Cong thuc nghiem cua pt bac 2

14 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:53

Bíc 4: TÝnh nghiÖm theo c«ng thøc nÕu ph¬ng tr×nh cã nghiÖm.... Bạn Mai và Phơng đã giải theo hai cách nh sau.[r] (1)KiÓm tra bµi cò: C©u Gi¶i ph¬ng tr×nh : x  x  0 Câu a, Phát biểu định nghĩa phơng trình bậc hai ẩn ? b, Trong c¸c ph¬ng tr×nh sau, ph¬ng tr×nh nµo lµ ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn ? ChØ râ hÖ sè a, b, c cña mçi ph¬ng tr×nh Êy A 5x2 - 9x + = B 2x3 + 4x + = a = 5, b= - 9, c= C 3x2 + 5x = a = 3, b= 5, c= D 15x2 - 39 = a = 15, b = , c= - 39 (2) TiÕt 54 c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai (3) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm ax2 + bx + c = (a ≠ 0)  ax2 + bx = - c  x2 + b c x  a a  x  2.x b   c (1) x  x  0  x  x  x  ph Em hãy5biến đổi  x tr×nh  2.x tæng qu¸t ¬ng 2.5  x2  2.a a vÒ d¹ng cã vÕ tr¸i 2lµ 2 b cña c  b  b×nh2 ph¬ng  b   3mét   3 x  x         x   x        2a  2a  a  2a  biÓu thøc, 52vÕ ph¶i   lµ   b  b2 c   x    2a  a 4a  b  b  4ac   x   2a  4a  3    xh»ng   sè ?   25  3   x   5 25  (4) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm 2 b b  4ac   x   2a  4a  (2) KÝ hiÖu =b2-4ac (Gäi lµ biÖt thøc) b    (2)   x    2a  4a  (5) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm b    (2)   x    2a  4a  ?1 b  x   a) NÕu  >0 th× tõ ph¬ng tr×nh (2) suy 2a 2a Do đó, phơng trình (1) có hai nghiệm: x1 =  b   , x2 … b   2a 2a b b) NÕu  = th× tõ ph¬ng tr×nh (2) suy x   2a Do đó, phơng trình (1) có nghiệm kép x =  b 2a2  b   ?2 Khi  < th× VP = 4a < mµ VT =  x   0 nªn PT v« 2a   nghiÖm (6) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm KÕt luËn chung: §èi víi ph¬ng tr×nh ax2 + bx +c = (a ≠ 0) vµ biÖt thøc  = b2 - 4ac : • NÕu  > th× ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:  b   b  x1  , x2  2a 2a b • NÕu  = th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp x1  x2  2a • NÕu  < th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm C¸c bíc gi¶i mét ph¬ng tr×nh bËc hai: Bớc 1: Xác định các hệ số a, b, c Bíc 2: TÝnh  Bíc 3: KÕt luËn sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh Bíc 4: TÝnh nghiÖm theo c«ng thøc nÕu ph¬ng tr×nh cã nghiÖm (7) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm: ¸p dông: * C¸c bíc gi¶i mét ph¬ng tr×nh bậc hai: Bớc 1: Xác định các hÖ sè a, b, c ? Bíc 2: TÝnh  ? Bíc 3: KÕt luËn sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ? Bíc 4: TÝnh nghiÖm theo c«ng thøc? VÝ dô: Gi¶i PT 2x2 + 3x – = Gi¶i: a= 2, b= 3, c= -  = b2- 4ac =32- 4.2.(-4) =9 + 32 = 41 > VËy ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:  b     41   41 x1    2a 2.2  b      41    41 x2  2.2 2a (8) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm: ¸p dông: b/  = b2- 4ac = (-4)2- 4.4.1 =0 ?3 áp dụng công thức nghiệm để Vậy PT có nghiệm kép gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh : b 4 x1= x2 =    2a 2.4 a) 5x2 –x + = b) 4x2 – 4x + = c) -3x2 + x + = c/  = b2- 4ac = 12- 4.(-3).5 = 61 > VËy PT cã hai nghiÖm ph©n biÖt  b     61   61 a/  = b2- 4ac =(-1)2- 4.5.2 x1    2.( 3) 6 2a = - 39 < VËy ph¬ng tr×nh v« nghiÖm  b     61  61 x2    2.( 3) 2a (9) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm: ¸p dông: C©u hái 1: Khi gi¶i ph¬ng tr×nh 15x2 - 39 = Bạn Mai và Phơng đã giải theo hai cách nh sau Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lµm cña hai b¹n ? B¹n Mai gi¶i: B¹n Ph¬ng gi¶i: 15x - 39 = 15x - 39 =  15x = 39 a=15, b = 0, c = -39 39 13 =b2 - 4ac = 02 - 4.15.(-39) x    15 = + 2340 = 2340 >0  Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm ph©n biÖt 13  x   65 x1   65 x2   b    2340 36.65 65 x1     2a 2.15 30  b    2340  36.65  65 x2     2a 2.15 30 (10) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm: ¸p dông: C©u hái 2: NÕu a vµ c tr¸i dÊu th× biÖt thøc  = b2 - 4ac có dấu nh nào? Hãy xác định số nghiệm ph ¬ng tr×nh? (11) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm: ¸p dông: * Chó ý: Giải phơng trình bậc hai dạng đặc biệt (b = hoÆc c = 0) b»ng c«ng thøc nghiÖm cã thÓ phøc t¹p nªn ta thêng gi¶i b»ng ph ơng pháp riêng đã biết NÕu ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = (a ≠ ) cã a vµ c tr¸i dÊu  ac <  = b2 - 4ac > VËy Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm ph©n biÖt (12) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai *KiÕn thøc träng t©m: KÕt luËn chung: §èi víi ph¬ng tr×nh ax2 + bx +c = (a ≠ 0) vµ biÖt thøc  = b2 - 4ac : • NÕu  > th× ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:  b   b  x1  , x2  2a 2a b • NÕu  = th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp x1  x2  2a • NÕu  < th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm (13) TiÕt 54: c«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai C«ng thøc nghiÖm: ¸p dông: LuyÖn tËp: Bµi 15/SGK-45 a/ 7x2 –2x + = d/ 1,7x2 – 1,2x - 2,1 = Bµi 16/SGK-45 a/ 2x2 –7x + = e/ y2 – 8y +16 = (14) Híng dÉn häc bµi: Häc lý thuyÕt: KÕt luËn chung: SGK Xem lại cách giải các phơng trình đã chữa Lµm bµi tËp 15,16 /SGK tr45 (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong thuc nghiem cua pt bac 2, Cong thuc nghiem cua pt bac 2