Luận án Tiến sĩ: Quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

215 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:15

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm phân tích thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo! HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ THU QUỲNH QUẢN LÝ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2021 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ THU QUỲNH QUẢN LÝ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 31 01 05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tất Thắng TS Nguyễn Quốc Oánh HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Thu Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận án, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Tất Thắng TS Nguyễn Quốc nh tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức, người dân xã, huyện, Sở ngành thành phố Hải Phòng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Quỳnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình xi Danh mục hộp xii Trích yếu luận án xiii Thesis abstract xv Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nước sạch nông thôn 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nước nông thôn 2.1.1 Khái niệm quản lý nước nông thôn 2.1.2 Sự cần thiết quản lý nước nông thôn 11 2.1.3 Vai trò quản lý nước nông thôn 12 2.1.4 Đặc điểm quản lý nước nông thôn 14 2.1.5 Nguyên tắc quản lý nước nông thôn 15 2.1.6 Nội dung quản lý nước nông thôn 16 2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước nông thôn 23 2.2 Cơ sở thực tiễn quản lý nước nông thôn giới Việt Nam 28 iii 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý nước nông thôn số nơi giới 28 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý nước nông thôn Việt Nam 31 2.2.3 Kết nghiên cứu thực tiễn số cơng trình liên quan nước 39 2.2.4 Bài học kinh nghiệm cho quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 45 Tóm tắt phần 46 Phần Phương pháp nghiên cứu 47 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 47 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 47 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 48 3.1.3 Đặc điểm hệ thống nước nông thôn 49 3.2 Cách tiếp cận 53 3.2.1 Tiếp cận hệ thống 53 3.2.2 Tiếp cận theo cấp quản lý 54 3.2.3 Tiếp cận quản lý dựa vào kết 54 3.2.4 Tiếp cận theo đặc điểm nhà máy cấp nước 55 3.3 Khung nghiên cứu 55 3.4 Phương pháp nghiên cứu 57 3.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 57 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 58 3.4.3 Phương pháp thu thập thông tin 59 3.4.4 Phương pháp phân tích 62 3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 67 3.5.1 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng hệ thống nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 67 3.5.2 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 68 3.5.3 Nhóm tiêu phản ánh kết quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 68 3.5.4 Nhóm tiêu phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 69 Tóm tắt phần 70 iv Phần Kết nghiên cứu và thảo luận 71 4.1 Thực trạng quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 71 4.1.1 Ban hành, hồn thiện sách, quy định nước nông thôn 71 4.1.2 Tổ chức máy, phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý nước nông thôn 73 4.1.3 Quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống nước nông thôn 78 4.1.4 Quản lý đầu tư phát triển hệ thống nước nông thôn 87 4.1.5 Quản lý chất lượng nước 96 4.1.6 Quản lý giá nước nông thôn 103 4.1.7 Kiểm tra xử lý sai phạm nước nông thôn 107 4.1.8 Kết quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 108 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 120 4.2.1 Tính quán chủ trương, sách quy định Đảng, Nhà nước nước nông thôn 120 4.2.2 Nguồn lực cho công tác quản lý nước nông thôn 121 4.2.3 Sự lồng ghép mục tiêu nước nơng thơn chương trình mục tiêu 124 4.2.4 Hiệu thông tin, tuyên truyền nước nông thôn 124 4.2.5 Hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị cấp nước 129 4.2.6 Nhận thức người dân dịch vụ nước 130 4.2.7 Sự hài lòng người dân dịch vụ nước 131 4.2.8 Mức sẵn lòng chi trả người dân dịch vụ nước 132 4.3 Giải pháp tăng cường quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 135 4.3.1 Căn đề xuất giải pháp 135 4.3.2 Các giải pháp tăng cường quản lý nước nông thơn địa bàn thành phố Hải Phịng thời gian tới 138 Tóm tắt phần 145 Phần Kết luận và kiến nghị 147 5.1 Kết luận 147 5.2 Kiến nghị 148 5.2.1 Đối với quyền thành phố Hải Phịng 148 5.2.2 Đối với quan quản lý nhà nước cấp Trung ương 149 v 5.2.3 Đối với nghiên cứu 150 Danh mục cơng trình công bố có liên quan đến luận án 151 Tài liệu tham khảo 152 Phụ lục 01 164 Phụ lục 02 165 Phụ lục 03 166 Phụ lục 04 167 Phụ lục 05 171 Phụ lục 06 177 Phụ lục 07 178 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CTMTQT Chương trình mục tiêu quốc gia EU European Union (Cộng đồng chung Châu Âu) HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã MDG Millennium Development Goals (Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ) NMN Nhà máy nước NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSVSMTNT Nước vệ sinh môi trường nông thôn PTNT Phát triển nông thôn QC01 QCVN01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ăn uống Bộ Y tế ban hành năm 2009 QC02 QCVN02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt Bộ Y tế ban hành năm 2009 SIWI Stockholm International Water Institute (Viện nghiên cứu nước quốc tế Stockholm) UBND Ủy ban nhân dân UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc) VSMT Vệ sinh môi trường WB World Bank (Ngân hàng giới) WHO World Health Organisation (Tổ chức Y tế giới) YTDP Y tế dự phòng vii DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Các mơ hình cấp nước theo chủ đầu tư 20 2.2 Tình hình thu hút vốn đầu tư vào nước nông thôn 32 2.3 Mơ hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước 40 3.1 Tổng hợp nhà máy nước địa bàn thành phố 50 3.2 Phân bố nhà máy nước 50 3.3 Phân loại nhà máy nước theo thực trạng hoạt động 51 3.4 Thực trạng sử dụng nước nông thôn hộ dân Hải Phòng 52 3.5 Tỷ lệ hộ thực tế sử dụng nước nông thôn theo địa bàn 53 3.6 Các xã điểm nghiên cứu 57 3.7 Số lượng mẫu nghiên cứu 58 3.8 Thông tin/số liệu thứ cấp địa thu thập 60 3.9 Ma trận mức độ tuân thủ quy định quản lý nước nông thơn 63 3.10 Ma trận tiêu chí đánh giá tính bền vững nhà máy nước 63 3.11 Tổng điểm đánh giá tiêu chí bền vững hệ thống nước nông thôn 64 3.12 Các biến sử dụng mơ hình Probit 67 4.1 Đánh giá việc ban hành, hoàn thiện sách, quy định nước nơng thơn 73 4.2 Đánh giá việc tổ chức máy, phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý nước nông thôn 77 4.3 Nội dung Nghị 51/2003/HĐNDTP12 Chương trình nước nơng thơn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 đến 2010 78 4.4 Quy hoạch 23 vùng cấp nước nông thôn địa bàn thành phố 79 4.5 Kế hoạch thực kế hoạch cấp nước giai đoạn 2003 - 2005 kéo dài đến hết năm 2006 82 4.6 Kế hoạch thực kế hoạch cấp nước giai đoạn 2007 - 2010 83 4.7 Kế hoạch thực kế hoạch cấp nước giai đoạn 2011 - 2015 84 4.8 Lồng ghép mục tiêu cấp nước an tồn khu vực nơng thôn giai đoạn 2018 - 2025 85 4.9 Đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống nước nông thôn 86 4.10 Phân loại nhà máy cấp nước theo mơ hình quản lý 88 viii STT Xin ông/bà cho ý kiến bằng cách đánh dấu  viết thêm vào ô trả lời tương ứng Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Tiêu chuẩn nước Tiêu chuẩn nước áp dụng Nước hợp vệ sinh (không màu không mùi không Tiêu chuẩn nước sinh ăn uống địa bàn? vị) hoạt 02/2009/BYT 01/2009/BYT Tất tiêu chí theo Quy Nồng độ Asen Nồng độ kim loại nặng E.coli chuẩn kỹ thuật Giám sát qua kết Giám sát có yêu cầu Giám sát qua lấy mẫu xác Giám sát qua lấy Giám sát nhà máy gửi lên suất mẫu toàn báo cáo lấy mẫu Người dân Chính quyền địa (qua bảng tin Không Cán quản lý cấp Chủ nhà máy nước phương loa phát thanh) Tại nhà dân Tại bể chứa nhà máy xử lý Rất đáng tin Khơng đáng tin cậy Ít tin cậy Bình thường Đáng tin cậy cậy Các tiêu giám sát chất lượng Nồng độ Clo nước quan tâm nhất? Phương thức giám sát chất lượng nước 183 Kết giám sát chất lượng nước công bố cho đối tượng biết? 4.2.5 424 ABC4241 ABC4242 Vị trí lấy mẫu nước để giám sát Đánh giá độ tin cậy báo cáo chất lượng nước? Thực trạng quản lý giá nước Chủ thể ban hành, điều chỉnh giá nước? Xu hướng điều chỉnh giá nước Căn ban hành, điều chỉnh giá nước bao gồm? Thực trạng tuyên truyền nước sạch nông thôn Địa phương có thực tuyên truyền NSNT không? Nếu có, Ai tổ chức? Đơn vị có kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền nước không? UBND thành phố UBND huyện Giảm Không thay đổi Do chi phí đầu vào Do lạm phát Có Khơng Tên chủ thể: Khơng Có cụ thể… Nhà máy nước tự đưa Tăng không đáng kể Tăng vừa phải Do đảm bảo lợi nhuận Phí sử dụng nước chủ nhà máy nước đầu vào UBND xã Thỏa thuận Tăng mạnh Phí xử lý nước thải STT ABC4243 ABC4244 ABC4245 ABC4246 425 184 AB4251 AB4252 AB4253 AB4254 AB4255 426 A4261 Xin ông/bà cho ý kiến bằng cách Câu trả lời Câu trả lời đánh dấu  viết thêm vào ô mức mức trả lời tương ứng Hình thức tuyên truyền NSNT nào? (có thể chọn nhiều Qua loa phát Qua hội thảo phương án) Tần xuất thực tuyên truyền ………… lần/tháng/quý/năm NSNT Nội dung tuyên truyền vấn đề gì? Chất lượng nước Giá nước (có thể chọn nhiều phương án) Theo bác, thông tin tuyên truyền có Rất không đầy đủ Không đầy đủ đầy đủ không? Theo bác, thông tin tuyên truyền có Rất không phù hợp Không phù hợp phù hợp không? Thanh tra, kiểm tra nước sạch nông thôn Chủ thể thực công tác tra, kiểm tra Cán phân công có thường xuyên tra kiểm tra chất Thường xuyên theo quy Định kỳ tháng/lần lượng nước cung cấp nhà định tháng/lần máy khơng? Tính phối hợp bên Không phối hợp thường Rất không phối hợp công tác tra, kiểm rta xuyên Số lần phát vi phạm quy định tiêu chuẩn chất lượng nước …………… lần năm vừa qua Mức độ vi phạm tiêu chuẩn nước Cao tiêu chuẩn cho phép ………lần Có vi phạm quy định giá bán Có Khơng nước hay không? Chênh lệch % so với giá ……………% nước UBND quy định Kiến nghị điều chỉnh NSNT Trong thời gian qua bác có kiến nghị cấp cơng tác Kiến nghị:……………………………… QLNSNT hay không? Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Qua trưởng xóm thơn Qua tờ rơi Qua bảng tin Thủ tục mua bán nước Tần suất sử dụng Lịch cung cấp nước nước Tương đối đầy đủ đầy đủ Rất đầy đủ Tương đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Định kỳ tháng lần Định kỳ năm/lần Thanh tra kiểm tra thường xuyên đột xuất Phối hợp Phối hợp thường Phối hợp tốt xuyên STT A4262 43 431 AB4311 AB4312 AB4313 AB4314 AB4315 AB4316 185 AB4317 432 A4321 ABC4322 ABC4323 434 AB4341 AB4342 AB4343 AB4344 Xin ông/bà cho ý kiến bằng cách đánh dấu  viết thêm vào ô trả lời tương ứng Thời gian qua có điều chỉnh việc thực công tác QLNSNT địa phương hay khơng? Hiệu QL nước sạch nơng thơn Tính hiệu lực Quy định cần tuân thủ Quy hoạch xây dựng hệ thống nước nông thôn Quản lý đầu tư phát triển hệ thống NSNT Tuyên truyền NSNT Giá bán nước Vệ sinh ngoại cảnh vệ sinh hệ thống xử lý nước Tiêu chuẩn nước Tính bao phủ Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy địa phương TRên địa bàn xã, có khu vực chưa cung cấp nước sạch? Lý chưa cung cấp nước? Tính bền vững Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Điều chỉnh:……………………………… Khơng tn thủ Tn thủ trung bình Tn thủ tốt ………… % tổng số hộ ………… % tổng số hộ ………… % tổng số hộ năm 2015 năm 2016 năm 2017 Thơn xóm……………… vì………………… Lưu lượng nước khơng Lưu lượng nước ổn định ổn định nước bị ô nhiễm 1, Bền vững nguồn nước đầu vào mức nước dao động (chứa nhiều rác chất khơng q 1m nhiễm bẩn) Hiệu suất hoạt động 502, Bền vững cơng trình Hiệu suất 50% 60% 3, Bền vững tài Lỗ Cân thu chi 4, Bền vững qua tham gia Không có tham gia Có tham gia cộng cộng đồng cộng đồng đồng giai đoạn lưu lượng ổn định điều kiện thu nước dễ dàng Nếu chọn sao? nước khơng nhiễm (có rác chất bẩn) Hiệu suất hoạt động >70% Nếu khơng sao? Có lợi nhuận Nếu khơng sao? Cộng đồng tham gia từ giai Nếu khơng sao? đoạn đầu tư đến khai thác Câu trả lời mức STT Xin ông/bà cho ý kiến bằng cách đánh dấu  viết thêm vào ô trả lời tương ứng Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức đầu tư xây dựng công vận hành giám sát hoạt trình động Cơng nghệ lạc hậu tỷ lệ Công nghệ phù hợp tỷ lệ Công nghệ thất thoát nước >35% thất thoát nước 25-35% AB4345 5, Bền vững công nghệ AB4346 Không phân công chức Có phân công chưa Có phân công chức năng cụ thể không 6, Bền vững máy quản lý khai thác đào tạo hướng dẫn đào tạo hướng dẫn chun Nếu khơng sao? đào tạo hướng dẫn chuyên chuyên môn môn môn 44 441 AB4411 AB4412 186 AB4413 AB4414 AB4415 AB4416 442 AB4421 AB4422 AB4423 Câu trả lời mức Yếu tố ảnh hưởng đến kết Quản lý NƯỚC SẠCH NÔNG THƠN ở địa phương Chính sách Tính qn chủ trương Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng sách, quy định NSNT Các văn hướng dẫn thực Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng công tác quản lý NSNT kịp thời Các văn hướng dẫn thực Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng hoạt động quản lý rõ ràng, không chồng chéo, mâu thuẫn Nội dung văn có tính Rất khơng ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng thống Cơ chế, sách có tính khuyến Rất khơng ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng khích, ưu đãi cho phát triển hệ thống NSNT Các mục tiêu NSNT bị lồng ghép Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng sách Ng̀n lực quan quản lý Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng đủ số lượng để thực chức quản lý NSNT Đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng môn, kỹ phù hợp để thực chức QLNSNT Đội ngũ, cán công chức tổ Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng để thực chức QLNSNT Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Bình thường Ảnh hưởng Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng STT AB4424 AB4425 AB4426 443 B4431 B4432 187 B4433 B4434 444 ABC4441 ABC4442 ABC4443 Xin ông/bà cho ý kiến bằng cách đánh dấu  viết thêm vào ô trả lời tương ứng Câu trả lời mức Câu trả lời mức Đội ngũ công chức liên tục đào Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ QLNSNT Cán bộ, công chức ln bố trí, xếp Rất khơng ảnh hưởng Không ảnh hưởng thời gian để thực thường xuyên định kỳ công tác QLNSNT Cán bộ, công chức trang bị đầy đủ Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng trang thiết bị phục vụ công tác tra, kiểm tra, giám sát chất lượng NSNT Hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị cấp nước Doanh thu từ tiền bán nước đủ để Rất không ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng bù đắp chi phí Tỷ suất lợi nhuận đồng vốn đầu Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng tư đạt cao ngành kinh doanh khác Đơn vị ln có tích lũy để đầu tư nâng Rất không ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng cấp, cải thiện cơng trình Lợi nhuận tăng dần qua năm Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Nhận thức, hài lòng, mức sẵn sàng chi trả người dân NSNT Cộng đồng nhận thức rõ đầy đủ Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng vai trò nước Người dân hài lòng với chất lượng dịch Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng vụ nước Người dân sẵn sàng chi trả cao cho dịch Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng vụ nước Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng B - PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI DIỆN NHÀ MÁY NƯỚC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 188 ABC4111 ABC4113 ABC4114 412 AB4122 AB4123 AB4124 AB4125 AB4126 AB4127 B4128 B4129 B41210 4,2 421 ABC4211 ABC4213 ABC4212 Xin ông/bà cho ý kiến cách đánh dấu viết thêm Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức vào ô trả lời tương ứng Thông tin người hỏi Họ tên: Chức vụ công tác Đơn vị công tác Thực trạng cung ứng nước địa bàn Nhà máy đưa vào hoạt động năm nào? Năm …………… Công suất thiết kế nhà máy ? …………… m3/ngày-đêm Công suất thiết kế nhà máy ? Dự kiến cấp nước cho hộ Diện tích xây dựng ………m2 Nguồn nước đầu vào nhà máy lấy từ đâu? Nước ao sông hồ Nước kênh thủy lợi Nước ngầm Công nghệ xử lý nhà máy cơng nghệ gì? Cơng nghệ:………………… Hệ thống xử lý nhà máy có cơng trình cơng trình lấy nước nhà máy bể phản ứng vách bể thu bùn, nào? (có thể chọn nhiều hạng mục) nước bơm nước thô ngăn kết hợp bể lọc, Hệ thống đường ống dài dẫn nước đến hộ dài …… km? Số hộ đăng ký mua nước nhà máy (có lắp đặt …… đồng hồ) km hộ Thực trạng QLNƯỚC SẠCH NƠNG THƠN Cơng tác quy hoạch, kế hoạch Địa phương có quy hoạch cụ thể hệ thống nước Có Khơng hay khơng? Nếu có, quy hoạch lập từ năm nào, đến năm Lập năm ……cho giai đoạn từ năm ………đến năm… nào? Cụ thể sao? Địa phương có kế hoạch thực tiêu chí NSNT Có Khơng hay khơng? Câu trả lời mức Câu trả lời mức Nguồn khác (ghi rõ) thiết bị trùng, khử bể nước sạch, nhà máy nước bơm nước sạch, hệ thống phân phối ABC4213 ABC4214 ABC4215 ABC4215 BC4216 189 422 423 AB4231 Nếu có, Kế hoạch lập từ năm nào, đến năm Lập năm ……,,cho giai đoạn từ năm ………đến năm… nào? Cụ thể sao? Nội dung kế hoạch cụ thể sao? Phấn đấu % hộ/khẩu sử dụng nước Chủ thể tham gia lập quy hoạch, kế hoạch cấp 1.UBND thành phố 2.UBND huyện Sở NN&PTNT UBND cấp xã nước sinh hoạt ai? Chủ thể định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch cấp nước sinh hoạt ? Bác có biết nội dung quy hoạch, kế hoạch cấp Có Khơng nước sinh hoạt địa phương khơng? Nếu có: Khu vực Đơ thị Khu vực huyện ngoại thành Phạm vi toàn huyện Phạm vi tồn xã - Vị trí, phạm vi quy hoạch hệ thống NSNT bao trung tâm gồm: Tỷ lệ % dân số nằm quy hoạch Phương thức cấp nước theo quy hoạch Tập trung Nhỏ lẻ Tự phát Thông tin quy hoạch kế hoạch bác biết từ Do tham gia Qua đường Đọc báo xem thời sự4 Nghe người nói nguồn nào? lập quy hoạch cơng văn Công tác phân công cán quản lý NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN địa phương Ai, quan lập quy hoạch, kế hoạch Tên: ………………………vị trí cơng tác………………… NSNT? Ai, quan chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành Tên: ………………………vị trí cơng tác………………… hệ thống NSNT? Ai, quan chịu trách nhiệm quản lý chất Tên: ………………………,,vị trí cơng tác………………… lượng nước? Ai, quan chịu trách nhiệm quản lý giá Tên: ………………………,,vị trí công tác………………… nước? Ai, quan chịu trách nhiệm tun truyền Tên: ………………………,,vị trí cơng tác………………… nước sạch? Ai, quan chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại, Tên: ………………………,,vị trí cơng tác………………… tố cáo NSNT Công tác đầu tư cho hệ thống nước nông thôn Nhà máy nước địa bàn đầu tư từ Năm…………… nào? Người dân Toàn thành phố Qua loa phát bảng tin AB4232 AB4233 B4235 B4236 B4237 B4238 4.2.4 Tổng số vốn đầu tư bao nhiêu? Cơ cấu vốn đầu tư từ nguồn nào? 190 ………………………,Tỷ đồng Ngân sách (TP Huyện Xã): Doanh nghiệp: Cộng đồng: ….% 4, Vốn khác:…,% … .% ….% Địa phương có chế hỗ trợ cho chủ đầu tư Hỗ trợ đất xây dựng nhà Hỗ trợ lãi suất Hỗ trợ kỹ thuật 4, Hỗ trợ tiền thuế 5, Hỗ trợ khác, (ghi rõ) NSNT? máy vay vốn xử lý nước đầu tư Đánh giá chế mức hỗ trợ Không đáng kể Thấp Trung bình 4, Đáng kể 5, Rất đáng kể Từ xây dựng đến hàng năm nhà máy có Có Khơng đầu tư tu, bảo dưỡng, nâng cấp khơng? Nếu có, mức vốn đầu tư bao nhiêu? Năm …………triệu đồng năm………… nào? Đơn vị có ý định đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà máy Có Khơng Nếu khơng sao? thời gian tới hay khơng? Nếu có, đầu tư nâng cấp hạng mục nào? Vì Hạng mục……………vì…………………… sao? Thực trạng quản lý chất lượng nước Chủ thể thực quản lý chất lượng nước địa bàn? Tiêu chuẩn nước áp dụng địa bàn? Nước hợp vệ sinh (không màu không Tiêu chuẩn 02/2009/BYT Tiêu chuẩn 01/2009/BYT mùi không vị) Các tiêu giám sát chất lượng nước quan Nồng độ Clo Nồng độ Asen Nồng độ kim loại E.coli Tất tiêu chí tâm? nặng theo QCKT Phương thức giám sát chất lượng nước Giám sát qua kết nhà máy Giám sát có Giám sát qua lấy Giám sát qua lấy Giám sát báo gửi lên yêu cầu mẫu xác suất mẫu toàn cáo lấy mẫu Kết giám sát chất lượng nước công bố Không Cán quản lý Chủ nhà máy nước Chính quyền địa Người dân (qua bảng cho đối tượng biết? cấp phương tin loa phát thanh) Vị trí lấy mẫu nước để giám sát Tại nhà dân Tại bể chứa nhà máy xử lý Đánh giá độ tin cậy báo cáo chất Không đáng tin cậy Ít tin cậy Bình thường Đáng tin cậy Rất đáng tin cậy lượng nước? Chủ thể ban hành, điều chỉnh giá nước? UBND thành phố UBND huyện UBND xã Nhà máy nước Thỏa thuận Xu hướng điều chỉnh giá nước Giảm Không thay đổi Tăng Tăng vừa phải Tăng mạnh không đáng kể Căn ban hành, điều chỉnh giá nước bao gồm? Chi phí đầu vào 424 ABC4242 ABC4243 ABC4244 ABC4245 ABC4246 191 AB4251 AB4252 AB4253 AB4254 AB4255 43 431 AB4311 AB4312 Lạm phát Thực trạng tuyên truyền NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN Chủ thể tuyên truyền NSNT địa phương Tên chủ thể: Đơn vị có kế hoạch tổ chức hoạt động thơng tin, Khơng Có, cụ thể tun truyền nước khơng? Hình thức tun truyền NSNT nào? (có Qua loa phát Qua hội thảo thể chọn nhiều phương án) Tần xuất thực tuyên truyền NSNT ………… lần/tháng/quý/năm Nội dung tuyên truyền vấn đề gì? (có thể chọn Chất lượng nước Giá nước nhiều phương án) Theo bác, thông tin tuyên truyền có đầy đủ không? Rất không đầy đủ Không đầy đủ Theo bác, thông tin tuyên truyền có phù hợp Rất không phù hợp Không phù hợp không? Chủ thể thực công tác tra, kiểm tra Tên: Cán phân công có thường xuyên Thường xuyên theo ĐỊnh kỳ tháng/lần tra kiểm tra chất lượng nước cung cấp quy định tháng/lần nhà máy không? Số lần phát vi phạm quy định tiêu chuẩn ……………lần chất lượng nước nhà máy năm qua Mức độ vi phạm tiêu chuẩn nước Cao tiêu chuẩn cho phép ………lần Nhà máy có vi phạm quy định giá bán nước Có Khơng hay khơng? Chênh lệch % so với giá nước UBND ……………% quy định Kết QLNƯỚC SẠCH NƠNG THƠN Tính hiệu lực Nhà máy có chấp hành quy định thủ tục, hồ sơ Có Khơng kỹ thuật xây dựng hay khơng? Nếu khơng, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật nào? Thiếu…………… Lợi nhuận chủ nhà máy Phí sử dụng nước Phí xử lý nước thải nước đầu vào Qua tờ rơi Qua bảng tin Qua trưởng thơn, xóm Thủ tục mua bán nước Tần suất sử dụng nước Lịch cung cấp nước Tương đối đầy đủ Tương đối phù hợp đầy đủ Phù hợp Định kỳ tháng lần Định kỳ năm/lần Rất đầy đủ Rất phù hợp Cả thường xuyên đột xuất AB4313 AB4315 AB4316 432 ABC4322 ABC4323 B4324 434 AB4341 192 AB4342 AB4343 AB4344 AB4345 AB4346 44 Đến hoàn thiện, bổ sung hạng mục đó Đã bổ sung Chưa bổ sung chưa? Tỷ lệ nước đạt tiêu chuẩn nước 02? Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 …………% ………% ………% Tỷ lệ nước đạt tiêu chuẩn nước 01? Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 …………% ………% ………% Tính bao phủ Trên địa bàn quản lý, có khu vực chưa Thôn, xóm……………… cung cấp nước sạch? Lý chưa cung cấp nước? vì………………… Tỷ lệ hộ dân cấp nước tổng số hộ đăng ………… hộ/tổng số hộ đăng ký ký? Tính bền vững Bền vững nguồn nước đầu vào Lưu lượng nước không ổn định, Lưu lượng nước ổn lưu lượng ổn định, điều Nếu chọn sao? nước bị ô nhiễm (chứa nhiều định, mức nước dao kiện thu rác, chất bẩn) động không 1m, nước dễ dàng, nước nhiễm khơng nhiễm (có rác, chất bẩn) Bền vững cơng trình Hiệu suất 50% Hiệu suất hoạt động Hiệu suất hoạt động Nếu khơng sao? 50-60% >70% Bền vững tài Lỗ Cân Có lợi Nếu khơng sao? thu – chi nhuận Bền vững qua tham gia cộng đồng Không có tham gia cộng Tham gia giai Tham gia từ giai đoạn Nếu khơng sao? đồng đoạn đầu tư, xây đầu tư đến khai thác, dựng cơng trình vận hành, giám sát hoạt động Bền vững công nghệ Công nghệ lạc hậu, tỷ lệ thất Cơng nghệ phù hợp, tỷ lệ thất nước 25- Cơng nghệ nước >35% 35% Bền vững máy quản lý khai thác Không phân cơng chức cụ Có phân cơng, chưa Có phân công chức năng, đào tạo hướng Nếu không sao? thể, khơng đào tạo, hướng đào tạo, hướng dẫn dẫn chuyên môn dẫn chuyên môn chuyên môn Yếu tố ảnh hưởng 441 AB4411 AB4412 AB4413 AB4414 AB4415 AB4416 443 B4431 B4432 193 B4433 B4434 444 ABC4441 ABC4442 ABC4443 Chính sách Cơ chế, sách nước nông thôn liên Rất không ảnh hưởng tục quan tâm, rà soát, điều chỉnh Các văn hướng dẫn thực công tác quản lý Rất không ảnh hưởng NSNT kịp thời Các văn hướng dẫn thực hoạt động quản Rất không ảnh hưởng lý rõ ràng, không chồng chéo, mâu thuẫn Nội dung văn có tính thống Rất khơng ảnh hưởng Cơ chế, sách có tính khuyến khích, ưu đãi Rất khơng ảnh hưởng cho phát triển hệ thống NSNT Cơ chế, sách có tính cơng khai, minh bạch Rất không ảnh hưởng Hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị cấp nước Doanh thu từ tiền bán nước đủ để bù đắp chi Rất khơng ảnh hưởng phí Tỷ suất lợi nhuận đồng vốn đầu tư đạt Rất không ảnh hưởng cao ngành kinh doanh khác Đơn vị ln có tích lũy để đầu tư nâng cấp, cải Rất khơng ảnh hưởng thiện cơng trình Lợi nhuận tăng dần qua năm Rất không ảnh hưởng Nhận thức, hài lòng, mức sẵn sàng chi trả người dân NSNT Cộng đồng nhận thức rõ đầy đủ vai trò Rất không ảnh hưởng nước Người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ nước Rất không ảnh hưởng Người dân sẵn sàng chi trả cao cho dịch vụ nước Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng C - PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ NƯỚC SẠCH NƠNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ABC4111 ABC4113 C4116 C4117 C4118 C4119 C41110 194 C41111 C41112 C41113 C41114 C41115 C41116 4.2 421 ABC4211 Xin ông/bà cho ý kiến cách đánh dấu  viết thêm vào ô trả lời tương ứng Thông tin người hỏi Họ tên: Chức vụ cộng đồng Gia đình bác có người? Nhà bác có trẻ em tuổi? Số người già, người ốm cần chăm sóc đặc biệt nhà bác? Hàng ngày bác sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt nào? (có thể chọn nhiều phương án) Hộ dân sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt hàng ngày (Có thể chọn nhiều phương án) Gia đình sử dụng nguồn nước chủ yếu? (Chọn đáp án) Gia đình sử dụng nước máy từ năm nào? Gia đình có thường xuyên sử dụng nước máy không? Số m3 nước máy gia đình sử dụng tháng? (ghi rõ số) Mỗi tháng nhà bác phải trả tiền cho nước sạch? (ghi rõ số) Khoảng cách từ nhà bác đến nhà máy nước bao xa? Thực trạng QLNSNT Công tác quy hoạch, kế hoạch Địa phương có quy hoạch cụ thể hệ thống nước hay không? Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức Câu trả lời mức 0 1 2 trở lên trở lên trở lên Nấu ăn Tắm rửa vệ sinh cá nhân Giặt giũ Rửa sân chuồng Tưới 1.Nước ao sông hồ 2.Nước mưa Nước giếng khoan Nước giếng đào 5.Nước máy 1.Nước ao sông hồ 2.Nước mưa Nước giếng khoan Nước giếng đào 5.Nước máy Không Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên Từ năm ……… Không dùng ……………,,……,m3 …………,Nghìn đồng ……………………,,m Có Khơng ABC4213 ABC4212 ABC4213 ABC4214 ABC4215 ABC4215 BC4216 195 422 Nếu có, quy hoạch lập từ năm nào, đến năm nào? Cụ thể sao? Địa phương có kế hoạch thực tiêu chí NSNT hay không? Nếu có, Kế hoạch lập từ năm nào, đến năm nào? Cụ thể sao? Nội dung kế hoạch cụ thể sao? Chủ thể tham gia lập quy hoạch, kế hoạch cấp nước sinh hoạt ai? Chủ thể định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch cấp nước sinh hoạt ? Bác có biết nội dung quy hoạch, kế hoạch cấp nước sinh hoạt địa phương không? Nếu có: - Vị trí, phạm vi quy hoạch hệ thống NSNT bao gồm: Tỷ lệ % dân số nằm quy hoạch Phương thức cấp nước theo quy hoạch Thông tin quy hoạch kế hoạch bác biết từ nguồn nào? Công tác phân công cán quản lý NSNT Ai, quan lập quy hoạch, kế hoạch NSNT? Ai, quan chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành hệ thống NSNT? Ai, quan chịu trách nhiệm quản lý chất lượng nước? Ai, quan chịu trách nhiệm quản lý giá nước? Ai, quan chịu trách nhiệm tuyên truyền nước sạch? Ai, quan chịu trách nhiệm xử lý Lập năm ……,,cho giai đoạn từ năm ………đến năm… Có Khơng Lập năm ……cho giai đoạn từ năm ………đến năm… Phấn đấu % …,,,hộ/khẩu sử dụng nước 1.UBND thành phố 2.UBND huyện Sở NN&pTNT Có Khơng Khu vực Đô thị trung tâm Khu vực huyện ngoại thành Phạm vi toàn huyện Tập trung Do tham gia lập quy hoạch Nhỏ lẻ Qua đường công văn Tự phát Đọc báo xem thời Tên: ……………………… vị trí cơng tác………………… Tên: ……………………… vị trí cơng tác………………… Tên: ……………………… vị trí cơng tác………………… Tên: ……………………… vị trí cơng tác………………… Tên: ……………………… vị trí cơng tác………………… Tên: ……………………… vị trí cơng tác………………… UBND cấp xã Người dân Phạm vi toàn xã Tồn thành phố Nghe người nói Qua loa phát bảng tin C4235 C 4.2.4 khiếu nại, tố cáo NSNT Hộ gia đình nhà bác phải đóng góp để xây dựng nhà máy nước công tơ, đường ống? Bác có đồng ý đóng góp thêm để cải tạo, nâng cấp hệ thống NSNT? Thực trạng quản lý chất lượng nước Chủ thể thực quản lý chất lượng nước địa bàn? Tiêu chuẩn nước áp dụng địa bàn? 196 Kết giám sát chất lượng nước công bố cho đối tượng biết? Đánh giá độ tin cậy báo cáo chất lượng nước? Chủ thể ban hành, điều chỉnh giá nước? Xu hướng điều chỉnh giá nước 424 ABC4242 ABC4243 ABC4244 ABC4245 ABC4246 ABC4322 Căn ban hành, điều chỉnh giá nước bao gồm? Thực trạng tuyên truyền NSNT Chủ thể tuyên truyền NSNT? Hình thức tuyên truyền NSNT nào? (có thể chọn nhiều phương án) Tần xuất thực tuyên truyền NSNT Nội dung tuyên truyền vấn đề gì? (có thể chọn nhiều phương án) Theo bác, thông tin tuyên truyền có đầy đủ không? Theo bác, thông tin tuyên truyền có phù hợp không? Trên địa bàn quản lý, có khu vực …………… triệu Nếu khơng sao? Có 2.Khơng Nước hợp vệ sinh (khơng màu khơng mùi không vị) Không Tiêu chuẩn 02/2009/BYT Tiêu chuẩn 01/2009/BYT Cán quản lý cấp Chủ nhà máy nước Chính quyền địa phương Khơng đáng tin cậy Ít tin cậy Bình thường Đáng tin cậy Người dân (qua bảng tin loa phát thanh) Rất đáng tin cậy UBND thành phố UBND huyện UBND xã Nhà máy nước Thỏa thuận Giảm Tăng không đáng kể Lợi nhuận chủ nhà máy nước Tăng vừa phải Tăng mạnh Chi phí đầu vào Khơng thay đổi lạm phát Phí sử dụng nước đầu vào Phí xử lý nước thải Tên chủ thể: Qua loa phát Qua hội thảo Qua tờ rơi Qua bảng tin Qua trưởng thơn xóm Thủ tục mua bán nước Tương đối đầy đủ Tần suất sử dụng nước đầy đủ Lịch cung cấp nước Rất đầy đủ Tương đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp ………… lần/tháng/quý/năm Chất lượng nước Giá nước Rất không đầy đủ Không đầy đủ Rất không phù hợp Không phù hợp Thôn xóm……………… ABC4323 C4325 433 C4332 C4333 C4334 44 443 444 197 ABC4441 ABC4442 ABC4443 chưa cung cấp nước sạch? Lý chưa cung cấp nước? Lưu lượng nước cung cấp đáp ứng dược % nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hộ? Tính cơng Thu nhập bình quân hàng tháng nhà bác bao nhiêu? Chi phí tiền nước tháng nhà bác bao nhiêu? Tần suất cung cấp nước đến cửa nhà bác nào? Yếu tố ảnh hưởng Hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị cấp nước Nhận thức, hài lòng, mức sẵn sàng chi trả người dân NSNT Cộng đồng nhận thức rõ đầy đủ vai trò nước Người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ nước Người dân sẵn sàng chi trả cao cho dịch vụ nước Xin chân thành cảm ơn! vì………………… ……………… % nhu cầu ……………… triệu/tháng ……………… triệu/tháng Lúc có nước Lúc có lúc khơng Rất khơng ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Rất không ảnh hưởng Rất không ảnh hưởng Thường xuyên nước ... tra xử lý sai phạm nước nông thôn 107 4.1.8 Kết quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 108 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng. .. 3.5.2 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng 68 3.5.3 Nhóm tiêu phản ánh kết quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng ... trạng, yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng, từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nước nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng thời gian tới Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ: Quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ: Quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan