, hiểu ý nghĩa các cụm từ:”số các giá trị cuûa daáu hieäu” vaø “soá caùc giaù trò khaùc cuûa daáu hieäu”, làm quen với khái niệm tần soá cuûa moät giaù trò -Đàm thoại -Cuûng coá khaéc saâu caùc kieán thức đã học tiết trước như: daáu hieäu; giaù trò cuûa daáu hieäu vaø taàn soá cuûa chuùng -Kó naêng: Coù kó naêng thaønh thaïo tìm giaù trò cuûa daáu hieäu cuõng nhö taàn soá -Bảng phụ -Bảng nhóm -Kiến thức: Hiểu bảng “tần số “ là hình thức thu gọn có mục đích bảng số liệu thống kê ban đầu, nó giúp cho việc sơ nhận xét giá trị dấu hiệu dễ daøng hôn -Kĩ năng: Biết cách lập bảng “tần số” từ bảng số liệu thống kê ban đầu và biết cách nhaän xeùt -Thái độ: Rèn tác phong làm việc khoa học , chính xaùc Kiến thức: Tiếp tục củng cố cho HS khái nieäm giaù trò cuûa daáu hieäu vaø taàn soá töông ứng -Hiểu bảng “tần số “ là -Nêu và giải vấn đề hình thức thu gọn có muïc ñích cuûa baûng soá lieäu thống kê ban đầu -Bảng phụ -Bảng nhóm - Cuûng coá cho HS khaùi nieäm - Đàm thoại giaù trò cuûa daáu hieäu vaø taàn soá tương ứng -Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng (16) hiệu (tt) Biểu đồ 45 22 Biểu đồ (tt) 46 Số trung bình cộng 47 23 Số trung bình cộng (tt) -Kó naêng: Cuûng coá kó naêng laäp baûng “taàn soá” từ bảng số liệu ban đầu Biết cách từ bảng “tần số” viết lại bảng số liệu ban đầu -Thái độ: Rèn tác phong làm việc khoa học -Kiến thức: Hiểu ý nghĩa minh hoạ biểu đồ giá trị dấu hiệu và tần số tương ứng -Kĩ năng: Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số’ và bảng ghi số biến thiên theo thời gian Biết đọc các biểu đồ đơn giản -Thái độ: Rèn tư linh hoạt, tác phong làm vieäc nghieâm tuùc -Kiến thức:HS biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng HS biết lập lại bảng “tần số” -Kĩ năng: HS có kĩ đọc biểu đồ caùch thaønh thaïo HS bieát tính taàn suaát vaø bieát thêm biểu đồ hình quạt qua bài đọc thêm -Thái độ:Rèn tư linh hoạt sáng tạo -Kiến thức:HS Biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm “đại diện” cho dấu hiệu số trường hợp và để so sánh tìm hiểu dấu hiệu cùng loại -Kĩ năng: Biết tìm mốt dấu hiệu và bước đầu thấy ý nghĩa thực tế mốt -Thái độ: Thấy ứng dụng toán học thực tiễn và có ý thức vận dụng vào cuoäc soáng -Kiến thức: củng cố lại cách lập bảng và công thức tính số trung bình cộng (các bước - Cuûng coá kó naêng laäp baûng “tần số” từ bảng số liệu ban đầu -Hiểu ý nghĩa minh hoạ -Nêu và giải vấn đề biểu đồ giá trị daáu hieäu vaø taàn soá töông ứng - Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số’ vaø baûng ghi soá bieán thieân theo thời gian Biết đọc các biểu đồ đơn giản -Đàm thoại - Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và ngược lại từ biểu đồ đoạn thaúng HS bieát laäp laïi baûng “taàn soá” -Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng -Phấn màu -Bieát caùch tính soá trung bình -Nêu và giải cộng theo công thức từ bảng vấn đề đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm “đại diện” cho moät daáu hieäu moät số trường hợp và để so sánh tìm hiểu dấu hiệu cùng loại -Bảng phụ -Bảng nhóm - MTBT - Cuûng coá laïi caùch laäp baûng - Đàm thoại và công thức tính số trung -Bảng phụ -Bảng nhóm -Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng -Phấn màu (17) 48 Ôn tập chương III 49 Kiểm tra chương III 50 24 25 đến 34 CHƯƠNG IV vaø yù nghóa cuûa caùc kí hieäu) -Kó naêng: Ñöa moät soá baûng taàn soá (khoâng thiết phải nêu rõ dấu hiệu) để HS luyện taäp tính soá trung bình coäng vaø tìm moát cuûa daáu hieäu -Thái độ: Thấy ứng dụng toán học vào thực tiễn từ đó yêu thích môn học -Kiến thức: Oân lại kiến thức và kĩ baûn cuûa chöông nhö: daáu hieäu, taàn soá, baûng taàn soá, caùch tính soá trung bình coäng, moát, biểu đồ -Kĩ năng: Luyện tập số dạng toán cuûa chöông -Thái độ: rèn tư khái quát, tổng hợp -Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức thoáng keâ cuûa HS nhö bieát laäp baûng soá lieäu thống kê ban đầu, bảng tần số, công thức tính số trung bình cộng, biểu đồ -Kĩ năng: Có kĩ thu thập số liệu từ điều tra nhỏ, lập bảng tần số Biết vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biết cách tính số trung bình coäng vaø tìm moát cuûa daáu hieäu Biết dựa vào bảng tần số biểu đồ đoạn thẳng để nhận xét -Thái độ: Rèn luyện cho HS tính trung thực - viết số ví dụ biểu thức đại số - Biết cách tính giá trị biểu thức đại số - Nhận biết đơn thức, đa thức, đơn thức đồng dạng, biết thu gọn đơn thức, đa thức - Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng - Có kỷ cộng, trừ đa thức, đặc biệt là đa thức biến - Hiểu khái niệm nghiệm đa thức Biết kiểm tra xem số có phải là nghiệm đa bình cộng (các bước và ý nghóa cuûa caùc kí hieäu) - MTBT -Oân lại kiến thức và kĩ -Đàm thoại cô baûn cuûa chöông nhö: daáu hieäu, taàn soá, baûng taàn soá, caùch tính soá trung bình coäng, mốt, biểu đồ -Bảng phụ -Bảng nhóm - MTBT - Thước thẳng có chia khoảng -Kieåm tra vieäc naém kieán thức thống kê HS bieát laäp baûng soá lieäu thoáng kê ban đầu, bảng tần số, công thức tính số trung bình cộng, biểu đồ - Biết cách tính giá trị biểu thức đại số - Nhận biết đơn thức, đa thức, đơn thức đồng dạng, biết thu gọn đơn thức, đa thức - Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng - Hiểu khái niệm nghiệm Hoïc sinh hoïc theo nhoùm Phöông phaùp gợi mở, vấn đáp, kết hợp nhieàu phöông phaùp, taêng cường luyện SGK, SGV, SBT, baûng phuï vaø duïng cuï vieát baûng, (18) thức không? Khái niệm biểu thức đại 51 số 25 Giá trị biểu thức đại số 52 Đơn thức 53 26 Đơn thức (tt) 54 -Kiến thức: Hiểu khái niệm biểu thức đại số -Kĩ năng: Tự tìm số ví dụ biểu thức đại số -Thái độ: Thông qua bài tập giáo dục ý thức kỉ luật lao động -Kiến thức: HS biết cách tính giá trị biểu thức đại số -Kĩ năng: Biết cách trình bày lời giải bài toán này -Thái độ: Rèn cách làm việc có khoa học, giáo dục lòng ham thích học toán -Kiến thức: Nhận biết biểu thức đại số nào đó là đơn thức Nhận biết đơn thức thu gọn Nhận biết phần hệ số và phần biến đơn thức -Kĩ năng: Xác định thành thạo đơn thức, đơn thức thu gọn -Thái độ: Rèn tác phong làm việc khoa học, saùng taïo -Kiến thức: Nhận biết biểu thức đại số nào đó là đơn thức Nhận biết đơn thức thu gọn Nhận biết phần hệ số và phần biến đơn thức Biết nhân hai đơn thức -Kĩ năng: Viết đơn thức dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn đa thức Biết kiểm tra xem taäp choïn baøi số có phải là nghiệm taäp coù heä đa thức không? thoáng Phöông phaùp đặt vấn đề -Nêu và giải -Hiểu khái niệm vấn đề biểu thức đại số -HS bieát caùch tính giaù trò cuûa biểu thức đại số - Bảng phụ -Bảng nhóm -Nêu và giải vấn đề - Bảng phụ -Bảng nhóm -MTBT -Nêu và giải -Nhận biết biểu vấn đề thức đại số nào đó là đơn thức Nhận biết đơn thức thu gọn Nhận biết phaàn heä soá vaø phaàn bieán cuûa đơn thức - Bảng phụ -Bảng nhóm -Nêu và giải Nhận biết biểu vấn đề thức đại số nào đó là đơn thức Nhận biết đơn thức thu gọn Nhận biết phaàn heä soá vaø phaàn bieán cuûa đơn thức Biết nhân hai đơn thức - Bảng phụ -Bảng nhóm - Bảng phụ -Bảng nhóm (19) Đơn thức đồng dạng 55 27 Đơn thức đồng dạng (tt) 56 Luyện tập 57 28 Đa thức 58 -Thái độ: Rèn tác phong làm việc khoa học, saùng taïo -Kiến thức: Hiểu nào là hai đơn thức đồng dạng -Kĩ năng: Biết cộng, trừ các đơn thức đồng daïng -Thái độ: Rèn tác phong làm việc khoa học, saùng taïo -Kiến thức: HS củng cố đơn thức đồng dạng -Kĩ năng: HS rèn luyện kĩ tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa hoïc -Kiến thức: HS củng cố nội dung biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng -Kĩ năng: HS rèn luyện kĩ tính giá trị biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa hoïc -HS nhận biết đa thức thông qua số ví duï cuï theå -Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức Cộng trừ đa thức 59 -Hieåu theá naøo laø hai ñôn thức đồng dạng - Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng -Nêu và giải vấn đề - Củng cố đơn thức đồng - Đàm thoại daïng - Reøn luyeän kó naêng tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng - Bảng phụ -Bảng nhóm -HS củng cố nội dung - Đàm thoại biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng - Bảng phụ -Bảng nhóm -Nêu và giải - Nhận biết đa thức -Biết thu gọn đa thức, tìm vấn đề bậc đa thức - Bảng phụ -Bảng nhóm -Kiến thức: HS biết cộng, trừ đa thức - HS biết cộng, trừ đa thức -Kĩ năng: Rèn luyện kĩ bỏ dấu ngoặc -Nêu và giải vấn đề - Bảng phụ -Bảng nhóm (20) 29 Cộng trừ đa thức (tt) 60 Luyện tập 61 đằng trước có dấu “+” dấu “-“, thu gọn đa thức, chuyển vế đa thức -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa hoïc -Đàm thoại - Kiến thức: HS biết cộng, trừ đa thức - HS biết cộng, trừ đa thức -Kĩ năng: Rèn luyện kĩ bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+” dấu “-“, thu gọn đa thức, chuyển vế đa thức -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa hoïc -HS củng cố kiến thức đa thức, cộng - Củng cố kiến thức đa - Đàm thoại trừ đa thức thức, cộng trừ đa thức - Bảng phụ -Bảng nhóm - Bảng phụ -Bảng nhóm - Reøn luyeän kyõ naêng tính toång, hieäu caùc ña thức, tính giá trị đa thức 30 Đa thức biến 62 -HS biết ký hiệu đa thức biến và biết - HS biết ký hiệu đa thức -Nêu và giải xếp đa thức theo lũy thừa giảm tăng biến và biết xếp đa vấn đề bieán thức theo lũy thừa giảm -Bieát tìm baäc, caùc heä soá, heä soá cao nhaát, heä taêng cuûa bieán - Bảng phụ -Bảng nhóm - Cộng trừ đa thức theo hàng ngang - Bảng phụ -Bảng nhóm số tự đa thức biến -Bieát tìm baäc, caùc heä soá, heä -Biết ký hiệu giá trị đa thức giá số cao nhất, hệ số tự đa thức biến trò cuï theå cuûa bieán Cộng trừ đa thức biến 63 - Rèn luyện các kỹ cộng, trừ đa thức, bỏ ngoặc thu gọn đa thức, xếp các hạng tử đa thức, theo cùng thứ tự, biến trừ thaønh coäng 31 Cộng trừ đa thức biến (tt) - Cộng trừ đa thức đã xếp theo cột dọc 64 - Biết xếp các hạng tử -Nêu và giải đa thức biến theo lũy vấn đề thừa tăng giảm - HS củng cố kiến thức đa thức -Củng cố kiến thức đa -Đàm thoại biến, cộng, trừ đa thức biến thức biến, cộng, trừ đa - Bảng phụ -Bảng nhóm (21) - Rèn luyện kỹ xếp đa thức theo lũy thức biến thừa tăng giảm biến và tính tổng hiệu các đa thức 32 Nghiệm đa thức biến 65 - HS hiểu khái niệm nghiệm đa - Hiêểu khái niệm -Nêu và giải vấn đề thức nghiệm đa thức - Bảng phụ -Bảng nhóm -Bieát caùch kieåm tra xem soá a coù phaûi laø -Bieát caùch kieåm tra xem soá nghiệm đa thức hay không (chỉ cần kiểm a có phải là nghiệm đa tra xem P(a) coù baèng hay khoâng ) thức hay không? - HS biết đa thức (khác đa thức không) có thể có nghiệm, hai nghiệm không có nghiệm, số nghiệm đa thức không vượt quá bậc nó 33 Ôn tập chương IV 66  Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức -Hệ thống hóa các kiến thức -Đàm thoại biểu thức đại số, đơn thức, đa thức biểu thức đại số, đơn  Rèn kỹ viết đơn thức có bậc xác định, thức, đa thức - Bảng phụ -Bảng nhóm -MTBT có biến và hệ số theo yêu cầu đề bài Tính giá trị biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức 34 Kiểm tra chương IV 67  Kiểm tra kiến thức học sinh tiếp thu chương IV đơn thức, đa thức và các phép tính cộng, trừ, nhân, thu gọn tìm nghiệm đa thức  Kiểm tra kiến thức học sinh tiếp thu chương IV đơn thức, đa thức và các phép tính cộng, trừ,  Reøn luyeän kyõ naêng trình baøy caån thaän, nhaân, thu goïn tìm nghieäm ña thức chính xaùc  Có ý thức tự giác, tự đánh giá khả tiếp thu baøi 35>36 Ôn tập cuối năm 68 -> 69 -Hệ thống lại toàn kiến thức chương III và chương IV -Đàm thoại - Bảng phụ -Bảng nhóm -MTBT - Thước thẳng (22) 37 Kiểm tra cuối năm 70 MÔN: TOÁN/PHÂN MÔN: HÌNH HỌC, KHỐI : Tuần đến Tên Chương/bài CHƯƠNG I Đường thẳng vuông gócđường thẳng song song Hai góc đối đỉnh Tiết đến 16 Luyện tập Mục tiêu chương bài -Thái độ : Bước đầu tập suy luận Phương pháp GD -Khái niệm hai Trực quan, gấp góc đối đỉnh, đường hình thẳng vuơng gĩc, hai Thực hành dẫn đường thẳng song đến hình thành song khaùi nieäm tính - Quan hệ tính chaát vuông góc và tính Tăng cường song song - Tiên đề clit hai kieåm tra đường thẳng song Hoïc sinh veõ song hình caét gheùp Phöông phaùp hoạt động nhoùm -Hieåu theá naøo laø hai -Nêu và giải vấn đề góc đối đỉnh Nêu tính chất : hai góc đối đỉnh thì baèng -Kiến thức: HS nắm định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất: hai góc đối đỉnh thì -Kĩ năng: Nhận biết các góc đối đỉnh hình.Vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước - Nắm ñònh nghóa hai goùc đối đỉnh, tính chất: hai góc đối đỉnh thì -Khái niệm hai góc đối đỉnh, đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song - Quan hệ tính vuông góc và tính song song - Tiên đề clit hai đường thẳng song song - Học sinh rèn luyện các kỉ năn đo đạc, gấp hình , vẽ hình, tính toán, đặc biệt học sinh biết vẽ thành thạo hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song ê ke và thước thẳng - Học sinh rèn luyện các khả quan sát, dự đoán , rèn luyện tính cẩn thận chính xác; tập suy luận có bước đầu biết nào là chứng minh định lý -Kiến thức: Hiểu nào là hai góc đối đỉnh Nêu tính chất : hai góc đối đỉnh thì -Kỹ : Vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước Nhận biết các góc đối đỉnh hình Kiến thức trọng tâm -Đàm thoại Chuẩn bị Của GV,HS SGK, SBT, SGV, baûng phuï; Duïng cuï veõ hình caùc loại thưuớc; Moät soá kieán thức liên quan lớp Thướcthẳng, -Thước đo góc, giấy rời - Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng Ghi chú (23) Hai đường thẳng vuông góc Hai đường thẳng vuông góc (tt) Các góc tạo bỡi đường thẳng cắt hai đường thẳng -Thái độ: Bước đầu tập suy luận và biết cách trình baøy moät baøi taäp baèng -Kiến thức: Hiểu nào là hai đường thẳng vuông góc với Công nhận tính chất: Có đường thẳng b qua A và b  a Hiểu nào là đường trung trực đoạn thẳng -Kỹ : Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng đã cho -Thái độ : Bước đầu tập suy luận -Nêu và giải -Hiểu nào vấn đề là hai đường thẳng vuông góc với Coâng nhaän tính chất: Coù nhaát moät đường thẳng b qua A vaø b  a Hiểu nào là đường trung trực đoạn thaúng -Đàm thoại -Nắm vững khái -Kiến thức: Nắm vững khái niệm hai đường thẳng vuoâng goùc -Kỹ : Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước Biết vẽ đường trung trực đoạn thẳng -Thái độ : Sử dụng thành thạo êke, thước thẳng -Kiến thức: HS hiểu các tính chất Hai đường thaúng vaø moät caùt tuyeán “Neáu coù moät caëp goùc so le baèng thì caëp goùc so le coøn lại nhau, hai góc đồng vị nhau, hai góc cuøng phía buø nhau” -Kó naêng: Nhaän bieát caëp goùc so le trong, caëp goùc đồng vị, cặp góc cùng phía -Thái độ: Rèn óc quan sát, tư hình học niệm hai đường thaúng vuoâng goùc -Coù nhaát moät đường thẳng b qua A vaø b  a Hiểu nào là đường trung trực đoạn thaúng -Nêu và giải -HS hiểu các tính chất Hai đường vấn đề thaúng vaø moät caùt tuyeán “Neáu coù moät caëp goùc so le baèng thì caëp goùc so le coøn laïi baèng nhau, hai góc đồng vò baèng nhau, hai -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng - Ê ke, giấy rời -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng - Ê ke, giấy rời -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng - Ê ke, giấy rời (24) goùc cuøng phía buø nhau” Các góc tạo bỡi đường thẳng cắt hai đường thẳng (tt) Hai đường thẳng song song Luyện tập Tiên đề clit hai đường -Kiến thức: HS nắm vững tính chất: Hai đường thaúng vaø moät caùt tuyeán.”Neáu coù moät caëp goùc so le baèng thì caëp goùc so le coøn laïi baèng nhau, hai góc đồng vị nhau, hai góc cùng phía buø nhau” -Kó naêng: Nhaän bieát caëp goùc so le trong, caëp goùc đồng vị, cặp góc cùng phía Rèn kĩ vẽ hình -Thái độ: Rèn óc quan sát, tư hình học -HS nắm vững tính chất: Hai đường thaúng vaø moät cát tuyeán.”Neáu coù moät caëp goùc so le baèng thì caëp goùc so le coøn laïi baèng nhau, hai góc đồng vị nhau, hai goùc cuøng phía buø nhau” -Đàm thoại -Bảng phụ -Bảng nhóm, thước thẳng -Thước đo góc, Êke -Kiến thức:- Ôn lại khái niệm hai đường thẳng song song - Công nhận dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song -Kĩ năng: Biết vẽ đường thẳng qua điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng Biết sử dụng êke và thước thẳng dùng êke để vẽ hai đường thẳng song song -Thái độ: Bước đầu tập suy luận - Coâng nhaän daáu hieäu nhaän bieát hai đường thẳng song song -Nêu và giải vấn đề -Bảng phụ -Bảng nhóm, thước thẳng -Thước đo góc, Êke -Kiến thức: Nắm dấu hiệu nhận biết hai đường thaúng song song -Kĩ năng: Biết vẽ thành thạo đường thẳng qua điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đó Sử dụng thành thạo ê ke và thước thẳng để vẽ hai đường thẳng song song -Thái độ: tập suy luận, có ý thức làm việc khoa học -Naém chaéc daáu hieäu nhận biết hai đường thaúng song song -Đàm thoại -Bảng phụ -Bảng nhóm, thước thẳng -Thước đo góc, Êke -Nêu và giải vấn đề -Bảng phụ -Bảng nhóm, -Kiến thức: Hiểu nội dung tiên đề Ơclit là công - Hiểu nội nhận tính đường thẳng b qua M ( M dung tiên đề Ơclit (25) thẳng song song Luyện tập 10 Từ vuông góc đến song song 11 Luyện tập 12 Định lý 13 thước thẳng -Thước đo góc, Êke a ) cho b // a Nhờ có tiên đề Ơclit suy - Tính chất hai tính chất hai đường thẳng song song đường thẳng song -Kĩ năng: Cho biết hai đường thẳng song song và song moät caùt tuyeán Cho bieát soá ño cuûa moät goùc , bieát caùch tính soá ño caùc goùc coøn laïi -Thái độ: Bước đầu tập suy luận, biết cách trình bày baøi laøm  -Kiến thức: Cho hai đường thẳng song song và caùt tuyeán cho bieát soá ño cuûa moät goùc , bieát tính soá ño caùc goùc coøn laïi -Kĩ năng: Vận dụng tiên đề Ơclit và tính chất hai đường thẳng song song để giải bài tập -Thái độ: Bước đầu biết suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán - Đàm thoại - Nắm vững noäi dung tiên đề Ơclit - Tính chaát cuûa hai đường thẳng song song -Bảng phụ -Bảng nhóm, thước thẳng -Thước đo góc, Êke -Kiến thức:Biết quan hệ hai đường thẳng cùng vuông góc cùng song song với đường thẳng thứ ba -Kĩ năng: Biết phát biểu gãy gọn mệnh đề toán hoïc -Thái độ: Tập suy luận -Nêu và giải -Biết quan hệ vấn đề hai đường thẳng cuøng vuoâng goùc cùng song song với đường thẳng thứ ba -Thước thaúng, com pa, eâke , phaán maøu, baûng phuï,bảng nhóm -Kiến thức: Nắm vững quan hệ hai đường thẳng cùng vuông góc cùng song song với đường thẳng thứ ba -Kó naêng: Reøn kyõ naêng phaùt bieåu gaõy goïn moät meänh đề toán học -Thái độ: Bước đầu tập suy luận -Nắm vững quan hệ hai đường thaúng cuøng vuoâng góc cùng song song với đường thẳng thứ ba -Kiến thức: HS biết cấu trúc định lý ( giả thiết và kết luận ) HS hiểu nào là chứng minh moät ñònh lyù -Nêu và giải -HS bieát caáu truùc cuûa moät ñònh lyù ( giaû vấn đề thieát vaø keát luaän ) -Đàm thoại - Thước thaúng, com pa, eâke , phaán maøu, baûng phuï -Bảng phụ - Bảng nhóm - Thướ kẽ (26) Luyện tập 14 Ôn tập chương I 15 Kiểm tra chương I đến 27 CHƯƠNG II TAM GIÁC 16 17 đến 46 -Kyõ naêng : Bieát ñöa moät ñònh lyù veà daïng “ neáu … thì ….” -Thái độ : Làm quen với mệnh đề lôgic : p  q .HS hieåu theá naøo laø chứng minh ñònh ly.ù -Kiến thức : HS biết diễn đạt định lý dạng : “ Neáu … thì … “ -Kỹ : Biết minh hoạ định lý trên hình vẽ vaø vieát giaû thieát , keát luaän baèng kyù hieäu -Thái độ : Bước đầu biết chứng minh định lý -HS biết diễn đạt định lý dạng : “ Neáu … thì … “ -Biết minh hoạ ñònh lyù treân hình veõ vaø vieát giaû thieát , keát luaän -Đàm thoại -Thước thaúng, eâke , phaán maøu, baûng phuï,bảng nhóm -Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song -Kỹ : Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông goùc -Thái độ :Biết cách kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không  Biết diễn đạt các tính chất ; định lý ; định nghĩa  Reøn luyeän kyõ naêng veõ hình  Biết vận dụng các định lý để suy luận, tính số đo caùc goùc - Học sinh cung cấp cách tương đối hệ thống các kiến thức tam giác, bao gồm: Tính chất tổng ba góc tam giác 1800, tính chất góc ngoài tam giác, số dạng tam giác đặc biệt, tam giác cân,tam giác đều,tam giác vuông,tam giác vuông cân,các trường hợp hai tam giác, hai tam giác vuông - HS rèn luyện các kỷ đo đạc,gấp hình, vẽ hình,tính toán, biết vẽ tam giác theo các số đo cho trước, nhận dạng các tam giác đặc biệt, nhận biết hai tam giác Học sinh vận dụng -Hệ thống hoá các kiến thức đường thaúng vuoâng goùc, hai đường thẳng song song - Đàm thoại - Thước thaúng, com pa, phaán maøu, baûng phuï,bảng nhóm,ê ke Trực quan, đo đạc, gấp hình Quan sát thực haønh, phöông phaùp hoïc nhoùm, phöông phaùp veõ hình, tổng hợp kiến thức SGK, SBT, SGV, baûng phuï; Duïng cuï veõ hình caùc loại thưuớc; Moâ hình hai tam giaùc baèng nhau, vaø caùc tam giaùc ñaëc bieät; tranh veõ  Bieát vaän duïng caùc định lý để suy luận, tính soá ño caùc goùc -Tính chất tổng ba góc tam giác 1800, tính chất góc ngoài tam giác, số dạng tam giác đặc biệt, tam giác cân,tam giác đều,tam giác vuông,tam giác vuông cân,các trường hợp (27) 10 Tổng ba góc tam giác 17 các kiến thức đã học vào tính toán và chứng minh đơn hai tam giác, hai giản, bước đầu biết trình bày môt chứng minh hình tam giác vuông học - HS các khả quan sát, dự đoán, rèn luyẹn tính cẩn thận, chính xác, tập dượt suy luận có cứ, vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán, thực hành và các tình thực tiễn - Nắm định lý -Kiến thức : HS nắm định lý tổng ba góc veà toång ba goùc cuûa cuûa tam giaùc, tam giaùc, -Kĩ : Biết vận dụng định lý bài để tính hai tam giaùc baèng -Nêu và giải vấn đề - Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng - Ê ke,thước đo góc -Đàm thoại - Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng - Ê ke,thước đo góc soá ño caùc goùc cuûa moät tam giaùc -Thái độ : Có ý thức vận dụng các kiến thức học và giải các bài toán Tổng ba góc tam giác (tt) 18 Hai tam giác 19 Hai tam giác (tt) 20 -Kiến thức: HS nắm định nghĩa và tính chất góc ngoài tam giác -Kó naêng: Bieát vaän duïng ñònh nghóa, ñònh lyù bài để tính số đo góc tam giác, giải số bài taäp -Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác và khả suy luaän cuûa HS -Kiến thức: Học sinh hiểu định nghĩa hai tam giác nhau, biết viết ký hiệu hai tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự -Kĩ năng: Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác để suy các đoạn thẳng nhau, các góc baèng -Thái độ: Rèn luyện khả phán đoán, nhận xét - Nắm định nghóa vaø tính chaát góc ngoài tam giaùc - Đònh nghóa hai tam Nêu và giải giaùc baèng nhau, bieát vấn đề viết ký hiệu baèng cuûa hai tam giaùc theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự -Kiến thức: Củng cố định nghĩa hai tam giác -Củng cố định nghĩa -Đàm thoại hai tam giaùc baèng -Kó naêng: Reøn luyeän kyõ naêng aùp duïng ñònh nghóa hai tam giác để nhận biết hai tam giác Thước thẳng, compa, phaán maøu, baûng phuï ghi baøi taäp,bảng nhóm -Thước thẳng, compa, baûng phuï, bảng nhóm (28) 11 Trường hợp thứ hai tam giác (c-c-c) Trường hợp thứ hai tam giác (c-c-c) (tt) 12 Trường hợp thứ hai hai tam giác (c-g-c) 21 22 23 nhau, từ đó các góc tương ứng, các cạnh tương ứng -Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác toán học -Kiến thức: Nắm trường hợp cạnh – caïnh – caïnh cuûa hai tam giaùc -Kó naêng: Bieát caùch veõ moät tam giaùc bieát ba cạnh nó Sử dụng đựơc trường hợp cạnh – cạnh – cạnh để chứng minh hai tam giác nhau, từ đó suy các góc tương ứng Rèn luyện kỹ sử dụng dụng cụ -Thái độ:Rèn tính cẩn thận và chính xác vẽ hình Biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giaùc baèng -Kiến thức: Khắc sâu kiến thức: trường hợp hai tam giác c- c- c Qua đó rèn kỹ giaûi moät soá baøi taäp -Kĩ năng: Rèn kỹ chứng minh hai tam giác để hai góc Rèn kỹ naêng veõ hình, kyõ naêng veõ tia phaân giaùc cuûa moät goùc thước thẳng và compa -Thái độ: Rèn khả suy luận, trình bày bài làm -Kiến thức: Học sinh nắm trường hợp caïnh – goùc – caïnh cuûa hai tam giaùc Bieát caùch vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen hai cạnh đó -Kĩ năng: Rèn kỹ sử dụng trường hợp hai tam giác cạnh – góc – cạnh để chứng minh hai tam giác Từ đó suy các góc tương ứng nhau, các cạnh tương ứng nhau, reøn kyõ naêng veõ hình -Thái độ: Rèn khả phân tích tìm lời giải và trình bày bài chứng minh hình -Nắm trường hợp cạnh – caïnh – caïnh cuûa hai tam giaùc -Nêu và giải vấn đề - Thước thaúng, compa, thước đo góc, baûng phuï ghi baøi taäp,bảng phụ -Khắc sâu kiến thức: -Đàm thoại trường hợp cuûa hai tam giác c- c- c Qua đó reøn kyõ naêng giaûi moät soá baøi taäp -Thước thẳng, thước đo góc, phaán maøu, baûng phuï, compa,bảng nhóm -Học sinh nắm -Nêu và giải trường hợp vấn đề caïnh – goùc – caïnh cuûa hai tam giaùc Bieát caùch veõ moät tam giaùc bieát hai caïnh vaø goùc xen hai cạnh đó -Bảng phụ, bảng nhóm -Thước thaúng , compa (29) Trường hợp thứ hai hai tam giác (c-g-c) (tt) Trường hợp thứ ba hai tam giác góc-cạnhgóc (g-c-g) 24 25 13 -Kiến thức: Củng cố trường hợp cạnh – -Củng cố trường hợp -Đàm thoại goùc – caïnh baèng caïnh – -Kó naêng: Reøn luyeän kyõ naêng nhaän bieát hai tam giaùc goùc – caïnh (c-g-c) baèng caïnh – goùc – caïnh Luyeän taäp kyõ naêng veõ hình, trình bày lời giải bài tập hình -Thái độ: Phát huy trí lực học sinh -Kiến thức: HS nắm trường hợp góc – caïnh – goùc cuûa hai tam giaùc -Kó naêng: Bieát caùch veõ moät tam giaùc bieát moät cạnh và hai góc kề cạnh đó Bước đầu biết sử dụng trường hợp g-c-g Từ đó suy các cạnh tương ứng, các góc tương ứng -HS naém -Nêu và giải trường hợp vấn đề goùc – caïnh – goùc cuûa hai tam giaùc Baûngphuï, bảng nhóm Thước thẳng coù chia khoảng, compa, thước đo độ Thước thẳng, thước đo độ, baûng phuï, bảng nhóm -Thái độ: phát huy trí lực HS Trường hợp thứ ba hai tam giác góc-cạnhgóc (g-c-g)(tt) 26 Luyện tập 14 27 -Kiến thức: HS nắm trường hợp góc – cạnh – góc hai tam giác Biết vận dụng trường hợp góc – cạnh – góc để chứng minh trường hợp : cạnh huyền – góc nhọn hai tam giaùc vuoâng -Kĩ năng: Bước đầu biết sử dụng trường hợp g-c-g, trường hợp cạnh huyền – góc nhọn hai tam giác vuông Từ đó suy các cạnh tương ứng, các góc tương ứng -HS naém -Đàm thoại trường hợp goùc – caïnh – goùc cuûa hai tam giaùc Bieát vaän duïng trường hợp goùc – caïnh – góc để chứng minh trường hợp : caïnh huyeàn – -Thái độ: phát huy trí lực HS goùc nhoïn cuûa hai tam giaùc vuoâng -Kiến thức: Củng cố trường hợp góc – - Củng cố trường - Đàm thoại caïnh – goùc hợp góc -Kó naêng: Reøn luyeän kyõ naêng nhaän bieát hai tam giaùc – caïnh – goùc baèng goùc - caïnh - goùc Luyeän taäp kyõ naêng veõ hình, trình baøy baøi giaûi -Bảng phụ -Bảng nhóm - Thước thẳng có chia khoảng - Thước đo góc -Thước thẳng , thước ño goùc , compa, baûng phuï ,bảng nhóm (30) 15 ->16 Thực hành ngoài trời 28 ->29 Ôn tập học kỳ I 30 17 18 31 Ôn tập học kỳ I (tt) 19 20 Kiểm tra học kỳ 32 I Luyện tập ba trường hợp 33 -Thái độ: Phát huy trí lực học sinh - HS biết vận dụng các trường hợp hai -HS nắm vững các tam giác vào thực tiễn Đặc biệt là xác định khoảng trường hợp hai tam cách hai điểm mà ta không đo trực tiếp giác - Ôn tập cách hệ thống kiến thức lý thuyết -Khái niệm, định hoïc kyø I veà khaùi nieäm, ñònh nghóa, tính chaát (hai goùc nghóa, tính chaát (hai đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc đối đỉnh, đường góc, tổng các góc tam giác, trường hợp thẳng song song, thứ c.c.c và trừơng hợp đường thẳng vuông thứ hai c.g.c hai tam giác) goùc, toång caùc goùc - Luyeän taäp kyõ naêng veõ hình, phaân bieät GT, KL, cuûa moät tam giaùc, trường hợp bứơc đầu suy luận có thứ c.c.c và trừơng hợp thứ hai c.g.c cuûa hai tam giaùc) - trực quan, nêu vấn đề, diễn giải - giác kế, cọc tiêu, thước cuộn -Đàm thoại -Baûng phuï thước kẻ, eâke, compa -Ôn tập các kiến thức trọng tâm hai chương : Khái niệm, định Chướng I và chương II học kỳ I qua số câu nghĩa, tính chất (hai - Đàm thoại hoûi lyù thuyeát vaø baøi taäp aùp duïng góc đối đỉnh, đường -Rèn tư suy luận và cách trình bày lời giải bài thẳng song song, đường thẳng vuông taäp hình goùc, toång caùc goùc cuûa moät tam giaùc, trường hợp thứ c.c.c và trừơng hợp thứ hai c.g.c cuûa hai tam giaùc) -Baûng phuï thước kẻ, eâke, compa -Củng cố trường hợp góc- cạnh- góc -Bảng phụ -bảng nhóm -Trường hợp - Đàm thoại (31) tam giác Luyện tập ba trường hợp tam giác (tt) 34 - Rèn luyện kỹ nhận biết  trường hợp g.c.g - Kyõ naêng veõ hình trình baøy baøi giaûi baøi taäp hình -Phát huy trí lực HS - Tiếp tục củng cố trường hợp góc cạnh góc, và áp dụng trường hợp nào vào tam giác vuông, củng cố hai trường hợp (c.c.c), (c.g.c) - Rèn kỹ vẽ hình chứng minh, chứng tỏ  từ đó rút hai cạnh, góc tương ứng 35 Tam giác cân (tt) 36 21 Định lý pitago 37 22 -Trường hợp goùc caïnh goùc, và áp dụng trường hợp nào vào tam giaùc vuoâng, cuûng coá hai trường hợp (c.c.c), (c.g.c) -Thước thẳng - Đàm thoại -Bảng phụ -bảng nhóm -Thước thẳng -HS nắm định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác Tính chất góc tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác -Nắm định nghóa tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng caân, -Biết vẽ  cân,  vuông cân Biết chứng minh1  là tam giác Tính  cân,  vuông cân,  Biết vận dụng các tính chất góc tam chất  cân,  vuông cân,  để tính số đo giác cân, tam giác vuoâng caân, tam giaùc góc, để chứng minh các góc - Phát huy tư nhanh nhạy, hoạt bát HS -Nêu và giải vấn đề -Thước thaúng, com pa, thước đo goùc, giaáy trong, baûng phuï, taám bìa, bảng nhóm -Cuûng coá ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa tam giaùc caân, -Đònh nghóa vaø tính tam giác vuông cân, tam giác Luyện giải các chất tam giác bài tập tính góc, chứng minh tam giác cân caân, tam giaùc vuoâng cân, tam giác - Rèn luyện kỹ suy luận, chứng minh, vẽ hình -Đàm thoại Baûng phuï, bảng nhóm, compa, thước thẳng - Phát huy trí lực HS Tam giác cân goùc caïnh goùc -Tích cực, phát huy trí lực học sinh -Kiến thức:Học sinh nắm định lí Pytago quan hệ ba cạnh tam giác vuông và định lí pytago đảo -Kĩ năng: Biết vận dụng định lí Pytago để tính độ dài cạnh tam giác vuông biết độ dài hai cạnh Biết vận dụng định lý Pytago đảo để nhận bieát moät tam giaùc laø tam giaùc vuoâng -Thái độ: Biết vận dụng kiến thức học bài vào -Học sinh nắm -Nêu và giải vấn đề ñònh lí Pytago veà quan hệ ba caïnh cuûa moät tam giaùc vuoâng vaø ñònh lí pytago đảo -Hai taám bìa maøu hình vuoâng coù caïnh baèng a + b và tám tờ giaáy traéng hình tam giaùc vuoâng baèng nhau, có độ (32) thực tế Định lý pitago (tt) Các trường hợp tam giác vuông 38 39 23 -Củng cố định lí Pytago và định lí Pytago đảo -Kĩ năng: Vân dụng định lí Pytago để tính độ dài moät caïnh cuûa tam giaùc vuoâng vaø vaän duïng ñònh lí Pytago đảo để nhận biết tam giác vuông -Thái độ: Hiểu và vận dụng kiến thức học bài vào thực tế -Đònh lí Pytago vaø định lí Pytago đảo -Đàm thoại -HS nắm các trường hợp hai tam giác vuông Biết vận dụng định lý Pytago để chứng minh trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông  vuông Biết vận dụng các trường hợp  vuông để chứng minh các đoạn thẳng baèng nhau, caùc goùc baèng -HS nắm các trường hợp cuûa hai tam giaùc vuoâng -Nêu và giải vấn đề daøi hai caïnh goùc vuoâng laø a vaø b,thươcs thẳng,com pa, ê ke,bảng phụ -Baûng phuï, sợi dây thaét nuùt thaønh 12 đoạn Thước thaúng, eâke, compa -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng, ê ke,com pa - Tieáp tuïc reøn luyeän khaû naêng phaân tích tìm caùch giải và trình bày bài toán chứng minh hình học - Hiểu và vận dụng kiến thức học vào số bài toán thực tế Các trường hợp tam giác vuông (tt) 40 -Củng cố kiến thức các trường hợp -Củng cố kiến thức -Đàm thoại cuûa tam giaùc vuoâng các trường hợp -Rèn kỹ chứng minh tam giác vuông bằng tam giaùc vuoâng nhau,kỹ trình bày bài chứng minh hình -Phát huy trí lực HS Luyện tập 24 41 -Kiến thức: Củng cố các trường hợp tam giác vuông, đặc biệt là trường hợp cạnh huyền – caïnh goùc vuoâng -Kĩ năng: Rèn kĩ chứng minh tam giác vuông nhau, kĩ trình bày bài chứng minh hình -Củng cố các trường hợp tam giaùc vuoâng, ñaëc biệt là trường hợp caïnh huyeàn – caïnh -Đàm thoại -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng, ê ke,com pa (33) Luyện tập (tt) 42 25 26 27 đến 35 Thực hành ngoài trời 43 ->44 Ôn tập chương II 45 Kiểm tra chương II 46 CHƯƠNG III Quan hệ 47 các yếu tố đến -Thái độ: Phát huy trí lực HS -Kiến thức: Củng cố các trường hợp tam giác vuông, đặc biệt là trường hợp cạnh huyền – caïnh goùc vuoâng -Kĩ năng: Rèn kĩ chứng minh tam giác vuông nhau, kĩ trình bày bài chứng minh hình -Thái độ: Phát huy trí lực HS goùc vuoâng -Củng cố các trường -Đàm thoại hợp tam giaùc vuoâng, ñaëc biệt là trường hợp caïnh huyeàn – caïnh goùc vuoâng -Kiến thức: HS biết cách xác định khoảng cách -HS biết cách xác - Đàm thoại địa điểm A và B đó có địa điểm nhìn thấy định khoảng cách - Trực quan không đến địa điểm A -Kĩ năng: Rèn luyện kĩ dựng góc trên mặt đất, và B đó có ñòa ñieåm nhìn thaáy gióng đường thẳng không đến -Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc có tổ chức -Kiến thức: Ôn tập, hệ thống các trường hợp -Hệ thoáng caùc - Đàmthoại cuûa hai tam giaùc trường hợp -Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào bài hai tam toán vẽ hình, tính toán, chứng minh giaùc -Thái độ: Phát huy trí lực HS -Kiến thức: Kiểm tra hiểu bài học sinh -Kĩ năng: - Biết vận dụng các định lí để chứng minh, suy luận, tính toán số đo góc Biết chứng minh hai tam giác nhau, vận dụng các trường hợp tam giác, tam giác vuông để chứng minh hai đoạn thẳng nhau, hai goùc baèng -Thái độ: Rèn tính trung thực, sáng tạo, tính kiên trì vượt khó - HS nắm quan hệ các yếu tố cạnh, góc tam giác, đặc biệt tam giác vuông là quan hệ đường vuông góc – đường xiên- hình chiếu, các -Các trường hợp baèng cuûa hai tam giaùc -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng, ê ke,com pa - giác kế, cọc tiêu, thước cuộn Baûng phuï, baûng toång keát caùc trường hợp baèng cuûa hai tam giaùc - Đề kiểm tra -Quan hệ các Quan sát trực SGK, SBT, yếu tố cạnh, góc quan, phöông SGV, baûng tam giác, đặc phaùp hoïc nhoùm, phuï; Duïng cuï (34) tam giác 27 Quan hệ góc và cạnh đối diện tam giác Quan hệ góc và cạnh đối diện tam giác (tt) 28 Quan hệ đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 67 47 48 49 loại đường đồng quy, các điểm đặc biệt tam giác và các tính chất chúng -Nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng chúng tình cần thiết, hiểu phép chứng minh định lí - Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính chất qua hình vẽ - biết diễn đạt định lý thành bài toán với hình vẽ , giả thiết và kết luận -Kiến thức: HS nắm vững nội dung định lý hai, vận dụng chúng tình cần thiết -Kĩ năng:Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhaän xeùt caùc tính chaát qua hình veõ -Thái độ:Biết diễn đạt định lý thành bài toán với hình vẽ, giả thiết và kết -Kiến thức: HS Nắm khái niệm đường vuông góc, đường xiên kẻ từ điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó, khái niệm hình chiếu vuông góc điểm, đường xiên ; biết vẽ hình minh họa các khái niệm đó -Kĩ năng: HS nắm vững định lí quan hệ đường vuông góc với đường xiên, nắm vững định lí quan hệ đường xiên và hình chiếu chúng, hiểu cách chứng minh hai định lí trên -Thái độ: Bước đầu HS biết vận dụng hai định lí biệt tam giác vuông là quan hệ đường vuông góc – đường xiênhình chiếu, các loại đường đồng quy, các điểm đặc biệt tam giác và các tính chất chúng -Nắm vững nội dung hai định lý hoạt động nhóm, phối hợp caùc phöông phaùp, baøi taäp trắc nghiệm để kieåm tra kieán thức Nêu và giải vấn đề -HS nắm vững nội -Đàm thoại dung ñònh lyù hai, vaän duïng chúng tình huoáng caàn thieát -Nêu và giải -Nắm khái vấn đề niệm đường vuông góc, đường xiên kẻ từ điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó, khaùi nieäm hình chieáu vuoâng goùc cuûa điểm, đường veõ hình caùc loại thước; Moâ hìnhø caùc tam giaùc ñaëc bieät; Thước kẻ, compa, thước đo goùc, phaán maøu, tam giaùc baèng bìa gaén vaøo moät baûng phuï -Thước kẻ, compa, thước đo goùc, phaán maøu Baûng phuï, phieáu hoïc tập, thước thaúng, eâke (35) treân vaøo baøi taäp ñôn giaûn Quan hệ đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tt) 29 Quan hệ ba cạnh tam giác Bất đẳng thức tam giác Quan hệ ba cạnh tam giác Bất đẳng thức tam giác (tt) 50 51 52 Luyện tập 53 -Kiến thức:- HS biết chuyển bài toán cụ thể thaønh phaùt bieåu cuûa ñònh lyù 2; bieát duøngñònh lyù PiTaGo để chứng minh định lý này Nắm vững định lí quan hệ đường xiên và hình chiếu chuùng -Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng veõ hình theo yeâu caàu đề bài, tập phân tích để chứng minh bài toán, biết các các bước chứng minh, kĩ đọc hình vẽ -Thái độ: Giáo dục ý thức vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn -Kiến thức: HS nắm vững quan hêï độ dài cạnh tam giác, từ đó biết đoạn thẳng có độ dài nào thì không thể là cạnh tam giaùc -Kó naêng: vaän duïng ñònh lyù vaø heä quaû vaøo giaûi baøi taäp -Thái độ: rèn tư linh hoạt sáng tạo, khoa học xieân ; bieát veõ hình minh hoïa caùc khaùi niệm đó -Nắm vững định lí quan hệ đường xiên và hình chieáu cuûa chuùng -HS nắm vững quan hêï độ dài caïnh cuûa tam giaùc, từ đó biết đoạn thẳng có độ daøi nhö theá naøo thì khoâng theå laø caïnh cuûa tam giaùc -HS nắm vững quan -Kiến thức: HS nắm vững quan hêï độ dài hêï độ dài cạnh tam giác, từ đó biết đoạn thẳng có độ dài nào thì không thể là cạnh tam cạnh tam giác, từ đó biết giaùc đoạn thẳng có độ -Kó naêng: vaän duïng ñònh lyù vaø heä quaû vaøo giaûi baøi daøi nhö theá naøo thì taäp khoâng theå laø caïnh -Thái độ: rèn tư linh hoạt sáng tạo, khoa học cuûa tam giaùc -Kiến thức: Củng cố quan hệ độ dài các cạnh - Củng cố quan hệ tam giác Biết vận dụng quan hệ này để xét độ dài các cạnh xem ba đoạn thẳng cho trước có thể là ba cạnh của tam giác -Đàm thoại Baûng phuï, phieáu hoïc tập, thước thaúng, eâke -Nêu và giải vấn đề Baûng phuï Thước thẳng, eâke, compa, phaán maøu -Đàm thoại Bảng phụ Thước thẳng, phaán maøu, com pa, phieáu hoïc taäp -Đàm thoại Bảng phụ Thước thẳng, phaán maøu, (36) 30 Tính chất ba đường trung tuyến tam giác 54 Luyện tập 55 31 Tính chất tia phân giác góc 56 moät tam giaùc hay khoâng -Kĩ năng: Rèn luyện kĩ vẽ hình theo đề bài, phaân bieät giaû thieát, keát luaän vaø vaän duïng quan heä ba cạnh tam giác để chứng minh bài toán -Thái độ: Vận dụng quan hệ ba cạnh tam giác vào thực tế đời sống -Kiến thức: HS nắm khái niệm đường trung tuyến (xuất phát từ đỉnh ứng với cạnh) tam giác và nhận thấy tam giác có ba đường trung tuyến Thông qua thực hành cắt giấy và vẽ hình treân giaáy keû oâ vuoâng phaùt hieän tính chaát ba đường trung tuyến tam giác, hiểu khái niệm troïng taâm cuûa tam giaùc -Kĩ năng: Luyện kĩ vẽ các đường trung tuyến cuûa moät tam giaùc -Thái độ: Biết sử dụng tính chất ba đường trung tuyến tam giác để giải số bài tập đơn giản -Kiến thức: Củng cố định lí tính chất ba đường trung tuyeán cuûa moät tam giaùc -Kĩ năng: Luyện kĩ sử dụng định lí tính chất ba đường trung tuyến tam giác để giải bài tập Chứng minh tính chất trung tuyến tam giác cân, tam giác đều, dấu hiệu nhận biết tam giác caân -Thái độ: Rèn tư phân tích, tổng hợp và cách trình bày bài toán chứng minh hình học -Kiến thức: HS nắm vững định lí tính chất các điểm thuộc tia phân giác góc và định lí đảo cuûa noù -Kó naêng: Bieát caùch veõ tia phaân giaùc cuûa moät goùc thước hai lề, củng cố cách vẽ tia phân giác com pa, phieáu hoïc taäp HS nắm khái niệm đường trung tuyến (xuất phát từ đỉnh ứng với cạnh) tam giaùc vaø nhaän thaáy moãi tam giaùc có ba đường trung tuyeán -Nêu và giải vấn đề -Cuûng coá ñònh lí veà -Đàm thoại tính chất ba đường trung tuyeán cuûa moät tam giaùc -HS nắm vững định -Nêu và giải lí veà tính chaát caùc vấn đề ñieåm thuoäc tia phaân giaùc cuûa moät goùc vaø định lí đảo nó Tam giaùc baèng giaáy, giaáy keû oâ vuông, Thước thaúng, phaán maøu, com pa, phieáu hoïc taäp -Bảng phụ -Bảng nhóm -Thước thẳng Tam giaùc baèng giaáy, giaáy keû oâ vuông, Thước thaúng, phaán maøu, com pa, (37) Tính chất tia phân giác góc (tt) 57 32 Tính chất ba đường phân giác tam giác 58 Luyện tập 59 góc thứơc kẽ và compa -Thái độ: Bước đầu biết vận dụng hai định lí trên để giaûi baøi taäp -Kiến thức: Củng cố hai định lí (thuận và đảo) tính chất tia phân giác góc và tập hợp các điểm nằm bên góc, cách hai cạnh góc -Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng veõ hình, phaân tích vaø trình bày chứng minh -Thái độ: Vận dụng các định lí trên để tìm tập hợp các điểm cách hai đường thẳng cắt và giải baøi taäp -Kiến thức: HS hiểu khái niệm đường phân gíac tam giác và biết tam giác có ba đường phân giaùc -Kĩ năng: HS tự chứng minh định lí: ” Trong tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy” -Thái độ: Thông qua gấp hình và suy luận HS chứng minh định lí : “Tính chất ba đường phân giác tam giác” Bước đầu HS biết áp dụng định lí naøy vaøo baøi taäp -Kiến thức: Củng cố các định lí tính chất ba đường phân giác tam giác, tính chất đường phân giác góc, tính chất đường phân giác tam giác cân, tam giác -Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng veõ hình phaân tích vaø chứng minh bài toán Chứng minh dấu hiệu nhaän bieát cuûa tam giaùc caân -Thái độ: HS thấy ứng dụng thực tế tính chất ba đường phân giác tam giác, góc phieáu hoïc taäp - Cuûng coá hai ñònh lí -Đàm thoại (thuận và đảo) tính chaát tia phaân giaùc cuûa moät goùc vaø tập hợp các điểm naèm beân goùc, cách hai cạnh cuûa goùc -HS hieåu khaùi nieäm -Nêu và giải đường phân gíac vấn đề moät tam giaùc vaø bieát moãi tam giaùc coù ba đường phân giác -Chứng minh ñònh lí: ” Trong moät tam giác cân, đường phaân giaùc xuaát phaùt từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy” -Bảng phụ -Thước thẳng, phaán maøu, com pa, phieáu hoïc taäp -Kiến thức: Củng cố -Đàm thoại caùc ñònh lí veà tính chất ba đường phân giaùc cuûa tam giaùc, tính chất đường phaân giaùc cuûa moät góc, tính chất đường phaân giaùc cuûa tam giaùc caân, tam giaùc Thước thẳng, compa, eke Baûng phuï, phaán maøu Tam giaùc baèng bìa mỏng, thước hai leà, eke, compa, baûng phuï, phaán maøu (38) Tính chất đường trung trực đoạn thẳng 60 ->61 33 Tính chất ba đường trung trực tam giác 62 -Kiến thức: HS hiểu và chứng minh hai định lí đặc trưng đường trung trực đoạn thẳng -Kĩ năng: HS biết cách vẽ đường trung trực đoạn thẳng, xác định trung điểm đoạn thẳng thước kẻ và compa -Thái độ: Bước đầu biết dùng các định lí này để làm caùc baøi taäp ñôn giaûn  HS hiểu khái niệm đường trung trực 1 và  HS hiểu khái niệm  có đường trung trực đường trung trực  Học sinh chứng minh định lý bài (định lý 1 và  có tính chất  cân và tính chất đường trung trực đường trung trực -Nêu và giải vấn đề -Đàm thoại -Baûng phuï, phaán maøu, thước thẳng, compa, eke -Nêu và giải vấn đề -Baûng phuï, phaán maøu, thước thẳng, compa, eke cuûa   Luyện cách vẽ đường trung trực  Biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp  Luyện tập 34 63 - Củng cố các định lý tính chất đường trung trực đoạn thẳng Tính chất ba đường trung trực cuûa , moät soá tính chaát cuûa tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng  Rèn luyện kỹ vẽ đường trung trực , vẽ đường tròn ngoại tiếp , chứng minh ba điểm thẳng hàng và tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyeàn cuûa  vuoâng  HS thấy ứng dụng thực tế tính chất đường trung trực đoạn thẳng Tính chất ba đường cao tam giác 64 -Củng coá caùc ñònh lyù - Đàm thoại tính chất đường trung trực đoạn thẳng Tính chất ba đường trung trực , số tính chaát cuûa tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng  HS biết khái niệm đường cao  và  -Khái niệm đường -Nêu vấn đề có đường cao, nhận biết đường cao  cao  và vuoâng,  tuø  có đường cao,  Luyện cách dùng ê ke để vẽ đường cao  -Coâng nhaän tính  Qua vẽ hình nhận biết đường cao  luôn chất đồng quy -Baûng phuï, phaán maøu, thước thẳng, compa, eke -Bảng phụ -thước kẽ,com pa, ê ke, phấn màu (39) qua điểm, từ đó công nhận tính chất đồng đường cao  quy đường cao  và khái niệm trực và khái niệm trực taâm taâm  Biết tổng kết các kiến thức các loại đường đồng quy, xuất phát từ đỉnh đối diện đáy  caân Tính chất ba đường cao tam giác (tt) 65 Luyện tập 35 66 Ôn tập chương III Ôn tập cuối năm 67 68  Qua vẽ hình nhận biết đường cao  luôn qua điểm, từ đó công nhận tính chất đồng quy đường cao  và khái niệm trực taâm  Bieát toång keát caùc -Nêu vấn đề kiến thức các loại đường đồng quy, xuất phát từ  Biết tổng kết các kiến thức các loại đường đỉnh đối diện đáy đồng quy, xuất phát từ đỉnh đối diện đáy -Đàm thoại -Củng cố tính chất đường cao,trung tuyến -Tính chất ,trung trực,phân giác tam giác cân Các đường đường cao,trung tuyến ,trung đồng quy tam giác - Rèn kỷ xác định trực tâm tam giác, kỉ trực,phân giác vẽ hình theo đề bài, phân tích và chứng minh tam giác cân Các đường đồng quy bài tập hình tam giác -Hệ thống các kiến thức chủ đề: quan hệ -Quan hệ các -Đàm thoại các yếu tố cạnh,góc tam giác,các loại yếu tố cạnh,góc tam giác,các đường đồng qui tam giác -Vận dụng các kiến thức đã học để giải các loại đường đồng qui tam bài toán thực tế giác -Hệ thống các kiến thức chủ yếu đường thẳng -Đường thẳng song -Đàm thoại song song, quan hệ các yếu tố tam giác, các song, quan hệ các trường hợp tam giác,các đường yếu tố tam giác, các trường đồng qui tam giác -Vận dụng các kiến thức đã học để giải số bài hợp tam giác,các đường toán ôn tập cuối năm đồng qui tam -Bảng phụ -thước kẽ,com pa, ê ke, phấn màu -Bảng phụ -thước kẽ,com pa, ê ke, phấn màu -Bảng phụ -thước kẽ,com pa, ê ke, phấn màu -Bảng phụ -thước kẽ,com pa, ê ke, phấn màu (40) giác 36 37 Kiêm tra cuối 69 năm Trả bài kiểm tra 70 cuối năm TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Huỳnh Xuân Lãm Nguyễn Văn Thân KÝ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG (41)
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH BO MON TOAN 7, KE HOACH BO MON TOAN 7