0

Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Chủ đề 4: Văn miêu tả - Năm học 2006-2007 - Đặng Thị Thu

7 23 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 21:12

+ Chia đoạn theo đặc điểm tính cách của đối tượng được miêu tả: mỗi đặc điểm tính chất có thể tách ra để miêu tả trong một đoạn văn độc lập.. + Chia đoạn theo số lượng đối tượng được miê[r] (1)§Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 Chủ đề 4: văn miêu tả (Chủ đề bám sát - Thời gian tiết) TiÕt 1: C¸c kÜ n¨ng chung cÇn sö dông lµm v¨n miªu t¶ A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh: - N¾m ®­îc miªu t¶ cÇn cã mét sè kÜ n¨ng chung cÇn sö dông lµm v¨n miªu t¶ - RÌn ý thøc tù gi¸c häc bµi B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - Em hiÓu thÕ nµo lµ v¨n miªu t¶ ? Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi b¶ng 1/ KÜ n¨ng ? Vì phải quan sát, - Đối tượng văn miêu tả là vật, việc, là quan sát, ghi ghi chÐp ? giới thiên nhiên, là người và Cs người Đó là chép giới đa dạng, phức tạp và sống động ? Quan sat cã vÞ trÝ - Lµ yÕu tè kh¬i nguån cho c¶m høng s¸ng t¸c - VÞ trÝ quan quan träng nh­ thÕ träng nµo? ? Quan sát để làm gì ? - Quan sát để ghi nhận, để khám phá và để hiểu giới - Tác dụng: quanh mình Sau đó có thể viết ? Ta cã thÓ quan s¸t lóc - Quan s¸t qua thùc tÕ - C¸ch quan nµo ? - Quan sát qua hình ảnh trên chương trình truyền hình, sát: quan sát qua tranh, cảnh, đọc tác phẩm văn học nghệ thuật, miêu tả đặc sắc ? Ghi chÐp cho hîp - Kh«ng cÇn ghi chÐp dµi dßng chØ ®iÓm qua nh÷ng nÐt - C¸ch ghi lÝ ? chÝnh, ng¾n gän chÐp 2/ KÜ n¨ng - Tưởng tượng và sáng tạo để bổ sung hình ảnh phù tưởng tượng hîp, lµm cho bøc tranh miªu t¶ trë nªn phong phó vµ sinh động ? Khi lµm v¨n miªu t¶ - Vai trß rÊt lín Nã kh«ng chØ lµ yÕu tè t¹o nªn sù phong trí tưởng tượng phú các hình ảnh mà còn giúp cho người làm văn miêu tả dïng víi vai trß g× ? tìm từ ngữ và BPNT phù hợp để bài văn tả hấp dÉn h¬n ? Em hiểu so sánh là - So sánh là hệ quá trình liên tưởng, tưởng tượng 3/ KÜ n¨ng so g×? s¸nh ? So sánh có tác dụng - So sánh làm cho văn miêu tả hay và đối tượng miêu tả 4/ KÜ n¨ng g× ? rõ hơn, đẹp hơn, hấp dẫn ? Dïng c¸ch nhËn xÐt - NhËn xÐt b»ng nh÷ng lêi b×nh, nh÷ng c©u c¶m th¸n, nh÷ng nhËn xÐt ntnào để tạo hấp dẫn hình ảnh so sánh cho bµi v¨n miªu t¶ ? - Có thể bộc lộ kín đáo qua việc chọn hình ảnh miêu tả Cñng cè: Nªu c¸c kÜ n¨ng cÇn sö dông v¨n miªu t¶ ? Hướng dẫn nhà: - Häc bµi, n¾m c¸c kÜ n¨ng cÇn sö dông v¨n miªu t¶ Lop6.net (2) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 2,3: N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 cách diễn đạt văn miêu tả A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - Nắm cách dùng từ ngữ, hình ảnh; cách đặt câu, dựng đoạn văn miêu tả; cách mở đầu và c¸ch kÕt thóc mét bµi v¨n miªu t¶ B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - Em h·y nªu c¸c kÜ n¨ng sö dông v¨n miªu t¶ ? Bµi míi : Hoạt động thầy ? Khi viÕt v¨n miªu t¶ cÇn chó ý ®iÓm g× ? ? Muèn lµm næi bËt kh«ng khÝ cña c¶nh th× dïng tõ g× ? ? Muèn lµm næi bËt hình ảnh đối tượng th× chó ý dïng tõ nµo ? ? T¶ c©y dïng tõ g× ? ? Tõ t¶ m­a ? ? Tõ t¶ d¸ng ®i người ? ? Lêi kÓ linh ho¹t bao gåm nh÷ng g× ? ? Vấn đề tạo hình ảnh cã phÇn quan träng ntn? ? ViÖc t¹o h×nh ¶nh b»ng c¸ch nµo ? ? Ta dïng nh÷ng kiÓu c©u g× v¨n miªu t¶ ? Hoạt động trò Ghi b¶ng 1/ C¸ch dïng tõ Lu«n cã thãi quen t×m tõ gîi h×nh, gîi c¶m, biÓu c¶m vµ ng÷ h×nh ¶nh phải chọn từ ngữ phù hợp với đối tượng, với văn cảnh a/ C¸ch dïng tõ - Dùng hệ thống từ tượng thanh(mô các tiếng động) - Chú ý tới hệ thống từ tượng hình(tả màu sắc, hình d¸ng, tr¹ng th¸i, ) VD: Tả sóng biển lúc trời động dùng từ: cuồn cuộn Tả sóng biển vỗ vào bờ đá thì phải dùng từ: ì oạp Sóng biển vọng đêm nghe từ xa: rì rầm - T¶ c©y: cã nhiÒu mµu xanh kh¸c nhau: xanh um, xanh r×, xanh non, xanh mơn mởn, xanh tươi, xanh tốt, xanh rờn, - M­a: + Mưa giáo đầu: lẹt đẹt + M­a trªn m¸i t«n: rµo rµo + Mưa đập vào phiên nứa: đồm độp + M­a ®Ëp vµo tµu l¸ chuèi: lïng bïng + Mưa từ mái nhà tranh đổ xuống thì: ồ - Tả dáng người: + Em bÐ míi tËp ®i: lÉm chÉm + Em bÐ tinh nghÞch: nhón nh¶y + Cô giµ: lom khom + Người đau chân: khập khà khập khiễng + Cô gái trẻ: yểu điệu thướt tha + Người có tâm trạng thoải mái: thong thả + Người vất vả thì đi: hấp tấp, lật đật, sấp ngửa b/ Dïng h×nh C©u v¨n miªu t¶ giµu h×nh ¶nh bao nhiªu th× søc gîi c¶m ¶nh cña nã lín bÊy nhiªu - Bằng từ tượng hình, tượng - B»ng ngÖ thuËt so s¸nh, Èn dô, nh©n hãa 2/ Cách đặt câu dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ - C©u dµi nhiÒu tÇng ý, nhiÒu vÕ nèi phï hîp víi t¶ - KiÓu c©u dµi cảnh thiên nhiên êm đềm, yên ả; hoạt động diÔn nhÑ nhµng, liªn tiÕp nèi hoÆc c¶m xóc người dâng tràn, tuôn chảy Lop6.net (3) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự ? Nh÷ng c©u v¨n nµo lµ c©u ng¾n ? N¨m häc 2006-2007 KiÓu c©u ng¾n: - KiÓu c©u ng¾n Câu đặc biệt, câu tỉnh lược Dùng diễn tả cảm xúc mạnh, hoạt động nặng, diễn nhanh gän liªn tôc, nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê ? Kiểu câu đảo ngữ Kiểu câu đảo ngữ: - Kiểu câu đảo dùng trường hợp Dùng trường hợp cần nhấn mạnh đặc ngữ nµo ? điểm, trạng thái nào đó đối tượng miêu tả VD: Trên cành cây, lác đác xuất bông hoa phượng đầu mùa ? Khi dïng kiÓu c©u Chó ý: Trong cïng mét bµi v¨n miªu t¶ ph¶i biÕt dïng ®an cÇn l­u ý ®iÓm g× ? xen nhiÒu kiÓu c©u kh¸c * GV l­u ý cho HS > Trong c¸ch dùng ®o¹n vµ liªn kÕt gi÷a c¸c ®o¹n mét bµi v¨n miªu t¶ còng cÇn ®­îc quan t©m PhÇn th©n bµi - PhÇn th©n bµi cã nhiÒu c¸ch chia theo tr×nh tù thêi gian: chia thµnh + Chia ®o¹n theo tr×nh tù thêi gian nhiÒu ®o¹n v¨n + Chia ®o¹n theo tr×nh tù kh«ng gian + Chia đoạn theo đặc điểm tính cách đối tượng miêu tả: đặc điểm tính chất có thể tách để miêu tả đoạn văn độc lập + Chia đoạn theo số lượng đối tượng miêu tả VD: + Tả cảnh thiên nhiên: bầu trời-mặt đất-cảnh vườn-cảnh ngoài đồng + T¶ kh«ng khÝ giê häc: c«ng viÖc cña thÇy c« gi¸o, c«ng viÖc cña häc sinh * GV l­u ý cho HS > Khi chia ®o¹n råi ph¶i suy nghÜ c¸ch triÓn khai ý tõng ®o¹n; - Më réng ý b»ng c¸ch ®i vµo miªu t¶ tØ mØ chi tiÕt tõng đường nét, hình dáng, đặc điểm đối tượng - §an xen vµo nh÷ng c©u v¨n t¶ c¶nh lµ nh÷ng c©u nªu c¶m xóc suy nghÜ, nhËn xÐt - Miêu tả đặc điểm với lời giới thiệu giá trị, đối 3/ C¸ch më ®Çu tượng tả vµ c¸ch kÕt thóc - Më bµi: cho bµi v¨n miªu t¶ Giới thiệu đối tượng cần miêu tả - Th©n bµi: - Më bµi: Lần lượt dựng lại hình ảnh khung cảnh - Thân bài: - KÕt bµi: miêu tả với nét đặc điểm chung – riêng - KÕt bµi: Nêu cảm nghĩ đối tượng miêu tả Cñng cè: Nêu cách diễn đạt văn miêu tả ? Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - Nắm nội dung cách diễn đạt văn miêu tả Lop6.net (4) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 Tiết 4: rèn phương pháp viết văn tả cảnh A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc râ h¬n: - Ghi nhí bµi v¨n t¶ c¶nh - C¸c phÇn më bµi, th©n bµi, kÕt bµi cña bµi v¨n t¶ c¶nh - Rèn phgương pháp viết văn tả cảnh B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: Em hiÓu v¨n miªu t¶ lµ g× ? Bµi míi : Hoạt động thầy ? §Ò thuéc thÓ lo¹i g× ? ? Nêu nội dung đề? ? Em tưởng tượng quan s¸t thÊy c¶nh vËt dßng s«ng ntn ? ? Nªu c¸c ý phÇn më bµi ? PhÇn th©n bµi cÇn t¶ nh÷ng g× ? Hoạt động trò Bµi tËp 1: Em h·y t¶ dßng s«ng hïng vÜ vµ th¬ méng theo quan sát và tưởng tượng em - Miªu t¶ c¶nh - T¶ mét dßng s«ng: võa hïng vÜ, võa th¬ méng - Sông Hồng dải lụa đào - Nước sông đỏ - Hai bên bơ sông: bãi mía, nương dâu - TrÎ b¬i léi Giíi thiÖu s«ng hïng vÜ vµ th¬ méng I/ Tìm hiểu đề ThÓ lo¹i Néi dung II/ Quan s¸t t×m ý III/ LËp dµn ý Më bµi: Th©n bµi: - S«ng Hång ch¶y qua lßng Hµ néi - Nước sông màu gạch non nên sông giống dải lụa đào vắt ngang áo màu xanh đồng Bắc Bộ - Hai bên bờ sông: bãi mía, nương dâu xanh ngắt - Từng đoàn thuyền dong buồm, thả lưới trắng xóa mặt s«ng - C¸c bµ, c¸c c« x· viªn ruéng tØa b¾p, h¸i d©u trªn ruéng däc bê s«ng - Buæi chiÒu trÎ b¬i léi vïng vÉy trªn s«ng C¶m nghÜ cña em vÒ dßng s«ng KÕt bµi Bµi tËp 2: Em h·y t¶ phiªn chî ? §Ò thuéc thÓ lo¹i g× ? Ghi b¶ng - ThÓ lo¹i: miªu t¶ - Néi dung t¶: mét phiªn chî ? Quan s¸t chî em - Quan s¸t, t×m ý thÊy nh÷ng g× ? - QuÇy b¸n hoa qu¶ Lop6.net I/ Tìm hiểu đề ThÓ lo¹i Néi dung II/ Quan s¸t t×m ý (5) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 - QuÇy b¸n rau - QuÇy b¸n c¸ - QuÇy b¸n gµ vÞt ? Thông thường người III/ LËp dµn ý ta kÓ theo c¸ch nµo? Giới thiệu khu chợ, phiên chợ Tết hay chợ bình thường Mở bài: hµng ngµy ? C¸c quÇy b¸n hµng Th©n bµi: hãa nh­ thÕ nµo? - Quầy bán hoa tươi ngon, đủ màu sắc - Quầy bán rau tươi non mơn mởn - Quầy bán cá: cá béo tròn bơi lượn tung tăng - Quầy bán gà vịt: Tiếng gà vịt cãi nhau, tiếng người mua hµng, C¶m nghÜ cña em vÒ mét phiªn chî ? GV yªu cÇu HS viÕt đề thành bài văn hoµn chØnh ? KÕt bµi IV/ LuyÖn tËp Cñng cè: Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - Viết đề thành bài hoàn chỉnh Lop6.net (6) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 Tiết 5: phương pháp tả người A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - Nắm phương pháp tả người - Bố cục bài văn tả người - Từ ngữ, biện pháp nghệ thuật tả người B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - Em hỉêu nào là tả người ? Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò ? Muốn tả người cần ph¶i lµm g× ? - Xác định đối tượng cần tả là người nào, với yêu cầu cụ thể, tả chân dung hay tả người tư hoạt động ? Ph¶i quan s¸t vµ lùa - Quan s¸t lùa chän nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu vÒ diÖn m¹o, cã chän ntn ? người bật đôi mắt, có người cần quan sát khóe môi, sống mũi, khuôn mặt, nước da - Không phải nào phải quan sát đủ cao, thấp, béo, gầy mà lựa chọn nét gây ấn tượng nhất, có trang phục có thể nói lên nét nào đó - Quan sát kĩ biểu hành động, lời nói - Khi quan s¸t kÕt hîp suy ngÉm, nhËn xÐt míi t×m ®­îc nét tiêu biểu tính cách người cần tả - Quan sát người không đơn là dùng mắt thÊy, tai nghe Ph¶i cã sù tÝch lòy mäi mÆt hiÓu biÕt vÒ người đó có thể miêu tả họ - Dùng ngôn ngữ để diễn tả làm cho người cần tả lên cách cụ thể, sinh động người trước mắt người đọc ? §Ó bµi v¨n miªu t¶ không lạc sang tự - Nhân vật, hành động nhân vật “đóng khung” không gian, thời gian hạn định hẹp tự sự, có thể ví cÇn chó ý ®iÓm g× ? tranh, đó tự phim - Người miêu tả nên đứng bên ngoài “bức tranh” quan sát và tả, không nên xuất và tham gia vào hoạt động và đối thoại nhiều cùng đối tượng cần tả ************************ - Ngày lễ Tiên Vương các lang mang lễ đến trình vua Vua cho đem bánh lang Liêu làm để ăn, đặt tên bánh h×nh vu«ng lµ b¸nh ch­ng, h×nh trßn lµ b¸nh giÇy - Lang Liêu nối ngôi Tiên Vương - Từ nước ta lấy tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giÇy Chän läc nh÷ng sù viÖc mµ hai NV LÝ Th«ng vµ Th¹ch Lop6.net Ghi b¶ng I/ Muèn t¶ người cần phải lµm g× - Quan s¸t vÒ diÖn m¹o - VÒ d¸ng dÊp - BiÓu hiÖn ë hành động lời nãi II/ §Ó bµi v¨n miªu t¶ khã l¹c sang bµi v¨n tù sù cÇn chó ý (7) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 Sanh đã làm: * LÝ Th«ng: - Lí Thông lừa Thạch Sanh canh miếu thờ để nộp mạng thay m×nh - LT cướp công giết chằn tinh TS - LT tiếp tục cướp công và hãm hại TS > LT tiªu biÓu cho phe ¸c, phe phi nghÜa * Th¹ch Sanh: - TS ®i canh miÕu thê thay LT vµ giÕt ®­îc ch»n tinh - TS bắn đại bàng bị thương - TS xuèng hang cøu c«ng chóa - TS ®­îc lÊy c«ng chóa - TS đánh đàn chống trả quân 18 nước chư hầu - TS thiết đãi cơm kẻ thua trận Cñng cè: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch tr×nh bµy c¸c sù viÖc v¨n b¶n tù sù ? Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - §äc l¹i v¨n b¶n: “Em bÐ th«ng minh” s¾p xÕp chuçi sù viÖc theo tr×nh tù Lop6.net (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Chủ đề 4: Văn miêu tả - Năm học 2006-2007 - Đặng Thị Thu,