0

Bài giảng GA Lớp 3 Tuần 21CKTKNS.Hường

34 494 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 06:12

Từ ngày 10/01 đến ngày14 tháang01 năm 2011 Thø ngµy M«n TiÕt Tªn bµi d¹y 2 10/01/2011 Chµo cê 1 Chµo cê ®Çu tn TËp ®äc 2 ¤ng tỉ nghỊ thªu TËp ®äc 3 ¤ng tỉ nghỊ thªu To¸n 4 Lun tËp §¹o ®øc 5 T«n träng kh¸ch níc ngoµi ( T1 ) 3 11/01/2011 ThĨ dơc 1 Bµi 41 To¸n 2 PhÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10 000 ChÝnh t¶ 3 Nghe viÕt: ¤ng tỉ nghỊ thªu TN - XH 4 Th©n c©y Thđ c«ng 5 §an nong mèt ( T1 ) 4 12/01/2011 TËp ®äc 1 Bµn tay c« gi¸o To¸n 2 Lun tËp Lun tõ&c©u 3 Tõ ng÷ vỊ s¸ng t¹o; DÊu phÈy 5 13/01/2011 To¸n 1 Lun tËp chung TËp viÕt 2 ¤n ch÷ hoa O, ¤ ¥ TN - XH 3 Th©n c©y ( TT ) 6 14/01/2011 ThĨ dơc 1 Bµi 42 ChÝnh t¶ 2 Nhí viÕt: Bµn tay c« gi¸o TËp lµm v¨n 3 Nãi vỊ tri thøc To¸n 4 Th¸ng - n¨m Sinh ho¹t 5 Sinh hoạt cuối tuần Th ứ 2 ngày 10 tháng 01 năm 20 11 Ti ết 1 Chào cờ đầu tuần Ti ết 2 + 3 Tập đọc – Kể chuyện ÔNG TỔ NGHỀ THÊU I . MỤC TIÊU A . Tập đọc - BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ. - Hiểu nội dung truyện : Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo ( tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái trong sgk ) B . Kể chuyện - KĨ l¹i ®ỵc mét ®o¹n cđa c©u chun. - HS kh¸, giái biÕt ®Ỉt tªn cho tõng ®o¹n cđa c©u chun. KNS: Đảm nhận trách nhiệm . Tư duy sáng tạo.: bình luận nhận xét.Lắng nghe tích cực II . CHUẨN BỊ - Tranh minh hạo truyện trong SGK (phóng to) - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . Ổn đònh 2 . Kiểm tra + Tìm những hình ảnh so sánh cho thấy anh bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao ? + Tìm nhửng hình ảnh tố cáo tội ác của giặc Mó ? - GV nhận xét – Ghi điểm 3. Bài mới A.Tập đọc Giới thiệu chủ điểm mới và bài đọc Trong tuần 21, 22, các em sẽ học chủ điểm “Sáng tạo” với những bài học ca ngợi sự lao động, óc sáng tạo của con người ; về trí thức và các hoạt động của trí thức. Bài đọc mở đầu chủ điểm giải thích nguồn gốc nghề thêu của nước ta, ca ngợi sự ham học, trí thông minh của Trần Quốc Khái, ông tổ nghề thêu của người Việt Nam. - GV ghi tựa Hoạt động 1:Luyện đọc a.Đọc mẫu + GV treo tranh bài : + GV đọc diễn cảm toàn bài : Tóm tắt nội dung : Truyện ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo ; chỉ bằng quan sát và ghi nhớ nhập tâm đã học - 2HS đọc 2 đoạn của bài “Trên đường mòn Hồ Chí Minh” - 3 HS nhắc lại được nghề thêu của Trung Quốc, và dạy lại cho dân. - Hướng dẫn HS quan sát tranh . + Hỏi bức tranh vẽ gì ? + GV treo sản phẩm thêu – Giới thiệu b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghóa từ *Đọc từng câu ( Bài có 19 câu) - GV phát hiện lỗi phát âm của HS để sửa cho các em. *Đọc từng đoạn trước lớp + Bài có mấy đoạn ? (Coi như mỗi chỗ xuống dòng là một đoạn) - GV treo bảng phụ hướng dẫn đọc. - Từng nhóm thi đọc đoạn . - GV nhận xét cách đọc của HS Giúp HS hiểu nghóa từ *Đọc từng đoạn trong nhóm - Luyện đọc theo nhóm Hoạt động 2:Hướng dẫn tìm hiểu bài *Yêu cầu HS đọc đoạn 1, tìm ý trả lời câu hỏi: + Hồi nhỏ Trần Quốc Khái ham học như thế nào ? + Nhờ chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã thành đạt như thế nào ? GV tóm ý *Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu đoạn 2: + Khi Trần Quốc Khái đi sứ Trung Quốc, vua Trung Quốc đã nghó cách gì để thử tài sứ Việt Nam ? … HS trả lời về tranh - HS đọc từng câu trong bài (hai lượt) - HS lun ®äc tõ khã: đốn củi, vỏ trứng, triều đình, lẩm nhẩm, mỉm cười, nhàn rỗi,… … có 5 đoạn - 2HS đọc lại đoạn được hướng dẫn trước lớp. - 5 HS thi đọc 5 được trước lớp - HS nhận xét HS dựa vào SGK nêu nghóa, đặt câu với từ. - HS luyện đọc theo nhóm bàn. -4 nhóm lần lượt đọc đồng thanh 5 đoạn. (nhóm 4 đọc đoạn 4+5) - Cả lớp đọc đồng thanh cả bài. - 1 HS đọc - Cả lớp đọc thầm đoạn 1: … Trần Quốc Khái học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà nghèo, không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. … ông đỗ tiến só, trở thành vò quan to trong triều đình. - -Cả lớp đọc thầm đoạn 2 … vua cho dựng lầu cao, mời Trần GV tóm ý. *Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu đoạn 3,4 + Ở trên lầu cao, Trần Quốc Khái đã làm gì để sống ? GV giải nghóa thêm :“Phật trong lòng”- Tư tưởng của Phật ở trong lòng mỗi người, có ý mách ngầm Trần Quốc Khái : có thể ăn bức tượng. + Trần Quốc Khái đã làm gì để không bò bỏ phí thời gian ? + Trần Quốc Khái đã làm gì để xuống đất bình an vô sự ? GV nhận xét , tóm ý. *Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu đoạn 5 + Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu ? Hoạt động 3:Luyện đọc lại -GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc đoạn 3 (Đọc với giọng chậm rãi, khoan thai, ; nhấn giọng những từ thể hiện sự bình tónh, ung dung, tài trí của Trần Quốc Khái trước thử thách của vua Trung Quốc. -Tổ chức cho HS thi đọc. B. Kể chuyện - GV nêu nhiệm vụ : Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu. Sau đó tập kể một đoạn của câu chuyện. -Hướng dẫn kể chuyện : +GV nhắc các em đặt tên ngắn gọn, thể hiện Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang để xem ông làm thế nào. - 1HS đọc – Cả lớp đọc thầm đoạn 3, 4 … bụng đói, không có gì để ăn, ông đọc ba chữ trên bức trướng “Phật trong lòng”, hiểu ý người viết, ông bẻ tay tượng Phật nếm thử mới biết hai pho tượng được nặn bằng bột chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông ung dung bẻ dần tượng mà ăn. … ông mày mò quan sát hai cái lọng và bức trướng thêu, nhớ nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng. … ông nhìn những con dơi xoè cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, bèn bắt chước chúng, ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. - 1 HS đọc – Cả lớp đọc thầm đoạn 5 … vì ông là người đã truyền dạy cho dân nghề thêu, nhờ vậy nghề này được lan truyền rộng. 2HS thi đọc đoạn 3 2nhóm thi đọc cả bài. - HS suy nghó đặt tên cho từng đoạn. + Đoạn 1 : Cậu bé ham học + Đoạn 2 : Vua Trung Quốc thử tài sứ đúng nội dung. - GV nhận xét . + Kể lại một đoạn của câu chuyện. - GV nhận xét lời kể của mỗi bạn (về ý, diễn đạt) bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất 4 . Củng cố – Dặn dò + Qua câu chuyện này, em hiểu được điều gì? GV giáo dục tư tưởng cho HS. - Về tập kể lại cho người thân nghe . thần Việt Nam. + Đoạn 3 : Hoc được nghề mới. + Đoạn 4 : Sứ thần được nể trọng. + Đoạn 5 : Người Việt có một nghề mới - Mỗi HS chọn một đoạn để kể lại (suy nghó chuẩn bò lời kể) -5HS nối tiếp nhau kể 5 đoạn câu chuyện - Cả lớp nhận xét, bình chọn người kể hay. Ti ết 4 TOÁN LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU Giúp HS - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, nghìn, tròn trăm có đến bốn chữ số, và giải bài toán bằng hai phép tính. II . CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . Ổn đònh 2 . Bài cũ : - GV nhận xét – Ghi điểm 2 . Bài mới: Giới thiệu bài :GV nêu yêu cầu tiết học, Ghi tựa. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : GV hướng dẫn HS : 4000 + 3000 = ? nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7nghìn Vậy 4000 + 3000 = 7000 - HS làm bài 4. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD. - 1 tổ nộp vở - 3 HS nhắc tựa - 2 HS nêu yêu cầu bài toán - 4 nhóm làm giấy nháp. Đại diện 4 nhóm lên bảng làm vào bảng phụ : N1; 5000 + 1000 = 6000 N2; 6000 + 2000 = 8000 N3 ; 4000 + 5000 = 9000 N4 ; 8000 + 2000 = 10.000 - HS nhận xét bài làm của bạn. - HS làm bảng con – 5 HS lên bảng: - GV nhận xét sửa sai Bài 2 : Tính nhẩm (Theo mẫu) Mẫu 6000 + 500 = 6500 + Bài 1 bài 2 củng cố cho ta gì ? Bài 3 : Đặt tính rồi tính : + Bài 3 củng cố cho ta gì ? Bài 4 : + Bài cho ta biết gì ? + Bài hỏi gì ? GV: Muốn tính được số dầu cả ngày bán thì phải tìm số lít dầu bán trong buổi chiều. 3. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét kết quả hoạt động của HS -Về nhà ôn bài và làm lại bài tập 3 - GV nhận xét tiết học. 2000 + 400 = 2400 9000 + 900 = 9900 300 + 4000 = 4300 600 + 5000 = 5600 7000 + 800 = 7800 - HS nhận xét bài làm của bạn … bài 1 và bài 2 củng cố cho ta kiến thức về cộng các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số. Dãy A Dãy B 2541 + 4238 4827 + 2634 5348 + 936 805 + 6475 - HS nhận xét bài làm của bạn : … cách đặt tính và thực hiện phép cộng các số có 4 chữ số. - 2 HS đọc bài toán … cửa hàng bán buổi sáng được 432 lít dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. … cả hai buổi bán bao nhiêu lít dầu? Giải Số l dầu bán buổi chiều là : 432 x 2 = 864(lít) Số lít dầu bán cả hai buổi là : 432 + 864 = 1296(lít) Đáp số: 1296 lít dầu Ti ết 5 §¹o ®øc T«n träng kh¸ch níc ngoµi( T1) I . MỤC TIÊU - - Nu được một số biểu hiện của việc tơn trọng khách nước ngồi phù hợp với lứa tuổi. - Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngồi trong các trương hợp đơn giản. - Biết vì sao cần phải tơn trọng khách nước ngồi. II . CHUẨN BỊ - Phiếu học tập cho hoạt động 3, tiết 1. - Tranh ảnh dùng cho hoạt động 1, tiết 1. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thêi gian 1 . Ổn đònh 2 . Kiểm tra 3 . Bài mới Giới thiệu bài : Ngày càng có nhiều khách từ các nước khác nhau đến làm việc hoặc du lòch, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Vậy chúng ta phải tiếp đón và cư xử với họ như thế nào ? GV ghi tựa Hoạt đông 1 : Thảo luận nhóm  Cách tiến hành : Chia nhóm : Yêu cầu HS quan sát treo tranh bảng thảo luận, nhận xét vecử chỉ, thái độ, nét mặt của các bạn nhỏ trong các tranh khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài . * Kết luận :Các bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang gaặp gỡ, trò chuyện với khách nước ngoài. Thái độ, cử chỉ của các bạn rất vui vẻ, tự nhiên, tự tin. Điều đó biểu lộ lòng tự trọng, mến khách của người Việt Nam. Chúng ta cần tôn trọng khách nước ngoài. Hoạt động 2 . Phân tích truyện  Cách tiến hành : -GV đọc truyện “ Cậu bé tốt bụng”. -GV đặt câu hỏi đàm thoại: + Bạn nhỏ đã làm việc gì ? +Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì đối với người khách nước ngoài? + Theo em, người khách nước ngoài sẽ nghó như thế nào về cậu bé Việt Nam ? + Em có suy nghó gì về việc làm của HS nhắc tựa Các nhóm trình bày kết quả công việc. Các nhóm khác trao đổi và bổ sung ý kiến. HS theo dõi HS trả lời 10 phót 10 phót bạn nhỏ trong truyện ? +Em nenâ làm những việc gí thể hiện sự tôn trọng với khách nước ngoài ? GV kết luận : - Khi gặp khách nước ngoài em có thể chào , cười thân thiện, chỉ đường nếu họ nhờ giúp đỡ. - Các em nên giúp đỡ khách nước ngoài những việc phù hợp khi cần thiết. - Việc đó thể hiện sự tôn trọng, lòng mến khách của các em, giúp khách nước ngoài thêm hiểu biết và có tình cảm với đất nước Việt Nam. Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi  Cách tiến hành : GV chia nhóm phát phiếu học tập và yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét xét việc làm của các bạn trong tình huống và giải thích lí do. * Kết luận : + Tình huống 1: Chê bai trang phục và ngôn ngữ của dân tộc khác là một điều không nên. Mỗi dân tộc đều có quyền được giữ gìn bản sắc văn hoá - Các nhóm thảo luận. - Đại diện mỗi nhóm lên trình bày. - Thảo luận lớp : HS nêu . +Tình huông1 :Nhìn thấy một nhóm khách nước ngoài đến thăm khu di tích lòch sử, bạn Tường vừa chỉ họ vừa nói : “ Trông bà kia mặc quần áo buồn cười chưa, dài lượt thượt còn che kín mặ nữa ; còn đứa bé kia thì đen si, tóc lại xoăn tít” Bạn Vận cũng phụ hoạ theo: “ Tiếng họ nói nghe buồn cười nhỉ” + Tình huống 2 : Một người nước ngoài đang ngồi trong tàu hoả nhìn qua của sổ. Ông có vẻ buồn vì không thể nói chuyện với ai. Đạo tò mò đến gần ông và hỏi chuyện với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Cậu hỏi về đất nước của ông, về cuộc sống của những 10 phót dân tộc của mình. Tiếng nói, trang phục, văn hoá… của các dân tộc đều cần được tôn trọng như nhau. + Tình huống 2: Trẻ em Việt Nam cần cởi mở, tự tin khi tiếp xúc với khách nước ngoài để họ thêm hiểu biết về đất nước mình, thấy được lòng hiếu khách, sự thân thiện, an toàn trên đất nước của chúng ta. Hướng dẫn thực hành : - Sưu tầm những câu chuyện, tranh vẽ nói về việc: + Cư xử niềm nở, lòch sự, tôn trọng khách nước ngoài. + Sẵn sàng giúp đỡ khách nước ngoài khi cần thiết + Thực hiện cư xử niềm nở, lòch sự, tôn trọng khi gặp gỡ, tiếp xúc ới khách nước ngoài. trẻ em ở đất nước ông và kể cho ông nghe ngôi trường bé nhỏ xinh đẹp của cậu. Hai người vui vẻ trò chuyện dù ngôn ngữ đôi lúc bất đồng phải dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích thêm. - HS các nhóm thảo luận - Đại diện mỗi nhóm lên trình bày . Lớp lắng nghe. 5 phót Th ứ 3 ngày 11 tháng 01 năm 20 11 Ti ết 1 THỂ DỤC NHẢY DÂY I . MỤC TIÊU : - Bước đầu biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết so dây, chao dây, quay dây. - Biết cách chơi và tham gia chơi được. - GDHS rÌn lun thĨ lùc. II . CHUẨN BỊ: - Đòa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. - Phương tiện : Chuẩn bò còi, kẻ sẵn các vạch, dụng cụ hai em một dây nhảy. III . LÊN LỚP Nội dung và phương pháp Đội hình tập luyện 1 . Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đúng tại chỗ, vỗ tay, hát. - Đi đều theo 1-4 hàng dọc - Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên xung quanh sân tập. 2 . Phần cơ bản - Học nhảy dây theo kiểu chụm hai chân + GV nêu tên và làm mẫu động tác, kết hợp giải thích từng cử động một để HS nắm được + Tại chỗ tập so dây, mô phỏng động tác trao dây, quay dây và cho HS tập chụm hai chân bật nhảy không có dây, rồi mới có dây. - GV thường xuyên hướng dẫn, sửa chữa động tác sai cho HS, đồng thời động viên kòp thời những em nhảy đúng. - GV nhấn mạnh, khi so dây các em cầm hai đấu dây, một cân dẫm lên dây (dây đặt sát mặt đất) co kéo dây cho vừa, độ dài của dây từ đất lên tới ngang vai là thích hợp. - GV cho HS nhảy dây theo từng tổ khu vực đã qui đònh. * Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức“ - GV nêu tên trò chơi, sau đó giải thích và hướng dẫn cách chơi. - GV làm mẫu, rồi cho các em nhảy thử một lần - GV nhận xét để HS nắm vững luật chơi 3 . Phần kết thúc - Đi vòng theo một vòng tròn, thả lỏng chân tay tích cực . - GV cùng hệ thống bài và nhận xét giờ học + HS khởi động kó các khớp cổ chân, cố tay, đầu gối, khớp vai, khớp hông. - HS bắt chước co - HS chơi chính thức và có thi đua [...]... -3 HS lên làm bài tập 3 2 Kiểm tra - 1tổ nộp vở - GV nhận xét – Ghi điểm 3 Bài mới - 3 HS nhắc lại Giới thiệu bài :“Luyện tập chung” - Ghi tựa Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : Tính nhẩm - HS lần lượt đứng lên nêu miệng nhẩm kết quả từng phép tính : - GV nhận xét - HS khác nhận xét Bài 2 : Đặt tính rồi tính - 4 HS lên bảng – Cả lớp làm bảng con 6924 + 1 536 84 93 – 36 67 5718 + 636 438 0 – 729 - 2 HS đọc bài. .. 5nghìn = 3 nghìn 6000 – 4000 = 2000 Vậy 8000 – 5000 = 30 00 10000 – 8000 = 2000 - GV cho HS quan nhận xét - HS nhận xét bài của bạn Dãy A Dãy B Bài 2 : Tính nhẩm 36 00 - 600 = 30 0 ; 6200 - 4000 = 2200 Mẫu : 5700 – 200 = 5500 8400 – 30 00 = 7800 - 500 = 730 0 ; 4100 -1000 = 31 00 9500 - 100 = 9400 ; 5800 - 5000 = 800 5400 Bài 3 : Đặt tính rồi tính : Bài 4 : 4 HS lên bảng – 4 nhóm làm giấy nháp N1 : 7284 – 36 28... 39 17 4 735 viết 3 8652 – 39 17 = ? * 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 5 viết 5 nhớ 1 * 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, * 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1 * 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4 Hoạt động 2:Thực hành GV hướng dẫn học sinh thực hành lần lượt từng bài Bài 1 : Tính - 4 nhóm làm giấy nháp Đại diện 4 nhóm lên bảng làm vào bảng phụ : 638 6 75 63 8090 35 61 2927 4908 7 131 ... tháng có 30 hoặc 31 tháng ngày theo qui tắc sáu : Tháng 1 có 31 ngày, sau HS viết tiếp : đó (đến tháng 7) cứ cách một tháng lại đến tháng có 31 ngày ( tức 1 ,3, 5,7đều co 31 ngày) tháng 8 có 31 ngày, sau đó cách một tháng lại đến tháng 31 ngày (tức tháng 8, 10, 12 đều có 31 ngày) GV giúp các em đếm trên nắm tay Hoạt động 2:Thực hành Bài 1 : - HS đọc yêu cầu bài – tự làm - HS khác nhận xét Bài 2 : GV... 8090 35 61 2927 4908 7 131 924 34 59 2655 959 2 637 - HS nhận xét bài làm của bạn … bài 1 củng cố cho ta kiến thức về trừ các số có 4 chữ số - 2 HS đọc bài toán HS phân tích đề HS tự làm Giải Số m vải còn lại là : 42 83 – 1 635 = 2648(m) Đáp số : 2648 mét vải - HS vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác đònh trung điểm 0 + Bài 1 củng cố cho ta gì ? Bài 3 : Hướng dẫn phân tích đề Bài 4 : Cho HS th¶o ln theo... đọc nối tiếp bài “Ông tổ nghề 2 Bài cũ: thêu” Sau trả lời các câu hỏi -GV lắng nghe nhận xét - ghi điểm 3 Bài mới : Giới thiệu bài : Hôm nay các em sẽ học bài thơ Bàn tay cô giáo Với bài thơ này các em sẽ -HS lắng nghe hiểu bàn tay cô giáo rất kheo léo, đã tạo nên -3 HS nhăc lại tựa bài biết bao điều lạ - GV ghi tựa -Lớp lắng nghe để đọc đúng yêu Hoạt động 1: Luyện đọc a).GV đọc diễn cảm bài thơ với... 2 HS đọc bài toán Bài 3 : HS đọc bài toán … một đội trồng cây đã trồng được 948 + Bài toán cho biết gì ? cây, sau đó trồng thêm được bằng 1 3 số cây đã tồng … Đội đó trồng được bao nhiêu cây ? + Bài toan an hỏi gì Giải Số cây đội đó trồng thêm được là : 948 : 3 = 31 6 ( cây) Số cây đội đó trồng tất cả là : 948 + 31 6 = 1264(cây) Đáp số : 1264 cây Bài 4 : Tìm X - GV nhận xét sửa sai + Bài 4 củng cố cho... phép tính II CHUẨN BỊ - Kẻ sẵn trên bảng lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn đònh - 4 HS làm bài tập 2 2 Kiểm tra bài cũ : - Lớp theo dõi nhận xét - 3HS nhắc tựa bài -GV nhận xét – Ghi điểm 3 Bài mới : Giới thiệu bài : GV giới thiệu trực tiếp ghi tựa Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : Tính nhẩm - 4 HS lên bảng – Cả lớp làm bảng con 8000 – 5000 = ? 7000 -... lúc bình minh Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ -GV hướng dẫn HS học thuộc tại lớp từng khổ - HS đọc từng khổ thơ trong nhóm Các bạn khác nhận xét góp ý thơ rồi cả bài - HS luyện học thuộc lòng tại lớp -GV gọi vài HS lên bảng đọc thuộc bài thơ - Dại diện của các nhóm đọc thuộc 4 Củng cố – Dặn dò bài thơ trươớc lớp - GV gọi từng tổ lên đọc thi cả bài - Dặn dò về nhà chuẩn bò bài sau - GV nhận xét tiết... tiếp tục ôn luyện vế cách - 3HS nhắc lại đặt câu và trả lời câu hỏi Ở đâu ? - Ghi tựa - 3HS đọc yêu cầu bài tập Cả Hướng dẫn làm bài : lớp theo dõi SGK : Bài 1 : GV đọc diễn cảm bài thơ Ông trời bật lửa - Một HS đọc yêu cầu của Bt và gơi ý (a, b, c) - Cả lớp đọc thầm bài thơ để tìm những sự vật được nhân hoá (trong bài có 6 sự vật được nhân hoá là : mặt trời, (Trong trường hợp HS nói “chớp” cũng được . + 500 = 6500 + Bài 1 bài 2 củng cố cho ta gì ? Bài 3 : Đặt tính rồi tính : + Bài 3 củng cố cho ta gì ? Bài 4 : + Bài cho ta biết gì ? + Bài hỏi gì ? GV:. lại bài tập 3 - GV nhận xét tiết học. - 4 nhóm làm giấy nháp. Đại diện 4 nhóm lên bảng làm vào bảng phụ : 638 6 75 63 8090 35 61 - - - - 2927 4908 7 131 924 34 59
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA Lớp 3 Tuần 21CKTKNS.Hường, Bài giảng GA Lớp 3 Tuần 21CKTKNS.Hường,