0

Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

21 303 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ Tun 21 Th hai ngy 17 thỏng 1 nm 2011 CHO C --------------------------=&=-------------------------- O C TIT 21.: EM V CC BN I/Mc tiờu 1. Giỳp H hiu - Bn bố l nhng ngi cựng hc, cựng chi, cho nờn phi on kt, c x tt vi nhau. iu ú lm cho cuc sng vui hn tỡnh cm bn bố cng thờm gn bú. -Vi bn bố, cn phi tụn trng, giỳp , cuỡng nhau lm cụng vic chung. 2. H cú thỏi tụn trng, yờu quý bn bố. 3. H cú hnh vi cựng hc, cựng chi, cựng sinh hot tp th chung vi bn. II/ Ti liu v phng tin III/ Cỏc hot ng dy hc 10 10 12 H1: Phõn tớch tranh: bi tp 2 (8-10) - Yờu cu H phõn tớch cỏc tranh theo bt2 +Trong tng tranh,cỏc bn ang lm gỡ? +Cỏc bn ú cú vui khụng? Vỡ sao ? +Noi theo cỏc bn ú, cỏc em cn c x ntn vi bn bố ? - KT kt qu tho lun ->KL chung theo ni dung cỏc tranh H2: Tho lun lp (8-10) - G nờu yờu cu cho c lp cựng tho lun + c x tt vi bn, cỏc em cn lm gỡ ? +Vi bn bố cn trỏnh nhng vic gỡ? +C x tt vi bn cú li gỡ ? ->G tng kt : c x tt vi bn cỏc em cn hc, chi cựng nhau H3: Gii thiu bn thõn ca mỡnh (10- 12) - Nờu yờu cu: Hóy k v bn thõn ca mỡnh + Bn tờn gỡ? Bn ang sng ( ang hc ) õu ? + Em v bn ú cựng hc vi nhau ntn ? + Cỏc em yờu quý nhau ra sao ? -> GTK: Khen cỏc em ó bit c x tt vi bn v ngh c lp hoan nghờnh, hc tp bn ú. -Tng cp H tho lun - i din cỏc cp trỡnh by - Mt s H trỡnh by - Mt s H gii thiu IV/ Cng c (1-2) - Ti sao phi võng li thy cụ giỏo. - Thc hin võng li thy cụ giỏo trong cuc sng, hc tp hng ngy. TING VIT Bi 86 : ụp-p 1 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ I - Mc tiờu - HS hiu c cu to ca vn : ụp - p . c vit c vn : ụp- p , hp sa , lp hc sp - Nhn ra c vn ụp - p trong cỏc ting, t khỏc v cõu ng dng trong bi - c c cỏc t v cõu ng dng - Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Cỏc bn lp em II - dựng III - Cỏc hot ng dy hc TIT1 A. KT (3-5 ') -Yờu cu c SGK bi 83 -> Nhn xột cho im B. Bi mi 20 1. GTB (1-2) 2. Dy vn (19 -20') *Vn ụp : - P/õ mu v ghi bng : ụp + ỏnh vn : ụ - p- ụp + c trn : ụp - Hóy phõn tớch vn ụp - Y/c ci vn ụp - Cú vn ụp hóy chn thờm õm h ci trc vn op v thanh nng di o to ting mi + ỏnh vn : h- ụp - hp - nng - hp + c trn : hp - Hóy pt ting hp - Ghi bng ting khoỏ: hp - a tranh gii thiu t khoỏ : hp sa * Vn p - P/õ mu v ghi bng : p + ỏnh vn: - p- p + c trn : p - Hóy phõn tớch vn p - Y/c ci vn p - Cú vn p hóy chn thờm õm l ci trc vn p v thanh sc trờn to ting mi + ỏnh vn : l- p- lp- sc - lp + c trn : lp - Hóy pt ting lp - Ghi bng ting khoỏ: lp - a tranh gii thiu t khoỏ : lp hc - P/õ li theo dóy + ỏnh vn: ụ - p- ụp + c trn : ụp -Vn ụp cú õm ụ ng trc õm p ng sau - Ci v c : ụp - Ci v c : hp + ỏnh vn: h- ụp - hp- nng- hp + c trn : hp - Ting hp cú õm h ng trc , vn ụp ng sau v thanh nng di ụ. - c trn ting - c t - c c ct - c : p + ỏnh vn : - p- p + c trn : p - Vn p cú ng trc õm p ng sau - Ci v c : p - Ci v c : lp + c ỏnh vn : l- p- lp- sc - lp + c trn : lp -Ting lp cú õm l ng trc , vn p ng sau v thanh nng di õm . 2 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ 12 - So sỏnh 2 vn * c t ng dng - Chộp t lờn bng tp ca hp tỏc bỏnh xp lp nh - c mu v h/ dn c - Gi HS c c bi trờn bng -> NX v ghi im 3. Hng dn vit bng( 10- 12') GV c ND bi vit * Vn ụp -Vn ụp c vit bng my con ch ?Nờu cao cỏc con ch ? - Nờu quy trỡnh vit : t bỳt t d3 vit nột cong kớn c con ch o, ni vi nột xiờn . KT d2 c con ch p v ch ụp . Sao cho con ch n cỏch con ch kia na con ch o . - Hng dn t th ngi vit +) Vn p ( tng t ) +) T :hp sa, lp hc(hng dn con ch ) -> NX vit bng - c trn ting - c t - c c ct - c c 2 ct +) Ging : KT bng p +) Khỏc : Bt u bng ụ, - Ci t theo t v c :tp ca hp tỏc, bỏnh xp - c t kt hp phõn tớch ỏnh vn 1 s ting - c ton bi trờn bng - Vn ụp c vit bng 2 con ch , con ch p cao 5 dũng li , con ch ụ cao 2 dũng li . - Ngi ỳng t th - Vit bng : ụp TIT 2 12 17 1, Luyn c ( 10-12') * c bng - Ch theo tt v khụng theo tt - a tranh gii thiu cõu ng dng + c mu v hng dn c cõu : c lin ting trong mi dũng th v ngh hi sau mi dũng th . - Gi HS c ton bi trờn bng ->NX v ghi im * c SGK - c mu 2 trang + Gi HS c tng phn -> Tranh trờn cõu l ND cõu ú - G i HS c c bi - >Nhn xột cho im 2, Luyn vit v ( 15-17 ') - Gi HS c ND bi vit * Vn ụp -Vn ụp c vit bng my con ch ?Nờu cao cỏc con ch ? * c bng - HS c li bi T1 - c cõu ng dng v tỡm ting cú vn va hc - c ton bi trờn bng * c SGK: - L tng phn : vn, ting, t, cõu - c ton bi - c ND bi vit 3 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ 7 - HD vit : t bỳt t di d3 vit con ch o ni vi con ch p KT ng k 2 c ch ụp . Sao cho con ch n cỏch con ch kia na con ch o . - Vn ụp vit trong my ụ ? -> Vit theo du chm trong v. - Cho HS quan sỏt v mu - Hng dn t th ngi vit +)T hng dn HS vit ln lt tng dũng vo v ( tng t) * Chm im, nhn xột 3, Luyn núi (5- 7') - Yờu cu nờu ch LN: Cỏc bn lp em - a tranh : - Cho H quan sỏt cỏc bc tranh trang 9 - Nhc H quan sỏt tranh núi thnh cõu v ỳng ni dung cỏc bc tranh, ỳng ch . * Cho H núi theo cp - Tranh v gỡ? * Cho h trỡnh by trc lp - G theo dừi , giỳp h hiu cỏch núi thnh cõu v núi c thnh cõu. *Gi ý: - Tranh v gỡ? - K tờn nhng bn ngi chung vi em: Tờn bn l gỡ , bn õu . -Trong lp em thng hay chi vi bn no ? s thớch ca bn l gỡ ? *Kl: Khi chi vi bn phi bit yờu quý on kt giỳp bn . * Vn ụp c vit bng 2 con ch, con ch p cao 4 dũng li, con ch ụ cao 2 dũng li. - Vit trong 1- Quan sỏt v mu - Ngi ỳng t th -Vit v : ụp -Vi em nờu: - Quan sỏt tranh v LN theo ch + HS k theo cp v k trc lp. C. Cng c dn dũ ( 2- 3') - Yờu cu tỡm ting cú vn va hc - Nhn xột gi hc T NHIấN X HI BI 21: ễN TP X HI I Mc tiờu: -Hc sinh k c v gia ỡnh, lp hc, cuc sng ni cỏc em sinh sng. -Yờu quý gia dỡnh, lp hc v ni em sinh sng. -Cú ý thc gi cho nh , lp hc, v ni cỏc em sng sch, p. II dựng dy hc: III Cỏc hot ng: 1-Khi ng:(1p) Hỏt 3-Bi mi: a) Gii thiu bi: GV nờu, ghi ta bi. 4 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ b) Cỏc hot ng: TL HOT NG DY HOT NG HC 30p *Hot ng : Hỏi hoa dõn ch. +Mc tiờu: Hc sinh k c v gia ỡnh, lp hc, cuc sng ni cỏc em sinh sng. -Yờu quý gia ỡnh, lp hc v ni em sinh sng. -Cú ý thc gi cho nh , lp hc, v ni cỏc em sng sch, p. +Cỏch tin hnh: Yờu cu HS chn bụng hoa em thớch v thc hin yờu cu trờn bụng hoa. Chn hoa v thc hin yờu cu. 4 Cng c (4p) Cho HS nờu tỡnh cm v vic cn lm ca HS i vi gia ỡnh, lp hc, ni em sng. IV Hot ng ni tip:(1P) -Nhn xột. -Chun b bi:Cõy rau. --------------------------=&=-------------------------- Th ba ngy 18 thỏng 1 nm 2011 TH DC TIT 21. BI TH DC - I HèNH I NG I. Mc tiờu - ễn 3 ng tỏc ó hc,im s theo hng dc - Hc ng tỏc vn mỡnh. - ễn im s hng dc theo t. II. a im, phng tin III. Ni dung v phng phỏp lờn lp 1. Phn m u: 5' - GV nhn lp, ph bin ni dung bi - Kim tra bi c: 3 - 5 HS tp ng tỏc chõn - Tp hp lp: Chy nh nhng theo hng dc : 40 - 60m - i thng theo vũng trũn v hớt th sõu. - Trũ chi: i ngc chiu theo tớn hiu : 3- 5 ln 2. Phn c bn Ni dung TG Phng phỏp - ễn 3 ng tỏc ó hc - Hc ng tỏc vn mỡnh 2- 3 ln 2x 8 nhp (5') 4- 5 ln 2 x 8 nhp (7') - GV nhc tờn tng ng tỏc - HS tp. - Cỏn s hụ HS t tp Chỳ ý: Th sõu ng tỏc 1. - GV hụ v lm mu - GV gii thớch ng tỏc - GV lm mu HS tp theo. - GV hụ (k 0 lm mu) HS t tp. 5 TTCB 1 2 3 4 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ - ễn 4 ng tỏc ó hc 2-4 ln 2 x4 nhp (6') - Sau mi ln tp GV nhn xột un nn cho HS. - GV hụ, HS tp - Cỏn s hụ, HS tp. - Thi gia cỏc t xem t no tp ỳng, p. - ễn tp hp hng dc, dúng hng, im s 2- 3 ln (4') - HS gii tỏn - tp hp - GV hụ khu lnh, HS xp hng dc, dang hng, im s. - Cỏn s iu khin, GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. Phn kt thỳc: 3' - HS di thng theo nhp 1 - 2. - GV - HS h thng bi - GV nhn xột gi hc. TON TIT 81: PHẫP TR DNG 17-7 I .Mc tiờu - H bit t tớnh v thc hin phộp tr(khụng nh) trong phm vi 20 - Tp cng nhm (dng 17-7) - Lm quen vi dng toỏn cú li vn bng cỏch c túm tt v vit phộp tớnh thớch hp (dng 17-7). II. Chun b dựng: III.Lờn lp A.Kim tra (3-5) -H lm bng con: Tớnh nhm 12+3-3= 17-2- 4= B.Bi mi (12-15) 18 1. GTB (1-2) 2. Gii thiu phộp tr dng 17-7 - G yờu cu H ly 17 que tớnh (mt bú mt chc v 7qt ri) + ó ly bao nhiờu qt ? + 17 gm my chc v my ụn v ? - G y/c tỏch thnh 2 phn:bờn trỏi cú bú 1chc, bờn phi cú 7que tớnh ri.Ct i 7qt + GV a v thao tỏc - Hi cũn li my qt? - Vy 17 tr 7 bng my ? - G gii thiu phộp tr 17-7 * t tớnh v thc hin phộp tớnh - Da vo chỏch t tớnh v tớnh ca 17- 3 . Hóy t tớnh v tớnh 17 - 7 - Ly 11 chc qt v 7 qt ri. - Ly i 7 qt ri - 1chc qt - 17 tr 7 bng 10 - Nờu cỏch t tớnh v tớnh vo bng : Vit s 17 trờn , s 7 di thng ct 6 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ 20 - GV vit bng : 17 + 7 tr 7 bng 0, vit 0 - + H 1 ,vit 1 7 ------ 10 3 .Luyn tp (18-20) *Lm bng con: - Bi 1/112: t tớnh ri tớnh + KT cht: Khi t/h p/t ct dc c/y gỡ ? * Lm SGK: - Bi 2/112: Tớnh + KT cht: Cỏch tớnh nhm phộp tớnh 12- 2 - Bi 3/112: Vit phộp tớnh thớch hp + KT cht: Nờu cỏch lm bi toỏn ? vi s 7 bờn trờn . *Lm bng con: - Bi 1/112: t tớnh ri tớnh + Vit KQ di gch ngang , cỏc s phi thng ct . * Lm SGK: - Bi 2/112: Tớnh 15 5 = 10 12 2 = 10 +) 2 tr 2 bng 0 vit 0 . Vit 1 trc 0 . Vy 12 -2 = 10 - Bi 3/112: + Yờu cu: Vit phộp tớnh thớch hp 15 5 = 10 +)c túm tt, nờu bi toỏn, vit phộp tớnh C. Cng c (1-2) -Nờu cỏch t tớnh v tớnh 17 7 NX gi hc . TING VIT Bi 87 : ep-ờp I - Mc tiờu - HS hiu c cu to ca vn : ep - ờp . c vit c vn : ep- ờp , cỏ chộp , ốn xp - Nhn ra c vn ep ờp trong cỏc ting, t khỏc v cõu ng dng trong bi - c c cỏc t v cõu ng dng - Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Xp hng vo lp II - dựng : III - Cỏc hot ng dy hc TIT1 A. KT (3-5 ') B. Bi mi: 20 1. GTB (1-2) 2 Dy vn (19 -20') * Vn ep : - P/õ mu v ghi bng : ep + ỏnh vn : e - p- ep + c trn : ep - Hóy phõn tớch vn ep - Y/c ci vn ep - P/õ li theo dóy + ỏnh vn: e - p- ep + c trn : ep -Vn ep cú õm e ng trc õm p ng sau 7 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ 12 - Cú vn ep hóy chn thờm õm ch ci trc vn ep v thanh sc trờn e to ting mi + ỏnh vn : ch- ep - chộp - sc - chộp + c trn : chộp - Hóy pt ting chộp - Ghi bng ting khoỏ: chộp - a tranh gii thiu t khoỏ : cỏ chộp * Vn ờp : - P/õ mu v ghi bng : ờp + ỏnh vn : ờ- p- ờp + c trn : ờp - Hóy phõn tớch vn ờp - Y/c ci vn ờp - Cú vn ờp hóy chn thờm õm x ci trc vn ờp v thanh sc trờn ờ to ting mi + ỏnh vn : x- ờp- xp- sc xp + c trn : xp - Hóy pt ting xp - Ghi bng ting khoỏ: xp - a tranh gii thiu t khoỏ : ốn xp - So sỏnh 2 vn * c t ng dng - Chộp t lờn bng l phộp go np xinh p bp la - c mu v h/ dn c - Gi HS c c bi trờn bng -> NX v ghi im 3. Hng dn vit bng ( 10- 12') GV c ND bi vit *Vn ep -Vn ep c vit bng my con ch ?Nờu cao cỏc con ch ? - Nờu quy trỡnh vit : t bỳt t trờn d1 vit nột tht c con ch e, ni vi nột xiờn . KT d2 c con ch p v ch ep . Sao cho con ch n cỏch con ch kia na con ch o . - Ci v c : ep - Ci v c : chộp +ỏnh vn: ch- ep - chộp- sc- chộp + c trn : chộp -Ting chộp cú õm ch ng trc, vn ep ng sau v thanh sc trờn e. - c trn ting - c t - c c ct - c : ờp + ỏnh vn : ờ- p- ờp + c trn :ờp - Vn ờp cú ờ ng trc õm p ng sau - Ci v c : ờp - Ci v c : xp + ỏnh vn: x- ờp- xp- sc - xp + c trn : xp -Ting xp cú õm x ng trc , vn ờp ng sau v thanhsc trờn ờ - c trn ting - c t - c c ct - c c 2 ct +) Ging : KT bng p +) Khỏc : Bt u bng e, ờ - Ci t theo t v c : l phộp go np , xinh p +c t kt hp phõn tớch ỏnh vn 1 s ting - c ton bi trờn bng -Vn ep c vit bng 2 con ch , con ch p cao 5 dũng li , con ch e cao 2 dũng li . 8 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ - Hng dn t th ngi vit +) Vn ờp ( tng t ) +) T : cỏ chộp, ốn xp( hng dn con ch ) -> NX vit bng - Ngi ỳng t th + Vit bng : ep TIT 2 12 17 7 1, Luyn c ( 10-12') * c bng : - Ch theo tt v khụng theo tt - a tranh gii thiu cõu ng dng + c mu v hng dn c cõu : c lin ting trong mi dũng th v ngh hi sau mi dũng th . - Gi HS c ton bi trờn bng ->NX v ghi im * c SGK: - c mu 2 trang + Gi HS c tng phn -> Tranh trờn cõu l ND cõu ú +G i HS c c bi - >Nhn xột cho im 2, Luyn vit ( 15-17 ') - Gi HS c ND bi vit * Vn ep -Vn ep c vit bng my con ch ?Nờu cao cỏc con ch ? - Nờu quy trỡnh vit:t bỳt t trờn d1 vit con ch e ni vi con ch p KT ng k 2 c ch ep . Sao cho con ch n cỏch con ch kia na con ch o . - Vn ep vit trong my ụ ? -> Vit theo du chm trong v - Cho HS quan sỏt v mu - Hng dn t th ngi vit +)T hng dn HS vit ln lt tng dũng vo v ( tng t) * Chm im, nhn xột 3, Luyn núi (5- 7') - Yờu cu nờu ch LN: Chỳng em xp hng vo lp. - a tranh : - Cho H quan sỏt cỏc bc tranh trang 11 - Nhc H quan sỏt tranh núi thnh cõu v ỳng ni dung cỏc bc tranh, ỳng ch . * Cho H núi theo cp - HS c li bi T1 - c cõu ng dng v tỡm ting cú vn va hc - c ton bi trờn bng -L tng phn : vn, ting, t, cõu - c ton bi - c ND bi vit * Vn ep c vit li bng 2 con ch, con ch p cao 5 dũng li, con ch e cao 2 dũng li. - Vit trong 1- Quan sỏt v mu - Ngi ỳng t th - Vit v : ep -Vi em nờu: - Quan sỏt tranh v LN theo ch 9 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ - Tranh v gỡ? * Cho h trỡnh by trc lp - G theo dừi , giỳp h hiu cỏch núi thnh cõu v núi c thnh cõu. * Gi ý: - Hng ngy lp ta xp hng t/n ?- Nhng t no c cụ khen , nhng t no b cụ nhc nh ? - Phi lm gỡ xp hng thng ? * KL :Phi xp thng hng khi ra vo lp *H quan sỏt tranh , núi theo cp * H trỡnh by trc lp + HS k . C. Cng c dn dũ ( 2- 3') - Yờu cu tỡm ting cú vn va hc - Nhn xột gi hc --------------------------=&=-------------------------- Th t ngy 19 thỏng 1 nm 2011 TING VIT Bi 88 : ip-up I - Mc tiờu - HS hiu c cu to ca vn : ip up . c vit c vn : ip- up , bt nhpn, bỳp sen . Nhn ra c vn ip up trong cỏc ting, t khỏc v cõu ng dng trong bi - c c cỏc t v cõu ng dng - Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Giỳp b m II - dựng : III - Cỏc hot ng dy hc TIT1 A. KT (3-5 ') -Yờu cu c SGK bi 87 -> Nhn xột ghi im B. Bi mi: 20 1. GTB (1-2) 2. Dy vn (19 -20') * Vn ip - P/õ mu v ghi bng : ip + ỏnh vn : i - p- ip + c trn : ip - Hóy phõn tớch vn ip - Y/c ci vn ip - Cú vn ip hóy chn thờm õm nh ci trc vn ip v thanh nng di i to ting mi + ỏnh vn : nh- ip nhớp - nng - nhp + c trn : nhp - Hóy pt ting nhp - P/õ li theo dóy : ip + ỏnh vn: i - p- ip + c trn : ip -Vn ip cú õm i ng trc õm p ng sau - Ci v c : ip - Ci v c : nhp +ỏnh vn: nh- ip - nhớp- nng- nhp + c trn : nhp -Ting nhp cú õm ch ng trc , vn ip ng sau v thanh nng di 10 [...]... Lm SGK: - Bi 2 /11 3: Tớnh nhm 10 + 3 = 13 13 - 3 = 10 + lm nhanh PT 2 da vo PT 1 vỡ phộp tr l PT ngc li ca phộp cng - Bi 3 /11 3: Tớnh 11 + 3 4 = 10 12 + 5 7 = 10 +) Thc hin ln lt t trỏi sang phi - Bi 4 /11 3: in >,, Nhn xột ghi im B Bi mi 1. GTB ( 1- 2) 20 2 Dy vn (19 - 20') * Vn iờp : - P/õ mu v ghi bng : iờp - P/õ li theo dóy : iờp + ỏnh vn : i - p- iờp + ỏnh vn: i- ờ - p- iờp + c... +Cỏch tin hnh: -Cho hc sinh thc hnh -Hựng dn HS trỡnh by sn phm HS thc hnh IV Hot ng ni tip:(5p) - Trng by sn phm HS -Chun b bi Cỏch s dng bỳt chỡ , thc k =&= -Th nm ngy 20 thỏng 1 nm 2 011 14 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2 010 - 2 011 TING VIT Bi 89 : iờp-p I - Mc tiờu - HS hiu c cu to ca vn : iờp p c vit c vn : iờp- p , tm lip . tip:(1P) -Nhn xột. -Chun b bi:Cõy rau. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - =& =-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Th ba ngy 18 thỏng 1 nm 2 011 TH DC TIT 21. BI TH DC - I. dũ ( 2- 3& apos;) - Yờu cu tỡm ting cú vn va hc - Nhn xột gi hc -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - =& =-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Th t ngy 19 thỏng 1 nm 2 011 TING
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT, Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT,

Hình ảnh liên quan

- P/â mẫu và ghi bảng: ôp + Đánh vần : ô - p- ôp + Đọc trơn : ôp - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

m.

ẫu và ghi bảng: ôp + Đánh vần : ô - p- ôp + Đọc trơn : ôp Xem tại trang 2 của tài liệu.
3.Hướng dẫn viết bảng( 10-12') GV đọc ND bài viết - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

3..

Hướng dẫn viết bảng( 10-12') GV đọc ND bài viết Xem tại trang 3 của tài liệu.
TIẾT 21. BÀI THỂ DỤ C- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

21..

BÀI THỂ DỤ C- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Xem tại trang 5 của tài liệu.
b) Các hoạt động: - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

b.

Các hoạt động: Xem tại trang 5 của tài liệu.
-H làm bảng con: Tính nhẩm      12+3-3= - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

l.

àm bảng con: Tính nhẩm 12+3-3= Xem tại trang 6 của tài liệu.
- GV viết bảng: 17 +7 trừ 7 bằng 0, viết 0 - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

vi.

ết bảng: 17 +7 trừ 7 bằng 0, viết 0 Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Ghi bảng tiếng khoá: chép - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

hi.

bảng tiếng khoá: chép Xem tại trang 8 của tài liệu.
-> NX viết bảng - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

gt.

; NX viết bảng Xem tại trang 9 của tài liệu.
- P/â mẫu và ghi bảng: ip + Đánh vần : i - p- ip + Đọc trơn : ip - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

m.

ẫu và ghi bảng: ip + Đánh vần : i - p- ip + Đọc trơn : ip Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Ghi bảng tiếng khoá: nhịp - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

hi.

bảng tiếng khoá: nhịp Xem tại trang 11 của tài liệu.
* Đọc bảng - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

c.

bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
- G: Bảng phụ, đồ dùng phục vụ trò chơi,thanh thẻ III.Lên lớp: - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bảng ph.

ụ, đồ dùng phục vụ trò chơi,thanh thẻ III.Lên lớp: Xem tại trang 13 của tài liệu.
- P/â mẫu và ghi bảng: iêp + Đánh vần : i – ê- p- iêp + Đọc trơn : iêp - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

m.

ẫu và ghi bảng: iêp + Đánh vần : i – ê- p- iêp + Đọc trơn : iêp Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Ghi bảng tiếng khoá: mướp - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

hi.

bảng tiếng khoá: mướp Xem tại trang 16 của tài liệu.
*Làm bảng: - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

m.

bảng: Xem tại trang 18 của tài liệu.
12’ 1.Giới thiệu (1') 2. HD viết bảng con (10- 12') - GV đọc ND bài viết - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

12.

’ 1.Giới thiệu (1') 2. HD viết bảng con (10- 12') - GV đọc ND bài viết Xem tại trang 19 của tài liệu.
-Vậy nhìn vào hình vẽ hãy hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

y.

nhìn vào hình vẽ hãy hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Bước đầu hình thành nhận thức về bt có lời văn cho học sinh. Bài toán có lời văn thường có: - Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

c.

đầu hình thành nhận thức về bt có lời văn cho học sinh. Bài toán có lời văn thường có: Xem tại trang 20 của tài liệu.