0

Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

28 342 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 TUN 7 ------------- Ngy son: Ngy 01thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 02 thỏng 10 nm 2010 Toỏn. KIM TRA I.Yờu cu : Kin thc :Kim tra kt qu hc tp ca hc sinh v : Nhn bit s lng trong phm vi 10 ; c, vit cỏc s , nhn bit th t mi s trong dóy sú t 0 n 10 ; phm vi 10 Nhn bit hỡnh vuụng , hỡnh trũn , hỡnh tam giỏc K nng : Rốn k nng thc hanh thnh tho Thỏi : Giỏo dc cỏc em tớnh t giỏc khi lm bi kim tra II. bi : Bi 1 : in s thớch hp vo ụ trng 1 2 4 3 6 0 5 5 8 Bi 2 : Vit cỏc s 5, 2, 1, 8 10, ,4 a) Theo th t t bộ n ln. b) Theo th t t ln n bộ . Bi 3 : in du < , > , = 10 8 0 . 4 6 .6 2 2 9 7 5 .4 Bi 4 : Khoanh vo s ln nht 0 , 9 , 8 , 2 , 5 , 7 Bi 5 : Cú my hỡnh vuụng Cú my hỡnh tam giỏc * ỏp ỏn v biu im cú tit cha bi KT Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 Ting Vit. BI : ễN TP I.Mc tiờu: 1.Kin thc: c c :p, ph, nh, gh, g , q, qu , gi, ng, ngh, y, tr; cỏc t ng ,cõu ng dng t bi 22 n bi 27. -Vit c :p, ph, nh, g, gh , q, qu , gi, ng, ngh, y, tr; cỏc t ng ng dng t bi 22 n bi 27 -Nghe hiu v k c mt on truyn theo tranh truyn k :Tre ng. 2.K nng: Rốn cho HS cú k nng c vit cỏc õm , t ó hc thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS bit tui tr ỏnh gic ca nc nam ta. *Ghi chỳ: HS khỏ gii k c 2 3 on truyn theo tranh II.Chun b: Bng ụn nh SGK. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh I.KTBC: Gi HS c SGK Vit : tre ng, y t, cỏ trờ II.Bi mi : GT trc tip ghi ta bi hc. *Cỏc ch v õm va hc trong tun. Gi HS nờu õm hc trong tun. GV ghi ct dc ct ngang. Ghộp ch thnh ting. o a e ờ Ph pho ph pha phe phờ Nh nho nh nha nhe nhờ Gi gio gi gia gie giờ Tr tro tr tra tre trờ G go g ga Ng ngo ng nga Gh ghe ghờ Ng h nghe ngh ờ qu qua que quờ Gi c ton bi. Gi c 2 bng ụn. GV ghi t ng dng lờn bng Gi c t, GV ging t. GV gi nờu ting mang õm va mi ụn, Y, tr, 2 em c SGK. Vit bng con , N2: Trớ nh. Vi em nờu ta O, ụ , a, e, ờ, ph, nh, gi, nh , ng, ngh, q, gi c theo thc ch ca GV. Ghộp ch ct dc vi ch ct ngang. Nờu ph ghộp vi o, pho, phụ, ph HS c 2 em. 1 HS c, lp ng thanh. 2 HS c, lp ng thanh. 1 em c : nh ga, nghe cụ ging t Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 GV ỏnh vn, c trn. Cỏc t cũn li dy tng t nh trờn. Gi c t ng dng. 3.GV hng dn vit : tre gi, qu nho. III.Cng c T1: Gi c bi, nờu trũ chi. Tit 2 : 1.Kim tra : Nờu cỏc õm ó hc c bng : Gi c theo thc ch ca GV, chỳ ý vic c ca HS sa sai. 2.Gii thiu cõu ng dng GV ghi bng :Gi c trn ton cõu. 3.K chuyn : GV nờu cõu hi : GV k chuyn cú minh ho tranh. Hng dn cỏc em quan sỏt tranh k li cõu chuyn. í ngha : Truyn thng ỏnh gic ca tr nc Nam. GV ghi Tre ng. c mu. 5.Vit VTV GV theo dừi nhn xột, chm im. IV.Cng c dn dũ : Hi tờn bi . Gi c bi, nờu trũ chi. Nhn xột, tuyờn dng , dn dũ. 4 em ỏnh vn c trn t, lp ng thanh. Cỏ nhõn , nhúm , lp c trn cỏc ting mang õm va ụn. Vit bng con: tre gi, qu nho. Nờu ta, 1 em c ton bi, tỡm ting mang cỏc õm ó hc bng lp. c theo hng dn ca GV. Cỏ nhõn , nhúm , lp c trn cỏc ting mang õm va ụn. c theo hng dn ca GV. HS quan sỏt tr li. Chỳ ý nghe cõu chuyn. Quan sỏt tranh 1, tranh 2, 3, 4, 5, 6 k li cõu chuyn. Vi em nờu li ý ngha cõu chuyn. Tre ng 3 CN, lp T HS vit vo v, chm 5 em. Nờu ta bi, 1 em c ton bi. Tỡm t mang õm va ụn. o c. BI : GIA èNH EM (tit 1) I.Mc tiờu: 1.Kin thc: - Bc u bit c tr em cú quyn c cha m yờu thng chm súc. -Nờu c nhng vic tr em cn lm th hin s kớnh trng , l phộp ,võng li ụng b cha m. L phộp võng li ụng b cha m. 2.K nng: - Rốn cho HS bit kớnh trng l phộp vi ngi ln tui, ụng b cha m. 3.Thỏi :Giỏo dc HS lm mt s vic va sc ca mỡnh th hin kớnh trng , l phộp vi ụng b cha m. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 *Ghi chỳ: Bit tr em cú quyn cú gia ỡnh , cú cha m. -Phõn bit c cỏc hnh vi , vic lm phự hp v cha phự hp v kớnh trng l phộp ,võng li ụng b cha m II.Chun b : Tranh minh ho III. Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC : Em hóy k tờn DHT ca em? 2.Bi mi : Gii thiu bi ghi ta. Hot ng 1 : +Mc tiờu: k c nhng ngi trong gia ỡnh em +Tin hnh: K v gia ỡnh ca mỡnh. Gia ỡnh em cú my ngi? B m tờn gỡ? Anh ch my tui? Hc lp my? Ln lt mi cỏc nhúm trỡnh by. Túm ý: Chỳng ta ai cng cú gia ỡnh nờn chỳng ta phi bit yờu quý.B m l ngi sinh ra cỏc em nờn b m luụn chm súc, dy d , yờu thng cỏc em . Hot ng 2 : +MT: HS k c ND ca tng tranh +Tin hnh: Lm vic vi SGK Phõn cụng v cỏc nhúm QS trao i nờu ni dung tranh. Ln lt tng nhúm phỏt biu v ni dung tranh ca nhúm mỡnh tho lun. - Cỏc em c sng vi gia ỡnh, cn thụng cm, chia s vi cỏc bn m cụi, nhng bn phi sng tri m cụi Hot ng 3 : +MT: úng vai v x lớ c cỏc tỡnh hung. +Tin hnh:Chia nhúm, nờu tỡnh hung Túm ý: Cỏc em phi kớnh trng, l 1 HS k: sỏch, cp, bỳt, thc Vi HS nhc li. HS k cho nhau nghe (theo cp) Cú b, m, anh, ch i din nhúm trỡnh by. HS m SGK. Quan sỏt nờu ni dung tranh. Nhúm1: tranh 1 Nhúm 3: tranh 3 Nhúm4: tranh 4 Nhúm 2: tranh 2 Ln lt cỏc nhúm phỏt biu. HS lng nghe v nhc li cỏc ý cụ va nờu. Quan sỏt tranh bng lp. Núi võng, d thc hin ỳng li m. Cho b, cha m khi i hc v. Xin phộp b i chi. Nhn qu hai tay v núi li cỏm n. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 phộpụng b cha m , ngi ln tui Thc hnh : hỏt C nh thng nhau. 3.Cng c Dn dũ: : Em phi lm gỡ ụng b cha m vui lũng? Cỏc nhúm lờn úng vai, Lp hỏt bi: C nh thng nhau. Võng li ụng b cha m, núi cm n khi nhn qu , xin li khi mc li . Ngy son: Ngy 01thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th ba ngy 03 thỏng 10 nm 2010 Ting Vit. BI : ễN TP M V CH GHI M. I.Mc tiờu : Kin thc : Giỳp hc sinh h thng li cỏc õm ó hc - c , vit ỳng cỏc õm , cỏc ting t cú õm ó hc K nng : Rốn cho hc sinh k nng c , vit thnh tho Thỏi :Giỏo dc hc sinh chm ch , chu khú trong hc tp II:Chun b GV:-Bng ph -Tranh minh ho III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Vit cỏc t sau :qu nho, ý ngh , ph ga c cõu ng dng 2.Bi mi : GT bi v ghi ta . Gi hc sinh nờu cỏc nguyờn õm ó c hc. GV ghi bng. Gi HS nờu cỏc ph õm ó c hc. GV ghi bng. Gi hc sinh nờu cỏc du thanh ó c hc . Gi HS c khụng th t v nguyờn õm, ph õm, cỏc du thanh ó hc. Gi hc sinh c ton bi. . Hng dn hc sinh vit: HD HS vit nguyờn õm. GV sa sai. Hng dn hc sinh vit ph õm. Hng dn hc sinh vit cỏc du thanh. 3. Cng c : Hi li tờn bi hc. HS c li bi hc. C lp thi ua tỡm nhanh ting cú õm b, C lp vit bng con Hai em c Vi em nờu ta. a , o, ụ, , e, ờ, I, u, Nhiu HS c li b, v, l. h. c, n, m, d, , t, k, x, s, Nhiu HS c li. Huyn, sc, hi, ngó, nng. Nhiu HS c li 10 emc 1 em c HS vit bng con. HS vit bng con. Huyn, sc, hi, ngó, nng HS nờu tờn bi ó c ụn tp. 3 em. T chc HS thi ua theo 2 dóy. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 v,nh , d, . Tit 2 1.Bi mi : Gii thiu bi : *Luyn c : Hng dn cỏc em c li cỏc õm ó ụn tit 1 a, e, o, ụ, , u, , . p, h, n , m , s , t . Cựng cỏc em nhn xột Ghi bng cỏc ting t, cõu, yờu cu cỏc em c ỳng th, ch, ph, kh, ngụ, nghộ, cỏ thu, ch cỏ, r rỏ, khe ỏ , ph bũ, nho khụ, phỏ c, ghi nh ngh hố, ch kha ra nh bộ nga bộ b ho, m cho bộ ra y t xó Nhn xột , ghi im *Luyn vit : c ting, t sau yờu cu cỏc em vit bng con ph, cỏ , da, gi , nh lỏ , r kh . Chnh sa cỏch vit Hng dn cỏc em vit cũn chm *Trũ chi ghộp ting Tỡm v ghộp cỏc ting : quờ , ch , n, me, th , khụ, nh Chia lp thnh 6 nhúm tỡm nhanh cỏc ting trờn. Bỡnh chn nhúm thng cuc 2.Cng c - dn dũ : c li bi trờn bng V nh hc thuc cỏc õm ó hc Vit li cỏc ch cũn sai Tit sau : Ch thng , ch hoa c cỏ nhõn , t , lp c cỏ nhõn nhiu em C lp vit bng con , c li cỏc ting t va vit Thc hnh theo 5 nhúm , mi nhúm 6 em Bỡnh chn nhúm thc hnh nhanh Hai em c Thc hnh nh L.G.Toỏn. CHA BI KIM TRA I.Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 1.Kin thc:Cha bi kim tra giỳp HS phỏt hin ch lm sai ca mỡnh. 2.K nng:Rốn cho HS cú k nng so sỏnh hai s , xp th t cỏc s trong dóy s -Tp cho HS lm quen vi cỏc dng bi kim tra II.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS .1.Bi mi :GV ghi kim tra lờn bng. Bi 1 : 2 im . Mi ln vit ỳng mt s ụ trng cho 0, 25 im 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kim tra HS sa li bi ỳng cha Bi 2 : in du < , > ,= 3 im. in du ỳng mi phộp tớnh 0,5 im 10 8 0 1 6 .6 9 7 7 10 5 4 Bi 3 : Vit cỏc s 5, 2, 1, 8, 4. Theo th t t bộ n ln. Theo th t t ln n bộ. 2 im . Mi cõu mt im. Bi 4: Khoanh vo s ln nht (1 im. ) 0, 9 , 8, 2 , 5 , 7 Bi 5 : Tỡm s hỡnh tam giỏc, hỡnh vuụng Cú hỡnh vuụng. Cú hỡnh tam giỏc. 2 im, thiu mt hỡnh tr 0,25 *Lm bi kim tra VBT Hng dn HS ln lt lm cỏc bi Theo dừi giỳp HS cũn chm Nờu yờu cu bi Kim tra HS sa li bi ỳng cha Cha bi ca mỡnh Nờu yờu cu bi Kim tra li bi nu sai tỡ sa li 10 > 8 0.< 1 6 .= 6 9 > 7 7 < .10 5 > 4 T bộ n ln: 1, 2, 4, 5, 8 T ln n bộ: 8, 5, 4, 2, 1. Nờu yờu cu 0 , 9 , 8 , 2 , 5 , 7 Kim tra cha bi ca mỡnh Cú 2 hỡnh vuụng Cú 5 hỡnh tam giỏc Lê Thị Thu Hà. 1B 0 1 2 3 4 3 4 5 6 Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 Bi 1: 4 bũ ; 2 nga ; 10 vt ; 8 g ; 3 ln Cựng HS nhn xột sa sai Bi 2: 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 3 2 1 7 6 5 4 10 9 8 2.Cng c dn dũ: ễn cỏc s t 0 - 10, lm BT nh. Nhỡn k hỡnh v m s lng con vt ri in s tng ng Thc hin lm bi tp nh Giỏo ỏn chiu. ------ ------ Toỏn N.C. LUYN TP CHUNG I.Mc tiờu: 1.Kin thc:Cng c cho HS cỏch c , cỏch vit cỏc s t 0 - 10 2.K nng:Rốn cho HS m v cỏch so sỏnh , in du cỏc s trong phm vi 10 thnh tho. 3.Thỏi :Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: in < , > , =: 8 5; 7 .7; 0 .2; 10 9 Nhn xột sa sai. 2.Bi mi: Bi 1: Vit s thớch hp vo ụ trng 0 1 9 7 1 3 Hng dn cỏch lm , lm mu Nhn xột , sa sai Bi 2: in du <, > ,= 8 .5; 3 .6 ; 10 9; 2 .2; 0 .1 4 9; 7 .7 ; 9 .10 ; 0 .2; 1 .0 Nhn xột sa sai Bi 3: Vit cỏc s: 6, 2, 9, 4, 7 Lp lm bng con, 1 hs lờn bng lm Nờu yờu cu bi tp Lm v BT, 3 hs lờn bng in c li cỏc s va in Nờu yờu cu bi tp 2 HS lờn bng in du Lp lm bng con 2HS lờn bng lm , lp lm v ụ li Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 a)Theo th t t bộ n ln b)Theo th t t ln n bộ Lm mu 1 bi v hng dn cỏch lm Bi 4: in s . < 1; > 9; 6 < . < 8 Bi 5: in s thớch hp vo ụ trng. Cú hỡnh tam giỏc Cú hỡnh vuụng 3.Cng c dn dũ: ễn li cỏc s t 010 a) 2, 4, 6, 7, 9 b) 9, 7, 6, 4, 2 3 HS lờn bng lm, lp lm v ụ li Quan sỏt tho lun Thi t no tỡm c s hỡnh tam giỏc, hỡnh vuụng ỳng , nhanh Lp theo dừi nhn xột , sa sai Cú 3 hỡnh tam giỏc , Cú 5 hỡnh vuụng c li cỏc dóy s t 0 - 10 , t 10- 0 Th cụng. Xẫ DN HèNH QU CAM ( T2) I.Mc tiờu: I. Yờu cu : Kin thc : Bit cỏch xộ dỏn , hỡnh qu cam -Xộ dỏn c hỡnh qu cam . ng xộ cú th b rng ca . Hỡnh dỏn tng i phng. Cú th dựng bỳt mu v cung v lỏ K nng : Rốn k nng xộ , dỏn thnh tho Thỏi : Giỏo dc cỏc em tớnh chm ch , cn thn khi lm bi Ghi chỳ : Vi hc sinh khộo tay -Xộ dỏn c hỡnh qu cam cú cung, lỏ. ng xộ ớt rng ca. Hỡnh dỏn phng . - Cú th xộ c thờm hỡnh qu cam cú kớch thc , hỡnh dng , mu sc khỏc. Cú th kt hp v trang trớ qu cam II. dựng dy hc: Bi mu v xộ dỏn hỡnh qu cam, 1 t giy mu da cam , giy mu xanh , h HS: giy mu , h , khn tay. III.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Kim tra s chun b ca HS 2.Bi mi: Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 - Nờu cỏc bc xộ hỡnh qu cam , lỏ , cung Theo dừi , nhn xột B sung hon chnh cỏc bc xộ dỏn hỡnh qu cam - Dỏn hỡnh: Sau khi xộ c hỡnh qu cam , lỏ , cung, lm mu thao tỏc bụi h dỏn qu , cung , lỏ Dỏn cho cõn i gia trang v Thc hnh: Xộ xong cỏc b phn qu , lỏ , cung, hng dn HS sp xp hỡnh vo trong v th cụng cho cõn i , bụi h ln lt v dỏn theo th t. Theo dừi giỳp nhng em cũn lỳng tỳng 3. Nhn xột dn dũ: Nhn xột chung tit hc Chun b giy mu , h dỏn ễn li cỏch xộ dỏn hỡnh ch nht , H V *Xộ hỡnh vuụng: Xộ 4 gúc ca hỡnh vuụng theo ng v, xộ chnh sa cho ging qu cam *Xộ lỏ: Xộ hỡnh ch nht mu xanh xộ 4 gúc hỡnh ch nht theo ng v, chnh sa cho ging lỏ *Xộ cung: xộ hỡnh ch nht mu xanh, xộ ụi hỡnh ch nht , ly mt na d lm cung. +Bc1:Dỏn qu: +Bc 2: dỏn cung lờn qu +Bc 3: dỏn lỏ lờn cung Ly giy mu t lờn bn , ỏnh du v v hỡnh vuụng , xộ hỡnh vuụng v chnh sa cho ging qu cam, xộ lỏ , cung lỏ theo hng dn Thc hnh bụi h dỏn qu cam vo v th cụng Ting vit T.H. Bi: ễN TP I.Mc tiờu: 1.Kin thc: Cng c cho HS nm chc cỏch c , vit cỏc õm va hc trong tun 2.K nng:Rốn cho HS cỏch c , cỏch vit tt cỏc õm v ch va hc trong tun p, ph ,nh,g, gh, ng, ngh,q, qu, gi, y, tr c trn cỏc t ng v cõu ng dng II.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit: qu kh, lỏ m, trớ nh Vit bng con Lê Thị Thu Hà. 1B [...]... hc bi v xem trc bi vn ia Nhn xột gi hc Toỏn Giáo án tuần 7 nhau: A , , , B, D , , G , M , N , Q, R 3 em 2 em c li Hc sinh c CN 6 -> 8 em B, Kha, Sa Pa HS luyn núi theo hng dn ca GV Quan sỏt tranh v núi theo tranh 4 em c li bi ch thng , ch hoa Thc hin nh BI : PHẫP CNG TRONG PHM VI 3 I.Mc tiờu : Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 Kin thc : Thuc bng cng trong phm vi 3 ;bit... dũ: ễn cỏc ch cỏi ó hc thnh tho Ngy son: Ngy 02 thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 04 thỏng 10 nm 2010 Th dc Bi 7: I HèNH I NG - TRề CHI I Mc tiờu:ễn mt s k nng i hỡnh i ng ó hc.Yờu cu thc hin mc c bn ỳng, nhanh v trt t hn gi trc Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 Hc i thng theo nhp 2-4 hng dc.Yờu cu thc hin c ng tỏc mc c bn ỳng ễn trũ chi Qua ng li.Yờu cu tham gia vo trũ... li bng cng trong PV3 Nhn xột, tuyờn dng 5.Dn dũ : V nh lm li cỏc bi tp Ngy son: Ngy 02 thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th nm ngy 05 thỏng 10 nm 2010 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Th dc Giáo án tuần 7 Bi 7: I HèNH I NG - TRề CHI I Mc tiờu: ễn mt s k nng i hỡnh i ng ó hc.Yờu cu thc hin mc c bn ỳng, nhanh v trt t hn gi trc Hc i thng theo nhp 2-4 hng dc.Yờu cu thc hin c ng tỏc mc c bn ỳng...Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 2.Bi mi: a)Luyn c: Cho HS c bng ụn chnh sa Cỏ nhõn , nhúm , lp -c t ng dng: 3 HSlờn bng a ch va c qu nho tre gi nh ga ý ngh Luyn c theo nhúm Hng dn HS luyn c theo nhúm , mi i din cỏc nhúm thi... khuu - Khu lnh: Em A lm chun tay dn hng! * GV nhn xột, b sung c) i thng theo nhp 1-2 hng dc: - HS ng lot bc chõn trỏi v trc - Khu lnh: i thng bc! i thng theo nhp 1-2 - ng tỏc: Cỏc em bc chõn trỏi trc ri i thng GV m nhp 1-2, 1-2, hoc cho HS va i va hỏt - Khu lnh: ng ling! Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh - Cỏc em ng li v iu chnh khong cỏch d) Thi tp hp hng dc, dúng hng, quay phi, quay... v ng theo khong cỏch mt khuu - Khu lnh: Em A lm chun tay dn hng! * GV nhn xột, b sung c) i thng theo nhp 1-2 hng dc: - HS ng lot bc chõn trỏi v trc - Khu lnh: i thng bc! i thng theo nhp 1-2 - ng tỏc: Cỏc em bc chõn trỏi Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh trc ri i thng GV m nhp 1-2, 1-2, hoc cho HS va i va hỏt - Khu lnh: ng ling! - Cỏc em ng li v iu chnh khong cỏch d) Thi tp hp hng dc,... hp bng con GV c mu 1 ln 4.Cng c : Gi c bi Tỡm ting mi mang vn mi hc 5.Nhn xột, dn dũ: Hc bi, xem bi nh Toỏn Giáo án tuần 7 Ton lp vit bỡa CN 2 em CN 2 em, ng thanh Vn ia CN 2 em i din 2 nhúm CN 6 -> 8 em, lp ng thanh HS tỡm ting mang vn mi hc 4 em ỏnh vn ting ta, c trn ting 4 em, c trn ton cõu 7 em, ng thanh Ton lp Luyn núi theo cõu hi hng dn ca GV HS c ni tip kt hp c bng con 6 em CN 1 em i din 2 nhúm... phm vi 3; Tp biu th tỡnh hung trong hỡnh v bng phộp tớnh cng 2.K nng: Rốn cho HS cú k nng lm tớnh cng , vit thng ct cỏc s phộp tớnh dc trong phm vi 3 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn *Ghi chỳ:Bi 1, 2, Bi 3 ct 1, Bi 5a II.Chun b: Tranh v cỏc bi tp, VBT, SGK, bng III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.KTBC:KT ming cỏc phộp... dng, dn dũ: V nh lm bi tp VBT, hc bi, Thc hin nh xem bi mi:Phộp cng trong phm vi 4 Nhn xột gi hc Giỏo ỏn chiu Ting Vit N.C Lê Thị Thu Hà 1B Bi: LUYN VIT CHNH T Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 I Mc tiờu: - Giỳp H c ỳng, vit ỳng cỏc ting, t ó hc Vit chớnh t nghe c Lm mt s BT in t - Nõng cao k nng vit chớnh t cho HS -Giỏo dc HS tớnh cn thn II. dựng dy hc: V TV k ụ li III Cỏc hot ng... Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh 1.Bi c: Vit: qu kh, lỏ m, trớ nh Nhn xột , sa sai 2.Bi mi: a)Luyn c: Cho HS c bng ụn -c t ng dng: qu nho tre gi nh ga ý ngh Hng dn HSluyn c theo nhúm , mi nhúm cú 4 i tng Yờu cu c trn trong 5 phỳt -c cõu ng dng: c mu , nhn xột khen em c tt b)Lm bi tp: Bi 1: Hng dn HS c cỏc ting 2 ct ri ni ting ct trỏi vi ting ct phi to thnh t cú ngha Giáo án tuần 7 Vit bng con Cỏ nhõn . trỏi v trc i thng theo nhp 1-2. Lê Thị Thu Hà. 1B Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 trc ri i thng. GV m nhp 1-2, 1-2, hoc cho HS va i va hỏt Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 7 Bi 1: 4 bũ ; 2 nga ; 10 vt ; 8 g ; 3 ln Cựng HS nhn xột sa sai Bi 2: 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 3 2 1 7 6 5 4 10 9 8 2.Cng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman, Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman,

Hình ảnh liên quan

Nhận biết hình vuông, hình trò n, hình tam giác - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

h.

ận biết hình vuông, hình trò n, hình tam giác Xem tại trang 1 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bảng ôn như SGK. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: Bảng ôn như SGK Xem tại trang 2 của tài liệu.
Quan sát tran hở bảng lớp. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

uan.

sát tran hở bảng lớp Xem tại trang 4 của tài liệu.
II:Chuẩn bị GV:-Bảng phụ      -Tranh minh hoạ  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị GV:-Bảng phụ -Tranh minh hoạ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ghi bảng các tiếng từ, câu, yêu cầu các em đọc đúng  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

hi.

bảng các tiếng từ, câu, yêu cầu các em đọc đúng Xem tại trang 6 của tài liệu.
.1.Bài mới :GV ghi đề kiểm tra lên bảng. Bài 1 : 2 điểm . Mỗi lần viết đúng một số ở ô  trống cho 0, 25 điểm  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

1..

Bài mới :GV ghi đề kiểm tra lên bảng. Bài 1 : 2 điểm . Mỗi lần viết đúng một số ở ô trống cho 0, 25 điểm Xem tại trang 7 của tài liệu.
Nhìn kĩ hình vẽ đếm số lượng con vật rồi điền số tương ứng Thực hiện làm bài tập ở nhà - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

h.

ìn kĩ hình vẽ đếm số lượng con vật rồi điền số tương ứng Thực hiện làm bài tập ở nhà Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cho HS đọc bảng ôn chỉnh sửa - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

ho.

HS đọc bảng ôn chỉnh sửa Xem tại trang 11 của tài liệu.
Luyện đọc bảng. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

uy.

ện đọc bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Tranh vẽ các bài tập, VBT, SGK, bảng …. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: Tranh vẽ các bài tập, VBT, SGK, bảng … Xem tại trang 19 của tài liệu.
Viết bảng con, -ba dãy viết ba từ 2 em - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

i.

ết bảng con, -ba dãy viết ba từ 2 em Xem tại trang 20 của tài liệu.
a)Luyện đọc: Cho HS đọc bảng ôn -Đọc từ ứng dụng: - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

a.

Luyện đọc: Cho HS đọc bảng ôn -Đọc từ ứng dụng: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Viết bảng con. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

i.

ết bảng con Xem tại trang 24 của tài liệu.
Gọi HS đọc phần nhận xét ở bảng. 3.Luyện tập : - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

i.

HS đọc phần nhận xét ở bảng. 3.Luyện tập : Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng phụ viết sẳn các tiếng. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

Bảng ph.

ụ viết sẳn các tiếng Xem tại trang 26 của tài liệu.
Củng cố cho HS nắm chắc bảng cộn g, cách tính và cách đặt tính các phép tính cộng  trong phạm vi 3 - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 7 Fon time New Roman

ng.

cố cho HS nắm chắc bảng cộn g, cách tính và cách đặt tính các phép tính cộng trong phạm vi 3 Xem tại trang 27 của tài liệu.

Trích đoạn