de thi mon khoa hoc

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:14

Có thời gian mang thai , thai đợc nuôi dỡng trong bụng mẹ qua hệ thống nhau thai Câu 6 :0,5 điểm Nếu con ngời thải ra môi trờng nhiều chất độc hại thì : A.. Søc khoÎ cña con ngêi sÏ bÞ [r] (1)Trêng TiÓu häc Nhơn Ly Hä tªn : Nguyễn Đức Trung Líp : 5C ®iÓm bài Kiểm tra định kì cuối học kỳ Ii n¨m häc: 2011- 2012 M«n : Khoa häc – Líp (Thêi gian lµm bµi 40 phót) I phÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng C©u 1(0,5 ®iÓm ) : NhÞ hoa gåm cã g× ? A Bao phÊn vµ chØ nhÞ B H¹t phÊn vµ chØ nhÞ C H¹t phÊn, bao phÊn vµ chØ nhÞ C©u (0,5 ®iÓm ): §Ó h¹t n¶y mÇm thµnh c©y non, ta ph¶i lµm g× ? A Ph¬i h¹t thËt kh« B Gieo hạt vào đất ẩm C Ng©m h¹t vµo níc Câu (0,5 điểm ): Hơu mẹ dạy tập chạy để làm gì ? A §Ó rÌn luyÖn søc khoÎ B Chạy là cách tự vệ tốt loài hơu để chạy trốn các loài động vật ăn thịt C TÊt c¶ c¸c ý trªn C©u 4(0,5 ®iÓm) : M«i trêng lµ : A Kh«ng khÝ B §Êt vµ níc C Lµng m¹c, thµnh phè, nhµ m¸y D TÊt c¶ nh÷ng g× trªn Tr¸i §Êt nµy C©u (0,5 ®iÓm): §iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n nhÊt sinh s¶n cña thó so víi chim , Õch vµ c«n trïng lµ: A §i b»ng bèn ch©n B BiÕt c¸ch ch¨m sãc non C Có thời gian mang thai , thai đợc nuôi dỡng bụng mẹ qua hệ thống thai Câu :(0,5 điểm ) Nếu ngời thải môi trờng nhiều chất độc hại thì : A M«i trêng sÏ bÞ « nhiÔm B Søc khoÎ cña ngêi sÏ bÞ suy gi¶m C Năng suất lao động giảm sút D C¶ t¸c h¹i trªn II PhÇn tù luËn (6 ®iÓm ) (2) C©u (2 ®iÓm): Nªu nh÷ng hËu qu¶ cña viÖc ph¸ rõng ………………………………………………………………………………………………… ………… Câu (2 điểm ): Hãy nêu việc nên làm để bảo vệ môi trờng Câu (2 điểm) : Em có thể làm gì để tránh lãng phí điện ? (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi mon khoa hoc, de thi mon khoa hoc