0

Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

26 368 0
  • Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 TUN 6 ------------- Ngy son: Ngy 19 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 20 thỏng 9 nm 2010 Toỏn BI : S 10 I.Mc tiờu : Kin thc : Bit 9 thờm 1 c 10 , Vit s 10 ; c v m c t 0 - 10 ; bit SS cỏc s trong PV 10 ,bit v trớ s 10 trong dóy s t 0 - 10 K nng : Rốn k nng c, vit nhanh , ỳng s 10, thc hnh so sỏnh thnh tho cỏc s t 0 n 10. Bit vn dng nhng kin thc ó hc vo thc t Thỏi : Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn , chớnh xỏc khi lm bi Ghi chỳ ,bi tp cn lm bi 1, bi 4 ,bi 5 II.Chun b : -Nhúm vt mu cú s lng l 10 :10 hỡnh vuụng, 10 chic xe, ch s 10 III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Gi HS nờu s t 0 -> 9 v ngc li Lp vit bng con : 2.Bi mi : Lp s 10 Thc hin vớ d 1 : Cụ ớnh my hỡnh vuụng? Cụ ớnh thờm my hỡnh vuụng? Cú 9 HV thờm 1 HV l my hỡnh vuụng? Vớ d 2, 3 : Thc hin tng t vớ d 1. Hỡnh vuụng, qu xoi, xe u cú s lng l my? GV gii thiu s 10 in, 10 vit thng Vit mu s10. Gi cỏc em c s 10 GV hi HS ghi dóy s t 0 -> 10. S 10 ng lin sau s 9. Hi HS ghi dóy s t 10 -> 0 3.Hng dn HS lm bi tp Bi 1: Yờu cu cỏc em vit vo v s 10 Bi 4: Da vo th t dóy s t 1 n 10 in s thớch hp vo cỏc ụ trng. Bi 5: Khoanh vo s ln nht Nu cũn thi gian cho cỏc em lm thờm 1 HS nờu t 0 ->9 v 1 HS nờu ngc li. C lp vit bng con 9 hỡnh vuụng. 1 hỡnh vuụng. 10 hỡnh vuụng. S lng l10 C lp vit bng con, c s 10. 3 HS nờu t 0 ->10, nhúm 1 v 2 HS nờu li. 3 HS nờu t 10 ->0, nhúm 3 v 4 m xuụi , ngc cu to s 10. C lp vit s 10 vo v in s thớch hp vo ụ trng Thc hin bng t theo 2 nhúm Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 cỏc bi tp sau Bi 2: GV hng dn cỏc em quan sỏt, m s sau ú ghi kt qu vo ụ trng. Bi 3: Cho HS QS hỡnh v v t vn HS nhn bit c cu to s 10. 4.Cng c: Hi tờn bi. Gi hc sinh nờu li cu to s 10. S 10 ln hn nhng s no? Nhng s no bộ hn s 10? c li dóy s t 0 ->10 v ngc li. 5.Dn dũ : Lm li cỏc bi tp nh, xem bi mi. m s hỡnh v ghi vo ụ trng. C lp lm vo bng con,nờu kt qu Quan sỏt v nờu: Vit s thớch hp vo v Nhc li tờn bi va hc Nờu li cu to nh trờn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 em c Thc hnh nh Ting vit. BI 22: P , PH, NH I.Mc tiờu: Kin thc : c c p, ph , nh , ph xỏ , nh lỏ ; t v cõu ng dng. -Vit c p, ph , nh , ph xỏ , nh lỏ - Luyn núi t 2 - 3 cõu theo ch : ch , ph , th xó K nng : - Rốn cho HS k nng c , vit thnh tho , luyn núi thnh cõu Thỏi : - Giỏo dc cỏc em tớnh cn cự , chu khú trong hc tp II. Chun b : -Tranh minh ho cho t khoỏ: ph xỏ, nh lỏ. -Tranh minh ho cõu ng dng v luyn núi theo ch : ch, ph, th xó. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC : Vit cỏc ting , t sau : k , kh , v ,k h , khe ỏ , cỏ kho c bi SGK 2.Bi mi: 2.1.Gii thiu bi Gii thiu ch, õm mi: p ph, nh. 2.2.Dy ch ghi õm a) Nhn din ch: õm p Cho bit ch p gm nhng nột no? So sỏnh ch p v ch n? Yờu cu HS tỡm ch p trong b ch. b) Phỏt õm GV phỏt õm mu: õm p . m ph. Hc sinh nờu tờn bi trc. C lp vit bng con 2 em c Theo dừi v lng nghe. Ch p gm mt nột xiờn phi, mt nột s thng v mt nột múc ngc hai u. Hc sinh so sỏnh. Tỡm ch p. Lng nghe. Quan sỏt lm mu v phỏt õm nhiu ln (cỏ nhõn, nhúm, lp). Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 a) Nhn din ch Ch ph c ghộp bi nhng con ch no? So sỏnh ch ph v p? b) Phỏt õm v ỏnh vn ting -Phỏt õm. GV phỏt õm mu: õm ph GV gi hc sinh c õm ph. Cú õm ph cú ting ph ta lm th no? Yờu cu HS ci ting ph, phõn tớch. Hng dn ỏnh vn GV hng dn ỏnh vn ting ph Yờu cu cỏc em c trn: ph , ph xỏ m nh quy trỡnh tng t Hng dn vit ch Vit mu p, ph , ph xỏ Vit t nh, nh lỏ c t ng dng: Yờu cu hc sinh c: ph bũ, phỏ c . Gch chõn di nhng ting cha õm va mi hc , phõn tớch mt s ting . c trn t ng dng c mu , yờu cu cỏc em c li Gi hc sinh c ton bng. 3.Cng c tit 1: Tỡm ting mang õm mi hc Tit 2 Luyn c trờn bng lp. c õm, ting, t ln xn. - Luyn c cõu: GV treo tranh v hi: Tranh v gỡ? Gi hc sinh c cõu ng dng: nh dỡ na ph, nh dỡ cú chú xự . Gi c trn ton cõu c mu, vi em c, tỡm ting cú ph, nh Cho cỏc em luyn vit v Tp vit Hng dn vit vo v Luyn núi: Ch luyn núi l gỡ nh? Trong tranh v cnh gỡ? Ch p v h. Ging nhau: u cú ch p. Khỏc nhau: Ch ph cú thờm h sau p. Lng nghe. c cỏ nhõn , t , lp Thờm õm ụ v thanh sc C lp ci ting ph, phõn tớch. ỏnh vn cỏ nhõn , t , lp c cỏ nhõn nhiu em Quan sỏt , vit trờn khụng ,vit bng con 2 em gch chõn di cỏc ting : ph, phỏ Phõn tớch ting : ph , phỏ c cỏ nhõn nhiu em Lng nghe , 5em c li 2em c ton bi trờn bng C lp tỡm ting cú õm mi hc c cỏ nhõn , t , lp Tranh v nh ph c cỏ nhõn nhiu em Lng nghe , 2 em c li Ting cú õm mi hc : nh , ph C lp vit vo v Ch , th xó, ph V cnh ch, cnh xe i li ph . Liờn h thc t tr li . Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Ch dựng lm gỡ? v v 4.Cng c- : Gi c bi, tỡm ting mi mang õm mi hc 5. Dn dũ : V nh c lai bi , tit sau : g , gh 2 em c li bi C lp tỡm ting cú õm mi hc Thc hnh nh o c. BI : GI GèN SCH V, DNG HC TP (T2) I. Mc tiờu: Hc sinh hiu tr em cú quyn c hc hnh. - Gi gỡn sỏch v, dựng hc tp, giỳp cỏc em thc hin tt quyn c hc ca mỡnh. - Hc sinh bit yờu quý gi gỡn sỏch v v dựng hc tp ca mỡnh. II. Ti liu v phng tin: - Giỏo viờn: - Phn thng cho HS t gii cuc thi Sỏch v ai p nht - Bi hỏt Sỏch bỳt thõn yờu i nhc v li Bựi ỡnh Tho. - Hc sinh : - SGK + V bi tp. III. Cỏc hot ng dy hc Hot ng dy Hot ng hc 1.n nh t chc: 2. Kim tra bi c: - ? Em ó gi gỡn sỏch v , dựng hc tp ca mỡnh nh th no. 3. Bi mi: a. Gii thiu bi ghi - H 1: Thi sỏch v ai p nht. - Giỏo viờn cụng b cuc thi v thnh phn ca Ban giỏm kho. Thi 2 vũng :- Vũng 1 thi t. - Vũng 2 thi lp. Giỏo viờn a ra tiờu chun thi: + Cú SV v D HT theo quy nh. + SV khụng b bn, qun mộp xc xch. - GV: cho hc sinh tin hnh thi vũng 2. -BGK chm v cụng b kt qu thi. - H 2: Hỏt bi hỏt Sỏch bỳt thõn yờu - H 3: c cõu th cui bi . + GV hng dn HS c cõu th cui bi. 4 Kt lun chung : - Cn phi gi gỡn SV hc tp cỏc em thc hin tt quyn c hc ca mỡnh. - Hc sinh tr li 2 -> 3 em. - Hc sinh c lp cựng xp sỏch , v dựng lờn trờn bn v dựng hc tp ca mỡnh . - Cỏc t tin hnh chm thi chn ra 1-> 2 bn khỏ nht thi vũng 2. - Hc sinh thi vũng 2. - C lp mỡnh hỏt - Hc sinh c chuyn khu cõu th Mun cho sỏch v p lõu. dựng bn mói, nh cõu gi gỡn. - Hc sinh nờu li ghi nh tit 1 v thc hin gi gỡn sỏch v gn gng, Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Hot ng dy Hot ng hc 4. Cng c, dn dũ: - Giỏo viờn nhn mnh ni dung bi. - Giỏo viờn nhn xột gi hc. sch p v chun b bi sau. Ngy son: Ngy 19 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 21 thỏng 9 nm 2010 Ting vit. BI 23: G , GH I.Yờu cu : Kin thc : c c g, gh , g ri , gh g , g ri ; t v cõu ng dng. -Vit c g , gh , g ri , gh g - Luyn núi t 2 - 3 cõu theo ch : g ri , g gụ K nng : Rốn cho HS k nng c, vit thnh tho, luyn núi thnh cõu Thỏi : Giỏo dc cỏc em tớnh cn cự, chu khú trong hc tp II. Chun b : Tranh minh ho n g, gh g. -Tranh minh ho cõu ng dng v phõn luyn núi g ri, g gụ. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC : Hi bi trc. Vit cỏc t sau : ph bũ , phỏ c c bi SGK 2.Bi mi: 2.1. Gii thiu bi Gii thiu tranh, ghi . 2.2. Dy ch ghi õm. a) Nhn din ch: Ch g gm mt nột cong h phi v mt nột khuyt di. Yờu cu hc sinh tỡm ch g trờn b ch. b) Phỏt õm v ỏnh vn ting: -Phỏt õm. GV phỏt õm mu: õm g. -Gii thiu ting: Cú õm g mun cú ting g ta lm nh th no? Yờu cu hc sinh ci ting g, phõn tớch . Hng dn ỏnh vn GV hng dn ỏnh vn ting g Yờu cu cỏc em c trn g , g ri m gh (dy tng t õm g). Hc sinh nờu tờn bi trc C lp vit bng con. Hc sinh c bi,2 em . . Lng nghe. Theo dừi v lng nghe. Tỡm ch g. 6 em, nhúm 1, nhúm 2. Ta thờm õm a sau õm g, thanh huyn trờn õm a. C lp ci ting g, 3em phõn tớch ỏnh vn cỏ nhõn , t , lp c cỏ nhõn nhiu em Ging nhau: u cú ch g Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 - So sỏnh ch g v ch gh Hng dn vit ch Vit mu g,g ri Vit t gh, gh g c t ng dng: nh ga , g gh Gch chõn di nhng ting cha õm va mi hc , phõn tớch mt s ting . c trn t ng dng c mu , yờu cu cỏc em c li Gi hc sinh c ton bng. 3.Cng c tit 1: Tỡm ting mang õm mi hc Tit 2 Luyn c trờn bng lp. c õm, ting, t ln xn. - Luyn c cõu: Gi hc sinh c cõu ng dng. Gi c trn ton cõu c mu , vi em c,tỡm ting cú g,gh Luyn vit : Cho cỏc em luyn vit v Tp vit Hng dn vit vo v Luyn núi: Ch : g ri, g gụ. Trong tranh v nhng con vt no? G gụ sng õu? G ri sng õu? Nu cũn thi gian thỡ hi thờm cõu sau Nu cũn thi gian thỡ hi thờm cõu sau -K tờn mt s loi g m em bit? . 4.Cng c : Gi cỏc em c li bi 5.Dn dũ: V nh c li bi , tit sau : q. qu , gi Khỏc nhau: Ch gh cú thờm h ng sau g. Quan sỏt , vit trờn khụng ,vit bng con 2 em gch chõn di cỏc ting :ga, gh .Phõn tớch ting : g , gh c cỏ nhõn nhiu em Lng nghe , 5em c li 2em c ton bi trờn bng C lp tỡm ting cú õm mi hc c cỏ nhõn , t , lp nh b cú t g , gh g c cỏ nhõn nhiu em Ting cú õm mi hc : g , gh C lp vit vo v Hai em nhc li ch luyn núi G ri, g gụ. G gụ sng trờn i . G l go, g tõy, g cụng nghip. 2 em c li bi Thc hnh nh L.G. Toỏn: Bi: LUYN TP S 0 I.Mc tiờu: Cng c cho HS nm chc cỏch c , cỏch vit s 0 Rốn cho HS cỏch so sỏnh , in du cỏc s trong phm vi 9 thnh tho. Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Cỏc hot ng dy hc: Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: in s: .> 0; 3 < ; 7 > . ; 8 < 2.Bi mi: Bi 1: Vit s thớch hp vo ụ trng 0 1 5 1 7 Hng dn cỏch lm , lm mu Bi 2: in du > , < , = 0 1 0 5 7 .0 2 .0 0 2 8 0 0 .4 2 2 0 3 9 0 0 .6 0 0 Bi 3: Khoanh vo s bộ nht mi hng: 9 , 5 , 0 , 2 3 , 7 , ,4 , 9 Lm mu 1 bi v hng dn cỏch lm Theo dừi giỳp HS cũn lỳng tỳng Bi 4: Xp cỏc s theo th t t bộ n ln, v t ln n bộ( hs khỏ , gii) 1 , 7 , 5 , 2 , 9 , 0 , 4 , 8 , 3 , 6 Nhn xột tuyờn dng em lm tt 3.Cng c dn dũ: ễn li cỏc s t 1 - 9 Lm li cỏc bi ó lm sai. Lm v bi tp Xem trc bi s 10 Lp lm bng con, 1 hs lờn bng lm Nờu yờu cu bi tp 2 HS lờn bng in du Lp lm bng con 2HS lờn bng in du, lp lm VBT c cỏc s t 0 - 9 v t 9 - 0 Nờu yờu cu bi tp Lm vo v ụ li Nờu yờu cu 2HS lờn bng lm , lp lm v ụ li Quan sỏt tho lun c li cỏc dóy s t 1 - 9 , t 9 - 1 Giỏo ỏn chiu. ------ ------ ToỏnN.C. LUYN TP S 10 I.Mc tiờu: Cng c cho HS nm chc cỏch c , cỏch vit s 10 Rốn cho HS m v cỏch so sỏnh , in du cỏc s trong phm vi 10 thnh tho. Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: in s: .> 0; 7 < ; 9 > . ; 0 < Lp lm bng con, 1 hs lờn bng lm Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 2.Bi mi: Bi 1: Vit s 10 Hng dn HS khong cỏch gia cỏc s v khong cỏch gia s 1 v s 0 Bi 2: in s. S 10 gm 9 v 1 ; 1 v 9 ; S 10 gm 8 v 2 ; 2 v 8 S 10 gm 7 v 3 ; 3 v 7 ; S 10 gm 6 v 4 ; 4 v 6 S 10 gm 5 v 5 ; S 10 gm 10 v 0 Bi 3: Vit s thớch hp vo ụ trng 0 5 10 4 Hng dn cỏch lm , lm mu S 10 ng lin sau s no? S 10 ng lin trc s no? Nhn xột , sa sai Bi 4: Khoanh vo s ln nht mi hng: 4 , 2 , 7 , 1 8 , 10 , 9 , 6 Lm mu 1 bi v hng dn cỏch lm Theo dừi giỳp HS cũn lỳng tỳng Bi 5: in s (dnh cho hs khỏ , gii) 1 < < 3 ; 8 < .< 10; 9 > . > 7 3 < < 5; 4 < < 6; 7 > .> 5 Theo dừi chm bi mt s em 3.Cng c dn dũ: ễn li cỏc s t 0 - 10 Lm li cỏc bi ó lm sai., Xem trc bi s 10 Vit 2 dũng s 10 vo v BT Lm v BT, 1 hs lờn bng in c li cu to s 10 Cỏ nhõn , lp Nờu yờu cu bi tp 2 HS lờn bng in s Lp lm bng con c cỏc s t 0 - 10 v t 10 - 0 S 9 S 9 Nờu yờu cu bi tp Lm vo v ụ li 7 , 4 , 1 , 2 8 , 10 , 9 , 6 Nờu yờu cu 2HS lờn bng lm , lp lm v ụ li 3HS lờn bng lm. HS cũn li lm v Quan sỏt tho lun c li cỏc dóy s t 0 - 10 , t 10- 0 Th cụng. Bi : Xẫ DN HèNH QU CAM. I. Mc tiờu : Kin thc : Bit cỏch xộ dỏn , hỡnh qu cam -Xộ dỏn c hỡnh qu cam . ng xộ cú th b rng ca . Hỡnh dỏn tng i phng Cú th dựng bỳt mu v cung v lỏ K nng : Rốn k nng xộ , dỏn thnh tho Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Thỏi : Giỏo dc cỏc em tớnh chm ch , cn thn khi lm bi Ghi chỳ : Vi hc sinh khộo tay -Xộ dỏn c hỡnh qu cam cú cung, lỏ. ng xộ ớt rng ca. Hỡnh dỏn phng. Cú th xộ c thờm hỡnh qu cam cú kớch thc, hỡnh dng, mu sc khỏc II.Chun b : Bi mu xộ dỏn hỡnh qu cam , giy mu . III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Xộ hỡnh vuụng , hỡnh trũn 2.Bi mi a.Gii thiu qua mu vt, ghi ta b. Hng dn cỏc em quan sỏt , nhn xột bi xộ hỡnh qu cam Quan sỏt bi xộ dỏn hỡnh qu cam Cú loi qu no cú hỡnh dỏng ging qu cam ? c.Hng dn cỏch lm *Xộ qu cam: Ly 1 t giy mu da cam, lt mt sau ỏnh du v v mt hỡnh vuụng cú cnh 8 ụ ,xộ ri ly hỡnh vuụng , xộ 4 gúc ca hỡnh vuụng theo ng v ,2 gúc trờn xộ nhiu hn , xộ chnh sa cho ging hỡnh qu cam ,lt mt sau cho cỏc em quan sỏt *Xộ hỡnh lỏ : Ly mnh giy mu xanh, v 1 hỡnh ch nht. Xộ 4 gúc ca hỡnh ch nht *Xộ cung lỏ :Ly mnh giy mu xanh , v 1 hỡnh ch nht.Yờu cu cỏc em cú th dựng bỳt mu v cung v lỏ d. Thc hnh : Yờu cu cỏc em thc hnh xộ hỡnh qu cam Hng dn cỏc em trang trớ qu cam theo ý tng sỏng to Khuyn khớch cỏc em xộ cỏc hỡnh qu cam cú kớch thc khỏc 3.Cng c, dn dũ : V nh cỏc em thc hnh thờm cho thnh tho.Tit sau trỡnh by sn phm 2em lờn bng Quan sỏt , tr li Qu tỏo , qu quýt HS quan sỏt lm theo giy nhỏp. HS quan sỏt lm theo. HS xộ, dỏn hỡnh qu cam Cỏc em trang trớ theo ý tng sỏng to Cỏc em thc hnh xộ qu cam cú kớch thc khỏc Lng nghe Thc hnh nh Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Ting Vit T.H. Bi 22-23: P, PH , NH G, GH. I. Mc tiờu: - Giỳp H c ỳng, vit ỳng cỏc ting, t v cõu cú cha p, ph , nh - Nõng cao k nng c trn cho H khỏ, gii ; HS TB, yu c ỏnh vn -Giỏo dc HS tớnh cn thn. II. dựng dy hc: Bng ph. III. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1. Bi c: Vit k v , r kh , cỏ khụ. -c bi 22-23 2.Bi mi: a)Luyn c: Lun c bi p , ph , nh- g, gh Rốn thờm HS yu c c bi theo nhúm Khen nhúm c to trụi chy c c lp b)Luyn vit: Vit mu v hng dn cỏch vit Ch no cao 5 li? ch no cao 4 ụ li? Cỏc ch cũn li cao my li? K/cỏch gia cỏc ch l bao nhiờu? gia cỏc ting trong 1 t l bao nhiờu? Theo dừi , giỳp HS vit chm c) Lm bi tp: Yờu cu HS c cỏc t : nh, nho , ph , c, nh , khụ ri niting ct phi vi ting ct trỏi in ph hay nh. in vo ch chm cú t phự hp vi ni dung hỡnh v - Yờu cu HS c cỏc t : gừ, g , ghi , mừ, nh , g ri ni ting ct phi vi ting ct trỏi in g hay gh. in vo ch chm cú t phự hp vi ni dung hỡnh v Chm 1/3 lp , nhn xột 3.Cng c dn dũ: Nhn xột gi hc Vit bng con, -ba dóy vit ba t 2 em HS khỏ , gii c trn, HS khỏ gii c trn, HS trung bỡnh c ỏnh vn ton bi, HS yu ỏnh vn ting t Cỏc nhúm thi c , lp theo dừi nhn xột.Lp c ng thanh 2 ln Quan sỏt nhn xột . Luyn vit bng con, vit phn VBT. 1 HS lờn bng lm , lp lm VBT Quan sỏt k hỡnh v ri in ph/ nh vo v bi tp. Phỏ c, nh c Quan sỏt k hỡnh v ri in g / gh vo v bi tp. Nh ga , g gh Lê Thị Thu Hà. 1B [...]... Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Cụ nờu yờu cu bi : Bi 1 :Ni s vi mu vt thớch hp Nờu yờu cu GV hng dn mu 1 em lờn bng ni , lp ni vo VBT Nhúm cú 5 bỳt chỡ thỡ ni vi s 5 Bi 3 : a) Vit s t 10 ->1 Nờu yờu cu b) Vit s t 0 ->10 Hng dn HS quan sỏt vo toa tu ri HS vit : 10, 9, 8 ,7, 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 in mi toa tu mt s t 10 n 0 HS vit : 0, 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 8 , c li cỏc s t 10 1... Thu Hà 1B Bi 26: LUYN TP Y - TR Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 - Giỳp H c ỳng, vit ỳng cỏc ting, t v cõu cú cha ng, ngh - Nõng cao k nng c trn cho H khỏ, gii ; HS TB, yu c ỏnh vn -Giỏo dc HS tớnh cn thn II. dựng dy hc: Bng ph III Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Bi c: Vit chỳ ý, cỏ trờ Vit bng con ba dóy vit ba t 2.Bi mi: 3 em lờn bng a)Luyn c: Lun c bi 26 HS khỏ , gii... 22 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th nm ngy 23 thỏng 9 nm 2010 Th dc Bi 6: I HèNH I NG - TRề CHI I.Mc tiờu: ễn mt s k nng HN.Yờu cu thc hin nhanh v trt t hn gi trc Hc dn hng, dn hng.Yờu cu bit v thc hin c mc c bn ỳng ễn trũ chi Qua ng li.Yờu cu tham gia vo trũ chi mc tng i ch ng Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 II a im- phng tin: Trờn sõn trng Dn v sinh ni tp.GV k sõn chun... ng tỏc: Cng nh khu lnh khi dn hng c) ễn trũ chi Qua ng li: - HS ng v tay, hỏt _ Cỏch chi: nh bi 6 - Chi trũ chi: Qua ng li 3 Phn kt thỳc: - Khen nhng t, cỏ nhõn hc ngoan, Th lng.Cng c.Nhn xột tp tt Giao vic v nh - Tp li cỏc ng tỏc ó hc Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Ting vit Giaó án tuần 6 BI 25 : NG - NGH I.Mc tiờu: 1.Kin thc: c c ng,ngh ,cỏ ng , c ngh; t v cõu ng dng -Vit c ng, ngh,...Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Ngy son: Ngy 20 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 22 thỏng 9 nm 2010 Th dc Bi 6: I HèNH I NG - TRề CHI I.Mc tiờu: ễn mt s k nng HN.Yờu cu thc hin nhanh v trt t hn gi trc Hc dn hng, dn hng.Yờu cu bit v thc hin c mc c bn ỳng ễn trũ... ln, xụ y nhau Dn hng: + Khu lnh: Em A lm chun dn hng v ng theo khong cỏch Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh dn hng! + ng tỏc: Cng nh khu lnh khi dn hng c) ễn trũ chi Qua ng li: _ Cỏch chi: nh bi 6 3 Phn kt thỳc: Th lng Cng c.Nhn xột.Giao vic v nh Ting Vit Giaó án tuần 6 mt khuu tay - HS ng v tay, hỏt - Chi trũ chi: Qua ng li GV cựng HS h thng bi - Khen nhng t, cỏ nhõn hc ngoan, tp tt.-... HS 1.Bi c: in du > , < , = 8 7 9 .10 8 6 10 9 Lp lm bng con, 1 hs lờn bng Nhn xột , sa sai lm 2.Bi mi: Bi 1: Hng dn HS viột s 0 - 10vo VBT Nờu yờu cu bi tp Nhn xột , sa sai Vit vo VBT 1 hng s t 0 -10 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Bi 2: S ? 1 4 Theo dừi giỳp HS cũn lỳng tỳng Bi 3: Xp cỏc s : 8 , 2 , 1, 5 , 10 a)Theo th t t bộ n ln: Giaó án tuần 6 9 Nờu yờu cu bi tp in s vo VBT, 1 HS... cỏ, g giũ Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Vit mu v hng dn cỏch vit Ch no cao 5 li? Cỏc ch cũn li cao my li? K/cỏch gia cỏc ch l bao nhiờu? gia cỏc ting trong 1 t l bao nhiờu? Theo dừi , giỳp HS vit chm c)Vit chớnh t: Chỳ t ghộ qua nh, cho bộ gi cỏ GV c chm, cho HS ỏnh vn ri ghi vo v 3.Cng c dn dũ: Nhn xột gi hc Ting Vit R. Giaó án tuần 6 HS vit vo v Hs vit bng con ghộ, qua, gi HS vit vo... Khi no thỡ dựng ngh? Khi õm ngh ng trc e, ờ, i in vo ch chm cú t phự hp vi ni dung hỡnh v Ngó t, ngừ nh, ngh s b)Luyn vit: 1 HS lờn bng lm , lp lm VBT Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Vit mu v hng dn cỏch vit Theo dừi , giỳp HS vit chm Ngừ nh, nghộ 3.Cng c dn dũ: Nhn xột gi hc Ngy son: Ngy 22 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th sỏu ngy 24 thỏng 9 nm 2010 Sinh hot SINH HOT SAO... thuc 5 iu Bỏc h dy thiu niờn nhi ng -Lm nhiu vic tt giỳp gia ỡnh bn bố -i hc chuyờn cn , ỳng gi - dựng hc tp y -Trang phc sch s gn gng , ỳng quy nh Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 * Tp cho cỏc em bi hỏt : Nhanh bc nhanh nhi ng * T chc cho cỏc em chi cỏc trũ chi dõn gian Kộo co , Mốo ui chut III.Dn dũ : Hc tt chuyờn hiu : V sinh sch s Thc hin tt phng hng ra Ting Vit . Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 TUN 6 ------------- Ngy son: Ngy 19 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th hai. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giaó án tuần 6 Ngy son: Ngy 20 thỏng 9 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 22 thỏng 9 nm 2010 Th dc. Bi 6: I HèNH I NG - TRề CHI I.Mc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman, Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman,

Hình ảnh liên quan

Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu:  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu:  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Lớp làm bảng con, 1 hs lên bảng làm Nêu yêu cầu bài tập - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

p.

làm bảng con, 1 hs lên bảng làm Nêu yêu cầu bài tập Xem tại trang 7 của tài liệu.
2HS lên bảng là m, lớp làm vở ô li 3HS lên bảng làm. HS còn lại làm vở  Quan sát thảo luận - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

2.

HS lên bảng là m, lớp làm vở ô li 3HS lên bảng làm. HS còn lại làm vở Quan sát thảo luận Xem tại trang 8 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

d.

ùng dạy học: Bảng phụ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu:  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Gọi 2HS làm bảng lớp. Gọi HS đọc các số từ 0 ->10 - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

i.

2HS làm bảng lớp. Gọi HS đọc các số từ 0 ->10 Xem tại trang 14 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: -Các bài tập, VBT, SGK, bảng …. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: -Các bài tập, VBT, SGK, bảng … Xem tại trang 17 của tài liệu.
1 em lên bảng nố i, lớp nối vào VBT Nêu yêu cầu - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

1.

em lên bảng nố i, lớp nối vào VBT Nêu yêu cầu Xem tại trang 18 của tài liệu.
Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn Xem tại trang 22 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: Bảng phụ Xem tại trang 23 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

d.

ùng dạy học: Bảng phụ Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau: - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

i.

5: Xếp hình theo mẫu sau: Xem tại trang 25 của tài liệu.