Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

216 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHAMKIEW PHANDAVONG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHAMKIEW PHANDAVONG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CHUYÊN NGÀNH: Mã số: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Phạm Ngọc Ánh TS Vũ Quốc Dũng HÀ NỘI – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo qui định chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021 TÁC GIẢ KHAMKIEW PHANDAVONG KÝ HIỆU VIẾT TẮT - AMC: Công ty quản lý tài sản - BCTC: Báo cáo tài - BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển - CASA: Current Account Savings Account (Tài khoản tiết kiệm tại) - CN: Chi nhánh - CHDCND: Cộng hòa Dân chủ nhân dân - CIC: Trung tâm thông tin tin dụng (Credit Information Center) - CNTT: Công nghệ thông tin - CKNB: Cam kết ngoại bảng - CSTD: Chính sách tín dụng - CSTT: Chính sách tiền tệ - DN: Doanh nghiệp - CSTD: Chính sánh tín dụng - DNTD: Dư nợ tín dụng - DPRR: Dự phòng rủi ro - DPRRTD: Dự phòng rủi ro tín dụng - DATC: Cơng ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp - ĐGXH: Định giá xếp hạng - ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông - GSNH: Giám sát ngân hàng - HĐQT: Hội đồng quản trị - KV: Khu vực - KTKSNB: Kiểm tra kiểm soát nội - NH: Ngân hàng - NSNN: Ngân sách Nhà nước - NCS: Nghiên cứu sinh - NHTM: Ngân hàng thương mại - NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần - NHNN: Ngân hàng Nhà nước - NHTW: Ngân hàng trung ương - NPL: (Non performing loan) Nợ xấu ngân hàng - NQH: Nợ hạn - PDGHTD: Phê duyệt giới hạn tín dụng - QĐ: Quyết định - QLTD: Quản lý tín dụng - QLNX: Quản lý nợ xấu - QLRRTD: Quản lý rủi ro tín dụng - TCTD: Tổ chức tín dụng - TĐ PDTD: Thẩm định phê duyệt tín dụng - TSC: Trụ sở - TSBĐ: Tài sản bảo đảm - RRTD: Rủi ro tín dụng - XLNX: Xử lý nợ xấu - XLRR: Xử lý rủi ro - XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội - VAMC: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt nam - VCB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - VHTD: Vận hành tín dụng - WTO: Tổ chức thương mại giới MỤC LỤC DANH MỤC SỞ ĐỒ, HÌNH DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng thương mại ví huyết mạch kinh tế Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động cách thông suốt, lành mạnh tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng có hiệu quả, từ kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Tuy nhiên, bên cạnh vai trị to lớn đó, người ta khơng thể khơng nói tới “tổn thất” “hậu quả” nặng nề mà hệ thống ngân hàng thương mại gây hoạt động chúng trở nên “trục trặc” Những rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại tạo phản ứng dây chuyền, kéo theo sụp đổ hệ thống Lịch sử giới chứng kiến vụ sụp đổ ngân hàng với quy mơ lan rộng tồn cầu hậu nặng nề mà đem lại: 1929-1933 với Đại khủng hoảng hệ thống tư bản; năm 1997 với khủng hoảng tài Đơng Á vừa qua năm 2008, giới phải đối mặt với bão khủng hoảng tài toàn cầu Nhắc tới nguyên nhân khủng hoảng tài chính, phải nhắc tới rủi ro hoạt động ngân hàng, mà tâm điểm rủi ro phát sinh hoạt động tín dụng Bài học khủng hoảng tài diễn thị trường tài - tiền tệ lớn giới Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Canada…cho thấy việc ngân hàng thương mại chủ động ứng phó với rủi ro xây dựng cho chiến lược quản trị rủi ro thực cần thiết Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại Nợ xấu tồn tất yếu hoạt động tín dụng, trì nợ xấu mức độ an tồn mục tiêu quan trọng NHTM Nợ xấu không nguyên nhân gây an tồn, làm gia tăng trích lập dự phịng rủi ro, gia tăng chi phí địi nợ từ gây sụt giảm lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng thương mại mà cịn ảnh hưởng khơng tốt đến phát triển kinh tế - xã hội Bên cạnh tác động tiêu cực tài chính, nợ xấu cịn ảnh hưởng đến uy tín thân ngân hàng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống ngân hàng Việc quản lý nợ xấu coi hoạt động quan trọng để ngân hàng xác định nguyên nhân, dự đoán 10 79 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp, Viêng Chăn 80 Quốc hội (2006), Luật Ngân hàng thương mại, Viêng Chăn 81 Quốc hội (2018), Nghi số 110/SPHX ngày 07/12/2018 quốc hội thông qua luật NHTM 82 Quy chế số: 01/NHNN quản lý hoạt động trung tâm dịch vụ đòi nợ tiền gửi ngày 25/03/2008 83 Thông báo số 811/THL ngày 20/20/2010 biện pháp chống vi phạm NHTM 84 Thống đốc NHNN (2018), Hợp đồng số 512/THL ngày 29/06/2018 phân loại nợ khoản khấu trừ nợ phân loại NHTM 85 Thống đống đốc NHNN ban hành luật NHTM (2019), Thông tư số 145/PPT ngày 21/01/2019 Website 86 87 http://www.bol.gov.la/en/organization http://www.bol.gov.la/en/annualreports TIẾNG ANH 88 Alwyn Jordan and Carisma Tucke (Assessing the Impact of Nonperforming Loans on Economic Growth in The Bahamas, 2013) 89 Asokan Anandarajan, Iftekhar Hasan, Ana Lozano-Vivas (Loan loss provision decisions: An empirical analysis of the Spanish depository institutions, 2005) 90 Cosin D.H Pirotte, 2001, “Advanced credit risk analysis 91 EighteentMeeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics: The reatment of Nonperforming Loans, 2005 92 Larry D Wall (Determinants of the Loan Loss Allowance: Some Cross-country Comparisons, 2004) 93 Moh Benny Alexandri and Teguh Iman Santoso (Non Performing Loan: Impact of Internal and External Factor: Evidence in Indonesia, 2015) 94 Mohd Zaini Abd Karim, Sok-Gee Chan, Sallahudin Hassan (Bank efficiency and non-peforming loans: evidence from Malaysia and Singapo, 2010) 95 Rabeya Sultana Lata (Non-Performing Loan and Profitability: The Case of State Owned Commercial Banks in Bangladesh, 2015) 96 Raphael Espinoza and Ananthakrishnan (Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects, 2010) 97 Risk Management in Banking (2001) Joel 98 Roland Beck, Petr Jakubik and Anamaria Piloiu (Non-Performing loans What matterSin addition to the economic cycle, 2013) 202 99 Rossi, S.P.S., Schwaiger, M.S., and Winkler,G (How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks, 2009) 100 Thomas P.Fitch “Dictionary of banking systems” 203 PHỤ LỤC THƯ PHỎNG VẤN Tên Người vấn: Khamkiew Phandavong Nơi công tác: Ngân Hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Số điện thoại: 008562096128072 Địa email: khamkiew_phandavong@yahoo.com Tên đề tài: “Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào” Thư vấn gồm phần: Phần 1: Nội dung liên quan đến đề tài Phần 2: Xác nhận Người vấn Người vấn PHẦN 1: NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Mục đích: Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính vấn chuyên sâu để đưa nhận định, đánh giá có giá trị nội dung trình bày luận án Đánh giá thực trạng nợ xấu, quản lý nợ xấu bổ sung cho đề xuất giải pháp hồn thiện quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng NHTM Lào Kết từ số vấn chuyên sâu chuyên gia nhà quản lý thuộc lĩnh vực nghiên cứu bổ sung thông tin đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng quản lý nợ xấu sở đưa giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu NHTM Lào Đối tượng vấn: Đối tượng tham gia vấn người có kinh nghiệm làm việc lâu năm nhóm (03) ngân hàng chi nhánh gồm: Ban giám đốc; khối Kinh doanh; khối Pháp chế Quản lý rủi ro; khối Kiểm toán nội chun viên Ngồi để đề tài có tính khách quan tác vấn thêm số đối tượng cán quản lý, chuyên viên thuộc Cơ quan tra giám sát Nhà nước (CQTTGSNN) Phương thức ghi nhận thông tin: Cuộc vấn ghi chép đầy đủ làm để phân tích, đánh giá phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài Khai thác và sử dụng thông tin: Dữ liệu thông tin từ vấn sau sàng lọc, phân tích, tổng hợp sử dụng số nội dung đề tài luận án Thời gian vấn: từ 45 phút đến 60 phút PHẦN 2: XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN VÀ NGƯỜI PHỎNG VẤN Tôi mời tham gia vấn sâu nghiên cứu với đề tài luận án: “Quản lý nợ xấu tại ngân hang thương mại Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào” Tơi đọc, kiểm tra mục đích vấn, tự nguyện tham gia vấn trả lời câu hỏi vấn theo hiểu biết Tên Người vấn: Chữ ký Người vấn: Ngày vấn: Tồn thơng tin thu thập từ vấn sử dụng vào mục đích nghiên cứu, khơng sử dụng vào mục đích khác Tên Người vấn: Khamkiew Phondavong Chữ ký Người vấn: Ngày vấn: Kết quả: Người vấn Người vấn ký xác nhận sau kết thúc vấn PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN Số thứ tự Đơn vị vấn NHTM Nhà nước Vị trí làm việc Giám đốc Phó giám đốc Phịng kinh doanh, Nhóm PV phịng tổng hợp, phịng kế tốn, phịng quản lý rủi ro NHTM Liên doanh Giám đốc Phó giám đốc Phịng kinh doanh, Nhóm PV phịng tổng hợp, phịng kế tốn, phịng quản lý rủi ro Nhóm PV NHTM Tư nhân Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên Tổng Số người vấn 3 16 3 12 25 65 PHỤ LỤC Nội dung vấn Giới thiệu: Tên Khamkiew Phandavong, cơng tác Ngân Hàng Cộng Hịa Dân Chủ Nhân Dân Lào Tôi thực đề tài nghiên cứu: “Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Cộng hịa Dân chủ Nhân dân Lào”, có số nội dung nghiên cứu cần gợi ý bổ sung từ chuyên gia để kết nghiên cứu có ý nghĩa khoa học cao Ơng/Bà lựa chọn với tư cách đại diện cho: Ngân hàng Thương mại CHDCND Lào Ngồi để đề tài có tính khách quan tác vấn thêm số đối tượng cán quản lý, chuyên viên thuộc Cơ quan tra giám sát Nhà nước (CQTTGSNN) thuộc Chi nhánh NHNN tỉnh/thành phố Cuộc nói chuyện phục vụ cho mục đích nghiên cứu, làm sâu sắc thêm nhận định, đánh giá quản lý nợ xấu, góp phần vào phát triển Ngân hàng Thương mại nói riêng ngành ngân hàng CHDCND Lao nói chung Vì vậy, tơi muốn lắng nghe ý kiến Ông/Bà số nội dung! II Thông tin cá nhân người vấn Họ tên: .Tuổi Giới tính: Chức danh: Trình độ học vấn: Nơi công tác: Vị trí làm việc: Chữ ký xác nhận người vấn: III Phần nội dung vấn Nhận thức Ông/Bà hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại? Theo Ơng/Bà, sách tín dụng (chính sách quản lý nợ xấu ) Ngân hàng thương mại tốt chưa? Xin Ông/Bà cho biết ý kiến? Nhận thức Ông/Bà mơ hình tổ chức QLRRTD(QLNX) Ngân hàng TM phát huy hết hiệu chưa (mơ hình ngân hàng áp dụng, có bám sát thơng lệ quốc tế, phù hợp với phát triển hệ thống Ngân hàng CHDCND Lào)? Theo Ông/Bà cho biết Ngân hàng TM Lào đo lường nợ xấu cơng cụ gì? Xin Ơng/Bà cho biết ý kiến? Theo Ơng/bà hoạt động kiểm sốt báo cáo quản lý nợ xấu NHNN Lào làm tốt vai trị chưa? Xin Ơng/bà cho biết ý kiến? Đánh giá Ông/bà về: - Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? Theo Ơng/Bà cần có giải pháp để hồn thiện hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng TM CHDCND Lào? * Nội dung 2: Ý kiến sách tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào Phụ lục 4: Kết vấn từ chuyên gia TÓM TẮT KẾT QUẢ PHỎNG VẤN * Nội dung 1: Nhận thức hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV Nhận thức hoạt động quản lý nợ xấu ĐTPV1 - Là tập hợp công cụ, quy định để quản lý, thống kê nợ xấu, từ đề phương hướng, biện pháp hợp lý để tổ chức thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, nhằm mục đích kiểm sốt chặt chẽ chất lượng - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh - Hoạt động thu hồi nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ ban lãnh đạo Ngân hàng ngoại thương Lào quán triệt từ trụ sở đến phòng giao dịch - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào quan trọng Vì nợ xấu làm vốn ngân hàng nên phải quản lý nợ xấu thật tốt để không ảnh hưởng đến kết kinh doanh ĐTPV2 - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng ngân hàng ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh - Vơ quan trọng tác động nợ xấu lớn, kh - ông ảnh hưởng riêng ngành nghề mà cịn ảnh hưởng đến tồn kinh tế - Hoạt động quản lý nợ xấu đóng vai trị quan trọng hoạt động tín dụng ĐVPV - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh - Hoạt động thu hồi nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ ban lãnh đạo Ngân hàng ngoại thương Lào quán triệt từ trụ sở đến phòng giao dịch - Hoạt động QLNX nhằm giảm rủi ro, lợi nhuận NH cao ĐVPV - Là hoạt động NH cần quan tâm hàng đầu kết hợp với công nghệ thông tin để phát sớm rủi ro - từ Làdữ hoạt động nợ, xử lýchuyên nợ, xửgia) lý tài sản đảm bảo, nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ, giảm thiểu rủi ro tín (Nguồn: Tổng hợp liệu ghi thu chéphồi ý kiến dụng * Nội dung 2: Ý kiến sách tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV ĐTPV1 Chính sách quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng - ĐTPV2 Rất tốt chặt chẽ Tương đối tốt tiếp tục hoàn thiện Ngân hàng ngoại thương Lào có quy trình bảy bước sách quản lý nợ xấu Chính sách quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào có kết tích cực Hội đồng quản lý rủi ro ban xử lý nợ xấu đạo nghiêm khắc, sát tới phận Tương đối tốt, phòng ban phối hợp chặt chẽ, từ phòng quản lý khách hàng phòng quản lý rủi ro Chính sách tín dụng Vietinbank tốt chặt chẽ - Chính sách quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào có kết tích cực thời gian qua Đó kết cố gắng từ hội đồng xử lý nợ xấu - Rất tốt chặt chẽ - Tương đối tốt, Ngân hàng ngoại thương Lào có quy trình bước rõ ràng việc quản lý xử lý nợ xấu - Ngân hàng ngoại thương Lào tái cấu trúc hoạt động quản lý nợ xấu theo mô hình hình khối để củng cố phát huy vai trị ba vịng kiểm sốt độc lập nhằm tạo hạn chế phát sinh nợ xấu tương lai ĐTPV3 - Ngân hàng ngoại thương Lào ban hành đề án tái cấu trúc ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2015-2020 thông qua nhiều văn liên quan đến việc quản lý nợ xấu Từ đó, mang lại hiệu cao việc quản lý, giám sát chặt chẽ nợ xấu - Chính sách quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào tương đối tốt, có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng phối hợp chặt chẽ phòng ban, từ phòng quản lý nợ đến phòng tổng hợp xử lý nợ xấu - Ngân hàng ngoại thương Lào tiến hành tái cấu trúc hoạt động quản lý nợ xấu theo mơ hình khối để củng cố phát huy vai trò Ban hành nhiều văn liên quan đến quản lý, xử lý nợ xấu ĐTPV4 - Tương đối tốt, phòng ban phối hợp chặt chẽ, từ phòng quản lý khách hàng phòng quản lý rủi ro Ngân hàng ngoại thương Lào có quy trình bảy bước sách quản lý nợ xấu -Chính sách quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Vietinbank tương đối tốt, có phân công nhiệm vụ rõ ràng phối hợp chặt chẽ phòng ban, từ(63/65 phòngsốphiếu) quản lý nợ đếngiá phòng tổngsách hợp tín xử lý nợ xấu nhiênthiện, cần tăng cường giải phápđối QLNX hiệuquả Tổngcác hợp: có 96,92% đánh dụngở mứcTuy hồn tốt, chặt chẽ, tương tốt, hiệu (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 3: Ý kiến mơ hình tổ chức máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV Tổ chức máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV1 - Bộ máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào phân cấp từ trụ sở đến chi nhánh nên phát huy hiệu cao - Ngân hàng ngoại thương Lào có phịng ban chun trách xử lý nợ xấu, xuyên suốt từ trụ sở đến chi nhánh Tuy việcquản xử lýlýnợ vấnNgân đề phức hiệuthương chưa tốnphân kémcấp nhiều nguồn ĐTPV2 nhiên - Bộ máy nợxấu xấulàcủa hàngtạp, ngoại Làocao, từ Trụ sở lực (Ban điều hành) đến khối quản lý rủi ro, đến phòng liên quan phòng pháp chế, phòng xử lý nợ phân cấp trực tiếp đến Chi nhánh nên phát huy hiệu cao - Tổ chức máy quản lý phát huy hiệu công tác quản lý nợ xấu ĐTPV3 - Bộ máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào phân cấp trực tiếp đến Chi nhánh khối quản lý rủi ro phân cấp từ Ban điều hành đến phòng liên quan như: phòng Pháp chế, phòng Xử lý nợ nên đạt hiệu cao - Phát huy hiệu tương đối tốt ĐTPV4 - Bộ phận quản lý nợ xấu có tâm cao, thống xuyên suốt từ cấp xuống cấp dưới, từ lãnh đạo xuống nhân viên nên hoạt động tương đối hiệu - Nợ xấu vấn đề phức tạp, nên tổ chức máy quản lý nợ xấu địi hỏi phải tăng cường kiểm sốt chặt chẽ Tổng hợp lại có 95,38% (62/65 số phiếu) đánh giámơ hình tổ chức máy quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào hiệu (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) ĐTPV Đo lường nợ xấu ĐTPV1 - Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội - Qua chấm điểm tín dụng khách hàng; qua hệ thống cảnh báo hàng ngày; qua cảnh báo sớm tín dụng khách hàng (EWS) để từ có biện pháp xử lý kịp thời - Qua Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II kết hợp với chương trình phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng ĐTPV2 - Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II kết hợp với chương trình phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng - Qua chấm điểm tín dụng khách hàng; qua hệ thống cảnh báo hàng ngày; qua cảnh báo sớm tín dụng khách hàng (EWS) - Qua tiêu xếp hạng tín dụng nội ĐTPV3 - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tiêu đo lường, cảnh báo rủi ro - Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng; hệ thống nhắc nợ tự động; hệ thống phân loại nợ - Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II thống phân loại nợ theo quy định NHNN Việt Nam; Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống nhắc nợ tự động ĐTPV4 Hệ Công tác đo lường nợ xấu Vietinbank cần tăng cường áp dụng qua cảnh báo sớm tín dụng khách hàng (EWS) nhằm có biện pháp xử lý kịp thời - Qua Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II kết hợp với chương trình phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Tổng hợp lại có 93,84% (61/65 số phiếu)ý kiến công tác đo lường nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào đánh giá triển khai ĐTPVkhá tốt Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu ĐTPV1 - Ngân hàng ngoại thương Lào thường xuyên thành lập tổ công tác theo kế hoạch đột xuất; đoàn kiểm tra nghiệp vụ phân công theo dõi chặt chẽ diến biến nợ xấu - Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tốt vai trị - Việc kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tương đối tốt, cập nhật liên tục với số liệu xác phán ánh thực trạng nợ xấu, phương án xử lý nợ xấu rõ ràng ĐTPV2 - Ngân hàng ngoại thương Lào xây dựng hệ thống kiểm soát, cảnh báo, hệ thống báo cáo quản lý nợ xấu đồng từ Trụ sở đến Chi nhánh nên phát huy hiệu cao việc quản lý xử lý nợ xấu - Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu cung cấp thơng tin kịp thời tình hình xử lý nợ xấu, tiến độ thu hồi nợ, xử lý nhóm nợ đến ban lãnh đạo từ đưa phương án xử lý nợ tối ưu ĐTPV3 - Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tương đối tốt vai trò - Việc kiểm sốt báo cáo quản lý nợ xấu làm tốt, phương án xử lý nợ xấu rõ ràng, cập nhật liên tục với số liệu xác phán ánh thực trạng nợ xấu ĐTPV4 - Ngân hàng ngoại thương Lào thường xuyên thành lập tổ công tác theo kế hoạch đột xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ diến biến nợ xấu, kịp thời báo cáo xác diễn biến nợ xấu ngân hàng - Tương đối tốt Tổng hợp lại có 92,3% (60/65 số phiếu)về hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào cho làm tương đối tốt vai trò kiểm soát NH * Nội dung 6: Đánh giá về: mức độ tn thủ; trình độ chun mơn; đạo đức nghề nghiệp; nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật ĐTPV Ý kiến ĐTPV1 - Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng không? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? ĐTPV2 - Mức độ tuân thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? ĐTPV3 - Mức độ tuân thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? ĐTPV4 - Mức độ tuân thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng không? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? Tổng hợp - Mức độ tuân thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? (50/65) tốt (76,92%) - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? (51/65) tương đối đồng (78,46%) - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? (7/65)bộ phận nhỏ chưa tốt (10,77%) - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? (50/65) am hiểu tốt (76,92%) (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) ĐTPV Giải pháp ĐTPV1 - Cần thống quy trình chịu trách nhiệm cán - Chuyển nợ vay thành vốn góp - Bán nợ cho VAMC ĐTPV2 - Cần cải cách q trình giải tịa thi hành án cấp tốn nhiều thời gian - Làm tốt công tác thẩm định từ trước cho vay Quyết liệt xử lý nợ tiềm ẩn rủi ro Phối hợp nhịp nhàng phòng ban từ Trụ sở Chi nhánh - Cần có chun mơn hóa hoạt động quản lý phịng ngừa nợ xấu ĐTPV3 - Cần có chun mơn hóa kết hợp với phần mềm quản lý chun sâu - Có nhiểu chương trình cảnh báo rui ro sớm - Mỗi nợ xấu cần thành lập tổ xử lý nợ chuyên trách để báo cáo tình hình thực tuấn đưa giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc - Tập trung xử lý nợ xấu Trụ sở nợ lớn kết hợp sử dụng hiệu công cụ mua bán, sát nhập ĐTPV4 -Tăng cường quản lý nợ xấu theo thông lệ quốc tế - Bản thân ngân hàng bán nợ cho VAMC phải có trách nhiệm sau với trái phiếu đặc biệt bán cho VAMC -Tích cực sử dụng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng ngân hàng -Trong tương lai Vietinbank cần có quy trình quản lý nợ xấu tiên tiến hệ thống NHTM Việt Nam (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) Ngân hàng ngoại thương Lào Phụ lục Dư nợ tỷ trọng dư nợ tín dụng 10 khách hàng lớn NHTMNN Lào giai đoạn 2016-2020 Đơn vị tính: Triệu kíp Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ tín Dư nợ tín Tỷ trọng dư dụng Tỷ trọng dư dụng STT nợ/ tổng dư 10 khách nợ/ tổng dư 10 khách nợ (%) nợ (%) hàng lơn hàng lơn nhất 2.579 3.673 1,20 2,80 2.299 3.088 2,30 1,10 1.873 0,90 3.008 2,30 1,50 1.260 0,60 2.000 10 Tổng 1.213 1.107 1.100 888 848 728 13.895 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 6,50 1.603 1.085 1.067 1.005 903 724 18.156 1,20 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 13,70 Năm 2019 Năm 2020 Dư nợ tín Dư nợ tín Tỷ trọng dụng Tỷ trọng dư dụng dư nợ/ 10 khách nợ/ tổng dư 10 khách tổng dư nợ nợ (%) hàng lơn hàng lơn (%) nhất 3.788 2,30 5.298 2,60 3.681 3.133 1,50 2,20 3.242 2.566 1,30 2,00 2.348 1,40 2.367 1,20 2.000 1.500 1.493 1.424 966 913 21.355 1,20 0,90 0,90 0,90 0,60 0,60 13,00 2.000 1.658 1.500 1.466 1.322 1.261 22.571 1,00 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 11,00 (Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê NHTM NN Giai đoạn 2016-2020) Dư nợ tín dụng Tỷ trọng 10 khách dư nợ/ tổng hàng lơn dư nợ (%) 5.070 2,10 3.159 1,30 2.869 1,20 2.768 1,20 2.217 0,90 0,50 1.288 1.217 0,50 1.133 0,50 1.123 0,50 914 0,40 21.858 9,10 ... HÀ NỘI – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ ? ?Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào? ?? cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận... Trên sở đó, tác giả xác định vấn đề nghiên cứu luận án, là: ? ?Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào? ??” Để làm rõ vấn đề này, tác giả xác định rõ mục tiêu, câu... quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Mục lục

Xem thêm