0

Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

23 305 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 15:12

Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa TUN 20 Th hai ngy 10 thỏng 1 nm 2011 TP C ễng Mnh thng Thn Giú I. MC TIấU: Bit ngt ngh hi ỳng ch ; c rừ li nhõn vt trong bi. Hiu ND:con ngi chin thng thn Giú, tc l chin thng thiờn nhiờn nh vo quyt tõm v lao ng, nhng cng bit sng nhõn ỏi, ho thun vi thiờn nhiờn. (tr li c CH 1, 2, 3, 4). II . CHUN B III. CC HOT NG DY HC : TG Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 5 2 32 Tit 1 1. Kim tra bi c :2 HS c v tr li cõu hi bi tp c Mựa xuõn n. 2.Bi mi a) Phn gii thiu -Hụm nay chỳng ta tỡm hiu qua bi : ễng Mnh thng Thn Giú b) Luyn c : -c mu din cm bi vn . * c tng cõu: - Yc c tng cõu , nghe v chnh sa li. Hng dn tỡm v c cỏc t khú d ln trong bi . -Tỡm cỏc t cú thanh hi , thanh ngó.? -Nghe HS tr li v ghi cỏc õm ny lờn bng - c mu cỏc t v yờu cu c li cỏc t ú * c tng on : - c ỳng bi tp c ny chỳng ta cn s dng my ging c khỏc nhau .L ging c nhng ai ? - Bi ny cú my on cỏc on c phõn chia nh th no ? -Yờu cu HS c on 1. - ng bng ; honh hnh cú ngha l gỡ ? -on vn ny cn c ging k chm rói . -Yờu cu HS c on 2 . -on vn ny cú li núi ca ai ? ễng Mnh t thỏi gỡ khi núi vi Thn Giú? -Khi c ta cng th hin thỏi gin d . - GV c mu yờu cu (HS c li cõu núi ca ụng Mnh ) -Hai em lờn bng c v tr li cõu hi ca giỏo viờn. -Vi em nhc li ta bi -Lp lng nghe c mu .c chỳ thớch - Chỳ ý c ỳng ging cỏc nhõn vt cú trong bi nh giỏo viờn lu ý . -Rốn c t: ven bin , ngo ngh , vng chói , p ca , , . - Ta cn s dng ba ging c oc l ging ễng Mnh, ging Thn Giú v ging ca ngi k - Bi ny cú 5 on . - Mt em c on 1 . - L vựng t rng bng phng .Lm nhiu iu ngang ngc trờn mt vựng rng khụng n ai - c on 2 . - ễng Mnh núi vi Thn Giú -ễng Mnh t thỏi rt tc gin . - Mt em c li on 3. - HS tỡm cỏch ngt sau ú luyn ngt ging cõu. -ễng vo rng , / ly g / dng nh .// 1 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 17 - Yờu cu HS c on 3 . - Hng dn HS ngt ging cõu 2 v cõu 4 cho ỳng ( th hin s quyt tõm chng tr Thn Giú ca ụng Mnh ) - Lng nghe v chnh sa cho hc sinh . - GV c mu on 4 . -GV c mu li on i thoi ny . - Yờu cu mt em c li on cui bi . -on vn l li ca ai ? - Hd HS c vi ging chm rói nh nhng. -Yc HS tỡm cỏch ngt ging cõu vn cui bi. - Gi HS c li on 5 . - Yờu cu HS ni tip c theo on trc lp -GV v c lp theo dừi nhn xột . *c trong nhúm:Chia ra tng nhúm yờu cu c trong nhúm . */ Thi c -Mi cỏc nhúm thi ua c . -Yc cỏc nhúm thi c ng thanh v cỏ nhõn. -Lng nghe nhn xột v ghi im * c ng thanh -Yờu cu c ng thanh 1 on trong bi. Tit 2 Tỡm hiu bi c) Tỡm hiu ni dung on 1, 2 , 3 . - Gi HS c bi . -Yờu cu lp c thm tr li cõu hi : -Thn Giú lm gỡ khin ụng Mnh ni gin ? -Sau khi xụ ngó ụng Mnh Thn Giú lm gỡ ? - Ngo ngh cú ngha l gỡ ? - K vic lm ca ụng Mnh chng li thn Giú? - Ngụi nh vng chói l ngụi nh nh th no ? - C ba ln ụng Mnh dng nh thỡ c ba ln thn Giú qut ngó cui cựng ụng quyt nh dng ngụi nh vng chói liu Thn Giú cú qut ngó c ngụi nh ụng na hay khụng chỳng ta cựng tỡm hiu tip bi . Cui cựng ,/ ụng quyt nh dng mt ngụi nh tht vng chói.// -Lp lng nghe giỏo viờn c mu . - Luyn c hai cõu i thoi gia Thn Giú v ụng Mnh , sau ú c c on . - L li ca ngi k . - Theo dừi GV hng dn c . - Tỡm cỏch ngt ging v luyn c cõu - T ú ,/ Thn Giú thng n thm ụng / em .ca cỏc loi hoa.// - Mt s HS c cỏ nhõn . -Ni tip c cỏc on 1, 2, 3 , 4 ,5 ( c 2 lt) - HS luyn c theo nhúm. - HS thc hin. -Lp c ng thanh on theo yờu cu. - Mt em c bi . -Lp c thm bi tr li cõu hi -Thn Giú xụ ụng Mnh ngó ln quay. -Thn Giú bay i vi ting ci ngo ngh . - L coi thng tt c . -Vo rng ly g dng nh . ễng quyt nh dng mt ngụi nh tht vng chói. n nhng cõy g tht ln lm ct , chn nhng viờn ỏ tht to lm tng . -Ngụi nh chc chn v khú b lung lay - Hai em c li on 4 , 5 trc lp . -Cõy ci xung quanh nh rp , nhng ngụi nh vn ng vng , chng t Thn Giú ó b tay . - Thn Giú rt n nn . - L hi hn v li lm ca mỡnh . - ễng an i v mi Thn thnh thoỏng ti chi nh ụng . 2 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 18 5 - Yờu cu HS c phn cũn li . -Hỡnh nh no chng t Thn Giú phi b tay? - Thn Giú cú thỏi ntn khi quay li gp ụng Mnh ? - n nn cú ngha l gỡ ? - ễng Mnh ó lm gỡ Thn Giú tr thnh ngi bn ca ụng - Vỡ sao ụng Mnh cú th chin thng Thn Giú ? - ễng Mnh tng trng cho ai ? Thn Giú tng trng cho ai ? - Cõu chuyn ny mun núi vi chỳng ta iu gỡ d)Luyn c li truyn -Yờu cu lp ni tip nhau c li bi . - Gi HS nhn xột bn . - GV nhn xột tuyờn dng v ghi im HS - Tuyờn dng cỏc nhúm c bi tt 3.Cng c dn dũ: - Gi hai em c li bi -Em thớch nhõn vt no nht ? Vỡ sao ? -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ . - Dn v nh hc bi xem trc bi mi . - Vỡ ụng cú lũng quyt tõm v bit lao ng thc hin quyt tõm ú . - ễng Mnh tng trng cho con ngi , Thn giú tng trng cho thiờn nhiờn . - Cõu chuyn cho bit nh cú lũng quyt tõm lao ng con ngi cú th chin thng thiờn nhiờn , . - HS ln lt c ni tip nhau ( mi em c 1 on ) - Tr li theo suy ngh ca cỏ nhõn. - Hai em nhc li ni dung bi . - V nh hc bi xem trc bi mi . TON Bng nhõn 3 I. MC TIấU: Lp c bng nhõn 3 Nh c bng nhõn 3 Bit gii bi toỏn cú mt phộp nhõn (trong bng nhõn 3) Bit m thờm 3. II.CHUN B : III. CC HOT NG DY V HC CH YU : TG Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 5 1 13 1.Bi c : - Tớnh : 2 cm x 8 = ; 2 kg x 6 = 2cm x 5 = ; 2 kg x 3 = -Nhn xột ỏnh giỏ phn bi c . 2.Bi mi: a) Gii thiu bi: Hụm nay chỳng ta tỡm hiu v Bng nhõn 3 b) Khai thỏc:* Lp bng nhõn 3: -Gv a tm bỡa gn 3 hỡnh trũn lờn v nờu : - Cú my chm trũn ? - Ba chm trũn c ly my ln ? -Hai hc sinh lờn bng sa bi . -Hai hc sinh khỏc nhn xột . -Vi hc sinh nhc li ta bi -3 chm trũn . - Ba chm trũn c ly 1 ln . - 3 c ly 1 ln . 3 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 18 - 3c ly my ln ? -3 chm trũn c ly 1 ln bng 3 chm trũn -3 c ly mt ln bng 3 . Vit thnh : 3 x 1= 3 c l 3 nhõn 1 bng 3. - a tip 2 tm bỡa gn lờn bng v hi : -2 tm bỡa mi tm cú 3 chm trũn . Vy 3 chm trũn c ly my ln ? - Hóy lp cụng thc 3 c ly 2 ln ? - 3 nhõn 2 bng my ? - Hd HS lp cụng thc cho cỏc s cũn li 3 x 1 = 3 ; 3 x 2 = 6 , 3 x 3 = 9 3 x 10 = 30 -Ghi bng cụng thc trờn . * GV nờu : õy l bng nhõn 3. Cỏc phộp nhõn trong bng u cú mt tha s l 3 , tha s cũn li ln lt l cỏc s 1 , 2, 3, . 10 -Yc HS c li bng nhõn 3 va lp c v yờu cu lp hc thuc lũng . - T chc cho HS thi c thuc lũng c) Luyn tp: Bi 1: -Nờu bi tp trong sỏch giỏo khoa . - Bi tp yờu cu ta lm gỡ ? -H d mt ý th nht . chng hn : 3 x 3 = 9 -Yc tng t c ri in ngay kt qu cỏc ý cũn li . -Giỏo viờn yờu cu hc sinh nờu ming -Gi hc sinh khỏc nhn xột bi bn -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ Bi 2 : -Yờu cu hc sinh c bi -Mt nhúm cú my hc sinh? - Cú tt c my nhúm ? -Vy bit tt c cú bao nhiờu HS ta lm ntn. - Yờu cu lp lm vo v . -Mi mt hc sinh lờn gii . -Gi hai hc sinh khỏc nhn xột chộo nhau +Nhn xột chung v bi lm ca hc sinh Bi 3 -Gi HS c bi trong SGK. -Bi toỏn yờu cu ta lm gỡ ? - S u tiờn trong dóy s ny l s no ? - Tip sau s 3 l s my ? Tip sau s 6 l s no ? - Yờu cu lp lm vo v . - Gi mt em lờn bng m thờm 3 v in vo ụ trng cú bng nhõn 3 . -Gi hc sinh khỏc nhn xột bi bn 3. Cng c - Dn dũ: - Nhn xột ỏnh giỏ tit hc -1 s nhõn vi 1 thỡ cng bng chớnh nú -Hc sinh quan sỏt tm bỡa nhn xột -Thc hnh c kt qu chng hn 3 c ly mt ln thỡ bng 3 - Quan sỏt v tr li : - 3 chm trũn c ly 2 ln . 3 c ly 2 ln - ú l phộp nhõn 3 x 2 - 3 x 2 = 6 -Hc sinh lng nghe hỡnh thnh cỏc cụng thc cho bng nhõn 3 . - Lp quan sỏt giỏo viờn hng dn hiu sõu hn v bng nhõn 3 . - Hai em nhc li bng nhõn 3 . - HS thi ua c thuc lũng bng nhõn. -M sỏch giỏo khoa luyn tp -Da vo bng nhõn 3 va hc nhm - 3 hc sinh nờu ming kt qu . - Ln lt tng hc sinh nờu ming kt qu in cú bng nhõn 3 -Hai hc sinh nhn xột bi bn . -Mt em c bi sỏch giỏo khoa - Mt nhúm 3 hc sinh . - Cú 10 nhúm . - Ta ly 3 nhõn 10 . -C lp lm vo vo v bi tp . -Mt hc sinh lờn bng gii bi Gii S HS mi nhúm cú l : 3 x 10 = 30 (h s ) / S :30 HS -m thờm 3 v/s thớch hp vo ụ trng -L s 3 - Tip sau s 3 l s 6 . Tip sau 6 l 9 . -Mt hc sinh lờn sa bi . -Sau khi in ta cú dóy s : 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 ,27 , 30. -Hc sinh khỏc nhn xột bi bn . -Vi hc sinh nhc li ni dung bi -V nh hc bi v lm bi tp cũn li 4 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 3 . Th ba ngy 11 thỏng 1 nm 2011 O C TR LI CA RI ( T2 ) I.Mc tiờu : Bit : Khi nht c ca ricn tỡm cỏch tr li ca ri cho ngi mt. Bit :Tr li ca ri khi ngi b mt l ngi tht th, mi ngi quý trng. Quý trng nhng ngi tht th, lhụng tham ca ri. * GDKNS : K nng xỏc nh giỏ tr bn thõn ; K nng gii quyt vn trong tỡnh hung nht c ca ri. II.Chun b: III.Lờn lp : Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca hc sinhứ 1.Bi mi: Tr li ca ri ( Tit 2 ) *Hot ng 1: c v tỡm hiu truynChic vớ ri -c cõu truyn : Chic vớ ri -Lp tho lun theo yờu cu ca GV . -Ni dung cõu chuyn l gỡ ? - Qua cõu chuyn em thy ai ỏng khen? Vỡ sao ? - Nu em l bn hc sinh trong truyn em cú lm nh bn khụng ? Vỡ sao ? - Tng kt cỏc ý kin tr li ca cỏc nhúm .*Hot ng 2: T liờn h bn thõn . - Yờu cu mi em lờn k li mt cõu chuyn m em su tm c hoc ca chớnh bn thõn em v vic tr li ca ri . - Nhn xột a ra ý kin ỳng cn gii ỏp . - Khen nhng em cú hnh vi tr li ca ri . Khuyn khớch hc sinh noi gng hc tp cỏc bn tr li ca ri . * Hot ng 3: Thi ng x nhanh - Yờu cu lp chia thnh 2 i. - Cho mi i 2 phỳt chun b tỡnh hung sau ú cỏc i lờn din li cho lp xem . - Lng nghe v nhn xột khen nhng i cú tiu phm v tr li hay. 2.Cng c dn dũ : -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ tit hc -Giỏo dc hc sinh ghi nh thc theo bi hc - Lp lng nghe cõu chuyn . - HS tho lun . - Cỏc nhúm tho lun hon thnh bi tp -Ln lt cỏc nhúm c i din lờn trỡnh by trc lp . -Lp lng nghe nhn xột bn -Ln lt mt s em lờn k li cỏc vic mỡnh ó lm hoc do bn mỡnh lm v tr li ca ri . - Lp lng nghe nhn xột bn k . - Mi dóy lp thnh 1 i cú i trng iu khin . - Ln lt cỏc i lờn din v cỏch x lớ tỡnh hung ca i mỡnh . -Lp theo dừi nhn xột i bn din xut v tr li nh vy cú ỳng khụng b sung . - Lp tham gia thi ng x nhanh . -V nh hc thuc bi v ỏp dng bi hc vo cuc sng hng ngy . TON Luyn tp I. MC TIấU : Thuc bng nhõn 3 5 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa Bit gii bi toỏn cú mt phộp nhõn (trong bng nhõn 3). II. CHUN B : III. CC HOT NG DY V HC CH YU : TG Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 5 1 30 1.Bi c :-Gi hai hc sinh c bng nhõn 3 . Hi HS v kt qu mt phộp nhõn bt kỡ no ú trong bng . -Nhn xột ỏnh giỏ bi hc sinh . 2.Bi mi: a) Gii thiu bi: Luyn tp bng nhõn 3. b) Luyn tp: Bi 1: -Gi HS nờu cu bi tp. - Bi tp yờu cu ta lm gỡ ? - Vit bng : x 3 -Chỳng ta in my vo ụ trng ? Vỡ sao ? -Vit 9 vo ụ trng yờu cu HS c li phộp tớnh -Yc lp tip tc lm vi cỏc dũng khỏc sau ú mi 1 em c cha bi . -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ Bi 2 :-Yờu cu HS nờu bi v ghi bng. x - Bi tp in s ny cú gỡ khỏc so vi bi tp 1 ? - 3 nhõn my thỡ bng 12 ? - Vy chỳng ta s in 4 vo ch trng . Cỏc em s ỏp dng bng nhõn 3 gii bi tp -Gi 1 hc sinh lờn bng lm bi . +Nhn xột chung v bi lm ca hc sinh Bi 3 -Gi hc sinh c bi . -Yờu cu nờu d kin v yờu cu bi . -Yờu cu c lp thc hin vo v -Gi mt hc sinh lờn bng gii . -Gi hc sinh khỏc nhn xột bi bn -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ Bi 4 :-Gi hc sinh c - Bi ny yờu cu ta lm gỡ ? - Hng dn HS lm tng t bi 3 Bi 5 :-Gi hc sinh c - Bi ny yờu cu ta lm gỡ ? - Yờu cu HS c dóy s th nht . -Dóy s ny cú c im gỡ ? - Vy in s no vo sau s 9 ? Vỡ sao ? -Yclp da vo mu in ỳng tớch vo -Hai HS c thuc lũng bng nhõn 3. - Nờu kt qu 3 nhõn 5 bng 15 ; 3 nhõn 7 bng 21 . -Hai hc sinh khỏc nhn xột . -Vi hc sinh nhc li mc bi - Mt em c bi . - in s thớch hp vo ụ trng . - in 9 vo ụ trng vỡ 3 nhõn 3 bng 9 . -Lp thc hin lm vo v cỏc phộp tớnh cũn li -Nờu ming kt qu sau khi in . -Hc sinh khỏc nhn xột bi bn - Mt hc sinh nờu yờu cu bi - Bi tp 1 yờu cu in kt qu ca phộp nhõn cũn bi tp 2 l in tha s ca phộp nhõn - 3 nhõn 4 thỡ bng 12 . -C lp cựng thc hin lm vo v - Mt em lờn bng lm bi . -i chộo v kim tra bi nhau -Mt em c bi sỏch giỏo khoa -C lp lm vo vo v bi tp . -Mt hc sinh lờn bng gii bi : Gii S lớt du 5 can ng l :3 x 5= 15 ( lớt ) /S: 15l - Mt em nờu bi . - Mt em lờn bng gii bi . -Hc sinh khỏc nhn xột bi bn . - Mt HS c bi . - Vit s thớch hp vo dóy s . - c : Ba - sỏu - chớn . -Cỏc s lin nhau hn ( kộm ) nhau 3 v. - L s 12 vỡ : 9 + 3 = 12 . -Thc hin phộp tớnh nhõn vi 3 c dóy s. - Mt em lờn bng lm . - Lp lm vo v . 6 3 3 12 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 4 cỏc ụ trng . Yc HS t lm bi v sau ú lờn cha bi . - Yờu cu lp c cỏc phộp nhõn trong bi tp sau khi ó in s vo tt c cỏc ụ trng . c) Cng c - Dn dũ: -Yc HS ụn li bng nhõn 2 v bng nhõn 3 . - Nhn xột ỏnh giỏ tit hc - Dn v nh hc v lm bi tp . - c kt qu dóy s ý b l m thờm 2 v ý c l m thờm 3 . -Hai HS nhc li bng nhõn 2 v 3 . -V nh hc bi v lm bi tp . K CHUYN ễng Mnh thng Thn Giú I. MC CH YấU CU : Bit xp li cỏc tranh theo ng trỡnh t ni dung cõu chuyn (BT1) K c tng on cõu chuyn theo tranh ó xp ỳng trỡnh t. II . CHUN B : III. CC HOT NG DY HC : TG Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 5 2 30 1. Bi c -Gi 6 hs k li cõu chuynChuyn bn mựa. - Cõu chuyn cho ta bit iu gỡ ? . - Nhn xột ghi im hc sinh. 2.Bi mi a) Phn gii thiu :Hụm nay chỳng ta s k li cõu chuyn ó hc tit tp c trc ễng Mnh thng Thn Giú b) Hng dn k chuyn . *Bc 1: Sp xp li th t cỏc bc tranh theo ỳng ni dung cõu chuyn - G i 1hs c yờu cu ca bi tp 1. - Treo tranh v cho hc sinh quan sỏt -Bc tranh v cnh gỡ? -õy l ni dung th my ca cõu chuyờn ? -Bc tranh 2 v cnh gỡ ? -õy l nụi dung th my ca cõu chuyn ? -Quan sỏt 2 bc tranh cũn li v cho bit bc tranh no minh ho ni dung th nht ca chuyn - Hóy nờu ni dung bc tranh th 3 ? -Hóy sp xp li th t cho cỏc bc tranh theo ỳng ni dung cõu chuyn . * Bc 2 : K li ton b ni dung cõu -6 em k. -Cõu chuyn núi v 4 mựa trong nm , mi mựa u cú v p v ớch li riờng -Vi em nhc mc bi - Chuyn k : ễng Mnh thng Thn Giú - Quan sỏt v sp xp litheo ỳng ni dung cõu chuyn . - Quan sỏt tranh . - Bc 1 V ụng Mnh v Thn Giú ang ngi ung ru vi nhau rt thõn mt . - L ni dung cui cựng ca cõu chuyn V cnh ụng Mnh ang vỏc cõy , khiờng ỏ dng nh õy l ni dung th hai cõu chuyn. -Bc 4 núi v ni dung th nht . -Thn Giú xụ ụng Mnh ngó ln quay . - Thn Giú ra sc xụ ngụi nh ụng Mnh nhng nh bú tay . - Mt em lờn xp theo th t 4 - 2 - 3- 1 7 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 3 chuyn - Chia lp thnh cỏc nhúm nh . - Yờu cu hc sinh trong tng nhúm ni tip k trong nhúm . Mi em k mt on truyn tng ng vi ni dung ca mi bc tranh . - Cỏc nhúm cú 3 em k theo hỡnh thc phõn vai: Ngi dn chuyn-ụng Mnh- Thn Giú - T chc cho cỏc nhúm thi k . - Yờu cu nhn xột nhúm bn sau mi ln k . - GV nhn xột tuyờn dng nhng nhúm k tt * Bc 3 : t tờn khỏc cho cõu chuyn . - Yờu cu cỏc nhúm tho lun v a ra cỏc tờn gi m mỡnh chn . - Nhn xột ghi im tng em . 3.Cng c dn dũ : -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ . - Dn v nh k li cho nhiu ngi nghe - Lp chia thnh cỏc nhúm nh ( mi nhúm 3 ngi v mi nhúm cú 4 ngi sau ú ni tip nhau tp k trong nhúm - Cỏc nhúm thi k theo 2 hỡnh thc trờn . HS thc hin - Cỏc nhúm tho lun ni tip nhau nờu ý kin: ễng Mnh v Thn Giú / ễng Mnh ó chng li Thn Giú ra sao ? / Vỡ sao ụng Mnh v Thn Giú kt bn / Thn Giú v ngụi nh . -V nh tp k li nhiu ln cho ngi khỏc nghe . CHNH T (nghe-vit) Giú I.MC CH YấU CU : Nghe vit chớnh xỏc bi CT ; bit trỡnh bi ỳng hỡnh thc th 7 ch. Lm c BT(2) a / b, hoc BT(3) a / b hoc BT CT phng ng do GV son. II.CHUN B : III. CC HOT NG DY V HC CH YU : TG Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 5 2 20 1.Bi c : Gi 3 em lờn bng . -c cỏc t khú cho HS vit .Yờu cu lp vit vo giy nhỏp . - Nhn xột ghi im hc sinh . 2.Bi mi: a.Gii thiu bi:Vit bi th Giú ca tỏc gi Ngụ Vn Phỳ chỳ ý vit ỳng cỏc ting cú vn iờc v vn iờt . b) Hng dn tp chộp : Ghi nh ni dung on vit -c mu bi th . -Yc ba em c li bi c lp c thm theo . -Bi th vit v ai ? -Hóy nờu nhng ý thớch v hot ng ca giú c nhc n trong bi th ? Ba em lờn bng vit cỏc t thng mc li tit trc cỏi t , khỳc g , ca s , mui, . - Nhn xột cỏc t bn vit . Lng nghe gii thiu bi Nhc li mc bi . -Lp lng nghe giỏo viờn c . -3 HS c li bi,lp c thm tỡm hiu - Bi th vit v giú . -Giú thớch chi vi mi nh , giú cự anh mốo mp ; giú r ong mt n thm hoa ; giú a nhng cỏnh diu bay lờn ; giú ru cỏi ng ; giú thốm n qu lờ, . 8 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 8 5 *Hng dn trỡnh by : -Bi vit ny cú my kh th ? Mi kh th cú my cõu?Mi cõu th cú my ch? -Vy trỡnh by bi th ỳng v p chỳng ta cn chỳ ý iu gỡ ? Hng dn vit t khú : -Hóy tỡm trong bi th cỏc ch bt u bi õm : r / d / gi ; cỏc ch cú du hi / ngó ? -c cho HS vit cỏc t khú vo bng con -Giỏo viờn nhn xột chnh sa cho HS . *Chộp bi : c bi th HS chộp bi v Theo dừi chnh sa cho hc sinh . *Soỏt li : c li HS dũ bi, t bt li *Chm bi : -Thu v chm im v nhn xột . c) Hng dn lm bi tp Bi 1: - Treo bng ph .Gi HS c yờu cu -Yờu cu hc sinh t lm bi -Mi 1 em lờn lm bi trờn bng . -Nhn xột bi v cht li li gii ỳng. -Yờu cu lp c cỏc t va tỡm c . Bi 2 : - Treo bng ph .Cho HS chi trũ chi Tỡm cỏc ting cú cha õm s hoc x v vn iờc hoc iờt cú trong bi Mi 4 nhúm c i din lờn bng trỡnh by . -Nhn xột bi v cht li li gii ỳng. Tuyờn dng nhúm thng cuc . 3.Cng c - Dn dũ: -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ tit hc -Nhc nh trỡnh by sỏch v sch p. -Dn v nh vit li ch vit sai. -Bi vit cú 2 kh th , mi kh cú 4 cõu v mi cõu cú 7 ch . -Vit bi th vo gia trang giy , cỏc ch u dũng th phi vit hoa , . -Lp thc hnh vit t khú vo bng con -m : r / d / gi : giú , rt , r , ru , diu . -Cỏc ch cú du hi / ngó : , kh , r , bng , ng , qu , bi . -Hai em thc hnh vit cỏc t khú trờn bng -Nghe c , chộp bi vo v . -Nghe v t sa li bng bỳt chỡ . -Np bi lờn giỏo viờn chm im . in vo ch trng s hay x . HS lờn bng lm bi . -Hoa sen xen ln hoa sỳng xỳng xớnh -lm vic ba tic thi tit thng tic . - Chia thnh 4 nhúm . Cỏc nhúm tho lun sau 2 phỳt Mi nhúm c 1 bn lờn bng lm bi . -m s/ x : Mựa xuõn git sng . - Vn iờc / iờt : Chy xit tai ic . - Cỏc nhúm khỏc nhn xột chộo . -V nh li ch vit sai. Th t ngy 12 thỏng 1 nm 2011 TH DC NG KING GểT HAI TAY CHNG HễNG ( DANG NGANG) TRề CHI: CHY I CH V V TAY NHAU I.Mc tiờu : - ễn hai ng tỏc rốn luyn thõn th c bn . Yờu cu thc hin tng i chớnh xỏc . Hc trũ chi : Chy i ch v tay nhau . - Yờu cu bit cỏch chi v tham gia c vo trũ chi . II.a im : - Sõn bói v sinh , m bo an ton ni tp .Mt cũi t chc trũ chi . III.Lờn lp : 9 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa Ni dung v phng phỏp dy hc Hot ng ca trũ 1.Phn m u -Giỏo viờn nhn lp ph bin ni dung tit hc . - ng ti ch v tay , hỏt . - Chy nh nhng thnh 1 hng dc trờn a hỡnh t nhiờn 70 - 80 m, sau ú chyn thnh i thng theo vũng trũn ngc chiu kim ng h va i va hớt th sõu 6 - 8 ln . - Va i va xoay c tay , xoay vai sau ú cho HS ng li quay mt vo tõm . - Xoay u gi , xoay hụng , xoay c chõn . 2.Phn c bn - ễn ng king gút , hai tay chng hụng ( 4 - 5 ln ) -Ln 1 GV va lm mu va gii thớch HS tp theo . T ln 2 - ln 5 cỏn s lm mu , nu HS sai cú th cho dng li un nn v xen k cho nhn xột . - Mi 1 -2 lờn thc hin ng tỏc , lp quan sỏt v nhn xột . -ễn ng tỏc ng king gút , hai tay dang ngang bn tay sp ( 4 - 5 ln ) -Khi dy cỏc bi tp RLTTCB , giỏo viờn nờn s dng khu lnh HS thng nht thc hin ng tỏc . * ễn phi hp hai ng tỏc ( 3 -4 ln ) * Trũ chi : Chy i ch v tay nhau - GV nờu tờn trũ chi, sau ú cho chuyn i hỡnh v trớ chun b - Gi 1 ụi lờn lm mu theo ch dn ca GV , sau ú cho HS chi chớnh thc 3 - 5 ln . 3.Phn kt thỳc -Cỳi lc ngi th lng 5 - 6 ln -Nhy th lng ( 6 - 10 ln ) -Giỏo viờn h thng bi hc -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ tit hc . -GV giao bi tp v nh cho hc sinh . - HS thc hin. - HS thc hin. - HS thc hin. - HS thc hin. - HS thc hin. TP C Mựa xuõn n I. MC CH YấU CU Bit c ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu ; c rnh mch c bi vn. Hiu ND : Bi vn ca ngi v p mựa xuõn. (tr li c CH 1, 2, CH3 (mc a hoc b) II. CHUN B III. CC HOT NG DY HC : TG Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 4 1 18 1. Kim tra bi c : - c v tr li cõu hi bi ễng Mnh thng Thn Giú . 2.Bi mi a) Phn gii thiu :Hụm nay chỳng ta tỡm hiu bn :Mựa xuõn n b. Luyn c: -c mu din cm ton bi vi ging vui ti , nhn ging cỏc t ng gi t - Hai em c bi ễng Mnh thng Thn Giú v tr li cõu hi ca giỏo viờn. -Vi em nhc li mc bi -Lp lng nghe c mu . 10 [...]... S bỏnh xe ca 5 ụ tụ l : 5 x 4 = 20 (bỏnh xe) / S :20 bỏnh xe -m thờm 4 ri vit s thớch hp vo ụ trng -L s 4 - Tip sau s 4 l s 8 Tip sau 8 l s 12 - S u tiờn trong dóy s ny l s no ? - Tip sau s 4 l s my ? Tip sau s 8 -Mt hc sinh lờn sa bi l s no ? -Sau khi in ta cú dóy s : 4 , 8 12, 16 , - Yờu cu lp lm vo v 20 , 24 , 28 , 32 , 36 , 40 - Gi mt em lờn bng m thờm 4 v in - Trong dóy s ny thỡ s ng lin sau... - Yờu cu lp lm vo v -1 HS lờn bng vit thnh phộp nhõn v tớnh : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 = 15 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20 -Hc sinh khỏc nhn xột -Vi hc sinh nhc li mc bi - Cú 5 chm trũn - Nm chm trũn c ly 1 ln - 5 c ly 1 ln -1 s nhõn vi 1 thỡ cng bng chớnh nú -HS quan sỏt tm bỡa nhn xột -Thc hnh c kt qu chng hn 5 c ly mt ln thỡ bng 5 - Quan sỏt v tr li : - 5 chm trũn c ly 2 ln 5 c ly 2 ln -. .. Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 20 10 - 20 11 5 2 15 15 1 Kim tra bi c : Vit tng sau thnh phộp nhõn tng ng :3 + 3 + 3 + 3 + 3 5+5+5+5 -Nhn xột ỏnh giỏ phn bi c 2. Bi mi: a) Gii thiu bi: Hụm nay chỳng ta tỡm hiu v Bng nhõn 5 b) Khai thỏc:* Lp bng nhõn 5: - Gv a tm bỡa gn 5 hỡnh trũn lờn v nờu - Cú my chm trũn ? - Nm chm trũn c ly my ln ? - 5 c ly my ln ? -5 chm trũn c ly 1 ln bng 5 chm trũn -5 c ly mt... i khụng ? -Vỡ khi thay i v trớ cỏc tha s thỡ tớh - Hóy gii thớch ti sao : 2 x 4 v 4 x khụng thay i 2 ; 4 x 3 v 3 x 4 cú kt qu bng -Hc sinh khỏc nhn xột bi bn nhau ? - Mt hc sinh nờu yờu cu bi - Nhn xột cho im hc sinh -Quan sỏt v tỡm ra kt qu ca biu thc Bi 2 :-Yờu cu HS nờu bi 2 x 3 + 4 = 6 + 4 = 10 -GV ghi bng : 2 x 3 + 4 = hoc 2 x 3 + 4 = 2 x 7 = 14 -Yc suy ngh tỡm kt qu ca biu thc - Lng nghe... sỏch giỏo khoa - M i lm 5 ngy - Ta tớnh tớch 5 x 4 -C lp lm vo vo v bi tp -Mt hc sinh lờn bng gii bi Gii S ngy m i lm trong 4 tun l : 5 x 4 = 20 (ngy ) / S :20 ngy Giáo viên: Lơng Thị Hoa 21 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 20 10 - 20 11 -Mi mt hc sinh lờn gii -Gi hai hc sinh khỏc nhn xột chộo nhau +Nhn xột chung v bi lm ca hc sinh Bi 3 -Gi HS c bi trong sỏch giỏo khoa -Bi toỏn yờu... hc sinh nhc li mc bi tớnh v bng nhõn 3 qua bi Luyn tp 30 b) Luyn tp: - Mt em c bi Bi 1: -Gi HS nờu bi tp trong SGK - Tớnh nhm - Bi tp yờu cu ta lm gỡ ? -C lp thc hin lm vo v.Nờu ming - Yờu cu lp t lm bi sau ú mi kt qu v nờu mt em nờu ming kt qu ca mỡnh -2 x 3 v 3 x 2 u cú kt qu bng 6 - Y/cHS so sỏnh kt qu 2 x 3 v 3 x 2 - Khi i ch cỏc tha s trong mt tớch thỡ - Vy khi ta thay i ch cỏc tha s thỡ... Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 20 10 - 20 11 3 - Hng dn HS lm tng t bi 3 3 Cng c - Dn dũ: -Yc HS ụn li bng nhõn 3v bng nhõn 4 - Nhn xột ỏnh giỏ tit hc - Dn v nh hc v lm bi tp T NHIấN X HI AN TON KHI I CC PHNG TIN GIAO THễNG I Mc tiờu: - Nhn bit mt s tỡnh hung nguy him cú th xy ra khi i cỏc phng tin giao thụng - Thc ỳng cỏc quy nh khi i cỏc phng tin giao thụng * GDKNS : -K nng ra quyt... ngay , t , ci - Hai em lờn vit t khú - Thc hnh vit vo bng con cỏc t -hi , v , chng , ó ,thoỏng , mõy , ngay , t , ci -Nghe giỏo viờn c chộp vo v -Nghe soỏt v t sa li bng bỳt chỡ - Np bi lờn giỏo viờn chm im - Mt em c yờu cu bi -Hc sinh lm vic theo nhúm - Ln lt c ngi lờn dỏn kt qu trờn bng lp - sng - mự ; xng - rng ; ng - xa ; phự - sa ; thiu - sút ; xút - xa ; chit cnh ; chic - lỏ ; tit -. .. Hoa 22 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 20 10 - 20 11 Bi 2 - bi tp 1 cỏc em ó bit cỏch vit v mt on vn Bõy gi cỏc em s c luyn vit nhng iu mỡnh bit v mựa hố -Mựa hố bt u t thỏng no trong nm ? - Mt tri mựa hố nh th no ? - Khi mựa hố n cõy trỏi trong vn ra sao ? 3 - Mựa hố bt u t thỏng 4 trong nm - Chiu nhng ỏnh vng rc r - Cõy cam chớn vng , cõy xoi thm nc , mựi nhón lng ngt lm - Hoa... Thị Hoa 13 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 20 10 - 20 11 TG 5 2 25 3 Hot ng ca thy 1 Kim tra bi c : 2. Bi mi: a) Gii thiu bi:b)Hng dn lm bi tp: * Bi tp 1 : - Gi mt em c bi - Yờu cu lp lm vic theo nhúm tho lun thc hin yờu cu bi tp 1 - Mi i din cỏc nhúm lờn bng k v cỏc thỏng trong nm ( GV lng nghe v ghi bng cỏc t ) - Hi : Mựa xuõn bt u t thỏng no v kt thỳc vo thỏng no ? - Yờu cu . . -Vi hc sinh nhc li ta bi - Cú 3 chm trũn . - Ba chm trũn c ly 1 ln . - 3 c ly 1 ln . 3 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 20 10 - 20 11. - 3c ly my ln ? -3 chm trũn c ly 1 ln bng 3 chm trũn -3 c ly mt ln bng 3 . Vit thnh : 3 x 1= 3 c l 3 nhõn 1 bng 3. - a tip 2 tm bỡa gn lờn bng v hi : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT, Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT,