0

Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

27 654 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Hỡnh 2 Hỡnh 2 O O A A C C D D B B O O A A C C B B Hỡnh 1 Hỡnh 1 Hỡnh 3 Hỡnh 3 Cho các hình vẽ sau: Hãy so sánh CAB với BOC từ đó nêu ra mối quan hệ giữa CAB với sđ BC. Kiểm tra bài cũ ( H/đ cá nhân) ( Chú ý: S/d kiến thức góc ngoài tam giác để so sánh y/c trong h1) Lấy kết qủa của hình 1 để thực hiện so sánh tiếp yêu cầu trong h2) O A B C D O A B C BOC=BAO+ABO (1) ( tính chất góc ngoài của tam giác) OA=OB (bán kính (O) ) Suy ra tam giác OAB cân tại O. Ta được: BAO=ABO (2) Từ (1),(2), ta được: 1 2 BAC= BOC 1 2 Suy ra: BAC = SđBC Mà: BOC=SđBC ( tính chất góc ở tâm) H×nh 2 O A B C O A B C D D BAD = sđ BD 2 1 DAC = sđ DC 2 1 BAC = sđ BC 2 1 CAD = sđ CD 2 1 BAD = sđ BD 2 1 BAC = sđ BC 2 1 + _ H×nh 3 Hỡnh 2 Hỡnh 2 O O A A C C D D B B O O A A C C B B Hỡnh 1 Hỡnh 1 Hỡnh 3 Hỡnh 3 O O A A C C B B Quan sát BAC trong các hình vẽ ở bài tập vừa hoạt động và cho biết bằng cách điền vào chỗ : nh ca BAC nm Hai cnh ca BAC hai dõy cung AB v AC ca ng trũn. trờn ng trũn cha TiÕt 41 : Bµi 3 – Gãc néi tiÕp A B C O 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1. Định nghĩa góc nội tiếp.( sgk/72) 1. Định nghĩa góc nội tiếp.( sgk/72) • BAC là góc nội tiếp BAC là góc nội tiếp • BC là cung bị chắn BC là cung bị chắn A B C O BAC là góc nội tiếp (O) ⇔ Đỉnh A (O). AB , AC chứa hai dây cung ∈ BAC có : } { • Vì sao các góc ở hình 14 không phải là góc nội Vì sao các góc ở hình 14 không phải là góc nội tiếp? tiếp? (H/® nhãm 2 h/s - ®¹i diÖn tr¶ lêi) (H/® nhãm 2 h/s - ®¹i diÖn tr¶ lêi) O O ?1 ?1 O O O O O O a) b) c) d) H H ình 14: ình 14: • Vì sao các góc ở hình 15 không phải là Vì sao các góc ở hình 15 không phải là góc nội tiếp? góc nội tiếp? O O ?1 ?1 a) b) H H ình 15: ình 15: O O O B A 3 0 6 0 120 1 5 0 0 1 8 0 1 8 0 9 0 7 5 60 3 0 15 0 4 5 1 3 5 1 0 5 1 2 0 1 5 0 1 6 5 Cho hai điểm A, B thuộc (O).Nêu cách đo các cung AB bằng thước ®o ®é ? Nối OA Nối OB. AOB = 75 0 Sđ AnB = AOB=75 0 (Tính chất góc ở tâm) SđAmB = 360 0 - 75 0 = 285 0 m n Đo góc AOB • Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp BAC với số đo của cung bị chắn BC tiếp BAC với số đo của cung bị chắn BC trong trong c¸c h×nh 16, 17, 18 - sgk ( h/® nhãm 5 h/s) §o c¸c h×nh 16, 17, 18 - sgk ( h/® nhãm 5 h/s) §o trùc tiÕp c¸c h×nh trong sgk - ®äc kÕt qu¶. trùc tiÕp c¸c h×nh trong sgk - ®äc kÕt qu¶. ?2 ?2 Hình 17 Hình 17 O O A A C C D D B B O O A A C C B B Hình 16 Hình 16 Hình 18 Hình 18 O O A A C C B B [...]... 120 30 0 15 O 90 10 5 B 1 35 150 65 180 0 1 30 0 12 60 A 90 1 35 150 65 180 30 0 1 0 12 60 30 0 15 45 0 15 Thc hin ?2 C BAC = 35 0 s BC = 700 BAC = 1 s BC 2 BAC = 1120 s BC = 2240 BAC = 1 s BC 2 0 180 45 15 3 15 0 0 50 165 180 35 1 0 1 3 0 20 1 60 90 105 12 0 60 13 5 45 90 60 75 120 75 10 5 60 0 12 A B C 0 15 180 65 180 0 1 0 15 30 30 0 15 O BAC = 1120 SBC = 2240 BAC = 30 0 18 0 0 45 60 30 120 15 50 1 35 ... C 4 5 4 3 2 5 O 4 1 2 6 0 0 1 1 3 0 3 6 3 2 2 3 5 1 2 6 6 5 5 6 0 0 1 4 4 Mun xỏc nh tõm ca mt ng trũn m ch dựng ờke thỡ phi lm nh th no ? Cách xác định tâm của một đường tròn nói trên dựa vào tính chất nào trong hệ quả vừa học? Bài 1: Bài1 6a.sgk A Tớnh PCQ: B M N C P Q 1 MAN = 2 PBQ (T/cht Gúc ni 1 PBQ = 2 PCQ tip v gúc tõm) 1 Suy ra: MAN = PCQ 4 Hay: PCQ = 4MAN PCQ = 4 .30 0 = 1200 Bài 2: Bài1 6a.sgk... 15 30 30 0 15 O BAC = 1120 SBC = 2240 BAC = 30 0 18 0 0 45 60 30 120 15 50 1 35 150 165 18 0 0 1 30 12 0 60 60 120 30 0 15 45 135 150 1 120 6 51 30 80 60 0 B 5 10 C O 90 75 75 90 10 5 A s BC = 600 BAC = 1 s BC 2 18 0 0 15 ?2 Bng dng c, s o ca gúc ni tip BAC vi s o ca cung b chn BC trong các hình 16, 17, 18 - sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) C A C A A O O O B Hỡnh 16 D B Hỡnh 17 1 BAC = sBC 2 B C Hỡnh 18 2 nh lớ:... gúc : PAQ , PBQ , PCQ A C P Q Cỏc gúc bng nhau vỡ cựng chn cung nh PQ Bài 3: Trong ng trũn (O) nh hỡnh v, nu cung BC cú s o bng 600 thỡ gúc BAC cú s o bng bao nhiờu? A A 600 B 1200 C 900 D 30 0 O 600 B C Bài 4: Trong ng trũn (O) nh hỡnh v, nu gúc BAC cú s o bng 400 thỡ gúc BDC cú s o bng bao nhiờu? C A 800 B 200 C 400 D 600 A 400 O B D Bài 5: Trong ng trũn (O) nh hỡnh v, nu gúc BOD cú s o bng 1200, gúc... 800 1200 B D Bài 6: Trong ng trũn (O) nh hỡnh v, nu gúc BAC cú s o bng 400 thỡ gúc ABC cú s o bng bao nhiờu? C A 500 B 200 C 400 D 600 A 400 O B D Bài 7: Trong ng trũn (O) nh hỡnh v, gúc ACB cú s o bng bao nhiờu? C A 900 B 1000 C 800 D 600 A 400 O B D BI TP V NH Học thuộc định nghĩa, định lí, hệ quả của góc nội tiếp Bài tập về nhà: 17,19, 20,21 ( tr 75,76-sgk) Chuẩn bị tốt lí thuyết bài tập tiết... cnh ca gúc A Tõm O nm trong gúc A B Tõm O nm ngoi gúc A B O O C O C C B Hình 16, hình 17 các bạn đã c/m ở phần kiểm tra bài cũ p dng nh lớ v gúc ngoi ca tam giỏc vo tam giỏc cõn OAC Ta v ng kớnh AD v a v trng hp 1 Về nhà t chng minh, xem nh mt bi tp nh (sgk) Trong mt đường tròn (O) : 3. H qu : a Cỏc gúc ni tip bng nhau chn cỏc cung bng nhau b Cỏc gúc ni tip cựng chn mt cung hoc chn cỏc bng nhau cung . O C B A 3 0 6 0 1 2 0 1 5 0 0 1 8 0 1 8 0 9 0 7 5 6 0 3 0 1 5 0 4 5 1 3 5 1 0 5 1 2 0 1 5 0 1 6 5 3 0 6 0 1 2 0 1 5 0 0 1 8 0 1 8 0 9 0 7 5 6 0 3 0 1 5. 4 5 1 3 5 1 0 5 1 2 0 1 5 0 1 6 5 BAC = 35 0 sđ BC = 70 0 BAC = sđ BC 2 1 Thực hiện ?2 3 0 6 0 1 2 0 1 5 0 0 180 180 9 0 7 5 6 0 3 0 1 5 0 45 1 3 5 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9, Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9,

Hình ảnh liên quan

Cho các hình vẽ sau: Hãy so sánh CAB với BOC từ đó nêu ra mối quan hệ giữa CAB với sđ BC. - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

ho.

các hình vẽ sau: Hãy so sánh CAB với BOC từ đó nêu ra mối quan hệ giữa CAB với sđ BC Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3 - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

Hình 3.

Xem tại trang 3 của tài liệu.
D     BAD =        sđ BD - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

s.

đ BD Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát BAC trong các hình vẽ ở bài tập vừa hoạt động và cho biết bằng cách điền vào chỗ …: - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

uan.

sát BAC trong các hình vẽ ở bài tập vừa hoạt động và cho biết bằng cách điền vào chỗ …: Xem tại trang 4 của tài liệu.
trong các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo trực tiếp các hình trong sgk - đọc kết quả. - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

trong.

các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo trực tiếp các hình trong sgk - đọc kết quả Xem tại trang 10 của tài liệu.
hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

hình 16.

17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 16, hình 17 các bạn đã c/m ở phần kiểm tra bài cũ. - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

Hình 16.

hình 17 các bạn đã c/m ở phần kiểm tra bài cũ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Q/s hình tương ứng và điền vào  chỗ – - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

s.

hình tương ứng và điền vào chỗ – Xem tại trang 17 của tài liệu.