Ngu van 7

20 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:00

II- Sử dụng từ đồng ©m - Trong giao tiÕp ph¶i chó ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiÓu sai nghÜa cña tõ hoÆc dùng từ với nghĩa nớc đôi do hiện tợng đồng âm.... I- Thế nào là từ đồng âm?[r] (1)Phòng Giáo Dục Quỳnh Phụ Trường THCS Quỳnh Hoa m«n ng÷ v¨n Giáo viên thực hiÖn: Lª thÞ D¬ng (2) KiÓm tra bµi cò: Từ trái nghĩa là gì? Xác định từ trái nghĩa câu sau: - Món ăn này lành lắm, không độc đâu “Độc ” “cô độc” có tr¸i nghÜa víi “lµnh” c©u trªn kh«ng? V× sao? (3) Bài 11 Tiết 43: I- Thế nào là từ đồng âm? (4) VÝ dô: a/ Con ngựa này đứng lồng lên  (§éng tõ) hành động, động tác ngựa đứng chåm lên ( đưa hai chân trước lên cao ) b/ MÑ ®ang loàng chaên boâng  ( §éng tõ) động tác cho ruét ch¨n vào bên vá ch¨n c/ Mua chim, bạn tôi nhốt nó vào lồng  (Danh tõ) chØ đồ vật thờng làm tre, nứa, … để nhốt gà, vịt, chim … (5) Ngoài từ “ lồng” em coøn bieát nh÷ng từ nào cã c¸ch ph¸t ©m gièng mµ nghÜa kh¸c xa khoâng ? VÝ dô: -Đường ( đường ăn ) - đường (đường ) -Bạc ( thứ kim loại ) - bạc ( bạc nghĩa) -Raén (con raén ) - raén ( raén chaéc ) -Than ( than củi ) - than ( than thở ) -Phaûn ( caùi phaûn ) - phaûn ( phaûn boäi ) (6) Bài 11 Tiết 43: I- Thế nào là từ đồng âm? - Từ đồng âm là từ giống âm nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với (7) - Chuù beù loaét choaét Caùi xaéc xinh xinh Caùi chaân thoaên thoaét C¸i ®Çu nghªnh nghªnh - Caùi baøn naøy chaân gaãy roài - Các vận động viên tập trungdưới chân núi Từ “chân” VD trên có phải là từ đồng âm khoâng ? (8) Th¶o luËn nhãm: ? Từ nhiều nghĩa khác từ đồng âm chỗ nào? (9) Sự khác từ nhiều nghĩa và từ đồng âm: Tõ nhiÒu nghÜa - Lµ tõ cã nhiÒu nÐt nghÜa kh¸c nhng gi÷a c¸c nÐt nghÜa Êy cã mèi liªn kÕt ng÷ nghÜa định Từ đồng âm - Lµ nh÷ng tõ cã c¸ch ph¸t ©m gièng nhng nghÜa kh¸c xa nhau, hoµn toµn kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo vÒ ng÷ nghÜa (10) L­u­ý: CÇn phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa (11) Bài 11 Tiết 43: I- Thế nào là từ đồng âm? -Từ đồng âm là từ giống vÒ ©m nhng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan g× víi -Lu ý: Phân biệt từ đồng âm víi tõ nhiÒu nghÜa II- Sử dụng từ đồng ©m Bµi tËp 1/136: §äc ®o¹n th¬ sau: Tháng tám thu cao , gió thét già, Cuộn ba lớp tranh nhà ta Tranh bay sang sông rải khắp bờ Mảnh cao treo tót rừng xa, Mảnh thấp quay lộn vào mương sa ( TrÝch “Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ ”- Đỗ Phủ) ? Tìm từ đồng âm với các từ: cao, ba, tranh, sang theo mÉu: Thu1: mïa thu Thu2: thu tiÒn §¸p ¸n: -Cao1: cao vót - Tranh1: nhµ tranh Cao2: dÇu cao Tranh2: tranh ¶nh -Ba1: sè ba - Sang 1: sang s«ng Ba2: ba m¸ Sang2: Sang giµu (12) VÝ dô: a/ Con ngựa này đứng lồng lên b/ MÑ ®ang loàng chaên boâng c/ Mua chim, bạn tôi nhốt nó vaøo loàng ?Giả sử c« viết tách bạch từ “ Lồng” naøy thaønh : loàng – loàng – loàng , em coù thể ph©n biƯt nghĩa chĩng khoâng ? (13) Bài 11 Tiết 43: I- Thế nào là từ đồng âm? -Từ đồng âm là từ gièng vÒ ©m nhng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan g× víi -Lu ý: Cần phân biệt từ đồng ©m víi tõ nhiÒu nghÜa II- Sử dụng từ đồng ©m - Trong giao tiÕp ph¶i chó ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiÓu sai nghÜa cña tõ hoÆc dùng từ với nghĩa nớc đôi tợng đồng âm §em c¸ vÒ kho - Kho1: ( động từ) - Hoạt động chế biến lµm chÝn thøc ¨n -Kho2: ( danh tõ) - N¬i chøa hµng ho¸ -> §em c¸ vÒ mµ kho -> Đem cá để nhập kho (14) Bài 11 Tiết 43: I- Thế nào là từ đồng âm? -Từ đồng âm là từ giống vÒ ©m nhng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan g× víi -Lu ý: Cần phân biệt từ đồng âm víi tõ nhiÒu nghÜa III- LuyÖn tËp Bµi tËp 1: ? Xác định từ loại và nghĩa từ “cổ” c©u sau: - Trêi l¹nh, em ph¶i quµng kh¨n cho Êm cæ II- Sử dụng từ đồng âm Danh tõ “cæ” -Cã nhiÒu nghÜa: ? Ngoµi nghÜa lµ - Trong giao tiếp phải chú ý đầy đủ - bé bé phËn c¬ thÓ phËn c¬nèi thÓ®Çu nèivíi th©n đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai -bé phËn cña ¸o, giÇy bao quanh cæ hoÆc cæ ®Çu víi th©n, danh nghÜa cña tõ hoÆc dïng tõ víi nghÜa ch©n : cæ ¸o, giÇy cao cæ … ?Gi¶i thÝch nghÜa cña “cæ®Çu ” c©u sau vµ cho cßn cã - chç eo tõ l¹icæ ë phÇn số đồ vật, nớc đôi tợng đồng âm biÕt nã cã liªn quan đến nÐt cña ” ëvíi vÝ nÐtlµnghÜa gièng h×nh c¸inh÷ng cæ, thêng bé nghÜa phËn nèi liÒn“cæ th©n dômiÖng trªn kh«ng? số đồ nào đựng:khác? cæ chai… - §Çu lµng em cã mét ng«i chïa cæ kÝnh => NghÜa chung: chØ mét bé phËn nèi liÒn ®Çu víi th©n cña l©u ngêi, vËt… - > cò, đời …=> đồng âm với danh từ “cæ” (15) Trß ch¬i: LuËt ch¬i: SÏ cã 10 h×nh ¶nh trªn mµn h×nh, c¸c nhãm ph¶i nhanh chãng nhËn biÕt c¸c từ đồng âm đặt câu với các từ đồng âm đó Sau phút, đội nào tìm đợc nhiều từ đồng âm và đặt đợc câu đội đó thắng.( Lu ý: Mỗi câu văn phải có đủ từ đồng âm) (16) (17) KhÈu sóng C¸i cuèc- Con cuèc Hoa sóng Con đờng - Cân đờng Em bÐ bß – Con bß C¸i bµn- Bµn (18) C¸i v¹c Con v¹c (19) Bài 11 Tiết 43: I- Thế nào là từ đồng âm? -Từ đồng âm là từ giống vÒ ©m nhng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan g× víi -Lu ý: CÇn ph©n biÖt tõ đồng âm với từ nhiều nghĩa II- Sử dụng từ đồng âm - Trong giao tiÕp ph¶i chó ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiÓu sai nghÜa cña tõ hoÆc dùng từ với nghĩa nớc đôi tợng đồng âm Một số câu đố, câu đối, ca dao có sử dụng từ đồng âm: Trïng trôc nh bß thui Häc ë -nhµ: ChÝn m¾t, ®u«i, - Häc thuéc ghichÝn nhớmịi, + chÝn / 135 vaø chÝn ®Çu 136/SGK, hoµn thµnh c¸c bµi- Lµ tËpcon vµog×? vë bµi ( Câu đố) tËp ®Ëuc©u m©m x«id©n ®Ëu - T×m c¸c- Ruåi câu đố, đối,xôi, c©um©m chuyÖn Kiếntừbòđồng đĩa thịt, đĩagiải thÞtthÝch bß gian cã sö dông ©m vµ ( Câu đối) nghĩa các từ đồng âm đó - đối Bµ giµ chî CÇu - §èi l¹i vÕ cña®ic¸c b¹n 7B:§«ng, Con chim Bãi trªn xem c¸n métcuèc quÎ lÊy chång lîi ch¨ng? cuèc ®Ëu ThÇy gieo ph¸n - ChuÈn bÞ bµi míi:bãi C¸c yÕuquÎ tè tù sù, r»ng: miªu t¶ LîibiÓu th× cã lîi,Xem nhngl¹ir¨ng cßn v¨n c¶mbµi kh«ng tËp 2/134 ( Ca dao) phÇn §äc hiÓu v¨n b¶n (20) Chúc quý thầy, cô ạnh khỏe, hạnh phúc, thành đ (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngu van 7, Ngu van 7