0

Gián án Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

9 518 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

Ngµy so¹n:15/01/2011 Ngµy d¹y : 19/01/2011 Tn 22 TiÕt 81. Bøc TRANH CỦA EM GÁI TÔI I. mơc tiªu cÇn ®¹t Giúp HS: 1. Kiến thức: - Tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu của người em gái có tài năng đối với người anh - Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. - Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: Không khô khan giáo huấn mà tự nhiên sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính b. Kỹ năng: - Đọc diễn cảm, giọng đọc phù hợp với tâm lí nhân vật. - Đọc – Hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lí nhân vật. - Kể tóm tắt câu truyện trong một đoạn văn ngắn. c. Thái độ: - Hình thành thái độ và cách ứng xử đứng đắn, biết thắng được sự ghen tò trước tài năng hay thành công của người khác. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ® ỵc gi¸o dơc trong bµi 1. Tù nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh c¸ch øng xư: sèng khiªm tèn, biÕt t«n träng ngêi kh¸c. 2. Giao tiÕp, ph¶n håi/ l¾ng nghe tÝch cùc, trÝnh bµy suy nghÜ/ trªn ý tëng,c¶m nhËn cđa b¶n th©n vỊ nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghƯ tht cđa trun. III. C¸c ph ¬ng ph¸p/ kÜ tht d¹y häc tÝch cùc cã thĨ sư dơng. 1. §éng n·o: suy nghÜ vỊ c¸ch øng xư cđa c¸c nh©n vËt trong trun. 2. Th¶o ln nhãm, kÜ tht tr×nh bµy mét phót vỊ nh÷ng gi¸ trÞ néi dung nghƯ tht cđa trun. 3. CỈp ®«i chia sỴ suy nghÜ vỊ lèi sèng khiªm tèn, t«n träng ngêi kh¸c. IV. ph ¬ng tiƯn d¹y häc : - Gi¸o viªn: Nghiªn cøu bµi. So¹n bµi chu ®¸o. Tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi häc. GiÊy khỉ lín, bót mµu nÐt to. - Häc sinh: Häc bµi. §äc kü vµ so¹n bµi theo c©u hái Sgk. v. tiÕn tr×nh lªn líp: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học *Hoạt động 1: Khởi động (6 ’ ) 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1 phót) 2. KiĨm tra bµi cò: (5 phót) GV: Qua bài “Sông nước Cà Mau”, em cảm nhận được gì về vùng Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc. 3. Bµi míi: * §Ỉt vÊn ®Ị: Đã bao giờ em ân hận, ăn - Qua bài này, em cảm nhận được vẻ đẹp của vùng sông nước Cà Mau: thiên nhiên thì rộng lớn, hùng vó, trù phú đầy sức sống và con người thì có những sinh hoạt thật náo nhiệt, thật năn vì thái độ cư xử của mình với người thân trong gia đình chưa? Đã bao giờ em cảm thấy rằng mình rất tồi tệ, xấu xa không xứng đáng với chò, anh của mình chưa? – Có những sự ân hận, hối lỗi làm cho tâm hồn ta trong trẻo hơn, lắng dòu. Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” viết về anh em Kiều Phương đã rất thành công trong việc thể hiện chủ đề tế nhò đó. *Hoạt động 2:Đọc – Hiểu văn bản(35 ’ ) GV: đọc giọng kể chuyện 1 đoạn. HS: đọc tiếp đến hết truyện. Vài HS kể lại truyện (tóm tắt) GV: Em hãy nêu vài nét quan trọng về cuộc đời, sự nghiệp của tác giả, tác phẩm và hướng dẫn HS giải từ khó. HS: Trả lời Bổ sung. GV: Theo em tác phẩm được nhà văn viết theo thể loại gì? GV: Trong hai anh em, ai là nhân vật chính? (người anh) Vì sao em lại coi nhân vật ấy là nhân vật chính? (tác giả đã tập trung miêu tả sự diễn biến, tâm trạng và thái độ của nhân vật này qua nhiều sự việc). GV: Truyện được kể theo lời và ý nghóa của nhân vật nào? (người anh) theo ngôi thứ mấy? (thứ nhất là thích hợp với chủ đề. Sự hối lỗi được bày tỏ một cách chân thành hơn, đáng tin cậy hơn. - Thực chất của truyện này là diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh. - Một số nhan đề khác của truyện: + Chuyện anh em Kiều Phương. + n hận, ăn năn. + Tôi muốn khóc quá. đông vui, thật độc đáo I. Đọc, hiểu chú thích 1/ Đọc 2. Chú thích a. Tác giả: - Tạ Duy Anh :Tên khai sinh Tạ Viết Dũng, sinh 1959 ở Hà Tây. - Là cây bút trẻ trong thời kỳ đổi mới. b. Tác phẩm. - Truyện ngắn: Bức tranh của em gái tôi đoạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi của báo Thiếu niên tiền phong. c. Từ khó 3. Thể loại: Truyện ngắn 4. Bố cục:4 phần + Tõ ®Çu . lµ ®ỵc: Giíi thiƯu vỊ nh©n vËt ngêi em. + TiÕp theo . tµi n¨ng: Ngêi em bÝ mËt vÏ, tµi n¨ng ®ỵc ph¸t hiƯn. + TiÕp theo . chäc tøc t«i: Sù biÕn ®ỉi trong t©m tr¹ng th¸i ®é cđa ngêi anh. + Cßn l¹i: §i thi ®o¹t gi¶i, ngêi anh hèi hËn. *HĐ4 Củng cố và luyện tập: (2 ’ ) Truyện có thể chia làm mấy đoạn? Tóm tắt ý chính của từng đoạn. *HĐ5 Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2 ’ ) Học bài: Ghi nhớ + nội dung bài ghi. Vở bài tập: 22 → 26 Chuẩn bò: “Bức tranh của em gái tôi” (TT) SGK/ 34 Câu hỏi 1 → 5 SGK/ 34 Luyện tập ***************************************************** Ngµy so¹n:15/01/2011 Ngµy d¹y : 20/01/2011 Tn 22 TiÕt 82. Bøc TRANH CỦA EM GÁI TÔI - Tạ Duy Anh - I. mơc tiªu cÇn ®¹t Giúp HS: 1. Kiến thức: - Tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu của người em gái có tài năng đối với người anh - Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. - Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: Không khô khan giáo huấn mà tự nhiên sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính b. Kỹ năng: - Đọc diễn cảm, giọng đọc phù hợp với tâm lí nhân vật. - Đọc – Hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lí nhân vật. - Kể tóm tắt câu truyện trong một đoạn văn ngắn. c. Thái độ: - Hình thành thái độ và cách ứng xử đứng đắn, biết thắng được sự ghen tò trước tài năng hay thành công của người khác. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ® ỵc gi¸o dơc trong bµi 1. Tù nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh c¸ch øng xư: sèng khiªm tèn, biÕt t«n träng ngêi kh¸c. 2. Giao tiÕp, ph¶n håi/ l¾ng nghe tÝch cùc, trÝnh bµy suy nghÜ/ trªn ý tëng,c¶m nhËn cđa b¶n th©n vỊ nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghƯ tht cđa trun. III. C¸c ph ¬ng ph¸p/ kÜ tht d¹y häc tÝch cùc cã thĨ sư dơng. 1. §éng n·o: suy nghÜ vỊ c¸ch øng xư cđa c¸c nh©n vËt trong trun. 2. Th¶o ln nhãm, kÜ tht tr×nh bµy mét phót vỊ nh÷ng gi¸ trÞ néi dung nghƯ tht cđa trun. 3. CỈp ®«i chia sỴ suy nghÜ vỊ lèi sèng khiªm tèn, t«n träng ngêi kh¸c. IV. ph ¬ng tiƯn d¹y häc : - Gi¸o viªn: Nghiªn cøu bµi. So¹n bµi chu ®¸o. Tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi häc. GiÊy khỉ lín, bót mµu nÐt to. - Häc sinh: Häc bµi. §äc kü vµ so¹n bµi theo c©u hái Sgk. v. tiÕn tr×nh lªn líp: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung hoạt động *Hoạt động 1: Khởi động (6 ’ ) 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1 phót) 2. KiĨm tra bµi cò: (5 phót) GV: Truyện được kể theo lời của nhân vật nào? Việc lựa chọn vai kể như vậy đã có tác dụng gì? 3. Bµi míi: * §Ỉt vÊn ®Ị: Ở tiết học trước, chúng ta đã hiểu được nội dung truyện, ngôi kể. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cụ thể hơn về hai nhân vật trong truyện. *Hoạt động 2:Đọc – Hiểu văn bản(35 ’ ) GV : Nh©n vËt ngêi anh ®ỵc miªu t¶ chđ u ë ®êi sèng t©m tr¹ng. theo dâi trun, em thÊy t©m tr¹ng ngêi anh diƠn biÕn qua c¸c thêi ®iĨm nµo? ( 5 thêi ®iĨm: khi ph¸t hiƯn em chÕ thc vÏ Khi tµi n¨ng héi ho¹ cđa em ®ỵc ph¸t hiƯn. Khi lÐn xem nh÷ng bøc tranh. Khi tranh cđa em ®o¹t gi¶i Khi ®øng tríc bøc tranh cđa em trong phßng trng bµy.) GV :Khi ph¸t hiƯn em g¸i chÕ thc vÏ tõ nhä nåi, ng- êi anh nghi g×? T×m c©u v¨n? ( “Trêi ¹! Th× ra nã chÕ thc vÏ”.) GV: ý nghÜ Êy ®· nãi lªn th¸i ®é g× cđa ngêi anh ®èi víi em? ( Ng¹c nhiªn, xem thêng.) GV : Th¸i ®é nµy cßn thĨ hiƯn ë viƯc ®Ỉt tªn em lµ M, ë viƯc bÝ mËt theo dâi viƯc lµm cđa em vµ ë giäng ®iƯu kỴ c¶ khi kĨ vỊ em. GV: Khi mäi ngêi ph¸t hiƯn ra tµi vÏ cđa KiỊu Ph¬ng, ai còng vui duy chØ cã ngêi anh lµ bn. V× sao? ( V× thÊy m×nh bÊt tµi, bÞ ®Èy ra ngoµi, bÞ c¶ nhµ quªn l·ng.) GV: Víi t©m tr¹ng Êy, ngêi anh xư xù víi em g¸i nh thÕ nµo? ( Kh«ng thĨ th©n, hay g¾t gáng.) GV: Ngêi anh cßn cã hµnh ®éng g× n÷a? ( Xem trém tranh cđa em.) GV:T¹i sao sau khi xem tranh, ngêi anh l¹i lÐn trót mét tiÕng thë dµi? ( V× thÊy em cã tµi thËt, cßn m×nh th× kÐm cái, v« dơng.) GV: Em cßn nhËn ra tÝnh xÊu ë ngêi anh? ( Ých kû, ghen tþ…) - GV: Sù Ých kØ Êy cßn thĨ hiƯn ë hµnh ®éng “ ®Èy em ra” khi em béc lé t×nh c¶m vui mõng vµ mn chung vui cïng anh. Thùc ra ®©y lµ mét biĨu hiƯn t©m lÝ dƠ gỈp ë mäi ngêi, nhÊt lµ ë ti thiÕu niªn, ®ã lµ lßng tù ¸i vµ mỈc c¶m, tù ti khi thÊy ë ngêi kh¸c cã tµi n¨ng nỉi bËt. Ngßi bót tinh tÕ cđa nhµ v¨n ®· kh¸m ph¸ vµ miªu t¶ rÊt thµnh c«ng nÐt t©m lý Êy.) GV: Ngêi anh ®· “ mn khãc” khi nµo? Bøc tranh ®Đp qu¸, cËu bÐ trong tranh hoµn h¶o qu¸. Nªn khi nh×n vµo bøc tranh ngêi anh kh«ng nhËn ra ®ã lµ m×nh, ®Ĩ råi khi nhËn ra th× ngì ngµng, h·nh diƯn, xÊu hỉ. V× sao? - Người anh – ngôi thứ nhất là thích hợp với chủ đề. Sự hối lỗi được bày tỏ một cách chân thành hơn, đáng tin cậy hơn. II. Đọc – Hiểu văn bản 1.Nhân vật người anh a) Từ trước cho đến lúc thấy em gái chế màu vẽ - Ngạc nhiên, xem thường - Quen gọi nó là mèo. - Quyết đònh bí mật theo dõi em gái. b) Tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện - Người anh cảm thấy mình bất tài nên bò đẩy ra ngoài. Những lúc ngồi lên bàn học chỉ muốn gục xuống khóc. Tôi . . . Mèo như trước . . . là tôi gắt um lên. c) Khi xem trộm bức tranh của Mèo Tranh vẽ bát múc cám lợn ngộ nghónh . . . con mèo hơn con hổ vô cùng dễ mến . . . lén . . . trút . . . dài Mặt Mèo Trước kia : ngộ lem nhem Bây giờ: nó như chọc tức tôi d) Khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em: giật sững người, phải bám chặt lấy tay mẹ. *HĐ 4 Củng cố và luyện tập: (2 ’ ) Em cảm nhận được gì về em gái trong truyện? *HĐ5 Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2 ’ ) Học bài: Ghi nhớ + nội dung bài ghi Vở bài tập: 22 → 26 Chuẩn bò: “Vượt thác” SGK/ 37 Đọc, kể và trả lời câu hỏi 1 → 5 SGK/ 40 ******************************************** Ngµy so¹n:16/01/2011 Ngµy d¹y : 21/01/2011 Tn 22 TiÕt 83. lun nãi vỊ quan s¸t, tëng tỵng, so s¸nh vµ nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶ I. mơc tiªu cÇn ®¹t 1. Kiến thức: - Những yêu cầu cần đạt đối với việc luyện nói - Những kiến thức đã học về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Những bước cơ bản để lựa chọn các chi tiết hay, đặc sắc khi miêu tả một đối tượng cụ thể 2. Kỹ năng: - sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí. - Đưa các hình ảnh có phép tu từ vào nói. - Nói trước một tập thể lớp thật rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm, nói đúng nội dung, tác phong tự nhiên. 3. Thái độ: - Từ những nội dung luyện nói, nắm chắc hơn kiến thức đã học về quan sát, tưỡng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. II. Chn bÞ GV: Bảng phụ + SGK + xem SGV + STK HS: Học bài + soạn bài III. tiÕn tr×nh lªn líp: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học *Hoạt động 1: Khởi động (6 ’ ) 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1 phót) 2. KiĨm tra bµi cò: (5 phót) GV: Để làm bài văn miêu tả, ta sẽ vận dụng những kó năng nào? Nhấn mạnh điều gì? 3. Bµi míi: * §Ỉt vÊn ®Ị : Giê tríc chóng ta ®· häc vỊ quan s¸t, tëng tỵng, nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶. C¸c em lµm hay hay dë? §Ĩ biÕt ®ỵc nh÷ng nhỵc ®iĨm cđa m×nh, ph¸t huy u ®iĨm vµ h¹n chÕ nhỵc ®iĨm, chóng ta ph¶i nãi tríc tËp thĨ líp. Nãi nh thÕ nµo cho ®óng? Giê h«m nay ta tiÕn hµnh… *Hoạt động 2:Củng cố kiến thức (10 ’ ) *Hướng dẫn HS tìm hiểu bài học. - HS nói một vấn đề đơn giản. Từ đó, nhận xét kó năng của các em. - Không viết thành văn, nói rõ ràng, mạch lạc. - Kiểm tra việc chuản bò bài ở nhà của HS, chia các bài tập cho các nhóm khác nhau. Sau đó yêu cầu mỗi nhóm tự thảo luận về dàn ý mà nhóm mình sẽ phải phát biểu miệng. *Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện nói (25 ’ ) - HS ®äc bµi tËp - Nªu yªu cÇu. Yªu cÇu: Nhí l¹i “ bøc tranh…” Hai mỈt anh vµ KiỊu Ph¬ng, c¸c chi tiÕt miªu ta hai nh©n vËt vỊ h×nh d¸ng bỊ ngoµi vµ diƠn biÕn t©m lÝ bªn trong. Quan s¸t, liªn tëng, tëng tỵng, nhËn xÐt theo yªu cÇu cđa v¨n miªu t¶. - GV cïng häc sinh lËp dµn ý trªn b¶ng. - GV nªu ba rem cho ®iĨm. - HS nãi tríc nhãm theo dµn ý ®· chn bÞ. (TÊt c¶ ®Ịu ®ỵc nãi- cư th kÝ vµ BGK cho ®iĨm tõng ngêi.) Gỵi ý: + KiỊu ph¬ng lµ nh©n vËt nh thÕ nµo? + NÐt mỈt, t×nh c¶m cđa KP ra sao? (Häc sinh ko viÕt thµnh v¨n) ?. Ngêi anh cđa KP trong trun cã ®ỵc miªu t¶ vỊ h×nh d¸ng, nÐt mỈt ko? (ko) - H×nh dung ®Ĩ t¶ (H×nh d¸ng: GÇy, cao, ®Đp trai) - GV chän nh÷ng HS nãi tèt (§iĨm cao), vµ mét sè HS nãi cha tèt ®Ĩ nãi tríc líp. I. Hướng dẫn về kiến thức - Vai trò, tầm quan trọng của việc luyện nói. - Yêu cầu của việc luyện nói: + Dựa vào dàn ý(không viết thành bài văn), nói rõ ràng, mạch lạc. + Biết nói với âm lượng vừa đủ, có ngữ điệu, diễn cảm. + Tác phong mạnh dạn, tự tin. II. Chuẩn bò 1. Bài tập 1 SGK/ 35 *LËp dµn ý: a. Nh©n vËt KiỊu Ph ¬ng: A. Më bµi: Giíi thiƯu chung vỊ nh©n vËt KiỊu Ph¬ng. (Lµ mét em g¸i hån nhiªn, cã tµi n¨ng héi ho¹, cã t©m hån trong s¸ng vµ lßng nh©n hËu.) B. Th©n bµi: TriĨn khai c¸c ý: - Hån nhiªn…. - Tµi n¨ng héi ho¹… - Cã t©m hån trong s¸ng… - Cã tÊm lßng nh©n hËu…. (Khi nãi nh÷ng ®iỊu nµy HS sÏ nãi theo tëng tỵng cđa m×nh.) C. KÕt bµi: Suy nghÜ vỊ nh©n vËt KiỊu Ph¬ng. b. Ng êi anh cđa KiỊu Ph ¬ng: A. Më bµi: Giíi thiƯu chung vỊ ngêi anh. (Ban ®Çu ®è kÞ, tù ¸i, tù ti tríc tµi n¨ng héi ho¹ cđa em g¸i m×nh, nhng ci cïng ®· biÕt hèi hËn vµ nhËn ra ®ỵc tÊm lßng nh©n hËu cao ®Đp cđa em g¸i) - HS tËp trung vµo bµi tËp sè 1: Nãi tríc líp. NÕu cßn thêi gian lµm tiÕp bµi tËp 2. B. Th©n bµi: TriĨn khai c¸c ý: - Ban ®Çu: ®è kÞ, tù ¸i tù ti… - Ci cïng: hèi hËn… C. KÕt bµi: Suy nghÜ vỊ nh©n vËt ngêi anh. - TÝnh c¸ch: Hay ghen tÞ, nhá nhen, mỈc c¶m…nhËn ra lçi lÇm, ©n hËn, ¨n n¨n … *HĐ 4 Củng cố và luyện tập: (2 ’ ) Nhận xét Kiều Phương *HĐ 5 Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2 ’ ) Học bài: Ghi nhớ + nội dung bài ghi. Vở bài tập: 26 - 29 Chuẩn bò: “Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả” (TT) SGK/ 27. + bài tập 3 → 5 SGK/ 36 - 37 ********************************************* Ngµy so¹n:16/01/2011 Ngµy d¹y : 21/01/2011 Tn 22 TiÕt 84. lun nãi vỊ quan s¸t, tëng tỵng, so s¸nh vµ nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶ (t) I. mơc tiªu cÇn ®¹t 1. Kiến thức: - Những yêu cầu cần đạt đối với việc luyện nói - Những kiến thức đã học về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Những bước cơ bản để lựa chọn các chi tiết hay, đặc sắc khi miêu tả một đối tượng cụ thể 2. Kỹ năng: - sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí. - Đưa các hình ảnh có phép tu từ vào nói. - Nói trước một tập thể lớp thật rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm, nói đúng nội dung, tác phong tự nhiên. 3. Thái độ: - Mạnh dạn trước đông người để nắm chắc kiến thức đã học II. Chn bÞ GV: Bảng phụ + SGK + xem SGV + STK HS: Học bài + soạn bài III. tiÕn tr×nh lªn líp: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học *Hoạt động 1: Khởi động (4 ’ ) 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1 phót) 2. KiĨm tra bµi cò: (1 phót) GV: - Lồng vào giờ luyện nói 3. Bµi míi: (1 phót) * §Ỉt vÊn ®Ị : Ở tiết trước, chúng ta luyện nói bài tập 1, 2. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bài tập 3, 4. *Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện nói (37 ’ ) - HS ®äc bµi tËp - Nªu yªu cÇu. - Häc sinh ®äc bµi tËp 2 -> Nªu yªu cÇu - Häc sinh chän ngêi m×nh t¶ + ViÕt thµnh dµn ý - Cư ®¹i diƯn tr×nh bµy tríc líp. (Cµng nhiỊu häc sinh nãi cµng tèt) - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm häc sinh nãi tèt - Häc sinh ®äc bµi tËp 3 -> nªu yªu cÇu. - GV cïng HS th¶o ln dµn ý. Yªu cÇu - Miªu t¶ ®ªm tr¨ng: - LËp dµn ý, ko viÕt thµnh v¨n Gỵi ý: + §ã lµ mét ®ªm tr¨ng nh thÕ nµo? ë ®©u? + §ªm tr¨ng cã g× ®Ỉc s¾c ? - BÇu trêi, vÇng tr¨ng, c©y cèi, nhµ x- ënglµng xãm, giã… - Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh, liªn tëng - GV lÊy vÝ dơ mÉu - GV lÊy 1 vµi mÉu - GV treo b¶ng phơ dµn ý ®· chn bÞ. - HS nãi theo tỉ, nhãm. Cư th kÝ, BGK cho ®iĨm tõng ngêi. - GV chän mét sè em nãi tríc líp: Mét sè em nãi tèt, mét sè nãi cha tèt. - Häc sinh ®äc bµi tËp 4 -> nªu yªu cÇu II. Chuẩn bò 2. Bµi tËp 2 a. Yªu cÇu: - Miªu t¶ anh chÞ hc em cđa m×nh (hc ngêi th©n) - Lu ý: Nªu bËt c¸c ®Ỉc ®iĨm b»ng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh, tëng tỵng, vµ nhËn xÐt. Ko t« vÏ qu¸. b. Gi¶i thÝch - Giíi thiƯu ngêi ®Þnh t¶ : Anh, chÞ hc em - Miªu t¶ khu«n mỈt, h×nh d¸ng, tÝnh nÕt - C¸c ho¹t ®éng (hµng ngµy) - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ yªu, ghÐt, T×nh c¶m cđa em víi ngêi ®Þnh t¶. 3. Bµi tËp 3 LËp dµn ý: A. Më bµi: Giíi thiƯu ®ªm tr¨ng. (§ã lµ mét ®ªm tr¨ng ®Đp, ë lµng quª…) B. Th©n bµi: Miªu t¶ ®ªm tr¨ng: - §ã lµ mét ®ªm tr¨ng k× diƯu ®¸ng nhí mµ c¶ v¹n vËt, con ngêi ®Ịu t¾m géi bëi ¸nh tr¨ng. - Tr¨ng lµ ®Üa b¹c trªn tÊm th¶m nhung da trêi - Tr¨ng to¶ ¸nh s¸ng räi vµo c¸c gỵn sãng l¨n t¨n, tùa hå hµng ngµn con r¾n vµng bß trªn mỈt níc. C. KÕt bµi: C¶m nghÜ vỊ ®ªm tr¨ng. 4. Bµi tËp 4 - Häc sinh lµm c¸ nh©n (mçi em mét bµi -> tr×nh bµy tríc líp) Em thÊy nh÷ng chµng dòng sÜ trong trun cỉ lµ nh thÕ nµo? - Häc sinh lµm -> Tr×nh bµy - GV rót ra nh÷ng u nhỵc ®iĨm cÇn kh¾c phơc cđa häc sinh (TËp trung nãi ®Ị 1 (BT3). NÕu cßn thêi gian tiÕp tơc cho lËp dµn ý bµi tËp 4,5.) a. Yªu cÇu - LËp dµn ý - Miªu t¶ quang c¶nh mét bi s¸ng tiªu biĨu - Dïng c¸c phÐp liªn tëng so s¸nh vµ nhËn xÐt. b. Gi¶i - MỈt trêi nh vÇng th¸i d¬ng ch©n trêi ®á rùc - Mét ®iĨm s¸ng tung ra mµu ®en tèi bÞ cn h¼n ®i. - Sãng biĨn nhÊp nh« mµu tr¾ng b¹c nh nh÷ng con rång ®ang tiÕn vµo ®Êt liỊn - B·i c¸t ®ỵc ¸nh b×nh minh soi räi lÊp l¸nh nh mét tÊm th¶m kim c¬ng. 5. Bµi tËp 5 a. Yªu cÇu - Miªu t¶ ngêi dòng sÜ trong trun cỉ tÝch ®· häc theo trÝ tëng tỵng. - LËp dµn ý b. Gi¶i - H×nh d¸ng: To, kh, cao lín, b¾p ch©n, b¾p tay, nÐt mỈt… - TÝnh c¸ch: Lµm viƯc lín, diƯt trõ ®iỊu ¸c, gióp ®ì d©n lµnh… *HĐ 4 Củng cố và luyện tập: (2 ’ ) HS nêu yêu cầu của bài tập 4 *HĐ 5 Hướng dẫn HS tự học ở nhà (6 ’ ) Học bài: Ghi nhớ + nội dung bài ghi. Vở bài tập: 26 - 29 Chuẩn bò: “Phương pháp tả cảnh” SGK/ 45. + Đọc 3 văn bản và trả lời câu hỏi SGK/ 46 + Luyện phương pháp viết SGK/ 47 ********************************************* . so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. II. Chn bÞ GV: Bảng phụ + SGK + xem SGV + STK HS: Học bài + soạn bài III. tiÕn tr×nh lªn líp: Hoạt động của giáo. nghệ thuật kể chuyện. - Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: Không khô khan giáo huấn mà tự nhiên sâu sắc qua sự tự nhận thức của
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22, Gián án Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22,

Hình ảnh liên quan

- Những hình ảnh so sánh, liên tởng - Gián án Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

h.

ững hình ảnh so sánh, liên tởng Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Hình dáng: To, khoẻ, cao lớn, bắp chân, bắp tay, nét mặt… - Gián án Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

Hình d.

áng: To, khoẻ, cao lớn, bắp chân, bắp tay, nét mặt… Xem tại trang 9 của tài liệu.