0

Giáo án Lớp 3 (Buổi 2) - Tuần 32 - Năm học 2009-2010

19 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 21:47

HS : Vở bài tập III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của Giáo viên 1 Khởi động : 2 KT baøi cuõ : - Giáo viên cho học sinh đọc lá thư gửi bạn nước ngoài - Giaùo vieân nhaän xeùt[r] (1)Tuaàn 32 Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Taäp laøm vaên THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I/ Muïc tieâu : - Thảo luận bảo vệ môi trường - Biết cùng các bạn nhóm tổ chức họp trao đổi chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường ?, bày tỏ ý kiến riêng mình ( nêu việc làm thiết thực, cụ thể ) - Viết đoạn văn ngắn, thuật lại gọn, rõ, đầy đủ ý kiến các bạn nhóm việc cần làm để bảo vệ môi trường II/ Chuaån bò : GV : bảng phụ viết câu hỏi gợi ý để học sinh trao đổi họp, bảng phụ viết trình tự bước tổ chức họp; tranh, ảnh đẹp cây hoa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường bị ô nhiễm, huỷ hoại HS : Vở bài tập III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Giáo viên 1) Khởi động : 2) KT baøi cuõ : - Giáo viên cho học sinh đọc lá thư gửi bạn nước ngoài - Giaùo vieân nhaän xeùt 3) Bài : *Giới thiệu bài: *Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh thực haønh - Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu baøi + Nêu trình tự họp thông thường + Noäi dung cuoäc hoïp cuûa chuùng ta laø gì ? Giáo viên hướng dẫn: để trả lời câu hỏi trên, trước hết phải nêu lên địa điểm sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp cần cải tạo (trường, lớp, đường phố, làng xóm, ao, hồ, sông, ngòi,…) Sau đó, nêu việc cần làm thiết thực, cụ thể học sinh cần làm để bảo vệ làm cho môi trường sạch, đẹp - Lop3.net Hoạt động HS - Haùt - Học sinh đọc - Viết đoạn văn ngắn, thuật lại gọn, rõ, đầy đủ ý kiến các bạn nhóm việc cần làm để bảo vệ môi trường - Neâu muïc ñích cuoäc hoïp => Neâu tình hình => Neâu nguyeân nhaân dẫn đến tình hình đó => Nêu cách giaûi quyeát => Giao vieäc cho moïi người - Noäi dung cuoäc hoïp baøn veà vaán đề làm gì để bảo vệ môi trường - Hoïc sinh laéng nghe (2) Giáo viên chia lớp thành các nhóm Mỗi nhóm định nhóm trưởng điều khiển hoïp - Giáo viên cho các nhóm thi tổ chức hoïp - Caùc toå HS tieán haønh hoïp theo hướng dẫn - Giáo viên cho lớp nhận xét, rút kinh - Cả lớp theo dõi và nhận xét nghiệm, bình chọn và tuyên dương tổ có họp tổ họp tốt, đạt hiệu - tổ thi tổ chức họp - Yêu cầu HS viết thành đoạn văn thuật lại ý - HS viết thành đoạn văn kiến các bạn nhóm *Hoạt động 2; Củng cố -Giaùo vieân thu chaám moät soá baøi laøm xong trước -Nhaän xeùt veà caùch vieát cuûa hoïc sinh -Đọc cho lớp nghe bài làm tốt 4) Nhaän xeùt – Daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc - HS nghe , chuẩn bị bài Chuẩn bị: Nói, viết bảo vệ môi trường Lop3.net - (3) Luyện toán LUYỆN TẬP I/ Muïc tieâu : - Giúp học sinh rèn luyện kĩ thực phép tính - Rèn luyện kĩ giải toán - Học sinh vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán nhanh, đúng, chính xaùc - Yêu thích và ham học toán, óc nhạy cảm, sáng tạo II/ Chuaån bò : GV : đồ dùng dạy học : trò chơi phục vụ cho việc giải bài tập HS : bài tập Toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Giáo viên Hoạt động HS Khởi động : - Haùt KT baøi cuõ : - HS cùng chữa bài - GV sửa bài tập sai nhiều HS - Nhận xét HS Bài *Giới thiệu bài: Luyện tập chung * Hướng dẫn thực hành: - HS đọc yêu cầu - Baøi 1(56): Số ? - GV cho tổ cử đại diện lên thi đua sửa bài - HS thi đua làm bài qua trò chơi : “ Ai nhanh, đúng” Thừa 12405 12405 4152 số Thừa 3 số 37215 37215 20760 Tích - GV Nhaän xeùt Baøi 2(56) : - GV gọi HS đọc đề bài - Yeâu caàu HS laøm baøi - Gọi học sinh lên sửa bài - Giaùo vieân nhaän xeùt Baøi 3(56): - GV gọi HS đọc đề bài + Bài toán cho biết gì ? - 4150 - Lớp nhận xét 20750 - Hoïc sinh đọc - HS làm bài vào , HS lên bảng a) X x : = 147; b) X : x 3= 135 X x = 147 x X : = 45 X = 294 : X = 45 x X = 98 X = 90 - HS đọc đề bài - chuyến xe chở thùng hàng; thùng nặng 1025 kg - chuyến xe chở bao nhiêu kg? - HS laøm baøi Baøi giaûi thùng hàng cân nặng là: x 1025 = 6150 (kg) + Bài toán hỏi gì ? Giáo viên cho học sinh tự làm bài Gọi học sinh lên sửa bài Lop3.net (4) - Giaùo vieân nhaän xeùt chuyến xe chở số kg hàng là: 6150 : = 2050 (kg) Đáp số: 2050 (kg) Nhaän xeùt – Daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Chuẩn bị : Bài toán liên quan đến rút ñôn vò Luyện viết Lop3.net (5) ÔN CHỮ HOA : I/ Muïc tieâu : - Củng cố cách viết chữ viết hoa X - Viết tên riêng: Xuân Lộc chữ cỡ nhỏ - Viết câu ứng dụng: Chị mây vừa kéo đến cỡ chữ nhỏ Viết đúng chữ viết hoa X viết đúng tên riêng, câu ứng dụng viết đúng mẫu, nét và nối chữ đúng quy định, dãn đúng khoảng cách các chữ Tập viết II/ Chuaån bò : - GV : chữ mẫu V, tên riêng: Xuân Lộc và câu wngs dụng trên dòng kẻ ô li - HS : Vở tập viết, bảng con, phấn III/ Các hoạt động : Hoạt động HS Hoạt động Giáo viên OÅn ñònh: - Haùt KT baøi cuõ : - GV nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh - Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng : Vaên Lang - HS viết theo yêu cầu - Nhaän xeùt Bài mới: *Giới thiệu bài : * GV cho HS mở SGK, yêu cầu học sinh : - Caù nhaân + Đọc tên riêng và câu ứng dụng - Giáo viên cho học sinh quan sát tên riêng và - HS quan sát và trả lời câu ứng dụng, hỏi : + Tìm và nêu các chữ hoa có tên - Các chữ hoa là: X,L, Đ, T, C riêng và câu ứng dụng ? - GV: nói tập viết các em củng cố chữ viết hoa X, tập viết tên riêng Xuân Lộc và câu ứng dụng: Chị mây vừa kéo đến - Ghi bảng: Ôn chữ hoa: X *Hoạt động : Hướng dẫn viết trên bảng a.Luyện viết chữ hoa - GV gắn chữ X trên bảng Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt, thaûo luaän nhoùm ñoâi vaø nhaän xeùt - Hoïc sinh quan saùt, thaûo luaän - Cho HS vieát vaøo baûng - Giáo viên viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách nhóm đôi - Học sinh trả lời vieát Ñ, T - Hoïc sinh vieát baûng Lop3.net (6) - Giaùo vieân goïi hoïc sinh trình baøy - Giáo viên viết chữ Đ, T, hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li bảng lớp cho học sinh quan sát vừa viết vừa nhắc lại cách viết - Giaùo vieân cho HS vieát vaøo baûng - Giaùo vieân nhaän xeùt Luyện viết từ ngữ ứng dụng ( tên riêng ) - GV cho học sinh đọc tên riêng: Xuân Lộc - Giáo viên giới thiệu: Xuân Lộc là tên địa danh - Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt các chữ cần lưu ý viết + Trong từ ứng dụng, các chữ có chiều cao nhö theá naøo ? + Khoảng cách các chữ theá naøo ? + Đọc lại từ ứng dụng - GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li bảng lớp, lưu ý cách nối các chữ và nhắc học sinh Xuân Lộc là tên riêng nên viết phải viết hoa chữ cái đầu X ,L - Giaùo vieân cho HS vieát vaøo baûng - Giaùo vieân nhaän xeùt, uoán naén veà caùch vieát Luyện viết câu ứng dụng - GV viết câu ứng dụng mẫu và cho học sinh đọc : - Giaùo vieân giuùp hoïc sinh hieåu noäi dung caâu ứng dụng + Các chữ đó có độ cao nào ? + Câu ứng dụng có chữ nào viết hoa ? - Giáo viên yêu cầu học sinh luyện viết chữ viết hoa - Giaùo vieân nhaän xeùt, uoán naén *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào Tập vieát - Goïi HS nhaéc laïi tö theá ngoài vieát - Giaùo vieân neâu yeâu caàu viết vào - Cho học sinh viết vào - GV quan sát, nhắc nhở HS ngồi chưa đúng tư và cầm bút sai, chú ý hướng dẫn các em Lop3.net - Caù nhaân - Hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt - HS nêu - Khoảng cách các chữ chữ o - HS đọc - HS theo dõi - HS viết bảng - HS đọc - HS theo dõi - HS quan sát, nhận xét - Chữ :Chị , Trăng ,Đất , Xuống viết hoa - Hoïc sinh vieát baûng (7) viết đúng nét, độ cao và khoảng cách các chữ, trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu *Hoạt động 3: củng cố *Chấm, chữa bài - Giáo viên thu chấm nhanh khoảng – baøi - Nêu nhận xét các bài đã chấm để rút kinh nghieäm chung Nhaän xeùt – Daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS luyện viết thêm tập viết để rèn chữ đẹp - Hoïc sinh nhaéc: vieát phaûi ngoài ngắn thoải mái - HS viết - HS theo dõi Thứ tư ngày tháng năm 2010 Lop3.net (8) Chính taû NGÔI NHÀ CHUNG I/ Muïc tieâu : - HS nắm cách trình bày đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn vieát hoa vaø luøi vaøo hai oâ, keát thuùc caâu ñaët daáu chaám - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng, đẹp bài Ngôi nhà chung Trình bày bài vieát roõ raøng, saïch seõ - Làm đúng bài tập phân biệt các âm, dấu dễ viết sai phát âm sai: l/n II/ Chuaån bò : GV : bảng phụ viết nội dung bài tập BT1, HS : VBT III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Giáo viên Hoạt động HS Khởi động : - Haùt KT baøi cuõ : - GV cho học sinh viết các từ đã học bài - Hoïc sinh leân baûng vieát, caû trước: bạc phếch, rết, kết hoa, mũi hếch lớp viết vào bảng - Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm - Nhaän xeùt baøi cuõ Bài :  Giới thiệu bài : - Giáo viên: chính tả hôm cô hướng dẫn các em:  Nghe - viết chính xác, trình bày đúng, đẹp bài Ngoâi nhaø chung  Làm đúng bài tập phân biệt các âm, dấu deã vieát sai phaùt aâm sai: l/n  Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh nghe viết - Giáo viên đọc đoạn văn cần viết chính tả lần - Hoïc sinh nghe Giaùo vieân đọc - Gọi học sinh đọc lại bài - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm nội dung nhận - – học sinh đọc xeùt baøi seõ vieát chính taû + Tên bài viết vị trí nào ? + Ngoâi nhaø chung cuûa moïi daân toäc laø gì ? - Tên bài viết từ lề đỏ thụt vaøo oâ + Những việc chung mà tất dân tộc - Ngôi nhà chung phaûi laøm laø gì ? dân tộc là trái đất - Những việc chung mà tất caû moïi daân toäc phaûi laøm laø + Đoạn văn trên có câu ? bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi - Giáo viên gọi học sinh đọc câu trường, đấu tranh chống Lop3.net (9) Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vài tiếng khoù, deã vieát sai - Giáo viên gạch chân tiếng dễ viết sai, yêu caàu hoïc sinh vieát baøi, khoâng gaïch chaân caùc tieáng naøy *Đọc cho học sinh viết - GV cho HS nhaéc laïi caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët - Giáo viên đọc thong thả câu, cụm từ, câu đọc lần cho học sinh viết vào - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở tư ngồi học sinh Chú ý tới bài viết học sinh thường mắc lỗi chính tả *Chấm, chữa bài - Giáo viên cho HS cầm bút chì chữa bài - GV đọc chậm rãi, để HS dò lại - GV dừng lại chữ dễ sai chính tả để học sinh tự sửa lỗi Sau câu GV hỏi: Bạn nào viết sai chữ nào? - GV hướng dẫn HS gạch chân chữ viết sai, sửa vào cuối bài chép Hướng dẫn HS tự ghi số lỗi lề phía trên bài viết HS đổi vở, sửa lỗi cho - GV thu vở, chấm số bài, sau đó nhận xét bài các mặt Hoạt động : hướng dẫn học sinh làm bài tập chính taû Baøi taäp 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bài vào bài tập - GV tổ chức cho HS thi làm bài tập nhanh, đúng - Gọi học sinh đọc bài làm mình: - - nghèo đói, bệnh tật - Đoạn văn trên có câu - Học sinh đọc - Hoïc sinh vieát vaøo baûng - Caù nhaân HS cheùp baøi chính taû vaøo - - Học sinh sửa bài - Hoïc sinh giô tay - Điền vào chỗ trống l n: - HS tự làm bài - Nhóm HS thi làm bài trên Nhận xét ,chốt bài đúng, khen ngợi HS bảng Nhaän xeùt – Daën doø : - HS đọc: - GV nhaän xeùt tieát hoïc Trâu à trâu ! - Tuyên dương học sinh viết bài sạch, Lúa tốt bời bời , đẹp, đúng chính tả Ruộng nào ruộng Đầy mâm xôi Luyện toán Lop3.net (10) LUYỆN TẬP I/ Muïc tieâu : - Giúp học sinh: rèn luyện kĩ giải toán liên quan đến rút đơn vị, rèn luyện kĩ thực các phép tính biểu thức số - Học sinh vận dụng giải toán nhanh, đúng, chính xác II/ Chuaån bò : GV : đồ dùng dạy học : trò chơi phục vụ cho việc giải bài tập HS : bài tập Toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động HS Hoạt động Giáo viên 1) Khởi động - Haùt 2) KT bài cũ : Bài toán liên quan đến rút veà ñôn vò - HS cùng chữa bài GV sửa bài tập sai nhiều HS Nhận xét HS 3) Các hoạt động : - HS theo dõi *Giới thiệu bài: *Hướng dẫn thực hành: Baøi 1( 57) : - HS đọc - GV gọi HS đọc đề bài - Có 30 l nước khoáng đựng + Bài toán cho biết gì ? bình - Hoûi coù 125 l nước khoáng thì + Bài toán hỏi gì ? đựng vào bao nhiêu bình ? - Bài toán thuộc dạng toán có liên + Bài toán thuộc dạng toán nào ? quan đến rút đơn vị Baøi giaûi Soá nước đựng bình laø : - Giaùo vieân cho hoïc sinh ghi baøi giaûi 30 : = ( l ) - Giaùo vieân nhaän xeùt 125 l nước đựng vào số bình là 125 : = 25 ( bình) Đáp số: 25 Bình nước Baøi 2( 58) : - GV gọi HS đọc đề bài - HS đọc - Phân tích , hướng dẫn giải bài toán - HS cùng phân tích - Giaùo vieân cho hoïc sinh ghi baøi giaûi Giaùo vieân nhaän xeùt *Hoạt động 3: củng cố Bài 3: Nối biểu thức với giá trị nĩ Lop3.net Baøi giaûi Soá HS hàng là: 36 : = ( HS) 1260 HS xếp số hàng là: 1260 : = 140 ( hàng ) Đáp số: 140 hàng (11) - GV gọi HS đọc yêu cầu và làm bài - Giáo viên cho tổ cử đại diện thi đua sửa bài qua trò chơi: “Ai nhanh đúng” - Giaùo vieân nhaän xeùt 8x4x3:6 - 12 x3 : x Học sinh đọc và làm bài Học sinh thi đua sửa bài 16 72 : x : 24 :8 :3 x 4.Nhaän xeùt – Daën doø - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò: Luyeän taäp Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2010 Lop3.net (12) Luyện toán LUYỆN TẬP I/ Muïc tieâu : - Giuùp hoïc sinh: - Rèn luyện kĩ tính giá trị biểu thức số - Rèn luyện kĩ giải toán liên quan đến rút đơn vị - Học sinh rèn luyện kĩ tính giá trị biểu thức số và giải toán liên quan đến rút đơn vị nhanh, đúng, chính xác II/ Chuaån bò : GV : đồ dùng dạy học: trò chơi phục vụ cho việc giải bài tập HS : bài tập Toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Giáo viên Khởi động : KT baøi cuõ: - GV sửa bài tập sai nhiều HS - Nhận xét HS Bài  Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Hướng dẫn thực haønh: Bài 1: Tính giá trị biểu thức: - GV gọi HS đọc yêu cầu - Cho hoïc sinh laøm baøi - Giaùo vieân hoûi: + Muốn tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực theo thứ tự nào? - GV cho tổ cử đại diện lên thi đua sửa bài qua trò chơi : “ Ai nhanh, đúng” - GV Nhaän xeùt , chốt bài đúng Baøi (59): - GV gọi HS đọc đề bài + Bài toán cho biết gì ? + Bài toán hỏi gì ? - Yeâu caàu HS laøm baøi Lop3.net Hoạt động HS - Haùt - HS cùng chữa bài - HS theo dõi - HS neâu Muốn tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực theo thứ tự nhân, chia trước, cộng, trừ sau - HS thi đua sửa bài a)(12105 + 30918) x = 43023 x = 86046 b) ( 81375 – 60417 ) : 3= 20958 : = 6986 - 2Học sinh đọc - Có 205 kg gạo nếp , gạo tẻ gấp lần gạo nếp - Hoûi có tất bao nhiêu kg gạo ? - (13) - Gọi học sinh lên sửa bài - HS lên bảng làm bài Cả lớp làm Baøi giaûi Số gạo tẻ là : 205 x = 1435 ( kg ) Tất có số gạo là : 1435 + 205 = 1640 ( kg ) ĐS: 1640 kg gạo - Lớp nhận xét - Giaùo vieân nhaän xeùt, cho điểm HS Baøi 3( bài – T 59): - GV gọi HS đọc đề bài - Hướng dẫn làm bài - Giaùo vieân cho hoïc sinh ghi baøi giaûi HS đọc - HS cùng thực Baøi giaûi Chiều rộng hình chữ nhật là : 24 : = ( m) = 80(cm) - Giaùo vieân nhaän xeùt, chốt bài đúng , chấm điểm 24 m = 240 cm Diện tích hình chữ nhật là : 4.Củng cố – Daën doø : 240 x 80 = 19200 ( cm2 ) - GV nhaän xeùt tieát hoïc ĐS: 19200 cm2 - Chuaån bò: Kieåm tra - Lop3.net (14) Lop3.net (15) Lop3.net (16) Lop3.net (17) Lop3.net (18) Lop3.net (19) Lop3.net (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lớp 3 (Buổi 2) - Tuần 32 - Năm học 2009-2010,