0

Bài soạn KHBM 9

16 110 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 1 Tháng 8 Tiết 1-2 TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH - Biết được sự cần thiết phải kết nối các máy tính thành mạng để trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên máy tính. - Biết các thành phần cơ bản của mạng máy tính. - Có được một số hiểu biết ban đầu về một số loại mạng máy tính: mạng có dây, mạng không dây, LAN, WAN. - Biết vai trò khác nhau của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính theo mô hình khách - chủ. Diễn giảng Hình ảnh “Các kiểu kết nối mạng cơ bản”. Câu 7 SGK trang 10. * Chương 1. Mạng máy tính và Internet Kiến thức - Biết khái niệm về mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của chúng. - Biết một số loại mạng máy tính thường gặp trên thực tế. Phân biệt được mạng LAN, mạng WAN và mạng Internet. - Biết các khái niệm đòa chỉ Internet, đòa chỉ trang Web và Website. - Biết chức năng của trình duyệt Tuần 2 Tháng 8 Tiết 3-4 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET - Biết được khái niệm Internet là một mạng kết nối các mạng máy tính khác nhau trên thế giới. - Biết một số dòch vụ cơ bản của Internet và lợi ích của chúng. - Biết làm thế nào để một máy tính kết nối vào Internet. -Diễn giảng - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 3, 4, 7 SGK trang 18. Trang 1 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Web. Tuần 3 Tháng 8 Tiết 5-6 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET - Biết Internet là một kho dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu máy chủ thông tin trên toàn thế giới. - Biết các khái niệm hệ thống WWW, trang Web và Website, đòa chỉ trang Web và đòa chỉ Website. - Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập Web. - Biết có thể sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet. Diễn giảng. Máy chiếu. Câu 5, 6 SGK trang 26. - Hiểu được ý nghóa của khái niệm thư điện tử. - Biết các dòch vụ: tìm kiếm thông tin, thư điện tử. Kỹ năng - Sử dụng được trình duyệt Web. - Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet. - Thực hiện được việc tạo hộp thư, gửi và nhận thư điện tử trên mạng Internet. - Tạo được trang Web đơn giản. Tuần 4 Thán g 9 Tiết 7-8 BÀI TH 1. SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB - Làm quen với một số chức năng của trình duyệt Firefox. - Truy cập được một số trang web bằng trình duyệt Firefox để đọc thông tin và duyệt các trang web thông qua các liên kết. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy cài sẵn phần mềm Firefox. Bài 1, 2, 3 SGK trang 29, 30. Trang 2 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 5 Thán g 9 Tiết 9-10 BÀI TH2. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET Tìm kiếm được thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khóa. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy . Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 32, 33, 34, 35. Thái độ - Có thái độ nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính. - Có ý thức trong việc sử dụng thông tin trên Internet để ứng dụng trong việc học tập vui chơi giải trí hàng ngày. - Thông qua Internet học sinh hiểu biết thêm và có ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích, biết tôn trọng sức lao động của Tuần 6 Thán g 9 Tiết 11-12 TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ - Biết khái niệm thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử. - Biết các khả năng và các bước cần thực hiện để sử dụng thư điện tử. - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 3, 5, 7 SGK trang 40. Tuần 7 Thán g 9 Tiết 13-14 BÀI TH 3. SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ - Thực hiện được việc đăng kí hộp thư điện tử miễn phí. - Biết mở hộp thư điện tử đã đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử. - Diễn giảng. - Thực hành Phòng máy. Bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 41, 42, 43, 44. Tuần 8 Tiết 15-16 TẠO TRANG WEB BẰNG - Biết có thể sử dụng phần mềm Kompozer để tạo các trang web đơn - Diễn giảng. Máy chiếu. Câu 6 SGK trang 52. Trang 3 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Thán g 10 PHẦN MỀM KOMPOZER giản. - Biết một số dạng thông tin có thể có trên trang web và khả năng tạo các dạng thông tin đó trên trang web của phần mềm Kompozer. - Thảo luận nhóm. người khác. Tuần 9 Thán g 10 Tiết 17-18 BÀI TH 4. TẠO TRANG WEB ĐƠN GIẢN - Làm quen với phần mềm Kompozer. - Biết tạo một vài trang web đơn giản, có liên kết bằng Kompozer. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy cài sẵn phần mềm Kompozer. Bài 1,2 SGK trang 54. * Chương 2. Một số vấn đề xã hội của tin học Kiến thức - Biết được những nguyên nhân chủ yếu gây mất an toàn thông tin máy tính và sự cần thiết phải bảo vệ thông tin máy tính. - Biết khái niệm virus máy tính và nguyên tắc phòng chống cơ bản. - Biết vai trò của tin học trong xã hội hiện đại và Tuần 10 Thán g 10 Tiết 19 BÀI TẬP VÀ ÔN TẬP (Lý thuyết) Hệ thống lại các kiến thức đã học như: Mạng máy tính, mạng Internet, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, thư điện tử, tạo trang web bằng phần mềm Kompozer. - Đàm thoại. - Vấn đáp. Bảng phụ. Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK). Tuần 10 Thán g 10 Tiết 20 KIỂM TRA 1 TIẾT (Lý thuyết) Đánh giá kiến thức của học sinh về: Mạng máy tính, mạng Internet, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, thư điện tử, tạo trang web bằng phần mềm Kompozer. Trắc nghiệm khách quan, tự luận. Đề kiểm tra. Tuần Tiết BẢO VỆ - Biết được sự cần thiết phải bảo vệ thông tin - Diễn Câu 1->3 Trang 4 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 11 Thán g 10 21-22 THÔNG TIN MÁY TÍNH và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến an toàn thông tin máy tính. - Biết khái niệm virus máy tính và tác hại của virus máy tính. - Biết các con đường lây lan của virus máy tính để có những biện pháp phòng ngừa. giảng. - Thảo luận nhóm. SGK trang 64. trách nhiệm cá nhân trong quá trình sử dụng những thành tựu Tuần 12 Thán g 10 Tiết 23-24 BÀI TH 5. SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ QUÉT VIRUS - Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường. - Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy cài sẵn chương trình diệt virus. Bài 1, 2 SGK trang 65, 66. Kỹ năng - Thực hiện được sao lưu dữ liệu. - Thực hiện được một số biện pháp cơ bản để phòng tránh virus và quét virus trên máy tính. Thái độ Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của tin học, có ý thức bảo vệ thông tin máy tính của riêng mình cũng như kho tàng thông tin chung Tuần 13 Thán g 11 Tiết 25-26 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI - Nhận thức được ngày nay tin học và máy tính là động lực cho sự phát triển xã hội. - Biết được xã hội tin học hóa là nền tảng cơ bản cho sự phát triển nền kinh tế tri thức. - Nhận thức được thông tin là tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội và Diễn giảng. Câu 1->4 SGK trang 74. Trang 5 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương mỗi cá nhân trong xã hội tin học hóa cần có trách nhiệm đối với thông tin được đưa lên mạng và Internet. trên mạng máy tính và Internet. Tuần 14 Thán g 11 Tiết 27-28 PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU - Biết được mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất. - Biết được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung. - Biết một số lónh vực có thể sử dụng phần mềm trình chiếu một cách hiệu quả. - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 1-> 4 SGK trang 78. Chương 3. Phần mềm trình chiếu Kiến thức - Biết vai trò, các chức năng chung và các lónh vực ứng dụng của các phần mềm trình chiếu. - Biết các dạng thông tin có thể trình bày trên trang chiếu. - Biết khả năng tạo các hiệu ứng động áp dụng cho các Tuần 15 Thán g 11 Tiết 29-30 BÀI TRÌNH CHIẾU - Biết được bài trình chiếu gồm các trang chiếu và một số thành phần có thể có của một trang chiếu. - Biết được các mẫu nội dung trên trang chiếu và phân biệt được các mẫu, cũng như tác dụng của chúng. -Nhận biết được các thành phần trên giao diện của phần mềm trình chiếu Diễn giảng. Máy chiếu. Câu 4, 5, 6 SGK trang 86. Trang 6 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương PowerPoint. - Biết nhập văn bản vào các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu. trang chiếu và đối tượng trên trang chiếu. - Biết một số nguyên tắc cơ bản khi tạo bài trình chiếu. Tuần 16 Thán g 11 Tiết 31-32 BÀI TH 6. BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN CỦA EM - Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết màn hình làm việc của PowerPoint. - Tạo thêm được trang chiếu mới, nhập nội dung văn bản trên trang chiếu và hiển thò bài trình chiếu trong các chế độ hiển thò khác nhau. - Tạo được bài trình chiếu gồm vài trang chiếu đơn giản. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy. Bài 1, 2, 3 SGK trang 87, 88, 89. Kó năng - Mở một tệp trình bày có sẵn và trình chiếu, tạo một bài trình chiếu mới theo mẫu có sẵn. - Thay đổi được bố trí, đònh dạng nội dung trên các trang chiếu và thay đổi mẫu áp dụng cho bài trình chiếu. - Chèn được đối tượng hình ảnh vào trang chiếu. - Thực hiện được Tuần 17 Thán Tiết 33 BÀI TẬP VÀ ÔN TẬP (Thực hành) - Giúp học sinh nhớ lại các kỹ năng về: Tạo trang web và bài trình chiếu đơn giản. Thực hành. Phòng máy Thực hiện các bài tập trên máy Trang 7 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương g 12 tính. một số hiệu ứng động. Tuần 17 Thán g 12 Tiết 34 KIỂM TRA 1 TIẾT (Thực hành) Đánh giá kỹ năng của học sinh về: Tạo trang web và bài trình chiếu đơn giản. Thực hành Đề kiểm tra, phòng máy. Tuần 18 Tháng 12 Tiết 35-36 ÔN TẬP (Lý thuyết) Ôn lại những kiến thức đã học như: Mạng máy tính và Internet, thư điện tử, bảo vệ thông tin máy tính, tin học và xã hội, phần mềm trình chiếu. -Đàm thoại. - Vấn đáp. Nội dung ôn tập. Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK). Thái độ - Nhận thức được vai trò của phần mềm trình chiếu như là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ trình bày, thuyết trình. - Chủ động tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. Tuần 19 Tháng 12 Tiết 37-38 KIỂM TRA HKI (Lý thuyết) Kiểm tra và đánh giá kết quả qua các kiến thức: Mạng máy tính và Internet, thư điện tử, bảo vệ thông tin máy tính, tin học và xã hội, phần mềm trình chiếu. Trắc nghiệm khách quan. Đề kiểm tra. Trang 8 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 20 Tháng 01 Tiết 39-40 MÀU SẮC TRÊN TRANG CHIẾU - Biết vai trò của màu nền trang chiếu và cách tạo màu nền cho các trang chiếu. - Biết một số khả năng đònh dạng văn bản trên trang chiếu. - Biết tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng. -Biết được các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu. Diễn giảng Máy chiếu. Câu 1->6 SGK trang 95. Tuần 21 Thán g 01 Tiết 41-42 BÀI TH 7. THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU - Tạo được màu nền hoặc ảnh nền cho các trang chiếu. - Thực hiện được các thao tác đònh dạng văn bản trên trang chiếu. -Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy. Bài 1, 2, 3 SGK trang 96, 97, 98. Trang 9 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 22 Thán g 01 Tiết 43-44 THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU - Biết được vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng vào trang chiếu. - Biết được một số thao tác cơ bản để xử lí các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vò trí, kích thước của đối tượng. - Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu. - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 1->6 SGK trang 140, 105. Tuần 23 Thán g 01 Tiết 45-46 BÀI TH 8. TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Chèn được hình ảnh vào trang chiếu. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy. Bài 1, 2 SGK trang 106, 107. Tuần 24 Thán g 01 Tiết 47-48 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG - Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động. - Biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu. Diễn giảng Máy chiếu. Câu 1->6 SGK trang 114. Trang 10 [...]... các hiệu ứng động BÀI TH 9 HOÀN THIỆN Tạo được các hiệu ứng động cho các BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI trang chiếu HIỆU ỨNG ĐỘNG BÀI TH 10 THỰC HÀNH TỔNG HP -Ôn luyện những kiến thức và kó năng đã học trong các bài trước - Tạo được bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn BÀI TH 10 THỰC HÀNH TỔNG HP - Tiếp tục ôn luyện những kiến thức và kó năng đã học trong các bài trước - Tạo được bài trình chiếu... hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng rèn - Biết sử dụng các hiệu ứng động một cách hợp lí Tuần 25 Thán g 02 Tuần 25,26 Thán g 02 Tuần 26, 27 Thán g 02, 03 Tuần 27, 28 Thán g 03 Tiết 49 Tiết 50-51 Tiết 52-53 Tiết 54-55 BÀI TẬP (Thực hành) Giúp học sinh nhớ lại các kó năng về: Thực hành Thêm màu sắc cho bài trình chiếu, thêm... Thực hiện các bài tập trên máy tính Thực hành Phòng máy Bài 1, 2 SGK trang 117, 118 Thực hành Phòng máy Thực hiện các yêu cầu trong SGK Thực hành Phòng máy Thực hiện các yêu cầu trong SGK Trang 11 Trọng tâm chương Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tuần 28 Thán g 03 Tuần 29 Thán g 03 Tuần 29, 30 Thán g 03 Tuần 30 Thán Tiết Tiết 56 Tiết 57 Tiết 58- 59 Tiết 60 Tên Bài Dạy Phương... Thực mềm 146, 147 tiện - Tạo được sản hành Beneton phẩm đa phương Movie GIF tiện bằng phần Diễn Phòng máy Bài 3 SGK mềm trình chiếu giảng cài sẵn phần trang 148 Thái độ - Trang 13 Thực mềm Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng rèn Trọng tâm chương bằng Beneton Movie GIF Tuần 34 Tháng 04 Beneton Movie... SGK trang 1 49, 150 Tạo được sản phẩm đa phương tiện đơn giản bằng phần mềm PowerPoint Diễn Phòng máy giảng Thực hành Thực hiện các yêu cầu 5, 6, 7, 8 SGK trang 151 GIẢN g 04 Tuần 33, 34 Thán g 04 hành Tiết 66-67 Tiết 68 BÀI TH 12 TẠO SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN BÀI TH 12 TẠO SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN Trang 14 Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tuần 35 Tháng 04 Tiết 69 Tuần 35... Tiết 69 Tuần 35 háng 04 Tiết 70 Tuần 36 Thán g 05 Tuần 37 Tháng 05 Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng rèn Phòng máy Thực hiện các bài tập trên máy tính Đề kiểm KIỂM TRA 1 Đánh giá kỹ năng của học sinh về: Tạo TIẾT ảnh động đơn giản, tạo sản phẩm đa Thực hành tra, phòng (THỰC máy phương tiện BÀI TẬP VÀ Giúp học sinh nhớ lại các kó năng về: ÔN TẬP Tạo ảnh động... động, thông tin đa phương tiện, phần mềm tạo ảnh động Trắc nghiệm khách quan Trang 15 Đề kiểm tra Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK) Trọng tâm chương Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng rèn Trọng tâm Duyệt của tổ trưởng Trang 16 chương ... chương Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK) kiểm Câu 1->4 Chương 4 Đa SGK trang phương tiện Kiến thức 137 - Biết và phân biệt được dữ liệu đa phương tiện, ưu điểm của đa phương tiện và các Câu 5, 6 ứng dụng của đa SGK trang phương tiện trong 137 Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Tuần 32 Thán g 04 Tuần 33 Thán pháp Bài tập luyện đồ dùng rèn Trọng... môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tuần 28 Thán g 03 Tuần 29 Thán g 03 Tuần 29, 30 Thán g 03 Tuần 30 Thán Tiết Tiết 56 Tiết 57 Tiết 58- 59 Tiết 60 Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng Đàm Nội dung ôn BÀI TẬP VÀ Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức thoại tập ÔN TẬP về: Màu sắc trên trang chiếu, thêm - Vấn đáp (Lý thuyết) hình ảnh vào trang chiếu, tạo các hiệu ứng động... phương tiện trong cuộc sống g 03 Tuần 31 Thán g 04 Trọng tâm bài Chuẩn bò dạy học Phương Tiết 61-62 Tiết 63-64 Tiết 65 LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG - Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động Diễn giảng Máy chiếu - Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF BÀI TH 11 TẠO ẢNH ĐỘNG ĐƠN GIẢN - Làm quen với phần mềm tạo . được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy. Bài 1, 2, 3 SGK trang 96 , 97 , 98 . Trang 9 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò. mềm Firefox. Bài 1, 2, 3 SGK trang 29, 30. Trang 2 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn KHBM 9, Bài soạn KHBM 9,

Hình ảnh liên quan

TỪ MÁY TÍNH ĐẾN - Bài soạn KHBM 9
TỪ MÁY TÍNH ĐẾN Xem tại trang 1 của tài liệu.
Diễn giảng Hình ảnh “Các   kiểu kết nối mạng cơ bản”. - Bài soạn KHBM 9

i.

ễn giảng Hình ảnh “Các kiểu kết nối mạng cơ bản” Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng phụ. Giải đáp các   câu hỏi  và  bài tập   (nếu còn   trong SGK).các   câu - Bài soạn KHBM 9

Bảng ph.

ụ. Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK).các câu Xem tại trang 4 của tài liệu.
g 10 KOMPOZER PHẦN MỀM - Bài soạn KHBM 9

g.

10 KOMPOZER PHẦN MỀM Xem tại trang 4 của tài liệu.
THÊM HÌNH ẢNH VÀO - Bài soạn KHBM 9
THÊM HÌNH ẢNH VÀO Xem tại trang 10 của tài liệu.
LÀM QUEN VỚI PHẦN - Bài soạn KHBM 9
LÀM QUEN VỚI PHẦN Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động. - Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng  Beneton Movie GIF. - Bài soạn KHBM 9

i.

ết nguyên tắc tạo các hình ảnh động. - Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Xem tại trang 13 của tài liệu.