Bai tap ve ngon ngu JAVA

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:43

Viết chương trình cho nhập một chuỗi và lần lượt thực hiện các yêu cầu sau: + In ra các ký tự hoa + Đếm số ký tự thường + Đếm số từ + In mỗi từ trên một dòng + Nhập thêm một chuỗi, nối h[r] (1)Bài tập Java - Chương Program statement Nội dung kiến thức thực hành: + Sử dụng lớp Math + Sử dụng lớp String + Sử dụng lớp NumberFormat và DecimalFormat + Viết hàm (method) + Viết hàm overload Bài (Bài 2.9) Viết chương trình tính thể tích và diện tích bề mặt hình cầu với bán kính r nhập vào (r>=0) Kết cần lấy chữ số thập phân Công thức tính: Thể tích = Diện tích bề mặt = Bài (Bài 2.10) Viết chương trình cho nhập vào kích thước cạnh a, b, c tam giác Tính và xuất diện tích tam giác, sử dụng công thức Heron Trước tính phải kiểm tra xem số a, b, c có lập thành tam giác không (a, b, c lập thành tam giác tổng số luôn lớn số còn lại) Kết xuất với chữ số thập phân Diện tích = , biết s là 1/2 chu vi tam giác Bài Viết chương trình tính khoảng cách điểm có tọa độ (x1,y1) và (x2,y2), Kết xuất với chữ số thập phân Biết công thức để tính khoảng cách là: distance = [x1 - x2]2 + [y - y 2]2 Bài (Bài 3.5) Viết chương trình cho nhập chuỗi và in các ký tự chuỗi đó màn hình, ký tự trên dòng Bài Viết chương trình cho nhập chuỗi và in số lần xuất ký tự ‘A’ chuỗi đó Bài Viết chương trình cho nhập chuỗi và số nguyên n Chương trình in chuỗi là chuỗi ghép từ n lần chuỗi đã nhập Nếu n<2 thì xuất chuỗi gốc Ví dụ nhập “hi” và 4, kết xuất “hihihihi” (2) Bài Viết chương trình cho nhập chuỗi và thực các yêu cầu sau: + In các ký tự hoa + Đếm số ký tự thường + Đếm số từ + In từ trên dòng + Nhập thêm chuỗi, nối hai chuỗi với + Đổi thành chữ in hoa + Xóa các ký tự trắng thừa + Nhập thêm ký tự, tìm xem có ký tự này chuỗi không + Nhập thêm chuỗi, kiểm tra xem hai chuỗi có không, không phân biệt hoa thường + Nhập thêm chuỗi, so sánh hai chuỗi (bằng, lớn hơn, nhỏ hơn) Bài (i) Viết hàm có tên getAbs, hàm này nhận tham số double và hàm trả trị tuyệt đối số này (ii) Đưa hàm trên vào chương trình và nó gọi thực hàm main Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với giá trị truyền cho hàm khác Bài (i) Viết hàm có tên square để tính toán và trả bình phương giá trị truyền cho nó Hàm có khả tính bình phương số thực (ii) Đưa hàm trên vào chương trình và nó gọi thực hàm main Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác Bài 10 (i) Viết hàm in lên màn hình bảng giá trị các số nguyên từ đến 10 cùng các giá trị bình phương và lập phương nó (ii) Đưa hàm trên vào chương trình và nó gọi thực hàm main Bài 11 Viết chương trình đó có hàm nhận tham số nguyên, hàm trả giá trị false số đó là số chẵn, ngược lại trả giá trị true Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác Bài 12 Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0, viết hàm tính delta (3) Bài 13 (i) Viết hàm mã hóa ký tự thành số dùng cho việc bảo mật thông tin Hàm có dạng: int MaHoaKyTu (char Kytu) HD: Căn trên mã ASCII và key, chẳng hạn “a”->4, “b”->5, “c”->5….”z”->30, “ “->100 “A”->44, “B”->41, “C”->42….”Z”->70 (ví dụ: MaHoaKyTu(‘b’)=5) (ii) Sử dụng hàm này để mã hóa chuỗi nhập vào (ví dụ: “I Love You” ->57 100 50 42 26 …) (iii) Viết hàm giải mã và kiểm tra việc mã hóa - giải mã Bài 14 (Bài 4.1) Viết hàm powersOfTwo in dãy kết 10 lần lũy thừa (bắt đầu 22), hàm này không chứa tham số và không trả giá trị Test hàm vừa viết cách viết hàm main Bài 15 (Bài 4.2) Viết hàm alarm in các chuỗi “Alarm!”, chuỗi trên dòng, hàm này nhận tham số kiểu số nguyên biểu thị cho số dòng cần in, số này nhỏ thì in câu thông báo lỗi Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với giá trị truyền cho hàm khác Bài 16 (Bài 4.3) Viết hàm sum100 in tổng các số nguyên từ đến 100 Test hàm vừa viết cách viết hàm main Bài 17 (Bài 4.4) Viết hàm maxOfTwo, hàm nhận hai tham số kiểu số nguyên và trả số lớn hai số đó Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác Bài 18 (Bài 4.5) Viết hàm sumRange, hàm nhận hai tham số kiểu số nguyên biểu thị cho khoảng giá trị Nếu tham số thứ hai nhỏ tham số thứ thì xuất thông báo lỗi và hàm trả giá trị 0, ngược lại hàm trả tổng các giá trị khoảng đó Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác Bài 19 (Bài 4.6) Viết hàm larger, hàm nhận hai tham số kiểu số thực, hàm trả true tham số thứ lớn tham số thứ hai, ngược lại hàm trả false Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác (4) Bài 20 (Bài 4.7) Viết hàm countA, hàm này nhận tham số kiểu String và trả số lần xuất ký tự ‘A’ chuỗi đó Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với giá trị truyền cho hàm khác Bài 21 (Bài 4.9 + 4.10) (i) Viết hàm average, hàm nhận hai tham số kiểu số nguyên, hàm trả giá trị trung bình hai số đó (ii) Overload hàm average với ba tham số nguyên, hàm trả giá trị trung bình ba số đó Test các hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác Bài 22 (Bài 4.12) Viết hàm multiConcat, hàm nhận tham số kiểu String và số nguyên n, hàm trả chuỗi là chuỗi ghép từ n lần chuỗi tham số Nếu n<2 thì xuất chuỗi gốc Ví dụ gọi hàm multiConcat(“hi”,4) kết xuất “hihihihi” Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với các giá trị truyền cho hàm khác Bài 23 (Bài 4.18) Viết hàm randomInRange, hàm nhận hai tham số kiểu số nguyên biểu thị khoảng giá trị, hàm trả số ngẫu nhiên nằm khoảng giá trị này Hàm trả tham số đầu tiên lớn tham số thứ hai Test hàm vừa viết cách thực vài lần, lần với giá trị truyền cho hàm khác (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap ve ngon ngu JAVA, Bai tap ve ngon ngu JAVA