0

Dự án xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao

110 41 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2021, 14:20

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN KHÁNH TOÀN THUYẾT MINH DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Địa điểm: Thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Tháng 03/2021 CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN KHÁNH TOÀN -    - DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI NƠNG NGHIỆP CƠNG NGHỆ CAO Địa điểm: Thơn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc TRẦN KHÁNH TỒN NGUYỄN BÌNH MINH Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ II MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN III SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ IV CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ V MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 5.1 Mục tiêu chung 5.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 10 II ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 12 2.1 Nhu cầu thị trường thịt 12 2.2 Thị trường măng tây 14 III QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 16 3.1 Các hạng mục xây dựng dự án 16 3.2 Bảng tính chi phí phân bổ cho hạng mục đầu tư 17 IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 20 4.1 Địa điểm xây dựng 20 4.2 Hình thức đầu tư .20 V NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 20 5.1 Nhu cầu sử dụng đất 20 5.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 22 I PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 22 II PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CƠNG NGHỆ 22 2.1 Kỹ thuật chăn nuôi vịt siêu nạc 22 2.2 Công nghệ trồng măng tây .35 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .51 I PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 51 1.1 Chuẩn bị mặt 51 1.2 Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: 51 1.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 51 1.4 Các phương án xây dựng cơng trình .51 1.5 Các phương án kiến trúc 52 1.6 Phương án tổ chức thực 53 1.7 Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý .54 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 55 I GIỚI THIỆU CHUNG 55 II CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG 55 III TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG 56 3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 56 3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 58 IV CÁC BIỆN PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM .59 4.1 Giai đoạn xây dựng dự án 59 4.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 60 V KẾT LUẬN 62 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .63 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” I TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 63 II HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 65 2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 65 2.2 Dự kiến nguồn doanh thu công suất thiết kế dự án: 65 2.3 Các chi phí đầu vào dự án: 65 2.4 Phương án vay Error! Bookmark not defined 2.5 Các thơng số tài dự án Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 66 I KẾT LUẬN 69 II ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 69 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự ánError! Bookmark not defined Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm Error! Bookmark not defined Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm.Error! Bookmark not defined Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm Error! Bookmark not defined Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn.Error! Bookmark not defined Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu.Error! Bookmark not defined Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV).Error! not defined Bookmark Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Error! Bookmark not defined Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Họ tên: TRẦN KHÁNH TOÀN Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Chỗ tại: Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: II MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Địa điểm thực dự án: Thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Diện tích đất, mặt nước, mặt dự kiến sử dụng: 3,5 Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác Tổng mức đầu tư dự án: 18.845.284.000 đồng (Mười tám tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (25%) + Vốn vay - huy động (75%) : 4.711.321.000 đồng : 14.133.963.000 đồng Công suất thiết kế sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Trồng măng tây Chăn nuôi vịt 116 180.000 tấn/năm con/năm Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” III SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Chất lượng sản phẩm nông nghiệp thấp, quy mơ sản xuất nhỏ lẻ tính lỏng lẻo liên kết làm giảm giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp Việt Nam Tăng cường mối liên kết theo chuỗi giá trị nông sản, mở rộng quy mơ sản xuất hướng góp phần khắc phục nhược điểm nông nghiệp Việt Nam Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển nông nghiệp theo mơ hình chuỗi giá trị xu hướng bật giới Chưa có liên kết vùng, chưa xây dựng nhà máy chế biến sâu để gia tăng giá trị cho nông sản Nhằm khai thác sử dụng có hiệu tiềm đất đai, lao động huy động nguồn lực để phát triển chăn nuôi vịt siêu nạc măng tây hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam Ứng dụng có hiệu tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường sản phẩm nơng nghiệp đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến đáp ứng nhu cầu giống có chất lượng cao cho việc phát triển nơng nghiệp vùng, góp phần tăng thu nhập cho nơng dân giải việc làm cho người lao động nông thôn Từ thực tế trên, lên kế hoạch thực dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nhằm phát huy tiềm mạnh mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận IV CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 17 tháng 11 năm 2020 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao”  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Văn hợp 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp văn phòng quốc hội ban hành;  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;  Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;  Căn Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Thơng Tư 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019, hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xât dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2020; V MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 5.1 Mục tiêu chung  Phát triển dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” theo hướng chuyên nghiệp, đại, tạo sản phẩm, chất lượng, có suất, hiệu kinh tế cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu kinh tế địa phương nước  Phát triển chăn nuôi gia cầm tổng hợp gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế huyện tăng hiệu sử dụng nguồn nguyên liệu, phụ phế phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao  Khai thác có hiệu tiềm về: đất đai, lao động sinh thái khu vực tỉnh Ninh Thuận  Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá hội nhập kinh tế Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” địa phương, tỉnh Ninh Thuận  Hơn nữa, dự án vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hố mơi trường xã hội vùng thực dự án 5.2 Mục tiêu cụ thể  Phát triển theo mơ hình “Xây dựng trang trại nơng nghiệp cơng nghệ cao” chăn nuôi vịt siêu nạc trồng măng tây đem lại sản phẩm chất lượng, giá trị, hiệu kinh tế cao  Dự án sản xuất với quy mô, công suất sau: Trồng măng tây 116 tấn/năm Chăn ni vịt 180.000 con/năm  Mơ hình dự án hàng năm cung cấp cho thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng khác biệt thị trường  Giải công ăn việc làm cho phận người dân địa phương, nâng cao sống cho người dân  Góp phần phát triển kinh tế xã hội người dân địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói chung Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 1.1.1 Vị trí địa lý Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hịa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng phía Đơng giáp Biển Đơng Diện tích tự nhiên 3.358 km2, có đơn vị hành gồm thành phố huyện Tp Phan Rang-Tháp Chàm thành phố thuộc tỉnh, trung tâm trị, Dự án “Xây dựng trang trại nơng nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Dòng tiền Thứ 27 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 28 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 29 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 30 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 31 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 32 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 33 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 34 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 35 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 36 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 37 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 38 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 39 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 40 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 94 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Dòng tiền Thứ 41 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 42 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 43 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 44 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 45 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 46 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 47 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 48 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 Thứ 49 5.543.137 - - 5.543.137 5.543.137 15.345.284 265.072.915 246.227.632 Cộng 18.845.284 Chỉ số khả hoàn vốn giản đơn = 14,07 Khả hoàn vốn năm tháng 95 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp cơng nghệ cao” Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết Hiện giá khấu vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Hiện giá Dòng tiền 10,50 - 1,000 18.845.284 18.845.284 686.624 1.156.974 1.413.396 3.256.995 0,905 - 2.947.506 2.947.506 - 972.206 1.156.974 1.413.396 3.542.577 0,819 - 2.901.314 2.901.314 Thứ - 1.604.328 1.156.974 1.256.352 4.017.654 0,741 - 2.977.733 2.977.733 Thứ - 2.236.450 1.156.974 1.099.308 4.492.732 0,671 - 3.013.432 3.013.432 Thứ - 2.868.571 1.156.974 942.264 4.967.809 0,607 - 3.015.460 3.015.460 Thứ - 3.500.693 1.156.974 785.220 5.442.887 0,549 - 2.989.893 2.989.893 Thứ - 3.936.502 1.156.974 628.176 5.721.652 0,497 2.844.366 2.844.366 Thứ - 4.077.841 1.156.974 471.132 5.705.947 0,450 2.567.022 2.567.022 Thứ - 4.477.523 869.928 314.088 5.661.538 0,407 2.305.016 2.305.016 18.845.284 Thứ - Thứ Thứ - 96 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết Hiện giá khấu vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Hiện giá Dòng tiền 10,50 Thứ 10 - 4.618.862 869.928 157.044 5.645.834 0,368 2.080.201 2.080.201 Thứ 11 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,333 1.877.298 1.877.298 Thứ 12 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,302 1.698.913 1.698.913 Thứ 13 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,273 1.537.477 1.537.477 Thứ 14 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,247 1.391.382 1.391.382 Thứ 15 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,224 1.259.170 1.259.170 Thứ 16 5.543.137 - - 5.543.137 0,202 1.121.913 1.121.913 Thứ 17 5.543.137 - - 5.543.137 0,183 1.015.306 1.015.306 Thứ 18 5.543.137 - - 5.543.137 0,166 918.829 918.829 Thứ 19 5.543.137 - - 5.543.137 0,150 831.519 831.519 Thứ 20 5.543.137 - - 5.543.137 0,136 752.506 752.506 97 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết Hiện giá khấu vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Hiện giá Dòng tiền 10,50 Thứ 21 5.543.137 - - 5.543.137 0,123 681.001 681.001 Thứ 22 5.543.137 - - 5.543.137 0,111 616.290 616.290 Thứ 23 5.543.137 - - 5.543.137 0,101 557.729 557.729 Thứ 24 5.543.137 - - 5.543.137 0,091 504.732 504.732 Thứ 25 5.543.137 - - 5.543.137 0,082 456.771 456.771 Thứ 26 5.543.137 - - 5.543.137 0,075 413.368 413.368 Thứ 27 5.543.137 - - 5.543.137 0,067 374.088 374.088 Thứ 28 5.543.137 - - 5.543.137 0,061 338.541 338.541 Thứ 29 5.543.137 - - 5.543.137 0,055 306.372 306.372 Thứ 30 5.543.137 - - 5.543.137 0,050 277.260 277.260 Thứ 31 5.543.137 - - 5.543.137 0,045 250.914 250.914 98 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết Hiện giá khấu vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Hiện giá Dòng tiền 10,50 Thứ 32 5.543.137 - - 5.543.137 0,041 227.072 227.072 Thứ 33 5.543.137 - - 5.543.137 0,037 205.495 205.495 Thứ 34 5.543.137 - - 5.543.137 0,034 185.968 185.968 Thứ 35 5.543.137 - - 5.543.137 0,030 168.297 168.297 Thứ 36 5.543.137 - - 5.543.137 0,027 152.305 152.305 Thứ 37 5.543.137 - - 5.543.137 0,025 137.832 137.832 Thứ 38 5.543.137 - - 5.543.137 0,023 124.735 124.735 Thứ 39 5.543.137 - - 5.543.137 0,020 112.883 112.883 Thứ 40 5.543.137 - - 5.543.137 0,018 102.156 102.156 Thứ 41 5.543.137 - - 5.543.137 0,017 92.449 92.449 Thứ 42 5.543.137 - - 5.543.137 0,015 83.664 83.664 99 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết Hiện giá khấu vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Hiện giá Dòng tiền 10,50 Thứ 43 5.543.137 - - 5.543.137 0,014 75.714 75.714 Thứ 44 5.543.137 - - 5.543.137 0,012 68.520 68.520 Thứ 45 5.543.137 - - 5.543.137 0,011 62.009 62.009 Thứ 46 5.543.137 - - 5.543.137 0,010 56.117 56.117 Thứ 47 5.543.137 - - 5.543.137 0,009 50.784 50.784 Thứ 48 5.543.137 - - 5.543.137 0,008 45.959 45.959 Thứ 49 5.543.137 - - 5.543.137 0,008 41.591 41.591 Cộng 18.845.284 241.247.254 15.345.284 8.480.378 265.072.915 Chỉ số khả hồn vốn có chiết 2,48 khấu = Khả hoàn vốn năm tháng 100 18.845.284 46.816.871 27.971.587 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Suất chiết khấu i= Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 10,50% Thứ 18.845.284 - - Thứ - 686.624 1.156.974 1.413.396 3.256.995 0,9050 - 2.947.506 Thứ - 972.206 1.156.974 1.413.396 3.542.577 0,8190 - 2.901.314 Thứ - 1.604.328 1.156.974 1.256.352 4.017.654 0,7412 - 2.977.733 Thứ - 2.236.450 1.156.974 1.099.308 4.492.732 0,6707 - 3.013.432 Thứ - 2.868.571 1.156.974 942.264 4.967.809 0,6070 - 3.015.460 Thứ - 3.500.693 1.156.974 785.220 5.442.887 0,5493 - 2.989.893 Thứ - 3.936.502 1.156.974 628.176 5.721.652 0,4971 - 2.844.366 Thứ - 4.077.841 1.156.974 471.132 5.705.947 0,4499 - 2.567.022 Thứ - 4.477.523 869.928 314.088 5.661.538 0,4071 - 2.305.016 Thứ 10 - 4.618.862 869.928 157.044 5.645.834 0,3684 - 2.080.201 Thứ 11 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,3334 - 1.877.298 101 1,0000 18.845.284 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết khấu i= Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 10,50% Thứ 12 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,3018 - 1.698.913 Thứ 13 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,2731 - 1.537.477 Thứ 14 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,2471 - 1.391.382 Thứ 15 - 4.760.202 869.928 - 5.630.129 0,2236 - 1.259.170 Thứ 16 - 5.543.137 - - 5.543.137 0,2024 - 1.121.913 Thứ 17 - 5.543.137 - - 5.543.137 0,1832 - 1.015.306 Thứ 18 - 5.543.137 - - 5.543.137 0,1658 - 918.829 Thứ 19 - 5.543.137 - 5.543.137 0,1500 - 831.519 Thứ 20 - 5.543.137 - 5.543.137 0,1358 - 752.506 Thứ 21 - 5.543.137 - 5.543.137 0,1229 - 681.001 Thứ 22 - 5.543.137 - 5.543.137 0,1112 - 616.290 Thứ 23 - 5.543.137 - 5.543.137 0,1006 - 557.729 Thứ 24 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0911 - 504.732 102 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết khấu i= Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 10,50% Thứ 25 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0824 - 456.771 Thứ 26 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0746 - 413.368 Thứ 27 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0675 - 374.088 Thứ 28 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0611 - 338.541 Thứ 29 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0553 - 306.372 Thứ 30 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0500 - 277.260 Thứ 31 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0453 - 250.914 Thứ 32 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0410 - 227.072 Thứ 33 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0371 - 205.495 Thứ 34 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0335 - 185.968 Thứ 35 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0304 - 168.297 Thứ 36 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0275 - 152.305 Thứ 37 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0249 - 137.832 103 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết khấu i= Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 10,50% Thứ 38 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0225 - 124.735 Thứ 39 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0204 - 112.883 Thứ 40 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0184 - 102.156 Thứ 41 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0167 - 92.449 Thứ 42 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0151 - 83.664 Thứ 43 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0137 - 75.714 Thứ 44 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0124 - 68.520 Thứ 45 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0112 - 62.009 Thứ 46 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0101 - 56.117 Thứ 47 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0092 - 50.784 Thứ 48 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0083 - 45.959 Thứ 49 - 5.543.137 - 5.543.137 0,0075 - 41.591 18.845.284 241.247.254 15.345.284 265.072.915 18.845.284 46.816.871 Cộng 104 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Lãi vay Thu nhập Suất chiết khấu i= Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 10,50% NPV: 105 27.971.587 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 19,408% Hệ số 1,0000 0,8375 0,7014 0,5874 0,4919 0,4119 Thu nhập 3.256.995 3.542.577 4.017.654 4.492.732 4.967.809 Hiện giá thu nhập 2.727.630 2.484.597 2.359.813 2.209.957 2.046.476 Lũy kế HGTN 2.727.630 5.212.227 7.572.040 9.781.997 11.828.473 Chi phí XDCB 18.845.284 - - - - - Hiện giá chi phí 18.845.284 - - - - - Lũy kế HG chi phí 18.845.284 18.845.284 18.845.284 18.845.284 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Năm Thứ Thứ Thứ 18.845.284 18.845.284 Thứ Thứ 10 19,408% 0,3450 0,2889 0,2420 0,2026 0,1697 5.442.887 5.721.652 5.705.947 5.661.538 5.645.834 106 Dự án “Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao” Năm Thứ Thứ Thứ 1.877.757 1.653.103 1.380.621 1.147.228 13.706.230 15.359.333 16.739.954 Chi phí XDCB - - - - Hiện giá chi phí - - - - 18.845.284 18.845.284 18.845.284 Chỉ tiêu Thứ Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Năm Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 10 958.102 17.887.182 18.845.284 - 18.845.284 18.845.284 Thứ 14 Thứ 15 Lãi suất chiết khấu 19,408% Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB 0,1421 0,1190 0,0997 0,0835 0,0699 5.630.129 5.630.129 5.630.129 5.630.129 5.630.129 800.148 670.098 561.186 469.976 393.590 19.645.431 20.315.530 20.876.716 21.346.692 21.740.281 - - - - - Hiện giá chi phí 107 Dự án “Xây dựng trang trại nơng nghiệp công nghệ cao” Chỉ tiêu Năm Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Thứ 11 Thứ 12 18.845.284 Năm Thứ 16 Thứ 13 18.845.284 Thứ 17 Thứ 14 18.845.284 Thứ 18 Thứ 15 18.845.284 Thứ 19 18.845.284 Thứ 20 Lãi suất chiết khấu 19,408% Hệ số Thu nhập 0,0585 0,0490 0,0411 0,0344 0,0288 5.543.137 5.543.137 5.543.137 5.543.137 5.543.137 324.526 271.780 227.607 190.614 159.633 22.064.807 22.336.587 22.564.194 22.754.808 22.914.441 - - - - 18.845.284 18.845.284 18.845.284 18.845.284 Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 19,408% > 10,50% Chứng tỏ dự án có hiệu 108 18.845.284 ... 897.394 18.845.284 Dự án ? ?Xây dựng trang trại nơng nghiệp cơng nghệ cao? ?? IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.1 Địa điểm xây dựng Dự án ? ?Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao? ?? thực Thôn... khoảng cách lỗ 30 – 40 cm 44 Dự án ? ?Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao? ??  Các phụ kiện: co, tê, nối 45 Dự án ? ?Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao? ?? - Làm cỏ: Trồng măng diện... đầu tư xây dựng cơng trình giá xât dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2020; V MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 5.1 Mục tiêu chung  Phát triển dự án ? ?Xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng trang trại nông nghiệp công nghệ cao ,

Từ khóa liên quan