Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

27 656 0
Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kiểm tra cũ ( H/đ cá nhân) Cho hình vẽ sau: HÃy so sánh CAB với BOC từ nêu mối quan hệ CAB với sđ BC ( Chó ý: S/d kiÕn thøc gãc ngoµi tam giác để so sánh y/c h1) Lấy kết qủa hình để thực so sánh tiếp yêu cÇu h2) C A C A A O O B D B Hình C O B D Hình Hình A BOC=BAO+ABO (1) ( tính chất góc B ngồi tam giác) OA=OB (bán kính (O) ) O giác OAB cân O Suy tam C Ta được: BAO=ABO (2) Từ (1),(2), ta được: BAC= BOC Mà: BOC=SđBC ( tính chất góc tâm) Suy ra: BAC =2 SđBC H×nh C H×nh A A B O O C D + BAD = sđ BD DAC = sđ DC BAC = sđ BC B _ D CAD = sđ CD BAD = BAC = sđ BD sđ BC Quan s¸t BAC hình vẽ tập vừa hoạt động cho biết cách điền vào chỗ : : A C C A A O O O B Hình D B Hình B C Hình đường tròn Đỉnh BAC nằm ………………………… chứa Hai cạnh BAC ………… hai dây cung AB AC đường trịn TiÕt 41 : Bµi – Gãc néi tiÕp Gãc néi tiÕp Định nghĩa góc nội tiếp.( sgk/72) B BAC có : Đỉnh A (O) AB , AC chứa hai dây cung   O A 1 C B A O 10 BAC góc nội tiếp (O) 10 • BAC góc nội tiếp • BC cung bị chắn C ?1 • Vì góc hình 14 khơng phải góc ni tip? (H/đ nhóm h/s - đại diện trả lêi) Hình 14: O b) O a) O c) O d) ?1 • Vì góc hình 15 khơng phải góc nội tiếp? O O a) Hình 15: b) 15 60 120 75 90 10 A 135 150 165 18 30 0 18 0 12 60 30 15 45 n O m B Cho hai điểm A, B thuộc (O).Nêu cách đo cung AB thước ®o ®é ? Nối OA Nối OB Đo góc AOB AOB = 750 Sđ AnB = AOB=750 (Tính chất góc tâm) SđAmB = 3600- 750 = 2850 ?2 • Bằng dụng cụ, so sánh số đo góc nội tiếp BAC với số o ca cung b chn BC hình 16, 17, 18 - sgk ( h/đ nhóm h/s) Đo trực tiếp hình sgk - đọc kết C A C A A O O O B D B B C Hình 16 Hình 17 Hình 18 BAC = 300 18 0 45 60 30 120 15 50 165 135 15 80 30 60 60 120 30 15 45 135 150 120 65 30 80 60 B 10 C O 90 75 75 90 10 A sđ BC = 600 BAC = sđ BC 18 0 15 ?2 • Bằng dụng cụ, số đo góc nội tiếp BAC với số o ca cung b chn BC hình 16, 17, 18 - sgk ( h/® nhãm h/s) C A C A A O O O B Hình 16 D B Hình 17 BAC = sđBC B C Hình 18 Định lí: B A O GT KL C BAC góc nội tiếp (O) BAC = sđBC • Trong đường trịn, số đo góc nội tiếp nửa số đo cung bị chn Viết GT, KL định lí ? Ta chia ba trường hợp: * Nêu trường hợp tâm O góc BAC ? Tâm O nằm cạnh góc A Tâm O nằm góc A B Tâm O nằm ngồi góc A B O O C O C C B H×nh 16, h×nh 17 bạn đà c/m phần kiểm tra cũ Áp dụng định lí góc ngồi tam giác vào tam giác cân OAC Ta vẽ đường kính AD đưa trường hợp VỊ nhµ tự chứng minh, xem tập nhỏ (sgk) Trong ®­êng trßn (O) :t ®êng trßn (O) : 3.Hệ : a Các góc nội tiếp chắn ………………… cung b Các góc nội tiếp chắn cung chắn cung ………… c Góc nội tiếp (nhỏ 900) có số đo chắn cung nửa số đo góc tâm …………………… vng d Góc nội tiếp chắn nửa đường trịn góc E Q/s hình tơng A ứng điền vào BC = FD F chỗ B M I O MIN = MKN C D J N K a, PJQ = POQ O b, S P O R c, O T RST = 900 d, BÀI TẬP CỦNG CỐ 5 O 0 3 2 6 5 0 4 Muốn xác định tâm đường trịn mà dùng êke phi lm nh th no ? Cách xác định tâm đờng tròn nói dựa vào tính chất hệ vừa học? Bài 1: Bài16a.sgk A Tính PCQ: B M N C P Q MAN = PBQ (T/chất Góc nội PBQ = PCQ tiếp góc tâm) Suy ra: MAN = PCQ Hay: PCQ = 4MAN PCQ = 4.300 = 1200 Bµi 2: Bµi16a.sgk B Hãy so sánh góc : PAQ , PBQ , PCQ A C P Q Các góc chắn cung nhỏ PQ ... 105 20 60 13 45 90 60 75 120 75 60 12 A B C 15 180 65 180 15 30 30 15 O BAC = 1120 SđBC = 2240 BAC = 30 0 18 0 45 60 30 120 15 50 165 135 15 80 30 60 60 120 30 15 45 135 150 120 65 30 80 60 B... 120 30 15 O 90 10 B 35 150 165 180 30 12 60 A 90 35 150 165 180 30 12 60 30 15 45 15 Thực ?2 C BAC = 35 0 sđ BC = 700 BAC = sđ BC BAC = 1120 sđ BC = 2240 BAC = sđ BC 180 45 15 15 0 150 165 180 30 ... (H/® nhãm h/s - đại diện trả lời) Hỡnh 14: O b) O a) O c) O d) ?1 • Vì góc hình 15 khơng phải góc nội tiếp? O O a) Hình 15: b) 15 60 120 75 90 10 A 135 150 165 18 30 0 18 0 12 60 30 15 45 n O

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Hình ảnh liên quan

Cho các hình vẽ sau: Hãy so sánh CAB với BOC từ đó nêu ra mối quan hệ giữa CAB với sđ BC. - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

ho.

các hình vẽ sau: Hãy so sánh CAB với BOC từ đó nêu ra mối quan hệ giữa CAB với sđ BC Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3 - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

Hình 3.

Xem tại trang 3 của tài liệu.
D     BAD =        sđ BD - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

s.

đ BD Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát BAC trong các hình vẽ ở bài tập vừa hoạt động và cho biết bằng cách điền vào chỗ …: - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

uan.

sát BAC trong các hình vẽ ở bài tập vừa hoạt động và cho biết bằng cách điền vào chỗ …: Xem tại trang 4 của tài liệu.
trong các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo trực tiếp các hình trong sgk - đọc kết quả. - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

trong.

các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo các hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Đo trực tiếp các hình trong sgk - đọc kết quả Xem tại trang 10 của tài liệu.
hình 16, 17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

hình 16.

17, 18 -sgk ( h/đ nhóm 5 h/s) Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 16, hình 17 các bạn đã c/m ở phần kiểm tra bài cũ. - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

Hình 16.

hình 17 các bạn đã c/m ở phần kiểm tra bài cũ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Q/s hình tương ứng và điền vào  chỗ – - Bài soạn tiet 41 - bai 3 - goc noi tiep- hh9

s.

hình tương ứng và điền vào chỗ – Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan