Luận văn kinh tế nghiên cứu tác động của lãi suất, lạm phát và tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam​

115 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT, LẠM PHÁT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT, LẠM PHÁT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Nghiên cứu tác động lãi suất, lạm phát tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất gạo Việt Nam” kết trình nghiên cứu, học tập thân hướng dẫn thầy Huỳnh Đức Trường Các số liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn đáng tin cậy, trích dẫn rõ ràng xử lý khách quan Kết nghiên cứu luận văn thể trung thực, chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TP HCM, tháng 12 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Minh Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn 1.6 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết thương mại quốc tế 2.1.2 Vai trò xuất gạo 2.1.3 Các hình thức xuất gạo 2.1.4 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động xuất gạo 2.2 Một số nghiên cứu thực nghiệm 15 2.2.1 Các nghiên cứu quốc tế 16 2.2.2 Các nghiên cứu nước 18 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.1.1 Kiểm định tính dừng 27 3.1.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu 27 3.1.3 Kiểm định tính đồng liên kết 28 3.1.4 Ước lượng mơ hình 29 3.2 Lựa chọn mô hình nghiên cứu 29 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp kiểm định 32 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Tổng quan tình hình xuất gạo biến động số lạm phát, tỷ giá hối đoái lãi suất giai đoạn từ tháng 1/2008 -3/2019 35 4.1.1 Tình hình xuất gạo 35 4.1.2 Chỉ số lạm phát 40 4.1.3 Tỷ giá hối đoái 43 4.1.4 Lãi suất 45 4.2 Thống kê mô tả biến 46 4.3 Kết mơ hình 47 4.3.1 Kết kiểm định tính dừng 47 4.3.2 Xác định độ trễ tối ưu 48 4.3.3 Kiểm định đồng liên kết 48 4.3.4 Ước lượng mơ hình 49 4.3.5 Kiểm định nhân Granger 50 4.3.6 Kiểm định tính ổn định mơ hình 53 4.3.7 Phân rã phương sai 53 4.3.8 Hàm phản ứng đẩy 55 Tóm tắt chương 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 5.2.1 Đối với nhà nước, quan quản lý 58 5.2.2 Đối với doanh nghiệp xuất gạo 62 5.3 Những hạn chế luận văn đề xuất hướng nghiên cứu 64 5.3.1 Những mặt hạn chế luận văn 64 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 65 Tóm tắt chương 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI DỮ LIỆU GỐC PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG SAU KHI LẤY SAI PHÂN BẬC PHỤ LỤC LỰA CHỌN ĐỘ TRỄ TỐI ƯU PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỒNG LIÊN KẾT PHỤ LỤC MƠ HÌNH VECM PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ GRANGER PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MƠ HÌNH PHỤ LỤC PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI PHỤ LỤC 10 HÀM PHẢN ỨNG ĐẨY DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Tóm lược kết nghiên cứu trước 21 Bảng 3.1 Tóm tắt nguồn liệu thu thập 32 Bảng 4.1 Dự báo tình hình cung cầu gạo giới cho mùa vụ 2019/2020 (triệu tấn) 35 Bảng 4.2 Giá gạo xuất năm 2015 37 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến mơ hình 46 Bảng 4.4 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu gốc 47 Bảng 4.5 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu sai phân bậc 48 Bảng 4.6 Kết kiểm tra tính đồng liên kết 48 Bảng 4.7 Kết ước lượng mơ hình VECM 49 Bảng 4.8 Kết kiểm định nhân Granger 51 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Tình hình xuất gạo giai đoạn 2008-2019 36 Đồ thị 4.2 Thị trường nhập gạo chủ yếu Việt Nam quý 1/2019 39 Đồ thị 4.3 Kim ngạch xuất số mặt hàng chủ yếu quý 1/2019 40 Đồ thị 4.4 Mức biến động trung bình số lạm phát từ 2008-2019 41 Đồ thị 4.5 Sự biến động số lạm phát theo tháng 2008-2009 41 Đồ thị 4.6 Mức biến động số lạm phát qua tháng năm 2011 42 Đồ thị 4.7 Tình hình lạm phát năm 2012 43 Đồ thị 4.8 Tỷ giá ngân hàng nhà nước 2008-2009 44 Đồ thị 4.9 Biến động tỷ giá 2008-2019 45 Đồ thị 4.10 Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng 2008-2019 46 Đồ thị 4.11 Tính ổn định mơ hình 53 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Từ viết tắt KNXK NHNN NHTM ĐBSCL Nghĩa đầy đủ Kim ngạch xuất Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Đồng sông Cửu Long Tiếng Anh Từ viết tắt ADF EU IMF GDP GLS Nghĩa đầy đủ tiếng Anh Augmented Dickey Fuller Association of Southeast Asian Nations Asia-Pacific Economic Cooperation European Union International Monetary Fund Gross Domestic Products Generalized Least Squares OLS Ordinary Least Squares TPP VAR Trans-Pacific Partnership Agreement World Trade Organization Sequential modified LR test statistic Final prediction error Akaike information criterion Schwars information criterion Hannan-Quinn information criterion Vector autoregression model VECM Vector error correction model ARCH-M Autoregressive conditional heteroscedasticity in mean Generalised autoregressive conditional heteroscedasticity ASEAN APEC WTO LR FPE AIC SC HQ GARCH ARDL Autoregressive Distributed Lag IMF International Monetary Fund Nghĩa đầy đủ tiếng Việt Kiểm định Dickey-Fuller Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Diễn dàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương Liên minh châu Âu Quỹ tiền tệ quốc tế Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát Phương pháp bình phương nhỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Tổ chức thương mại giới Kiểm tra thống kê LR Lỗi dự báo cuối Tiêu chí thơng tin Akaike Tiêu chí thơng tin Schwars Tiêu chí thơng tin HannanQuinn Mơ hình vector tự hồi quy Mơ hình vector hiệu chỉnh sai số Mơ hình hồi quy khơng đồng có điều kiện Mơ hình hồi quy khơng đồng có điều kiện dạng tổng qt Mơ hình độ trễ phân phối tự động Quỹ tiền tệ giới EX LD L2D L3D L4D 1.74e-09 2.16e-09 -9.33e-11 -6.24e-09 8.02e-09 7.41e-09 6.81e-09 5.78e-09 0.22 0.29 -0.01 -1.08 0.828 0.771 0.989 0.280 -1.40e-08 -1.24e-08 -1.34e-08 -1.76e-08 1.75e-08 1.67e-08 1.33e-08 5.09e-09 Er LD L2D L3D L4D 6.03e-06 8.58e-06 1.14e-06 -2.65e-06 2.17e-06 2.18e-06 2.21e-06 2.15e-06 2.77 3.94 0.52 -1.23 0.006 0.000 0.606 0.218 1.76e-06 4.31e-06 -3.19e-06 -6.86e-06 0000103 0000129 5.48e-06 1.56e-06 CPI LD L2D L3D L4D .0956725 0406731 0983121 0217733 1084459 0960562 0838906 080881 0.88 0.42 1.17 0.27 0.378 0.672 0.241 0.788 -.1168775 -.1475936 -.0661104 -.1367505 3082225 2289397 2627346 1802971 I LD L2D L3D L4D .0446894 0596659 -.0104857 -.088985 039102 0409024 0416112 0404397 1.14 1.46 -0.25 -2.20 0.253 0.145 0.801 0.028 -.0319491 -.0205013 -.0920421 -.1682454 1213279 1398332 0710708 -.0097246 _cons 0104072 0021982 4.73 0.000 0060988 0147156 _ce1 L1 2.78e-08 2.28e-08 1.22 0.222 -1.69e-08 7.24e-08 _ce2 L1 -1.64e-06 7.13e-07 -2.30 0.021 -3.04e-06 -2.43e-07 EX LD L2D L3D L4D -3.16e-08 -3.01e-08 -1.90e-08 -3.79e-09 1.92e-08 1.78e-08 1.63e-08 1.39e-08 -1.65 -1.69 -1.16 -0.27 0.100 0.091 0.245 0.785 -6.93e-08 -6.49e-08 -5.10e-08 -3.10e-08 6.05e-09 4.75e-09 1.30e-08 2.34e-08 Er LD L2D L3D L4D 3.31e-06 3.02e-06 -1.26e-06 2.08e-06 5.21e-06 5.23e-06 5.30e-06 5.15e-06 0.64 0.58 -0.24 0.40 0.525 0.564 0.812 0.686 -6.91e-06 -7.23e-06 -.0000117 -8.01e-06 0000135 0000133 9.14e-06 0000122 D_I CPI LD L2D L3D L4D -.2266842 3191843 210027 2044101 260051 2303409 201168 193951 -0.87 1.39 1.04 1.05 0.383 0.166 0.296 0.292 -.7363748 -.1322756 -.184255 -.1757269 2830065 7706441 604309 5845471 I LD L2D L3D L4D -.2330147 -.0743045 -.0329999 -.0063743 0937658 0980832 0997828 0969737 -2.49 -0.76 -0.33 -0.07 0.013 0.449 0.741 0.948 -.4167923 -.266544 -.2285707 -.1964392 -.049237 117935 1625709 1836907 _cons -.0106986 0052713 -2.03 0.042 -.0210301 -.000367 Cointegrating equations Equation Parms _ce1 _ce2 2 Identification: chi2 P>chi2 30.4667 44.29093 0.0000 0.0000 beta is exactly identified Johansen normalization restrictions imposed beta Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] EX Er CPI I _trend _cons -1.57e+07 475866 -629.1951 -405725.1 (omitted) 3116247 609709.2 484.1642 -5.02 0.78 -1.30 0.000 0.435 0.194 -2.18e+07 -719142.1 -1578.139 -9548822 1670874 319.7493 EX Er CPI I _trend _cons -3.47e-18 -569115.2 41686.61 -34.6167 -28885.34 87125.38 17046.51 13.53647 -6.53 2.45 -2.56 0.000 0.014 0.011 -739877.8 8276.051 -61.1477 -398352.6 75097.16 -8.085698 _ce1 _ce2 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ GRANGER vargranger Granger causality Wald tests Equation Excluded chi2 df Prob > chi2 D_EX D_EX D_EX D_EX D.Er D.CPI D.I ALL 16.423 17.584 6.0178 53.226 5 15 0.006 0.004 0.304 0.000 D_Er D_Er D_Er D_Er D.EX D.CPI D.I ALL 2.4578 2.0152 8.9065 13.101 5 15 0.783 0.847 0.113 0.594 D_CPI D_CPI D_CPI D_CPI D.EX D.Er D.I ALL 9.3248 30.098 21.126 57.057 5 15 0.097 0.000 0.001 0.000 D_I D_I D_I D_I D.EX D.Er D.CPI ALL 4.0108 4.0654 12.497 21.805 5 15 0.548 0.540 0.029 0.113 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MƠ HÌNH -1 -.5 Imaginary Roots of the companion matrix -1 -.5 Real The VECM specification imposes unit moduli PHỤ LỤC PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI Dạng đồ thị irf graph fevd varbasic, D.CPI, D.CPI varbasic, D.CPI, D.EX varbasic, D.CPI, D.Er varbasic, D.CPI, D.I varbasic, D.EX, D.CPI varbasic, D.EX, D.EX varbasic, D.EX, D.Er varbasic, D.EX, D.I varbasic, D.Er, D.CPI varbasic, D.Er, D.EX varbasic, D.Er, D.Er varbasic, D.Er, D.I varbasic, D.I, D.CPI varbasic, D.I, D.EX varbasic, D.I, D.Er varbasic, D.I, D.I 5 5 0 8 step 95% CI fraction of mse due to impulse Graphs by irfname, impulse variable, and response variable Dạng bảng irf table fevd Results from IRFA step 963086 928658 926437 862048 767724 757013 754117 step (1) fevd (2) fevd 00328 013898 014403 015087 015745 017323 018526 019331 (1) Lower (1) Upper 904604 861671 857084 762562 632947 623077 620388 1.02157 995645 995791 961535 902501 890949 887847 (2) Lower (2) Upper -.016422 -.027167 -.026152 -.026352 -.026851 -.027025 -.027635 -.027877 022982 054964 054958 056527 058342 06167 064687 06654 step 030089 055534 053788 052186 049747 04864 048636 051059 step (4) fevd 013087 016718 021953 024809 03055 029678 029797 029847 step (3) fevd (5) fevd 0 032065 03577 036882 083427 16036 159591 158847 (3) Lower -.027977 -.026528 -.024858 -.022993 -.021738 -.021289 -.020974 -.01836 (4) Lower -.025879 -.021693 -.019638 -.019887 -.015574 -.015166 -.014326 -.01415 (5) Lower 0 -.022666 -.013293 -.011779 00209 034062 036674 036203 (3) Upper 088155 137595 132435 127366 121233 118569 118245 120478 (4) Upper 052052 055129 063545 069505 076673 074523 07392 073843 (5) Upper 0 086796 084832 085544 164764 286658 282507 281491 step 99672 984578 959868 944393 938223 928968 926969 926032 step (7) fevd 046654 064838 08316 121025 15087 148964 145264 143039 step (6) fevd (8) fevd 00084 002528 010898 011573 027019 04817 048065 048157 (6) Lower (6) Upper 977018 942415 89427 870973 864668 850014 847031 844772 1.01642 1.02674 1.02547 1.01781 1.01178 1.00792 1.00691 1.00729 (7) Lower (7) Upper -.02334 -.003712 014427 024239 045454 046941 045439 045028 (8) Lower -.009089 -.01606 -.02122 -.019579 -.022479 -.023167 -.023175 -.023086 116647 133388 151892 21781 256287 250988 24509 241049 (8) Upper 010769 021116 043017 042724 076516 119506 119304 119401 step 0 001973 026206 027389 024616 044171 055891 055866 step (10) fevd 0 000235 010234 01089 010871 018996 018985 019022 step (9) fevd (9) Lower 0 -.010953 -.014626 -.018014 -.016162 -.004593 -.001222 -.001271 (10) Lower 0 -.004635 -.017199 -.015887 -.016093 -.017206 -.016486 -.016607 (9) Upper 0 014899 067037 072791 065394 092935 113003 113002 (10) Upper 0 005105 037668 037668 037834 055198 054457 054651 (11) fevd (11) Lower (11) Upper 923257 877103 859022 781438 743972 728938 734159 719371 834985 774184 758904 659374 621643 603431 611137 593622 1.01153 980021 95914 903501 866301 854445 857181 845119 step 052931 057295 09498 096298 094572 092149 091954 091977 step (13) fevd 0 002876 009367 009292 029909 027745 027506 03117 step (12) fevd (14) fevd 0 001288 015494 029629 035161 034713 03552 035615 (12) Lower -.021745 -.023098 00111 003722 004113 004532 004686 004679 (13) Lower 0 -.013324 -.015121 -.015017 -.018854 -.01988 -.019035 -.018798 (14) Lower 0 -.010565 -.025336 -.022087 -.015322 -.015131 -.013895 -.013977 (12) Upper 127608 137689 18885 188874 18503 179766 179222 179275 (13) Upper 0 019075 033854 033601 078672 07537 074047 081139 (14) Upper 0 013141 056325 081345 085644 084557 084934 085208 step 0 002525 00403 045351 055411 073458 071941 086532 step (15) fevd (15) Lower 0 -.013202 -.017952 -.018934 -.006058 -.008467 -.007604 001578 (15) Upper 0 018253 026013 109636 11688 155382 151486 171485 (16) fevd (16) Lower (16) Upper 933142 923459 872168 867321 84786 830003 830184 83002 849868 834968 76715 761909 73821 714343 715015 714755 1.01642 1.01195 977187 972732 95751 945663 945354 945284 95% lower and upper bounds reported (1) irfname = IRFA, impulse = D.EX, and response = D.EX (2) irfname = IRFA, impulse = D.EX, and response = D.Er (3) irfname = IRFA, impulse = D.EX, and response = D.CPI (4) irfname = IRFA, impulse = D.EX, and response = D.I (5) irfname = IRFA, impulse = D.Er, and response = D.EX (6) irfname = IRFA, impulse = D.Er, and response = D.Er (7) irfname = IRFA, impulse = D.Er, and response = D.CPI (8) irfname = IRFA, impulse = D.Er, and response = D.I (9) irfname = IRFA, impulse = D.CPI, and response = D.EX (10) irfname = IRFA, impulse = D.CPI, and response = D.Er (11) irfname = IRFA, impulse = D.CPI, and response = D.CPI (12) irfname = IRFA, impulse = D.CPI, and response = D.I (13) irfname = IRFA, impulse = D.I, and response = D.EX (14) irfname = IRFA, impulse = D.I, and response = D.Er (15) irfname = IRFA, impulse = D.I, and response = D.CPI (16) irfname = IRFA, impulse = D.I, and response = D.I PHỤ LỤC 10 HÀM PHẢN ỨNG ĐẨY Dạng đồ thị IRFA, D.CPI, D.CPI IRFA, D.CPI, D.EX IRFA, D.CPI, D.Er IRFA, D.CPI, D.I IRFA, D.EX, D.CPI IRFA, D.EX, D.EX IRFA, D.EX, D.Er IRFA, D.EX, D.I IRFA, D.Er, D.CPI IRFA, D.Er, D.EX IRFA, D.Er, D.Er IRFA, D.Er, D.I IRFA, D.I, D.CPI IRFA, D.I, D.EX IRFA, D.I, D.Er IRFA, D.I, D.I 5000000 -5000000 5000000 -5000000 5000000 -5000000 5000000 -5000000 8 step 95% CI impulse response function (irf) Graphs by irfname, impulse variable, and response variable Dạng bảng irf table irf Results from varbasic step -.403581 06561 076647 -.175423 -.015871 -.008771 -.022991 074804 step (3) irf 9.9e-09 -4.4e-09 -5.8e-09 -2.5e-09 1.6e-09 8.3e-10 -6.0e-09 -7.0e-10 step (1) irf (5) irf 63.8877 11.1152 18.1782 98.8158 -116.745 -29.4044 1.80292 8.41307 (1) Lower -.573189 -.101353 -.090243 -.339326 -.185251 -.163633 -.140777 -.034071 (3) Lower -1.3e-09 -1.5e-08 -1.7e-08 -1.4e-08 -9.3e-09 -8.1e-09 -1.2e-08 -6.8e-09 (5) Lower 2.88769 -55.4315 -49.4543 31.5613 -187.105 -86.1893 -47.3089 -39.6065 (1) Upper -.233974 232574 243537 -.011519 153508 14609 094794 183679 (2) irf 00028 000154 -.000042 000089 -.000089 -.000101 000081 000012 (3) Upper (4) irf 2.1e-08 6.4e-09 5.0e-09 8.7e-09 1.3e-08 9.7e-09 3.4e-10 5.4e-09 -1.5e-08 -6.5e-09 1.1e-08 1.5e-08 -2.7e-09 -2.8e-09 -1.4e-09 -1.8e-09 (5) Upper (6) irf 124.888 77.6619 85.8106 166.07 -46.3863 27.3805 50.9148 56.4326 -.115551 -.09316 035874 -.042046 -.076016 056968 007397 -.0129 (2) Lower -.000204 -.00028 -.000471 -.000334 -.000487 -.000384 -.000102 -.000149 (4) Lower -4.1e-08 -3.0e-08 -1.3e-08 -8.2e-09 -2.5e-08 -2.0e-08 -1.2e-08 -1.0e-08 (6) Lower -.289435 -.264721 -.137514 -.215224 -.248497 -.050797 -.091809 -.106201 (2) Upper 000763 000588 000387 000513 000308 000183 000263 000174 (4) Upper 1.1e-08 1.7e-08 3.5e-08 3.8e-08 1.9e-08 1.4e-08 9.6e-09 6.9e-09 (6) Upper 058333 0784 209262 131133 096465 164734 106604 080402 step 5.4e-06 4.7e-06 -6.8e-06 -5.4e-06 -1.0e-06 7.1e-07 -9.8e-07 -5.3e-07 step (9) irf 989506 3.1e+06 -660875 -599269 -2.8e+06 2.3e+06 14775.9 -1.2e+06 step (7) irf (11) irf -.301708 -.187163 16562 008859 011168 -.201636 01575 085916 (7) Lower 1.4e-06 4.6e-07 -.000011 -9.9e-06 -5.7e-06 -2.7e-06 -4.1e-06 -3.5e-06 (9) Lower -1.6e+06 587580 -3.2e+06 -3.0e+06 -5.3e+06 60858.9 -1.8e+06 -3.0e+06 (7) Upper 9.5e-06 9.0e-06 -2.5e-06 -8.0e-07 3.6e-06 4.1e-06 2.1e-06 2.5e-06 (9) Upper 3.6e+06 5.6e+06 1.8e+06 1.8e+06 -266516 4.5e+06 1.8e+06 546662 (11) Lower (11) Upper -.472058 -.346033 003045 -.159484 -.155327 -.334764 -.103039 -.031811 -.131358 -.028294 328196 177202 177664 -.068509 134538 203644 (8) irf 2.4e-06 2.6e-06 1.2e-06 7.0e-06 -9.3e-06 -2.6e-07 -8.1e-07 -7.4e-07 (10) irf 1079.07 3287.9 11.5253 -1256.3 4254.54 827.766 -225.506 289.468 (12) irf -.090009 518206 089351 044641 098493 034069 031166 -.106819 (8) Lower -6.9e-06 -6.8e-06 -8.4e-06 -2.5e-06 -.000019 -6.6e-06 -6.3e-06 -5.9e-06 (10) Lower -6229.67 -3047.03 -6413.85 -7491.05 -1789.14 -3260.67 -3482.75 -2334.99 (12) Lower -.480364 171917 -.265882 -.297099 -.240921 -.202347 -.156863 -.275453 (8) Upper 000012 000012 000011 000017 2.8e-07 6.1e-06 4.7e-06 4.4e-06 (10) Upper 8387.81 9622.82 6436.9 4978.45 10298.2 4916.2 3031.74 2913.93 (12) Upper 300346 864495 444584 386382 437907 270485 219196 061814 step -402768 -621642 1003.81 1.2e+06 -290778 -111469 534606 128129 step (13) irf (15) irf 024242 -.020114 -.106806 -.059341 075319 010572 -.070363 -.025347 (13) Lower -1.5e+06 -1.8e+06 -1.2e+06 -12232.8 -1.5e+06 -1.2e+06 -280239 -616916 (13) Upper 733895 606605 1.2e+06 2.4e+06 953148 963424 1.3e+06 873173 (15) Lower (15) Upper -.051278 -.098765 -.185884 -.142295 -.007974 -.054061 -.120427 -.073654 099762 058536 -.027728 023613 158613 075205 -.020299 02296 (14) irf -704.066 2378.97 2412.48 1538 3.89868 -648.384 -235.115 -328.54 (16) irf -.217346 -.014169 045237 019945 -.093304 -.050472 -.017633 002856 (14) Lower -3944.19 -805.421 -720.499 -1568.1 -3037.45 -2612.77 -1731.94 -1610.71 (14) Upper 2536.06 5563.36 5545.46 4644.1 3045.25 1316 1261.71 953.625 (16) Lower (16) Upper -.390399 -.187374 -.127076 -.149544 -.260296 -.169378 -.107165 -.070535 -.044293 159037 217551 189434 073687 068434 0719 076248 95% lower and upper bounds reported (1) irfname = varbasic, impulse = D.EX, and response = D.EX (2) irfname = varbasic, impulse = D.EX, and response = D.Er (3) irfname = varbasic, impulse = D.EX, and response = D.CPI (4) irfname = varbasic, impulse = D.EX, and response = D.I (5) irfname = varbasic, impulse = D.Er, and response = D.EX (6) irfname = varbasic, impulse = D.Er, and response = D.Er (7) irfname = varbasic, impulse = D.Er, and response = D.CPI (8) irfname = varbasic, impulse = D.Er, and response = D.I (9) irfname = varbasic, impulse = D.CPI, and response = D.EX (10) irfname = varbasic, impulse = D.CPI, and response = D.Er (11) irfname = varbasic, impulse = D.CPI, and response = D.CPI (12) irfname = varbasic, impulse = D.CPI, and response = D.I (13) irfname = varbasic, impulse = D.I, and response = D.EX (14) irfname = varbasic, impulse = D.I, and response = D.Er (15) irfname = varbasic, impulse = D.I, and response = D.CPI (16) irfname = varbasic, impulse = D.I, and response = D.I ... hoạt động xuất gạo Việt Nam 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung Luận văn tập trung nghiên cứu, lượng hóa đánh giá mức độ tác động ba nhân tố lạm phát, lãi suất, tỷ giá đến hoạt động xuất gạo Việt. .. phân phối tự động Quỹ tiền tệ giới TÓM TẮT Tiêu đề: Nghiên cứu tác động lãi suất, lạm phát tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất gạo Việt Nam Tóm tắt: Xuất gạo mạnh đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho Việt. .. đây, tình hình kinh tế giới nước liên tục biến động, ảnh hưởng đến hoạt động xuất gạo Việt Nam Vì vậy, tác giả đề xuất nghiên cứu ảnh hưởng lạm phát, tỷ giá hối đoái lãi suất đến xuất gạo, để góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế nghiên cứu tác động của lãi suất, lạm phát và tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam​ , Luận văn kinh tế nghiên cứu tác động của lãi suất, lạm phát và tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam​